Goudsche Courant, dinsdag 11 mei 1897

G 0 U n A 1 M 8 T II B D A M Gouda 6 37 8 81 9 48 10 67 18 10 4 11 P louWdui CBt 8 18 4I 10 60 1 8 1 1 1 5 11 7 11 8 86 10 17 10 86 iiMitwdua 0 St 7 10 8 16 10 15 11 4 eosdt 7 91 1 14 8876 5183 7499 10900 12067 14838 17673 80707 2877 5553 7659 10230 18084 14060 17868 80982 8468 6997 771210244 12183 14416 GOUDA Zomerdlenst 1897 Aaüsevaagen 1 Mei GOUDA ROTTIKDAM 1 S4 4ii 3 57 4 9 Directe Sifoürwegvcrblndlngen met 7 81 9 80 9 87 9M 10 11 ll lS 11 30 10 09 7 50 6 85 l SS 4 4 15 5 10 OTTKRDA M G O D B A 9 40 9 47 10 13 10 80 11 88 7 2J 8 10 89 7 45 8 18 9 00 GODDA DEN HAAG Oouda E Mnhui m Moerk pelle Zoetonneet ZegwaariJ Voorburg H g ö 1 ilO S 80 17 9 84 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 54 6 111 84 7 49 f 88 8 54 64 10 89 U 6 Z Z 7 58S 61 1S 61 JJ JJ l Ih 8 11 08 9 46 9 84 10 4411 45 W 46 ijo 8 06 4 15 6 i5 5 56 6 89 Isi SM 8 81 9 9 8 10 88 U 6 11 44 DEM HAAG 60UDA Hago 6 48 7 80 7 438 85 9 46 10 1111 87 18 911 85 8 44 8 40 4j06 4 38 6 80 6 18 7 18 7 55 9 88 10 03 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 f Z ZoBw6 6 II 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Zior M 6 17 10 48 9 06 5 04 6 89 9 69 Goud 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 5411 57 18 50 8 17 8 14 4 08 4 83 6 15 6 6 50 7 48 8 88 10 10 10 88 U T B S O H T G O U D A ütrwht 6 88 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 3 66 4 48 6 85 6 56 7 66 9 07 10 0 10 84 Woerden 6 58 8 06 10 38 11 56 4 16 7 18 9 88 10 54 Oadowater 7 07 8 14 10 46 4 84 9 86 Goud 7 88 8 87 9 81 9 68 10 69 11 10 18 111 88 8 46 4 87 6 90 6 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AUSTISSA H S O Q D A 8 16 9 05 10 49 9 68 8 46 4 46 6 18 7 41 9 5 9 14 10 09 18 11 1 H M 4 41 6 49 1 46 8 49 tU OOI D A UTKKCBT Uoud 5 80 6 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 w T AVli i 2a 8 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 Ut chfolS Is 8 88 9 0 9 89 10 61 IMS U Sa 1 85 8 08 3 50 6 08 6 41 7 89 8 59 11 18 11 18 10 17 10 35 10 34 softden noodig bebbeo om Nederland voor het clericaliime ea Vet protection Urne te bewftreo De liberale partg moet echter niet alleen anki olericaal en anii protectiooiBtiBch z o z moet Toor berTOrmiogco zgo ea dit is zy in ai hatr aaaoces Maar omdat een iractie der liberalen uaD ligatje van zolke herTormingen eo fan hare volgorde heeft opgesteld waaraan ty alW candidaten wil kenreo ia er een verdseldheid ontstaan naarorer de clericale bondgeoooUn zich de handen wryfca En zoo wordt het NederlandBche volk bedreigd meteenclericaal beatuor niet alleen in de eeratTolgende Tier jaren maar ook in de Tolgeode tyden gelykde beer Schaepmao verwacht Bet blad gftat rvolgenn n wat de kerkelyke regeeriög van 1888 tot 91 gedaan heeft Een wyziging der schoolwet die aan de bgzondere met name kerkel ke lagere scholen een snbsidie van 1 millioen s jaare schonk Dao een goede wet tot bescherming Tan roawen en jongeliaden tegen OTOrmatigeo arbe d eau wel die reeds door den liberalen minister Modderman was voorbereid Ëo verder Niets Tan beteekenis Geen aitbreiding Tao kiesrecht geen herziening Tan belastingen geiyk de latere liberale ministeries brachten Dat elericaal ministerie heeft wèl een andere hervorming beproefd de invoering vsn den persooniykeo dienstplicht Thans wordt tegen dateelfde beginsel fan katholieke zgde met hand en tand ge verd eo de antirevototionairen moeten beloven dat in ds eerste vier jaren althans an dtt beginsel selfi net zal worden gekikt Zóóver il het met de eens zoo fiere partp van Qroen van Prinaterer gekomen dat 7 om katholieke Uemmen te koopen een be iotel van zoo hooge rechtvaardigheid achteraf schniit all de parsoonigke verveling van den pliiht om bet Taderland te verdedigen Deze taktiek of lierar dat geknoei zon zeker Diet ooodig zgn indien de meerderheid van ons Tolk inderdaad clencaal wa dat wil zeggen geregeerd wilde worden Tolgeos meeningeo Tan moDichen omtrent godidienat welke die menschen in han hoogmoed TOor goddelyke wetten verklaren wetten om eiker verschilleDda uitlegging zy elkander vroeger hebben Tervolgd gepaoigd eu verbrand 1 Clorioaal is de meetdorheid van ona volk eker niet en daarom wordt een ander lokaas gebrnikt hei lokaas van h t eigenbelang van betcbermedde invoerrechten I at de koopkracht dei volks daardoor zal worden geimaU deeld dat men voor de onvermogende klaeaen het leven dnnrder zal maken dat men den mokkelhandel zal bevorderen wordt verzwegen of licht geteld door de partytJD die zich by Toorkenr ohrietelgk noemen Wat staat den liberalen te doen tegenover dit sameoraapsel van zoogenaamd godsdieo stige en van egoletiacbe elementen die het hoogste door vermenging met het laagste vernederen vraagt bet blad Het antwoordl met het manifest der 80 8lecht8 aaneengealoteD kunnen de liberalenoverwinnen en han eenheid aan huo afgevaardigden voorhoodeo tot voorbeeld dat dezennopen mooi met vereende krachtei te arbeidenaan hei tot stand brengen der berformiogeodie bet land behoeft i Ala de voornititrevende liberalen i tegenoier de oorlogsverklaring der vereeoigde clericaleo en protection iaten bij huo ketterjachtvolharden zal het de liberale party gaan alshot Griebsche leger dat niet door de overmachtder Torken miar door gemis aan tucht aanaaneenslniting tot een smadeiyken aftocht i gedwongen Hand Gaarne voldoen wg aan het ons gedane verzoek om het volgende oog eens oTder de aandacht te brengen Een 80 tal liberalen uit alle deelen des lands hebben in verschillende bladen het volgende manifett openbaar gemaakt Wy achten het van genoeg belang om het o er te nemen n t luidt aldna 7 86 7 BS 7 89 7 46 7 86 S SO 8 42 8 49 9 6 g CB 6 6 08 6 11 6 19 6 86 8 38 iM B 0 g 14 6 S1 5 87 Qeuda Moordreobt KieuwerVerk Otpelle ftottardam Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht 9ouda Doordrongen van de wenicbeiykheid dat in het ataatebeitour de liberale beginselen toepassing vinden en overtuigd dat voor hunne zegepraal in den naderenden verkiezingasirgd eendrachtige samen werking vanslle hervormingaguzioden de onmisbare voorwaarde is komen de ondergeteekenden tot hanne geeatv rwanien met de ernatige opwekking zich aaneen te sloiten opdat niet door onderlinge verdeeldheid de kan ien op de overwinning in gevaar worden g racht Ongerastbeid over veiacbynselpn die op tweespalt w zen ia door de ondergeteekendno de aanleiding tot hunne opwekking Haar oed recht grnnden zy op het verleden der liberale staatkunde en de beloften daarin besloten Zeker in dit verleden zgn tekortkomingen aan te wgsen t dperken waarin de scfaeppin s kracht gering was ot schier afwezig Maar toch AUyd is der liberale psrty di vryhsid van het individu vryheid van gedachte eo geloof van handel en wandel heilig geweest De heerachappy van het algemeen belang niet van belang van een atand of van bevoorrechte klassen heeft onveranderd hare staatkunde bestuurd Aan kerkeiyk stelsel en theologisch dogma beeft 7 y steeds bet recht ontzegd der staatswerkzaamheid baren weg voor te schryveo Onderwya ea beschaving heeft zg in alle kringen verspreid De ochelemmerde beweging van ngverheid en handel heeft zg telkens meer en meer verzekerd Den belastingdruk voorde mingegoeden heeft zg telkens meer verlicht In het bestuur der koloniën en bezittingen in andere werelddeelen heeft zy rechtvaardigheid voor willekeur in de plaats gesteld Voor de eiachen door nienwe tgden en behoeften geboren heeft zg het oog niet gesloten geboodvn Uit zulk verleden er moge ook op schaduwzgden te wgzen zgn spreken belof en die alle bervormingsgBziodeo met vertrouwen vervullen mogen De bolofto om onverzwakt op de bres te staan voor de handhaving der verkregen rechten eo vrgbedeo Om de gelegenheid tot het verkrggan op lager en hooger trap van gsed en goedkoop onderwyi als algemeen middel van be chaviog eo tot l ekwamin voor ambacht of beroep te blgven bieden in de ruimste mate Om onverzettelijk te bleven tegenover elke poging tot aantasting van bet vrye railverkeer en dourmaking van het brood maar zich aan de bevordering van den bloei van land ofiw eo ngverheid ernstig te laten gelden Üggeg Om afdoende wsarborgen in het leven te roepen tegen verkeerde of partgdige wetstoepassing door hooger of lager bestuur Om den plicht der medewerking lot handhaving van s lands onafbankelgkheid voor allen golgk te maken Om op verdere billgke verdeeling van dao belaatingdrok bedscht te zgn Om met vaste band en bezield door den ernstigen wil tot overwinning van de daaraan verbonden moeielgkbeden in wetgeving en bestuur de hervormingen tot atand te brengei die een nienwe tgd en veranderde toestanden ooverbiddelgk ftan de overweging opdringen eo dia opruiming van atoitendo rechtstoeatao den vooral in betrekking tot rouwen en kinderen en de zedelgke verheffing en de verbooging der oecouomische onafbankelgkheid van den werkmansstand beoogen in de voorname plaats Wnt dit laatste poot aangaat ernstig bobben de ondergeteekenden zich afgevraagd of onder de hervormingsgezinden een zoo diepgaand verschil van inzicht heeracht ten aanzien van de roeping van den atsat en van zgn standpunt tegenover de sociale belangen dat hierop de aaneeLialuiting moet afstuiten ondanks al bot gemeenscbappelgke in uitgangspunt en begiaselen ondanks de wensohelgkheid ioi samengaan die zoo krachtig spreekt 18 86 18 88 18 89 8 46 18 B ll n 18 18 u ss 11 36 U 48 t 1 61 18 88 11 86 11 60 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 i 4Q 9 6S 8 88 11 54 18 08 9 47 10 18 8 17 4 86 6 05 6 55 8 86 7 10 5 80 Hno antwoord is ontkennend geweest Het ware onoprecht het verschil weg ie cgferen of te bemanteleo dat bg de overweging van dit belangrgk onderdeel der toekomstige liberaW staatataak in de kringen der hervorming8gezind u aan den dag treedt Naast velen die vol vertrouwen en ïondar aarzeling op dit gebied den arbeid willen voortzetten worden vele anderen aangetroffen die den nadrnk leggen op de omzichtigheid die hier wordt ereiscbt terwgl velen bepaald aangewezen voorzieningen ff instellingen vooronverwglde tot passing of reatiging ryp achten rekenen anderen het tijdvak van onderzoek en overweging nog niet afgealoleo Maar grond tot niteengaan behoeft dit allerminst op te leveren voor wie eenstemmig erkennen dat de sociale toestanden dri igend verbetering behoeven en eten eenstemmig dat de staat hier niet kan voUtaan met bet io de band werken vao de vrge krachtaootwikkeling eo de individueele energie maar dat het evenzeer plicht voor hem IS zelf door wetge ode maatregelen in het be aog der misdee den m te grgpen De ondergeteekenden zonden het diep betreuren zoo veracbülen die de liberale beginselen niet raken de samenwerking der bervormingsgezindfo aan de stembus teg ahieldeo en starre eigenzinnigheid rechts of links op het beslissend oogenblik iot afscheiding leidde Het liberalisme is ritim genoeg om chakeering te gedoogeo Uitepnloopende inzichten over de orde en zelfa den aard der maatregelen waarin zich de vrg inoigd beginselen behooren te uiten hebben in elk tgdvak van libersal besmnr zich geopenbaard zonder dat dit aso zegenrgke hervorming in den weg atood ala de kloekheid aanwezig was die tot het treffen van n aal regelen aan spoort en de diopo overtuiging der noodzakel kheid die huo tot stand kamen verhaast Yereenigd alleen zgn de voorzichtigen eu de vnrigen betronwbare hervormers en worden de eersten voor stilstand de taatsten voor overgtde stappen bewaard In de practiscbe staatkunde bet is bg sociale en belaetinghervormiagen in de laatste jaren tot atand gebracht herhaatdelyk gebleken reiken zg bg erostigen wil elkander gemakkelyk de hand en nemen de verschillen veel kleinere afmetingen aan dan uiteenloopende theorieën deden onderstellen Vurig wen chen de ondergeteekenden dat alfluog door de hervormingsgezlnden maatregelen worden beraamd om toi overeenstemming te geraken vóór het te laat is Slechts aaneengesloten kunnen zy overwinnen 60 hanne eenheid aan hunne afgevaardigden voorhouden tot voorbeeld dat dezeb nopen moet met vereende krachten te arbi iden aan het tot atand brengen der hervormingen die het land behoeft De verkioziog van de nienwe Tweede Kamer heelt volgens de nieuwe regeling op Dinsdag 1 Juni plaats Toch zal de eigeniyke strgd eerat 14 dagen later gevoerd werden op Dinsdag 15 Jnni gelijk door den minister van binnenlaodsche zaken bepaald ia Dit is een gevolg van de candidaatstelling Op 1 Juni eersten Dinsdag der maand moeten van 9 tot 4 uur by den burgemeester der hoofdplaats van het kiesdistrict opgaven van caudidaten worden ingeleverd met ten minste 40 onderteekeningen van kiezers Een formulier ïs daarvoor vaatgoateld dat kosteloos verkrggbaar ia en door een of meer der onderteekensars tegeu bewys van ontvangst moet wurden ingeleverd waarbg de candidaat tegenwoordig kan zijn De ingekomen opgaven worden ter secretarie voor ieder ter iozage gelegd en zoo spoedig mogelyk in afschrift aangeplakt Wanneer geeu enkele candidaat is opgegeven bepaalt de Minister eeo nieuwen dag voor de verkiezing binnen 14 dagen Is slechts één candidaat opgegeven dan verklaart be bnrgemaester dezen voor gekozen en dan ia het verkieziogewerk afgeloopen 4 65 5 08 5 09 6 16 5 85 8 50 6 10 4 10 6 40 8 4 4 40 4 60 4 57 6 04 5 10 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 18 47 4 89 4 05 iM Dit zal echter slecbts telden voorkomen alleen vermoedelijk in enkele dietrietan vaii Brabant en Limbarg Zgn meer dan één caadidaat op de Igat gebracht dan heelt de aiemming plaats op den dag door den Minister te bepalen Voor dit jaar ia daarvoor de I5e Jnni aangewezeo Ten minste 3 dagen te voren notvaogt elk kiezer een oproapingskaart welke hy aao hei sterabareel moei meebrengen In verreweg de meeste districten al dqs Dioadag de 15de Juni de dag ier beslissing zyn voor vele earst Vrgdag de 25ate Jnni de dag waarop de berstemraingen zullen plaatst hebben Vroeger had de beraiemming hyna altyd eerst 14 dagen na ee eerste stemming plaats De Minister heeft dien termgn thans tot 10 d en ingekort Het prov kerkbestotir van Za d Hollaiid heeft aan den heer Henricna Lucas Oort predikant by de Ned hervormde gemeeate te s Qraveohage na roim 63 jarigen diensttgdop zgn verzoek eervol emeritaat verleend in te gaan den len Jali Den 5 dezer werden door bet provinciaal karkbeatonr van Noord Holland tot de evangeliebediening toegelaten de beer A Dekker cand te Krimpen a d IJaael De anarchisten van Barcelona die ter dood veroordeeld zyn door hei Hoog Militair Gereohtshof zgn Dinsdagmorgen terechtgesteld Een S oote menigte woonde de atrafoefening bg e veroordeelden lachten de schonwers toe ea stietten den kreet Leve de anarchie c nit Een hunner commandeerde vuor De Bol daten schoten Vier van de vyf veroordeelden vielen dood neder op den vyfde moesten nog twee salvo s worden afgegeven voordat bet vonnis aan hem voltrokken was Op merkwaardige wgze werd onlangs te Bertyo de dader van een nachtelgken diefstal ontdekt Uit dan opengebroken leasenaar van eeo kantoor dat op de eerste verdieping gehondeo waa werden een aantal püstzegele eo eenig geld vermist Alle deuren werden s morgens gestoten gevonden de dief bad zich biykbaar laten opsiniteo en zich d nachts aan eea toow dat men aan den poot van een leaaensar vastgemaakt vond door hek ven ter neergelaten Daar de werktoi en voor de braak gebezigd w eggebaald waren nit een lade op het kantoor reea natouriyk vermoeden dat iemand die daar goed bekend was de dader moest zyn Toen de kantoorbediedieoden s mor gens het geval drnk bespraken en aen de opmerking maakte dat de dief zeker zijn banden aan het toow moest hebben opengeechrafd zagen zg dat een uit hun midden onwillakeorig naar 7go handen keek Dit wekto achterdocht De jongeling slechts 17 jaar ond werd onderzocht en men rond bg hem voor 10 mark aan postzegels Hg hinkte bovendien en zgn bewering dat hy s nackta elders was geweest bleek onwaar te zgn De rechtbank kreeg dan ook de overtnigiog dat hy de dief was eo veroordeelde hem tot 2 maanden gevangenisstraf Boltenlandsch Overzicht De Atheenache regeeriag deelde aan de gezanten der mogendheden een mondelinge nota mede waarin verklaard wordt dat de koniokiyke regeering ten gevolge van de teragroepingvan kolonel Vasaoa binnen kort galeidelyk baar troepen van Kreta zal terogroepen Tengevolge van deze nota boden de mogendbeden haar bemiddeling aan maar zg verlangden dat Griekenland onder Toorbehood zyn belangen aan de handen der mogendheden zoa tooTertrouwen Alleen op dete voorwaarde zullen onderhandelingen worden geopend Desniettemin wordt de interventie der mogendheden elk ooganblik verwacht Kolonel Vaasoa ia te Athene aangekomen Men gelooft dat een wapenatilstaod van veertien dagen zal gesloten worden TUd vao GreeDWicb 10 86 9 57 10 04 10 11 10 16 10 87 7 68 7 68 8 P6 8 13 8 88 1 13 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 63 8 10 7 85 8 0 7 45 1 80 Bleu later telegram van Beater meldt bet volgende De Griekache miniater van boitenlandache zakeo heeft aan de geranten der mogendheden te Atheoe eeo nota van hei Grieksche mioisterie overhandigd waarin de genanten wot den verzocht etappen te doen om de bemiddeling der mogendheden te verkregen De gezanten gaven kennia van de ootTaogst der nota en beloofden aan het verzoek ie zullen vnldoen Alleen de Dnitache gezant nam een meer gereaerveerde bonding aan Hg bepaalde zich tot de kennisgeving van de ontvangat en voegde er bg dat hg imtrocÜea afwacht Men gelooft dat hem zonder verwijl instroctiea gezonden sallen worden Ten gevolge van de aiappen tot bemiddeling heeft de Forte zich geneigd verklaard om de pogingen der mogendheden te atennen Zg ia bereid om in onderhandelingen te treden maar zal niet toeatemmeo ia een wapenstilstand die Griekenland io de gelegenheid zoo itelleo om zgn leger te hervormen Ook de diplomaten zgn van oordeel dat de voortzetting der vgandelgkbeden het zekerate middel ia om te voorkomen dat de onderhandelingen worden gerekt Naar laid van inlichtingen oit goede bron zal de Solian zich vei eningsgezind toonen Hg zal zga belofte van het verleenen van aotonomie aan Kreta honden en geen boiteneporige oorlogsecbatting eiachen Hg zal verder slechta een geringe wgzigiog van de Thesaaliiehe grenalijn verlangen ten etnde den bergrug in bezit ie krggen De Grieken hebben Volo verlaten De Raaaiache Ëngelsohe Franache Oostenrgk che en Dnitache oorlogaachepen hebben troepen aan land gezet om de ontruimde etad te bewaken De Ënropeeacbe cooaala zgn hier aangekomen om met Ëdheu pacha te beraadslageo De Tnrkaohe troepen trekken zonder tegenstand da aiad biiyien De Grieken zijn naar Almyro gevlucht om zich te vereenigen met het leger te Domokoi De Dnitscha rgksdag h ft Donderdag de tweede lezing van het Auswanderung8geBetz ten einde gebracht Langdurig werd berasdslaagd over de paragrafen die teo doel hebben landverhoizing te verbieden voor het geval dat daarmade een speculatie wordt beoogd van zg sAusiedlHogsgeaellacbaftenc op de manier waarop bv Hollanders naar Calitornië zgn gelokt en ook vanneer het de geheime bedoeling is in den vreemde bestaande Doitacbeondeinsmingen ooncarrentie aan te doen Voarta ia een bepaling aangenomen voorgeateld door Eanitz en geamendeerd door Bebel tegen den handel ia blanke slavinnen Tot gevanganiaatraf van tan hoogste 10 jaren en tot een achadevergoeding van ten hoogste 6OOO Mark kan veroordeeld worden degeen die een vroaw tot emigratie verleidt met het doel om haar te prostitueereo Ook wordt straf bedreigd tegen wie daarbg hulp verleent Bg de behandeling der margarinewet heeft de rgksdag de wederinvoeriog van bet voorschrift dat boter en aorrogaat in afzonderlijke lokalen verkocht moeten worden aangenomen met 142 tegen 100 stemmes De bepaling van het tgdatip der inwerkingtreding der wei is tot de derde lezing verdaagd In den laatsten tgd doemden weer allerlei geruchten over een kanaelier oriaia waarbg dan Böttioher en Marachall de bétea noiresc der oonaervatieven in den val van Hohenlohe zonden worden meegesleept De laatate berichten verklaren echter de crisis zoo die er geweeai Ja bezwaren tegetgk meldend dat nu apoed lal worden gemaakt mei de militaire atrafvordering en het wetaontwerp tot wj ïigingder Praisiache wet op t vereenigingsrecht Omtrent dete laatste verneemt men dat Hohenlohe er in geslaagd is al te reactionaire bepalingen die de wet in strgd zonden brengen met de rgksgrondwet tegen te honden Maar over hetgeen hei ontwerp werkelgk zal bevatten loopeo de berichten niteen Dat de Doitsche pers over het algemeen seer verontwaardigd is over Engelands gemeens politiek io Znid Afrika is niet meer dan hoogst natnorltjk maar de Frankf Ztg c tracht in een zeer gematigd artikel de overige pers tot eanige kalmte te vermanen daar Doitsohland toch bg alot van rekening niet in staat is en ook niet geaind is om Engeland met geweld toi rede te brengen Onze belangen in TranavaaU zegt zg zgn niet groot genoeg om een oorlog met Engeland ie rechtvaardigen Men moet al zeer kortzichtig zgn wil men veronderstellen dat Engeland zich zonder een oorlog zon laten verdrgven nit de poaltie die het zich la den loop van deze eeaw io ZnidAfrika heeft verworven Wg zoaden zeker kanoen proieateereu wanneer Engeland zonder goede redenen de onaffaankelgkheid van een ooafbankelgken Staat met welke wg verdragen hebben gesloten zou bedreigen maar het zon dwaas z n dit protest gepaard te doen gaan met oorlogzachtige bedreigingen W xgo elfs materieel niet in stsat om deze mogendheid bg te staan in een oorlog met Engeland en het is daarom hoogst verkeerd om noodeloos de geapannea verhoadiog inaacben beide landen te verergeren Volgens de Nat Ztg is de bekende nat lib leider Von Bennigsen voornemens als opperprssideDt van Hannover af te treden Of hg ook zgn mandaat voor den Kgksdag neerleggen ea zich van de politiek geheel terugtrekken zal wordt echter nttit gezegd PrioB Albrecht van Fraisen regent van Brnnswijk viert heden zgn 60eo verjaardag tegelgk met zgn öQjarig dienatjnbilé Hg is 00 op twee na de oad fce veldmaarschalk van het Duitacbe leger Sioda 83 ia hg ook grootmeester of Herreomeiater der Maltezer ridders van St Jan Uit zgn hawelgk met prinses Marie van tïakeen Altetiborg heeft hg drie zonen van wie de twee ondate eerste loitenants bg het Isie garderegiment dragonders zgn terwgl de derde te Berlin nog op studie ia Prins Albrecht zelf ook een man van kennis en stadie is ractor magnificeotiasimus der ooiraraiteit van GÖttingen De Ooatenrgkacbe troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand van Eate van wieoa xwakke genoudheid zoo vaak is spraak geweest gaat zich verloren met prinses Sophie dochter van den bekenden voratelgkeo oogarts hertog Karl Tbeodor in Beieren l oeder van wgten de dezer dagen te Parya zoo acbrikketgh om het leven gekomen hertogin d Aleo on Terwgl de enqnéte oommissie nog bezig ia da zaak van den inval in Trirosraal te onderzoeken op baar oianier en daartoe breedToerig Lionel Phillipa de grieven der Uit landets laat uiteeczetten el de hertog van Abercorn een der directeuren van de Chartered laat betoogeo dat de Raad te Londen nieta van den inval afnisl tooot Krnger dat hg boven alles den vrede liefheeft Terwgl Chamberlain wagena en rniteren uitraat kanonnen en voetvolk overvoert naar De Kaap en rondloopt met het plan er in weinige maanden 35000 man bijeen te brengen oefent Kragor zgn invloed int opdat de gaachilpunten worden ontroimd De Volksraad heett de vreemdelingenwetingetrokken niet omdat hg deze wet in strgdacht met de conventie maar omdat geblekenia dat de wet onaangunaara ia voor de omliggende staten en koloniën De wet was direct gericht tegen de Engelachen tegen de mannen die door Labouchere in Troth aldus getiekend worden xVoor enkele jaren waren zg kleine klerkjei of kellnera en thans zgn zg ondankH de hooge belastingen onmetelgk rgk c tegen de Eugclschen die de Johannt sburgsche revo atie hebben op t getouw gezet Nn h t bigkt Jat de zeer gematigde toepaaaing der wet tot onaangenaamheden kan leid n met de Kaapkolonie of Natal trekt de Volksraad haar op verzoek van de regeering onmiddellgk in In Engeland heeft dii beainit eeo goeden indrnk gemaakt Zelfs heeft Chamberlain verklaard Dit bealuit zal de gespannen verhondiog tusschen de regeeringen van Engeland eo Transvaal belangrgk doen verbeteren Maar president Krnger gaat oog verder Bg wil Engeland eo zijn miniater van oorlog de volle maat toedieuen Vorige kolen stapelt bg op bet hoofd van Joe Chamberlain Üoewel de geschi len over de schending der Conventie volgens het oordeel van vele Engelsrhe bladen en van vele bekwame en rechtachapen Engelachen slechts het gevolg zijn van een andere opvatting der bepalingen van die Conventie heeft Kroger in zijn antwoord op de bekende nota van Chamberlain niteengeset dat de beweerde schendingen der Conventie geen vergrepen zijn t gen haren geeat doch dat bg bereid is de wetten eo tractaten waarover bet geschil loopt buiten werking te stellen totdat een scbeidsgerecht over do zaak nitspraak heeft gedaan In Truth betoogt Labonchere dat dit de eenige oplossing is en dat Chamberlain dit denkbeeld moet aannemen En zoo zal de arbitrage die door den senaat der Vereeoigde Staten niet noodig wordt geoordeeld die in Eoropa haar doel Toorbg heeft gestreefd wellicht naar ieder weldenkende hoopt in Zuid Afrika uit den atrgd een beteren toestand doen geboren worden 354 Staats loteriJ 60 lUawe Trekkiog vad MAaodftg 10 Mei No 16397 en 80846 ieder 1000 No 101 3087 6107 en 16746 ieder fO No 836 en 1 94 ieder 20n No 76 8776 6 S7 18386 19185 1 8S6 en 80489 ieder ƒ 100 Pryzen van ƒ 70 76 8666 5759 7876 10414 18245 14663 179SS 98 S63B SS70 7974 10565 18588 14A0I 18351 98 8779 1964 8087 10591 18618 14768 18400 459 3918 6003 8166 10606 18741 14015 18642 616 2997 6088 8862 10695 12825 160S5 18949 671 3131 6043 8371 10782 18016 15251 18962 826 3179 6048 8488 10903 13815 15277 18961 891 8853 6084 8550 10994 132i6 15141 19006 908 3529 6602 8703 11046 13888 15443 19318 1054 3650 6637 8988 UI 5 18369 15790 19669 1230 3664 6713 9008 11204 18445 16U9 19638 1669 8830 763 9069 11861 13550 16878 1 917 1894 8880 6932 9217 11986 13628 16533 19938 1955 4428 7234 9419 11316 18652 16592 20 88 1966 4661 7946 9426 11480 13704 16867 P0123 2002 4672 7858 9S44 11579 18851 18912 20226 2155 4789 7281 9870 11605 189S6 17026 20267 8890 5105 7295 9484 11836 18999 17411 20273 8898 6114 7309 10167 11928 14883 17 90 20631 Ontvangeen de NODVKAOTÉS in PARASOLS doch zullen u i e t geétaleerd worden A van OS Az Kloiireg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 8 KEI slotkrs Vikrs Nbdbm 1110 C rt Ned W 8 SV 88Vi dito dito dito 8 98 dito dito dito 8 97 Uo lSii Obl Q sdl 1881 88 4 104 iTiLH InsoWgving 1862 81 6 841 4 Oo9T K Obl in papier 1868 6 841 84 l dito in zilrer 1868 5 84 PoBTUOAL Obl met ooupon 3 dito ticket 8 21 s 21 Bdsund Obl Bianenl 1894 4 62 i dito Gecone 1880 4 97 it dito bii Kolki 1889 4 91 dito bu Hope 1889 90 4 98 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 103 SpiSjE Perpet schuld 1881 4 68 TtlKMj lec leening serie D 13 Geo Ie nieg serie 0 18Vt V obl 1892 6 106 Ueucq Obl Buit Sob 1S90 6 96 Vmnztuti Obl 4 onbep 1881 41 AMfnuMU Obliïntien 1895 8 100 BomtsiH 9tad leen 1894 3 94 N D N Afr HsndelsT sand 52 Arendib Tab Mij CertiScaten 680 Dsli Maatsohappti dito 925 Am Hypotheekb psndbr 4 lOO i Galt My der Vorstenl aand 54 b s Gr Hypotheekb psndbr 31 100 Efederlaudsche bank sand 205 Ned Handelmaatsoh dito lt6 N W k Pac Hyp b pandbr 6 69Vi Sott Hypotheekb psndbr 8V 9 l L tr Hypotheekb dito S i 97 Oonnil Oo t ll ng bank aand 188 BliSL Hypnthetkbank psndb 4 lOU AmiUKi Equ t hypotb psgdb 5 74 Mal L G Pr Lieii eert 6 26 Ni HoU IJ apoorir liH nd 107 M j tot Bipl St Spw aand lOl Ned tnd Bpooriregm aand 804 Ned Zuid Afr Bpm sand S 8257 dito dito dito 1891 dito 5 100 llu ll Spoorivl l887 39A Eobl 3 52 A U obl 8 64I 1 FoUK Warschau Weeuen aand 4 150 BOSL Gr Buts Baltiselio dito aand 68 i Fastowa dito aand 5 76 Iwang Dombr dito aand 5 I02V1 Eurak Ch Asov jp kap obl 4 lOl dito dito oblig 4 100 AKEanti Cent Pao Sp Mq obl 6 100 Chic fc forth W pr 0 y aand 152 dito dito Win Bt Peter obl 7 162 DenverSt Bio Gr Spm eert v a 9 i lUincis Central obl in goud 4 100 i LoniaT KssbviUflOert r Band 4S7b Meiico N Spv Mij Ie byp o 6 108 Miss Kansas r 4pot pref aand 10 N TorkOntasioft West aand 13 j dito Penn Ohio oblig 6 103 Oregon Calif Ie byp in goud 5 70 St Paul Mlnn 81 Maait obl 7 107 Un Pac Hoofdljjn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 21 Cakadi Can South Cert v asnd 44 i Tin C Ballw liNa leh d o O 8 s Amsterd Omnibus Mij aand 187Vf Botlerd Tramweg Maats aand 813 MiD Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Botterdam aan 8 106 ElLOll Stad Antwerpen 1887 S t 103 Stad Brussel 1886 2 103 UONO Theiss Begullr Gesellsch 4 116 Oosten Staatsleening 1860 5 119 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje SUd Madrid 8 1868 82 H i Ver Bes Hvp Bpobl eert 118 ADVERTENTIEN Het FotograËscli Atelier STUDIO Isdagelijks ook des ZONDAGS geopend Juj tretten met 3 IHr F ProevenT ISO P VAW BEB WAALS FlDWMlen Singel 581 by de Tiendeweg VAN BlOMMESTEIN S INKT is uro fondeA indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Lijders aan Dauw of Haarworm drooga tochtige Sekabbend awwoim ea het met deze kwül gepaard gaande soo ondragelyk lastig tfeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen Kelfs by hen die door niemand genezen kondep worden door l i Mebra Mechr tentodt Oneehadelljk Oehraik uitwendig t Prgs Eea golden Ned Ct tegen TOomitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt Trg van port en inkomende rechten Vetkragbaar bg de St Marien Drogerie Danxig Duitschland TE PARMS Zenden gratis nfranco het pr chtiff geiUuatreerd IIBE UMU met nederlandachen of franioben tekst boTti tend da afbeeldingen der laatst uttgekomea nodelIeQ Toor bet Zomera izo n raa kleederen boeden enz TOor heeren damea én kinderen op geftiinkeerde aanvraag aaa II JULB JILUZOTtP PARUa stalen van lijden wollen en katoanea itoffen laken enz eoz worden eveneent franco toegezonden dooh men gelieve daar Toor de soorten op te gaven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de i illehttai MI welke voordegoedeenprompte oitvoeringsB der bestellingen benoodlgd qjn fioOUiiVm n i tS fnma s htfr ut den met eene verhooging van 6 o O tfnm iracM Mtrll tan Inttmtiult nektin ia lüt plaaum inn NtiltrlaHd am kuU tiarti M klanten hebben geene OrmaUtaltak TDor de Inklaring ofanderslnts ttTarvallea daarons riupUltttlUilÊ tt RuMêêI Nocri Brabant daarmede belast Is sr Kliniek en FolikUniek roor OBSTBTHMB eu üVmjiBCOIMGMB Spreeknren dageiyks van 111 3 o Oratia Spreekuren Maandag Womidag m Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 br A EVIi Qenetthter Diretitur 41 GRATIS bekomt elke laser vin ütbUd het niet slleMi voor lieken maar ook voor iszesdea hoogst belugrllks en sattlge boek DE VMUD DEI ZIEIER Ken schrijve ene hrlefkssrt uu Siohter s Boskhandsl te A MrtsM Botterdam aw Wie zeker zyn wu ds Echto L Eikel Cacao ta ontvangen teumeirl gesteld eo na vele proDthei gen is den handel gekomen onder dea naam des 1 uitvinders Dr MlohaellB vemaidigd I op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabbliaaemeut van Qebrj StoUweick to Keulen Ische J rTI2iel2 LeQr Bikel acao io vierkanten bussen Deze £ ik l CMcao is met melk gekookt Ieene aangename gezonde drank voor da 1 gelgksdi gebruik een i 2 theelepela van 1 t posder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevd van diarrhee slechts met water t gebruiken TerktijgbaaT bjj de Toamwoita B fi i potbskera en Vs Kg V K prosftn es 0 35 Nader f 130 c 0 80 QnnulTcctegenwoonUgsr land JuRut Mattenklidt Amsterdanij EalTmstraat 103