Goudsche Courant, dinsdag 11 mei 1897

Woensdag 13 Mei J89T No 7S69 36ste Jaargang fiOüDSCHE eOüKAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon e Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tJroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Met 15 JUNI wordt verlangd winter eu Mmer op eene Villa tnesohen dm Haag en Sehweningen eene nette KEUKENMEID en eene WERKMEID P a Loon 110 en 90 muti dragende an ran goede geinigen voorzien Letter S CASA DILETTA Witte Brng dtn Haag BEKEOOND MET GODÜBN iUEDAILLE ERAEPEUEN k HOLH S Q uina Laroche BM Staalhfiudende Q uioa Laroche ia de meeat krachtig en versterkende KINAwuif Aanbetolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesacben a 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TE6ER ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan A thma terstond verlicbting In Etni 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Ëen algetneen ala goed erkend middel by Heest en FerA u I oplossend en verïaoktend Prgs per fleschjo 20 Cent Kbaëpeejek HoLH Boöeveranciers Zeilt Depot te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bü de mee Apotbekera en Drogisten verkrggbQar Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia bel beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandscfae mtgavef met 27 atb PrgB 2 solden Ieder die aan de versohiikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft ledt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 iruioo t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wnf fa ds besta fmwnvlii togen Jioht TWaï IZheiiinatiak LMwenp eiL kortom fc taker PalB Expeller Ygt IsBeibetMnnmualewiiulMitigm S Anter Painlxpeller M nkBrfalfrExpellerT FiXJs CO out 76 cent l as de AmsIi ToorhudsD in 4 mMMite Apothekw n bq F iL üoktor Ji 0 K Eottordan Te GOUDA bj A WOLFF Markt AU4b DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ XN Ghet isobe W sscheriJ VAN H OPPEi IlEIAlEK 19 Kruiskade JRotterdatn Gsbreveteord door Z M den Koning dor Belgen Roofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verv van alle Heerenen DameBgardemben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom a van pluche mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de ienwste en laatste methode geverfd AIIq goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gesondheid en rvlgens staal bewerkt tU H t beste onechadelykate en g makkélykate pootamtddel voor Heeren ea vooral damei en Kinderschoenwerk l8 de Appretuur van C M MUIIer Co W Benin B ttth 8tr 14 Men lett goed Wkti op naam en fabriekamerk VtrkfjFibaar by NaerM WMaHart 1 Mh HWBrk RttrtM aryM au tal SaatraaHlaf at byi W Sarianaaa Araba MAATKlTIPPElir door JOB 8TAAZZ dnidelpe beschrgving met 57 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen van Japonnen enz kan leeren Reeds duizenden met succes io gebruik De schoonste aanbevelingen van particulieren als van deskundigen Pr s slechts 1 50 by Mej POORTMAN te NaaUtmjk Mei 1897 VKHTREK van BOSKOOP naar WADDING8VEEN en GODDA ZONDAG voorm 7 45nam 2 en6 30 DONDERDAG 7 45 2 6 45 overige dagen 6 45 2 6 45 Van GOUDA naar WADDING8VEEN en BOSKOOP ZONDAG voorm 10 45 nam 4 15 en 10 n DONDERDAG 12 45 5 45 9 15 overige dagen 10 45 5 45 9 15 Amiterdamsche tUd De DiBKCTIJB Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM van H vanSchaik Co gevestigd te s Oravenhage Kepplertlraat g en X0 naby de Eegentesselaan van Z a den EONIMG van BELGIË Indien gij hoest 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Su perior DraivenBorst fionig Extract FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J O RATEL AND Boaioop B V WIJK Ondewali T M KOLKMAN Waddinmem Stedelijke Crasfabriek te GOUDA De priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellea of Motorea 4Y et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuiB verbonden mtt 15 meter vnje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtoaBmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de ftibriek lampen faooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Pa pdike oude SCHIEDAMMEB GEUE7EE Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bjj M PËETER8 Jz K B Als bewijs van eobtheid ia oachet ea kurk ateeda voorrieu van den naam der Firma F HOPFK Handgeld f 200 twee honderd plden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelnfden bü de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg bet aangaan van een Terbmtenis om XWEE JAKES gedstacheerd te worden naar Ooet lndil Aaiibrenggeld TWIÜTIC GULDEIl Men melde zich aan VriJwUMgers en MÜUiepUehtigen met onbepaald verlof bg den Commandant von het Koloniaal Werldepót te Harderwijk of by een der plaatselgke of GarniaoeniCommandanten MilUieplichtigen onder de wapsnen tot hnn onmiddeliyken Gbef Leveiisverzekeriog Maatschappij GEVESTIGD TE LEELWARDEN COMMlSSARISSEk in DIRECTEUREN van genoemde Maaleehappij brengen bg daie ter kenSis van Belanghebbenden Dat de Rekening en Verantwoording over het administratiejaar 1896 door de bg deStatnten voorgeschrarene Vergadering beden is opgenomen goedgekeard eu vaaitgeateld sluitende met een voordeelig saldo van 27 855 70 nadat 97 000 ie a geeo itrd voor Het Bonds voor bijzondere doeleinden Dat hethe verantwoorden Fonds uit Decemberl l bedroeg de som van 3 351 69 40 welk bedrag op soliede wyze is belegd Dat de werkelgke waarde van de bezittingen op genoemden datum zonder inbegripvan de op dien datnm verschenen rente bedroeg 3 468 506 15 Dat het getal Verzekerden is vermeerderd met 4136 en derhalve ia gestegen tot 176 628 met een verzekerd kapitaal van ruim 16 500 000 Dat de Rekening en Verantwoording van af heden gedurende vier weken uitgezonderd Zonen Feestdagen van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur ter inzage ligt tankantore der Maatschappg alsmede dat een extract uit genoemde Rekening bg de HooldAgenten der Maatschappy tot gelgk einde berustende is 6 Dat de werkkring der Maatscbappg van af 1 Januari j l belangrgk is nftgebreid zoodat reeds nn verschillende soorten van kapitaal verzekering zoowel hij leten ale Uioverlijden kannen worden gesloten van bedragen van 50 tot 10 000 7 Dat de aftredende Commissaris de Heer H BEEKEERK herkozen is Leeuwarden 28 April 1897 Commieearieeen Directeuren H BEEKKERK W J OOSTERHOPF Jz H W HUBER H BKOCKBfi ANDBBJi Mr J L VAN SLOTERDIJCIt Jhr Mr C vis EUSINGA Mr B W N 8ERVATI08 SF Op Plaatsen waar de Maaisehappg nog niet vertegenwoordigd is worden ACIENTEN gevraagd Hoofdagent voor Go nda en Omstreken A J Lafeber Turfmarkt Agenl W HOLA Tiendeweg en A H v d KIND Spieringstrwt i van onze Speelgoederen af deelini zgn wy beslot n de tot nog toe voor 1 50 geadv 14 versch staks onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuks kosten dus slecli ts l 8 Sen mooie Klarinet Ëen mooie dooa met Soldaten 10 stnkk Ëen Faardenstal Twee Paarden voor den Stal Ëen gekleede Bekkenslager Ëen Kanon op wielen om met erwtente schieten Ëen Yerfdooa met 12 verachillendekleuren 1 Penseel enz anders Ëen beweegb gekl Pop hebb porsel kop m baar en hoed Ëen Elegant Koffieaervies bestaandeuit Koffieen Melkkannetje en Suikerpot Ëeu metal Maziekdraaidoosje Ëen metalen Badkuip Ëen porseleinen Zwempoppetje 6Ëeu surprise voorst Smterklaaa 7 Ëen Schaap op rollen m w vacht Vörzeuding buiten de stad na ontvangst van poatwissel groot f 1 onder remboats van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 258 MAGGI van 16 pCt to 24 Ct £ Hw It a JSouUlonhoudmule SOEPEN l D g g i s ZBoio illoxL in CAPSULES zgn verkrggbaar bg de Firma T CBBBAS Qouda m engros bij PAUL HORIV ADsterdan o X foorburgmal 07 lier ffrtmae Erfolij dm unure fatentH fifolUm arrungei hat Anfaat zu usttltdaMn wertfifonen Nachahmungt t tlan kaufa daher urnen steig nchai en H at lt H nar ren UM diraat adar In tolchaii htanttandlun eH danm uniar flaktt wi nebahatatmd miêéeha igf M = PrHaMêton und Zeuqniê e intlt und ftm Warnung IS C Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 11 Mei 1897 Aan het Bureau van Politie alhier ia gedeponeerd een valsoh kwartje dragende de beeltenis van Koning Willem II B en W van Amsterdam hebben aanbesteed eenig grondwerk en paaUundeering voor machine eboawen met schoorsteeQ werkplaataen en een laag reservoir buiten da Haarlemmerpoort en het leggen van boisleidingnn aldaar La te iuscbr rer H J Nederhorst te Gonda voor f 185 890 Voor het front van den troep ii gisteren op plechtige wgze meteen toespraak vanden luit kolonel Kraijenboff v d Leur aan den onlangs geridderden oÉoier van flfezondheid Teeling alhier het enderacheidingsteeken op de borat gehecht waarna de troep voor den ridder defileerde AangenonsD het beroep b de Christel ke Gereformeerde kerk alhier door ds G Boa te Aar lander reen Gisteren ftvond weid de heer P fan der Boog met algemwne stemmen door de kiesvereeaiging te Krimpen a d Lek voortoopig oaadidaat gesteld voor de Tweede Kan er Door den beer B Linn te Schoonhoven is te Rgswyk concessie gaTraaj d voor ene fabriek van steenkolengaa voor den tgd van 30 jaren ook worden er door een aannemer en arcbtteot aldaar plannen ontworpen om de genleante te voonsies van een waterleiding Te Moordrecht brak giateravond te ruim 11 uur in de werkplaats van den sigarenmaker A D een kleitae bioneabrand uit Toen A D het onheil bemerkte waarschuwde bg zijne baren Inmiddels kwadi er spoedig hulp van anderen dje eerat met emmera water later met een kleine braudspait den brand blneclwi Met eenige brand en waterachade is net ongeluk verder goed afgetoopen Naar men verneemt is alles verzekerd Tot de Evangeliebediening in de Ned Herv Kerk i toegelaten da heer A Dekker candidaat te Krimpen a d lh Het post en telegraafkantoor ta Alphen a d Bijn een gebouw dat aan degemeente in eigendom toebehoort ondergaat inwendig FEVILLETOK De Dochters van den Componist Zij merkte vetl op zij dacht over alles aa en had zÜ reeds vroeger do neiging ia zich bespeurd vragen te stsUen over het oobegrgpeluke zoo voelde zy nu den draag hoe langer hoe machtiger ia tich worden die faaar aandreef tot overpeinzen en doorgronden Haar gemoed nog eoo jong aan ervaring en DO t niet getroffen door de kille hand der ontgoooheling ontving van alles de leveadtgate en zonnigste indrakkea en in baar borst straalde een reine glans die over alles een po tueti waas verspreidde en van haar uitging ala sea weldadig liobt Zoo vlodoa haar dagea voorbü ia de eerste morgenstralen van haop en vreugde Elisabeth verheugde aich in haar aanzijn en voelde dat het leven sen rjjk n goddelijk geschenk is voor haar tooh was het slechts lentezaag en soanesckijn en kwamen van de buitenwsrald enkele sohaduwon dien glans verduisteren C het waren slechts Toorbijtrekkende nevelen die later het Hoht te heerlijker deden uitkomsn O bangdbaar is de illusie van het oaarraren hart ea te vroeg helaas koman de bittere teleurstellingen dia langzaam dea sluier van weemoed doen nederdalen op dfl ziel O hst geluk van a morgens te ontwakea n te Jvoelen dat het ealig ïs te teren het süeelead bewastEqn van weer een dag tegemoe te gaan met i n bl de vooraitsioktuir zijn hopen een belangryke verbonwinf Het kaotoorlokaal de wachtkamer voor het publiek zoowel als de bestellers en battergkamer worden allen aaomerkelgk lergroot en overeenkomstig de behoeften van den dienst ingericht TusBchen e wachtkamer en het kantoortokaal ia een sproekcsl gebouwd voor bet intercommunale telephoonverkeer Winneer deie dienst Toor het publiek wordt opeogeatald is nog niet bepaald Tijdeaa deze omvangrijke ferbonwing Wordt de dienat toch en zonder stooruia in bet gebouw voortgezet Onlangs vermelden wg dat in een modamagazgn op den Nieuwendgk te Amsterdam door eene dame abaiievelgk een bankbiljet van f 1000 iu plaats van f 100 in betaling was gegeven Thans is zg komen opdf en en daar zonneklaar bleek dat bier werkelgk eene vergissing in het spel was is haar het billet ter hand gesteld Zg bleek een gefortaneerde gehowde trouw te sgn uit den omtrek fan Amsterdam wy ontvingen een afdruk van de rekening over 1896 van bet Nederlaodsche Werkliedenfonds Diiarnit blgkt wat de vorzeksrde uitkeeringsbedrageu betreft dat de Bommeo in eens f 5570 minder doch de jaarlgkscfae f 8655 meer bedragen dan in het voorgaande jaar terwgl bet getal polÏMeo in 1896 uitgegeven dat van 1895 met 331 overtreft Staking van premiebetating kwam dit jaar gelukkig aanmerkelgk mioder voor daui het vorige jaar zoodat de gang van saken in bet afgflloopen jaar bevredigend mag worden genoemd Voor het eerat werden dit jaar aan de varzekerden gratis wandkatendera toegezonden waarop tevens premiën van het Nederlandaofa Werkliedenfonds zgn vermelden ia den agenten verzocht deze verder te verspreiden waar zij zulks tot het maken van propagande nuttig oordeelen Do directie verliest niet uit h t oog de wenschelgkheid om bervormiogen aan te brengen ten einde de oorzaken weg te nemen die de zoo gewenschte krachtige ontwikkeling van bet fonds belemmeren doch is er nog niet in geslaagd om daartoe middelen te vinden zonder aan het fonds zgn philantropisch karakter te outnemen en het dus behoudens dat er geene winst beoogd wordt te maken tot eene soliede en goed ingerichte levensrerzekeriog maatachappg bgzouder geachikt voor den werkman Zg blgft echter voortdarend dit pnot in overweging houden en zg hoopt zgn streven de weelde van s avonds het jonge hoofd aser te leggen eu de gezonde leden uit to strekken tot een slaap en dien te vinden zoodra men da oogeo gesloten beeft I Oeen kommer geen zorgen to hebbeo geen kwellende gedaohtdo die den vrede verdrijven vaa de s yido geen bittere berinneriDgen die het hart doen ioaenkrimpen van pijn I Indien men Elisabeth voonpelde dat voor haar gelgk vuor aen ieder die tijd eens zeker komen zou dan zou zij dien onheilsprofeet zonder tegenspraalc aangehoord en zich echter niet hebben kunnen ver beelden dat het ongeluk ook haar genaken kon £ n toch had zij een gemoed dat zeer ontvankelijk was voor lydea ja d smarten van anderao roor zooverre deze tot haar doordrongen te midden van haar roemrol ea opwekkeod leven dedea in baar borst een diepgaand medagevoel ontstaan gemengd mot eenige verbazing dat die acbooneaardeeooreel ellende kon bevatten Menigmaal zag men haar gelaat ver bteeken ea haar oogen beneveld worden bg het ver nemen van het een of ander onheil zonder dat zij zioh duidelijk voor kon stetlea hoe het den daardoor getroffene moest ta moede zijn Hot ging haar gelijk het ons alten ging voordat onze ziel door een hevige aandoening geschokt werd zjj leefde in den droom disn w alten droomden vódrdat aigen bittere erra ringen ons leerden wat lijden is Onder degenen dia dikwijli haar woning betraden was een beroemd letterkundige Johanoes Bittar die sis treurspel dichter en romanschrijver een grooten opgang had gemaakt het was echter niet om deze gavan alteen dat Ëtisabetb meer sympathie voor hem gevoelde dan voor aaaig aodsri maar omdat sg er in te slagen te eenïger tgd in overleg met commissarissen in dezen geest een voorstel te kunnen doen dst het boofdbeatour eu de leden der Nederlaudscbe Pensioenvereeniging voor Werklieden kan bevredigen Uit Weenen seint men onder dagteekening Tan gistnren De Koninginnen hebben vanmorgen door de stad gewandeld iokoopen gedaan eu eau ritje gemaakt In deo namiddag bezocbten zg het Knnstbiptorisch Museum Donderdag gaan zg naar Boedapest om nog dfluzelfden dag hier te Weenen terng te keeren Vrgdag vertrekken zg naar Alt Ansaee Onze correspondent te Weenen seint Dê Koninginnen woonden Zondag den dienstbg in dH gereformeerde kerk De predikantWitz hii tot tekst gekozen 1 Joh iV vs 10 Hare uUlajoateiten bezocbten voorts de Stefannakerk o de Augaatgnorkerk reden s middags naat Kloater Nenburg en dineerde a arondibg airtsbfertog Eeiaier N R Ct Dit eeiAop 8 dezer door den goaverneor van nriname sfgezouden telegram luidende Jaivanan aaigekoman toestand gunstig c blgkt dat het per stoomschip Sumatra verzondentransport emigrjinten nit Java in Snriname iniangekomen Stct i De aan het mnsenm van kuDstngverheid varboLiden school heeft onlangs eene groote uitbreiding ondergaan daar in den tola van het Paviljoen alwaar deze inrichting gevestigd ia aan bet beataande gebouw een aanzieolgk stuk werd aangebouwd Hierdoor kan het onderwga beter wordsn gegeven en in twee faoofdafdeelingen worden gas pi i tl t Voor de eerste afdeeling van bet natnurteekenen het teekenen en aehilderen naar atillevens naar pleister en na r het levend model wordt het nieuwe gedeelte dat zich door een achttal ruime van de noordzgde verlicbte ateliers uitstekend daartoe eigent beschikbaar gesteld terwgl de lokalen van bet onde gedeelte lot leerwerk laaiseo voor beeldbonwers voor modelteori voor hoatsugders voor dacoratieacbildera voor drgvers en biselenrs werden ingericht en nog enkele lokalen voor het ornamentteekeneo en bet ontwerpen van teakeningen op het gebied der toegepaste kunst alsook voor de avondcursus werden gereserveerd r Daar het onderwgo op degeigke grondslagen berust en voorst omdat het op eenvoudige praktische wgze gegeven wordt waardoor er omstandigbodea en zijn karakter keanende wist hoe bard het teven voor bem geweest was en hoe wreed bet lot hem al zijne iilusiéa had ontnomen Op zgn v fentwintigata jaar had Uitter een jonge actrice gehuwd die op dsn dag waarop sij haar echtgenoot volgde en trouw beloofde volgens diens wil afscheid nam van het tooaeat Do aente maanden waren voorbn gegaan in oabeschrgfelijk geluk Johannes besteedde zijn talenten om atlas wat de aarde kon optevtren aao de voelen te leggen vao de vronw die hij aanbad eg Marie deed van haar zijde atlea om hem zijn toewijdiiig en vurige liefde te vergelden Toeh koD zij niet lang tevrélkn zg n met het stille geluk dat zg nu gavonden had ja naarmate de tijd voorbg spoeddg en de gewoonte met haar nood lottigen invloed ontnuohterand werkte op de extase waarin zg eerst vei ecrde rerkrefg ds schaduw dis altgd in haar borst was gebtsvaa en tijdetyk orarstraald was door dea gtoad barer liefde een meer beteekonend en onrustbarend aanzien Marie had wel is waar van de wereld afscheid genomen on van den roem dien zg stormendertiand met baar talent verworven had maar ta stilte was baar hart bigven uitgaan naar haar vroeger opwekkend leven dat voor baar nog al de belÉoring van het aisnwe had behoaden Alras bemerkte Johaaaes van welken aard de schaduw was die zich langzaam over zijn buwelg kageluk begon te verbreiden en het verlangen zijner vronw om weer voor het pnbliek op te treden en der wereld too te behooron was bem als een bewga dat Marie zich slechts voor het oogenbük een opoffering getroost had meegeslaspt door het gevotti naar gORtreeft wordt de praktlscba erkpluta zooveel mogelgk nabg te komen doch taveni da daaraan verbonden nadeelen ta Vermgden wordt de school door leerlingen uit de meeat verschillende streken van oui land drnk bezocht In het afgeloopeu jaar werd door een tiental leeraren op verscbillend gebied ondarwjjs gegeven aan 126 maonelgks en 86 vroawelgke leerlingen die in verschillende afdeeltogen wareo ingedeeld De nieuwe lokalen aallen in de maand Jnli bg gelegenheid van de jaarlgkaohe vergadering van den Raad van Baetsur van bet Mnsenmt met eene tentoonatelling van het werk der leerlingeo worden geepend Het lot van den ouden half blinden goochelaar A D Bamberg wordt met den dag rampspoediger Nadat al het mogelgka naet hem beproefd ii optanding naar da Rijkswerk inrichting wegena landlooperg kan niet geschieden w ens zgoe ongeacbiktbeid voor arbeid gaf hg Zaterdag zgn verlangen ta kennen naar Amsterdam te reizen waar familie woont De atationachef te a Gravenbaga maakte echter bezwaar met t oog op sga hulpaloozen toestand om hem zooder geleide te doen reizen en men bracht hem teen op een kar naar een slaapstede Des oachti vond hg weer ean ondarksmen in het politiebnreaa aan de Nisuwehavan waar aen echter ledirt eenige waken ook al geen nutd weet met deo ouden man Deaer dagen passeerde een rondreizeode stoelen matterafamil ie bat tichelwerk van ten Hovec aan den straatweg Goor Markeloo Het hoofd der familie ranselde den hond die da woonwagen trok af Een der arbeiden van het tichelwerk maakte hem daarover een aanmerking waarop de stoelasmatter een lang mes uit de kar zocht en daarmee op den ar beiier toeschoot Daze had nog even den tgd sioh in efen nabgstaande woning iu veiligbeid te atellan Om toch zgn woede te koelen misschien ook wel om te tooneo dat hg baas ovsr zgn bond tras sneed hg het dier den kop af Onder de bedreiging dat de leelgke roode donderc de arbeider hetzelfde lot zou oadergaaut als deie hem tn handen vial trok daarop de familie verder Uit bat water van de Diem in Orer Diemen gemeenlo Diemeo is Vrgdagmiddag het Igk van aen fatsoenlyk gekleed ma opgehaald dnt blgkens een brief gevondeh in een der zakken bet Igk was van G M ag nt in dst zij voor liefde had gebonden en dat toch geen liefde was Nochtans wilde Johannes geen gehoor govon aan haar dringende bede Marta moest alteen voor kam teven en reeds de gedachte alteen sgn vronw in haar atraleads jeugd en ohoonbeid ta tien optreden voor zooveel bewonderende blikken was bem een kweltiag groot genoeg om na te gaan wat de werkelgkheid voor hem wezea cou Nu volgde er een tgd van stryd en onrust van rerwgten en tranen van verzoeningen en baloften die even wemig werden nagekomen als ds overige want hoe meer Johannes zijn jonge vrouw van d wereld zocht af te houden hoe machtiger baar vartangen werd r ia terug te keeren Hindelgk en na lang slrgden meende Johannes te hebban gezagaprnatd want Marie ward kalmer en scheen meer i ehagen in het huiselgk leven te vinden ia atlaaga und hat dSii sCbijn atiüt g ds 7 fvlu küüut ta rvr mgdon om nirt telkens te worden herinnerd aan hetgeen eens haar ganicbe ziol in opstand had gebracht Het was haar gewoonte geweest om hij ellca opvoering dsn schouwburg ts tiezoeken maar nu gebeurde het wel dat ze vermoeidheid ofonvsriobilligheid voorwendde sn zelfs weigerde haar echtgenoot te vergezellen wanneer zijn eigen tooneelstukkan gegeven wenlsn Eerst meende Jobaanes dat Maria hem hierdoor van faaar goede voornemens wilda overtuigen maar later nam hg het wet eens andara op en ging het ar voor houdan dat zij aldus handelde om bem te trotseeran en niet weinig hinderde het bem waarop zg hem niet naar het theater wlIda volgen Op den avond dat oen zijner nieuwste tragedies zoidtn worden opgevoerd ij fdt 9ftAgi