Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1897

4 n 4 S 8 88 8 81 14 7 81 7 88 a 8 08 a ff ff 7 89 8 09 ff f ff 8 08 g 8 18 ff ff ff 8 18 t io 8 88 1 40 10 8 88 7 80 8 11 IDA 1 44 8 80 8 48 4 10 4 40 8 Sf 8 17 1 84 a ff ff 4 80 ff 6 97 8 01 ff ff 4 87 ff 6 84 9 08 v ff ff 8 04 ff 6 41 8 14 8 09 4 06 4 89 8 10 8 88 ♦ 0 0 U U A A HHTtlDAH 87 8 81 9 48 10 67 11 10 4 11 B 8 18 941 10 10 IJ Ut UI AanxevaogeD 1 Mei TUd vaa Greenwlcü A ZomerdleDSt 1897 GOUDABO TT DIM 1 84 4 8 7 Directe Spoorwegvcrblnidingen met GO so 9 i7 tM le ii n ii a 40 i47 10 19 lO SO U 8 1 K 40 l i b s rottirdam 7 48 8 18 9 00 9 47 ÏH 7 48 8 48 l 18 47 DEH BAAS SOIIDA aHag 6 4 7 80 7 48 WS 9 4 10 1111 87 18 11 1 6 1 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 11 7 18 7 66 9 18 10 0 Voorr8 Bl 10 17 l il ff ff ♦ jy J Ï Z JW6 ff 10 88 ff ff ff ♦ i ll ï S o i 9 ï iVi r4ii 7iV oV 7 a4 o84r 8 6 V mreeht 6 88 M 8 4 9 80 10 16 oIb ïl B r O Sii 4 48 8 86 8 6 7 6 7 1 0 10 J Woerden 6 68 8 08 10 88 11 86 4 1 7 7 Sl8 JJ H9 6 ll f n l lJ UlJl8 4 Vl 76 l0 57 7 8 8ri 9 4 10 14 lUO ÏX7 818 B1 y ff ff V M7 9 08 ff ff ff H 8 11 9 08 9 46 9 4 10 4411 CK d 8 7 7 8 1 07 lO l lf Si ÏArf 8 74 8 8 8 10 17 ló 6 Oudew 8 48 6 84 ff ff i i 4 10 41 TlTl ï S i 9 V IO I 11 l f l n IT V B 08 48 89 8 89 11 18 11 1 ifta O ff ff iw ai ff ff W 4 1 10 1 08 J 16 6 16 6 66 6 18 tM tM 8 11 9 88 10 8111 6 11 44 AM8T BDAli a01IDAAwtecdaaaiL 7 10 8 18 9 08 10 41 1 88 IM U 1 14 10 09 11 11 llJS M 10 17 10J6 llAl Ia bst VêriU taq d D toMUnd Au Indi eh loitolliogc oTer 1896 uitgebncbt uu d a nad der g iiieeDU Delft komi een vaar chiwiDg Toor TAD dea boogleerftar dir ct r Dr I SpftDJurd vaa dso Totgendea iDhood 172 itodenten zjjn tbana roor het Tolgen Tan een roUedtgeD leergaag iogeacbreTen DU saatal het grootcie dat aedert bet do roim 32 jarig beitaao rier ladische Initelliag oog bereikt ward is Terklaarbaar hg de eteed aangroeiendo befolkïog der hoogere bargericbalea 60 de toenemeode noeilükbeidom opredelqkoo lieityd een ma tich ppeiyi e posit e te verltrggen waaraan eeo hei lerenso derboad toIdoende beaoldiging rerbooden is Het vertekert vit den aard der saak oogeobUkkelgk belangrgke geldelgke Toordeelen aan da gemeente tiaar een bron van telearsteUiDgen kan en moet bet byoa onTermgdalgk worden Toor reien der itndeerendeo De ondergeleekende meent zich dan ook verplicht nog eens bierop de aandacbt te res iigen en syn Tioegere opmerking te herbaleD dat tnstcben bet aantal ttodenten der loitetling en de kant op plaatsing bg den administratieren dienii in Nederlandsoh Indië op dit oogenblik de joiite verhooding te eenenmale verbroken is Dit blgkt nit de boven reeds genoemde cgfere 16 hg het examen geslaagden werden ia 1896 geplaatst en met beitemmiog voor den Indiscben bnrgerlgken dienst zgn thans 172 stadenten ingeschreven Bg bet stationair blgven der jaarlgkicbe aanvraagt ja sells bg vermeerdering van bet aantat beschikbare plaateen met hO pet toude dns meer dan waarsobgnlyk jarenlang iu de behoefte kannen worden voorzien ook dan wanneer ia de 4 eerstvolgende jaren geen enkele nienweting ter iDsobrgving zich aanmeldde Het weekblad lusulinae dat d ee aanhaling opnam voc t er aan toe Wg hopen det deze opmerking van prof Spanjaard die wg hier releveeren zal worden overgenomen door de NederlaDdache pers omdat inderdaad de toekomst van studeerenden die in 1897 tallen aankomen waarschgnigk nog dnUterder zgn zal dan in dit verslag zoo OQomvreuden wordt niteengezet De kans op pltaUing voor dit jaar kon oamelgk nog niet bekend zgn toen bet rapport geeteld werd Oit jtar zgn er geen G maar steobte 10 plaatsen voor den administratieven dienst en er is alle grond om te vermoeden dat op dit oogenblik een aanvraag van 10 plaateen nog raim gioot is in verhouding tot de behoefte Het is bekend dat voor eenigen tgd het gerncht uit Indië overwaaide dat er itechti zei ptaetsen nndeo tga iJQ e good ingelicht dan waren er inderdasd door hst Opperbeetnur in IndiS iteohts zes plaatsen neodig geoordeeld 0e waarictinwiag van Prof Spsojaard is dns de behartiging waard van alle ouders en voogden die hunne zoons en papillen voor ds tohoone maar in de eerstn ren belaas nagenoeg ontoegatikalgke loopbsan van ambtenaar bg hot ÜinneDlandsob Bestnar zonden willen bestem mef Voor het gerechlsbof te Amsterdam stondheden in beoger beroep tereoht een arbeideroit Edan J Koeman die met een mee deaburgemeeiter van Ëdam den be r Üalkoeo naiirden baik heeft gestoken en deswege door derechtbank te Haarlem tot gevangenisstraf voorden tgd van 5 jaren is veroordeeld Koeman was bezig een baan op het ga te vegen zonderdab hem daartoe door den burgemeester vergunning wae verleend Toen deze hem gelasttehet werk te staken sprong Koeman op hemtoe roepende Dan zul je er aan en eenmes uit den broekiik te voorschgo halende stak hg daarmede naar den heer Calkoen die opsgde springende den stoot met zgn wandelawk kOD afweren Oondt 0 Itoordreobl Nieawerkerk Oapolle Bolterdam 7 Bottardam OapeUe Hlmwwkuk Hoordreobt Ooada B 44 8 4 9 16 D Ot t ii 0 6 H l a it T M t 1 M J H S 88 4 BB OS g i4 i ii B S7 18 61 1 08 Gouda CU Er werden eonige getuigen tk décharge ge hoord Deze verklserden dat Koeman de aangehaalde woorden niet bad gesproken en dat hg indien het zno voornemen ware geweest den bargtimeoaler V doodnn dit gemakkelgk had knnnea doen vóór de politie vanehemi Ook beweerden zg dat de burgemeester geen steek heelt afgeweerd Koeman zelf beweerde slechts zgn mes ie hebben getrokken om zich tegen de polttie te verdedigen De advocaat generaal vroeg bekrachtiging vaa bet vonnis der rechtbank te Haarlem De verdediger mr Spier nam op grond der verklaringen van de getuigen k décharge aan dat de borgemeester zich omtrent de aeerbedoelde woorden vergist moet hebben betoogde dat bg den beklaagde geenszlua de bedoeling kan hébben voorgezeten om den bargeraeester te doodeo daar hg het roes eerst trok ter zelfverdediging toen de veldwacbters geroepen werden en met de sabel in de band verschenen Het ergrgp droeg volgens pleiter meer bet karakter van verzet en was in ellen gevalle niet als poging tot doedslag te qualificeereo weshalve hg vrgspraak vroeg Onlangs kwam in Spanje waar hei lucifersmooopolie bestaat iemand op bet denkbeeld de lucifers in een doosje te tellen en fay bevond dat er slec is 80 in waren in plaats van het reglemeotair getal 90 De man begon onmiddellgk een proces tegen de Maatschappij om schade vergoed ing In elk dooije door de Maaiscbappg geleverd ontbrabeu 8 tot 10 lucifers dus ten minste 13 üQt Elk doosje koei 5 entimet dat maakt voor de Maatichappg op een miljoen doottjes 5000 fr profijt Volgens de ofBcieele statistieken gebruikt men iu Spanje 548 000 doosjes daags of 200 millioen sjaars dat in ronde cyfers voor de Maatscbappy een millioen peseta s in bet jaar uitmaakt Tgdens de onthulling van het gedenkteeken ter eere van Wilhelm kwam ie tierlyn een millionair uit de Ryuprovincie die aan den portier vnn hei betel waar hg afgestapt was verzocht hem eene tribooekaart ie verschaffen tegen welken prgs dan ook Eenige uren later stelde hem de portier de verlangde kaart ter h iad waarvoor 125 mark door hem betaald werd De milliooair begeeft zioh naar hei feest vertoont z n kaart en wordt zeer eerbiedig door de lieden dte de wacbt hadden naar de tent der regearende voraten geleid Nanwelyks gezeten komt een dignitaris bem vragen hoe hg hier op deze plaats enkel voor allerhoogsteu bestemd gekomen is De Rgnlander een groot lakenkoopmaa laai hem zgn kaart tien die een nummer droeg De dignitaris veroatncbuldigde zich en verzocht den biDueogedroogene wel te willen plaats nemen op Aen laatstan faatMiU Den volgenden dag wist men aan bei bof boe de zaak ziob toegedragen had De kaart was hestemd voor een regeereod vorst dte kort voor het feest Bertgu had moeten verlaten Zgne bediende bad de nitooodigiogsknari verkocht aan den prins vau bet botel voor 100 merk en deze had ze overgednan aan den lakeokoopman voor 125 mark Tebuisgekomen ontving de Kynlander van den greotmaarscbalk va i bei hof een aaogeteekende brief met 125 mark Door den minister van biuoeulandsohe zaken is de volgende circulaire gezonden aan de Com mifsarisiea der Koningin Wil my soo spoedig mogelgk mededeelen welke vacatures tbana in de Staten en in de gemeenteuden iu uw geweat bestaan en voor welke dsunvan reeds eeue verkiezing is uitgeBobrevBu zal ik gaarne vernemen op welken dag de termyotin bedoeld bg art 6 dqr prov wet en by art 8 der gemeentewet atlo pen Ik merk hierbg op dat naar de nieuwe kieswet ni t meer de dag der ttemmiog de ïn deze artikelen bedoelde dag is maar 4 dag waarop de candidaten gesteld worden zoodat de dagen van stemming en herstemming niet binnen den daa bg gusteldeu termyb beboevep te vallen lO li 10 11 10 10 48 10 49 1 8 U S4 18 08 10 18 10 11 10 87 8 18 8 10 8 10 7 61 8 16 I II 10 18 Heeft de verkieaiog eventueel plaats volgena de nieuwe wet dan sullen dageo te bepalen zgn vnor de voorkïezina en voor de stemming eu herstenmiog zoo dere aoodig zgn T d einde bg de invoeriog der uieowe wgze van verkiezing bg de vervalting van plaatsen in de Provinciale Staten ej den gemeenteraad geene verwarring ontsta zon ik wenscheo dat op hei tgdstip dier invoering geene verkiezingen aitgeechreven zgn en vereeek ik mitsdien de betrokken autoriteiten voor de invoering der nieuwe wgze van verkiesing geene dergelgke verkuuiog nit te scbrgven zonder mg over den dag te raadplegen Mocht OBvermgdelgk wezen hei tgdstip dier invoering te bepalen op een tgdatip waarop eene verkiezing reeds is uitgeschreven dan zei eene overgsngsbepaling daarvoor in overweging moeten worden genomen Zooahi men weet plaatste de Naamlooze Veuocoteobap Vereenigde Zeepfabrieken te Rotterdam ook aan het Paleis van Volksvlyt ie Amsterdam een barer in den laatsteu tgd zooveel beiproken electrisehe reklameborden met bet woord stniverszesp Ëeu aardig voorval vermeldt in verband biermede do telegraaf van 27 April £ en Amerikaan en oogwel een der firmanten der Cleveland Cjde Company wandelde in Avisterdsm en komt op hei Frederiksplein Hg ziet bet Paleis van Volksvlyt en boven den ingang Rywielensrhool Nu dat begreep by wel dat had betrekking op agee zaek Jongens daobt hy in het Amerikaanscb wat een gebouw zulke rgwielmagazynen hebben wg by ons niét terug komende van zgne wandeling ie Amsterdam by den boufdagent van zijn fabrikaat drukt bij zgue verwondering uit over de grootte van het magazyn en vraagt hoe groot ii wel bet vernogtn van dien mynheer Stuiverszeep die er znik een magazijn op kan nahouden De Torksobe soldateo die te Larissi zgn genieten van het stadsleveo schryft een correspondent Voor beo die nit afgelegen strekenvan bei rgk komeo zyn de straten en degebouwen der stad een wonder SommigeCiroassische ruiters hebben een eigenaardig verauderlug ondergaan Zg vooden in de stadeen magazijn vol Qrieksche uuiformen en daarhun kleediog niet meer in al tn besten staatwas vervingen zy baar door de nieuwe uoifoimeu en behielden van bon uitrnttiog niets dande wapens Eu dus staao er in het door deTurken bezette Laris Qrieksche soldaten oppost Een ramp op bet water Een hartverscbearonde ramp beeft Maandag namiddag het dorp Pieroebridge bg Darlington in rouw gedompeld Vier jonge meisjes van twaalf tot zestien jaar oud waren naar buiten gegaan Enkele uren nadat ze heur woningen erlaten hadden werden haar schoenen en kousen naast vier groote ruikers primula s aan deo oever van de Teearivier gevonden Nadat de omstreken tevergeefs doorzocht waren werd lo den waterloop gedregd en 4e tijken aa drie der ongelukkige kinderen opgeviscbt Maandagavond wa het vierde lyk nog niet gevonden De drie eerste meisjes zyu kinderen van een photograaf uit Pieicebridge hei vierde hoort in Hartlepool thuis Men veronderstelt dat de kinderea een voetbad iu de ritier genomen hebben dat een barer grond verloren beeft en dat de anderen baar hebben willen vasthouden en in het water gevallen zgu Men seint uit Pargs aan de N R Ct dd 4 Mei Een vreeselyke brand heeti een groeten liefdadjgheidsbazaar in de rue Jean Goujon vernield Er zgu ongeveer 30 dooden eu 35 zwaar gewonden Velen ontbreken uog op het pp i 11 87 Het UDtal ilacbtofieri ia onmogeiyk te echatt D Ooder d verbraod mas a U het een opeeDbooping van ooberkenbare Igkeo Voorloopig xyQ er 150 gekwetatea geToDden Op het oegeublik faa de ramp wareD er 1800 m nfirbeD in dea bazaar Iedereen stormde naar d nitg iig ii M fwrt pU e lo tira mintm rtond liet in d tlam en da kiwrta Tan i menicheD fatten mede Toar D baiaar wu Tan boot Hsoderd Igkan rrMMlgk Teridirond igo reedt ta Toorackgn gekaalj Er liggen r nog wel eTenreel ooder de poiohoopen De raaap ia afgnjaljgker dan de bi nd fan d Opéracooiiqoe De saaeo der alaclito E ra ijin nog onbekend maar ig behooren ne rendaêia tot de groote wereld Te 9 nor waren nog maar im Igk n horkand Allen hohooren tot do groote wereld Het herkennen vaa da lijken die in het Pataia da riodaatrie neergelegd sgo gaat zeer moei Igk ala bet niet oomogelgk ia Da aanklik ia algrgaelgk Op de plaatf dn onttettende ramp ia niata meer te lien Het Toor heeft lerteord water atond en de geronden orerbiyfaeleo der alachioffera ag alle neergelegd in een gedeelte ran don half gealoopten recbtervlengol aan bek Indaatrie paleia Hior liggen de Igken in dubbele rg lange de drie igden Sommige er onder onkenbare orarblgfaelen ign onder lijklakena aerumeld de meeata iga op den ptaokeo rloer geplaatat zooala eg zgn gevonden De bondingen ign amaelgk verwrongen nitgeapreide armen opgetrokken beenen hier ia het lijf gezwollen daar puilen ingewanden naar buiten Slechte een enkel gezicht beeft ieta van het mentchelgke behouden All lichamen zgn zwart en verkoold Een ring een achoeiael een zgden japon een ooraet zgu leekenen van aerkenning Agenten met fakkel lichten de belanghebbanden bg die hg groepjea toegelaten de rgen langa gaan of al bakkende het eene na het andere overacbot bekgken n bat midden dar ruimte ataan de doodfciaten opgeatadele en nit verhoiawagena worden nieuwe voorraden uitgeladen De verklariogea van hen die meenon t herkennen worden teritood door ambtenaren op het papier gnteld Het aebonwapol dat deze ruimte aanbiedt ia vreeelgk Men heeft moeite te gelooven dat wat hier licht in Igken of menachelgke brokstokkeg een paar nor eerder bet ombnlael van levenda uenacben ia geweeat De aoir geeft enkel da namen van eenigo damea die zich hebben koaoen redden Over de dooden blglt nog de aioier der onzekerheid oitgeapreid De booge kringen der Pargnohe aamenteviug zgn zwaar getroffen Dat weet men nil da namen der damea die in d wn liefdadigheida bazaar kraampjes hielden en doa haar vrienden en kennia en bier hebben gotieo De bazaar moet weinig meer dan een bouten looda zgn geweeat waarin bet atraatdécor dat bet Torige jaar op de tentöoaatelliog van tooneel en muziek had gediend het gevaar van brand nog vermeerderde De brand zelf heeft dan ook oauwelgk langer dan een uur geduurd Aan bloaachen viel niet ta denken Het tcnreenwen en gillau van hen die levend verbrandden ia bartver aoheurend en afgrgaelgk geweeat Acht nitgangen zoaslen er geweeat zgu waarvan vier Toor het dienatperaoneel Uiertegen zjjn Z Jllia achter in den bazaar wjiran opgedrongen tarwgl de vooraan zgoden zich voor het n eerendeel hebben kunnen redden door de drie uitgangen aan de atraat Verachilleadb Pargache avondbladen geven ateeda nieuwe edities uit De laalate maakt namen openbaar van negen dooden ouder wie een heer en tan twintig in de hoapitalen op genomenen evaneena bgoa all n damea De onderwgier aan de openbare achool to Varsoveld W da B hütft zich verwgderd en wordt verdacht van zioh te hebben aohaldig gemaakt aan onzedelgke handelingen togen over aohoolgaande meiajes De onderwgzer aan de openbare achool ta Varsoveld W de B heeft zich verwijderd en wordt verdacht van zieb te hebben scholdig gemaakt aan onzedelgke handelingen tegenoror aohoolgaande meiajea v N R Gt 8 88 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 10 86 1 18 iu 8 10 11 80 10 0 7 8 8 0 9 87 9 47 9 84 10 01 7 48 1 46 4 46 8 11 7 46 9 41 4 4T IM M 8 49 114 8 10 10 07 BiiteilaiHlsck Ovenickt Do jongate berichten van het oorlogatwroiB do n zien dat de Grieken zich niet lang meor to Pbamlo zuil kunnen taande houden Da tellingen door kolonel Smolentz ingaricbt blgken zoo goed te zgn dat de Turken or geregeld het hoofd voor jtooten En de indnk door de beide minietera opgedaan die oen bezoek aan Thean iê brachten waa dan ook zoor gonatig Haar Edhem pacba weet dat ook de atorkata rtellingen een zwakke zgdo hebben Hat Bwakke punt van de telling van Pharaaloa i haar nitgebreidbeid in verband met het kleine aantal Oriekache troepon die haar verdodigen moeten Daarom hebben de Turken hun aanvallen hoofdzakalgk gericht op de beide vlengel bg Yeleatino en op den weg van Pharaaloa naar Domokoa ten einde te trachten in den mg der verdediger te konen Dan moot kolonel Smolentz wil hg niet afgeaneden warden van ign terogtochtaweg wel zgu rtallingan ontruimen Bet ia nog niet dudelgk in hoeverre dit gelokt U Edbem Pacha heeft naar Kooatantinopel geaeind dat hij Volo bezet heeft Daaruit bigkt dat de omtrekkiog aan den Griekachen teohtervleugel gelokt zon zgn DeTark Khe bavolhebber meldde Dria varsterkiogen on vier geachutaemplacementen werden door mgne troepen genomen De Grieken trokken terug op een atulling bg een weatelgk van Toleatino gelegen dorp dna in de tiohtiog van PharMloa Het dorp werd door een Bedifbataljon bezet Bali paeha is met tien bntaljona en twee rgdende battergeu naar Valoatiao vertrokken En de Timee corre pondont te Lariwanint ala vervolg hiervan aVoor Volo vond 000 gevecht van een half unr plnata tnaacheode Tnrkaobe cavalerie en 4000 man Griekacheinfanterie met drie rgdende battergeu DeGrieken weken terug en de Turken ruktenVolo binnen Aan den Griekachen liakervlengel wordt thaoa een aanval verwacht op deIgn PharaaloaDomoko Reeda heeft kolonel Wk Smolentz Pharaaloa door de bewooera doen 1 ontruimen dia evenata de bewooera van Domo koa nur Lamia warden gebracht waar zg onder tenten gelegtrd worden looiiddelB duiken weder geruchten op van waponatilatand en interventie De Stand c meldt dat de koningin 4n brief beeft geMhreven aan den czaar ten gevolge waarvan Roalaud tan voordeele van Griekenland wil tnascbeobeide komeo ten einde een eervollen wapenatilatand en de ontruiming vau Tbasaalië door de Turken te verkrggen a Ook Edbempacha zou naar oit Athene gemeld wordt niet ongeneigd zijn een wapenatilatand aan te gaan De Griekache regeering is niet vooroemena de bemiddeling der mogendheden iu te roepen Toordat de miniatera die naar Pharuloa zgn geweeat hun varalag hebban uitgebracht De boaliasing van den heer Ralli en van koning Qeorge kan thans apoedig bekend zijn De aFigaroc verneemt dat Kalli de onderhandelingen door zgn voorganger miniater Skouzea aangeknoopt met de bedoeling de interventie Tan Frankrgk Bnsland en Engeland ta verkrggen niet heelt afgebroken Do Figaro c verneemt eveneens dat koning Qaorge Igdt aan bartkrampen en dat de goneeabeeren oen kuur op Hyloa of Sjra noodig aehteo Te Konstantinopel hlgft meo vredelievend gezind Men ziat in dat Torkjje uit dezen oorlog toch geen voordeelen van bateekenia aal trekken behalve de verheffidg van het gezag van de regeering waajvoot echter geen nieuwe ovorwinningeo meer noodig zgn Het ia bonndien voor Turkge niet hegeorlgk Griekenland te vernietigen omdat dit ten alote nieer in t belang van de Balkan Slaven dao van do Turken ion wezen De tairgkbeid van de Griekache bevolking van Turkge maakt spoadigan vrede met Griekenland hoagat gewenaoht én om het kwaad dat al die Grieken Turkge knnnen baiolfkeneo én om de achado die handel en ngverbeid door hun verdwguen ondervinden Do Porte gwft echter haar uitzeltingamaat regel niet op Zg tracht alleen op handige wgze uit de omstandigheden munt te alaau on dwingt alle Griekache onderdanen die bigven willen Turkacb onderdaan te worden met doM voorwaarde erbg dat ze beloven naderhand nooit meer van nationaliteit te veranderen Da ministerraad heeft Zondag besl it dat de regeering oigetwgfeld het nitzattingHecht bezit on bealoton verder geen vreemde hemoeiingen M dulden Een bolangrgk telegram wordt doo Havaa lüt Parga geeeind Bet luidt ala volgt Naar aanleiding van het luiten van bet Torbond taaschen da Zuid Afrikaanache Republiek en den Oranje Vrgataat hoeft Engeland to Pretoria geproteateerd en op grond van het boataanda verdrag mei Engejand aan de ZuidAfrikaanache Republiek het recht ontzegd om anlk aan verbond te aloiten Engeland vordert mitadien de nietigverklaring van bet verdrag net den Oranje Vrgataat geoloten Dia wil Brittanja op grógd ran de con ventie Tttt 37 Fahr 84 gn TatoanilbKBg n en het aceoord tuaKhen do twea vrgo HollandKhe repnblioken in Zuid Afrika nirtig verklaren Tot dnaver wiat men niet andera of Tranevaal bad ja voor het aluiten van verdragen met vreemde mogendheden wel de toostemming van Engeland noodig maar nitdrnkkalgk was voor verdragen met dan OranjoVrgataat een uitzondering gemaakt Waarop na het veto van Brittanje mat ia niet we iu ta zien doch Chamberlain de Jingo die de conventie van Londen zoo ganacfa eigenaardig uitlegt zal wel een motief voor zgn handeling gevonden hebban Of het echter steekhoudend ia We moeteo ameoi lichte afwachten Ala het bericht ran Haraa echter geheel jniat ia dan bIgkt daaruit wel hoe Engeland tegen Tranevaal gvarig eta zoekt a en wel zoekt naar het middel om met eenigen Bchgn van reeht aan de repobliek een ultimatum te knnnen atollen dat door haar algewezen smoetc worden En dan is Chamberlain waar hg weten vril Dan kan hg met geweld beginoen Nog in dit jobilenmsJMr van koningin Victoria Hen zoo zoo zagKen de laatato stemmiogvn in het Kaapsche Parlement waarbg bet tnseoben het Engelsche eu Hollandache element om en om atood aaoeaten Brittanje regeering tot voorzichtigheid nopen Maandag ia te Pretoria de Volksraad geopend Preaident Kroger zeide in zgne redevoering dat de Republiek niettegeoataaade ongunatige invloeden zich mocht verbaegen in vriendacbappelgka betrakkiogen tot alle boitenlaodrcbe mogendheden Aan die rede ia voorta het volgende ontleend In verband met het jubilea van Koningin Victoria aal den Volksraad wordea gevraagd dea 22en Joni tot een officieelen feestdag te verklaren ala bewga van ajmpatbie voor de koningin De regeering ia voornemena vooratellen in te dienen om het verkeer aan de grenzen te vergemakkelgken en den handel met de aangrenzende koloniën te bevorderen Varder zal ze vooratellen in bet belang van de iadnatrie indienen zoodra de commiaaie voor bet mgnwezen haar rapport heeft uitgebracht De preeident betreurt het eindelgk dat bg aiet in ataat is ta verklaren dat de politieke horizon onbewolkt ia maar hg ziet niettemin de toekomst blgmoedig en zonder vree te gemoet vertronwenda op d rechtvaardige zrak der Republiek NATIONALE MILITIE OlMlermefcIvan d Twlofganger der MILITIE U LoMd BURGEMEESTER en WETHOUDEflS van GOD DA brengen ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de NATIONAIiE MILITIE van den I9dan Angnstna 1861 Staatsblad No 72 de Inspectie der Vjrlolgangera voor de Gemeente GOUDA is bfpaald op Dinedng d n I5u Juni 1897 in morgens ten 10 ure op de STADSTIMMERWERF aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan beieoren deel te nemen al de VERLOFGANGERS der MILITIE TE LAND die vóór den In April II in het genot gesteld zjjn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of da Gemeente waarto zg behooren alleen zgu hiervan nitgesouderd de verlofgangera die in da maand Juni e k in werkelgken dienat maeten komen Voort worden de Verlofgangera opmerkzaam gemaakt a dat zg volgens art 140 der genoemde Wet ter INSPECTIE behooren te rerichgnen in uniform gekleed en voordien van de Kleediugen Uitroatingatokken bun bg het vertrek mat verlof medegegeven van hunae Zakboekje on van hunne Verlofpaason Jx dat zg volgens art 130 dar Wet worden M geacht onder de wapenen ta zgn niet alleen gedurende deri tgd dien het bedoeld onderzoek duurt maar iu het algemeen wanneer zg in UniforJn zgu gekleed zoodat ig dia ongeregeldheden plegen of zich aan wanbedrgven achuldig maken bg het gaan naarde plüta voor het onderzoek bylemd gedurende het onderzoek en bg het naar buia keereu te dier zake zulleo worden gestraft volgens hot Criminjel Wetboek en het Reglement van Krggatucht voor het krggavolk te land bg genoemd art I3 Ltoepaaaelijk verklaard c dat hg door ziekte n et kan verachgaen een attaat van een Oeneeah er o Hoelmeeater door den Burgemeealer geviieerd moet overleggen en d dal degene welke zonder vergunning absentis volgent de Wet met arrest zal wordangestraft Gouda den 4u Mei 1897 Bnrgemaoater eu Wethoudera voorooemd B L MARTENS De S Cretaris BROUWElt Burgerlijke Btand Uaaitreohti GEBOREN Johanna onder E V rboon on N U Bol Qrie oodua C Bdk P doa Daden GEHUWD A van Oelovoa on U Braovold TUat OVERLEDEN A J Tan der Grift 2 n OntYangfen de NOOVKAOTÉS in PARASOLS doch zullen i i e t geëtaleerd worden A van OS As Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van inslerdam 9 urn Vrkn lotlir 88 981 98 977 104 84 84 84 l s 91 681 7 l 98 lOS s Bg 61 18 18Vi 106 96 41 1001 94 89 680 996 lOO s 64 100 906 148 B9 i Vs 97 188 1001 74 86 107 loiv 904 8SB lOO i 69 B4 ISO 9 l 69 y 76Vi 1II8V 101 Vs 100 loov 189 1B9 xd i 100 48 109 10 1 108 70 107 1 44 S 187V 918 1061 1061 1081 108 116 119 s 89 z 119 KloiBUKD Cert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOia Ooi Oeudl 1881 88 4 Italiz laschrijving 1869 81 B Oasni OIil iD papier 1868 6 dito in uivar 1868 BPoaTCOu Olil mat ooopon Sdito ticket 8 RuaiAxn Obl Biauenl 1894 4 dito Gpcona 1880 4 dito bil Botha 1889 4 dito b Uopa 1889 90 4 ditoingoud leen 188S 6 dito dito dito 1884 B Spiiiil PerpM aobuldUBl 4 Tcuzu Qepr Ciov leen 1890 4 Geo laenioft aeria D Geo la nlRg aerie C ZuioAra Kzp v ohl 1898 6 Mizlco Obl Bult Soh 1890 6 Vnxazoiu Obl 4 oubop 1881 AwntaOAH Obliiratian 1896 9 BomaDAn Slad Icea 1894 8 N D N Afr Handelav and Arendsh Tab Mij Certifioaloo DaliMsaUehappü dito Am Hvpothaakb pandbr 4 Colt Mij der Voratenl aand aOr Hypotheekb pandbr 81 Nederlaii i cbe bank aand Nad H ndelmaalMih dilo N W k Pac Hyp b pandbr E Itott Hypolbeekb gaudbr SI L lt Hypitheakb dilo 8 s OoarZNa l oil H ng bank aand oaL Hypulheekbatik pandb 4 Aliaawi B l t byiioth pandb B Uaiv h O ïr Lien oert 6 Nln Holl lJ 8poor Mi aani Mij tot Ktpl V 81 Bp aaad N l lod Spoorvragm aand Med Zuid Afr Spm ind dito dito dito 1891 dilo B iTAua 8i oor rl l887 89 A Kobl 8 Zuid lul Spirmij A U obl 8 PoLKN W araflhBU Weaiien aand 4 ElisL Gr Ru 8p Mij obl 4i Baitlaoha dito aand Kaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aau l 6 Kurak Jh Aao ap kap obl 4 dito dito oblig 4 Amaim Cenl PacSp Mg obl 6 Chic k orth W pr Cv aand dito dilo Win St Peter obl 7 Dénverk Kio dr 9pm cert T a Illinois Rentral obl in gl d 4 LouisT liSashviUaCarl v aand Hnioo N 8p My Ie bvp o 6 Kiia kanaaa v 4pet prat aaad N ïork Onlaaiok Waal aand dito Peno Ohio oblig 6 Oragon Ralif Is bvp ln goud Bt Paal Mina k Hooit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Llno Ck l la h p 0 6 CAaioi Can South Cert v aand V C B ll tNa lob d c O Aauterd Omnibui HiJ aand Jtotleld T nweg Haala aand N o Stad Anutardam aand 8 Stad Eotlerdam aan 8 BeixJIZ Stad Antwerpen 1817 H i Stad Brussel 1886 8 Hond Thoia Hegullr leaellich 4 Oarrusa Staalsloeoing 1860 B K K Ooit B Cr 1880 8 Sp njz 8l l Madrid 8 868 Nin Ver Bei Hvp 8pjbl cert ADVERTENTIEN Voor de vele en hartelijke bewgcen van deelneming dezer dagen tfitrangen betuigen wg onzen dank Namon do familie H F GORISSEN Gouda 5 Mei 1897 door JOH STAALLyiMtViktipKiitJiiing met $ 7 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen van Japonnen enz kan loeren Reed duizenden met aucce in gebruik De Khoonato aanbevelingen van particulieren al van deoknndigen Prg slecht ƒ 1 50 bg Mej POORTMAN ta NaaUa k F AirSCSB STOOKVEBVEBU OciBlstke WtssekerU TAM H OPPE HEIMEB 19 KruUkad Sotterdam Qabnroteord door Z M dan Koning dor Bolgen BoofUdep t voor GOUDA da Haar A VAN OS Az SpaoiaKtait voor hot atoomon en Torraa tob allo Ueeren en Damoagardorohen alaook all Kinder oederen Speciale inrichting voor het ahxmuB vaa plncbe mantala veeron bont ona Qordgnen tafelkleeden enz worden naar do ieawrte en laatate methode geverfd Alle gooderon hetzg geatoomd of goverfdworden onachadelgk voor da gaaondhoid an volgens ataal bewerkt Stedelpe Gasfabriek te GOUDA Do nrij van het ga ia 6 cent por M on voor Kooktoortellen oi Motoren iVs o Onder zekere voorwaarden worden peicoelen gratia aan de hoofdbuia verbonden mat 15 meter vrgo leiding achter den gaanrtter Voor 3 en 5 licbtgametam bedraagt do hnnr dO cent per maand Bowoneni van percoelen van ten hoogato ƒ 2 25 per week Kunnen wekelgka afrckeuun en van de fabriek lampon kooktoeatellen enz togen betaling van eonige oonten por waak in huur bokomeu Lijders aan Dauw of Haarworm droogo vochtige Sehubbendauwworm en hetmet deae kwaal gtpaard gaande aoo ondragoIgk laatig jeuken der huid alaook elkoandere hnidiiekio wordt onder jiaarhorg goneun lelf bg hen die door niemand ganoaankonden jorden door r Uebra e jneeKe n o i OneehadelUk Gebruik ÜUutendtg Prg zea gulden Ned Ct togonvooruitbetaling ook postxegeU waarop toozonding volgt vrg van port on inkonanderechten Verkrijgbaar hjj de Marienüroterie Jtanaig Dnitwhland Hennep Enveloppen 2 2 S0 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINKNAK ZN Wlo zeker yn wii do Echtj Eikel Cacao to ontvangen leMiwn goHtold en na vele pnnfriomlDgen in den liandel gikomen omlc do naam dw uitvinder Dr MlchaeliB vorTaardigil op do borta machines In liet weroldborcsffide ótabbllucmout van Qebl Stoll werok t Keulen lacbe Bikel Cacao in Tlerkanteo bnaacii Doze Eikol Cacao hi mot molk gekookt 1 eno angenamo gozonde drank toot dnnlijkacli gebruik oon k 2 Ih o a l ofel i Tan t poeder voor een kop UwooUt Ala gcneeakracbtige drank by Ttl vm düarrheo alocèt mot water t ggbraikm Verkrijghaar by do Toomauiil B fl ApotMken nu V K V t plbt l f i 80 o o o c 0 8 Oner ilTirttgenwoordi r TO r tttiatf land lunut MaltenM Amoterdom KalTeiatraat lOS Ks baaU ooaekailalrlula aa f JÊ makkaljilula poaWnlddal vooir Uaeraa RjH aa vooral daaaaa an Klnderacbc nwaijt MM la da Appratuar van C M Mkit w li Co MFj larll Iwrtb tlr M Mtn l eltaifoad ü op naam an tabrlekamerk wWiaaartr NM wJMallml Nkmw rt s alMtwIaa