Goudsche Courant, dinsdag 11 mei 1897

No 7268 Dinsdag 11 Mei 1807 36ste Jaargang ZOI DAG 9 MEI des voormiddagps len 12 uur in het Café j HARMONIE geheel iugerleht naar de el§elien des tijds Aanbevelend J J WOUDENBERG mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mtgtive dezer Courant grescliiedt dag el jkt met uitzondering yan Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 reg J i a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 Wgt inwrdriag tegen Jiobt nal Bbenmatlek Lendmpqnen kortom S ftnker Paiii Expeller Wsi laMket Ml MW uu te wenden tegen AnkBP PatalxuBHer Wat J bniagazin taiwntage lun a Pnja 60 oeit 75 cent en flSS do BmA Toorkmdeo in de meeate Apofbeken en bg f AiPtooblor t Oo ta Botterdara Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU b DE LAAT en VAN SON apothekar Markt K mimi mm OSDM T ODderkerk a iK IJsel BURGEMEESTER en WETHOÜDEBB Tan Ouderkerk o d IJtel maken bekend dat de Hericvseg ouder deze gemeente van tt tot 10 ilVel a 8 Sbfgieslotexa ml yn TOOT RUTDIGEN PAARDEN en VEE Ouderkerk aid IJul 1 Mei 1897 De Burgemeester JAC V4K WANING De Secretaris J BOOQAERDT Weth Dienst van 6 Mei 1897 VBRTREK van BOSKOOP naar WADDINÜSVEEN en GOUDA ZONDAG Toorm l i nam 2 en 6 30 DONDERDAG 7 45 2 6 45 ÓTerige dagen 6 45 2 6 45 Van GOUDA naar WADDING8VEEN én BOSKOOP ZONDAG Toorm 10 45 nam 4 15 in 10 n DONDERDAG 12 45 5 45 9 15 OTerige dagen 10 45 5 45 0 15 Imiterdamscbe tyd Db Dibkctib opimiiE mmm te GOUDA op MAANDAG 17 MEI 1897 des morgesa te éit uren in het Koffiehuis Hahmoi ibc aan de Markt ten overataan van den Notaris 6 O P0RTU1 1N DROOGLEBVER van Noa 1 tot 7 Zeren onlangs gebouwde naaat elkander staande HUIZEN SCHUREN en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Gmda Wyk S Nos 56a u u u X en 1 Verhaard bg de week elk voor f 1 75 Noi 8 tot 11 Vier naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Genjenstraat te GouAi Wflk L Nos 36 37 38 en 39 Verhuurd by de week Noa 36 en 37 Toor 1 50 en Nos 38 en 39 vogr ƒ 1 40 En No 12 Een HUIS eu ERF aan het Jaagpad te Gouda Wflk Q No 60 Verhuurd by de week voor 1 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen TÓór den Tcrkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Gouda Drek Tan A BEIKKMAN k ZOON Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda iMiliili FEIiS Sii Levensverzekering Maatschappij GEVESTIGD TE LEEUWARDEN COMMISSARISSEN n DIRECTEUREN mn genoemde Maatichappij brengen by deze ter kennis + an Belanghebbenden 1 Dat de Rekening en Verantwoording over hel administratiejaar 1896 door de by de Statuten voorgeschrevene Vergadering heden is opgenomen goedgekeurd en vastgesteld sluitende met een voordeelig saldo van ƒ 27 855 70 nadat 97 B00 ia afgezonderd mor iBet Vond voor bijzondere doeleinden t Dat het te verantwoorden Fonds nlt Deoemberl l bedroeg de aom van 3 351 691 40 welk bedrag op soliede wyze ia belegd Dat de werkeiyke waarde van de bezittingen op genoemden datum zonder inbegripvan de op dien datnm versehenen rente bedroeg ƒ 3 468 506 15 Dat het getal Verzekerden is vermeerderd met 4136 en derhalve is gestegen tot 176 628 met een verzekerd kapitaal van ruim ƒ 16 500 000 Dat de Rekening en Verantwoording ven af heden gedurende vier weken uitgezonderd Zonen Feestdagen van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur ter inzage ligt enkantore der Maatschappy alsmede dat een extract uit genoemde Rekening by de HoofdAgenten der Maatschappy tot geiyk einde bernsttnde is Dat de werkkring der Maatschappy van af 1 Januari j l belangryk is uitgebreid zoodat reeds nu verschillende soorten van kapitaal verzekering zooujel bij Uven ah bijoverlijden kunnen worden gesloten van Indragen van SO ot 10 000 Dat de aftredende Commissaris de Heer H BEEEEERK herkozen is Leeuwarden 28 April 1897 Commitearieien Directeuren H BEEKKERK T W J 008TEBH0FF Jz H W HUBBR H BEUCKER ANDREW Mr J L VAB 8L0TERDIJCK Jhr Mr C TAS EIJSINGA Mr B W N SERVATIU8 MF Op Plaatsen waar de MaatsohH p8 nog niet vertegenwoordigd is worden AGENTEN gevraagd Hoofdagent voor Qouda en Omstreken A J Lafeber Turfmarkt Agent W HOU Tlepdeweg en A H v d KIND Spierlugstraat ÜTEDEHLANDSCHE FABRIEK VAN Koolzuurhoudende Dranken LIMONADE SIROPEN enz Wy hebben de eet mede te deelen met onderling goedvinden per heden hel HOOFDAQENTBOHAP bg den Bew m M BELOi JË Jr leven en in zgne plaats als zoodanig zal optreden de Firma A DAN Kleiweg a De Heer BELONJE blijft eoliter op bestelliag oiiie dranken leveren Hoogachtend Uw dw dr H D VERHRULEl Den Haag 8 Mei 1897 voorheen CBAIfS Co Onder referte aan bovenstaand zal het ag aangenaam zgn met Uwe orders vereerd te worden Met beleefde aanbeveling Uw dienstw dienaar Firma A DAM Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan vaa eene vrywillige Terbiutenis voor XES jaren en TOor ingelyfden h de Nationale Militie tnet onbepaald verlof of in werkelijken diewtt bg het aangaan Tan een verbintenis om 1WMM JAICEN gedetacheerd te worden naar Oott lndÜ AanbrengKeld TWllTIG GULDEl Men melde zich aa VrlJufUligerK en MilMepHehtiyen tnet onbepaald verlof bij den Commandant van het Koloniül Weridepot te BaiVermjk of by een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten MMtiepHelMffen onder 4 wapenen tot hun onmiddeliyken Chef Het Fotografisch Atelier STUDIO Isdagelijks ook des ZONDAGS geopend JffM Ê m Mbum por H tretten met Z Proevenr ISO P VAN DEB WAALS Finweelen Singel 58S bg de Tiendeweg A SPERGE S ONTVANGEN Nieuwe Aspergesschalen Tang en Schep Tb I§CII1IIDT voorheen Wed BOELSDMS TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 tioada van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Voor middag HOITHINDEL Vergeer ISkander § Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorten Binnen en Buiteulandsch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijzen Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 TOLKS SMmUM Hoffmans lStichting wegens herstelling 10 en 11 UEI C3ESLOa E3Sr Namenê Beêtuur Hennep Enveioppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOUDA 10 Mei 1897 lo de giiteren 9 Mei gebonden rei adering ran da kietTereeniging OnB Belang ia den beer D de Glercq Tan Naoipeat als definitief ea dïdMt gecleld Toor de Tweede KAmer der Staten Generaal Jkaogezien de slagere in Alfen AarlacderTeen en Oodiliooni zioh niet verkiezen te onderwerpen aan eene keuring van bnn Tleaicb door een deekondtge worden daar pogingen aangewend tot opriehtiDg eener coöperatime alagerg Oaee correipondent te Weenen aeint De Koninginnen brachten Zaterdag een bAsoek aan de Spaaaicfae ryichool bet icbildergenmaseos het moeeoiD voor natonriijke historie en aan de aartehertogin Maria ImmacDlota Zondagocbtend gingen deKoniaginiien ter kerk fl middags dineerden HB MM b den aartshertog Reinien Het ia kond woei te Anssee sneeawt bet N R Ot De ledea van de Serete Kamer der StatenGeneraal sga bgeengeroepon tegen Dinsdag 18 Mei dos aTondi te baU negen N êabféffiïrTê rflSïeMeBe dagen de gêraoedereo van geheel Dordrecht bezig te hebben gehoadon ie de stoomketel fao de tentoonitelling Zaterdegavood op het terrein gearriveerd Zgn tocht van de rivier naar het Oranjepark waarover hg 5 dagen deed is gekenmerkt door een ingeukte bestrating en een beschadigd faais afgezien van kleine defeoten aan palen heiningen etc Het gevaarte weegt 5000 kilo en is beatemd de maobinev voor de electriacbe beweeg en verlichtkracht te drgven Door bet Haagscbe gemeentebesta ar is vergoaniDg verleend aan den heer H Croiaet boekdrakker aldaar om aan de hoeken der straten gedrokte alpbabstiscbe Igaten te boTestigen van adressen der ingezetenen in elk dier straten woonachtig De ondurneraer weoscbt dit te doen op de wyze zooais dit te Pargs Londen Berlgn Brnssel en elders geschiedt en by beeft ook bereide dezelfde vergnnning gevraagd aan de gemeen tebeatn ren van Amsterdam en Rotterdam Tegen zekere tergoediug van elk op te nemeo adres wordt dit geplaatst met het doel om het dikwyie lastige zoeken van een adres in zekere straat onnoodig te maken FEVILLETOJ Se Dochters 7an den Componist C Glare lu ondertusaoben dan brief van Elisabeth aan den jarige en ala een verwijt trof haar op dit oogeublik bet verschil tusschen de hartelijke Tr moedige en liefderijke felicitatiéa barer zaater en baar eigen bnohroemd en Btameleod aitgeaproken gelukwensofa Zij wat booa op ziohzelre dat zij zioh door haar schuwbeid had laten orenneeBtareD en besloot een poging te doen dezen morgeit het gesprek wat meer dan gewoonlijk gaande ts bonden maar haar vader gaf na en dan eulke afgetrokken en korte antwoorden dat het arme kind niat werd aangemoedigd de coBTersatie voort te tetten Na afloop van ket ontbot gaf zij hem zijn pyp zijn signalen en andere nieuwsbladen aan en itond onderwijl met liehEelre in beraad of zg nu zou beginnen te spelen of het alweer tot later lou uitstellen maar toen haar vader aanmerkte dat hq vroeger dan gewoonlqk het niddagmul wensohte te gebraiken daar hij uit de stad moeat toen zeide Ey tot ziohzeWe aan of oovit en ging naar het oangrentende rertrek waar de pUno stondi Zg zette er zioh voor aeder en liet een oi eablik kaar fijne vingers beilniteloos orer de toetsen swoveB maar eeiuklaps moed seheppende haalde sjj diep adem en sloeg aan terwql het hart haar in de keel begon te kloppen Zq deed haar beat roeide dat do opgewondenheid vaa het t In de zaak tegen den poatbeambte Palmer werd Zaterdag door bet O M voorde Amsterdamscbe recbtbaok requisitoir genomen Na breedvoerig betoogd te hebben dat P op den bewnateo dag verantwoordelgk beambte waa geweest op den trein dat de later vermiste brieveo in sgn bezit waren geweest eo na Dit tal van feiten en aanwyzingoo te hebben geconcindeerd dat de bekl sich aan opzettelijke verdniatariog en wederrechtelgke toeëigening dier brieven bad schuldig gemaakt eiecbte bet O M eens gevangenisstraf voor den tgd Tan vier jaren In sommige winkels heeft men de gewoonte de vaten met BQrr atit ot knostboter getuid in een zoodanige uhaine positie te zetten dat bet woord 8nrrogaat of margarine juist bedekt words door de stellage waarop de vaten staan Het publiek koopt oatuurboter en krggt btykena ons onderzoek mengeela van 40 a 60 pet margarine Indien no gereclameerd wordt laat de verkooper het f at zien en inderdaad bet woord margarine wordt zichtbaar Das aan de eisoben der boterwetts voldaan Maarc s t de kooper ik heb aatuurboter gevraagd Ja dat hebben wg niet geboorde ia dan het antwoord I M t d Y Men herinnert zich ongetwgfeld nog de fleeacbentrekkerg op groote schaal tea vorigen jmr éom oMr ïidr fioemetidon SSweedechen gra f die een beerenhuia in Den Haag ten koste van de winkeliers op kostbare wgze wilde inrichten Thans ia in Den Haag weder een geval van Öeaachentrekkerij ontdekt Nu zgn betdepraktgken van eene oplichtiter die reeds sedert Februari jl op de slawate wgze slachtoffers trachtte te maken ouder den baiidelastand hetgeen kaar by sommigen maar al te goed gelukte Eene vrouw genaamd Van de Poll de naam van één barer drie overleden ecb euooteo en zioh noemende mevrouw Van de Poll die zich zeer net wiat voor te doen en wier optreden volkomen vertrouwen inboezemde maar die gelgk gebleken ïs een hoogst ongeregeld leren leidde wordt verdacht o a twee dames gezusters te s Gravenbage benadeeld te hebben voor een bedrag vaa oagevser f 4000 gedeeltelgk door geld van de dames te leenen deels door het in ontvangst nemen maar onmiddellgk te gelde maken vao bestelde dameakleederen Te Hilversum werden in deuregel da goederen van de hand gezet Sen firma ia meubelen io Dea Haag leverde haar door tuiscbenkomst van een vroegei n gemeen team btenarr die thans nog gemeente oogeublik haar bezielde t speelde met raeer warmte met raeer gloed dan gewooalgk want hier was het een roep om liefde en deelneming hier was het een klacht over haar eenzaam en rreagdeloos Ier in bier waren be tranen eu gebeden dia smeekten obs een hart dat haar begrypen kun £ en schaduw vi 1 op de muziek en Clara wist dat haar vader het vertrek was binnangekomgn dat hy haar naderde en nn neerzag op baar handen Zij boorde hem ecu gelmd maken zij wist niet of bet van goed of afkeariog was de angst verdubbelde en deed baar alte zelfbebecrschïng vergeten de opgewondenheid van bet oogenblik beitelde haar niet langer maar was oorzaak dat eq hst bedwang over haar vinders verloor cjj sloeg mis eens twee maal na erd het een haastig onduidelyk ed aenuwaohtig spel zy Beende er bet onstuimig kloppen van hart en polsen in te booreo ten roode nevel kwam voor haar oogen en eensklaps brak zy af met een oor verscheuren den wanklank en sloeg de handen voor het gelaat En achter haar sprak de stem van haar vader glk dank u kind voor den goeden wil maar als ge mij eer wat voor wilt spelen i ea dan alles behalve Elisabeth s oompoaitién III Het gebeurt maar zelden dat het leven onze illusiën spaart nog minder dat het onse verwachtingen overtreft en wjjs geworden door de ondervinding stellen wq die zoo laag mogeijjk om niet bedrogen te knnnen wordea Dooh ala Klisabeth terugzag op den winter die thans zija einde ooderds dan moest zij orkeDDSii dat hi j kaar meer geboden had don sy poadioen geoiet een volledig slaapkamerameublement en verscbillende andere goederen tot een waarde van ongeveer f 800 Deze goederen zonden contant betaald worden murna nog een bestelling ik contant van f 5000 minstens zou volgen gelgk de bedoelde ex ambtenaar mededeelde De goederen werden naar Delft vervoerd maar toen om de contante betaling gevraagd werd vertoonde de vrouw een quitaotie volgens welke zy de haodelswareu bad gekocht van dien gewezen ambtenaar Het ia onmogelyk een beechryving te geVen vao het sameoweefsel van kalf juiste deels bedfieglyke voorgevena waarvan de vrouw ioh bediende om io bet bezit van de goederen te komen Nu eens dead zy zich voor als de dochter vao een emeritus predikant d n weder zou fKy zich in het hnwelyk begeven met een gewezeu recfaterlyk ambtenaar wiens portret zy zelfs toonde maitr van welk bowelyk geen sprake bleek Zg woonde laatstelyk te Delft maar gaf voot te Hilveraam een prachtige villa te betrokken na bet bewuate huwelyk Daarvoor moHt o a het bovenbedoelde slaapkameramoablement dienen Da politie eerst kortelinga in kenois gesteld sart de handelingen der vrouWi tegen wie dan oA eerst kort geleden door een toeval verd0n iDg werd opgevat door een der winkeliers ah4si ord haar te Hilversum waar ay verblyt hield in een onaanzieolyk hni ja De Holland Amerika lyn ia vooroemeus eene excursie te maken naar Fraokrgk Ëogeland Ierland en Schotland mflt baar nieowgebonwd dubbelacbroefstoomschip Rotterdam 8200 ton dat bestemd is 18 Augnstoa de éérste reis in den geregelden dienst naar New York te aanvaarden Het stoomschip zal vermoedelyk 29 Juli vertrekken De excursie zal ongeveer twaalf dagen doren docb alleen dóórgaan wanneer uiterlgk 15 Juni een voldoend getal aanmsldingeu is ingekomen Bet reisplan is zoodanig fferegetd dat onvoorziene omataudigbeden voorbehouden alle soboooe punten by daglicht worden gepasseerd Voor tochten door de Sohotscbe Hooglanden zalleu zooveel mogeiyk alle gegevens aen boord zyo Er zal aleiihte ééae klasse zyu van passagiers eerste klaase De paasageprys is f 250 per persoon Keu correspondent vu het Engelscbe blad The Globe c geeft als ooggetuige een beschryring van den aanvoer en bet inmaken van wel in haar stoutste droomeu had durven bopenHoe wat zy gevierd en geprezen bewonderd en ala op de handen gedragen hoe had men haar weg bestrooid met lauweren ea rozen I Zy waa op een standijunt gekomen dat anierea eerst na jaren sommigen nimmer bereiken en van daar kon zy de luisterrijke toekomst overzien die zy tegemoet ging Er Bt maar één roep over haar faeerlyke stem haar geniale voordracht en schoon oompositiéa zy was de lieveling van het publiek geworden én alles dro er loe big haar in diens dwepende ingenomenheid te bevestigen baar eenvoodig beiobeiden optredsd haar edel voorkomen en vooral haar ongeevsnoarde talenten baar aaudoenlyke jeugd en Bcboonheid Toch kon Elisaboth na dien woeligen winter met zyn reizen en trekken met t n feeaten en concerten en altijddurende inspanning een gevoel van rust en vrede niet miskennen by de gedachte aan de naderende lente die haar mter voor zioh zelve en haar naaste betrekkingen en niet meer alleen voor de wereld zou doen leven Zy had het noodig zich voor een wijle van het drnk tooneel der wereld terug te trekken om is den stillen tempel der herinnering het verleden te herdenken en de reine beelden weer te viadbn die eens haar kalme jeugd bevolkten Zji had behoefte baar g daobten hy zich zelve te bqialen en te voelen dat er op de wyde wereld een enkel gew J eo rnetig plekje was waar zy s ch ongestoord tenigtrakken kon met ha r droomen en gebeden Tot nog toe had zy by al den luister die kaar omringde met stille vreugde by bet denkbeeld verwüld 4 er buiten die wafte en veifaokelyke wsT l7 een U jvsod Uchtpoot waa waarop sy het lalm Ia den afgetoopen omer was by te Steveatoo aan de Frater rivier waar eeu inricbtiog voor het ooiserveeren van zalm bo staat De door de viiBohera aangevoerde viNb io partyen van 5 tot 30 atoka werd opgestapeld totdat er ongeveer 2 tot 3 dnizend stuks aanwezig waren Eerst daarna werd een begin gemaakt met het reinigen en inmaken om aitgaven voor brandstof enz te beeparen De thermometer staat gedurende dien tyd zelden beneden 70 gr en dikwyia boven 90gr F in de schaduw zoodat hieruit is af te leiden in welk een toestand zich de zalm bevindt van de onderste lagen De Cbineeaen die de viieb van de ingewanden ontdoen gebruiken leet scherpe messen maar zyn dikwyis niet instaat een zuivere snede te doen of te verhinderen dat het vleesch venoenryt tengevolge vau den rotteuden toestand Maar al is de viaoh nog zoo ondengdetyk toch wordt zy ingemaakt Dat is da gewone loop van zaken lèaar in den draketen tyd gebeurde bet dat 15 of 16 doisend vitsobeD ter hoogte van vier voet opgwtapold werden on oen afschuwelykeu stank van aicb gaven De berichtgever geeft too dat de viscb t v e nar lang in de blikken aan een hooge temperatnur wordt blootgesteld alvorens deze gesoldeerd worden maar voegt er tevens by datde viscb vooraf gewasecbeo wordt in bat rivier water dat door allerlei dryvend vuil verontreinigd is Nu moge bet waar sjfè dat door de kookhitte alle bacillen en wellicht ook hare sporen gedood worden dit neemt niet weg dat bedorven visch ook dan ongeschikt is als voedsel voor den meosch want vermoedelyk blyven erdoor de rotting ontataoe alcaloïdeo in die ala een hevig vergift werken De Bcbrgver is bereid den naam der ioriofatiog waarvan bier sprake is te noemen en geeft doo raad om de bezendingeu die men verwacht dat te Liverpool zullen ingevoerd worden aan te bonden eo voor ket gebruik oogeaobikt te maken Hy meldt oog dat er onder bet personeelder inrichting vele gevallen van tjpfaeuze koorts voorkwamen waarvan twee met doodelykenafloop Zooais bekend is worden ook bier telande deze geconserveerde viicbsoorten ingevoerd Men were allo viaob die een eenigssiogsabnoraalen reuk heeft Mbl t d Verv Het Handelsblad citeert uit de rede door dr Scbaeproau te Utrecht gebonden En daarna vraagt bet blad of minister Van Booten niet gelyk bad toen hy de liberalen waarschuwde dat zy al bun krac ten welbasst oog met vertrouwen riohten kon één rijb dat met voorbijgaat zooais de rijken der aarde Mn vreugde dis het hart soeit ledig lost Zy was er dankbaar voor dat de zoden van godsvrucht door de liefdevolle hand der moeder in de reine borst van bet kind gestrooid waren opgewassen tot een levenden boom in welks schaduwen zy ziek kon terugtrekken b den verblindendea glaas der oardsobe grootheid Zy bad haar gebeden wel uoodig om in den wilden maalstroom van bet leven niet U worden meegevoerd en te blyven gevoelen zooats zij DU nog deed dat alle vreugde der aarde ydel IS en ledig zonder den achtergrond der eeiwlgheid De lente kwam dooh zy braoht Klisabeth de gewensohta kalmte niet De stroom waarop zy eenmaal baar levecischip gewaagd had voerde basr altyd verder hy wist van rusten nooh vartragen De eene uitnoodigiog vloeide uit de anders voort en Elisabeth zag de grootste kringen zioh voor haar openen en de hulde baar opwachten aan den ingang De enkele vrye avonden die haar nog bleven werden meestal aan de gasten van haar broeder Joseph gewyd eo het was opmerkelyk koe hun aantal vermeerderde sinds een zachte vronwenhand z n huishouding regelde sn een paar soboone vrïeadelyke oogen voor het gemak en genoegen der bezoekers waakten Poor veel te verkeeren met menBoheo van talent en geleerdheid nam Elisabeth s geest sllengs een ernstiger plooi aan