Goudsche Courant, zaterdag 8 mei 1897

36ste Jaargang GOnDSCHli WATERIII0IN6 HiiTSCHiPPU Zaterdag 8 Mei J807 No 726Ö mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Door eéiiige noodzakelijke werkzaamheden zal de Waterleiding BONDAG 9 MEI van af s morgens 4 lot s avonds 8 uur GESLOTEN zijn Geabonneerden worden dus verzocht zich tijdig van water te voorzien ADVEETENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dè Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUJke Nommers VUF CENTEN ► 1 De Directeur D C W van der LAAH ZOIIDAG 9 MEI tf lullig wm M Ei€ai441 in het Café HARMONIE geheel lugcricbt naar de elschcn de § tIJds Aanbevelend i J J WOUDEI BERG Koninklijke Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEMf van H K van Schalk Co gevestigd te s Gravenhage Hepplerttraal X9 en 29 naby de Regentesselaan tan Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest 1 gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde 8nperior Droivenöorst Honig Extract FLACONS van 40 Cta 70 Cts en f l verkrijgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H van MILD Veeretal B 126 te ouAi A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Boaloop B V WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Wadiinmem TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot 5 uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS v oor middag PDIEE OUDE SCHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NIGH AP Verkrijgbaar by PEETEB8 Jz Als bewijs van echtheid ii caobet OQ kurk steeds voorzion van den aaam der Firma P HOPPJE Bekroond TentoontelUngS oh oamn ltker Hoge Aug 1896 Wereldberoemde SahoonAppre toaT Lipanii S tiii ens lyn de beste middelen voor bet aonder moeite keurig poetsea van alle swMt en gakleord aohoen werk YerkrTsbau b inkeliers io Bohoenwbrk Gittantmen Progeryen qiul Hen leUe oed op DMui en fabnekam k Roed op DMun i OMV AgeatsW DAGELIJKS VOORHANDEN Versclie Aardbeziën BIJ A RIETVELD Lange Tiendeweg Gouda MT De van Oudsbekendc WS ECHTE n WERELDBEROEMDE DEVENTER KOEK Geurlgste en fijnste aller Koeksoorten Dc OUDSTE FABRIEK op dergelijk gebied Tan KLOFMAN EAEESELMAN Groote Foot is Terkrygbaar by J VER WEU Markt WqI ste in fruTlag tegea Jicht Wol Rheumafeiek Lenoeupyaen kortom l Anker PaioExpeüer I taa ta w den tegdc 2 iBfflethetbilti 1 KieBpyn Hoofdpjjn en gf Boet du irte dB In iedor htuBgezin d rToZ Anker PaiD Expeller tegen Pr JB 60 oent 75 oeot en fl 25 de fle iUToorh den m de maeBte iLpotheken en byP At Riohter k Co ta Rotteixlam Te GOUDA h A WOLFF Markt AU4b en op LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat Toor de oogelakkiffe slachtoffers der Zelfberlekkmg Onanie en gehe me uitspattingen is hot beroemde werk Z Dr Retail s ELFIÏi VV Kl G Hollandscbe uitgave met 27 afb Priia 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelfjke gevolgen vau deze ondeugd Ii dt moet bet lezea de oprechte leering die het geelt redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hy bet VerlagS Magazm te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedv ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland U j Het beate onachadelyksle en ge makkclykate portemlddel voor Heereaea vooral dames en Klnderachoenwerk i9 de Appretuur van C M Mtlller ft Co iHr Berlin Beuth Str 14 Men letts oetl üLli Op naam en fabrieksmerk Varkryibiar by HatrM WlnltBlien In isliosnwerli Bal4nt i4 M n§wftu n flaaertal Dipet by W BirdinaiM Ainha I We€f NI § OPIIEFVING van onze Speelgoederen afdeelinff zyn wy besloten de tot nog toe voor ISO geadr 14 versch stuks onder den inkoopsprijs van de band te doenDe bieronder vermelde 14 stuks kosten dus i slecia ts 1 1 Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Een mooie Klarinet kop m baar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 2 Ëen Elegant Koffieservies bestaaadie stuks uit Koffie en Melkkannetje en Suiker 10 Ben Paardenstal pot Ëen metal Muziekdraaidoosje 4 Een metalen Badkuip 5Een porseleinen Zwempoppetje 6 Een surprise voorst Sinterklaas 7 Een Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Ëen Kanon op wielen om met erwtente schieten Ëen Verfdoos met 12 verschillendekleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Yoorburgw 258 Handgold f 200 twee honderd gulden bfl het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelijfden bj de Nationale Militie met onbepaald verlof of In werkeHJken dienst bg het aangaan van een verbintenis om XWME JABSN gedetacheerd te worden naar Ooat lndil Aanbrenggeld TWIMTIG GULDEM Men melde zich aan VrUwtlHger en MilUiepUchtigen met onbepaald verlof bi den Commandant vun het Koloniaal Werldepöt te Hardtneijk of bij een der plaatselyke of Garnizoenscommandanten MUitiepliehtlgen onder de wapenen tot hnn onmiddell jken Clef XLIe Jaargang van DE BAZAR Daraes Modegids bevattende DAMES en KINDERU0DE8 benevena HANDWERKPATKONEN aV IEDERE WEEK V BSCHIJNT EEN MCMMEB In iedei i tekst mtcarte platen motlekrontek feiiUletom enz enz Ie Uitgïve zonder Rskl platen met 3 anijpatr en 3 groote geknipte patr Per 12 nra l aSi p poat Ui Se 1 sla de Ie uilg mat daiireuboven 8 gekleurde platen a 1 76i l 0 3e i lo ISgekl pl en 1 bijz geku p bij hel 6e no S BO 3 110 4e 8 bij het 6e no 1 gek petr n kauM 13e een geklemd traaie handwerkpairoon 3 1 80 PROEFraMER EN PBOSPECTOS ALOM Uitgave an GEBR BELIÏ IFANTE te s Öravonhag Wflgenatraat 100 103 Per bus 90 et doozen CO en 30 et pakjes 15 et spsitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot b Hoenders n alle Pluimgedierte a 0 45 per i flesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaauwözing Hoeren eigenaren van Geurig en Onschadelijk Zuiverinffs vet tegen hranderigheid klier achiige aangezichts en andere kchaams roven en wonden strakheid en etekingen hij verzweringen winterhanden en voeten bij schurft dauwoTm enz Zuivert van s onrein insect onder ia en on het vel en haar 10 Cents per dooa Huizen kunnen zich op Toordeelige wijze voor 10 jaar Abomxeeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Qoada firok van A BRINKUA N ZOON BINNENLAND GOUDA 7 Mei 1897 Bfl kon besluit is benoemd bg het wapen dw infanterie tot ie Init de 26 luit G B Noothoven van Goor gedetacheerd b heileger ia NederlandschIndië bö bet 4e reg tot kapitein de Is lait ad P Giel Gisteren zflQ te s Gravenhage gesUagd voor hat akte examen lager onderwgs de dames H J Kayienbnfg vao Sch onhoven A C Verzfll en H Oostearyk beiden van Gooda Men meldt nit Gonda aan de N R Ct Op don Zondag na het vertrek der Koninginnen werd de versierde raadszaal voor het pabliek ter bezichtiging gesteld tegen een entree welke ten goede zon komen van de armen De gereformeerde kerk B alhier maakt na bezwaar een deel deier gelden in ontvangst te neqjen omdat de bezichtiging op Zondag geschiedde ea accepteerde alleen haar aandeel in het bedrag van f 750 dat In een druk bezochte vergadering der plaalseIgke anlirevolntionaire kiesvereeniging Vreest God eert den koning c te Goada werd tot candidaat geproclameerd den heet L F Üoymaer van Twist Ie luitenant der infanterie te Gonda welke candidaat ook gesteld is geworden door de plastselüke aotirevolntionaire kiwivereenigicg NederlaDd en Oranje c te Ouderkerk a d IJsel Geooemde candidaat zal voorgesteld worden aan de Centrale kiesferoeoigisg in het district te Gonda Sergis ren had te Oadewater de teraardebestelling plaats van den heer H J Hooykaas pastoor der ood r k kerk aldaar Eetst was s morgens in de kerk eene plechtige requiemmis opgedragen door pastoor Rink I van Gouda wuiroa door deozelfde de beaarding van den Overledene geschiedde De aartsbisschop van Utrecht de hyr G Gul sprak daarna een woord van trooft tot de familie en de gemeente In de begrafenisstoet bevonden zich behalve de bovengenoemde de beer Spit bisschop van Deventer de kanuonikken Van Zanten van Dordrecht en Wykert van Amsterdam eu de pastoor Van Ha derwgk van Delft Rinkel vao Gonda en Van Oort van Schoonhoven Bg de geopende groeve werden door den FEVILLETOX De Dochters van den Componist Eindelijk begaf Elisabeth zich ter ruste ea toec zi j bet moede hoofd nederlegde om voor het laatst te sluimeren op de sponde naar zg zioh als kind had neergevlijd toen was het haar alsof het ongeluk wsaraan ook zij niet zou koenen ontkomea reeds zijn zwarte Tleugelen over haar had uitgebreid II De eerste weken na Elisabeth s vertrek gingen voor Clara voorbij ia droevige mgmeringen in zuchten en tranen in Treagdelooze en bijna werktuigehjke pliohtsbetrachting Het huis dat zij bewoonde sohsen haar in de bleeke stralen der winterzon koud en verlaten toe en zij kon zioh nauwelyks voorstellen dat het rooijaar zou Icoosen om alles te doea herleven dat het weer lente zou worden in haar borst Het liefst verwylde zij op Elisabeth s kamer en omringd ran al ds bekende voorwerpen die haar nog van de afwezigheid soheaen te spreken zag Clara menigmaal voor den blik barer rerbeel ling de gestalte barer zuster met groote duidelijkheid verrijzea De bloemtm die ËHsabeth gedurende deu zomer en het najaar had verzorgd werden nu doordeeen zame gekweekt en gelcoesterd als waren het dierbare panden door een geliefde doode haar aanbevolen ja eens btflrspte Clan lioh op de kindtrao tige heer Van Harderwgk eeotge woorden gewgd aan zgn overleden academie vriend In eene gisterenavond gebonden algemeene vergadering van de Liberale Kiesvereeniging Borgerpliobt werd het concept reglement met een paar kleine wyeigiDgen goedgekeurd Het tweede punt der ageudft verkiezing van éen bestnur kwam nn aan de orde en werden benoemd tot bestaoraledeo de hh H Knuttel J M Noothoven van Goor D Ruiter J Zwart H J Nederhorst P J Bellaart en C M de Jong Men schrgft nit Alfen a Rgn Voqr zoover mg bekeed is wordt de ziodeIgkheid der inwoners van Alfen s Rgo steeds en overal hoog geroemd In verband hiermede is bet mg een rpadsel hoe de zindaiyke menseben er toch toe kunueo komen den Rijn het water waaraan zg woneo waarmede g werken ea last not least wat zg drinken zoo deerlgk te vervuilen Het is treurig om te zien hoe diezelfde zindelgke lieden met het onschuldigste gezicht van de wereld han aschemmers in het water leeg torten het afval van hnune groenten en aardappelen daarin werpen Ook nn in deo aohoonmtïnktgd 2iet men allerhande afgedankte voorwerpen van den meest niteeotoopenden aard boa oatbiadiiii aproees ondergaan in den Rgo Schier io alle woningen staan de privaten met bet Rgowater io verbinding Datzelfde water ziet men drinken meestal ongekookt veelal niet gefiltreerd Voor het oogenblik nu bet nog niet zoo warm is Igkt mg het gevaar dat zulk dwukwater oplevert nog niet zoo groot doch straks als de zomer komt moet het donkt mg toch groot gevaar opleveren Het is wonder dat onze inwoners zich niet van buD kwaad bewust zgo I En hoe jammer dat er geen wettelijke bepnliogeo zgn die zulk een euvel kunnen te niet doen Het voorloopig verslag van het afdeeliogsonderzoek in de Eorate Kamer over de regeling der gemeenlefinanciën zal io het laatst der volgende week uitkomen Sedert de jongste veranderingen in het personeel der rghiveldwacht ia aiogesteld tot rgksveldwachtel jachtopziener D van Weel onbezoldigd gemeenteen onbezoldigd rgksveldwachter te Den Bommel standplaats Capelle aan den IJssel zwakheid i xi te weeoeu over een plantje dat Diettegenstaande haar zorgen aan het verwolken ging Ëlk voorwerp ook dat van de geringste waarde werd door haar met angstige nauwgezetheid zoo lang mogelijk in denzelfden toestand bewaard aN waarin zij het gevonden had en niets zelfs geen verkleurd lint of een gedragen h ndschoea w rd ooit door haar als onnutte ballast beschouwd en als zoodanig uit de lade verbanaen waarin haar zuster ze voor het laatst geborgen bad In oen oude portefeuille had Elisabeth een kleinen bundel verzeu achtergelaten en hoewel Clara menig gedicht van haar zuster gelezen had zoo zou zij toch nimmer uit eigen beweging den band hpbbsu verbroken die ds bladen bijeen hield waarop Elisabeth haar gedachten ea haar gevoelens bed uitgestort maar het was Clara reeds een troost het pakje in de baad te nemen er op neer te zien en het opschrift te lezen dat sleohts uit deze woorden bestond vGedichtsn van Elisabeth Zoo leefde zij met de afwezige voort leidde den gang barer denkbeelden en gewaarwordingen altgd om zichzelf en haar zuster heen hiéld met haar gesprekken als ware zij tegenwoordig en tras dikwijls zoozeer in het verledone verdiept dat geen heden of toekomstyaeer voor haar bestond en geheel haar zgo zieh Boaeen te hebben opgelost in een lijdelyk onbewust besUati t welk haar de scheiding rergeten de smart dwVerwijdering met meer gevoelen deed Maar dan weoi kwamen er oogenbhkken waarop de behoefte aan Elisabeth s opwekkende bezielende tegenwoordigheid zoo luide in haar sprak dat Clara om te ontkomen aan het smaohtead verlangen dat haar verteerde sieh met dubbelen yver aan haar De kerkeraad der Ned hervormde gemeente te Lsiden heeft afwijzend beschikt op bet adres van tuim 1700 leden dier gemeente om zgn invloed aan te wenden by bet kiescollege tot het beroepen van eeo predikant van vrgzinnige richting in de vacature dr Hagen door wiens emeritaat de lantat overgebleven predikant van bedoelde richting aan de gemeente te Leiden is ontvallen De correspondent der N B Ct te Weenen schretf 5 Mei In aansluiting aan mgn tel ram zg nog verm d dat bet perron van den Westerspoor weg feestelgk verlicht en met mooie tapgten belegA was toen de hoftrein uit Stuttgart bionanr In de voor de keizerlgke familie beatemde wachtkamer waren eenigen tgd te voren de Nederlandacheconsol generaal de heer Van Son bgeengekomeo Zg begaven zioh na x beiten toen de trein gesignaleerd werd Klokslag negen onr reed deze binnen en de oogen van de enkele Nederlanders die op het voor hét publiek gesloten perron aanwezig waren en die voor het meerendeel de Koningin nooit gezien hadden richtten zioh naar de conpé waar de Regentes en haar dochter zichtbaar werden De ontvangst was kort en zeer eenvondig zoodat na de wisseling van eeniga complimenten waarbg aller blikken op de lieve en In het zwart gekleede gestalte der Koningin rattteo de hooge personages naar bet hotel reden voor welks poort een nieuwsgierige menigte geschaard stond Want die zestienjarig Koningin werkt op de verbeelding der menigte baar portrettan hangen in de winkels en worden gverig bekelren terwgl door alle kranten vriendelgke regels aan die jüngate Koningin c gewgd zgn Den heelen dag staan menschen voer het hotel Bristol in de hoop de Koninginnen bg het nitryden te zisn Vooral was het druk toen vandaag precies twaalf uur de Keizerin generaalsooiform een bezoek kwam brengen aan de Koninginoen die kort te voren van een visite bg anrtshertogin Reinier waren teragge keerd Ter eere van Keizers bezoek was een roode looper ovtir het trottoir en door de met talrgke bloemen versierde botelpoort naar de vestibule gelegd waar de Keizer door graaf Domonceau en den adjudant der Koningin opgewacht en nanr de appartementen van H B M M geleid werd Z M vertoefde daar een kwartier en werd vervolgens op dezelfde wgze naar zgn rgtoig teruggeleid Later kwam 8 Keizers broeder aartshertog Ludwig Victor een visite maken Bet weer dat in de laatste dagen zeei kond geweest was is beden omgeslagen huiselijke plichten wqdde of ook wanneer de drang te sterk was de toevlucht nam tot schryven aan de verwijderde caster Srnat Rnpert zelf was na Elisabeth s vertrek onrustig en ongedqrlg en ook hij verzonk menigmaal in smartfllgke mijmeringen over het verleden of iu sohoone voorspiegeliugen eener toekomst die zijn hoop niet beschamen kon Doch nimmer sprak hg met Olara over hetgeen in hem omging deota uit gewooKte om alles in zich op te sluiten deels wgl hij haAr altgd had besoboowd als een kind dat geheel buiten zijn gevoelsleven en gsdachtenkring stond Zij van haar kant was te beschroomd on te üjngeToelend om zich in een rertrouwen in te dringen dat niet vrijwillig geschonken werd Z vertrechtte alles van den tyd eu van haar eigen stdle volharding zij hoopte dat langzamerhand iets iu zijn hart zou beginnen te spreken voor haar die alleen leefde TOor zijn geluk en dat er ten laatste door het rijk sgner ideeën een enkele liofdergke gedachte zou gaan die pleitte voor het kind dat niet te kort schoot aan garen van hart en gevoel wat het ook aan geestesgaven miste Met vromen igver en met de haar eigenaardige zachte kalmte vervulde zij de dagelgksche plichten wier eentonigheid haar nimmer afschrikten omdat zij haren vader golden Zij zorgde dat het hem nooit aan iets ontbiak dat hij alles io orde en op zgn tgd vond en dst bij bij het betredpn zgner woning een aangename gewaarwording in zich bespeuren zou onwillekeurig teweeggebracht door de netheid die er heersrhte en door het vrtendelgk waas ran gezelligheid dat over allee verspreid lag Dikwgls took wordt de man eeu behagelgks kidmte een streelend gevoel van rust in sioli g jwaar Renter seint nit Weenen De Koningin Regentes bezocht gisteren in den voormiddag de keizerlgke grafkelders en legde een krans op de kist van aartshertog Albrecht In den namiddag bracht aartshertogin Marie een bezoek aan de Koninginnen De Koninginnen teven seer ternggetrokken Zg blgven des avonds in het hotel Gisteren beaichtigden zg verschillende monumenten van de stad o a de Votiv Kirebe en het raadhuis In den namiddag maakten tg een rgtoer door den Prater Men sohrgft aan de N R Ct Zondagavond waren in het oirons SohumaoB te Amsterdam versehillende personen nit de sportwereld waaronder ook de heer B nit do Haarlemmermeer Naast hem stond ds luitenant der cavalerie te Amersfoort B een vriend van den Initenant Ten K met wien de heer B vroeger een qnaestie had en even vóór Initenant B de heer V d St Nn had een ander persoon het ongeluk zijn wandelstok op s hoeren Van der St s voet te zetten Deze werd daarom booi en sloeg den stok weg met bet oogelokkig gevolg dat hg tegen den laitenant B aankwam Deze denkende da de heer B hem aloeg hief zgn wandelstok op en sloeg er den heer B zoodaoij mede op het gelaat dat hek bloed nit neus en oogen sprong Kaartjes werden gewisseld ep Maandag spraken de secondanten van den heer B de heeren Van W 0 en baron van P met den luitenant B die daarbï moet geweigerd hebben voldoening te geven De heer B is daarop naar Amersfoort gegaan om den luitenant te noodzaken een duel aan te nemen doch keerde oaverriebterzake terug Ds militaire autoriteiten zgn met bet gebeurde in kennia gesteld Het gezin dat in de gemeente Midwoldal onder Ooitwold op de straat g zet werd beeft nog attgd geen onderdak Dat duurt nu si langer dan drie weken Tegen den man moet reeds eeo psar maal proces verbaal opgemaakt zgn omdat hij san den poblieken weg een kachel had branden waarboven hg zgn potje kookte Rondom een fragment van een oude kast is soms een blauw beddelakeo gespannen waarachter men nog een weinig tegen den wind beschut is Men zegt dat de diaconie der Nederl herv gem te Oostwold en de gemeente Midwolda de een voor den ander bier de schade niet wil dragen De man is nl li lmaat en de kerk heeft te Oostwold een zoogenaamde kraotte afgeleid zonder dat hg er zioh rekenschap van geefr eeo gevoel dat even als een lichtstraal zgn hart bianensluipt dooh er meestal spoedig nit verbannen wordt door de prozaïsohs zonnablinden der wereldsche beslommeringen Zoo ging het Ernst Rupert Hg zag de liefelgke gestalte wat die als eon liohlstraal door zgu woning gleed maar hg daoht er niet aan dat van haar alleen de glans uitging dien hij om zich heen gewaar werd Ug voelde w l dat er een weldadige hand voor hem zorgde maar nooit kwam de gedachte bg hem op die kleins hand aan zgn hart te drukken of te zegenen Glsra bleef soms gansche dagen alleen en in de eenzaamheid legde zij zioh meer dan ooit op haar pianoBiudten toe waut zoolang Elisabeth er nog was zg die zoo geniaal kon spelen en fantoseeren had Clara er wol eens tegen opgezien zich te doen booreu eensdeels uit een aangeboren schuwheid die nog was toegenomen door het bewnstzgn harer eigen onmacht en ten andere uit vrees Elisabeth s meewarigheid gaande te maken over baar gebrekkig pogen en langzamen vooruitgaag Doch na vond zg in die studie oen geschikte afleiding voor haar leed en de hoop haar vader doer eenige vorderingen ta verblijden was een prikkel die zoo dikwijlsuzij den moed ging verliezen haar aanzette tol geduld en volharding Het was Elisabeth s gewoonte geweest de verschilleode verjaardagen van vader broeders en zuster door het een of ander door haar gecomponeerd muziekstuk te vervroolgkea tf