Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1897

Vrydag 14 Mei J89T 36ste Jaargang No 72nih mïmm courant Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesciBMt d a g C lij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderl ke Nommers y UF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tmi 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mej J l AUTA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 Lijders aaa Dauw of Haarworm drooge Tochtige Sehnblwndanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig t jeuken der huid alsook elke andere hnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door 0fB ra e Meehrtentodt OngclutdeHJh Gebruik Vitwendigt Prys zes galden Ned Ct tegen Tooraitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt Try Tan port en inkomende rechten Verkrflgbaar bg de 8t Marien JDrogerie Danxig Dnitsohland HOIITHANDEL Vergeer ISander § LeTeren Vnren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bniteulandsch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde ga geschaafde Dolen en raalschrooten Amerikaanach Hout in alle maten Toorhanden Prljxen Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 D S anANUS UAOA élTTB Dir FriDtenips TE PARIJ S Zenden gratis sn franco Een ware Schat Toor do ong lnkki e slachtoffers der MlbeTlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIXti Hollandsche uitgaTe met 27 afb Prfls 2 gulden lede Terschnkkelnko geWgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflks duizend Tan een zekeren dood Te TerkrSgen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending Tan het bedn ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland het prachtiff geïllustreerd lODE ILHI m t nederlandscnen of fran chen tekst bevattende de afbeeldingen der iaatst uitgekomen modellen Toor het Zomerseizoen van kleedereo boeden enz Toor heeren damei M kindereji op gefrankeerde aanvraag aa II JULES JALOZOT t V PARIJS Stalen ran tijden Trollen en Katoenw Itoffen taken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gehoTe daarvoor de soorten op te geTen en ongereer d prUzen te bepalen Dit album boTat tcTene da inliebtingia welke Toor de goedeen prompts ultToeringMi der bestellingen benoodlgdzUn Buullmfm wi JJ ranct m ióofr orden met eene Terfaooging Tan 5 0 0 flv iM $ noM tntrU un Mtmintt nchtêa i n aM flaaum van Nederland am littll iliarfd M klanten hebban geena fonnabtaltM FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ H BEKBOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLM S QuinaLaroche Staalhoudende auloa Laroche ia de meest krachtig en versterkendeKINAWIJS Aanbeiolen door talTan binnenen buitenlandsche Geneesheeren VerkrSgbaar in ïessohen k 1 90 en 1 00 Gkepiscbe Wasscherij TAH H OPPEKIIEIMEU 19 Kruiskade Motterdam GebreTeteord V door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Hefir A VAN OS Az Speoiahteit Toor het atoomen en f erTen Tan alU Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing Ta den rook dezerCigaretten geeft den Iper aan Asthma terstond Terlichüng In Etui 80 en 50 Cents Speciale inrichting TOor het toom n van pluche mantels Teeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar de ienWste en laatste methode goTerid Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bij JI en Ver koudheid o f ait A en Terzacktend Prys per Heschje 20 Cent K ABP LiKK Hom Hofleieranciers Bopöt te eourfa bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en biJ de meeste Apothekers en Drogisten Terkrjjgbaar Alle goederen hetzj gestoomd of geïerld worden onschadelSk Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wie zeker zijn wii da Kclit L Eikel CacaO te ontTangsn tesamei gesteld en na Tele proitiiemiDgcn in dtr handel gekomen oldoT de naaii dej uitrinders Dr MichaeliB verTaardigd op do beste machines in hot weroldberoemde étabblissement Tan Qebi StoU 1 werck te Keulen eitche PDIKE OUUJ5 f 8CHIEDAMMEK GEÏÏEVEE Merki NIGHTOAP Cikel eacsLO in Tierkanton boaaen Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jz A l bewü im eolitheid ii caobet en kurk ateetls Toorsien van den naam der Firma P HOPPE Deze Eiiol Cacao i mot melk gekookt eene tangename gezonde drank TOor d gelijksch gebruik oen i 2 theeli el Tan t poeder Toor een kop Omoolat Al geneeskrachtige drank by geral Tan diarrhee slechts met water fa geb en Terkrijgbaai bg de Toomawnate H iiApothekers en Vs Ka Il Ko prceflmsje CHIEDAM Kliniek en Polikliniek roor OBSTJETnWE en tivMMmcoijoatB Spreekuren dagelyka Tan lft 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 Inur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A ClBVLi Gentuhter Dinclmr nW c 0 90 0 0 35 OweraalTertBgenwoordiger wor Nederland luHus MattenMtdt Amoterdam Kalveistraat 103 Goods Brak an A BEINKMAM k SiOON 1 I WEGKWS OPHeFFING van onze Speelgoederen a f deelin t zijn wg bealoteo de tot nog toe voor i AO gead 14 versch staka onder den inkoopsprijs van de hand te doeo De hieronder rermelde 14 stoka kosten due slecla ts 1 Een mooie KlarinetEen mooie doos met Soldaten 10 Btaks Een Paardenstal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenalager Een Kanon op wieten om meterwteiite schieten U Een Veridoos met 12 verachillenda kleuren 1 Penseel enz Een beweegb gek Pop hebb porsel 8 kop m haar eo hoed d Ëen Elegant Koffieserviea bestaandeuit Koffieen Melkkannetje en Saikerpot Een metal Muziekdraaidoosje Eeu metalen Badkuip Een porseleinen Zw mpoppetja GEeu surprise voorst Sinterklaag Een Schaap op rollen m w vacht Verzending buiten de stad na ontvangst van postwiasel groot f 1 2Ó anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 258 Per bus 90 ct doezen CO eu 30 ct pakjes 15 ct spaitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per flesch Dooen met voet ter verdelging van ratten en muiden 35 en 20 ct Pakjes 10 ct A Ilea met gebruiksaan WflziDg Geurig en Onschadelgk Znirerln s vet tegen hranderigheid klier achtige aangezichta en andeie lichaami roven en wonden strakheid en tte kingen bij verzteeringen winterhanden en voeten bij echur t dauworm entn Zuivert van onrein insect onder in en on het vel en haar 10 Cents per doos Heeren eigenaren van Huizen kunnen zich op voordeelige wijze voor10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan Tan eene TrQwillige Terbmtenis Toor JSICIS jaren en TOOr ingeiyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelljken dienst bg het aangaan Tan een Terbintenis om 1WEB JABEN gedetacheerd te worden naar Öott indil Aaiibrenggeid TWIHTIG GULDEN Men melde zich aan VrijwUUgera en Müitiepliehtigen met onbepaald verlof b den Commandant Tim het Koloniaal Weridepót te Barderteijk of by een der plaataeiyke of Garnizoenscommandanten MUitieplichtlgen onder de Uf penen tot hnn onmiddelijken Chef Patent H Stollen Imeitrin WÊÊÊBÊL I tii t unOEüGi m m F mm Warnung l er ffroëtte Kr oltJ rf utiiOfe fatent H ftiilI n errungen M AnlMt tu nrtohfedatitit wvrtUUmen NachaJimtai on u fe i Uut kaufa tiaher unaorf atet êcharfen H ÜtoUen nar tan unt direct Oitar In solchon iiunhandlw im t éêntn untarPlakat wla nebemtehandj auigetmgt S PreM ten and Zeugnisae tf eene zendingf Verlovings en Ondertrouwkaarten Kouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigfste uitgevoerd bij A BRlil RMAl en Zn XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen K IN D ERMODES benevens QANDWERKPATEONEN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MUUMER In ieder n teK t mwarie platen moaekroaiekfeatUetou enz ene lo Uitgave zonder gekl plutea met 3 aoypatr en 3 groote geknipte patr Per 18 ara 1 3fi p poit 1 46 2e H aU de Ie uitg m t daareubofen 6 gekleurde platen n 1 76 l ÖO Se ff Ie Ugekl pUn 1 bijs geku p bij het 6e no 2 50 Ï 40 4c ff 89 f b hel fie DO 1 gekn patr n kiiUTe I80 eea gskleatd traaie haodwerkpatroon $ 8 0 8 20 P80MM ER m PBOSPECTOS ALOM i wU i to i io1 MAGGI van 16 pCtto 2i fCi XHiaiten BouiUonhoudmule SOEPEN Ix sug g i s Bo cuilloan in CAPSULIiS zfln Terkrygbaar bjj de Firma T CBHBAS Gouda Vnr eggros bij PAUL HORN kmkiim o m foorburgwal 0t BINNENLAND GOUDA 13 Mei 1897 Toor Qouda is door het Kies Comité iQroen van Prinitererc voorloopig caudidaat teld de beer Van Waasaaaer vao Gatwgok Dit KiesComité ia antirevolptioDoair Voetiog wordt gezocht met de vereenigingeo die den heer Dojoiaer van Twiit hebbeo voorgesteld De plaatMlyke a r kieavereeniging te Bodegraven beeft op het gros tal voor de Candidatoor voor de Tweede Kamer geplaatit de beereo Van de Velde burgemeester van Loosdaioen Vao Andel hoofd der CbriBt school te Bodegraven en Van riel Sassen kantoDrechter te Wotrdeo In afwgking van het vorig jaar zal bet chiiftelgk examen voor den boofdcursas evenalt vroeger weder 3 dagen doren Het zal plaats bebbea op 15 16 eo 17 Jani a s Het moodoliDg examen zul daarna te Kam pea plaats vinden voorzitter der examen oommisiie is de lait kol A R Kraagenhoff van de Lear te Gonda De kansen zgn dit jaar gunstiger dan in de voorgaande jaren 68 van welke bg de kaaring waarBcbgnlgk nog enkele zallen affatlen dingen naar 44 plaatsen Bg het departement van koIooiSo is gistarnamiddag ontvangeo het volgende telegram vanden OoareroearGeneraal vaa NederlaodschIndii betr eude do krggaverrichtingen in Atjeb Iu Lohong had Maandag een voBrgevecbtplaats in het gebergte op de grens van Kloewaog waarbg een officier en drie militairenbeneden dien rang gewond werden De troepen keeren morgen terog De boete ia grootendeets voldaan Stct De corraspondeBt der N R Ct te Weenen seiot De Keizer hmft een vrg lang ifBcheidsbezoek aan do Koninginnen gebracht Ook da prinsregent van Beieren heeft BH MM een bezoek gebracht Gisteravond groot diner fan de Kooioginneo in bet hatel Vanavond vertrekke BB MM naar Boedapest waar zg waarscbgulgk de Koningin van Roemenië zallen ontmoeten Morgen gaan BH MM naar AltAouee waar op bet oogenblik nog een sterke sneeuwval is Reuter seint nof uit Weenen HB MM hebben met aartsbertogin Marie en prinses Elisabeth van Waldeek Pjrmont FEVILLETOX De Dochters 7an den Componist 9 Maar Clara list geen kreet oDtiDsppeo lüt vrets ds raat van haar grijzen vader te toren die onbewost van betgisen om hem voorviel ia ziJD droom glimlachte Elisabeth waa behoedzaam tot de sofa genaderd en wierp een blik rol innige liefde op den slapende Se tranen die eerst in haar oogeo waren geweld begoDDeo over baar galaat te vloeien Daar ontwaakte Ëroat Enpert en sla tag kg in de vrBcbijoing die voor hem stuud slechts een voortaetting sjjner droomen zoo bleef hy baar aanstaren tonder te aprskea en zonder sich te bewegen Ben der lozeD TBD ËUaabeth s borst viel voor zyn voeten en ontbladerde in het vallao De gr saa strekte de armsu uit en vader en dochter iageo aao elkanders hart Het waa een gelukkige avond die eerste avond dei hereeniging bet wtu en gelukkige dagen die du volgden es ËllBabeth tot bet glanspuDt maakten van hur eigen kring De liefde de vrede de trouw de stille toawyding die baar aU zooree goede geesten in hst ouderlijke huis omringden bezielden haar met een vreugde kalmer ea reiner dan die welke de toejaiching der menigte haar getiodeD had ËQ toch boewei het leven zich tbaiu in aja vollen rijkdom opeabaarde word Elisabeth senu iu het diepst van kaar haft eene leegte gewaar die op nik bÜ de kroonprinsea weduwe Stefanie geluncht N R Ct Omtreat faalfacbt verd Dinsdagsvond door den keormeester G Haak en een agent van politie in de Boezemstraat te Rotterdam aangebooden eene partg vteescb groot 40 kilogram die per vrachtwagen door J JaDsen nit Bergsohenhoek vervoerd werd Dit vteescb werd op bet abattoir roor de consamtte afgekeurd Een paar uren later hield een ander politieagent io dezelfde straat een voertnig waarop leesch geladen was aan ten einde dit aso een keoriag te doeu onderwerpen Terwgt hg met den voerman aan het spreken was kwam een bevooer van Bergse ben boek vermoedelgk de patroon vanden voerman aanloopon sprong op den wagen nam de teugels over en trachtte weg te rgden De politieman pakte na bat paard bg da tengels doch tegelgkertgd greep de nieuwe voerman ego zweep en bracht den agent biermede eeaige gevoelige slagen in het gelaat toe Niettemin liet de agent met los en wiat hg bet vleeseh naar bet abattoir te doen brengen waar het echter werd goedgekeurd voor de consamtie Tegen den man uit deo Bergschenhoek wordt wegens het toebrengen der zweepslagen een straf ver rolgiog ingesteld Aan bet station Anna Panlowna NoordHolland heeft een kwikstaartje baar nesljc gebouwd onder een dtrarshoat van een wissel welke meermalen per dag wordt omgezet en zit daar op vgf eitjes te broeden Zelfs wanneer de treinen over het vogeltje heengaan blgft het rustig zitten Er wordt streng op gelet dat het beestje niet gestoord wordt In bun Maandblad deeleo de heeren van Hamel Roos en Harmens mede dat zg de justit e dezer dagen opmerkzaam hebben gemaakt op een zeer brutale ontduiking van de Boterwet In sommige winkels beeft men de gewoonte de vaten met surrogaat of knnstboter gevuld lu een zoodanige schuine poeitie te zetten dat het woord surrogaat of margarioflc jaiat bedekt wordt door de stellage waarop de vatoo itaan Bet publiek koopt boter maar krggt meogaels met 40 60 pet margarme Indien dan gereclameerd wordt laat de verkooper bet vat zien en inderdaad bei woord margariuet wordt zichtbaar doa m aan de eiscbeu der Boterwet voldaan Maar zegt de kooper ik heb boter gevraagd eea oogenblik door niets was asu te vnlleai encelfi te midden van lach en aoherts koo haar eensklaps een oaverklaarbare weemoed overvallen erennli eeo donkeie labadaw die zioh plotseling oitbreidt over het landschap dnt kort te voren in zonnsBcbijn lag Dan zocht zij ernstig naar do oorzaak dezer ongedurigheid en vroeg zich twyfelend af of die lecgto haar oorsprong ontleenen kon aan kot gemis der gewone hulde en de daarmee gepaard gaande opwinding en als zij io zulk een stemming onf aan zich zelve te ontkomen haar getrasrwordingen in gezang zocht te uiten dan was bet alsof kaar gehoele ziel zich in tonen oploate en er io die klanken tranen waren Klisabeth trachtte zooveel mogei k die vlagen tan droefgeestigheid voor Clara e verbergeu want zij rreesde dat deze haar van ondank mocht verdenken ook wilde zij het geluk niet verstoren van het vriendelijke kind dat sedert hsar aankomst aU met nieuw leven wai bezield Het scheen Oara toe alsof alles om haar been een ander aanzien gekregen had alsof het oude baii en zyae kleine bewoonster onder een naargeestige betoorering hadden gelegen die gebroken was door deo blik van Elisabeth s zom ige oogen Zoo ging er een week voorby en kwam de dag waarop men Joseph verbeidde Ken wachtte hem tegen bet avondeten Glara had voor zyn lievelingsgerecbt gezorgd eo ztjn stoel geschoven op de plaats waar hg als kleine jongen pUcbt te zitten en du schaarden zich vader en znsters m blyde verwacbtbg om de verlichte tafel en spraken van deo tgd toen ook Heinrioh ds jongste der twee broeders mede Huat en Uvea en vrool kkafd nfspr dde Het Ja dat hebben wg üiet gehoord is dan het antwoord Wg raden zeggen genoemde heeren k t pabliek ernstig aao bg den minsten twgfel aan deo winkelier te vragen het vat te vertocmeo waaruit de boter verkocht wordt Wel kan dan nóg bedrog gepleegd worden en ok een niet met margarine of surrogaat generkt at een mengsel verkocht worden maar de vrees voor eene bekeuriog weerhoudt velen nog hiervan wyl het leveren van mengsels indien bewezen kan wordeu dat natuurbolar gevraagd ia ats bedrog io den aird der koopwaar met gevangenis gestraft kan worden 1b dien zin is te Amsterdam reeds procesToWwal opgemaakt Oit Den Haag wordt geschreven I Maakt een v eemdeu iudrnk in het Konitkigk Paleis in bet Noordeiode volktcbels ta lian dood gewone ultramoderne volkachels in vertrekken behot rende tot de reeks staatsieappartementen geplaatst met sicbtbai a pypgefoidiog in den maar Wel worden bg feeateIgke gelegenheden die in den regel en ook hier leelgke gewrochten der stookiadustrie door plantengroepen voor t oog verborgen maar t il toch bevreemdend dat dit paleia in zgn t rneeat door genoodigden eu bezoekers gezieua ponten niet overal de lober artistieke weelde te ffenieten geeft welke in zoo menig ander vttrirrdk van den middeovleog aangauaam treft Retds de zeer zeldzamoi Sórres prodocteu en de rgk gemonteerde alecbts weinigiodese vormen en afmetingnn oangetrofien Japanscha en Ohioeesche siarvazen maken een bezoek aan het paleis tot eeu broo van knoatgenot Al is de privé wouingder Vorstinoeo io den liokervleegel tniozgde roor het pabtiek niette zien waar de Rpgentea ook baar werkkabinet heeft de teeken en leerkamer zich bevindt dflr Koningin en bigft terecht alles wat tot het intieme leven der Koninginnen behoort voor deo bezoeker ouontsloteo men vindt io hetgeen ta lieo ia genoeg dat al staat de kunstwaarde voornamelgk wat de scbildergen betreft niet altgd gelgk aan die der groote meerderheid van de voorwerpen de aandacht io booge mate boeit door aesthetisch of historische beteekenia Het aohilderg van Maris door de provincie Drente den Koninginnen aangeboden bangt in een der zalen zoo ook het portret van Willem IH na sgu dood door Joasalin da Joug geschilderd Io een smal galergtje bangt het Bchilderg voor tellende de uitreiking der nieuwe vaandels op het Malieveld door Koningin Wilfaelmina nn bgna twee jaar gelsden Alle figuren zijn wel gelgkendi portretten Het reosacbtige meubel albam met namen be wts een liefelijk herdenken dat van die dagen in dartele onbezorgdheid gesleten toen nog een moe derband de kioderaclireden leidde de jonge harten vormde en 3iob s avonds zegenend plaoht uitt te breiden orer de donkere en bloode hoofdjes der Rispenden De edele vrouw met haar zorgendo liefde was 10 den kring der haren de goede engel geweest die slechts een gestalte scheen te hebben aangenomen om tranen te drogon op aarde om op te beuren eu wel te Hoen Ëen stille aandoening had zich meester gemaakt van hen die de doode bad achtergelaten ea allen dachten mat weemoed aso de dagen die z j oog slecht in de herinnering konden doorleren en wier geluk zij Dooit genoeg hadden gewaardeerd omdat de gewoonte vaak de dankbaarheid doet vergeten O had ik mijn moeder nog zeide Elisabeth tot zicfazelve hoe zou ik voor haar mijn hart uitstorten 1 Ik zou baar do oplossing vragen van het raadsel dat ik in n ün horst bewaar waarvoor ik geen verklaring durf te zoeken Als oatwakend uft een droom door bet geluid van voetstappen in de gang hief zy bet hoofd op ea ontmoette baar blilc een paar donkere stralende oogen Johannes I Hnar ontroering was zoo groot dat zij geen woord ifieer spreken kon Clara en baar vader gingen den rreemdehng te gsmoet diea Jtuaph ali gast ket ouderlijk huis binnenleidde Nog vdórdat Johaones bet ontstelde meisje genaderd was dat langzaam van baar zitptaate was opgestaan wist zg welke de stem was die luide in haar geroepen had om iets waarvoor zij geen naam koo vindsD en dat ia die oogenbtikkn vaa wseaioed en boorenda bg het nationaal holdeblyk aan koningin Emma bg baar hnwelgk geschonken en de monumentale hulde van bet leger aan den laatsten koning nit het hnis van Oranje hebbeo io deze vertrekken plaats gevondeo evenals de kostbare geschenken van malacbieten opaal door den Czaar en den Paos indeitgd aan koninklgke familie geschonken t Merkwaardigste van de cadaanx ïs wel aon SèvresvauB die gehee afwgkt van hetgeen gewoonigk nik deze beroemde fabriek wordt afgeleverd povel in model als kleor door president Mac Mahon iian koningin Sophia tan gesobaoke werd gazondeo Et zullen in Amerika Engeland eo Frankrgk wel geld potentaten zgn die hunue paleizen koetbaarder eo lawaaieger hebben ingericht Uit dit Paleis straalt een voorBaAmrgke defi ghflid dia ileohta noode offert aan het nieuwe zoo noode dat de centrale verwarming welke toch niet uit kan blgven voorloopig mtar door zichtbare vulkaobels wordt oonoodig gemaakt In ééa enkel vertrek in da kleine eetsaal wordt na electrioteit geleid vaor verlicbtiog en is oen varandering gebracht in de wgze van venrarming overigens zgo patent olie en katraan daar nog ia volle fleur als op den di dat Koniugin Willam I d rageering aanvaardde He middengedealte tin het Paleis wat aanvankelgk in 1533 een particnliere woning waarvan niets andere orer ie d M bet lorrsiii waarop ze staat Een tyd lang in de achttiende eeuw waa t het eigendom van Prnisen De tegenwoordige inrichting dateert van 1814 met vergrootingen in 1825 eo verbouwingen in 1891 en 1893 Hier trouwde 8 December 1646 de oodste dochter van Frederik Hendrik met den Keurvorst van Brandenborg die Frederik I Koning van Prnisen werd en stierf Amelia van Solms In die dagen kon men er geen Amerikanen met faandoateera e ontmoeten die al pratende met den beleefden uitlegger en voorlichter van alles en nog wat een photo nemen om thnii te laten zien wat ze io tbe old country hebben waargenomen Het Paleis is sedert 6 dezer voor bezoekers opi ngesteld op vertoon vatf eeo k 50 cent verkrggbare kaart De opbrengst Is ten voordeele van het personeel Fooien zgn streng verboden Vóór de w odeting toekent da bezoeker zgn naam in een rt ister Dinsdag jl is te Amsterdam opgericht een seoijjtair Noorden Zoid Nederlaodsch Operagezelschap ten doel hebbende noowel in Noordals io Zuid Nederland operavoorstelliogen te gereo in de Naderlandsche taal Tot op dit onrust kaar hart was uitgegaan nsar die eene gestalte naar die stem die oogen die vriendenhaadflD welke haar nu werden toegostoken en die zg aannam met een gevoel als moest z neerknielen aan zgn Toetea Johannes Ritter had op dencelfden dag als Joseph de stad verlaten om enkele leden tgner familie n eeaige bekendea te gaan bezoeken die hem in den laalsten tgd met brieven en uitnoodlgingen hadden vervolgd Hij beschouwde het als een groote opoffering van zgn kant eindeljjk aan die aanzoeken t hebbeo gehoor gegeven want men koo hem geau graoter dieast bewezen dan dopr hem rustig thuis te laten bg zgn manuscripten en boeken en het reizen op zich zelf sohewi hem zulk een kruis dat hjj bet aanbod van zga vrisad Josnpfa om dan tocht ta lamen tt doea als een ware uitredding had aangecomen Gedurende de reis had de jonge Bupert at zgn or erred ingskraoht gebruikt om den ander over te balvD bg ben te overaaobten au de hartelgkheid waarmede Johaones door allen werd welkom gebettea deed het hem niet berouwen aan de uitnoodigiog gehoor te hebben gegeven Men schaarde zioh weer om de gastvrije tafel eu onderhield zich op levendige en ongedwongen wgze Elisabeth was baar ontroering eindelgk meester geworden eu beschoawde met een altgd nieuwe belangstelling Johannes edel gelast het open machtige voorhoofd met het aohterwsaris geworpen blonde hosr zgn dunkergrgze oogen met hun eigenaardigen slaatglans en den hoogbaitigen mond met dieo welbekeadsn trsk half van weemoed half van spot