Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1897

Donderdag 13 Mei J807 No 7S70 36ste Jaargang mimm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k met uitzondering van Zon eo Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MAATKITIPPEIT Dienst van 6 Hei 1897 door JOB STAALL duidelijke beschrijving met 57 Yoorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen van Japonnen enz kan leeren Reeda duizenden met succes in gebruik De schoonste aanberelingeu van particuliereB als van deskundigen Prijs slechts 1 50 bg Mej POORTMAN te NaaUwijk VERTREK van BOSKOOP naar WADDING8VEEN en GOUDA ZONDAG voorm 7 45nam 2 en630 DONDERDAG 7 45 2 6 45 overige dagen 6 45 2 6 45 Van QOODA naar WADDINGSVEEN en BOSKOOP ZONDAG voorm 10 45 nam 4 15 en 10 u DONDERDAG 12 45 5 45 9 15 overige dagen 10 45 5 45 9 15 Anuterdamsche t td De DrRKCTiB Stedelijke Gasfal riok te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kookfestellen oï Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 8 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 cent por maand Koninklijke Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen bet lmg van eenige centen per week in huur bekomen KoninkHiJke MacMnale Fabriek DE HONIGBIiOEM van H K van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Miepplerttraat 29 en i9a nabjj de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoent 11 gehroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 CU 70 Cte en 1 1 verkrygbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vm MILD Veerstal B 126 te oudo I A BüüMAN Moordrtcht 1 C RATELAND Bosirop B ï WIJK OudeuMi T M KOLKMAN Waddmmen jom TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda BMIJIS II1111 van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Kliniek en Polikliniek voor OHS TiSTRftC en Spreekuren dagelps van 12 2 a Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ilr A KYL Geneesheer Directeur Bokroond TentoorhelhogBtihovDmÈ keTS B Hoge Aug 1896 Woreldberoeinde ScboenAppre ttmr Lipwrln Satm ena tyn da bortB middolon voor het tonder moeita keurig poGtaen TOn Ile wart on Bokleard schoenwork Verkrygbaar Ey winkeUMB in ohoenwerk öalantanon Drogeryen ent Men lette eood op na m en tabnekemerk öimAgGnt W SMdemtnit Anibem PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemisehe Wassclierij VIS H OPPËIMHEIMEU 19 Kruiskade Botterdam Gibroveteetd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeron en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoornis van pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de lenwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onsühadeljk voor de gejondheid en volgens staal bewerkt Wat iwiuTing tegen Jicht LandfiDpyBen kortom AnkerPaiR Expeller i de besta lai legen panen vaa alferiei aari n te wenden tflgea HoeHpija n TntentbeU in ieder hnisgera Prgs 50 oent 76 eent en ƒ 1 25 de iMdi Toorhsnden la de meeata Ipethdan en hliT At Boktoi 4 00 1 BetterdMn Te GOUDA b A WOLFP Markt AU41i n DE LAAT en YAN SON apetheker Markt ifTr 1 i fiz tfiT Frintemps TE PARIJ S Zenden gratis mfranco het praohtis seilluatreerd IHI ALIII mei nederUndscïien of fransohen tekst beT ttende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modeUen Toor het Zomenseixosn van kleedewn hoeden enz Toor heeren damei n kinderen op genrankeerde aanvraag urn I JULK JtLÜZOT P PARIJS Stalen van itiden wollen en utoenn ftoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prUzen te bepalen Dit albiun bevat tevens de inliohtingaa welke voor de goede en prompte oltvoeringai iar bestellingen benoodigdiun Butêüingtn van Si frana on koog wor dan met eene varhooging van f 0 0 Av iM wveAf Miirtf Mommel nohton in allo rinuon oioSodorUmd nu li t Imorwi M klanten hebben geene fonnaUteitai TOor de inklaring of andeninta u vervnlleo daarW réotpéimolmlt to llotomlul Kaoü Bratani daarmede belast Is tsBSÊBssaasas t Het telle onK delrkett ra e m makkelylMtepoettmlddelvooc Heeren en voor 1 dwnee en KlDderechoenwerk Il de Appretuur ♦ n C M mier Co Berlll Be tllStr l4 Mi lette oed tfjllS op n am en tabriekemerk G l a Brak va A BBINKMAU fc ZOOwi GIstereo aYond werd de Heer P va i deb hoog net algeineene sleinnieii door de Hlesvereeiilslng te KRIMPEl d LEK voorloopig Candldaat ge§telf voor de Tweede Hamer Per bns 90 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per i Besch Dooen met voet ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanWflzing Genrig en Onschadelgk ZniveriBursvet tetftn braiidgngïieid kliet achtigej aangezkhta en andere lichaamt roven én wonden strakheid en etekingen bij verzweringeni teinterhanden en voetWt bij echur t dauworm enz Znivert van onrein insect onder in en on het vel en haar 10 Cents per doos Heeren eigenaren van Huizen kunnen zicli op voordeelige wijie voor10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne buurperceelen TT ooxd eelig ex is het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelve direct uit Amsterdam in plaats van uit het buitenland te ontbieden om reden dak men dan vrij is van inkomende rechten en hootr porto 60 Cta Om alle CDtieurfentle ffA fijod te bieden zgn wy besloten de HAKÜiONICA welke wö tot og toe a ƒ 3 7S adverteerden voor SlCClltS 3 25 van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Barmonica s z n van het allerbeste Dnltache fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open oikkelclaviatunr 50 sterke stemmen 3voadigen dubbelen balg met U vouwen registers en dubbele basseD Oe vouwen van den balg zyn vsi n vernikkelde staten hoeken voorzien Gratitt wordt een zeer gemakkelgke notenschaal voor zelfon der richt met dansen marsehen liederen enz bg iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen voomitbetaling met 15 Cents en tegen rembonrs met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen ryk geil lustreerden Catalogus Eenig adres Verzendhuis tMtrkurt G SCHUBERT Co Comm MaaU Am iterdain I Z Voorburgwal 2S8 Handgeld f 200 twee honderd gulden bfl het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelflfden bfl de Nationale Militie niet onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een verbintenis om TW1S£1 JAHEN gedetacheerd te worden naar ÖoH Indie Aanbreiiggeld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan Vrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald vevlofV den Commandant van het Koloniaal Werfdepót te Hardemiji of by een der plaatselpe of QarniioonaComraandanten Militiepliohtigen onder de waptnen tot hnn onmiddelljjken Chet eene zending Veriovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost m et SZlep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd by A BRll üMAI en Zn Gtébrt Stollwerck s Chocolade en Cacao Bc imatige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied Torbeterdo fobiicatiel oa uitahütead gebruik van e en fijnste grondstoffen garandeerot len verbruiker vani I Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig Cibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dot re p 1 Etiketten Dt m bohaalde 27 Brerets als nofleTerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medalllefi een bewijs ran nitmuntöid flja fcbrikaiit Keedi 18Jt schreef de Aocadamie national Ido Paris HouB V01I d Mmona tme HanlaUle il wp remltra dla ne an aonBliMnition tu I Totr exoeUmta flabria tton da Ohonolst bonbons varióa eto ato I Si9llwer k bbrikaat ia Terkrijgbaat b H H Gonfiaeiua Banketbakker enz ai Cteneiaalvertegenwoordiger voor Nederland Jaliu KatteiKlodt Amsterdam KalveiBtraat 103 BINNENLAND GODDA 12 Mei 1897 GiatereoftvoD bad eene Algameene vergpdering plaats van de Liberale Kiesiereenigiog Burgerplicht albier met bet doel bet stellen van een voorloepig candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Alvorens hiertoe werd overgegaan werd eerst aan de orde ge steld de benoeming van een bestaorslid daar de heer P J Bellaart zyne benoeming niet had aangenomen Tot stemmiog overgegaan werd de heer dr A vao IJsendgk ge kozen met 54 vno da 81 stemtneD Genoemde beer ter vergidering aanwezig nam deze betrekking aan en werd verkocht aan de bestuoretafel plaats te nemen Vervolgebs werd eeoe missive voorgelezen van de Kiesvereeniging Ooa Belangt medelende dat de beer Clerq te Nonapeet te Gonda en ook te Boskoop oandidait was gesteld Verder werd nog een telegram voorgelezen van dan beer Hoeflake meldende dat de beer P van der Hoog te Krimpen a d Lek voorloopig candidaat was gesteld lo die gemeente Nu werd overgegaan tot bet noemen van namen voor voorloopig candidaat De heer C Witte Tan de Velde noemde den naam van Mr C J E Graaf an Bylandt welke can didatoar werd onderstennd door de hb A BerflUD te QoBderaÊ eo Mr M M Schim van der Loeff Daar na eenige paoze geen namen meer werden genoemd werd de beer van de Velde in de gelegenheid gesteld zyn candidaat te bsspreken De beer van de Velde deelde mede dat eenigen lyd geleden men en bericht had konoen lezen waarbij de heer vaa Bylaodt was geproclameerd door een comité hetwelk hem in 94 ook had doen verkiezen Hy geloofde niet dat dat comité den heer voo Bylandt een dienst daarmede had bewezen daar dat comité ook den steen noodig had van de overige liberalen dat comité had den heer van Bjlaodt een anderen dienst bewezen indien zy hem in de gelegenheid had gesteld en hem oitgennodigd op een meeting toegtokelgk voor alle kiezers waar faQ het program nader had kunnen bespreken Onlaogd had de heer Van der Velde een beataarslid van tOns BelsDg gesproken die bem mededeelde dat genoemde Vereeoiging nimmer den heer Van Bjlandt zou atennen daar een graaf niet met den toestand der arbeidersparty bekend is en wanneer na de heer V n Bylaodt op een meeting zyo meening bad verkondigd dan geloofde spreker wel dat iemand wel een arifltocraat kon z n FEViLLETOX De Dochters van den Componist 8 V Marie had hieromtrent een zoo groote onversebilligheid laten blijken dat Johannes eenigiKios ontatemd van haar f icHeiden nas Toen h i a avonds Uat buistraartq keerde na den hoogsten by val te hebben ingeoogst waarnaar eon roemsuohtig hart kan haken vond b een brief van de hand z oer Marie waarin deze hem schreef dat zij hem rerlaten had en bij fteen moeite noest doen om haar terug te brengen Dia brief was een waar meesterstuk eu aU ooit iemand in walsprekende termen pleitte voor de kuns dan was bet die schooQe liohtTaardige vronw die roekeloos het geluk van een geheel mensobenleveD verspeelde om een droombeeld UB te jagen Men fluisterde later dat z gevlucht was met een acteur van hetzelfde gezelschap waartoe sg eens behoord had ma r het rechte kwam meo nooit te weten en men verdiepte zioh slechts in onzekere gissingen Zooveel was eker dat Marie met meer soooea dan ooit haar loopbaan volgde en voor hel piiMiek met een leven en gloed speelde en declameerde alsof er nergens wo diep gewond menschenfaart bloedde waarin nog de pyl trilde die z er zelf had ingedreven Niet lang echter mocht tij doh ia haar luister rerheagen en de vruohtan plukkeo dia gezaaid waren in eens andera tranen want maar evengoed een democraat 0e heer Van Ujlandfc had zich ook verklaard voor het manifest der 83 mannen dat byua gelgkluidend is als het program der liberale Unie De beer Van der Velde las daarop een pa r 710nea voor uit de Vragen des tyds van deze maand waarin de heer Goeman Borgeeios aantoont dat bet noodig is zich aan te sluiten DQ anti revolntionairen en batbolieken samengaan Van den heer Goeman Borgesios werd oog een geschrift door den heer van de Velde voorgelezen waarop genoemde heer nogmaals met een warm woord de candidatonr van den heer Bjlaodt aanbeval Daarop werd aan den heer Barman hel woord verleend daar dezo beer de vergadering reeds had verlaten verkreeg de tweede ondersteuner van deze candidatuar de heer Schim van der Loeff bet woord die het niet noodig oordeelde na de inleidecde woorden vaa den heer Van de Velde over dezen candidaat oog verder het woord te voaron De heer C J C Hoogendyk vroeg daarop het woord eo drukte zgn spyt uit dat alleen maar de heer van BjUndt was genoemd waarom ook de heer de Clerq niet genoemd was hg wenschte de candidatuur vao den beer van Bylaodt te bettempelen aU een candidatuar van taktiekf want aDders coo men Bargerptioht en de Borgerpliohtera kannen bestempelen dat zy ontrouw aaa hun vaande van vxioroïtstreveod liberaal sooden zyn geworden en vroeg of dat Comité nu soa me oWerkoM De heer Noothoven van Goor deelde mede dat het Comité den heer vaa Bjlandt had geproclameerd maar ditt hylzicb ouianga met genoemden heer had ia contact gesteld eo hem gevraagd of het waar nas dat hy een oandidatuor van onverdacht liberalejzgde zon aanvaarden t wnlk de beer van Bylandt beveiti gend beaOüWoordde en volgens het reglement dezer vereenigiog kan hg gerost gesteld wordan Mat art 2 van het reglemeot der Siesvereeoigiog te Krimpen a d Lek kon de heer van Bylandi niet medegaan daar men daar niet moet zgn alleen liberaal maar men moet het programma van urgentie der Liberale Unie en dit als leidend beginsel beschoQweo De beer vao Bylandt heeft in die drie jaar getoond een warm hart voor de voornitstrevendo tibereien te hebben en daarom kan ook ik de candidatonr van deo heer van Bylandt oodersteuoen By myne aftreding voor de Provinciale Staten zoa ook ik niet gebonden willen zgn aan eenzelfde artikel als te Krimpen in geen geval zou ik dan eeu candidatuar aanvaarden Oe heer van de Velde is bet hoogst aangenaam dat de candidatuar van Bylandt ook door den Voorzitter dei Kiesvereenigiug wordt onder een jaar na hare vlucht bezweek da gevierde vrouw voor eeo maoht die allen zwichten doet hetz zy hoog staan of laag Z08 jaren waren sedert haar dood voorbygegaan maar de tijd vermag niets tegeo eene smart wier geneesmiddel hy zelf niet met z h draagt en er zyn wonden die door haar eigen pyn telkens openryten Johannes had zich aa den slag die bem ia het rat als bedwelmd had opgericht zoo aU ieder man die waarlijk man is zich behoort op te richten Hij WBB tot zyn werkkring weergekeerd hy schreef het eene meesterstuk na het andere en stortte de geheele volheid van zyn groot hart uit in de voortbrengaele cyoer geniale peo Ging hy ook gebakt onder zw ar gecstelyk lyden hy verloor zijn roeping niet lit het ong waren zyn eigen illusién niet bestand gebleken tegen de koude werkelykheid hy hield den bUk te vaster gericht op dat eene onbereikbare ideaal t welk iederen waren kunstenaar tegenstroalt als een licht uit hoog r sfeer Viel bod hij te strijden met het zieldoodead naterialiBme onzar dagen wel kreeg hij den naam van dweper en utopist maar hy liet zioh evenmin ontmoedigen door de snijdende stem der kritiek als in de wolken heffen door den uitbundigon lof zijner bewonderaars Maar hoe meer Johannes zioh verdiepte in de voortbrengselen zijner verbeelding en in een wereld leefde welke hg zichzelf geschapen had oe minder hij zich kon vinden in e n werkelijkheid die hem de bitterste bespotting zijner iltusiea scheen Ëhsabeth kende het drama uit Johannes jeugd en indien één hart wsaraohtige sympathie voor hem gevoelde ala mensoh en in warme bewondering voor hem als dichter klopte dan wu t het hare steund maar ik moet opkomen tegen de bfdoetiug die men aaa bet prc ramma der Liberale Unie tooscbryft do afgevaardigden beboeren dat program niet blindelings te volgen De heer I van Dentzig vro den Voorzitter of hg ook van den heer van Bylandt vernomeu had of hg ook voor de kiezers cou optreden De Voorz tter ontwoordjs daarop dat bg dat niet gevraagd had De heer Ruyter deelde mede dat hg als afgevaard gde bg de vt rgadering van de Liberale Uai was tegenwoordig geweest au dat de versobillende sprekers oorzaak waran geweest van de bekende motie van Leiden bet lag niet in de bedoeling der Liberale Unie dat de afgenardigden blindelings hot programma moes teu volgen het moet onze plicht zgn als een man op te staan eo den 1 Joni de lysten t doen indienen op ouzen liberalen candidaat in bet geboete district Bieraa werd tot stemming overgegaan Uitgebracht werden 76 stemmen waarvan Mr C J S graat van Bylandt er 63 verkreeg 12 bilietten waren in blanco en 1 met den oaam van deo beer van der Hoog Daar niets meer te behandelen was werd de vergadering gesloten Door de rrondissements reohtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende voonissen iBwaseal J J P 9 jaar los werkman te Goada wegens oplichting van een naaimacbine tot 3 msandeo W V 65 jaar bouwman te Hoenkoop wegens mishandeling tot f 10 boete soba 5 dogen hechtenis Bij verstek werd daarna een gevangenisstraf voor den tyd von 7 dagen gevorderd tegen W 3 18 jaar veedryver teNieuwerkerka d IJsel die den 3eo Februari j I aldaar uit tydverdryf een viertal isolatoreo an de aldaar geplaatste Rgkh Intercommooale telefoonlgu met steonwofpen had verbrgzeld De bg bet 4e regiment infanterie benoemde kapitein P Giel wordt belast met het bevel orer een compagnie van dat korps in garnizoen te Leiden Een logé van deo landbouwer De Br te Haastrecht zou belpen ia het in orde brengen van een zolderkamertje De timnerman waarBchawde haar omdat er in den zolder een nienw Inik moest gemaakt worden Zy dacht wegens haar voortvarendheid niet aan die waarschawiDg en bad hel ongeluk mis te stappen waardoor zg naar beneden viel Gelokkig De aandoening die zich van haar meester maakte op den eeraten avond waarop zy elkaar ontmoetten was zoo groot geweest dat zij die nauwelyks had kunnen verbergen on toen zy hem later meer leerde kennen had zy wel eens van veemoed geschreid ais zy in den man die haar als dichter had verrukt en bezield den teleurgesteld en mensch herkende dte soms in een los daarheeu geworpen woord al den toorn en de bitterheid zijner ziel verried voor haar luisterend hart IV Toen het zomer geworden was besloot Elisabeth da ouderlijke woLing te gaaa bezoeken waarheen Joseph haar later voLopn zou om te samen van hun geboortestad uit zicwvoor eenige dagen op reis te begeven Elianbeth verwittigde vader noch zuster van haar voornemen zij reisde op een halderen zomerdag af en bereikte tegeo zonsondergang de plaats barer bestemming Het was haar vreemd te moede toen zij zioh na haar eerste lange afwezigheid weer voor het goede oaderlijke huis bevond en opzag naar den witten gevet en de hooge vensters die haar als zoovele vriendelyko oogen tegcnglinsterden in het licht der ondergaande zon zy dacht aan de kalme dagen die zy er doorbiachl droomend van eeo toekomst die nu reeds heden voor baar mocht heeten Zg trad binnen zonder gezien te worden bebalve door de liienstbode die haar de deur opende en wie zy een teeken gaf haar tegeawoordtgheid niet te verraden Een oogeublik vertoefde zg aan eeo der vensters van de hooge helder verliokte gang waar aog de bloemen Moeiden die cy CUia ter venorging kwam zg nog al zocht op dOn grond neer wel bod zg een weinig pgn in de zgde doch den volgenden dag voelde tg daarvan niets meer Dit ia reeds de tweede noal dot dezelfde persoon zoo keanis maakt met een zotderUik doch ook de eerste maal waa zy er zonder letsel afgekomen Men sohryft oit Reenwgk afd Slaipwyk In de Donderdagovond gthenden ver dering von de droogmakery de Broekvelden eo Vei tenbroekc is de rekening von het dienstjaar 1896 bedrai ende aan ontvangsten f 10524 26 en aan uitgaveu f 9687 294 batig slot f 836 96 goedgekeurd Ook de begrooting voor het dieaitjaar 1697 werd vastgesteld Deze bedroog oon ontvangsten f 12535 53 en aan nitgoveo f 12467 05 derhalve een batig slot von f 68 48 Aan de gameooto Reeuwgk is door Qed Staten voor deo tgd van 5 jaar dispensatta verleend tot het iovoereo der vrije en ordeoefeningen vak i wet lager oaderwga Meu schryft uit Zeveohnizea dd 10 Mei In de laatste dogen is er veel schade te weeg gebracht oon de vruchtboomen Hoost geen nacht goot er voorbg of tegeo den och tend vriest bet Vericaaideae blomemknoppen zgn door da vorst geraakt Nu is bet wel woor dot de boomen overvol in bloei itonden eo dot er nog menig bloesampjo kon geniat worden moor de overblgvende bloesems worden toch nooit 000 goad en leveren horde vrocbtefl De vroege oardoppels stson ol boven den grond en ook die hebben veel von de vorst te Igden Verscheidene Ego er doo ook al ofgavroreo en doormede ia de hoop voa velen de bodem ingeslogen Heden gedenkt dr l C Pool predikont te Haastrecht den dag waarop hg dertig joor geleden het predikambt oanvaardde in de Ned Herv Kerk daarvan was hg ruim tien joor werkzaam iu Oust Indië Gislereohtend werd door de politie 000 de Linker Bottokade aangebonden J van Wyk koopmon te Moercapello die 84 kilo vleesch afkomstig van een ztek dier vervoerde Aan het obattoir werd bet vleesch ofgekeord en te en den vervoerder procesverbool opgemookt Zekere H J H te De Steeg verdwaalde j Zoterdagmiddag io het Miudarhterbosob bg De Steeg eo kwam er niet eer oit voor Zondag tegen dan middag zoodot hy dan nocht Otid r den bleoten hemel moest doorbrengen had Bchtergalateo en waar haar vogelije nog iu zy o kooitje huppelde en toog alsof zyn meesterot het nooit verlaten had Elisabeth sprak eenige vriendelijke woorden tegen d a kleinen zanger en giag toeu verder De deur der huiskamer stond aan en zij dawde haar langzaam open Daarbinnen wai bet schemerdonker by het venster stond Clara en zag naar buiten op de stille straat waar zich uu en dan een voetganger vertoonde Op de zwarlflnweeUn sofa met het gryze hoofd iu de hand zat haar vader en sliep De stilte om hem lieen de schemering die in het vertrek heersohte de zoele zomerluobt die door de half geopende vensters binnenatroomda het drooraerig geruisoh eu gemurmel dit over de stad scheen te zweven dit alles had deo grysaard in a aap gewiegd Met ééa blik bad Elisabeth dit kleine tafereel overzien en was nog altijd bewegingloos aan den iugaog vaa het vertrek blgven staan niet wetende of zij Clara een tetken geven of behoedzaam nader treden zou Uet gefluit van den vogel in de gang dat luider dan eerst binnendrong omdat de deur geheel open stond deed Clars omzien Daar stond half in bet licht en half in de sobeurnng een elegante gedaante in een smaakvol reiskostunm met bloemen in de hand en rozen op de borst Klisabeth fluisterde Clara en strekte naar die liefelyke verschyniog de armen uil In deze enkele werktuigelgke beweging lag zooveel veriaugen ja byna de uitdrukking van een smartelyk en lang verkropt heimwee dat Elisabeth de Irauen m de oogen sprongen