Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1897

36ste Jaargang Vrijdag 7 Mei 1897 No 7265 60DDSGHE WATEBUDUNB HiiTSGHiPPU mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Door eenige noodzakelijke werkzaamheden zal de WaterleidingZORïDAG 9 MEI van af s morgens 4 lot s avonds 8 uur GESLOTEN zijn Geabonneerden worden dus verzocht zich tijdig van water te voorzien ADVERTENTIEN worden geplaatst rtm 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaife dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afaoliderlyke Nommers VIJF CENTEN T ÖNINKLUKE CHWAl Verkrygbaar by M PEETER8 Jz Tf B Ala bewijs van echtheid ii aohet en kurk steeds voorzien van den naam der Pirmt F HOFF £ mi © Koninklijke Machinale Fabrielc DE HONIGBLOEM van H l l vanSchaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat X9 en leOo naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest 11 gebruikt de allervege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borat Honig Extract FLACONS Yan 40 Cts 70 Cts en f l Terkrygbaar by F H A WOLFÉ Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht i C RATELAND Bosi otp B V WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinxveen Bekroond TentoonBtelliD gS abo en m akery s Hage Auff 1896 Wereldberoemde Bohoen Appretaar Liparia Satln eiu lyn de beiite middUen voor bet louder moeite keurig poetBcn van lle wart en eeklearcT Boboonwerk Verkrygbaar by winkeliera in Hoboenvrerk Galanterien Drogeryen ene Men lotte a ned op nftam on fabrieksmerk en Agont W Sirdeinafln Arnhem TANDARTS E CASSUTO Turtarkt 171 iooda van 10 tot S uur kekalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Kliniek en Polikliniek voor OBSTMSTHMM en av m M Beo Êjoe MB Spreekuren dagelyka van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vnjiag 9 11 unr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A EYL Geneesheer Directeur Ooiril Druk vaa A BBINKUAh k ZOON BEKWAME Steenhouwers i g eTrraagrca dres WEST ZEEDIJK No U2 i2oM rdani DAGELIJKS VOORHANDEN Versche Aardteziên BIJ Oouda A RIETVELD Zange Tiendeweg WF De van Oodsbekende Wi ECHTE en WERELDBEROEMDE DEVEITGR KOEK Geurigste eo fljnste aller Koeksoorten De OUDSTE FABRIEK op dergelijk gebied van KLOFMAN BAEESELMAN Oroote Poot is verkrygbaar by J VER WEU Marki Wnf ü de beste iawiÖTing tegen Jioht n A l Khflumatiek Lendenpijiien ïortobi v AnkerPaiB ExpellBP yf is met het bnti mm a Dta wenden togen = Anker Paiii Expeller ieder hoiBgeztn Waf moet dn itewlfl AiikerPaiiiXxpellBr Zïi ro ur uui den worden ge koadtt Prg 50 oent 76 omt en fl K de il Mt Voorhanden Jn d meeste Apotbek i en bij F A RïiAter Oo ta Rotterdam Te GOÜDA bü A WOLFF Markt AlWb enDE LAAT em VAN SON apotheker Mark Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehele uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARIi G HoUandsohe nitgave met 27 alb Prp 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elkrai b ekhaudel in Holland POIEE OODE f£@P Ai m SCHIEDAMMEK GEHE EE Merk De Directeur D C W van der LAAH eonurn wateblems m mm Al§®iitti @ ¥®£ gi€@tlig van H H Aandeellioader § op 3D02 T des namiddags ten 1 uur ten Kantore der Directie Korte Tiendeweg D 12 te Gouda De Directeur D C W VAN DEB LAAR Dzii TT oord eelig ex is het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelve directuit Amsterdam in plaats van uit bet buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij is van inkomende rechten en hoog porto 60 Cts Om alle concurrentie het hood te bieden zön wb besloten de HARMONICA welke wjj tot nog toe ƒ 3 75 adveïteerden voor SlCCfttS S ZS van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Bamonica t zjn van hel allerbeste Duitsche fabrikaat en hebben een praohtigen orgeltoon 10 toetsen open ni ckelclaviatnnr 50 sterke stemmen 3vondigen dubb Jen balg met 11 vouwen 2 regislen en dubbele basseh De vouwen van den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelijke notenschaal voor zelfonderricht met dansen raars chen liederen enz bij iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met lö Cents en tegen reraljours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen ryk geïUnatreerden Catalogus Eenig adres Verzendhuis tUerkurt G SCHüBBRT Si Co Comm M ats Amsterdam CM Z Voorburgwal 2S8 Qt Handgeld f 200 twee honderd gulden ba het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingeljfden hg de Nationale Militie i t onbepaald verlof of in werkelijken dienst by hetaan gaan van een verbintenis om XWEE fABBN gedetacheerd te worden naar Oott Indit Aanhreiigseld TWIMTIG GULDEN Men melde zich aan Vrifwiiligers en MUUieplichtigen met onbepaald fieWo bü den Commandant van het Koloniaal Werldepöt te Hariencijk of bfl een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten r L MUUieplichtigen onder de wapenen tot hnn onmiddelljken Chef XLIe Jaarg ang Van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDEEMODES benevens UANDWEEKPATRONEN gr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMER In ieder n tek t 0W arte platen modekronleh feuilleton enz enz Ie Uitgave 2e zonüer jskl platen met 3 enijpatr en S groot geknipte patr P r 18 are 1 2S p post U5 aU de Ie uitg mot daarenboton e gekleurde platen 1 76 1 90 Ie 12gekl pl ealbijz gelin p bijliet8eno iM t i m Se büliot8 no Igekn pair D keuMi ISe eea gokleord Iraaie handwerkpalroon S j 8 80 PROEFIHHER EN PROSPECTUS ALOH Uitgave van QEBB BELINf ANTE te s Grawnhsg Wagenstraat 100 108 Per bus 90 et doozen CO en 30 et pakjes 15 et spflitje 60 en 35 et NIEÜÏV MIDDEL tegen snot b Hoenders en alle Plaimgedierte a 0 45 per flesch Dooen met voet ter verdelging ran ratten en moizen 35 en 20 ei Pakjes 10 et Allea met gebraiksaanwyzing Heereik eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Genrig en Onsohadelp ZulTerlng sret iegen branderigJmd klier acktige aangezichti en andei e lichaami roven en wonden strakheid en sté kingen hij versweringeni winterkanden en voeten bij schurft dauworm ens Znivert van onrein inseet onder in en on het Tel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeelige wijze voorde reinheid in hunne huurperceelen BINNENLAND GOD DA 6 Mei 1897 De antirevolntionairo kiesvereeniging te Oederkerk a d IJsel heeft candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den heer L F Dnymaar van Twist le luitenant det infanterie te Gouda Ds J Osinga houdt Zondag zjue afscheidsrede te Vianan on wordt een week later 16 Mei bö da Geret Kerk B te Werkendam bevestigd door den vorigeu predikant dier gemeente ds H Teerink van Amersfoort In de vergadering der vrgzinnig voornitBirevende kiesvereeniging te Boskoop is tet voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer in dat district met algemeene stemmen gesteld da besr D ds Cleicq te Nuuspeet Te Moordrecht hebben zich zes sollicitanten aangemeld voor de betrekking van onderwözer aan do openb agore school op eene jaarwedde van f 600 Dinsdagavond jl werd te Kaonwijk eene afdeeling van den Christeljk Historische Kieanabaod opKeriebt met een aantal van 17 leden Er werd een voorloopig bestnut gekozen dat Dinsdag a s in een vait bestuur zal wordsn veranderd De opbonw an de Ned Hervormde Kerk te Haastrecht is aan den laagsten intchrgver Tb Boott voor de som van f 25987 gegund Van wege de gemeente s Gravenhage is men begonnen den djk met hekwerk en boomen weg te mimen op den ooden Scheveningschen weg nabj de Promenade zoodat binnenkort de volkoman aansluiting van den boiileiard of Laan van Zorgiliet met den ouden Seheveningschen weg verkregen al zflo Waarvoor men de onderwgzera zooa wil gebtniken Een Gelderiche boekhandelaars firma heeft aan alle hoofden van scholen in ons land een circulaire gericht met verzoek aan de leerlingen hunner school prentenboekjes te verkoopen waaraan verbonden is een lot voor een rywiel De boekjes kosten 75 et maar de hoofden van scholen behoeven daarvan maar 50 et af te dragen zoodat zy voor hunne moeite 25 et per exemplaar cadeau krygen FE VILLETOX De Docliters van den Componist 8 Kraebt iprak uit al zijn Irakkea ait den vastgekatenden maod ait den adelaarsblik iciJDer oogsa nit Eija fiere houdiog en rasten gang kracht zelfs uit de betveging z ner fraai geroroide en gespierde hand gewoon om met éëa weak te leideo te beheerachen en te bezielen Het zedelyk overwicht van s n geesten ran geheel zijn persoonlijkbeid had nteoigmaal zijn moeielijlce knnitenaariloopbaan geëffend waot gelijk alle waarlijk groote mannen had ook bij zijn rijatlden en allengs hadden zich twee partyen gevormd die in de beoordeeling ïijner werken lijnrecht tegenover elkander stonden Velen dio zyn geniale soheppingen niet begrepen zagen in d ongenoegzaaraheid hunner eigen opvatting een bew s ten nadeele der compositie want wal verre van zich te wachten voor overjjling in het attsprekea van een oordeel bd liever af te gaan op de resultaten van onderzoek en studie geeft de mensob zich licht over aan een anten indruk Q die indruk bepaalt zich zelden alleen bij het tegenwoordige maar strekt ch ook over het toekoaende nit Dikw ls ontstaat uit gemis aan oordeel en uit bekrompenheid de zoo zeer verblinde pariijdigbeid en uit deze weer part zucht want eens zyn meening gestaafd ziende door die van anderen houdt men zioh daaraan met band en tand vait al zoa Men meldt nit Dokkom In de gemeente Dantumadeel hesHcht grooto verslagenheid onder de aanstaande echtparen Men heeft daar uamelgk Zondag ergeten de hawelyksalkondigingen te doen De man die dit gewooniyk doet heeft het ditmaal niet willen doen en nn moeten naar men zegt 26 paren hun hnweljk veertien dagen uitstellen De commisaie die zich in Kogetand het lot heeft aangetrokken van de betrekkingen van de menachen die met de Drummond Castle verongelukt zyn heeft haar verslag nitgebracbt Opgehaald werd een bedrag van rnim f 300 000 £ 25 409 daaronder was een kleine f 40 000 uit Zuid Afrika en nagenoeg f 24 000 van passagiers en bemaaningen van de Castlebooten Onderstand is of wordt verleend aan 61 weduwen 83 kinderen en 69 andere verwanten Wellicht is er niet één gemeente in ons landi waar s morgens zoo vroeg de poatbestelling plaats beeft als te Barendrecbt De eerste trein nit Rotterdam arriveert daar thans 5 04 poortyd In dezen trein bevindt zich de post conpé Amsterdam Antwerpen waarmede ook de verzending van en naar de bulpksntoren Barendrecbt Rysoord en Heerjansdam plaats heeft zoodat de bewoners in de omgeving van station Barendrecbt reeda s morgens even 6 nar hun correspondentie ontvangen Een reiziger in den trein van Vlissingen naar Roosendaal stak Znodagavond omstreeks een balf nur van bet station Goes het hoofd buiten den trein en verloor bij die gelegenheid zgn hoed Terstond opende by het portier en sprong den hoed na Hy kwam gelukkig in de waterteidiög neer en wist zicb door zwemmen te redden zocht toen zyn hoed op en ging daarna naar een logement Ie Goes Een jong paartje te Friezenveen dat de vorige week trouwde viel eene aardige verrassing ten deel By het doen van eenige reparaties vond de jonge man op zy vau de vunrplaat onder den grond een pot waarin zich iets bliokeuds bevond By nader onderzoek bleek deze aan guldens en rijksdaalders byua 400 gulden te bevatten De rechtbank deed te Amsterdam nitspraak in de zaak van de vrouw die met drie zoons verleden week terechtstond De jongens werden beschuldigd van diefstal de moeder van beling van het gestolene De rechtbank ver ook verder onderzoek die aan hel wankelen brengen Menigmaal kon men bijna aan moedwil aan boos opzet gelooven maar bet is dusdanig met den manaoheljjkeu geest gesteld dat door telkens ea telkens Op dezelfda gedachten terug te komen men ze gaandeweg vorm en gedaante ziet aannemen en wat eerst slechts meening was wordt dan alras overtuiging Alle tegenspraak doet die overtuiging in kracht toenemen want styfhoofdigheid speelt dikwijls de rol ran standra tigheid en overdreven bewondering aan de andere tijde geeft der tegeupart een wapen in de hand waarvan zij mat oen schyn v a recht gebruik maakt om het enthousiasme in zijn zwak aan te tasten en zoo mogel k alias neer te werpen wat de hulde beeft opgebouwd Dat het voorwerp eener uitbundige vereering en van te ver gedreven taakzucht zichzelven niet altyd gelyk blijft is duidelijk genoeg want indien het kwetsend is voor den kunstenaar te worden miskend te kwetsecder omdat men de kunst die hij lief heeft mede aanvalt zoo verwekt overschatting rah onzo eigene verdienste door andereu een pyntgke verlegenheid niet alleen maar een onaangenaam gevoel van twyfel omtrent de geBchiktheid der mensohen om da ons geschonken gaven naar waarde te beoordeelen Indien tftij dus een schaduw gewaar worden op het gelakt van den raan die thans binnentreedt en de twee vrouwen aan het venster nadert dan schrijven wij dit toe aan nieuwe moeielgkheden welke zioh voor hem hebben opgedaan en na de grijsaard zioh nederzet aan zyn haard terwyl Clara hat licht ontsteekt en de gordynen vallen laat plaatst Elisabeth zioh aan zijn zijde en drukt zacnt haar koele l and tegen het bewolkte Toorbonfd oordeelde den oadst n koaap tot 2 jaar gevangeoisatraf den tweede tot 3 jaar ontsloeg den jongste van rechtbverTolgiog met plaatsing in een Rgkaopvoedingsgesticbt tot zyo 18e jaar en legde der moeder een gevangenisstraf op van 3 maanden £ sD ernstige aanvaring op zee £ en scheepsramp waarbij elf menschen faet leven verlor Q had Maaodagarood laat ter hoogte van den QirdleoesB vQurtoreo by Aberdeen plaats Het stoQmschip iColl aie kapitein Lawio tbnii hoerende te Aberdeea koerste van Metnit nBar Aberdeen en het stoomschip Giroigoe was op Weg tan Wiok naar SaDderlaod toen beide vaartoigen ongeveer een tiatve mgl vao Girdlenesfl terwyl het eerste dat 8 man equipage aan boord had beneveDS den kapiteio Kga vroQw en tweo zoons de haven reeda in peiling bad met elkander in aanvaring kwameo Het was een stille heldere naoht toen door een onverklaarbare oorzaak de Collyoie plotseling midschip getrofien werd en bionen enkele minuten zonk Kapitein Lawie beval dat de booten zonden worden uitgezet Hg voorzag zgn zoontjes van reddiogi ordels en was joiet van plan zgn vroaw deozelfden dienst te bewyzen toen het vaartoig overhelde ea met den kop naar beneden in de diepte verdween Hy hield de haod zijner vrouw vaat toen bet eehip onderging doch een golf sobeidde hetf en hij zag haar niet meer tarag De Girnigoe zette een boot ait en redde den kapiteio die reeds bewusteloos was De equipage en zijn vroDW en kinderen kwamen echter in de goWen om De Giroigoe was zwaar beschadigd doch bereikte Aberdeen zooder incidenten Zy bleef echter vooraf gernimen tijd ter hoogte van de plek waar de CoJlyoie verdween in de boop een deel der drenkelingen ie redden Men zag echter geen spoor van de ongelakkigan en er dreef zelfs geen wrakhoot Omstreeks middernacht arriveerde zjj in de haven met het treurige nieuws Do vrouwen van de meeste opTsreoden wachtten aan de kade en toeo zij vernamen wolk een ramp baar zoo kort te voren getroffen bad werden daar de smartelgkate tooneelen afgespeeld Men omringde den eeuigsD overlevende dar scheepsramp met de meeste zorg ea nadat het zwaar gehavende schip was vastgemeerd werd kapitein Lawie ter verpleging aan wal gebracht De kapitein van de Faerdar een Nsorscb stoomscbip rapporteerde later dat bij tydens de aanvaring de haven peilde Op eenigen afatand zag by twee groene liebten die elkander anel naderden Op eens ging een dier lichten met een rnk oit eo in de richting vao het licht hoorde hg een krakend geknars J IL J X nKind zeide hg die hand grypende in een op welling van bitterheid ge hebt den weg van den roem gekozen en ik zal u niet weerhouden omdat daai uw roeping lïgt maar weet dat voor allea die dit pad betreden een lauwerkrans is weggelegd ea een doornenkroon mochten de doornen uw teere slapen niet te diep wonden Juist omdat cijn kind ook de wereld zou icgoan die wereld met haar nyd en haar laster hsdden zijn eigen moeilgkheden thnns dubbel gewicht voor hem verkregen en hy voelde zich als vader verplicht do te hoog gcspauneQ verwachtingen zyner Elisabeth een weinig te temperen door de lossen der ervaring Hij begon haar dus te spreken van da teleurstellingen welke lederen kunstenaar wachten van de bittere ondervinding die ook zij zou opdoen van den wissen ondergang harsr schoone dronmen vaa de smarten die zy wellicht te lyden zou hebben waonoer ze eivaren £ ou dat zy het levenspad g eel alleen moest bewandelen Wie verstaat het zoo goed de illusie van een jeugdig hart te rooven als de man van rypen leeftijd Een vrouw saat als zy onderrichten wil met meer omzichligheia ts werk en vooral draagt zy zorg de teere btoemen niet te ruw af te breken die daar bloeien in da reine borst van het meisje Maar de man ontEiec nieti waar hy doel wil trelfen hij loopt de taak der ondervinding vooruit in de hoop dat de ondervinding dan minder hard zal vallen en zijn eigen bittere ervaring wel verre van zyn gevoel te verzachten doet hem vaak als kleingeestig beschouwen wat toch een paradys was voor de jonge ziel Ook hier mocht men bidden Vergeef het hun want zg wetea niet wat ie doen Zi weten dat hg echter aan iets anders dan een aanvaring toeschreef Eerst bg aankomst in de haven vernam bg wat er gebeurd was Een andore ooggetnige verhaalt dat het een praehtige avond was met een lucbt vol sterren terwgl een briesje terniaweroood bet water rimpelde Da Colijnie maakte een wending om da haven binnen te komea toen de Giroigoe die ten zuiden van Wiok stoomde met groote snelbwl naderde en baar met kracht midscheeps trn De kapitein stond met vroow en kinderen jüp de brug allen telden vol verlangen de weinige minaten dio hun nog van de aankomst in de haven scheidden De aanvaring gest iedde zo9 onverwacht dat er bgoa niets tot redding ijion worden gedaan voordat de CoHjoie zonk Kapitein Lawie vond echter tjjd om iJQ loona van reddingsgordels te voorzien Hg klemde zgn vroaw in de armen toen het aohïp in de diepte schoot doch bet wegslaan van een deel der brug door een hooge golf acheidde ben Alle opvarenden behalve d kapitein werden door een dwarreliog veroorzaakt door het ptotaeiiog zinken van het schip naar de diepte gealeord £ r was geen tgd om de booten nit te zetten Kapitein Lawie ia een nitstekeod gereputeerd ervaren zeeman De Collyuie was een zusterschip van da CratbiOt die de Illbe in den grond boorde De firitsehe regeeriog heeft by het Lager bnis een wetsvoorstel ingediend tot betere regeling vao de vergoeding aan frklieden uit te keeren wegens ongelukkeo Het vorig ministerie had ook reeda in 1893 zulk een voorstel gedaan hierop neerkomeode dat de werkman die een ongelok krggt gelgk gesteld wordt met ieder ander die door eenig bedrgf van een aoder wordt gewond of gedood ook de procedure tot verkrgging der vergoeding was zeer vereenvoudigd Het thans ingediend ontwerp gaat verder Het sugdt de meeste gevallen over aanaprakekelgkbeid af door in t algemeen te bepalen Als in eenig bedrgf waarop de wet toepaaselgk is door een toeval voortkomende ait of sameahangende met bet bedrgf een werkman lichamelgk leed onderviadt is do werkgever verplicht vergoeding te verleenen overaenkomstig de volgende bepalingen c Alleen dan zal tusscheokomit van den gewonen rechter noodig zgn wanneer de vraag rgat of de wet op het geval toepaaaelgk is en ala bet ongelnk aan bet opzet van den werkman is te wgteu Verder wordt verbndeo van de grondbepaliog der wet bg overeenkomst af te wgken behoudens het geval dat nit een verklaring van den ambtenaar der Friendly Societies bigkt dat die overeenkomst de werkman ten minste gelgke voordeeten toekent aU de wet niet wat hot ia met geweld te worden wakker geschud uit een sohoonen droom de oogen op la alain te midden der kille werkelijkhsid te voelen dat het loven hard is ea al datgene reddeloos te zien vergaan waarop wy onzs hoop hadden gebouwd j ly weten niet of althans zy dendcen er aiet aan dal een jong gemoed behoefte heeft te dwepen te hopen en te gelooren en dat een leren zonder illusiën ii als een kerkhof zonder bloemen Toen Elisabeth zicb des avonds naar haar eenzaam slaapvertrek begaf toen was er geau vrede meer in haar gemoed en rusteloos wandelde zy op en neer om de gi dachten te weren dioalszooveletchadawen baron geest voorby trokken Hot wat bi fr als bad ty een onbevredigend antwoord ontrangen op de vele vragen die zich beurtelings aan haar hadden opgedrongen en als zy de woorden baars vader bardaoht dan klonken zg baar tegen als het doodvonnis barer illusiën Toch wilde zy oiet terug zy had haar eigen weg gekozen en zou dien ten einde toe bewandelen immers zoovelen hadden vóór haar het pad van den roem betreden en waren niet teruggedeinsd Booh Slisabsth was een vrouw Energiek is haar geslacht waar het atryden kan tegen openlyk govaar waar het te worstelen heeft met eigen smarten waar aan het noodlot het hoofd moet worden geboden Maar de vrouw beeft terug voor het gefloister van den nyd voor het harde vonnis van het vooroordeel voor de norsch stem der kwaadwilligheid en de laster is haar als de heel van een adder wiens doodalyk vergif zij voort voelt slnipsn zonder dat zg het weren kan