Goudsche Courant, maandag 10 mei 1897

GOUD A A MSTEKSAM Oouda 6 87 81 8 10 67 18 10 4 11 imitanUn O Bt 8 16 t 37 10 60 l l 8 U woon droog zgo zooala 1895 477 m M doch die toevallige vermindering wordt in ftodere jaren roimscboo s opgewogen In 1896 b v gaven de eerste tien maanden eea totaiil vat 594 millimeters F et maximum van regenval in den tgd van eene eeuw werd io 1886 waargi nomen en bedroeg t eo 689 m M het minimum waa 424 m M in 1884 Te Parga zgo de regeobnieu bet menigvnldigst van twee tot zes uren s namiddags en in bet algemeen krggt deze stad het meeatregeovater van s middags 12 uren tot 9 aren s ttvondi De hoeveelheid die dan valt is niet alecbta zeer veranderlgk maar soms verbazend groot en stggt dan wel eens tot 45 of 50 m M per uur hetwelk gelgk zou staan met 125 a 138 liters per buctare en per seconde Denkt meo zich eene bnt van zoodanige hevigheid over gebeel Pargs uitgestrekt dan zou deze wereldstad in een uur begoten worden roet eene boeveelheid water gelgk aan die welke de Seine op tgden als zg sterk geiwollen is en baar stand op da schaal aan den Pont Royal 5 meters aanwgat gedurende denzelfden tgd afvoert beTOordeelen en niet iclir men daarvoor het brood der werkliedea en tal van andere levenabenoodtgdheden dourder te maken en zoodoende aan velen werk en br od te ontnemen Donderdag heeft de vergadering der katholieken te Utrreht rondweg tot samengaan reeds bg eerste atemming met do antirevolotiooairen besloten en heeft zelfs de heer Schaepman zich onder de protection iaten geschaurd door in zgn rede met geen enkel woord van de beschermingaparagraaf te aprekeo Dit gevaar kaa slecbta gekeerd worden waaneer de liberale partg baar kracblen niet versnippert en iu eigub kring geen ketterjacht houdt maar met gesloUn gelederen voor goed ooderwgs en voor vrgen handel pal staat Bovendien als de tegenpartg wint komt er ook van hervormingeo niet veel terecht Zeer te recht wees da heer Levy hierop De clericale partgen willen de uitkeeringen voor invalide en oude werklieden vinden nit beschermende rechten 4i 8 nit bet duurder maken vao het leven dtr a ideis vóór bua penaionneeriog De bescherming van mishandelde en verwaarloosde kinderen zal afstuiten op de clericale leer over de onscbeudbaftrbeid der vadertüke macht De leerplicht zal niet iogevoerd Konneo worden wege beroep op het goddelgk rebbt der oudevg En er is in de Utrechtdche vergadering door de Katholieken aan de antirevolutionairen aangezegd Weet wel onzen ateuo krijgt gg nooit voor persoonlgken dienstplicht 1 Zoo staan de zaken Üet clericaal boodgenootscbap bedreigt ons land met reactie op he gebied vnn ooderwgs en vrghandel en al tal vaö betangrgke hervormingen tegenhouden Eu DU eondea de liberalen egkel om wat meer of minder op eeu verkiezingsprogram enkel om wat sneller of wat matiger pas zich 3e weelde ogen veroorloven van onderliogen strgd en vaa een veelheid van candidateu die aller of zeer veler politieke dood zal zgn Bandbl Het Hots van Orleaos wordt ernstig beproefd Dinsdag heeft de bertogiu van Alen9on eea gruweigken dood in de vlammen gevonden en beden brengt de telegraaf het treurig beticht dat de hertog d Anmale die zich op Sicilië bevond bg het vernemen van de tiearige ramp is overleden Henri vau Orleans hertog van Anmale was de vierde zoon van koning Loois Philippe Hg waa in Jan 1822 geboren en is dus 75 jaar geworden In 1844 huwde hg eea Napelache priuses die iu 1869 overleed Zgue beide zonen overleden op jeugdigen leeftjld De hertog was zeker de meest beminde eu geëerde van at de Orleans Bg de verovering van Algerië nn een halve eeuw geleden beeft hg zich grooten wapenroem verworvei vooral door de ianeming van Abd el Kader s smila 1843 All gouverneur vaa Algerië bad bg reeds veel nut gesticht toen de Jalirevolutie zgo vader vaa den troon atiet en bg dezen iu ballingficbap moest volgen Onder het keizerrgk wgdde bg ziofa aan geschiedkundige studiën waarvan de vruchten 10 de Revue des Deux Mondesc verschenen en leverde o a in gn geschiedenis der priasen van Condé een meesterstuk Toen de oorlog met Duitschland uitbrak bood bg herhaaldelgk zgn diensten aan zgn vaderland aan maar werd afgewezen In 1871 werd hg tot lid der nationale vergadering gekozen in hetzelfdf jaar tot lid der Académie FrBn9aise Bad de conaervatieve partg gezegevierd dan waa de hertog van Aomale president der republiek geworden Maar het wantronwen tegen de Orleansea bewerkte dat bg ook zgn raüitair commando moest neerleggen en in 1886 moest hg met zgo verwanten ten tweede male Frankrgk verlaten Zgn afkeuring vao Boulanger en de oponbaarmaking van het voratelgk gescbeuk dat bg bg sgu overigdeo aan de wetenschap maakte het kasteel Chantilly met zgn kunst scbalteu bewerkten echter dat hg in 1889 naar Frankrglc mocht terugkeeren Tal van weldadige en nuttige instellingen beeft bg met zgn zeer groot vermogen ondersteund Meo herinnert zich zekef dat een paar jaren geleden weer eens een poging werd gedaan om Nederlandera te bewegen als kotonisteo naar Suriname te gaan t Geschiedde met de beste bedoelingen maar zonder kennis vau de toestanden zoodat t gelukkig was dat weid gelnisterd naar de waar ohuwiugen der deskoiidigen die tot de grootste voorzichtigheid Baamaanden Daiischera ecïfHh hebben t nu onlangs beproefd De mislokking van die poging is andermaal een ar8chowend voorbeeld In iiet begin vau Februari arriveerden te Paramaribo uit DuitscWand 10 maoDeo 2 vrouwen en 6 kindereu om zich bg 2 laodgeuooten te voegen die sinds eenige maanden in de kolonie vertoefden en gez menlgk een kolonisatie proef te ondernemen Deze lieden naar tachgnt uitgetogen zonder deskundige leiding en zonder dat iets voor bun veatigiog ia gereedheid was gebracht zoudeo een waagstuk ondernemen volgens de Surinamerc eenig iu de Igdensjzaacbiedenia der ketoniaatieproeven Zg zonden zulks doen niettegenstaande de vele waarschuwende stemmen reeds vroegei en ook in den laataten tgd tegen kolouiaatie van Ënropeeeche laudbonwera opgegaan g zouden de gevaarloze pri ef wagen in weerwil vau het advies der kolonisatiecommissie welke io haar rapport ala vaatstaande aanneemt dat tot dasver nagenoeg alle genomen proeven in meerdere of mindere mate mislukt zgn en tal van menacheolevena gekost hebben waarom zij tot de uiterste omzichtigheid aanspoort Zg zouden het stoute stak bestaan niettegens aaude de gouverneur na aau bet standpunt van voorzichtigheid door de Bommiasie ingenomen zgn goedkeuring te hebben gehecht io de Mem van Antw op de b grootiDg voor 1897 zeide dat dn pogingen om koloaisten hierheen te brengen zonder eenige voorbereiding slechts medelgdou kunnen opwekken met de Met vo komea juistheid heeft oaar ons oorkomt m J A Levy in de liberale kiesvereeniging VoorDitgangc betoogd dat de hbi rale partg bg de aanataande rerkipzingeu bgeen behoort te btgven Hg heeft op ttrachtigeu toon verzamelen ge ilazen c als onmisbare voorwaarde om in bet eerstvolgend vierjarig tgdperk uiet alleen te bandbaven wat is verkre ea maar ook de gewenschte hervormingen tol stand te brengen Een geduchte atrydmacbt wordt bgeengebrucbt door de katholieken en antirevoiutio□nireD □ die de kaoa schoon zien om met bebulj der nieuwe kiezers den scbooltgd te hervutten Zg aptculeercn daarbg op den ateuB van degenen die enkele bedrgven willen IMrt Cte SDoorwesviTblndlnffcii iisct GOUDA Zomcrdlcnst 1897 AaugovaogcD t Mei TUd vaD Greenwich 18 86 18 88 18 39 18 46 18 61 11 11 1 18 11 85 11 36 U 4Z 61 18 88 9 20 0 87 9 64 10 11 11 18 11 80 10 0 9 40 9 47 10 18 10 80 11 38 7 85 8 8 40 9 88 1 68 4 4 16 6 10 KOTTERBA M O O C D i 11 86 11 60 9 63 10 1 10 8 10 86 10 48 10 49 18 47 11 64 18 08 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 G0IJD4 UBN H44 0 Goud ZtrenhuiMii Moerkopelle Zoetetnieer Zeg a rd Voorburg s Hsje ö 7 80 80 9 17 B 3 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 84 7 49 f 38 8 64 8 84 10 89 11 18 1511 7 48 8 48 18 40 l IW f Z Z 7 68 8 61 18 51 S l 10 16 V 8 07 9 03 l B 8 10 87 H 8 18 08 9 46 E4 10 44 11 46 W 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 8 8 04 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 44 eol D A ll TBECH T Boud 6 80 6 S7 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 30 3 17 4 86 6 06 Oud w 6 46 6 64 f 11 14 8 87 Woerden 6 63 7 8 8 13 11 8 8 45 8 84 utrecht 6 13 7 88 8 88 0 8 10 61 11 46 18 8 1 36 3 08 8 60 6 01 10 84 10 64 6 66 8 36 10 17 10 3S 7 10 10 84 0 34 7 18 8 43 10 41 0 41 7 89 8 69 11 13 11 18 ll lQ 4i 11 11 7 61 8 86 8 10 11 10 17 10 36 11 41 en haar iohoad ophalen Stil werd zg heengedr ea naar baiteo de ffit liojut u oDgesobaafde kïtt en daar geachoTeD in een der Tcle voor het vervoer vau lyken iugericbte wageua welke bier wacbttBo B i deze rg kisten eea tafel waarop flesachan met auhlimaat en carbol en een paur emmers waarin de Igkdragera han handt n waschieu iedere keer ala zij een Igk ia z a lakeu hadden opgenomen De scherpe lucht an de a bederfwereode vloeiflioffen hiog zwaar iu de donkere Btoffige ruirattt pp twee tafeltjes bg den ingang waren alle gevondöu voorwerpea uitgestald horlogen kleinoodeo brokfltokken van parasols portemonnaies toooeel kgkers tal vaü steuteU en sleotelriDgeo Ëen paar maal kwam een arbeider met een kralwagen en stortte den in een luken gepik en inhoud op een ledige plek uit op de brits Qeachearde japonnen één onherkeDbnre vuilgroezelige massa vormende lappflo boeden een fijo damesacboentje rolden over de planken tiuiten in de open omheinde rnimte staan ambulance n Igk wagens ean paar fiak rs Hier zitten de agenten en gardes bgeen die atraka de coltegas aan de Champs Ëljaées zullen BÜoaien Hier ook zgn tegen de umbeiaieg op vgftien papiertjes de namen der herkende dooden aangepUkt Veertien herkend gistere t twee en zestig nieuwe telde ik er te twee uur En vlak naast het gedeelte van bet paleis waarin at dat gselijke oudergebracht is zgo ook in de omheinde rulmtp de werklieden gverig bezig met muur en spant en balk omver te halen Er wordt gehamerd D geklopt en dof ploffen de steenblokken neer in een wolk van stof Het oude paleis is ten doode gedoemd maar in de berinnering er aan zal de ontzettende ronw van 4 en 5 Mei 1897 blgven voortleven Vreeselgker Bchaduw kon over zgo laaUte dagen niet Tallen Een tandgenoote hier woonachtig mevrouw CalH9o Oaorio rfed Uinsdag met eeu vriendin voor aan den liefdadigbeidsbazar juist op bet oogeoblik dathet geroep van brand weerklonk Eenige minuten vroeger en ook de NederlaudBche kolonie alhier zou misschien een barer Uden te betreuren hebben gehad Onze vereeniging voor liefdadigheid heeft eenige barer trouwe contribuanten onder de slachtoffers verloren Liefdesgeschiedenis van een grootvorst In de militaire kringen te St Petersburg apreekt tegenwoordig een ieder over een liefdes en Igdenagesthiedenis waarvan de held een lid der keizertgke fimilie ia Een jonge grootvorst die als offioi r diende hg de garde huzaren maakte met zeer veel gevolg aan bet aardige bruidje van een regimentBmakker den gr af O op opvallende wflze het hof In bét eerst wilde de graaf den grootvorst tot feu duel uitdagen maat hg gaf zflo plan op op aanraden zgoer vrienden die zgo zaak totdehnnna be loten te maken Alle officieren van het regiment vurklaardeo hem buiten deti dienst dood en sneden al Ie verkeer met hem af Het gevolg biervan was een beklag van deu vader van den aldus geotraften prins bg den czaar Deze echter verklaarde dat hg den officieren geen ongelgk kon geven en beval de overplaatsing van den grootvorst naar een andere garnizoeuaplaats Graaf O bad iotasacheu zgue betrekkingen met zgn vroegere verloofde afgebroken en verkocht om zijn leed te vergeten verpUataing naar Moakou waar bg spoedig na zgn aankomht tot adjudant van grootvorst SergiuB benoemd werd Regen te Pargs Te Parga en omatrekeo wordt de hoeveelheid gevallen regen steeds grooter Dit blgkt uit de waarnemiogen op het observatoriom gegroepeerd in tijdperken van dertig jaren Men ziet daarnit rfat de gemid delde cijfers in die tgdperkeu voortdurend grooter worden Vau 1805 tot 1834 was nameIgk de regenval 494 millimeters van 1835 tot 1864 514 millimeters en van 1865 tot 1894 547 Een enkel jaar moge wel eens buileuge 8 36 8 48 8 49 9 66 9 06 6 68 8 03 8 11 8 19 6 86 7 86 7 83 7 8 7 48 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 7 Otttd Moordrecht Niea verkerk Oapelle Botterdua Bottardun OapelU Nieuwerkerk Moordrecht öouda gene die vaa zntke pogingen de alaohfoflEen zonden worden als zg zich tot snlke onberaden plannen lieten verleiden c Zokwel bet bestuur als particoliereu moeten zich begverd hebben hun van dienst Ie zgn terwgl het huu aan welgemeende raadgevingen om bus onberaden plao t laten varen niet scbgnt te bebbeo ontbroken Eenigen zgn dan ook naar V inezuela gegaan maar de anderen wilden den strgd met het klimaat aaubiutleu enkelen daarvan kochten een stuk grond aan dea Sacramacca anderen vestigden zich op deu verlaten houtgroud Weltevredauc in BovenSnriname Het eerste nadeelige gevolg vaa het gemiivan beboorlgke leiding liet zich alzoo reedsaaoatoods gevoelen een groepje van 20 personen die gezamenlgk een koloaisatieproefiLOuden wagen splitste zich de eerste dagenna aankomst reeds in drieën aaftr meo wtlzelfs iu vieren € Van de kotoniaten op Weltevredeoi ngn tw4e aan koorta overleden de overblgvenden hadden verzocht weder naur Paramaribo ternggebracbt te worden Zg zgo onder geleide van een geneeaheer naar d stad overgebracht en aanstonds ia bet hospitaal opgenomen Het blad overtuigd dat de gewenscble vermeerdering vau werkkrachten voor de kolonie slechtn behoort te geschieden door aanvoer vaa geschikte lieden uit de tropische gewesten vraQgt nu Zullen nu de duizenden in Dniticbland die zooaU een der kolonisteu aan het bureau van Da West Indiër f verklaarde gereed zouden staan om het voorbeeld hunner laudgeuooten te volgen soodra zg kennis gekregen hadden van het gelukken der proefuemiog ook g degenheid vinden om tgdig en volledig haar jammerlgke mialnkking te vernemen Zullen nn eindelgk de oogen opengaan of juister de betere geroeleufl de overhand verkrggen vau ben die bekend of niet bekend met ous klimaat Nederlandsche landbouwers hierheen trachten te lokken of te brengen Het blad nit ten slotte dea wenacb dat men vooral in Nederland met alle macht en kracht moge trachten den mogelgk npdereodeo 8t bom in zgn dullo vaart te stuiten Gistermorgen ia nabg de Vleitten clien weg in de Keuleche Vaart opgevischt het Igk vaa den reeds 14 dagen vermiaten koriioraal der veldartillerie B Het Igk werd per brancard uaar de algemeene begraafpirats te Utrecht vervoerd Kievietseieren mogen na 1 Mei niet meer gezocht en na 5 niet meer op de markt verkocht zelfs niet iu den winkel geëtaleerd worden Dit ia bij de wet bepaald om de nuttige kieviten niet geheel uit te roeien Bg het te Arnhem gehouden examen voor de acte van onderwgzer alaagde op 29 April de heer Henri Beuaders uit Gramsbergen die den volgenden dag boaoemd werd tot onderwgzer aan de leerschool op den Klokkenberg te Ngmegen en dea daarop volgenden dag reeda in fanctie trad Te Scbeveningen viel een ll jarige jongen van een met steenen beiadea w en van de stoomtram op de rails met het droevig gevolg dat de knaap terstond een Igk waa Door iemand die onbekend wenscht te blgven ia eene aanzienlgke som gelda beachikbaar gesteld ter bevordering van de godsdienstige zedelgke en maatschappelgke belangen in de Op perVelu we Het fonds zal beheerd worden door een commiaaie waarvan de leden zullen aangewezen worden door het hoofdbestnnr eu verschillende commisiiën van den Nederlandschen Proteatantenbond Doordat kiuderea met lucifers speelden ia te Elaburg bet huis van den Korenmolenaar C van Loo met een echuur en hooiberg iu de asch gelegd 9 67 10 04 10 11 10 18 10 37 7 68 7 6 8 06 8 13 8 88 6 14 7 81 6 38 6 61 4 66 6 08 6 09 6 16 6 86 3 60 6 10 4 10 7 60 6 36 10 88 1 13 6 40 3 4Ï 10 64 8 68 10 7 86 8 0 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 87 47 9 64 10 01 10 07 4 06 4 89 3 0 10 89 DEN HAAG 60UD1 Hage 6 467 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 13 3 1 86 8 44 8 40 4 0S 4 83 6 30 6 18 7 18 7 66 9 88 10 03 Vootb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw6 6 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Z6T M 6 17 10 48 08 6 04 6 89 9 6 önud 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 64 11 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 83 6 16 6 60 T 48 8 88 10 10 10 88 07 10 0 a 8 1 S8 4 10 84 ü T R E O H T G O O D A Jtreeht 6 88 7 45 8 49 S0 10 16 10 88 11 38 1 8 08 66 4 48 6 86 8 56 7 66 Woerden 6 68 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 üudeirater 7 07 8 14 10 46 4 84 i Goud 7 38 8 87 9 81 9 68 10 6 11 10 13 11 l S 8 46 4 87 6 80 07 7 898 88 AU8TBRDA U S O V D A 7 10 8 16 05 10 48 6 1 46 4 46 1 H 14 U 10 0 11 11 IMI il I M 7 4 4 6 11 T 46 Ajüiterdiffl 0 8t fioitdft BalteDlandscil Overzicht In het Engelarhe Lagerhnis werd een motie van den afgevaardigde Bobaon strekkende om de toelage van den minister van buitenlandacbe laken te verminderen als protest tegen de politiek ten opzichte van Kreta en Griekenland verworpen met 169 tegen 63 atemmen Cnrzou verdedigde de aangenomen politiek welke alleen werd vertraagd door onbesuisde raadgeringeo Overigeaa zeide Corzon wordt onze invloed alleen aaagowend tep gunste van bevrediging verbroedering ea gematigdheid op Kreta De laatste drie wekea is ia den toestand op Kreta weinig verandering gekomen doch op bet vasteland zgo de veranderingen groot De regeoring hoopt dat de terugroeping van Vassoa beteekeut een aftrekken van de Griekscbe troepen van Kreta want alleen dan is herstel van de orde mogelgk Het concert is niet veraotwoordelgk te stellen voor den oorlog tussohen Griekeland en Turkge die van Griekscbe zgde ia uitgelokt Het concert atelt allea in bet werk om den atrgd te localiseeren De mogendheden zgn gereed tot tusscbenkomat en hebben haar goeden wil te kennen gegeven om te bemiddelen wanneer Griekenland bereid is het aanbod te aanvaarden Niets kon er gedaaa worden voor Kreta Armenië eo aadere tanden onder Tnrksch bestuur zonder da medewerking dor andere mogendheden Het voordeel dat de Grieken hg Fharaaalos op de Turken behaald hebben is niet zoo groot als de eerste Atheoer berichten wel deden vermoeden Het scbgnt vrij z ker dat de verdedigers der atelliog vao Pharsaloa deu vgaud hebbeu tarnggeslageu maar teveoa dat zg overtuigd vaa de cnhoodbaarheid der stelling als de Turken met oog grooter macht en met belegerinsgeacbut terugkeerdeu Woensdagavond de atelÜQg hebben ontraimd en in goede orde op Domokos zgn teruggetrokken Ook kolonel Smolentz dia de versterkte linie van Velestino en Pilaftepe krachtig tegen de aanvallen der Turken beeft verdedigd beeft die atelling verlateu en ia teruggetrokken op Armyro io de Iga vaa Domoakos aaii de golf vao Volo gelegen Nadere bgzonderhedeo omtreat dezen tocht zgo neg ciet bekend Ia thans het oogenblik aangebroken waarop de arbiters bun taak kunnen hervatten Dal is de vraag die na het optreden vau graaf Murawjef niet lang meer op een antwoord zal behoeven te wachten De Daily Telegraph verneemt uit Petersburg dat Rusland de bemiddeling ter sprake gebracht heeft en voor Griekenland gunstige voorwaarden wil stelten en dat de overige mogendheden hiertoe reeda toestflmbiing hebben gegeven De Griekscbe regeeriog wilde echter de bemiddeliog nog niet aanvaarden maar men vreest dat ala de mogendheden uiet BpOt r Husscbenbeiden treden de antidynastiekn stemming iu Athene oog zat toenemen Enkele mogendheden hebbeu be aioten io geen geval de onttrouiog van koning George toe te laten en zoo noodig zelfs te Athene troepen aao laud te z4tea om een revolutie te voorkomen Doch men boopt dat alle moeielgkbedeu kunuen voorkomen worden door een eenollen vrede voor Griekeolaud Het is echter de vraag wat de Grieken onder een eervollen vrede verstaan en of de Porte die tbana meer zellbewuatzgn beeft dau sedert een halve eeuw zich zal laten vinden om Griekenland aannemelijke vredesvoorwaarden aan te bieden In de Oostenrgbsche Kamer van Afgevaardigen ia niet malsch gedebatteerd over de vraag of de ministers iu staat van bescbaldiging gesteld zullen worden De zitting begon met de voorlezing vaa een verklaring van Badeoi waarin onder heftige interropties van de linkerzgde de wettigheid van het optreden der regeeriog in zake de taalregeling werd betoogd Daarna sprak de afgevaardigde Kaiaer gevolgd door Wolf nog heftiger Deze heer beweerde dat de rede van Badeni de meest drieste boon was loor het Duitscbe volk Maar men zou ervaren dat de Doitschers zich door Tschechen Slavoueo en alle andere naties fan minder allooi niet ioten kapittelen Daar had meo het lieve leventje gaande Uit alle boeken werd gescbreenwd De voorzitter kon er geen ruat tukrggeo Wolf schreeuwde echter barder eo zette zgn rede voort tot bg overstemd werd eu de zitting geacborst moest worden De spreker werd tot de orde geroepen Dit gaf meer lawaai Wolf wist nognaalg Mn het spreken te komen maar met geen ander resultaat dan dat de zitting weer geschorst worden moest Het scheelde niet veel of meu was handgemeen geraakt Een voorstel tot Bloiting der zitting werd verworpen met 206 tegen 75 stemmen Nog enkele eprekera roerden hel woord waarna onder groote opgewondenheid de vergadering van het vertegenwoordigend lichaam der Oostenrijksche natie uiteenging Sir Matthew Ridley beeft in bet Engelache Leerhuis zgn wetsontwerp tot bescherming Taa de arbeiders ingediend Ofsoboou het ontwerp tot de afdeeliog vao den minister vaa binnenlaodBofae zaken behoort mag aen het Tadersch p met geraatheid stellen op rekening van Cbamberlaia den mioister van koloniën Deze heeft met het ingediende ontwerp gne belofte aan de kiezers bg de stembus van 1895 g even verrnid De mioister ia ook eeo der eerste sprekera geweest die den aanval van Aaquii den gewezen liberale minister van biocenlaodscbe zaken beeft beantwoord Het beginsel van de wet is dat de werkgever wordt aanapraketgk gesteld voor ongevallen die den werkman treffen Ingeval een werkman ia eu door het bedrijf om hek leven komt wordt de patroon verplicht tot betaling aan de nabestaanden van 3 jaar loon of tea minste 150 pd at doch niet booger daa 300 pd st Wordt de arbeider ongeacbikt tot arbeid dan kan hem het halve weekloon mi s niet booger dan 20 shilling betaald worden Daar io ds Engelecbe ngverheid jaarlgksch niet minder dan 6000 arbeiders gedood en ongeveer millioen gewood worden ia begrgpelgkerwga bet wetsontwerp van zeer groote beteekenia De TransvaaUobe Volksraad beeft de emigratiewet ingetrokken uiet omdat zg eene schending zon zgn van de conventie maar omdat zg ouaaogeoaam is voor de omringende staten eu kotoniëu Deze besliaaing ia in overeenatemming met een sobrijven door de regeering aan den Volksraad gezonden Aldua aeinde giaier Reuter uit Pretoria De overweging waarom de Volkarsad de vreemdelingen wet ingetrokken zou hebben is natnurlgk uiet juiat De wet ia ingetrokken omdat de Engelsche regeering baar ala eene schending van art 14 der Londenacbe conventie beschouwde en nit kracbte van dieu de iatrekking verlaugde Eo regeering eo Volkaraad hebbeo geoordeeld dat zg onder de gege ven omst indigheden de wet niet mogen handhaven al bonden zg vast aau hunne uitlegging vao dat artikel der conventie en achten zg dus hunne bevoegdheid niet overscb reden Dese bealissiog is ongetwgfetd eene overwinning voor de Eogelschen en eene vernedering voor de boerep Toch al is Pretoria voor bet dreigement van Dowuiogstreet geweken ligt er iu de overweging dat de Volksraad de wet intrekt omdat zg voor de omliggende staten of koloniën onaaugeuaam is een deel van waarheid eu waarheid van beteekenia Er is ia deze geheele geachiedeois van de vreemdelingenwet een merkwaardige overeenkomst met die van de sluiting der Vaaldrifteo Ook toen stond tegenover bet Eugelsche beweren dat de conventie geschonden het Trauavaalacb volhoudeo dat de maatregel geoorloofd was ook toen week de kleine ataat voor het dreigement van den grooten in het middan gelaten of Chamberlain nu reeds als toen een ultimatum heeft gezonden ook toen was bet om de Kaapkolonie niet tegen zich io het harnas te jagen dat de regeering der Bepnbliek toegaf Eo dat ia nu btgkbaar eeo groote beweegreden voor bet intrekken van da vreemdelingenwet geweeat Het ware voorzichtiger ge weest als men te Pretoria tevoren bedacht bad dat de oogewenschte vreemdelingen die men fsu de grene afwees voornamelgk de Kaapkolonie op het dnk werden geschoven en van Engelache zjide beeft men gelgk als men zegt dat het buiten houden van zulke immigranten zaak waa rooreeo iuternstionale ZuidAfrikaauscbe regeling Dat Natal en de Kaap er voor te vinden waien geweeat is vrg zeker De Natalsche regeering heeft een dergelgk wetsontwerp reeds ingediend en te Kaapstad beeft men al van een soortgelijk plan gehoord et punt ivaar het op aankomt is nu das weer als in de zaak van de Vaaldriften de Boeren willen het uiet tnt een boteiug met Engeland laten komen aU zij den schijn van conventieschnndiog tegen zich hebbende door deo aard vau den gewraakteo maatregel de Kapeuaara tegen zich kunnen krggen Aan den steun der Afrikaners is der Republiek alles gelegen BurgerlUke BtiCnd GEBOREN 5 Mei Coroelia Emmerensje ouders A van Kersen en 6 Scheggrood 6 Gerrit ouders D Castelein en J Melkert Johannes Christianua Maria ouders F J Busch en C W B Tooino Teantje onderiM Maas en N Begeman 7 Nicolaas ouders J M Gerhards en M Melkert AdrianuB ouders N Boot en G G Eoghair Aagje ouders S Brandae en J Soetens Husanna Maria ouders L de Gtugl en M Massaar 8 Johanna Maria ouders G Bchiedon en E C van As OVERLEDEN 6 Mei S Staal 49 j A Roedolf 2 m 7 J van Geelen wed J de Jong 76 j 8 J van de Waeter 1 j ONDERTROaWD 7 Mei G J Boers 23 j en P van Koon 22 j L Laurier 21 j en W de Jong 21 j G Streng 23 j en W Teuniaaen 27 j H J BulthuU 31 j ea P Verkaaik 21 j B H Groonendal 24 j en G Hazebroek 20 j G van Dongen 40 j en J H Snabel 41 j B van der Kist 22 j ea G Jongeoeel 22j T Broer 20 j en M F van Willigen 19 j A a m der Kind 25 j eo T deBruin 22 j Onlvangfen de NODVEAÜTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden L van OS Az Kleiweg 1 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 7 MEI Vrkrs slotkrs ss s 98 98 977 104 84 V 841 84 A 84 81 iVU 68 97 91 98 103 68 61 18 18 106 96 41 100 91 68 680 986 1001 54 100 806 146 58 97 iss v 1001 74 86 107 101 804 826 100 s 68 B47 160 98 68 n u losv lOl s 100 loov 168 168 szd 9 loo v 431 108 10 103 70 107 21 44 8 187 818 1061 1051 108 1031 118 119 38 z 112 Nedisland Cerl Ned W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoN U Obl Gi udl 1881 88 4 iTAllü Insohrqriiig 1868 81 6 OosTEKE Obl in papier 1868 6 dito in zil er 1868 6 ÏORTUOii Obl mot ooupon S dito tiokot 3 RustiKD Obl Binnenl 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bi Sotha 1889 4 dito bg Hopel83 0 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Perpet sohuld 1881 4 TCMKJ Qepr ConT leen 1890 4 Geo leeoiog serie D Oec Ie nisg serie C ZuiDAp Eip T obl 1893 6 Iiillloo Obl Buit Seh 1890 6 Venmbiia Obl 4onbep 1881 A ST aDiH Obliirnt en 1896 3 SOTTIIDAII Sted leen 1894 3 Nkd N Afr Huudelsr aand Arendsh Tab Mij Cortilioaton DöUMaateohappü dito Arn Hypotheekb psndbr 4 Cnlt Mij der Vorstenl aand s Jr Hypotheekb pandbr 3l a Nederlandsclie baak aand Ned Handelmastsoh dito N W Si Pao Hyp b pandbr B Ritt Hypotheekb pandbr 3V L tr Hypotheekb dito 8 i OoSTlKl Oost Hong bank aand Busi Hypotheekbank pandb 4i Amiuea Equit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Liou eert 6 Nku HoU IJ Spoorw Mij aand My tot Etpl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Ilil aaooorwl l887 89 A Bobl S Zuid Ual Spirmij A H obl 8 PoLKM Warsohan Weeuen aand 4 KIJ8L Gr Eu s AUEUHA Cent Pao Sp Mü obl 6 Ohie k orth W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denverfc Rio Gr 8pni eert a Illinois Central obl in goud 4 LquisT asbvillnCert v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mifs Kansas v 4pct pref aand N York OntasioSi West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlg n oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Can DA Can Soutb Cert T aand Vütl C Eallat Na leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 BlLoiE Stad Antwerpen 8 8Va Stad Brussel 1886 8 HoNQ Theisa Regnllr GeselUch 4 OoBTENB Staatslcening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S Spame Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bez Hvp Spobl oert ADVBRTENTIEN Voor de vele blaken van belangstelling gednrende de ziekte en by het overlgdea van onzen geachten Vader Behuwd en Grootvader PIETER viK DAM ondervonden betuigen viq onzen hartelpen dank Uit aller naao H J LÜGTHART Qouda 8 Mei 97 Mej J l AUrA Stads Verloskundige Spieringstraat I 24 Bekroond Teiitoon B Hage Aug 18 6 Wereldberoemde SohoAi Appr taQr Liparin Satin ena yü de beate middeleo roor hot londer moeito keurig poetien VKD ftUa iwart en seklenrd lohoenwerk Terkryffba r Dy wiokelisre in Bohoenwerk Cliilanterien Drogeryea eni Hen latte S oad op sMun en f brieksiuerlL Q Ageatt W SardMiÉU Arnhem ADVOCAAT Slotemaker T Cq Koninklijke Machinale Fabriek DK HÜNIGBLOËM vnn H N van Schalk Co geveetigd te s Oravenheige Kepplerêtraat 29 en M9 Baby de Regentessolaan ran Z M den KONING ran BELOIE Indien gij hoest I gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Extract FLACONS laa 40 Ct 70 Cti en I rerkrggbaar bg P H A WOLFP Drogist Markt Oeuda E H TIN MILD Vesntal B 126 te Gouda k BOUMAN Moordrecht 1 O RATBLANO Boskoop B Y WIJK Oudmmln M KOLKMAN Waddinmetn BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche BH Staalhoudende duina Laroche ia de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrügbaar in flesschen i ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Gigaretteo geeft den Igder aan Asthma terstoad verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bfl Heest en Verkoudheid oploBaend eu verzachtend Prjis per fleschje 20 Cent Eraepslibk HoLH Hofleveranciera Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H T£ËPË Apotheker en bji de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar FEANSCHE STOOMVEEVEEU HN Ghemisciie WasscberiJ TA H OPPEI HEIMEK 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren vanatle Heerenen Damesgarderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting voor het etoomen TtM pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleetisn ens worden naar de ienwete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd vrorden onBchadelgk voor de gezondheid en rvlgeni itaal bewerkt