Goudsche Courant, zaterdag 8 mei 1897

36ste Jaargang Maandag 10 Mei 1897 No 7807 GOUDSGHE WATERLEIDING HUTSGHiPPU mmm gohmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Door eeiiige noodzakelijke werkzaamheden zal de Waterleiding ZOI DAG 9 MEI van af s morgens tol s avonds 8 uur GESLOTEN zijn Geabonneerden worden dus verzocht zich tijdig i an water te voorzien De Directeur j D C W Ijvan der L AE ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 r el a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt Ijk a g e 1 ij k s met uitzondering van iZon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 i AfzonderUjke Nommers y IJ F G B N T E N ZONDAG 9 11 des voorittiddagfs ten 12 uur èfi in het Café HARMONIE gebeel logerlcbt naar de elscben des tijas A SPERGE S ONTVANGEN Nieuwe Aspergesschalen Tang en Seliep Tb l§l€HillDT Toorheen Wed BOELSCnUS Een ware Schat Toor de ongelnkki e ulachtofie der Zelfberlekking Onanie en gehe ine uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE VAR1AJG HoUandsche nitgave met 27 afb Prqs 2 galden Ieder die aan de Tersehrikkel ke geTolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Magozin te Leijpzig Nemnarkt 34 franco t n inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland C£OFl FDIKB OUDE SCHIEDAMMER A GENEVER Merkt NIGELTOAP Verkrijgbaar bji M PEETERS Jz N B AU bewiji an eohthoid i cachet en kurk stecd voorzien van den naam der Firma P HOPPE mr De van Oudsbekende mt ECHTE en WEKBLDBEROEMDE KËVGKTËIV KOEK Geurlgste en fljnst aller Koeksoorten De OIJDSTË FABRIEK op dergelijk gebied Tan KLOFMAN EAERSBLMAN Groote Poot is rerkragbaar bjj J VER WEU Markt togen ten van alleiiBi ari 2t l l WNLim tegen SjTig Apker Pain Expeller Vgt BOtt dH ilMdl in leder Imiageiia f Ankür Pain ExpBlIer Fi s 50 cent 75 oeit 1 25 de ivA Voorlüpdea ia d mMeta Apotheken an bq F Ai Kcliler i Co t Rotterdam Te GOUDA bfl A WOLFF Markt AU4b DK LAAT es VAN SON ap theker Markt Gonda BiA im A BBmUI l 200N Wst hasie mwraTiog tegen Jiokt Wol RheamB tiek Lendenpynen kortom J J cene zending VerlovingsI en I Ondertrouwkaarten BouwkaarleD en Rouwpost Bestelling eii worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BRIi liMAl en Zn TT oord eelig er ie het voor iedereen die een HARMONICA wil knopen dezelve direct uit 4mitterdam in plaats van uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij ia van inJsomende rechten en hoog porto 60 Ct Mr Om alle concurrentie het hood te bieden ign wij besloten de HARMONICA welke wvj tot nog toe k ƒ 3 73 adverteerden voor SlCChtS S SS van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek HarTnomca t zyn van het allerbeste Duitsche fabrikaat en hebben een prdcbtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclariatunr 50 sterke stemmen 3 TOndigen dobbelen balg met 11 vonwen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zfln van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratia wordt een zeer gemakkelgke notenschaal voor zelfonderricht met dansen marschen liederen enz bjj iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vdoruitbetaling met lö Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen rjk geïUnstreerden Catalogus Eenig adres Verzendhuis jMerkur G SCHUBERT Co Comm Maats Ain terdam IX Z Voorburgwal 2S8 MAGOr van 16 pCt to ZifCt Miuiiten BouillonhouOende SOEPEN CAPSULES ZB verkrögbaar hg de Firma T CBBBJ S Gouda bij PAUL HOKRl Ainslerdain o Z roorhurgmal 03 Voor engros XLI Jaaiffane van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattend DAMES en KINDERMODES benevens HANDWERKPAXRONBN ar lEDEKE WKEK VERSCHIJNT EEN MOMMER In ieder n te U t u arU plate modekronie k fetMMon enz en p post ƒ 1 45 190 3 60 10 U lgave onder g kl platen mei S amjpatr en 8r X itn US2e als de Ie uitg met doareubofen 8 gekleurde platen l o 1 80 biihel6 no lgekn p tr n k u 12 een gkleurd traaie hand rkpalroon 8 8 20 PBOiFMMER EN PROSPECTUS AlOll SrriiiV Aaiibevelend WOUpEJ BÉRb VEBTHEK ZONDAG DONDERDAb overige dagen van BOSKOOP naar tVADDINGSVEENen GOUDA vooirm 7 45 nam 2 en 8 30 7 45 2 6 45 6 45 2 6 45 Van GOUDA naar VFADDINGSVEEN en BOSKOOP ZONDAG voorm 10 45 nam 1 1 en 10 n DONDERDAG 12 45 5 45 9 15 overige dagen 10 45 5 45 9 15 Anuterdamsche tUd Db Dibkotib BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche EK Staalh udende auina Laroche is de meest krachtige en versterkende KIS AWIJN Aanbevolen door tal van binnen en bmtenlandsche Geneesheeren Verkrögbaar in Sessohen a 1 90 en ƒ 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeit den lyder aan Asthtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Beest en F rftou J tei ï oplossend en verzachtend Prjjs per fleschje 20 Cent KEiBPiLiBK S HoLM Hofleveranciers Zeitt Dep6t te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Het Foto raËsch Atelier STUDIO isdagelijks ook des ZONDAGS geopend ÊÊI F f tton met 2 Bm r Proevenr ISO P VAN DKK WAALS f luweelen Singel Ö8 i b de Tiendeweg BIl NENLAND GODDA 8 Mei 1897 è Pjnsdag p 18 Met a 8 des avonds ten 7 nar cal 4 de y Janskerk het eerste orgelconcert jhlula he l4 onder directie van den heerji il H B Sp nderman 6g deze gelegenheid fntlen de ta d zangnnmmera ten gehoor eebraobt hrdltden di tydens het bezoek der K niog DD o yn uitgevoerd door de it ames van ds i l vereeniging Arnold Spoel met verdire mM werking van eenige heeren alsmede nog een Koorwiirk en Psalm m an Oskar j We maqn De ge oe entt eprfs van lO oeot iaf pieÉiand rughdudanjl om e n genoe lgke avond te hebl étin het kegelipel Iteen I de SocieteiiïOQsGano jien Wer jl Tro I maar Deoefeod der zalen werd de ge gen Tu opgeheTSD zoodat danief by de Verboo theid tot kei I hebbers B rri J Terslöken wareo Voo eeu paar jaren inrnq wel een kegelbaan opgericht in de Qroote S tiieteit maar die is Ditslultend TOor de ledell zoodat de borger daar geen g W iik TkU IcBD maken Na zgn bier ter ede twee k elbanen in orde geQaakt j een by Mej de Wed Kahie die reeds een ma nd of drie in gebroik ie en de tweede baao w dt norgen geopend in het KofBehaia Qarmopia ran den heer Wondeaberg Reeds heeft j icb eeti club gevormd die op vaste avonden Ëoml spelen en lïeer zeker znllen er nog wel beer gevormd worden De heer Woudenberg beeft byhetaanleggea dezer baan die geheel naar de eiscben des tyds ia ingericht tevens zijn café uitgebreid dat nu eene lengte heeft met inbegrip der kegelbaan van raim 50 M er De baan be fi een lengte vaa raim 21 Meter de middeoplaok is geheel van benkeoboDt uit strooken bevestigd terwyl een wyzer met cyfera het getal der geworpen kegels aangeeft Door het aanbrengen van een brug over het water der Zeugstraat kas men ook bet Café bezoeken zoodat men niet altyd de zonnige Markt behoeft te passeeren De kegelbaan die 22 Meter lang ia is rnim en goed verlicht en eene gezellige plaats voor de beoefenaren van bet edele kegelspel Heden met een der commissieleden der EaAm sprekende over het bezoek van H H M M aan ons kleine Goada vernamen wg tot ons genoden dat aldaar geen tekort maar een batig saldo was ontstaan door het niet op tyd leveren v n eeu party guirlandes Na ryp beraad vermeent de Commiasie niet beter te kuunen doen dan dit bedrag groot FEVILLETOX De Bocliters van den Componist Nu was de geboortedag van Ernst Kapert aanstaande en Clara begreep dat dte dag hem meer dan ooit zou doen gevoelen wat hij aan ztjae oudate dochter verloren bad Daarom had ze een Hevelings faatasifl vnn Blisabatb ingestodeerd en met oDaitputtelijk geduld getracht de hinderpalen te boven te komen die haar tot oog toe hadden belet zich deze Gompoaitie eigen te maken Wel tw felde zij aan den aitslag maar het verlangen om den jarige haar goeden wil te toonoo haar oprechte begeerte faam door iets op te vroolijkeu eo af te leiden had Clara ditmaal over het hoofd doan zien wat anders voldoende ware geweest om haar af te schrikicen Zg atelde zich voor welk een belooning é x vriendelijke blik of welgemeende handdruk voor al haar moeite wezen zou en ia stilte hoopte z dat bij door dit bewijs van lisfde en hartelijkheid tot het bewustzija komen zou dat het kind de svrnpathie locbtraaden vader De taak die Clara had ondaroomen was verre vaa licht want daar zg door gedurige oefening moaat tegemoet komen aan hetgeen zy aan talent te kort schoot zoo deden zioh deo eenen dag noeiel kheden voor die s den vorigen dag meende te hebben overwonnen wani baar weinig ontwikkelde techniek bleef het tagenwioht barer oavimoeide pogingen f l 7 i storteu ia de kas der wM er achafBog als tyade de gelden grootende tf oor de arbeidende klasae bgeen gebracht l n aéze ook weder ten goede komjpn wanneer gebj ek ao werkzaamheden heo of oun door fa et noodlot getroffen medemenscbeq ipilnood moc t brengepi w t de Commiasie ebbtér niet boopt immer hn geval zal zijn Te s ravenhage is gisteren geflaagd voi r bet akte fexamen lagjli onderwya mej A B I NiermiJBS alhier I Overge li st hg ke Mftatijhapba fot Eu ploitatie Mn Staatsaboorwe it Klerk telegrafist 3J4 kK A J M Spieriogs VAuNieuwerke k na i mmerik Men Boftft uil Haastrecht Heeren ïrchit cfeii voorj den öpboaw van den toren n de ll i $ met eonaietorie hebben nder goedkëariog van het gemeeotebestnar en heeren t rkTOo den tol opzichter benoemd den heer Th Janeea Jz Dmsdagarond Éield de unffvereeuiging Eensgezindheid jle Stolwyk eene baitengewone vergaderiof waartoe ajj de kjinstlievende leden en allen die bygedrs gen liadden aan t prachtige vaandel bg de la it te uitvoering geBchonken waren uitgeaoodigd t Wae een avond van ODtepannmgjna de loapatioingQvaa den winter een avond aan de gezelligheid gewgd en zeker znllen allen die t mee door teefd hebben met aangename herinner ogen er Op terug zien Nadat de voDrz de leden en de genoodigden had welkom geheeten werd de eerewijn aaugebodeu en met eep hartelgken dronk het vaandel ingewgd £ n daarna wis selden voordrachten zang en dan elkander af en vlogen de uren om zoodat de tgd van acheideo aangebroken waa eer men t wiat De minister van binnenlandscbe zaken Overwegende dat op Dinsdag 1 Joni de periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Stateq Genoraal plaats heeft Gelet op art 131 tweede en derde lid art 133 eerste lid en srt 134 derde lid der Kieswet Heeft goedgevonden te bepalen dat ia de kiesdistricten waarin het rgk is verdeeld voor deze periodieke verkiezing de stemming zoo noodig zal geschieden op Dinsdag 15 Jnni en de herstemming zoo noodig op Vrgdag 25 Jnni St ot Als gevolg van de voortdurende daling der ea niemand waa er dia baar raden kon of leiden nienaaad om haar aan het verstand te brengen dat men ook met den besten wil ter wereld niets goeds tot stand kan brengen met gebrekkig garaedaohap Zoo worstelde liet zachte kind voort zonder hoop en zonder aanmoediging alleen hijgestaaD door het ver trouwen dat haar vader gavoelan zou hoe haar niets te zwaar kon valleo wanneer het gold hem eenig genoegen te verscbaffeo Het liep tegan het emda van den winter ruim twee maanden na EUaabath s vertrek dal Ernst Bupert op den morgen van z n verjaardag een dikken brief ontving door de geliefde hand cgner oudste dochter gescbreveu Hij bevond ziak nog in zyn slaapvertrek en zonder er op te letten dat hg maar half gekleed en het water in zijn lampetkan bevroren was schoof hy de gordijnen van bat venster weg om hem dadetijic te lezen Do tranea kwamen hem in de oogen en een heldere glimlach verspreidde zich over zijn gelaat toen hij haar iioigen teederen opwekkandan brief las want Elisabeth had een eigenaardige manier om met haar vader om te gaan een zachte atreelende half vleiende half schertsende wigze van hem toe te spreken die toen zy nog een kind was het hem reeds onmogelyk had gemaakt haar in ernst te berispen of een enkel hard woord toe te roegen Toen Ernst Hapert haar brief en dien van zijn zoon gelezen had welke laatste gewag maakte van het succes dat zijn zuster overal behaalde liet hij een oogenblik het hoofd in de handen zinken en voelde tot diep in zijn bewogen gemoed hoeveel zyn Elisabeth voor hem waa en wat hy an baar had verloren Zjj wu altyd sgn Ueveliag geweeit en veeA yzen zyo b Leeuwarden de prgzen van het yod en kaftavleeach van 10 tot 15 9ent pet E verFiiagct De l knecht n achipper M T nit OodAlbtas viel gismmiddag te Brakel overboord Hoewel viéacfaetj uit Wondrichem trachtten hem redden verdyfik by Zgu Igk is tot hod n niet opgevi chti 1 Te Droten f4V Q werkstaking uitgebroW op de steenfabriek van de Gebroeders Mgnlieff De werklieden vroegen meer loon toet het oog op öen boogereQ prfls van de steeneo terwgl da fabrikanten juist het loon verminderen wilden iZoo althaqs loidt het bericht f1 Men seint nitiiiAmsterdam Btia nitilaanq brand in de Vrouwentteeg heeft gisteren hiorgen aan een zes en dertig jarigen werkmaO zekeren Jen Knipscbeer het leven gekost Hajt ongeluk is grootendffela aan eigeb oüvoorzichjtigbeid te wyten Knipacheer wa9 met een kameraad werkzaam in het pakbais der hoeren M Hafkenicheid en Zn handelaren in olie terpentgn vertwaren en dergelgke Otder bet pakbois in da Vrooweoatee was Mti kleine kelder gelegen men placht door een teer nauwe opening aaderg door een laik geslote de leedige terpentgnvaten m dien kelder te laten uitdraipen Eenmaal per jaar word de kelder schoongemaakt met een zoogecaa oda im eralap aan een Jangen etok Bjj toeva atood er nu echter meer terpeotgo in den kelder dan gewooolgk zoodat Knipscbeer besloot met een voilniablik in den kelder af te dalen om de overtollige terpentyn weg te roimen De man moet onvoorzichtig genoeg zyn geweest om in deze kleine ruimte bezwangerd met gassen licht te ontstekeD Een ontploffing volgde en de vlammen vonden aatourlgk ia de met terpentgn doortrokken bonten vloer van den kelder en langs ds panden welig voedsel Enipscheers kameraad die trooweni het afdalen in den kelder ontraden had zag h t vnar en slechts deukende aan uitbreiding van den braad wierp by bet kleine luik dicht daarna de atrast op rennend om de brandweer te waarschuwen zoo geraakte de arme Knipscbeer gevangen binnen de enge ruimte van dea kelder te midden der vlammen en in een verstikkende atmoaleer Eedding waa onmogelgk daar het vuur spoedig door de zoldering van den kelder was geslagen en het gansche perceel in enkele seconden tgds in lichte laaie zette das moeit de brandweer eerst het vuur btusschec om dan eerst den ongelukkige te zoeken Tn den kelder zelb z o beide zonen anders hoog hij hem aangeschreven hadden bg hem achter gestaan waar het zijne oudste dochter gold en na den dood zycer gade de lieve moeder zijner kindarea en de geduldige trouwe gezellin van den soms wat barren echtgenoot had hij den rgksten sohat zijner liefde overgedragen op dat bokoorl ka en talentvolle kind Zg was zijn licht z u leven z n atlas in haar oogen lag zijn koniükryk en om die heldere kijkers altgd vroolyk te zien eo ze nooit door eigen sehuld met een enkalen traan te benevelen ha 1 hij menigmaal de vadsrlieïde boven den vauerplichi laten gaau en vrgwtlhg da oogen gesloten voor de kleine vlekken op zyne zon Stnkte rechtvaardigheid behoorde niet tot de hoofddeugden van Ernst Rupert s karakter en was bij soms strong en vaeleischend els mensch als vader was hy menigmaal zwak en toegevend Dat Eliaaboth altijd even eenvoudig gevoelig en edel van gemoed gebleven was pleitte wel voor haar geaardheid want de omstandigheden hadden alles gedaan om haar hoogmoedig en aanmatigend te maken en dat hel nooit bij baar broeders of zuster wat opgekonen baar de voorkeur des vaders ta henydaa as het sprekendste bewys voor de liefde en harmonie die ban onderling terbond Terwijl Ernst Bupert de brieien zyner afwezige kinderen las bad Clara in het huiavertrek voor het ontbyt gezorgd en hear verkleumde vingers aan den vlammeaden haard gewarmd opdst straks da kon haar niet zou beletten Elisabeth s faotsiie met goed gevolg te spelen Zij was het nog niet met ziohzelve eens over het gesohiksle oogenblik daartoe maar toen zij haar madera voet tap op bet portaal vernam eo de ontzagwekkende gestalte in da dear versokeen hing znlk een verstikkende damp verooruukt door terpentgn en harsgaBseD dat de brandwachta van het rookmaaker gebroik moesten maken Met behulp van dreggen werd bet lyk van den man want het bleek al dadeiyk dat Knipscheer en d jod had gevonden voor de Inikopening gebracht Toen was het nog een heela toer het licht m dat afzicbtetyk opgezwollen wait door d4 naawe opening naar boiten te brengen Het gk is terstond naar bet Bionengasthuis gebracht waar slechts geconstateerd kon worden dat het slachtoffer mat zoozeer door verbrandiOg ali wel door verstikking den dood had gevonden Knipscbeer laat een vronw en twee kinderen achter Het verbrande perceel was verzekerd Vlak tegenover bet verbrande perceel stond nog een tweede pakhuis der heeren HafkenBcheid da vlammen tastten de Iniken van dat perceel aan dat echter behouden bleef door de zorg der brandweer Moge Küipfoheer al den dood gevonden hebben door eigen onvoorzichtigheid v o mag toch het laten nitdruiptn van terpentgnvaten ia een kleinen kelder gednrande een gansch jaar zonder dat voldoende voor een uitweg der zich ontwikkelde gassen gezorgd wordt als iets Ongeoorloofds besohoowd worden In eene woning te Molenbeek Brnsael wai M awkTM VK P eiiedRK iig met waspcbeo toen zg door een ongelakkige beweging eea petrolenmkruik omwierp welker inhoud over de kenkenkacbel stortte en onmiddeltyk een groote vlam deed ontataan Een meiije van twaalf jaar geraakte in brand de moeder schoot toe om te belpen maar ook bare kleeren vatten vuur Met behulp van boren werden de brandende kleeren nitgedoofd doch moeder en kind hadden levensgevaarlijke brandwonden gekregen Ook de werkvronw was ernstig gewond zoodat alle drie naar t hospitaal moeaten gebracht worden De correspondent der N B Ct c sobrüft omtrent bet tafereel in bet Palais da 1 Iqdofitrie In bet midden der ruimte op het tand stonden eeoi e doodkisten waarin herkende Igken De naam was met kryt geschreven op het deksel of was te lezen op ten wit mot ep kertjea vastgehecht pspiertie Op een ervan een grooter papier met het opschrift Wij procureur generaal en de machtiging om het lyk over te brengen naar de kerk St Phihppe dn Roule Een paar familieleden kwamen ebn dier kisten toen besloot ey het tot na het ontbgt uit te stellen omdat zy wel gevoelde dat haar nu de moed ontbrak om tm schrede naar de piano ie doen Zy ging den binnentredende te gemoet en nog bewogen door den heimetijkan angst die baar vervulde bracht zy er haar gelukwanioh zoo beschroomd en bevend uit dat Ernst Bupert onwillekeurig esoigan wrevel in ztoh gewaar werd over de schuwheid en da vrees die dit kind raoarmalan scheen te bevangen wanneer zy hem naderde Hy wist ook niet waarom die kleine band zoo in de zyne beefde en waarom dal lieve gelaat zoo snel van kleur verwisaetde hg wist ni t dat baar hartje klopte van angst op het bloots denkbeeld straks voor den groeten meester ta spelen en dat zij op dit oogenblik meer dan ooit besefte hoe veeleiscbeod hij wezen zou waar bet een oompositie van Etiaabetb frold Clara octving een koelen kus op het voorhoofd en hot werkje dat zij voor baar vader gemaakt had werd door ben mat een eeniguios geforceerde vnendelykheid geprezen want Krast Bupert behoorde onder die ongelukkige soort rsn mensoken die in niets belang stellen wat buiten het gebied hunner eigen passien hgt Hot oiitbyt begon onder doodsobe stilte nadat de oomponiat den brief zijner oudste dochter aan Clara ter lezing gegeven had was bij zijne gewone plaats aan den baard gaan innemen ca dronk er afgetrokken en eenigszina lusteloos zyn kop koffie uit ttrwgi hg igo ontbyt onaangeroerd liet staan