Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1897

c en wA en die aau m AieiMte aitToer w tf1 4ff t i d tiksrjDgeering rikaan fpobten e der losten ind aan fp t der AaDgevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwicti Zomerdlenst 1897 GOUDA ROTTERDAM 1 34 3 48 3 57 4 53 Directe Spoorwegverbiodlngen met GOUDA 7 81 9 80 9 87 9 54 10 11 11 13 ff ir ff ff ff ff ff 9 40 9 47 10 13 10 80 11 83 7 85 8 8 40 9 88 7 60 5 35 1 58 4 4 15 5 10 KOTTBRDA M G O D S A 18 37 6 66 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 4S 11 64 18 08 18 47 aODDA D£N HAAG Gouda ZeTenhuizsn Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorbarg s Hage Q 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 38 1 87 8 46 4 49 6 86 6 54 6 11 7 84 7 49 ii 8 64 9 54 10 89 11 16 m 7 43 8 48 ff ff ff 18 40 l l Ï Z 7 68 8 51 ff ff ff 18 61 ff ff ff ff t ff 8 IJ J V 8 07 9 08 ff ff f 1 06 ff ff ff ff ff ff H 8 H 0 9 45 9 t4 10 4411 45 1 8 46 1 10 8 05 4 16 6 16 6 66 6 88 6 89 8 04 8 81 9 88 10 38 11 6 11 44 DEN HAAG GOUDA lUage 6 46 7 30 7 43 8 8 9 46 10 11 11 87 13 83 1 35 8 44 8 40 4 05 4 33 6 80 6 13 7 18 7 65 9 88 10 08 Voorb 6 53 ff ff ff 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegwe 6 ff ff 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Zev U 6 17 ff ff ff ff 10 48 S Ot 6 04 6 89 9 69 Oouda 6 38 7 60 8 13 9 0310 1610 6411 57 13 60 8 17 3 14 4 08 4 38 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 10 88 J T B E O H T fl O D D A 8 17 4 88 6 05 6 56 8 86 10 17 10 36 Utreeht 6 88 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 56 7 66 7 10 10 34 Woerden 8 63 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 8 84 6 Ï4 7 18 8 48 10 41 Oudewater 7 07 8 14 10 46 t t 4 34 punt 8 50 5 08 0 41 7 89 8 69 11 11 11 18 Gouda 7 28 8 87 9 819 63 10 69 11 10 13 111 39 8 46 4 87 5 30 6 07 7 898 88 OUDA CTRÏOHT Ooada 8 0 8 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 83 8 80 Oudew 6 46 6 54 ff ff 11 14 8 87 Woerden 8 68 7 3 8 18 ff 11 38 8 46 Utraelll 6 18 7 18 8 88 9 0 9 39 10 61 11 46 13 88 1 86 8 08 10 34 10 64 lUSTEKDA H B O D D A7 10 8 16 9 06 10 48 8 5 1 46 4 45 1 14 9 14 10 09 13 1118 88 te 4 41 i 49 6 CU U A A M8TEBDAH 9 48 10 57 18 10 4 11 a 6 80 7 61 8 86 10 17 10 86 10 60 1 8 1 18 5 11 8 56 10 11 11 41 9 41 H 1 Bei ontwerp bepaalt de rergoeding aan de nagelaten betrekkingen in geval van dood f Q den werkman op een uitkeering van het loon dat gedarencta de drie laatste jaren ia genoten mits niet minder dan £ 150 en niet meer dan £ 300 Ingeval van onge ohiktheid voor den arbeid voor langer dan 2 weken heeft de werkman recht op ten hoogste de helft vau het weekloon eu teo hoogste £ 1 per week De la t wordt dus geheel gelegd op het bedr f en de regeering beeft becyferd dat die lost niet meer dan 1 pCt van de Ioodpu zal bedragen by steenkoleomynen niet meer dan Btnirer per ton Een stelsel van vertekeriaf als in Dmtachland en als in het Nederlandsch ontwerp Ryksverzekeringbank wordt niet voorgesteld De regeeriuK wil het aan de werkgevers teWen overlaten of zg hun werkvolk willen verzekeren dan wet de gevolgen voor eigen Tekening nemen Het ontwerp bevat echter deze beperking dat het alleen zal toepasselyk z n op bepaalde bedrgren en wel die waar gevsarlyke arbeid rerricht wordt ol waar werktuigen z n zooats spoorwegen fabrieken m nen steengroeven eoE De bedoeliag ia een proef te nemen met het stelseli dat voor latere oitbreiding vatbaar is Aanst Maandag heeft reeds de tweede behandeliog van het ontwerp plaats Het heeft in Engeland de aandacht getrokken dat een zeon van lord Salisbary Ëngeland s premier als advocaat van dr Rotfaerford Harris den agent van Rhodes is opgetreden voor het Sout Africa Committee Lord Bobert Cecil ia lord Salïabnry a tweede zoon als zoon van een markies wordt b ait hoffeiykheidi lorde genoemd Dit is slechts een courtesy title en is niet erfelijk In Engeland erft alteen de oudste zoon den titel Daarom is Eogeland a ongutitelde aristocratie zoo veel grooter dan de getitelde In Nedsrland gaat het praedicaat van jonkheer meestal over op alle tonen enz In £ ageland bomt de titel van baronet i wel te onderscheiden van baren die een lord is en zoo hg een Engehche baron is tevens in het HoOgerbuia zit het meest overeen met dien van jonkhea Doch ook slechts de ondste 20oa erft dien titel en barooets behooren bovendien niet tot den adel maar tot de oofflmooers Op deze wijze hondt de Engelacbe adel de titels in eer Tweede en derde zonen hebben geen titel op te honden en gaaa in zaken ja doen winj laffaires De ooh f n den hertog van Argjle zwager dns van H K H prinses Xjoaiae is deelgenoot in een firma van tbee importenrs Ën de tweede zoon van den premier treedt op als advocaat Wat de aandacht trok is dan ook alteen dat dr Rutherfoord Harris hem had opgedr en voor zgn belaogen te zorgen Ook de heer Van Sandick de redactenr van losalinde heeft een bezoek gebracht aan de drie tonen van den Saltan van Koetei die sich thans in Amsterdam bevinden De heer v S die alteen de beide jongste broeders te spreken kon krggen daar Ie oudste door verschillende bezoeken vermoeid wae deelt o a het volgende mede van zjjn bezoek Natuarlgk kwam de audiëntie ter spratie by Hare Majesteiten Toen de vorstenzonen na afloop van die audiëntie weer thuis waren hielden sg achtereenvolgens een toesproak tot den heer Eerdmans die in het ambtsoostuum van assistent resident op verzoek van den minister van koloniën Bergsma als tolk gefvDgeerd had iVoor geld ttan men in deze wereld veel ja bgua alles kry enc zeide Soeltan Moeda Maar door de koningin van Nederland gedurende drie kwartier ontvangen te worden dat kan men niet met geld koopen dat heeft n ona bezorgd manheer de assistentresident en daarvoor zullen we n altgd dank baar zgn Zij badden vooral in de eerste dagen veel 8 35 8 48 8 49 B 66 9 Ct 5 68 6 08 8 11 19 6 86 6 80 7 85 7 88 7 89 7 i6 1M 7 8 88 4 66 6 06 6 14 5 81 6 37 Qouda Moordreoht Nieawerkerk Otpalle ftotterdun 8 81 9 8T 6 87 8 10 Botterdim O pelle Hiouwerkelk Uoordrecht 8nid last gehad van de koude Thans maakten ze in hun gekleede jaa echter hoegenaamd geen vetkleamden indruk Het gesprek begon echter al spoedig te verflauwen toen ik op het gelukkige denkbeeld kwam om een onderwerp aan te roeren dat zoo menigmaal een aankooopingspunt vormt toilofien elkaar geheel vreemde menseben van de lmeest verschilteude nationaliteit en rang de sport Zy hadden den vorigen avond ban eerste les gehad in de wieiryachool van Yroiyk en Timperley Pangerao Sosro Negoro de jongste heeft attyd een byzooder zwak gehad vuor verschillende soorten van sport Hy ia een byzooder goed equilibrist By kan bijvoorbeeld over een touw loopen Eu het ia dan ook geen wonder dat hg in het fieteryden na één les reeds zoo zeer gevorderd was dat de leermeester hem zooder voorbebond toe toad buiten te r den Hy vond het fletBrgden zeer enak lekker De beer Van Sandick geeft nog den wenk dat de etiqoette wil dat men de prinsau aanspreekt met Pangeranc en dat meo gevoegelgk potjesMaleisch tegen beo mag spreken zoobIb wg dat op Java gewoon zyn Te Oas zyn de prgzen van bet rund en katfsvleesch met 10 cent per kilo afgpslagen zoodat ze thana bedragen voor het rnndvleesch 35 rent en voor het kalfsvleeseh 45 cent per i kilo 6g een der slagers is het ruodvleesch nog lager in prga Zooals men weet heeft zich een comité gevormd dat een schrgven verzond waariu steno werd gevraagd om ons land voor verderen aohteraitgang te behoeden Het comité door den sty$fenden nood in bet leven geroepen wil redding trachten te brengen en zi t geen andetmiddel tot uitkomst dan in eene berzieuiuf en uitbreiding van ona tarief vau invoerrechten in het tselang van den n ttiooalen arbeid landbouw en nyverheid Een eerete voorwaarde toch tot gelnk van een volk is dat ieder zgner leden die kan en wil werken een loooend arbeidsveld vindt overeenkomstig zgn aanleg en krachten en om daartoe te geraken ia het nu in schier atle landen zoowel binnen als buiten Earopa boacherming bestaat in de eerste pleats uoodig dat de nationale arbeid landbouw en ngverheid als noodweer tegenover het buitenland door het heffen van matige imoerrech ten op bnitenlandaobe producteu worde bef cbermd De vereeoiging Het vr a Ruilverkeerc heeft in een barer vliegende blaadjes een plaats aan die circulaire ingeruimd en er het volgende aan toegevoegd Dit stok is in meer dan ééa opzicht merkwaardig Allereerst om den uaam dieu bet comité zich gaf waaruit bigkt dat het kAns ziet om alles en iedereen te beschermen De arbeider zal daurder brood eten toch wordt by beschermd De znivel en de veeboeren zullen meergeld moeten geven voor bun voeder bescherming valt hun nochthans ten deel Vele fabrikanten zullen bg invoerrechten niets winnen omdat zg voor den uitvoer werken toch beschermd Men zal de ve ideryen wel helpen door een recht op ateeokoleD een ht erlgke zaak voor de iodoatrie die stoommachinea gebruikt In een onzer vorige blaadjes werd aangetoond dat menig artikel voortbreogsel is v or den een grondstof voor den ander Men zou zoo zeggen reeda daarom ia bet onmogelgk om iedereen Ie bearhermeu e bevoordeeling van A zal oltyd benadsflliog van B zgo Het comité ziet er toch kans toe Het wil den uationaleu arbeid besohermen Hoe het dit kunststuk volbrengt laat het voorshands in het midden En waarin zal de bescherming bestaan In de eerate plaata zoo le en wg in het beff U van irivoerreohten Dat m de eerate plaats verdient de aandacht Er zal dns later nog meer moeten gebeuren en wy be rgpen dnt opperbest De vee en znivetboeren hoe lastig ll l 18 13 11 88 ff 11 85 ff 11 48 1 51 18 88 13 86 18 83 18 89 9 46 18 55 9 53 10 19 10 39 10 86 10 48 10 49 11 86 11 60 dat men ze ons telkens in da herinnering brengt 1 hebban van invoerrechten lonter nadeel Welnu men trooate hen met dat in de eerste plaatse Straks komen ook zg aan de benrt als zg maar geduld hebben Hoe men hen helpen zal hiyft vooralsnog een geheim Men moet niet dadelyk alles vertellen dan blgft er niets over voor bigde verrassingen Zal men hun uitvoer pre miën geven Dat ware een bigde verrassing voor onze belaatingscbutdigen want wie andere kan ze bekoatigen Of premiëa op de productie gelgk nu reeds met de suiker geschiedt Dit laatste kost per jaar f 3 000 000 ruim Koude men deze som door premiën aan anderen betangrgk doen aangroeien zoodat byvoorbeeld de personeele betasting sterk verhoogd moest worden welke juichtonen zou dit verwekken in den laudel Eu hoe gunstig zou dit werken op den nationalen arbeid landbouw en ngverheidlc Hoe meer van het opgebrachte guld aan bgzondere personen ten nutte komt en hoe zwaarder oit dien hoofde de belaatiagen zyn des te grooter is immerA de nationale bloei De circulaire behelst weinig redeneering zg is een manifest geen betoog Maar in de derde alioea wordt toch iets geleverd dat op een betoog geiykt Als men de zinsnede beginnende met de woorden Een eerste voorwaarde aandachtig leest herkent men daarin een ouden bekende en wel de theorie die wg in het tweede onzer blaadjes bestreden hebben beachertbiog i i werkverschaffiag Yrge ruil zoo wordt daar te versjtoan gegeven heeft ten gevolge dat niet iedereen een loonend arbeidsveld kan vinden overeenkomstig zijn aanleg en krachten immers niet nu in schier alle landen zoowel binnen ala buiten Europa bescherming bestaat Wordt de raad van het comité opgevolgd dan zal dit kwaad genezen Dan worden loonende arbeidsvelden bij menigte ontsloten De circulaire laat een gewichtig pont in het dniater Zg zegt ons niet boe bet komt dat in landen met beschermende rechten eveu luid over werkloosheid wordt geklaagd als in andere zelfs luider Zg verklaart evenmin hoe in de ngverheid de werkloosheid zon kunnen verninderen als door stygtng der broodprgzen ieder die niet rgk is zich moet bezuiningen y Kwggt ook over het verband tusschen in en uitvoer Wij hebben attyd begrepen dat dit verband 7eer nauw is omdat invoer waar geen uitvoer uitvoer waar geen invoer tegenover staat zich zelf verbiedt Op deze en dergelijke gronden meenden wg sleede dat het eenvoudig een vergissing is van invoerrechten werkverschaffing te verwachten Maar het comité oordeelt aaders Het zou geen vergissing maar een stellige waarheid zyn zoo weinig voor gegronde tegenspraak vatbaar dat het niet eens noodig wordt geacht de bedenkingen die er tegen worden aangevoerd te wederleggen Wel komen deze bedenkingen van ernstige zyde eu zgn zy gegrond op beschouwingen omtrent het wezeo van alle handelsverkeer die nooit werden wcderlegd Maar dit doet niot ter zake Men blgft toch verkondigden in spgt van alle theorie en ervaring bescherming ontsluit loonende arbeidsvelden voor iedereen overeenkomstig zgn aanleg en krachten Het Comité ia moedig naar men ziet Het aanvaardt zyn stryd met geestdrift en noemt dien een natiooaleo str d voor onze volkswelvaart Zijn deze woorden goed gekozen Duurdar brood duurder kleedereo duurder brandstofen en werktuigen menige fabrikant iu het nauw gebracht de vee en ruivelhoer geschaad niet gebaat handel en scheepvaart gefnuikt daarentegen don grondeigenaar gelegenheid geboden om hoogere pachten te heffen en sommigen ondernemers om zich te verrgkeu op ons atler koa en wie daarvoor gvert neemt hy waariyk deel aan een nationalen strg J voor onze volkswelvaart c Btond er tegen c wg zouden het eerder gelooven Een correapoadent der J B c te KotaRadja schreef dd 27 Maart Keeds geruimeu tyd werd druk gepatrouilUerd in het benvelterrein ten zuiden van de 6 83 6 51 6 40 3 4S 6 10 4 10 4 65 5 08 5 09 6 16 5 86 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 1 44 1 54 3 01 S Oi 8 14 AjBitwdam 6 SU 7 98 8 50 Ign Samahani Biloel tot opsporing ran de nederzetting van boekoe Tjoet Lamtengah waartoe telkens twee oompagntSn van bet 3e 12e of I4e bataljon werden uitgezonden terwgl de marechaussees er s nachts op uit togen Er was dan ook bericht dat een bende van ongeveer twee honderd gewapende Atjebers zich in dit terrein hadden vertoond Wel waa men het er niet over eena of al deze gewadenden tot toekoe Tjoet in verband stonden en werd zelfa vermoed dat het eene achijnvertooning van bevrienden was om de bepaling op het niet gewapend mogen gaan ook buiten de linie ingetrokken te krggen doch zeker was bekend dat voornoemde toekoe zich III dit gedeelte moest ophi nden Zelfs was men reeds bg den hergpas van Qlitaroen begonnen met het doorsnuffelen van het gebergte maar tot eenig resultaat verkreeg men steeds enkele schoten erg van uit de verte Eindelyk was de waarnemend controleur op spionnenberichten zoover dat hg de nederzetting en den daarheen voerenden weg ongeveer in teekening had Zes brigadea marechassees werden nu uilgezonden die na een vermoeienden klim langs steile bergpaden np aanwgzing van den controleur in den oacht de nederzetting bereikten vóór hen liggend in eeue vallei Spoedig waren twee brigades beneden en hadden het huis van den toekoe omsingeld terwgl vier brigades het eenigszins daarvan verwgderde deel der nederzetting a faire zonden nemen De laatste afdeelingbad cbter zooveel moeite met het macheeren dat het op het afgesproken tydatip nog niet ter plaatse waa en reeds schoten by het andere gedeelte de nachteiyke stilte verstoorden Hier door gealarmeerd ontkwamen de bewoners van bet nog niet bereikte gedeelte doch bg het bui von toekoe Tjoet was het succes volkomen Tt ekoe Tjoet Lanitengah viel met seven aanhangers dood in onze banden zonder dat het een enkelen druppel bloed aan onze zgde bad gekost Jammer dat dit gevat ook eene Atjehaobe vroow en een kind het leven kostte Waarop nog dient gewezen te worden IS dunkt ona de onderlinge verhouding van een waarnemend controleur o£5cier en den uitrokkenden troep Vreemd zon bet zgo dab een controleur omdat hg missehisn onder officier is in mocht grypen in de handelingen van een jongeren collega üy moet volgens onze meeoing borgemeester in uniform zijn wiens succes het snccea van den troep is Het in dezen geeat geven van duideiyke orders kan een stoot aan de kameraadschap coupeeren daar men anders nog onderling aan elliandera verdienste gaat lornen Yerschitlende werkzaamheden schieten goed op Vandaag ia het detachement teruggekeerd dat den pas over den Ulé Loeda beter begaanbaar heeft gemaakt Versohillende kleine bgzonderheden worden nog bekend Doctor Bertillon de uitvinder van het bekende Bertillonoge systeem heeft verschillende overbiytselen van nog ttiët herkende Igken gefotografeerd teneinde de herkenning gemakkelgker te maken in verband met afzonderlgk gevonden kleedingstukken ringen enz Verschillende vergissingen hebhen plaats omtrent de identiteit van de Igken o a is het lyk vau een dame dat onder den naam Tan mevrouw Legrand was weggevoerd door twee personen herkend als dat van mej Comen De heer Lancyrie de vice president van het gerechtshof beeft den geheelen dag naar het lyk Tan zgn vrouw gezocht en dat eerst a avonds om elf uur gevonden Reeds is een honderdtal doodkisten op een ry voor het Ngverheidspaleis geplaatst Omtrent de herkenning van het Igk van de hertogin van Al6n9on wordt het volgende gemeld De secretaris generaal van de prefectuur van politie deed onderzoek met een kamerdienaar en een kamenier van de hertogin 9 67 10 86 1 18 10 04 ff 10 11 10 18 ff 10 87 10 64 11 80 9 9 87 10 09 9 47 9 54 10 01 r 0 10 07 10 89 8 51 7 68 7 51 8 06 8 18 8 83 9 10 7 86 6 17 6 87 84 6 41 6 4 9 07 10 03 9 38 1 9 86 ff 9 49 10 84 7 45 1 49 6 18 I 4 Vóór een geheel verkoold Igk waarvan de ingewanden door een opening in de buik zicht baar waren verklaardes de beide dienstboden ten stelligite dat dit het Igk van de hertogin vaa De dentist die de ongelukkige onlangs eenige kiezen geplombeerd had beweerde na een onderzoek Tan een halt nar dat de kaak van dit l k een tand beratte die de hertogin miste Daar de dienstboden volhielden werd h onzekerder en verklaarde hy dat hg de bovenkaak moest wegbreken Onder toezicht van een geneesheer van het parket dr Vibert had de operatie plaats en daarna zei ook de dentist met zekerheid dat men het Iflk van de hertogin van Alcpon voor zich had Boltenlandsèh Overzlctit Griekenland heeft besloten toe te geven Dat ia het begin vanlhet einde van den stryd De regeering heeft aan kolonel Vassos bevel gegeven terug te ieerdn Het bericht dat een ander officier zoo aangewezeb zgn om hem te vervangen biykt onjuist Het is werkelgk de bedoeling na Vassos ook de troepen te doen terogkeeren Dit is van groote beteekenis De naamYasaos was een piogtam gawoi den een strgdlena voor Griekenland een belAngryk punt inde Kretenser staatkunde I En de terugteepiog van dien man met dien naam beteekeut dat Griekenland het hopelooze van zgn pogen inziet na de blauwwitte vaan oprolt op het eiland oo al blgven de troepen nog én poos op Kreta Dit beslait fer Grieklbhe regeering heeft nogeen ander j evolg en beii komen voortuit dezelfde édVzaak J Het rappoHJder ministers Me zich tePbarlalos van éfin gestand hebun overtuigd isnog niet vdraohenen Dq0h wareyde indrnkdien de heena in bet leger olneden svergoef geweiest dai zoude de regeeriig oiti t beB lotfl heibben den tryd op te geve m Dat zg yit wel deed i lbhan du deli Balli heeftW betuigd de intei vjantié te Eultj inroepen v d atrgd hem toè hynt WaUiho te ziil en worden Hg maakt den weg Toor interceptie reeds gereed Ü toestand in Tbesaalië 4rdt laogzamei hand nehoudhaar Ala harsaijis en Volo Uotf niet qoor de Qrieke ontruimd zgn is If alechW ew qnaestie va tgd Dan moeten dftQrieln n op bet Otbrj gebèrgte terugtrekken en deiindruk vandezeu terugtocht zal te Athenenog iï mllottiger i n aan de eerste terugtochtuit Larissa Dat Ralli vap de interventie niet afkee ig is hlgkt wel het best uit het bericht dat bg aan de garandeerende mogendheden van 1830 het verzoek beeft gf ricbt als bemiddelaars op te treden Dit Werd door Bnsland geweigerd dat alleen het collectief optreden der mogendheden wsnscbt Sedert wordt er te Athene druk onderhandeld tusschen de Grieksche ministers en de gezanten En ook tnaschen de verschillende departementen van buitenlandsche zaken in de hoofdsteden der mogendheden worden gverig telegrammen gewisseld Doch bet is uo niet bekend dat Grieken land het kloeke besluit genomen heeft de hemiddeling der mogendheden in te roepen De bernieuwiDg van den Ausgleichc of het dualistisch compromis tasechen de beide rgkshelften der Oostenrykscb HongaarBche Monarchie blgft steeds stuiten op de groote moeitykbeid der vastftelliug van ieders aandeel in de gemeenschappeiyke rgkaaitgaven Zondag ia de eialeitb aniche minister president graaf Badeni nogmaals met den minister Billinsky van Weenen naar Boedapest ttereisd om een laatste poging tot vergelgk te beproeven met de hongaarsche ministers Het blgkt echter niet dat de Maandag in Boedapest gebonden bespreking eenig resultaat in goeden zin heeft opgeleverd zoodat dus een crisis onvermgdetyk scbgnt In OoBtenrgk zelf heeft Badeni door de Uijecbieche taaiverordeningen voor Bohemen en Moravië de Doitsch liberalen zoodanig verbitterd dat berbaaldelgk betoogingen gebonden worden om daartegen te protesteeren Zondag werd ie Teplitz zoodanige protest meeting onder presidium van dr Schlesinger voorzitter der Dnitache club vao den Landdag bygewoond door 2000 parnooen die met eenparige stemmen een scherpe en zelfs dreigende resolutie aannamen Te Ëger op de Oosten rykschbeiersche grens werd voor het standbeeld van wijlen Joseph ïl een zoo luidruchtige manifestatie gehouden dat de gendarmerie de menigte met de bajonet moeat niteendryven De verhooren voor de Zuid Afrjkaaoache commissie gaan nog steeds voort Gisterenavond moeat Lionel PbillipB voorkomen Deze leider van het Jobannesburgsche hervormingsoomité verklaarde dat de meerderheid van het comité besloten was de Tranavaalsche vlag ie behouden omdat zg de omwenteling geheel als een binnenlandsche aange egenbeid beschoowde De inval Kescbiedde tegen de weosohen en bevelen Tan het comité wgl Jobanneshnrg met zgn bewapening nog lang niet klaar was Op het eind van December waren in de stad alechts 130 gewapeuden de overigen waren in den omtrek geposteerd Dinsdag na den inval had het comité slechts 2500 geweren en 3 Maximkanonnen tot zgn beschikking terwgl 20 000 vrgwilligen om wapenen vroegen Getnige ontkende ten stelligste dat aan iTameson hulp waa beloofd Men was overtuigd dst hg met 800 man zon komen en niet met 5U0 en dat hg zonder tegenstand de stad zon bereiken Hg stemde toe dat het hervormingsymité ook voornemens was het arsenaal te Frc Mia waar toentertgd 10 000 geweren lagen i errompelen en dat ware gemakkelgk te doen geweest maar riep de getuige nit de Boeren hoorden van Jameson s inval cht uur vóór het hervormingacomité zoodat de overrompeling onmogelgk waa i is een zaak op laarin Jamederen werd in de loee de Minister interpellatie Verhoord door Labouchere erkende hy dat hy als tid der firma Eckstein Clfin Transvaal een groot fortain had vermrd maar voegde hy er hg als de TrausvaaWihe Regee ring de mgnindustrie niet gevawd had zou hy nog rgker geworden zyn Daann stelde Laboochere eenige vrat en met het dwl om aan te toouen dat de TransvaaIicbe lflVoudmynen ondanks nie beweerde worging nfb in booge mate winstgevend waren gewees 9 Toch hield Philips vol dat bg niet om personugk voordeel de omwenteling geateund had van opvattmg merkte Laboucb Getuige erkende dat de brie son s hulp voor de vrouwen en ingeroepen eerder op een ge i komst dan van het oo enblik In den Duitschen Ryksdag Von Marschall hg een agrariscbi naar aanleiding van het Ameri nnsche tariefvoorlezing gedaan van het pri Üüitscbe gezant te WashingtoljgédiAod gen de bepaljngende DiDglo tariefwet Het protipaling fl t verhoogde re hte kannen vrorden gebracht t enda nikiw een open of eenpHethfe irleenen en geeftdatfby i ioering daarvanHl I ovei i Bnn of ag an F nog do kxkmi m y loestaan vie te g kten met Ru Ian I ll ï for 11 Ijspden meest heg Uit middels A zoo iroet j voor snikei overigensi ontwerp iai f innwp r9difflteu zj h irh ehaï deld worden l ijïde it atip I i mert knahjaóh telegfnit bl kt in t ae Senaat nieuwi Ittnnee t en jziRibgen Wil Oftoal Ricbter f mteenis4tu het Huis v p A g in alle opzichten zro protecimoistisch Is bepaaldelgk vbor textittfabnciilten was het eer gunaiiger dan bet tegenwoordige tarief De Italioknsche Kamer kwam gisteren bg een In verband piet den aanslag op den Konining Di Hudini een orediet van 600 000 lire ter verbetering van den veiligheidsdienst Men z t dat de president een nieuwe aenvraag tot vervolging van Orispi beeft ontvangen in verbaled met de eeuwige bankschandalen Menelik van Ahessjnië wordt hoe langer hoe Ëuropeescber Oolgen de Nene Züricher Ztg die het weten kan heeft hg den Zwitacberseben ingenieur lig reeda laug zgn vertrouweling tot eersten Minister benoemd en den Franschman Mondon tot Minister van Ooderwys Een ander Franschman Lagarde ia tot Hertog van Eototo verheven JttARK TBERICHTBN Gouda ft Mei 1897 Voor granen heor ohte heden een flsuwnst inDiiog Tarwe Zoeuwacha 66 0 a ƒ 7 Mindere dito 6 36 ft 6 50 Afwijkende 5 25 a 8 60 Polder 5 86 8 20 Rogge iSeouwache 4 25 4 B0 Polder f S 90 a ƒ buiteutaDdBcbe per 70 kilogram 3 70 u 4 Gerat Winter 8 60 a 4 Zomer ƒ 3 60 ft 3 75 Chevallier 4 76 a 5 60 Haver per heet 3 25 a 3 75 per 100 kilo 7 80 ft 7 80 Hennepzaad Inlandsob 6 26 a 6 50 Buitenlandache ƒ 6 60 a ƒ 5 75 Kanariazaad ƒ fi 76 a 7 50 K oolzaad nieuw a Erwten Kookerwten a Niet kokanda ƒ a ƒ 5 50 Buitenlaodsohe voererwten per 80 K ilo 4 60 a 4 80 Boonen Brume boonen ƒ 6 a ƒ P Witte boonen ƒ f Duivenboonen 6 ƒ 6 86 Paardenbooaen ƒ 5 10 a ƒ 6 40 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 3 76 a ƒ 4 Cinquantine 5 75 a 6 Foianian ƒ 4 75 ii ƒ B Inlaudache meatiog ƒ a ƒ YsEHAiiKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen iets htter Vette varkens redel aanvoer handel matig 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland weimg aanvoer handel matig uy a IBVi ot per half KO Magere biggen goeda oanToer handel ma ig ƒ 0 85 a ƒ 0 76 per week Vette schapen rel aanvoer handel matig ƒ 15 ƒ ï Wei Lammerea g ede aanvoer handel vry wel ƒ 6 i ƒ 10 Nuohtere kalven goede aaovoer handel vrij wel ƒ 4 a ƒ 8 Fokkalvereu ƒ 8 a ƒ 18 Aangevoerd 107 partii eD kaaa Handel ving Ie ual ƒ 22 a ƒ 34 Se qual 19 a ƒ 21 Zwaardere ƒ NoordHoUand sohe ƒ 20 i ƒ 26 Boter goede aanvoer handel mntig Gopbotor ƒ 0 85 a ƒ 0 95 Weiboter ƒ 0 70 ü ƒ 0 80 p Kilo Onlvangfen de NOÜVKAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkrs 981 84 t usi Vrkrs 88Va 98 977 104 841 84W 8 Wl 81 a 6 9J is 91 98 lOS a 58 61 18 18 106 96 41 100 94 S8 680 981i 1007 4 r loof Mi 146 97 188 100l 4 74 86 107J I 101 804 88 B l i 687 B4V 160 8 68 6 li 108 loiv 100 1001 158 168 lOO Vi 43 108 10 is 103 70 107 8ÏÏ 44 8 187V 813 1061 1061 lOSl l 103 116 1191 Ne4i u d Cert Ned W S 81 dito dito dito S 1 dito dito dito 3 1 HoSmi Obl Gendl 1881 88 4 j Itüu Insobrijwng 1868 81 6 OosnUK Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 6 PoïTtlQAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 EoaLAHD Obl Binnenl 1894 4 dito Gocous 1880 4 dito lüEolhs 1889 4 dito b Vopo 1889 90 4 dito in oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 Sf nji Ferp t aohdld 1881 4 TuïtMj öopr ConT leen 1890 4 Geo leeaing serie D Gee Ie nisg sertia C dAfr Rep t ob 898 5 lllco Obl Buit Soï l890 6 1NS2UELA Obl 4 onbtfp 1881 ISTESDAM JpblijiBtien 1895 3 i tlDAU Aid leen 1894 3 BD N AfrïmandeUT aand Arendsb T Mij Oertiüoaten Pali Maatsnappij dito Arn Hvpoijeekb psndbr 4 iCi4t m m VoXnI und health piiiaiir SV ie b ok aaad laatBib dito Hyp b paiidbr 6 eekWiiindbr 3V eekb ifdito S i Ooe l L Ui lHong bank aand lekbaiikjpliiidb 4 J f JÏHiw Wj B Pr Min Holl IMSpói Mg tollEiM r Ned lU i Nod Zuid iff dito dito i tp flut dllf Italii 3dooiW 1881 8 l ÜI Ï S Zaid Ital Spwmül A H oM 8 PoLEK Waraohau Wesiten aatiq 4J Bu L Gr Buts Spw Mij obl i Baltiscbe dito aaod ïeatowa dito aand 5 Iwang DoQibr dito aaod fi iCnrek Gh Azon jp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuEEIK i Cent Pac Sp Mij ol 6 Ohio k orth W pr C v aand d lo dito rtm 3t Polor obl 7 Denver Eio Or Spo eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT VashviUi Cert r aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 MÏBfi Kansas 4pct pref aand N york Oatasio West aand dito PeoD Ohio oblig 6 Oregou Calif la hyp io goud 3t Paul Miun Hauit obl 7 Un Pao Hoofdl jn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp 016 Canada Cao 9outh Cert r aand VIK CBallw Na Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand Eotteid Tramweg Maats aand Neo Stad Amsterdam aand S Stad Kotterdam aan 3 BlLOlB Stad Antwerpen 18 7 81 Stad Brussel 188S 3 HoNO Theisi Begulir Heselhoh 4 OoBTENit Staatslcoomg 1860 5 K K Coat B Cr 1880 S SpAne Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bes Hvp Bpobl eert 118 ÏNaiCHTlNGBK WBLKE GEViAtt acaAÜB 0 ¥ HINDE KONKSN VBaoOBZAKSM BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Deen te weten Dat zy rergunniug hebben verleend aan Ë Arenda en zyue rechtverkrygeodeo tot hei oprichten eener koek en hanketbakkeryin het perceel aan den Korten GroeDeudaal w k I No 192 kadestraal bekend aectie BNo 1864 J Vergeer en zijne reofatTerkryf enden tot het uitbreiden zyner boutz gery doorplaatsing eeoer gaamotor tbd 8 P K in hetperceel aan deu Katteoaiogel wyk Q No 197 kedaatraal bekend aectie A No 3383 A J Sas en zgne reehtrerkrygenden tot het oprichten eener smedery ia het perceelaan de Wacfatelstraat wyk P No 173 kadaatraal bekend sectie £ No 765 G Steehouwer weduwe vau P Uitendaal en bare rechtrerkrygenden tot het oprichten eener borstelmakery n eene schuurachter het percpel ftan de Nieuwe haven wijkN no 23 kadastraal bekend sectie B no 520 6 J H van Straaten ep zgue rechtrer ggendec tok hek nitbreiden tgner bleakerg n waichinriohting ïn het perceel aan den Bleekerasingel wyk B Kn 256 kadastraal bekend sectie A No 3195 Gonda den 6n Mei 1897 Burgemeester en Wethoodera Toornoemdt E L MARTENS De S icrelarifl BROUWER Burgerlijke Btand I GEBOREN 4 Mei Jobannea Goroelia Antonios ouders G W Varwy eu C van Dyk Margaretha ondera L A Wiltenbu g en M Brenkman 5 Pieternella L ena ouders J J van Houweningeo en M C Lnfeber 6 Arnolda ouders J A Ponsioon eu D P van Vitet OVERLEDRN 3 Mei M J Brem wed S Boot 76 j 5 A M Monoé wed W Vao Leeuwen 67 j 6 C vao Hegningen 8 m GEHUWD 5 Mei A J Töbout en N C vao Oodsboorn A Rgkaart en N den H rt g J I Reeuw k GEBOREN Arie oudere G Jougeoaö en J Ket Pieter Jaeobos ouders W A Crnan pn M van den Berg OVERLEDEN B Vogelaar wed ürama 69 j G Graafland 71 GEHUWD S Koater en W E Koater J Vermeulen eo M Jongeneel 4 B Kraan eo J Verktey A van Wyngaardeh eu A Pi Hoogeodyk ADVERTENTIEN ASPERGES I I Niéuwe Aspergesschalen Ta g I en Schep i Tb ISCnillD Toorheen Wed BOELBDMa GEVHAAGD loor loop en ander teerk een geschikt PERSOON Zich te rerroegen aan het Bureau d er Courant onder No 2430 FEANSCHE STOOMVEEVEEU BN Gheiniscbe WasseberiJ TAN H OPPE HEIAtEli 19 Sruialiode Sotlerdam öebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt Toor GOUDA de Haer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomeu en verrea van alle Heereoen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen vaa pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINRMAX Z BnuWINKEJL C Kl MINKU lhJ SriKIMVi KVI RM n m IMIM lil UA Sf TIIKM