Goudsche Courant, donderdag 13 mei 1897

BOUD A A M8TEEDA11 SoKda 8 87 E 81 1 48 10 57 13 10 4 U a iaatudi O Bt 8 16 JT 10 0 l 1 18 11 Amsterdam bleef met 19 60 nog beneden Arnhem met 20 03 Rotterdam 20 42 en Dtrocbt 20 7U Men ra ldt oit Den Baag Door 231 Ënropeesche ingeaetenen vso Soerabaya ia een telegrafisch adres gezonden aan H M de Regenteti waarin wordt aangedrongen op een bei li iaiog der Regeeriug omtrent de driokwatervooTzieniog van Soerabaya dat aanhoudeud met cholera geteisterd en met eeo hevige epidemie wordt bedreigd Van welingelichte zyde wordt hierby medegedeeld dat Ie zaak der driokwatervoorziening de oplossing oabg ia en de Minister van Koloniën de twee in aanbod zyude concessie aanvragen tot een onderzoek in handen gesteld heeft van eea deskundige bier te lande wiens rapport biooenkort verwacht wordt Door de commis tie van beheer der Stads Bank vaa Leening te Delft is in haar jaarveralig over 1896 het vooritel gedaan die iolicbting geheel of indien dit niet mogelyk blijkt tydelyk te sluiten De aanleiding tot dit iugrypende voorstel vindt de commissie in de belangryke verliezen door de bank geleden van haar bedryf9k ipitaal oorsproukniyk groot f 12 000 rest haar nog slechts f 5 595 85 zoodat zy in 14 jaar meer dan de helft daarvan verloren heeft De hoofdoorzaak dezer vrrliezen meent de commissie te vinden in de zoogenaamde weekpanden Deze panden s Maandags beleend worden a Zaterdags weder gelost zoodat de intrest belangr k lager is dan de kosten van administratie in den zomer wordan van de op Maandag beleenden panden 71 pGt en in den winter 68 pCt in de zelfde week geloat Ëen geldelyke bydrage nit de gemeentekas acht de commissie met het oog op het miader nuttige der inrichtig nUi gewenecht Immers overtuigd dat het wekelyksch misbruik dat van de bauk gemaakt wordt demoraliseerend op bet volk werkt vooral waar dit beleenen geschiedt door jonge meisjea die later in eigen hnisbooden het kwaad er vap niet inzien eo op denzelfden weg blijven voortgaan Het aantal dergenen die werkelyk door oogenblikkelyke geldverlegendheid gebruik van de bank maken is zoo gering dat de commissie daarin geen beletsel voor baar voorstel vindt Het volgend op zyn minst genomen zeer vreemd geval zegt het Haagsche Dagblad in heb middelpunt ven a lands legeering is ons ter oore gekomen en na ingesteld onderzoek waar gebleken Ëen ter goeder naam en faam bekend staand koopman in groenten en vrDchfco te Scheveniogen genaamd G vader van an talrijk gezin waarvoor hy rusteloos arbeidt werd door bet Kantongerecht te sGraveuhage eeo geldboete opgelegd vau f 1 wegens een overtreding der pnlitie verordening betrekkelijk het onbeheerd laten staan van bet paard dat voor een groeotenwagen wai gespannen De betrokkene tiet zich zooala in 90 pet van de gevallen aan de jurisprudentie vau den kantonrechter onderworpen bij verstek veroordeelen waarop de aanmaningen volgden tot bttnling G wachtte den uitersten termyn af wearby slechts de keus gelaten wor it te betalen of zich aan de vervaogetide hechteoia te onderwerpen Yroe er kon meu te Sebeveningen voor dat alternatief wordende gesteld ook daür betalen Daartoe n aakte G zich op maar vernam dat de boete aan het hoofdbureau op t Alexanderspleiu behoorde te worden voldaan Die fatale termya viel op den Sabbuthdag waardoor G zich niet let afbonden om naar t genoemd bureau te gaan Daar gekomen bood hy de betaling aan waarna hy naar eene andere kamer werd verwezen De daar aanwezige ambtenaar gaf evenwel te kenaen niet be Ofgd te zijn geld te innen maar verwies hem zoolang naar de arrestantenkamer om af te wachten wet zou geschieden Daar werd G van tieo tot twaalf are onder bewaking gehondpn terwjil hem werd belet Dlrec¥spoorwegverblndlngen met GOUDA Z mer lJe Sf J Aangevaogen 1 Mei 1 84 8 48 ll l 18 18 U S8 11 86 11 48 1 1 61 18 88 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 9 80 9 87 9 64 10 11 U U 11 80 10 09 1 68 4 KOTTBRDi 9 40 9 4710 18 10 80 11 3 9 68 10 19 10 89 10 86 10 48 10 4 9 88 7 86 8 8 4D 11 64 18 06 10 13 7 46 S 18 9 00 9 47 GOUDA DEN BAAG Gouda KeTSnhuizsD Moerkapelle Zoetermoer Zegwaard Voorburg s Hage a 7 80 80 9 17 9 84 10 14 ll lG 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 1 11 7 84 7 49 88 8 64 9 64 10 39 U lC ZM 7 498 48 18 40 B Z 7 63 8 61 18 81 1 06 10 06 10 16 10 87 8 01 8 18 8 86 T 8 07 9 03 1 05 f i l iH 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 46 1H 46 1 10 8 06 4 15 6 15 6 66 88 6 89 8 14 8 81 St 10 88 U 5 11 44 BOUD A D T B B C H T ttoDda 5 80 t 87 7 68 8JI1 9 07 10 19 10 57 18 00 13 63 8 80 Ondaw 6 46 6 64 n 11 14 8 87 Woorden 5 58 7 8 8 18 11 88 8 45 UtnoM 6 18 7 38 8 88 0 t SO 10 61 11 46 18 88 1 85 3 08 8 17 4 8 6 06 6 66 8 86 10 17 10 3i 7 10 10 34 8 84 6 94 7 18 8 43 10 41 3 50 6 08 6 4 7 3 8 69 11 13 11 13 41 lUt 10 17 10 88 11 41 7 1 8 86 il lO li 5 80 MaandagaTODd oroitreeks 9 aar heeft eeo groote brand geheerscht in eeo meelfabriek ia do Allee Verte te Braaael De brand is ODtBtaan door eeii geweldige ontploffiog die ta 8 50 ongeveer in de fabriek plaats bad Dadt ljjk nam by groote afmetingen aan Er waren slechts zes man in de fabriek waarin bft werk reeds geëndigd wai Vyf ran hen i a in weerwil van den plotaaliogen heviKeu roortgang der flammen ontenupt do zesd ia verdwenen Men gelooft dat hq wat waa gnac slapen in een van de zalen op de eerste etage en omgekomen is Om twaalf uur waa de brandweer het ruar meester Alles is vernield Zóó geweldige hitte outwikkelde zich dat telegraaf pal en op twiotig meters afataad in brand vlogen De tcbade bedraagt minfitena een millioeo franca die door aasnraatie ia gedekt Dinsdagnacht om drie nor waren de spoi esten bezig de orerbiyfaelen der muren om te halen De borgemeester van ProkuU inWest PrQÏaen betaald sedert iwee jaar nit zijn zak alle nitgaran voor de gemeente ten bedrage van mini 3000 mirk Zoo a plaita zal bet wel niet aan galokkiga bewoners ontbreken Te Arnhem zal op 4 5 6 en 7Ja i vanwege de Ned Bond Maatscbappeiyk Belang c een Noord en Zaid Nederl Haudelacoogrea worden gebonden Door de regelingscommissie zyn de volgende onderwerpen aangegaven die naar baar mepoing verdienen te worden besproken Eerste afdeeliog Uandels en nyrerheidabelangan Wat is d taak van den weigever in den stryd tussoben boter eu margarine De werking der nieowe wet np de invoerrecbteu Controle haar roeping en haar noodzakelykheid Jitroerpremiën Maatregelen van of weer daartegen te nemen in landen waar bet vry bandelastelael wordt gebnidigd Yeimindering Tan da tarieven voor het goederen en peraoneuvervoer op de spoorwegen Staats of gemeenteiykecontróleop de levensmiddelcD Vrye keuring daarvan Beetwortelsuiker Langa welken weg kan samenwerking tuaachen landbonwera en fabrikanten worden verkregen VarvalBchingen van eet en drinkwaren De nitgaven van een goed adresboek van fabrikanten en handelaren in Noord en ZnidNederl Trusta en vyodicaten De oorzaken van den aohlernitgang vaA den handel sedert de 17e eeow Tweede afdeeliog De belangen van den middenstand Herziening det voor den middenstand bezwarende belastingen Vakvereenigingen vaq patroons Kamers van Arbeid Minimumloon bij aanbestedingen Coöperatieve vereenigingen Onbewoonbaarverklariog van huiien door gemeentebestoreQ zonder schadelooestelliog Boerenbonden De bestaande wetten op coöperatieve vereenigingen in Noord en Zaid Nederland Haar bedoeling en de wyze waarop zy worden uitgevoerd Uit in de Msaadcyfera der central Commissie voor de Statistiek voorkomende opga ven over de geboorte en sterlte in ods land io 1896 bliikt dat wegens het grootaantallevetid geboienen eu te veel lagere sterfte de bevolking beboudeua de cgfera van vertrek en vestiging aanzieniyker is toegenameo dan io vorige jaren en wel met 76 000 De StaatBcourant bevat beden de byzooderheden van deze statistit k Daarnit blykt dat de sterfte die gemiddeld 48 19 per 1000 iuwoners bedroeg het laagst was in Groningen 15 70 en Prieslatid 15 79 en bet hoogst lo Utreoht 30 63 en Noord Brabant 20 50 Van de groote gemeenten b bbeu Belder met 16 29 en Tilburg met 17 10 Groningen met 17 36 Leenwardt n met 17 45 aGraveohage met 17 83 en ïlaarlem met 17 87 de laagste trf teeyters V Boicb met 26 67 Leiden met 23 98 Maastricht met 23 72 Deventer met 22 58 de hoogste 8 36 8 48 8 49 9 6 9 C6 6 63 6 08 11 19 8 6 7 Ï6 7 88 7 8 7 4S 7 66 8 S8 4 65 6 06 t ll B ïl 6 7 Oouda Moordrecht Niouwerkerk 0 peUe Bottsrdui BotterduD OneUe Nieuworktik lioordreoht Soud kamer of gebouw te verlaten totdat hem aangezegd werd dat by met den celwageo naar de Prinsegracht zoo worden gebracht om te beUten G protesteerde tegen deze overbrenging met den dieveowageo waardoor by zich diep gekrenkt eu in zyu waarde als eerlyk en fatsoenlijk burger beleedigd achtte Hrt mocht Diet baten Teo einde raad verzocht hy onder behooriyk geleide naar de Prinsegracht ta mogen toopeo omdat de Israëlietische wet verbood op Zaterdag ta ryden Op deze bedenking werd nadat sy by den 6 dezen beslissenden ambtfmaar was overgebracht den koopman geantwoord dat de wet met den rustdag niets oit te staan had en aan s mans verzoek niet kon worden voldaan c Bukkende voor de overmacht moest de arme G io den diavenwageo en nogal op den heiligen rustdag met andere personen an welke hy niet widt of t boeven dan wel boete wanbetalers waren plaats nemen In het huis van arrest werd G io de gelegenheid gesteld de boete van f I te betalen waarna by op vrye voeten werd gesteld Gisterenmiddag zya de vorstelgke personennaar Klosteroeuburg gereden om de Donau enhet beroemde klooster aldaar te bezichtigen terwyl gisterenavond diner waa by aartshertogRenier en zyne vrouw welke als de naast by zyode bloedverwanten zich eel met de Koninginnen bezigbooden De volgende week zal by gnostig weer voor toertjes io de mooiaomatreken van Weenen besteed wordeit terwylhet vertrek naar Alt An=see waarscbynlgk opden I4en bepaald is N R Ct € In een uitvoerig opstel in de Vragen des Tyds scbrytt de heer Goeman Borgesios het volgeode Protectie en sociale hervorminges staan tot elkander als water en vuur Weder is door eeo Nederlandscbe componist bet nog dunne repertoire van Nederlandscbe opera s met eene compositie van den he r Willem Landre waarvan de tekst ontleend aan den roman Van Lenoep De Roos van Deke mac door mr van Lochem ia gete erd Het werk is reeds in concertvorm uitgevoerd eo maakte toen zulk een goeden indrok dat men niet twyfelt dat bet als opera op de planken gebracht het pabhek voldoen zal en grooten opgang maken £ r moeten in bet werk zeer geuiale passages voorkomen De correspoiïdeot dar N K Ct i te Weeoen Pcbryft De Koninginnen leven gelyk ik reeds schreef hier als particulieren en bezichtigeü de merkwaardigheden der stad Zy hebbeo van al bet moois dat Weeneu op het gebied van knust en architectuur aanbiedt eeo voortre elykeu indruk gekregen Gisterochtend woonden de Kooioginnen de godadiensloefeuiog by in de Hervormde kerk Da Sjack sprak het gebed voor en na de preek terwyl ds Witz preekte orer 1 Job fV 4 luidende Hierin is de liefde niet dat wy God liefgehad hebbeo maar dat Hy ons lief beeft gehad eu Zyneo Zoon gezonden heeft tot eene verzoening voor onze zonden t Vóór de preek werd uit bet psalmboek het lied gezongen o wie selig siod die Seelen die mit Jasu sich vermahlenc en na de predicatie schenke Herr anf meioe Bitte mir ein gÖttliches Gemüth Orerigeus was het een gewoue Zondagsdienst vanrby uiet de minste toespelingen op de aanwezigheid der vorstetyke persoueu of op Koningin Wilhelmina gemaakt warden Deze volgde naar mg voorkwam met byzondere aandacht de woorden van den dorainé Het bedjhuia voor d hervormdeu is een zeer eenvoudige zaal ik zon haast zeggen een huiskerk voortgekomen oit de hervormde kerk welke onze laodgenooten in vereenii iug met de Zwitsers en de Hongaren io de üollandsche legatie hadden Ingevolge hft tolerantie edict van Keizer Jozef H waarby aan de hervormden vrye godsdieoatoefeniug werd toegestaan ging deze aan de Hollaodscbe legatie verbonden kerk over io de algemeene hervormde kerk in de Dorotheërga se zoodat de laatate dominé der Hollaodscbe gemeente Hilcbnnbacb iu 1782 by de Oostenrykvche aangesteld werd Het is om deze historische herinnering dat de Koninginnen er prys op gesteld hebben om in de opvolgster der voormalige Hollandache kerk de predicatie by te wonen Zoo eenvoudig als de Koninginnen gekomen waren zoo eenvoudig verlieten zy ook het godshuis om vervolgana een bezoek te brengen aan den Stefanusdom en de Augustyner kerk waar zich het beroemde grafmonament vau Caimva bevindt Protectie ia ah yd een bevoorreobtiog van den geldbuidel altyd bevoorrechting van kringen die bescherming het minst noodig hebbeu sociale politiek daarentegen ii democratisch ia goeden zin omdat sy geen ander doel heeft dan de kracht vaa bet ge heel te versterken door voor de aiinder bevoorrechten de voorwaarden waaronder zyden stryd om bet beetaan moeten atrydeo te verbeteren Waar ik zie dat er partyen zyn die den werklieden toeroepen als gy onze mannen steunt dan zult gy zoowel bet een als het andere ontvangen daar weet ik niet anders te doen dan dit waarscbawend woord te doen booren Hebt geeu vertrouwen in de mannen die aldus water en vuur willen vereenigen Wat zy u met da eene baud aanbieden willen zy u met de andere ontnemen Niets meer of minder ligt in bun bedoeling dan uw brood en andere noodzakelgke levensmiddelen duur te maken maar om die pil smakelyk temaken spie eien zy n voor dat zy de schade die zy n daardoor zullen veroorzaken zooveel mogelyk zullen vergoeden Alsof bon dat mogelyk zon tya I Alsof bet zelfs niet te vreezen is dat de mannen die onder de leus én protectie èfl sociale hervormingen zyn gekozen in den eeraten tyd zoo door de protect iekoorta waarvan vooral hun eigen stand zal profiteeren zullen zyn bevangen dat zy de sociale belangen daardoor totaal zullen vergeten Ëen droom Eeu werkman die hem nog al pakte had dezer dagen eeo onaangenamen droom Vier ratten liepen hem over het lichaain De eerste waa dik en vet de tweede eo dorde waren mager en de vierde wai blind Daar ratten naar de volkslegende oogelok brengen sprak by er min of meer ongerust over met zyne vrouw die er echter geen verklariog van kon geven Ik weet het vadert sprak zyn zoontje dat stond te luisteren De eerste rat dik en vet is de tapper op den hoek waar je zooveel borrels gaat drinkea De twee magere zyn moeder en ik eo de blinde rat dat ben jy Ëen der Stichtscbe racers moet bet stont plan hebben opgevat om een afatacdsrit tavolbrengen van Utreoht naar Moskoo enterug Jammer dat hiervan geen recordbestnat Als deze moedige veloryder maarniet terug krabbelt Voor gaogmaking zullenzyn vrienden zorgen Kampioen Aan boord van de stoomboot Leona € die Zaterdag Newjork bad verlaten ontstond Zondag brand 10 passagiers en 8 matrozen stikten door den rook De stokers wilden zich meester maken van de broten en bet schip verlaten de officieren dreigden hen met revolvers Toen t vuur gebinscht was werden do passagiers overgenomen door een andere boot de Citj Augusta c die de LeoDflc naar Newyork terugsleepte Een 20 jarige gebrekkige dochter vau K te Cbarloia beeft van H M de Koningin een een invalide wagen ten geschenke gekregen waaadoor de ongelukkige die niet loopen kan van de buitenlocht zal kunnen genieten TUd vao GreeDVtcb 10 86 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 53 7 6 8 06 8 18 8 83 5 83 5 51 4 65 6 08 6 0 B 16 6 86 8 50 7 60 6 86 6 40 8 4i 6 10 4 10 7 81 10 64 4 16 6 10 GOUDA 8 63 9 10 7 85 8 0 18 87 4 40 4 50 4 57 6 04 5 10 6 17 6 87 6 84 6 41 g 4 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8r 9 47 9 54 10 01 8 90 10 07 4 89 18 47 4 06 DEN HAAG GOUDA Hage 6 46 7 80 7 43 8 3S 9 46 10 1111 87 18 8 1 86 8 44 8 40 4 06 4 83 6 30 8 18 7 18 7 56 8 38 10 03 Voorb 6 58 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zogw6 6 10 88 1 55 4 68 6 80 9 48 Z 1T M 6 17 10 48 8 0 5 04 6 89 9 59 Goud 6 88 7 50 8 18 9 03 10 1610 5411 67 13 503 17 8 14 4 08 4 88 5 15 6 60 7 48 8 10 10 10 88 07 10 03 8 9 86 9 4 10 14 10 84 10 4 U T B E O H T Q O O D A JtrMht 88 7 46 8 4 80 10 15 10 38 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 66 7 6 Woerden 6 8 8 06 10 88 11 65 4 1t 7 18 üadewater 7 07 8 14 10 46 4 84 Oonda 7 38 8 87 81 9 63 10 6 11 10 13 11 1 38 3 45 4 87 6 80 6 07 7 888 38 AHSTBKDAM eODDA 7 10 8 18 9 05 10 48 3 68 8 45 4 41 8 14 8 14 10 0 18 1118 38 4 41 1 4 8 18 T 4e 7 4 1 4 7 83 Aiuteidui C ik Sosda Omtrent bet aiandpant Tin deo CfariatelgkHiitorischen Kieserabond fcbrgit hst Nederlandscbe Dagblad Dur er neg ateedi naar aanleiding ran bet gebeurde te Brenkelen beweerd wordt dat de Cbriatelgk bistoriscnen niets anders ZQn dan een fractie ran de liberale partij acbten wg bet nettig nog eens in berinnering te brengen bet onbetviatbare feit dat te Brenkelen de liberalen den heer jhr Hnydecoper ran Maaraseraen ala candidaat hebben overgenomen fan de Chriatelijk hiatoriachen en niet omgekeerd Qenoemde candidaat was een der onzen en geen liberaal Onder de liberalen zgn er steker die op ons atandpnnt staan en onze boginaeten kanoen onderscbrgven Samenwerking tosachen Gbriateiyk hiatorisoben eo liberalen is dos niet alt d onmogeIgk en zeker aainder onnatonrlgk dan samenwerking Tan anti rerolntionnairen roomscheo en radicalen maar niemand heeft daarom bet recht ons beataao als eene zelfstandige partij te betwisten Baltenlandsch Overzicht Het groote oienws is dat de Dnitsobe regeering aan haar gezant te Athene heeft op gedragen nee te werken aan de bemiddeling tuBscben Griekenland en Turkge Die opdracht die toont dat Lord Salisbnrj zich zachtst genemen te voorzichtig beeft uitgelaten toen hy het tiet voorkomen alsof er van de geheele bemiddeling wel niets zou komen en die tevens de hoop op een spoedig einde van den nntie loozen oorlog verlevendigt is aan deo gezant gegeven als gevolg van een langdarig bezoek van ministerpresident Hallis en den minister van buitenlandse he zaken Skoeloedis aan den Doitschen gezant baron Plessen Reeds vroeger bad Wolff s bureau al de tijding antvangen dat dat onderbond bevredigend was geweest immers Rallis en Skoeloedis badden de verklaring afgelegd dat Griekenland de voorwaarden waarop de mogendheden ban bemiddeling hadden aangeboden aanvaardde bet zou al zgn troepen van Kreta terugroepen en de zelfstandigheid van het eiland erkennen Deze laatste voorwaarde was geiyk men weet in t byxonder een eiscb van Doitschland en juisS op die voorwaarde waren de onderhandelingen afgestait aangezien Griekenland wel wilde treden in t geleidelgk terogroepen vau zgn troepen op Kreta maar niet wilde berusten in de autonomie van bat eiland Zoolang mogelijk heeft de Griekaobe regeering tegengestribbeld en het strekt baar tot eer dat dit juist het laatste pont was waarop zy toegaf Hellas heeft de Kretenzen de band boven bet hoofd gehouden zoolang bet eenigszins kon en daarvoor verdient bet evenzeer of liever meer onze bewondering als voor de geestdrift waarmee bet de Kretenzen te bnlp is gesneld toeo deze zich vry wilden vechten van hetTurkscb bestuur Wg gelooven dat de Griekaobe regeering door dit volbonden baar aanzien weer heeft hersteld na den schok die eraan toegebracht was door haar nalatige hoodiog te aanzien van de vrgboiterbenden welke den rampspoedigen oorlog met Torkye ten gevolge heeft gehad £ n er is nog iets De beschuldiging dat Griekenland de Kretenzen in den steek zou laten om aitbreidiog van haar grenzen in JSpirns te verkrygen mag nn gerastelyk als laster worden bescbonwd Het vothoudeo van Griekenland op Kreta ii ongetwyfeld het BchooDste moment in de geheele droevige geschiedenis die nu eindelyk haar alot nadert Wat er waar is van de inlichtingen die de Neoe Freie Pre8Be geeft aaogsandede vredeaToorwaarden van de Porte wie tal het zeggen Dia voorwaarden zyo het tegendeel van zacht maar neu moet wel bedenken dat afdingen in het Oosten nog vael gebraikelyker is dan io ons dierbaar vadarland en dat geen Turk ooit beginnen zal met zyn wareo prys te noemen De oorlogascbattiog van drie millioeo Turksohe ponden is niei overmatig maar de strategische vaordeeleu die da Porte heet te willen bedingen zyn aanzienlyk afstand van de Griekscbe berghellingen by Métsovo Damisi Meloena Analipsis en Krania en van fort Punta tegenover Preveza Evenzoo buitensporig is de eiscb dat Griekenland zyn geheele oorlogsvloot zal nitJeveren en volstrekt onbillyk is de voorwaarde dat alle afzonderlgke verdragen ten gnnste van de Grieken in Tnrkye zonden worden afgeschaft bovendien zou Tarkye met zyn vele vermogende Griekaobe inwoners daarby zelf slecht gebaat syn De voorwaarde beperking van de antonomie op Kreta gaat natourlyk voornamelyk de zes groote mogaodheden aan die op zich genomen en herhaaldelyk beloofd bebbeo de antonomie op Kreta onbeperk io te voeren De Dnitsche Minister van Marine admiraal BoUmann die tot herstel lyner gezondfaetd sedert de Fransche parlementaire debatten over ayn Marinebegrooting te Castellamaie toeft heeft volgens de Berlynscbe FoBt zya verzoek om ont lag herhaald ten einde geheel io bet partieoliere leven terug te treden Zgn definitieve vervanging door Tirpitz kan dus spoedig verwacht worden Da Fransofafl pwi toont lich teer gavoelig voor keizer Wilhelma levendige deelneming in de ontzettende ramp van de roe Jean Ooujon vooral wegens den fijnen tact dien hy daarbg weder toonde door zich te laten vertegenwoordigen door een boitengewooo gezant die aan een Fransche familie is geparenteerd Het Pargsche Journal treedt zelfs in een vargeIgking van Wilbelms houding met die van den Tsaar die wel de fanfares en de rozen aanvaardde maar slechts eeu kaartje liet afgeven door ayn gewonen gezant Daar zyn er die Wilbelms deeloemiog aan berekening toeschrijveo om zieh zgn komst op da Teotoonstelliog van 1900 te vergemak kei gken maar de Figaro houdt hem niet voor eoo kinderachtig en meeot veeleer dat hg elke gelegenheid aanneemt om een toenadering ware die ooit mo elgk te bewerken Van de zaak Arton hebbon wy in tang niets geboord De instroctie schgot erg langxaam Toort te gaan te laogiaam naar den zin van den minister van justitie De beer Darlnn is pas oit Tunis te Parys teruggekeerd maar heeft zich dadelyk tot den rechter Poittevin gewend met de vraag hoever by mat be zaak stond En hg voegde er by dat zgns inziens hat belang vau het land eiacht dat de instructie binnen deo kortst mogetykeo tyd afloopt Dat zal iedereen met den minister aens zyu De beer Poittevin heeft laten autwoprden dat by tegen het eind van de maand gereed hoopte te zyn De algemeene verkiezingen in Portugal zyn een groote overwinniag ffeweest voor de regeering De nienwe Kamer telt 95 liberalen 21 conservatieven en 4 wilden dus een sterke regeeringameerderheid De gunstige uitslag is hoofdzakelyk te danken aan de instemming van het land met de koloniale staatkonde van bet ministerie Biotze Ribeiro De Regeeriogsorganen verzekeren dat het kabinet geen duimbreed vau de Portngeesehe beziitiogen in Afrika zal prijsgeven In Zuid Afrika scbyoen de zaken nu op den goeden weg om tot eeu vreedzame oplos sing te komen In bet Parlement der Kaapkolonie heeft de heer Schreiner nog eens duidelyk de zaak van het sluiten der overgangen over de Taal in bet najaar van 1895 uiteengezet Dasmit bleek boe oaby toen de oorlog geweest is De heer Schreiner verklaarde bet iu dia dagen volkomen eens te zgn geweest met de houding van den heer Chamberlaia doch sedert tot de overtniging gekomen te zyn dat de grootste rechtsgeleerden van Afrika en Europa een andere meening badden over de bepaliogen der kooveiitie zyn redevoering strekte vooral om te doen nitkomeo dat de beschuldiging de conventie geschonden te hebben niet lichtvaardig mag worden geuit daar het hoogst moeilyk is te zeggen welke opvatting van de bepalingen de juiste is Daarom drong de beer Schreiner aan op arbitrage daardoor zoo naar hg overtuigd is gewerkt worden in het belang van den vrede in ZuidAfrika en van de verzoening tosschen da blanke bewoners Want het is werkelgk oonoodig dat twee volken gaan plukharen omdat advocaten verschillen in bun opvatting van enkele punten De Westm Gazette jaicht dit denkbeeld toe Indien de regeeriog van Transvaal besloten was niet in vrede te leven met dit land kan zy vyandig genoeg zgn bionen de grenzen der conventie Doch als die regeering vredelievi od zich betoont is het onze plicht vooral na de gabeartenissen van verleden jaar haar halfweg te gemoet te gaan Ie 354 Staats loterij 6e Klasse Troklieg van Wosnsilag 13 Mei No 11843 13464 en 15 88 ieder 1000 No 1438 14718 eo 18478 ieder 400 No 86 10411 en 13103 ieder 800 No 478 7i9 1428 1670 3898 7091 7296 18598 14721 16746 en 1806i ieder 100 FrijzflD van 70 12866 15184 18421 1G327 12708 16336 12768 16368 12886 16420 18154 16B36 13084 165 6 18156 165 2 13791 15600 188S1 16713 13886 16742 18923 16934 14143 16015 14201 16076 14316 10318 14897 16885 14385 18465 14438 1663 14 S8 16986 14676 16977 14787 17849 14789 17884 6675 9611 6652 9700 7S0 9981 6806 10800 6 63 10380 7203 10482 7801 I0B96 7496 10890 7682 10636 7782 10906 7787 10988 7786 11004 7947 11119 817811513 8438 11563 8S70 11566 8884 11687 906111643 9089 11881 9814 13118 9400 18137 9836 131 3 146 3987 367 060 613 4419 88 4581 868 4793 1034 4767 1388 891 1619 60S6 1588 6117 1704 6181 1826 6396 8063 6380 2338 6374 2371 6486 8645 5782 8928 6841 3047 5846 8141 05 3181 070 3336 6813 8473 6869 8986 6603 17628 19087 17663 19188 17790 19847 17840 19389 17866 19449 17916 1966S 18038 19K25 18079 19706 18133 19719 18160 19786 18976 19907 18746 811087 18776 20136 18817 20176 18847 20268 18867 20399 18881 20402 18954 20888 190S7 20717 19076 3D763 19086 20974 Onlvangfen de NODVJSAÜTÉS in PARASOLS doch zallen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 11 HEI Vrkrs ïlotkra NzDlBUNu Gert Ned W 3 2i 687 dito dit dilo 3 98 981 4 dito dito dito 3 07 HoNOia O ol 8budl l881 88 4 104 iTura Insclifijïingl8 2 81 6 OosTSNa OW in papier 1863 6 84V 84 dita in ziWer 1868 6 8 V 84 l FORTDOAL Obl nmt coupon 3 dito ticket 8 21 21 BtlsuND Obl UiDneol 1894 4 63 dito Gecona 1880 4 97 dito bij Sothii 1889 4 93 dito b j Hope 1889 90 4 98 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1684 6 103 Spanjz PerpH sohuld 1881 4 68 TtiatBU Gepr OoQT leen 1890 4 61 Geo leeniog setie D 18 Oeo Ie DiBg serie C 18 Zuiu Af Rip T oW 1898 5 106 MMloo Obl Buit Sob 1890 6 96 YSNZSUELA Obl 4onbep 1681 41 AvïTEBDAH Oblii fltien 1896 3 100 Bonianu Sted Irei 1894 3 94 Nbd N Afr Hsudeliv saiid 68 Arendsb Tab Mii Cartificaton 680 Duli Miut ohappij dito 936 Ara Hypotheekb psndbr 4 1001 Cult Mij der Vorateol aand 641 s Gr Hypotheekb pandbr S j 100 Nederlandsche bank aand 206 Ne l Handalmaatsoh dito H6 N ff i l iio llyp b pandbr 5 52 Uott Hypotheekb pandbr 3Vi 9 l tr Hypjtbeokb dito 3 97 OoBTXNB Jüil Uiug bank aand 138 I1SL Hyp thiibkbank paudb 4 100 A1CR11K4 Equit hypotb pandb 6 74 Maxw L G Pr L eu oort 6 26 NlD Holl 107 Mg tot Eipl r St Bpw aand 101 Ned Ind Spoorwegm aand 204 Ned Zuid Afr Spm sand 326 dilo dito dito 1891 dito 6 100 i Eobl 3 62 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 64 FOLIN Warschau Weeueo aand 4 160 Srat Gr Ku i Spw Mü obl 4l i 8 i Bsltischo dito aand 62 l Btowa dito aand 6 76 Iirang Dombr dito aand 6 103 Knrsk Ch Azow dp kap obl 4 101 dito dito obHg 4 100 AllBMK ii Cent Pac Sp Mü obl 6 lOO s Chic fc North W pr C i aand 162 ditoditoWin St Polor obl 7 162 ld Deovork Rio Gr Spm eert r a IllinoiB Central obl in goad 4 wo Loui8T Ma8h illoCort v aand 437 Mexico N Cpw Mij Ie hyp o 6 103 Mi 8 Kansas v 4pot pref asnd IO N York OnlBsiok West aand 13 dito Penn Ohio oblig 8 103 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 70 91 Paul Minn U Manit obl 7 107 Un Pnc Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 21 Canada Cao 9oath Cert T aand 44 Vm C Kollw 8i Na lo b d o O 8 Amsterd Omnibus Mij aand 187 Botterd Tramweg Maats aand 218 Nzp Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Botterdam aan 3 106 BtMil Stad Antwerpen 1887 S 103 Stad Brussel 1886 2 HONO Theis Begullr esollach 4 103 116 OosTlSNt Staatsleeuing 1860 5 1191 K K Oost B Cr 1880 3 Spanjz Stad Madrid 3 1868 33 Nzu Ver Bei Hyp Spibl oert iiaVi Het FotograÊsch Atelier STllBIO lsdagelljks ook des ZONDAGS geopend 9 Album portretten met 2 Proeven t ISO P vAir DEK WAALS Flnweelen Singel 58 i bg de Tiendevreg Ht ADVERTENTIEN O OTJID Een HEER vraagt een Slaapkamer bj eene R K Wed of gehuwd zonder Kinderen opgaaf van pr s Brieven franco onder letter C No 126 aan KOOYKER a Centraal Adrertentie Bnrean ta Ltidm Suptriu KoNINKtUKE Koninklijke MacMnale Fabriek DE HONIGBLOKM Ton H N van Schalk Go gerestigd te s Gravenhage Heppterttraat en 9 naby de Regenteaselaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gij Iweêt 11 gebmikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenSorat Honig Eztract nVEBXjIA lsrTHIE FLACONS Tan 40 Ot 70 Cts en 1 Terkrjgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Qmda E H TAN MILD Veental B 126 te Gouda A BüUMAN MoordreiM i C RATELANO BmIo B T WIJK Oudmafr U KOLKMAN Waddimveen Stedelpe Qasfalirïek te GOUDA De pr is van het gas is 6 cent per M an voor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder tekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week knnnen wekeiyka afrekenen en van de fabriek lampen booktoestellen enz tegen betaling van eeuige centen per week in huur bekomen TANDARTS E CASSIITO Turfmarkt 17t uooda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Hennep Enveloppen 2 50 en 5 de 1000 aiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN