Goudsche Courant, zaterdag 8 mei 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GUUÜA Zomerdlenst 1897 Aaogevangen 1 Mel TUd van Greenwicli OOUDl SOTTEBBAU 1 34 3 43 3 7 4 52 7 81 9 80 9 97 9 54 10 11 11 18 7 0 8 S6 9 40 9 4710 18 lO SO li 88 1 3 t 4 16 10 KOTTERDA M G 0 C D A 11 86 11 60 12 27 1 44 1 54 n Ol 2 08 11 4 19 08 18 47 8 14 55 7 4 8 18 9 00 OOTID A DEN DEN HAA0 0OUDA frouda aavenhmzen Moerkapelle Zoetermear Zegwaard Voorburg s Hago G 7 8U 8 80 9 17 9 84 10 14 11 1B 1 16 18 8 1 87 8 45 4 49 $ 6M i U 7 84 7 48 ZM 7 48 8 48 g 0 g 0 M 18 40 g it w J I iaei Alt sHage 5 467 80 7 iS 8 8S 9 46 10 1111 87 18 281 S5 2 44 S 40 4 06 4 S8 6 80 6 18 7 1B 7 55 9 88 10 08 Voorb 6 K2 g g g 10 17 g g 1 41 g 4 89 g 6 18 g g 9 84 Z 2rf Kw6 6 g g g g 10 88 l SK r r 4 68 g 6 80 g g 9 48 Zev H 6 17 g ff 10 48 g 8 06 6 04 g 6 89 g g 9 6 Oouda 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 5411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 5 16 6 6 60 7 48 8 9S 10 10 10 88 8 88 8 64 9 64 10 89 ll 6 f 10 06 10 16 g g M 10 87 g 9 9 tt 10 88 U 6 11 44 12 61 t V 8 i8 1 05 g § g K 8 S OB 4 16 6 16 6 65 6 88 6 89 8 04 8 81 aOUD A UTRBCHT Oouda 8 80 6 87 7 66 8 819 07 10 19 10 57 18 00 18 58 8 80 8 17 4 86 6 05 Oudaw 6 46 6 64 v l l l g t WoerdeoB SS 7 8 8 12 g g g 11 8 k h 8 46 8 84 g 6 84 Utrwkt 6 18 7 88 8 28 9 0 9 89 lO Bl 11 46 18 88 1 25 8 08 8 60 5 08 6 43 U T R B C H T fl 0 Ü D A 6 65 8 86 10 17 10 8 JtreflM 6 38 7 45 8 49 9 20 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 48 6 85 6 56 7 66 9 07 10 08 10 S4 7 10 g lO M g Woerden 6 68 8 06 10 88 g 11 56 g g 4 16 g g 7 18 g 9 88 10 54 7 18 8 48 10 41 g Oudewater 7 07 8 14 g g 10 46 g g g g 4 94 v u 9 86 7 89 8 59 11 18 11 13 Gouda 7 28 8 S7 9 219 68 10 59 11 10 18 111 88 8 45 4 87 6 80 6 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AMSTBRDA V fl 0 U D A Amaterdaai 0 St 7 10 6 16 9 06 10 48 1 68 M6 4 4 $ 6 18 7 46 9 41 Ooida 7 81 8 14 9 14 10 09 18 11 IMS S I6 4 47 M 9 46 t 49 U 1I 6 O U U A A M6TER0AM oouda 6 87 8 81 9 48 10 67 12 10 4 U P 6 10 7 61 8 26 10 17 10 86 Imsierdam CSt 8 16 9 Sf 10 50 1 8 US 1 11 g M 10 11 11 41 ran krot miBBcbieo een barak met ondorBoheidene voniogen voor Krnta ondemenecheD waaria thuus wel gelegenheid tot opoaoie is Men beeft bet geboaw echt r voor zalke htiishoadingen met kinderen niet gareserreerd Wie beeft in oob land al o iet eens in een Tochtig haii gewoond 1 Hoe groot is niet h t aantal woniogen waar het behang aU dwgl n langg de meren hangt Dat komt van de vucht Komt zy niet van uit dea grond dan dringt zg door de niet waterdichte muren der woning Dit laatste oa kan worden voorko men door Protector Petri rervaardigd in de fabriek te Hoiasen by Arnhem De Protector Petri maakt de mnren volkomen waterdicht Yoorwiwr in ons tand een oabetaalbaar middel Beleed iging Ëeu firma te Munchen had bg een fabrikant te Stettin een gronte bestelling gedaan en tot antwoord gekregen dat de levering slechts tegen contante betaling kon gpscbieden omdat op grond van iogewoDnen inlichtingen bezwaar bestond den be tellet krediet te Terteenen In dese bgvoeging zag de besteller een beleediging en diende een aanklacht in De beklasgde bewees toen dat de aanklager nit 7 n vroegere woooplaata met achterlating van tal van schalden was verdwenen en dat z o tegenwoordige firma op naam z ner rroaw was ingeschreven De rechtbsnk te Munschen sprak den beklaagde dan ook vry overwegende dat deze met de aangehaalde woorden geen beteediging bad bedoeld maar enkel een verklaring der reden waarom hg geen krediet kon verleenen waarby by de grenzen v a bet waken voor een rechtmatig belang niet bad oversoh reden De gestadige droogte in Suriname waarvan herhaaldelgk door ons melding is gemaakt werd gistermorgen door een betrokken lacht afgebroken die op haar beurt in den loop vao den dag door tnaschentyds invallende buien werd gevolgd die voor menigeen wiens regenbak uitgepnt was een groote uitkomst vormden Het is inderdaad te hopen dst de regens niet langer op zich zullen doen wachten maar dat de bui van heden den voorganger moge z n van den naderenden groolen regent d De droogte dreigde in de laatste weken een ernstig verloop te zullen nemen Yan bfliode en ver kwamen zeer verontrostende berichten betreffende de toenemende Bohaarschte aan drinkwater Zoo werd ons gemeld dat voorby bet boschnegerdorp Lantiwei aan de boven Coilica het rivierwater onbruikbaar is iets dat de oudste bewoners zich niet kunnen beugen ooit vroeger te hebbeo ondervonden Over de vooruitzichten van den cacao oogst wenacben wg geen oordeel nit te breogeo omdat hoe erg ook deze door een voortdurende droogte gevaar loopt een doorkomen der regens zolks nog goed kan doen afioopen Op verscheidene plaatsen ia het gras der weilanden verdord en op sommige plaatsen verschroeid De bvrichten oitCoronie zya allertrenrigat wat te meer klemt nu de bevolking ginds door het gemis van groote plantages alwaar ze anders zooals in deze streken werk zou kunnen nu haar oogst mislukt is verplicht wordt zoo er veel kans op verbetering op de een of andera wijze toch in haar levensonderhoud te voorzien Ook het vee moet er enorm Igden en men verzekert ons dnt de droogte tasicben Coppename en la CooraotyQ zoo gewsldig is dat laaga de geheelo knatstreek bet bosch evenals io 1846 in brand staat Op het naburige Berbice moet bet niet minder gesteld zya Ónii Moordreoht 0 i Ua Botteidim 1 Botterdun Oapelle Kieawerkerk Moordrecht Qoad 8 36 9 42 8 49 9 6 9 C6 S S2 6 03 6 11 19 15 6 30 7 88 7 38 7 89 7 46 7 88 8 83 4 68 8 06 8 14 8 11 1 17 7 2 8 ZM 7 48 8 48 Z 7 S8 8 61 V 8 07 9 03 g g g g 0 i aU 8 11 9 0tt 9 46 9 E4 10 4411 46 111 40 1 10 Men weet dat ginds langs die kust en Ma haica de groote veefokkeryen vau Britsch Guyana gelegen zyn Ook daar beeft bet vee gebrek aan water en gras en is de sterfte er van enorm groot Hei Wbl V h R vermeldt dut de rechtbank te Breda da volgende besliisiag heeft genomen Wanneer de meester gebruik makende van rijn recht hem by art 1639 3e at B W gegeven om een dienstbode binnen den bepaalden tyd weg te zenden weigert de schadeloosstelHog van zes weken loon nit te keereo l n rust op hem de bewyslast dat by voor die wegzending wettige redenen had Hertogin van Alen on by den brand te Parys om bet leven gekomen was eeoe zaster van de keizerin van Oostenryk en ia haar jeugd betnoverend schoon Zy ÏF op 20 jarigen leeftyd verloofd geweest met koning Lodewyk II van Beiereu die haar eerst bartstoehtelyk ereerde maar plotseling de verloving afbrak in eeo buivau jivloezie Drie jaren later troowde zy met den Frau83aen prins In de poinbopen vao den verbiandon bazar te Parys werden vele horloges portemonuaies en portefeoillea gevonden waaronder een met 50000 francs benevens vele koatbaarbeden Obgge uigen vertellen dat d vlocbtonde bezoekers door een waanzinnigen angst aangegrepen elkaar sloegen en onder den voet traden om zich rnimte te banen Eehe dame omarmde eene tiefdezaater met de woorden Wy sterven samen De zuater maakte zich met moeite uit de omhelzing los Op straat raakten nog verscheidene vlnchteliogen onder den voet Vele personen ooderaebeidden zich door met eigen levensgevaar anderen uit de vlammen te redden De deoren van het gebouw t is haast ongeloofiyk I waren zoo gemaakt dat ze naar binnen opengingen zoodat velen daar uohter gedrukt werden Onder de verschillenda lezingen over de oorzaak van den ramp vonden wy nox deze lat de petrolaomlamp van den kinematograaf uitgegaan was en ontp ofte by het weder aansteken Anderen wyten bet onheil aan een defect in de electrische geleiding Sr is een streng onderzoek ingesteld In bet Staatsblad no 117 is de wet van 2 Mei jl afgekondigd Aaarby het geval geregeld wordt dat na 15 Mei een tuB cheotydsche Kamerverkiezing moet plaats hobbeu in een der oude meervoudige districten die nUdan gesplist zullen zyn De wet bepaalt dat de minister van binnenlaudsche zaken by loting de volgorde bepaalt v n de nieowe districten waar by vobrkomegde gevallen da verkiezing aal plaats hebben Een staat daarvan wordt binnen 8 dagen na de iifkondigiog der wet in de Staatscourant bekend gemaakt Een bijzondere bepaling is nog gemaakt vorr de tegenwoordige districten Bergnm en Wolvega wier namen volgens de kieswet vernaderd worden io Tietjerkateradeel en West steltiogwerf Een tusscbentijdsche verkiezing ztil zoo noodig daar onder de nieuwe benaming plaats hebben De Staat8C0Qrautc bevat de wet van 28 April 1897 Staatsblad no 110 door H M Ie KooingioBegeutes tydena haar verblyf te A msterdam onderteekend tot wyziging van liet verkiezingswerk voor de gemeenteraden 18 26 1S 8 18 39 18 48 18 8 ll n 18 18 11 8S 11 88 11 48 81 11 88 8 40 9 88 9 88 10 19 10 89 10 36 10 43 10 49 Krachtens die wet wordt elke gemeente met meer dan 15 000 inwoners voor de verkiezing van Raadsleden door 6ed Staten dun Raad geboord gesplist in drie kiesdistricten in elk van welke zooveel mogelyk mm geiyk get l leden gekozen wordt en wel iti behoorlybe evenredigheid tot de bevolking van ieder district Uitgezonderd zyn Amsterdam RU Rotterdam waar de 9 en 5 kieadiatricteo Toor de Kamerverkiezingen tevens kiesdistricten iiljpn ziin voor Raadsverkiezingen en Utrecht waar elk der Kam er districten in twee Raadsdistricten wordt gesplist ea das voordeRaadikeuzeo vier districten komen Tevens wordt bnt getal Raadsleden in gemeenten van meer dan 200 000 inwoners dna an Amsterdam eu Rotterdam van 39 tot 45 vermearderd Elk der 9 Amsterdamsche districten vaardigt dna 5 elk der RotterdnmSiïbe 9 leden naar den Raad af Daar om de 2 jaren een derde deel aftreedt zal elk Amsterdamsoh district alsdan 2 of I elk Botterdamsch district 3 leden hebben te kiezen volgens den rooster door het lot te bepalen De Gemeenteraad bepaalt door jiet lot voor welk district elk der zitting hebbende leden g acht wordt gekozen te zya De gewone tyd ter vatkiexing vao Raadsleden wordt van den derden Dinsdag in Juni De nieuwe regeling treedt in werking ep een nader door de KoniDgio Regeotes te behalen dag Alsdan geiden ook wat de wyze Ila stemmen betreft de nieawe bepalingen der kieswet voor de Raadaverkiezingen Dus ook de caodidaatbtelliug eb bet couloiretetsel Wat de eerdte betreft met de7e wyrigicg dat UI districten met minder dan 2000 Raadskiezers dl opgaaf van Candïdaten tt oet zyn onderteekend door ten minete g van bet getsl kiezers voor de Kamer worden 40 band trekeniogen vereisoht ihet een mtuimom van drie Evenals reeds zoo lang gebrnikelyk was i by deze wyzigiogswet tevens bepaald dat de wet regelende de sameastelling inrichting eu bevoegdheid der gemeentebesturen voortaan kun worden aaogobaald ouder den titel van Gemeentewet c Te Utrecht hebhen twee schatters van bet meubilair in de perceelen van een paarwyken de werkzaamheden gestaakt op grond dat het siilarifl hnn daarvoor toegekend 20 cent per perceel huns inziens niet overeenkomt met de daaraan verbonden werkzaam beden Gelijk men z ch herinneren zal hebben ook te Arnhem voor eeoige maanden om dezelfde ri den de schatters hnnoe taak niet willen aanviiardeo Maar zy trokken zicb terug vóór lat met de uitvoering door hen een begin werd gemaakt Il de groote vergadering van katholieken kamerleden en afgevaardigden van kiesvereenig ngen te Utrecht gehoaden is besloten by Ie aanstaande verkiezingen in districten waar Ie katholieken alleen geeu candidaat kannen doen slagen maar daartoe de holp der antirevolutionairen behoeven reeds by eerste stemming den candidaat der antirevolutionairen te stemmen Volgens dit plan de campagne zal er ia bet di trict Gocda zeker ook geen katholiek candidaat worden gesteld maar dadelyk de candi latuïSr Dnymaer vsn Twist gestemd worden De overeenstemming tasscheo die twee kerkelyke partyen ia dus volkomen Het doel ia klaarblykelyk een voldoende meerderheid te krijgen ten einde een ministerie te kunnen vormen iu den geest vao het kabinet Mackajlïergansiua Ook te Vlaardingen zullen voortaan de standplaatsen op de kermis voor carou sels liypodrömes en dergelijke vermakelijkheden publiek worden verpacht Een geval van hondsdolheid heeft zich te Zeien ergen voorgedaan Da poedel van dr Tj vermoedetijk door de ziekte aangetast is door de politie doodgeschote i Dinsdagmorgen werd te Stadskanaal door een handelaar in klompen met name J Kroeze een moordaanslag gepleegd op zyn meisje de I9 jange Koosje Duiven Naar men zegt waren de onders van het meis tegen een hawelyk met genoemden jonkman De dader loste op het meisje 4 revolverschoten die alle troffen en maakte met het vyfde schot een eind aan zyn leven 22 51 4 85 02 5 09 6 16 26 2 0 40 8 4 i 6 10 4 10 6 32 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 4 05 3 09 4 29 De geneesheer constateerde den dood by den dader en gelastte het onmiddeliyk vervoer per wagen naar Groningen van het zwaar gewonde meisje BDltenlaDdsch Overzicht Da atryd om Pharsaloa doort nog voort Maar hoe de aitslag wezen zal it moeilyk te eeggen temeer daar de berichten nit verschillende bronnen elkander voortdurend tegen spreken De berichten van Tarkscbe zyde deen thans zian dat Edhem pacha persoonlyk de leiding van de strydmacht in de Tbesaalisohe vlakte op zich genomen heeft De geheele beschikbare macht werd by Larisaa geconcentreerd en rnkt fhana naar Pharsaloa op Het Turksche l er is in zes divisiën verdeeld Da troepen Van kolonel Smolentz hebben naar laid der Atheensehe berichten de iteU Itngen van Pharsalos niet verlaten Met volharding hebbeu zy den atryd aanvaard met de Turksolie overmacht die zy tegenover zich hadden De kroonprins streed in de voarste ryen en verrichtte wonderen van dapperheid En het resultaat was gunstig voor de Grieken zy sloegen den aanval der Turken terng Zoo heeft het gevecht van gisteren zich toegedragen als men aan de telegrammen geloof hechten mag Volgens later berichten ook van Grieksche zjide is Pharsalos outroimd en door da Torkan bezet Uit Athene seint men Uit authentieke bron wordt gemeld dat alle mogendheden het eens zyn over de bemiddeling Men acht een gezamanlyk optreden der mogendheden ophanden Volo is byna geheel ontruimd Kolonel Smolenits trekt vechtend terag naar Almlro Ten slotte nog eeuige geruststellende meedeelingen van de Times correspoodenten te thene en te Konstantinopel De eerste acht bet niet twgfelacbtig dat het verlangen naar vrede in de Grieksche hoofd ad toeneemt de menschen beginnen in te zien dat er weinig kins op is dat da Tarken it Thesaalië znllan worden verdreven en het oordeet over de koninklyke familie wordt wat zachter De correspondent te Koostantinopeï gelooft dat de Sultan heel bly zon tyn als hy op een behoorlyke manier van den oorlog kon afkomen die hem veel bekommering bezorgt en de eebatkiat op zware offera komt te staan alleen de toebereidselen en de eerste week van de vyaodeiykhedao hebben een baiteogewone nitgaaf van f 42 000 000 vereischt Er is dus alle koop dat de bemiddeling van Europa gretig zal worden aanvaard By de cis en transleitfaaanBche Ryksraden zul door de Commiasiën voor de derde vernieowïDg van het tienjarig Dualistisch Yergeiyk iuaschen Oostenrijk en Hongarye thans worden radport uit ebracbt omtrent de mislukking Vaa baar laogdarigs onderbnndelingen over hbt wederzydscb qnotum in de gemeensebap di iyke ryksuitgaveo Daarna zullen de wederzydeche Regeeringen nog een schikking beproeven maar weldra zal de teftaya verstreken zyn tenzy de keizer dien nog rekke door eenvoadige verlenging van het tbans vigeereod Vergelyk dat sedert 1867 bestaat Maar eeo crisis schynt onvernydelyk daar men in Oostenryk de geprivilegieerde stelling van Hongarije moede wordt en dien Staat lufat eenvoudig gelyk al de overige van de Monarchie in de algemeene foederatie zon zion opgaan Bij den Zweedschen Ryksdag is een regeeruigsontwerp ingekomen dat ten doel beeft hft grensverkeer tusschen Zweden en Noor wogen te regelen na afloop van bet handelaverdrag tusBchen de beide lauden Ook het noorscbe Storthing zal eerstdaags znlk an Wi tsontwerp in behandeling nemen Da Senaat der Vereenigde Staten beeft het tractaat met Engeland tot instelling van en Beleidsgericht waaraan de gesobillen tusaohen de beide landen onderworpen zonden worden verworpen 9 7 10 86 1 18 10 04 10 11 ff 10 18 10 27 10 54 11 80 0 9 37 10 09 9 47 54 10 01 10 10 07 10 29 8 1 7 8 7 59 8 06 8 1S 8 28 7 1 0 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 7 4 By de stemming over het ontwerp werden 45 stemmen vÓór en 26 stemmen tegen hei luch al zeer gewyzigde tractaat uitgebracht Da meerderheid die zich voor het tractaat verklaard had was dus onvoldoende daar bet reglement wil dat twee derden van het aantal uitgebrachte atemmen vóór het tractaat moeten zyo wil bet als aangenomen besohonwd worden Het werd daarom door den voorzitter verwerpen verklaard De drie teganstemmers die de verwerping veroorzaakt bebhen met 46 tegen 23 stemmen ware het aangenomen hebben dus de eer een daad des vredes en der beschaving te hebben tegengehouden waarvan het initiatief met vreagde begroet werd in beide landen niet alleen doch in de geheele beschaafde wereld De financieele commissie uit dan Senaat der V 3 heeft haar rapport uitgebracht over de tariefwet en heeft voorgesteld da beraadslagingen daarover den 18en Mei ta beginnen In het rapport wordt voorgesteld de terugwerkende bepaling door bet Huia der Vertegeuwoor digers in het oatweip aangebracht te schrappen en te bepalen dat de wet zal in werking treden op 1 Jnli in plaats van 1 April De veranderingen die in het ontwerp zyn anngebracht maken het geheel verschillend van bet Dinglej ontwerp over bet geheel zyn de gewiobtigste veranderingen vermindenugen der daarin voorgestelde tarieven Senator Alderich onthield zich by da indiening van bet rapport van eene verklaring nopens da van deze regeling te verwachten totaal opbrengst toen zgn collega Allifon opmerkte dat die opbrengst in elk geval wel voldoende zon zyn bepaalde hy zich tot een bevestigend gebaar Men verwacht dat de beraadalagingen 6 weken zallen doren Nopens don vermoedelyken aitslag daarvan beersoht volgens de berichteu der ngelscbe bladen groote onzekerheid Over den toestand in Znid Afrika komt zoo na en dan een onrustbarend bericht Zoo beden dit Dfl Eoyal Dublin Faseliers te Bombay in garnizoen hebben last gekregen spoedig naar Znid Afrika te vertrekken Volgens de vroegere bepalingen zou dit regiment eerst in het naja naar de Kaap gezonden zyn Waarom die vervroegde zending vraagt men en het antwoord kan niet al te gerustatetlend Iniden Engelsche troepen en Ëngetach geschat zyn nu joist geen teekenen van vredelievendheid Ook de telegrammen deze mid dag overgeseind doen zien dat de ongerustheid toeneemt De boodschap waarmee president Krnger den Volksraad heeft geopend maakt op da Johannesbnrgsche Star een ganitigen iodrok Ds aangekondigde bervormiugeo die de industrie zul en baten worden met ingenomenheid tegemoet gezien Ook heeft de vaststelling vao een nationalen feestdag ter gelegenheid van het jubileum van koningin Victoria een goeden indruk gemaakt De Hollandsche boeren in Natal hebben op hun jaarvergadering verkondittd dat zy trouw wenschea te biyven aan de Engelsche Regeering Toch hebben ze ook ban levendige sympathie uitgesproken voor de Hollandera in Transvaal De Volksraad heeft gisteren de immigratiewet ingetrokken niet omdat zy eene schending zoo zyn van de conventie maar omdat zy onaangenaam is voor de oaringeade staten en kqhïniën Daze beslissing is iu overeenstemming met een Bcfaryven door de regeering aan den Vo4k8 raad gezonden VERGADERIIVANDENGEUEËNTERÜD VRIJDAG 7 MEI 1897 Voorzitter de heer R L Martens Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Nederhorst v Vrenmingen v d Post V Qaleo Van Iteraon Hoogenboom Van der Sa den Straver Vingerling Jaspers en De Raadtu Afwezig de hh Prince Dessing Hernan en Dercksen allaa met kennisgeving De notulen der vorige vergadering worden voergelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde meda dat door Gedep Staten is berust in het besluit van den Gemeenteraad tot verhooging van de subsidie aan het Beatedeli ngen huis en dat zyo goedgekeurd de raadsbesloiten van 19 Maart en 2 April tot wj Ki pg der gemeente begrooting en dat van 19Maart tot afstand van gerioleerde grond De Voorzitter deelde mede dat hy van den Commissaris der Koningin verlof had bekomen om deze gemeente te verlaten gedurende vier weken ingaande 9 dezer Ingekomen 1 Een schryven van Mevr Temminck kennisgevende van het overlyden van haarechtgenoot die ia leven regent der beideGasthuizen was De Voorzitter drukte leedwezen oit over dit overlyden de heer Temminck bad in deze bfttrekkiog Ie dieiyten bewezen Aangenomen voor kennisgeving 2 Een schryven van B en W betreffendede vestiging van een inklaringskantoor voor deaanvoer van goederen per spoor Daar deMaatschappy tot exploitatie van ataatsspooi wegen vao de gemeente gedarende vyf jareneene bydraga vroeg van f 1050 per jaar stellen B en W voor in overleg ook met hetrapport van de Kamer van Koophandel hiervooralsnog geen loklaringskantoor te vestigen daar de meeste goederen te water worden aangevoerd Ter vi ie 3 Een voordracht voor onderwyzer aan da 2dQ Kostelooze School vacature Schoon en berg Op de voordracht zyn geplaatst de hb C A DE JONG te Bergschenhoek H C GERMAN te Maartensdyk J F VAN GREUNINGE te Drempt Ter viaie 4 n voorstel tot wyziging der GemeenteBegrooting dienst 1S97 met het oog op deaitbreiding der kiesbevoegdheid De Voorzitter Om geen stoornis in de gewone gang van zaken te brengen stel ik voor dit daideiyk te behandelen eu wel na punt 9 der agenda Aldus besloten 5 £ en adres van den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente betreffende de vergunningverleend aan het theater Wallenda in de Lydensweek aandringende dit voortaan niet meerte verleenen Aang voor kennisgeving 6 Een adres van den Kerkeraad der Ned Berv Gemeente om de Kermis op Zondag tedoen stilstaan Aangenomen voor kennisgeving 7 £ en adres van F van Utrecht om terug gave van te veel betaald lig of kaaigald toteeu bedrag van i 2 9P In banden van B en W tot afdoening 8 Een adres van L Eeparon betrefiendede herkeuring van viscb In handen van de üommissie voor de Strafverordeningen 9 Een adres van A de Gruil en 36 anderen om de Vogelenzang voortaan een anderennaam te geven en wel van de Wilhelminastraat c In handen van B en W 10 Kohieren van de pi dir belastingenen het verslag der Gemeente over 1896 Beidentukken worden gedrukt en ieder lid zal eenexemplaar ontvimgea Aan de orde De benoeming van een Ud der Commissie voor de gemeente gasfabriek Benoemd wordt de heer F Herman Fz met alg st Aan de orde De benoeming van 24 kiezers niet leden van den gemeenteraad tot leden eu plaatsvervangende leden van de verschillend stembnreaux voor bet tydvak 15 Mei 1897 15 Mei 1898 De Voorzitter Om de zaak te bespoedigen fi ik ditmaal art 20 van bet reglement van orde toepaaFieo zoadat deze verkiezing in 4 gedeelten zal plaats hebben late stemming 8 plaatsvervangende leden in het hoofdkiesdistrict Gekozen de hb A van Veen met 13 E J V d Heyden met 13 G B Lulius vaa Goor met 13 L F Dnymar vao Twist met 11 G L Schim van der Loeff met 13 P W Kamphuizeo met 13 C W van de Velde met 13 en J A Biezenaar met 13 stemmen De heer J A B Van Straatan verkreeg 1 st 2de stemming twee leden in het 2 iestemdigtrict Gekozen de hh Mr M M Schim vao der LoeS en P J 6ellaart beide met 13 st 3de stemming 6 plaatsverraugende leden iu hut 2de stemdi trict Gekozen de hb A W Roes R H van de Werve Jr A Braat J Ouderkerk J J van Uye en B J Scholteu allen met 13 st 4de stemming 8 plaatsvervangende leden iu het 3de stemdistrict Gekozen de bh L D Ken G Krook H Knottet C A vao Berkel J J A Moatyo J de Jong Hz A Jonker Kz en J F Willems allen met 13 st Aan de orde De ootwerp verordening ter aanwyzing van een stemlokaal voor iedor stern district De heer van der Post Uet het Iste en 2de distriot kan ik zeer goed medegaan maar net het 3da district niet best zou daarvoor geen ander lokaal kannen worden gebruikt want ik geloot dat het storing iu het onderwys zal geven D Voorzitter Voor een atemboreaa moet een flinke rnimte zyn ec het is wel waar dat voor een enkele klasse een paar dagen in het jaar vaoantie zal moeten worden gegeven mair wy moetan zorgen voor de kieseri en dan vind ik het zoo erg niet B en W hebben ook gedacht over h t Bestedelingenhais maar dat kon ook niet De heer van Galei Ik deel de bezwaren V4Q den beer vaa der Post maar ik zou willen vragen of bet niet op het atadserf kan De heer van der Post ik zon bet toch jammer vinden indien het niet veranderd kon worden De Voorzitter De beer van der Post geeft het Bestedelingenhnis aan maar ik geloof niet dut dat kan de heer van Galeu spreekt van het Stadserf maar dan zou de timmerloods duarvoor moeten worden gereed gemaakt ec ik geloof niet dat de bestuurskamer in bet Bettj ingenhais groot genoeg is want de Borge üïeesterakamer is hier te klein zoodat de raadszaal gebrnikt aal moeten worden De heer Jager Wanneer de BargemeestersRamen te klein is dan is ook het Bestedelingenhais te klein maar kan in het Frovenierahuis geen lokaal beschikbaar zyn daar nu de muziekschool is De heer van der Post trekt zyn voorstel ia oodat het voorstel van B en W is goedgekeurd Aan de orde i Het voorstel tot ait ifte in erfpacht vaa gemeentegrond aan de Wed G de Jong geb Sprayt Het voorstel om de Wed T Verbree geb Blom toe te laten tot den afkoop van de rechten der gemeente op een perceel aan d Karnemelkeloot Het voorstel om den heer A A Bredios toe te laten tot den afkoop van de rechten der gemeente op een perceel aan de Keizerstraat Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1897 Het voorstel tot wyziging der begrooting van bet Burgerlyk Armbestuur dienst 1896 Het voorstel tot wyziging der begrootiog ran het Israëlitisch Armbestuur dienst 1896 Worden allen zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1897 De heer Van Galen Is onder die kosten üok begrepen een gratificatie voor het personeel Ier secretarie De Voorzitter Daar is niet op gerekend De heer Van Galen Ik zou die ambtenaren dia dea avonds daaraan hebben gewerkt toch gaarne eeoe gratificatie willen toekennen De Voorzitter Ik zal uw vooi el bij B en VV overbrengen Aan de orde Het voorstel tot uitbreiding der gemeentegasfabriek en de daarmede verband houdende vooratellen De heer van Galen M de V ik zou gaarne een vraag willen doen is bet plan ook dat binnenkort ook een uitbreiding vao bet aantal gashouders moet plaats hebben of is dit daaronder begrepen De Voorzitter In de Commissie voor de Gasfabriek hebben wy dat ook besproken maar de directeur heeft ons de verzekering gegeveo dat in de eer te 6 a 8 jaar geeu behoefte aan meerdere gaaberging noodig zal zya De heer van Galen Mogen wy ook weten tiet plan van de geldleeaing De Voorzitter inden dit wordt aangenomen is alleen maar besloten dat er een geldlanning zal worden gestoten Het voorstel wordt daarop aangenomen Nijsts mesr aan de orde cyode wordt de vergadering gesloten Onlvangfen de NOÜVKAOTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 6 MEI Vrkrs slotkrs 887 981 9 V 977 104 841 84 8 l 84 l 81 81 6Ï 97 91 98 1081 58 61 18 106 96 41 100 94 i 680 936 1001 841 100 306 146 681 981 97 1881 1001 74 86 1071 101 804 SS KzDBELAND Oert Ned W S 2Vj dito dito dito Jjdito dito dito 8 HoNOjB Oal Gbudl 1881 88 4 Italib Insolirijyiiig 1862 81 6 OosTSNK Obl in papier 1868 6 dito Iq silver 1868 6 Fo TUOAL Obl mot coupon 3 dito ticket S Bosi A N D Obl Binnenl 1894 4 dito Gecons 18S0 4 dito bii Roths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SPiNJZ Perptt schuld 1881 4 TuBKBij Gopr Conv leen 1890 4 Geo leeniof serie D Geo Ie nisg serie C ZuidAfb Esp v obl 1898 B Mzxico Obl Buit Soh 1890 6 Vbnbzuem Obl 4onbep 1881 AvBTEaoAH Obligation 1895 S BoTTBBüAM Sted leen 1894 3 NiD N Afr Handelsv asnd Arondsb Tab Mij Certificaten DaHMaatsohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Yorsteol aand s Gr Hypotheekb pandbr 8 t ederlaudsche bank aaad Ned Handelmaatsoh dito N W h Pac Hyp b pandbr 5 B i tt Hypotheekb pandbr 8Vg Utr HypotSeekb dito 8Vi OosTBNA Uoat HoDg bank aand EosL Hypotheekbaak paodb 4 AvzaiKA I u t bypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lieu oert 6 Nxn HoU J 8poorw Mij aand Mg tot Expl V St Spw aand Ked Ind Bpoorwegm aand Nfld Zuid Afr Spui aand 6 100 M l 64V 160 98 681 76 1081 1011 100 1001 168 168 9 100 4SV 108 IO IS l 108 70 107 ♦ 4 8 1877 813 1061 1061 103 1081 1161 1191 38 118 dito dito dito 1891 dito 6 rriLiBSiX orwLl a 89 A Eobl S Zaid ltal Spwii A H obl 8 PoLEM Worsohau Weeuen oaud 4 RusL Gr Kuss Spw Hy obl 4Vi fialtische dito aand Fasiofva dito aand 5 Itrang Dombr dito aand 6 Karak Ch Azow dp kap obl 4 dito dito obtig 4 Ambkou Cent K K Oost B Cr 1880 8 SpAN B Stad Madrid 3 1868 Nhb Ver Bec Hvp Spobl oert t 11 = = Bg=g BurgarlUke Stand moordrecht GEBOREN Jan oaders U Ventoep es C Oodgk Goertroida oaders J Taa dar Kaa en N Stofberg Maria onder P Bikker en A Tan Scbaik OVBBLIDBN C Vrfllaodl 31 j M G Kaptein 11 ut ONDEBTROÜWD P Kemp 24 j en M Prook 23 jaar ADVSRTEWTIEN TEKUOjENSBELAMi De Impeeteur der Re gtttraUe te Gouda zal te zgnen huiie UARET A 147 iederen werkdag van af Maandag ÉO Met tot en met Zaterdag ZX dier maand van dea roormiddaga tO tot des namiddags M nnr ZITTING houden tot bet geven van inlichtingen aan belanghelw benden omtrent bunne verplicbtingen in zake de Vermogensbelasting De Inspecteur Tooruoemd VM DR006E GEVRAAGD roor loop en ander tcerk een geschikt PERSOON 2icb te verroken aan het Bureau d er Courant onder No 2430 FRAHSCHE STOOMVEEVEEU BN Gfaemische WiusscberiJ TAN 11 OPPE VilElMEK 19 Mruiskade Motterdam Gebrevetdord duor Z M den Koning der Belgen HootUdepÖt Toor OOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit roor het stoomen en verrea ran alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kinderpoederen Bpeciale inrichting voor het itoomeB Taa pluiHie mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieawste en laatste methode geverfd fiR VINK£t C AUe goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid es volgens staal bewerkt