Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1897

1 Mei TUd van Greenwich Zomerdlenst 1897 AaDgevasgen DAM 4 62 4 6S 6 88 6 61 Olrecte SpoorwcgverbiDdIngen met GOUüA o o U D A a o T T ï 1 1 84 8 48 8 67 S0 9 87 9 B4 10 11 11 1 7 60 6 86 40 47 10 18 10 80 11 38 O T T ï R D A M G O O D A 7 S6 8 40 7 48 8 18 9 00 ft 10 18 DEN H AAS GOU DA Huge S 4 7 80 7 48 8 86 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 06 4 83 6 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 1 66 8 0 Z Zegw ZaT M 17 Gnud 8 88 7 60 8 18 9 08 O T R ï O H T G O n D A Utiaeht SS 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 3 08 3 66 4 48 6 86 6 68 7 66 Waerdaa 6 68 8 0 10 88 11 66 4 18 7 18 üudenter 7 07 8 14 10 48 4 84 t Gouda 7 88 8 97 9 81 9 6110 6 11 10 18 111 88 8 46 4 87 6 80 07 7 89 88 AHSTIKDAM eOUDA 8 16 9 06 10 48 I 6S 8 46 4 46 14 10 0 18 1118 1 M 10 1010 6411 87 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 60 7 48 8 83 10 10 10 88 V 8 07 9 08 l j J j l l i 1 5 8 10 88 11 6 11 44 10 84 10 64 11 10 BOliDA CTKECHT toadl 6 80 6 87 7 66 8J1 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 38 06 Oudaw 6 46 64 11 14 Woard i6 68 7 3 8 18 11 89 UtnaU 18 7 88 8 98 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 3 e O D U A A U8TKR0AU 10 67 18 10 4 11 P l UI I 8 66 8 9 10 17 10 85 7 10 10 34 8 84 84 7 18 8 43 10 41 8 60 6 08 6 4 7 38 t 6 11 19 11 18 9 48 U 1 10 17 10 86 11 41 oogflnblik zgn ala leden ioegeireden de heeTQD 3 Q de Groot directesr eo regisseur Gottfried Mana ofkeat directeur eti solorepe titoor Merrouw C Dirckx t d Weghe eerste drRtuatiscbe ztogeres Johan Schmier eerate bas eo muzikaal advisear t d Uoek H V P Dirckx administraleur iorw l met Teie operazangers en operezangereüsen oDderbanddliagen zyo aangeknoopt Zoodra i tot het gezfllscbap züd toegetreden zullen banne namen bekend gematkt worden Het gezeUcbap i geteatigd te Am iterdam Om het beatasn er van voor langon tjjd te Terzekeren bestaat de Tereeuigiog uit socië tairea en peonionaires De maatschap is aangegaan voor 5 jaar De TOOratelliDgen zaUen werden gegeTea in een der vier groote schouwbargen van Amaterdam Nog kan worden medegedeeld dat jnfironw Celine Coops laareat van het kooiuklgk conservatoriDm te Gent aan het gezelschap terboDden ii Men meldt tan Terschelling Een trenrig drama ia gistermorgen aan de kost Tan ons eiland afgespeeld De visscberlni die zich gisternacht op zee beToodeoi waren verplicht door den storm daartoe geleid te trachten binnen te komen Enkelen golakte zoïkt doch de blBzerschepeo F X 124 en U K 311 werden dof r den uitachietecden wind omrer geslagen tn gingen alzoo met de bemanning te gronde Zes personen hebben daardoor ban graf in de golren geionden en eenigen er van laten in droeve omstandigheden vrouw en kinderen achter Men meldt van Texel Het verongelukken der TAelache blazerachuit T X 124 dompelt weer eenige familiëo te Oosterend in rouw De drie opvarendeii schipper Maarten Daalder en da beide knechten zonen van de viaflchers P en M Vlamirg waren daar woonachtig De verongelnkleo waren ongehuwd Naar men wil it deze zelfde achait in den storm van 27 Maart 1896 omgeslagen en werd toen aehter de Sierlandsclie gronden gevonden weer gekalefaat en opnieuw in de vaart gebracht Naar aanleiding van het vraagstuk Verzekering tegen Werkeloosheid een ontwerp dat zoo diepiogr pt in de sociale verhoudingen heeft de redactie van D Mentor het oordeel gevraagd van enkele mannen die op dat gebied zeer zeker als ter lake kundig kannen gerekend worden Deze vragen waren lo ÏH verzekering tegen werkeloosheid wenBcheiyk 2o Zoo Ja acht n deze verzekering in ons land nu reeds practiach uitvoerbaar 3o Wat is u meening omtrent de crisis in verband met een eienineele verzekering tegen werkeloosheid 4o Zou een betrouwbare en volledige werkloozpn slatistiek nu reeds kunnen worden opgemaakt Het oordeel van da heeren J C van Marken te Delft B H Heldt lid der Tweede Kamer E Kater voorzitter an Patrimonium luidde ala volgt Pont 1 werd als zeer weoaobelük door allen toestemmend beantwoord ofschoon de heer K Kater den tgd nog niet gekomen acbi uu verzekering vau oude en invalide werktteden op de dagorder staat Pont 2 acht de heer Van Marken onuitvoerbaar door gebrek aan statistische gegevens De beer Heldt gaf een toestemmend antwoord maar meent dat zy aanvankeiyic niet op juiste gegevens zal kunneo berusten en dus door de er ariug op wetenschappelijke bedding zal j eleid worden terwijl de heer Kater de uitvoering onuitvoerbaar acht zootang de arbeid zoo weinig is georganiseerd en het individualisme nog hoogty viert Pnnt 3 wordt door den heer Van Marken niet beantwoord omdat hji daarvan weinig studie heeft Kenmakt dn hper Heldt raefot 8 16 8 SB 8 4a 8 4 6e 8 88 C6 7 86 7 8 7 8 7 48 7 66 Oouil I Mooidreoht NUuwBrkark Otpella Botterdun 6 68 S 08 11 19 S 86 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 Bottardui Otpelle HJeuwarkwk Uooidraoït Boud 8 10 60 81 87 8 1 Ooliaa JjnMdUi 0 0 Ï Z 7 68 8 61 V 8 07 9 08 tH 8 18 9 08 9 46 dat het euvel der werkeloosheid door de v rzekering zal afnemen dasr zij den omvang van bet kwaad in verschillende bedrijven zat dcea keouen terwijl de heer Kater vreest dat bet wantrouwen taascben werkgevers en werknemers in de verzekerieg tegen de f evoigen van werkeloosheid zoo lezen vergemakkeiykiog om by slapte arbeiders te ontslaan Pont 4 De heer van Marken zonde het wenscb iyk vinden er een aanvang mede te maken eo is vao meaning behoudens uitzonderingen dat op de medewerking van ge meentebeatoreD niet te rejienen valt mnar een lichaam ala het Nutc daarvoor aaogewezeo is om bet initiatief te nemen De heer Heldt acht een uitvoerige statistiek ondoeoiyk omdat de beroepastatistiek bet product der jongste volkstelling bet eenige wat we op dit gebied hebben weinig betrouwbaar is De beer Kater ia van oordeel dat geen oitvoerige atatistiek kan worden opgemaakt Dan alleen wanneer Patroons en Arbeiders goed zyo georganiseerd en de middelen aanwezig om elkander te cooiroleeren zal er an een betrouwbare statiatiek sprake kannen zyo Een treffend staaltje van bet beminneiyk karakter van keizer Wilhelm I wordt medegedeeld door een lezeres der Voss Zeitung welke tevens de heldin dezer kleine episode waa Het was in het jaar 1866 de rerste berichten omtrent de overwiaoing bereikten uit Bohemen de hoofdstad en overaf heerscbte uitgelaten vreugde Ook de kleinen namen deel aan de algeoeene blijdschap eo een klein meisje greep in spontane opgewondenheid naar de pen en schreef den volgenden brief Lieve mgnbeer de koning Het doet uy veel genoeKtn dat wq den stag gewonnen hebben Wat zullen die Oostenrykera het land hebben Ik danste door de kamer en zoog De Pruisen hebben den alag gewonnen hoezee Nu vaarwel lieve mynheer de koning Groet de koningin en baar kinderen voor roy Harteiyk gegroet door uw vriendin f volgt de naam Het adres luidde ïAan den koning van Praisen Berlgn IJnter denvLindeo franco Eenige dagen later hield voor de woning van het kind een hofrytaig stil waaruit de geheime hofrand Bork stapte om het kleine meisje een eigenhandig scbryven vau den ko ning ter hand te stellen luidende Mya besten dank I Wilhelm Tegeiykertyd deelde de hofraad het kind mede dat de koning hem had opgedragen aan de kleine schryfster te zef gen dat syn Majesteit en de konioklyke familie zich ieu zeerste hadden verheugd over dit bewg van kioderiyke vaderlandsliefde en dat de koning steeds een aangename herinnering zou behou den aan deze aardige attentie Ëen treffende executie op Cordica Eergistermorgen heeft te Bastia de executie van Bartoli bygenaamd Manaccia plaats gehad Hut ontwaken van den delio nent die wegens een moord uit wraakzucht ter dood veroordeeld werd w B ontzettend Hy sliep vast toen de officier van jostitie laat gef hem te wvkken Manaccia verschrikte hevig en tjjdenB de voorlezing van het doodvonnis riep hy ouopboadelijk Neen het is niet mogeiyk de president der Republiek moet my gratie verleenen want ik heb niemand geilood ik ben onschuldig I De aalmoezenier der gevangenis noodigde denveroordeelde daarop uit de mis by te wonen waaraan Manaccia dankbaar voldeed De menigte die boiten stond te wachten werd rumoerig Manaccia zag bleek als een lyk Hy werdondersteund door den geeslelyke en den beul di ch op weg naar de guillotine richtte by zichop en keek strak de meuigte aan De veroordeelde werd dadeiyk door den beul en zyii bel pers gegrepen die hem op het blok drukten Een oogenblik later viul de bgl en rolde hethoofd van den man over de planken van bet scha ot ll l 18 18 11 88 11 88 11 42 t 1 61 18 88 1 68 13 86 18 81 18 8 1S 4 18 66 63 10 1 10 89 10 8 10 43 10 49 9 88 11 3S 11 60 8 37 8 46 1 08 6 10 7 61 8 11 l ll 11 64 18 08 Yoor de Amaterdtmaobe rechtbank slonden giflteren wegens beleedi ing van den geneesheer der gftvanReoiB L P Walbnrgh Schmidt terecht F Domela Niaowenhais L Hermans en A Cfthen Deze drie bfklaagdeo hebben deatyds in eene openbare Yergadpriog onder meer beweerd dat dr Walbnrgb Sebmidt weigerde het gestel van Cohen te onderzoeken en dreigde hem stortbaden te zoUen doen geven tot hy er een beroerte van xoo krygeo VolgeoB de dagvaarding zon buitendien Hermans den dood van den dinmantbewerker GoUtcin aan de behandeling door den genoemden geneesheer toegeschreven hebben lo deze zaak waren 29 getoigen gedagvaard De h fr Walburgh Schmidt deelde mede dat bekl Cohen hem als gevangene had verklaard aan aathma te lyden waarom htj vroeg flanel te mogen dragen en wittebrood in plaats van roggebrood te mogen ontvangen De dokier antwoordde die ergunning eerst te kunnen geven zoodra bet hem bleek dat de gevangene werkelyk asn aathma lydende was Eene verklaring van een geneeakundige kon Cohen niet oveiUggeo Cohen maakte zieb woedend over het nitntel en stelde zich zoo opgewonden aan dat de dokter zeide al8 je met kalmer wordt zal ik ja pu stortbad laten Cevenc Get bleef den gezondheidstoestand van den bekl observeereo doch vond nimmer eenier sjmptoom van asthma De bekt stond onder don invloed van subnormale temperaturen Dit gaf den geneesheer aanleiding hem voor bet vertrek uit de gevangenis te waarschuwen zich voortaan kalmer Ie gedragen zoo hy zich niet een vroegen dood op den hals wilde halen Deze welgemeende rnadgeving bracht den gevangene er toe zyn apyt te betuigen over het feit dat hy zich in den aanvang niet zeer kalm tegenover don K neesheer had gedragen Beklaagde Cohen ondervraagd beweerde dat getuige op zya verzoek om hem te onderzoeken geantwoord had lk verdom het om je te onderzoeken je hebt geen flanel noodig eu als jy denkt dat ik dat niet bsoordeeleo kan zal ik je stortbladen laten geven tot je er een beroerte van krygt Van exonsses ia volgens bekl nimmer sprake geweest Tydena zyu verblyf in de geraogenis vermeed men opzetteiyk een grondig onderzoek der handelingen van den geneesheer Volgens bekl gaf de getuige nu eene onware voorstelling van die handelingen Nadat door bemiddeling van beki s vrouw ruchtbaarheid aan die behandeling was gegeven in de dagbladen as aan bekl flanel en ander brood verstrekt De bekl Cobeo verzocht den getuige ds Traag voor te leggen waarom by zeven maanden gewacht had met zgne aanklacht op welke vraag get echter weigerde te antwoorden waarop de bekl nog een groot aantal vragen deed stellen waarvan sommige beaot woording vonden Zoo bleek net dat geen aanklacht tegen het N v d Dag dat een beschouwing had vastgeknoopt aan bet ingezonden fltnk van bekl s vrouw kon worden ingesteld omdftt bet dool om te beleedigen niet zoo te bewyzen zyn geweest 4 6S 6 08 6 00 6 10 6 96 8 60 6 40 8 4S 8 10 4 10 4 16 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 18 87 4 29 18 47 7 10 U4 Amitardan 0 at e nd 7 88 Omtrent den gevanRone Lodewyk verklaarde de dokter dat Lodewyk toen zich by ezen gevangene een lichte aanval van bloedspowing voordeed door den getuige zelven en drie andere employés aanstonds voorzichtig naar de ziekenzaal is gebracht Aan den zieken ge vangene Golstein zyn doelmatige en overvloedige spyzen en dranken melk ryat soep vloeach enz toegediend By zyn vertrek ott de gevangenis bedankte Golatein den dokter hartelyk voor de geneeskundige behandeling Hy was nog eenigen tyd ala patient gebleven nadat zyn tyd verstreken was doch vroeg eindelyk zelf om naar huis te mogen gaan Daarby werden voorzorgsmaatregelen genomen en werd gezorgd dat de patient te bed bleef tot het oogeoblik van vertrek Par rytnig ging hy heen maar later is het den getuige Kebleken dat Golstein niet naar zyn wojing is gegaan maar naar een herberg op bat Leidscbe pleio waar hy een half nur bleef f rmans deelde mede dat hy in de gevan genis vertoevend het roggebrood niet verdra gen kon waarom hem ook iater in de gevangenis te Alkmaar wittebrood ia versterkt dat dr WaSbnrgh Schmidt echter den bekl zoo oppervlakkig had onderzocht dat hg niet eens had opgemerkt dat bekl een knostgebit dro Hermans zeide voorta in de vergadering deo dood van Golstein rechtstreeks aan de behandeling van den dokter te hebben toegeaehre eo maar slechts gezegd te hebben dat het den schijn had ala wss er misdaad ja moord begaan Goldstein was in de herberg op het Leidscbe Plein gegaan omdat hy uitgeput niet verder kon en rosten moest Beklaagde Domela Nienwenhnia die bet hem door Cohen medegedeelde ala feit aaxigenomen had noemde in de vergadering deo geneesheer een huichelaar daar hy in het Magoniek Weekblad een artikel In menseben een welbehagen had geschreven en daarin de liefde tot den evennaaste had bepleit Deie bekl eoachte aan dr Walbnrgh Schmidt de vraag geste d te zien of hyzelf zioh niet een hniehetaar zon vinden indien Cohen waarheid had gesproken De president weigerde evenwel deze vrsai te stellen Hierop volgde het verhoor van een inspecteur van politie eo van drie verslaggevers die de vergadering hebben bggewoond Uit deze verklaringen kwam niet duidalyk aan den dag of Hermana feiteiyk den dokter aansprakelyk heeft gesteld voor Golsteios dood dan wel over den lachyn van misdaad heeft gesproken üe ontginningswerten te Jubbega Schoter land voor den beer Janssen te Amsterdam zyn voor dit winter halfjaar geëindigd De ontgonnen heidevelden zien er reeds keorig uit Verdeeld in kleine hoeven van één hehtare syo daarop nette arbeiderswoningen gesticht met ruime gelegenheid voor berging van den oogst eo stalling voor twee koeien Door hei aanpUaten van een boomgaard op elk perceel en van houtgewas maakt het gehflel een aangeoamen indruk Algemeen staat men verbaasd over de herschepping welke in zoo korten tijd tot stand gebracht Aan de ontginning hebben dan gehselen winter wanneer bet weder t toeliet zavenen derlig arbeiders deelgenomen ook verschafte het bonwen van de woningen aan vale timmer en opperlieden werk De woningen souden heden in gebruik genomen worden Toen Edison nog pas kort de phonogroaf had uitgevonden ea dit instrument nog weinig bekend waa beeft de groote Amerikaan eens op grappige wyze de uitwerking zyner nienwe uitvinding beproefd ten oste van de naohtrost van eau zyner vrienden die by hem logeerde Edison had zya instrument aangebracht in eene groote klok op de slaapkamer van zyn gast Deze waa kalm ter raste gegaan toen di klok elf onr sloeg Nanwelyka waa be elfde slag voorby of een aiem sprak plechtig Elf uur Nog een nor en gy zult sterven Door angst aangegrepen trok de ongelukkige zich het dek over het hoofd en door leefde een versobrikkelyk oor Daar sloeg de klok twaalf en na den laataten slag liet de stem zich weer plechtig hooren Twaalf uur Bereid u voor om te sterven In doodsangst en schrik sprong de rampzalige gast het bed oit rende naar de deor en viel in de armen van Edison die daar met een paar vrienden de verachyning van deu man badden afgewacht In Zuid Australië heeft ee e hevige aardbeving plaats gehad Byzooderhoden worden nog □ iet meegedeeld 9 67 10 3 1 18 10 04 10 11 V 10 18 V 10 87 10 64 11 80 0 8 87 10 09 r 9 47 V 64 10 01 w 80 10 07 10 89 8 61 7 81 7 68 7 69 8 08 8 13 8 88 7 86 8 17 6 87 0 84 6 41 47 1 80 18 7 18 7 66 9 8810 03 18 9 34 4 68 8 30 9 48 6 04 8 9 69 07 10 08 9 88 9 8 9 49 10 14 7 46 Ml 18 1 48 Een DuitBcher beeft by de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat hem in een onbekend café zyn portpmonnaie inhoudende 170 Mark ia ontstolen vermoedelijk door een hem onbekend heer met wieo hg eeo glas bier had gedronken Wur kgb j tutu Ik moat eaa ctdeaa hebben toor Trouw ie ia morgen jarig t Ia lastig en t koit iemand bovendien ean bandvol geld Waarom doe je niet zooala ik Ik hebmgo rauw na al 25 jaar lang een cadeaoop haar lerjaardag gegeTtn ea het heeft mynooit een cent gekost Hoe lerer je em dat Heel eeoToudig Toen we gatronwd waren en haar eijaardag kwaa heb ik haar eeo bankje Tan 25 golden gegeren Toen ik ja rig wai heeit zg hut my gegeren en dat hebben we sedert zoo folgehonden t Is altgd ean aardig cadean en het kost niemendal I Bultenlandscb Overzicht Offieieele verklaringen in bet Eogelsohe Parlement en door de Duitache regeering ge daan doen zien dat de mogendheden tbana werkeiyk als vredestichter a optreden Zy hebben Griekentands volkomen goedkeuring weten ie verkrygen op hun bemiddfliingsvooratellen en sullen thans de volmacht van den sultan weten te bewerken De Temps wyater nogmaals op hoe hoogst moeiiyk de rol is die de mogendheden op zich wiileo nemen iBet is dnideiykf zegt het Fransche blad dat de overwinningen in Theasalië by de Torken da herinnering hebben oitgewischt aan de verschrikkeiyke gebeurtenissen ia Anatolië eo dat naarmate bet pook der moordaanslagen 1 meer vervluchtigd wordt het d okbeeld van verovering en uitbreiding van gebied toeneemt in kraoht Oit is ongelukkig maar het was te voorzien Toen de mogendheden den oorlog lieten nitbreken hebben zy aan het ryk dat de overwinning behaten zoo een kans gegeven om zy i zelfvertreoweo te herwinnen Daaraan hadden xg moeten denken vóórdat zg zooala thans lord Salisbury doet gaan verklaren dat het Concert geen échec heeft geleden en vol komen zgo doel bereikt heeft door den oorlog te localiseeren De waarheid is dat men thans de bittere vruchten zal oogsten van deze fout dat men er de gevolgen eerst van zal opmerken als na bet sluiten van den vrede de Oosteraobe quaeatie weder wordt ter hand genomen op het pnnt waar men haar gelaten had en men genoodzaakt zal wezen bervormiagen op te dringen aan een staat die prat is op zyn overwinningen besef heeft van zyn levens kracht ea zyn nacht en zioh meer en meer vyandig toont tegen hut program van bet Chriatelgk Europa Dinsdag beeft de Üioid Afrikaanscbe Enquêtecommissie te Londen haar werkzaamheden hervat Nauweiyks was Labouchére begonnen met den hertog van Abercorn lerder te verheoren ot Biogbam teekende verzet aan tegeo Laboncbere e vraag hoeveel aaodeelen in de Chartered Company getuige oorapronkeiyk gekregen had alsook tegen getaige a antwoord achtduizend Bingbam betoogde dat de particuliera geldeiyko zaken van de getuigen niets met h t onderzoek te maken hebben waarop Labby antwoordde dat die er alles mede te maken hadden want dat de beele Jameaonqnaestie berustte op een beorsipeculatie Bingham bleef echter protesteeren waarop Labonchere de zaal het ontruimen om de commissie gelegenheid te geven dit punt te overwegen Na een geheime vergadering van een half Qor had de commissie haar bealuit genomen en werd de 0 enbare vergadering heropend Jaokaon deelde toen mede dat volgens de beslissing der commissie aan getuige gevraagd mocht worden of hy ia het laatste halfjaar van 1895 aandeelen van de Chartered Company gekocht of verkocht had Abercorn ontkende dit Dezelfde quaestie deed zich weder voor met den getaige die na Abercorn verboord werd den hertog van Fife lid van de directie der chartered dien Laboncbere in het algemeen wilde ondervragen nopens zijn beurazaken met aandeelen der Chartered Company onder voorgeven dat de besliasiog van de commissie enkel den hertog van Abercorn betrof De voorzitter zeide toen tot Labouchére dat hg zyn vragen die buiten de orde waren niet kon toelaten Laboncbere zag er toen van af Fife de sohooneoon van den prina van Walea bleek overigens een veel betere getuige te zga dan Abercorn By legde stellige verJclaringen af en ontkende dat hy van den inval geweten had of zelfs maar vermoedde dat iemand van de Cbartered Companyc eenig plan tiad m zich te mengen in Traosvaalscbe aangelegenheden Op ds vraag of Rhodes hem verteld had hoe hy betrokken was geworden ïn de revoItttionnaire bewegingen te Jobanoesbnrg antwoordde de hertog dat by groote bewondering voor Rhodes bad maar bereid was om te verklaren dat Kbodaa hem had misleid De laatste getuigen waren de heeren Farqnhar en Gawiton twee andere directeuren die erkenden dat cy in den herfst van 1895 aandealsD der Chartered Company hadden verkocht maar enkel als een gewone comnereiwle trasMetie De commissie verdaagde daarop baar siiÜDg Er gaan oog steeds nienwe troepen uii Engeland naar Zuid Afrika Na een onderhond mat den hertog van Connaught te Alderabot vaardigde de kolonel van bet 3a regiment bftsaren Maandagmiddag eeo order nit dat het regiment deu 21en naar de Kaap zou vertrekken Algemeene verbazing maar voegt het bericht er by geestdrift in alle rangen Het regiment was bestemd in den herfst naar Indië te vertrekken Bovendien gaan er nog twee compagnieën intendauce en een detachement genie naar de Kaap Men verneemt ook dtt het 15e regiment huzaren onder kolonel Sir Fredk Wellington dadeiyk na de jnbileumarevne daarheen gaat Generaal Nicholson heeft Maandag te Dorchester da 13a battery ve dartillerie die eerstdaags met twee andere battergen naar ZuidAfrika vertrekt geïaspecteerd en den troep volgenderwgs toegesproken Hy hoopte dat er niet gevochten zou worden maar al of niet hg epoorde officieren en manschappen aan eensgezind te sgu en hy hoopte dat de minderen vertrouwen zouden hebben in de officieren Hy kon nit eigen ervaring zeggen dat da Boeren hg lange na zulke goede achutters niet zyn ala men algemeen gelooft De zonderlinge crisia in Denemarken ia tot een oplossioft gebracht door de aftreding van bet kabinetK heed ts Tb ott ZooaU men weet was de crisis indertyd begonnen met de verwerping der BeKrüotÏDg door het Folkething Baron RheedtsTbott trok zich dit echter niet zwaar aan daar hy vertrouwde haar ala gewooniyk door het Landsthing goedgekeurd te zullen zien en dos genoegzaam gedeka te zullen zyn em met een halve coostituoneele goedkeuring to kunnen voortrcgeeren Maar het Landstbing gaf er voor dezen keer nu eens den brui van een begrootiog in behandeling te nemen die niet vooraf door de Tweede Kamer was vastgesteld da minister Jensen en de oudminiater Ëstrop die zegt men beiden de hoop koesterden op het huasen te komen weigerden ook de voorloopige twaalfden roodat de Begeeriog weder haar troost by het Folkething moest zoeken om door een compromis een regelmatige begrootiog aangenomen te krygen Dit gelukte met 89 tegen 6 stemmen nam het Folkething do gewyzigde of compromis begrootiog aan maar het Landstbing erwierp baar met 39 tegen 20 stemmen Toen bleef er inderdaad niets anders over dan ontbinding van het Landstbing den vooroaamsten steun der Kroon óf aftreding van het Kabinet Er werd healoten tot het laatste eo reeds heeft koning Christiaan IX deo rroegeren mioister prefident £ trup in audiëntie nntvauKcn Graaf Badendi de Oostenryksohe minister president kan weder vryer ademen Het besluit der Daitscba partyen om a tnrt et it travers obscructiouiame te voeren zoolang de taal verorden ing niet was ingetrokken had bem leelyk in het nauw gebracht Hy heeft zich onoüodig beangst gemaakt Het is reedi oit met de eenheid onder zyu tegenstanders Ds Duitscbe volkapartg is afvallig geworden zg heeft aan de liberalen doen weten dat zy in economische aangelegenheden haar obstrnctionistische politiek zal laten vareu Eu daarmede is de kracht van den tegenstand gebroken Übatructionisme dat niet in alles wordt doorgezet mist zyn uitwerking Volgens een bericht nit Boedapest aan de Neue Freie Presae is het laatste voorstel van de Oostenriibsche regeering geweest dat Qooten zooden bepaald worden op 63 6 en 36 4 terwyl het laatste voorstel van de Hongaarscbe regeering was 66 8 en 33 2 Als men bedeokt dat bet oorspronkeiyk voorstel van de Oostenryksche commissie luidde 54 tegen 46 en dat van de Hongoaracbe 70 tef en 30 moet men erkennen dat de berekening van de Hongaren juister ia gebleken Maar deze zooden nu lykt het w l wel wat toegeffllyker kunnen zyn BargerlUke Stand GËBOREK 11 Mei 8imon Johannes ouders J de Jong eo E J de Bruin 12 Nicolaaa ondera G Kooyman en D Broekhuisao JohanuNB Hendrikos ouders F van Riensbergen en G van Klcefif Jan ouders D van Dam en C van Rooo OVERLEDEN 10 Mei W van der Wfteter 7 w 11 A Nobel 53 j 12 A Begeer hoisvr van C M Pooksma 65 j C Koster 44 j GEHUWD 12 Mei W A van Soest en A P van de Pavoordt S Boot en M W Stuivenberg P J H Kiera en E W van Leeuwen Roeuwyic GEBOREN Janna Jacoba ouders C Hoogeodoorn en M van Spenffen OVERLEDEN T Vink 61 j r K van Dam 68 j GEHUWD 3 O Gfntenaaren A Stofberg Ontvangeen de NOUVEAUTÉS in PARASOLS dooh lullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam 11 MEI slotkrs 98V t 84 91V Vrkns 88 981 97 104 84 84 84 s 81 68 87 91 Ksomtma Oert Ned W S 8 dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOii OU Geudl 1881 88 4 iTiUB Inselirgving 1868 81 SOosTl Obl iiip pierl868 6 dito in ziker 1868 6 PoamoiL OM met coupon 3 dito ticket 3 103 8 58 61 H 18 106 S6 l 100 94 52 680 925 100 54 100 805 146 58 97 100 74 26 107 101 804 286 100 52 54 150 98Vi 68 76 i 1112 lOlV 100 100 168 158 loo V 43 102 10 18 103 70 107 44 187 219 106 106 103 103 116 119 32 118 KusLlüD Maiw L Pr Lieu oort 6 NlD HoU IJ Spoon MiJ sand Ui tot Etpl y St Spw aand Nfl l nd poorfregm aand Ked Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTja l Spootirl 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLlN Warschau Weeuün sand 4 BosL ür Kuis Spw Mij nbl 4 Baltischo dito asnd Fastowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 8 Kank üb Azoir jp kap obl 4 dito dito oblig 4 aid Ahki ka Cont Pao Sp Mlj obl 6 Ohio Morlh W pr ü i annil dito dito Win St I olor obl 1 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl ia goud 4 Louist Si JBshrllloOert ï aand Meiioo N Spw My Ie hyp o 6 Miss Kansas r 4pot pref aand N ïork OntasioS West aand dito t enn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 5 St Paul Minn i Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 B Canada Cao South Cert v aand Vuf C Balliv Na lob d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramwog Msats aand Ned Stad Amsterdara aand 3 Stad Kottordam aan 3 BILOIS Stad Antwerpen I8S7 i i Stad Brusael 1686 8 HoHS Thoiss BeguUr Geeellseb 4 OoateNK Staatalt ening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 NiD Ver Bei Hvp Bpobl eert 354 Staats loterij 6e Klaase Trekking van Donderdag 18 Mei No S 2 en 10854 ieder 1000 No 1246 2872 6616 18691 on 19132 ieder 4011 No 75b7 800 No 8618 4111 4231 9174 10711 11130 11826 12952 17284 en 19827 ieder 100 Prijzen van 70 186 8836 4721 6874 10S47 13664 16828 17684 888 88113 4867 909 10417 18701 16016 17976 346 2815 4935 698 10116 13983 16048 18308 386 184 6154 7026 10631 14067 K810 18666 884 8687 5164 7197 10751 14087 16831 18864 476 2690 6363 7243 10742 14247 16267 18999 651 2701 5580 787 1107 14266 16302 19 i81 556 2728 5626 7441 11088 14618 16307 19171 633 2744 5745 746 11991 14750 16847 19418 1167 2817 5763 7762 11999 16088 164U 19426 1239 2972 6893 7888 11069 16077 16653 19453 1376 8198 6962 81110 18298 16083 16690 19712 1448 8214 5982 8189 12303 15096 16913 19735 1461 8865 6044 8240 12329 16128 16916 19796 1521 St86 6068 8861 12480 16140 17032 19818 1539 8783 6090 8433 1247 16177 17078 20102 1634 8807 6867 8817 12783 16846 17090 80142 1674 3936 6380 90S7 12964 15284 I7I09 20179 1806 4405 6442 9867 18086 15323 17204 80189 182 4590 6471 9906 13110 16461 17277 80747 1831 4697 6620 9908 13124 16t60 17888 80790 1998 4608 6694 10019 18895 16860 17370 20797 1264 4 B0 6S I lOlK 139M 15891 1748 n l 2015 47S5 6688 10155 13412 16978 17697 20185 2090 4736 6788 10232 13606 6e Klasse 3e Lijst No 1S81 m s 1981 70 UARKTBERICHXËN Gouda 13 Mei 1897 Granen Bonder rerandoriaff ïarwei Zoeuwsohe 6 60 i 9 0 Mindere dito 6 S0 4 6 40 Afwijkend 5 25 i 6 70 Polder 5 75 l ƒ 8 96 Kogge Zeeuwsohe 4 2 1 i 4 50 Polder f 8 90 i 4 buiteolandsohe per 70 kilogrsm 8 70 k f 4 Gerst Winter 3 50 4 Zomer 3 16 H 8 50 Cberallier 4 0 4 5 25 Harer per boot 3 25 ii 3 76 por 100 kilo 7 96 4 7 60 Henoepiaad Inlandscb 6 26 4 6 60 Builenlandsohe 6 50 5 75 Kanariezaad ƒ 5 75 4 7 60 Koolsaad nieu 4 EriAen Kookerwten 4 ƒ Niet kakende 5 25 4 5 40 Buitenlandsohe roererwten por 80 Kilo 4 804 480 Booneo Bruine boonen ƒ 4 7 60 Witte booneu 4 Duirenboonen 6 4 6 96 Paardonboonen 6 10 4 5 40 Maia per 100 Kilo Bonta Amerikaanaohe 3 60 4 3 75 Cinqoenllne 5 60 4 5 75 Foianian ƒ 4 75 4 Inlandsche mesting k Vbbhabkt Molkree goede aanvoer handel ea prlJzOD flauw Volte rarkens goode aanroer handel matig 18 a 80 ot por half KG Biggen voor Engeland wei iig ajinvoer handel matig 17 4 18 ot par half KG Msgere biggen goede aanvoer handel ma ig 0 70 4 1 15 por week Vette sohapon re l aanvoer handel matig 17 a 25 Wei Larameren goode aanvoer handel vrü wel 5 4 11 Nuchtere kalven goede aanvoer ha dcl vrij wel 4 4 f Fokkalveren 8 4 14 Aangeroerd 126 partyen kaas Handel vry wel Ie lual 22 4 24 2e qual 19 4 21 Zwaardere NoordHolland iche 21 4 24 Boter voel aanvoer handel flauw Ooeboter 0 80 4 0 90 Welbeter 0 70 4 0 80 p Kilo ADVERTENTIEN 1 Heden overleed tot myoe diepe 1 1 drontheid myoe geliefde Ëchtgeaoote 1 AGATHA BEGEER in den ouderdom vaa 65 jaar C M POOKSMA Rosendaal 10 Qméx 12 Mei OT Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNlGBLOBM vna ll van8chaik Co gevestigd te Oravenhage Heppleritraal M en a0 nahy de Regeateseelaao van Z M dea KONING van BELGIË Indien gij hoe t I gehrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van éO CU 70 Ct en f 1 Terkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H TSH MILD Veeratal B 12G te Gmda A BOUMAN Moordrecht 1 C RATBLAND Boitoop B T WIJK Oudemalrr M KOLKMAN Waddinxveitt tl t H t onachadelykste tn s niklulykste poetsmiddel voor Heerea ea vooral dames en Kinderschoenwerk Is de Appretuur van C M MUIIer L Ce v lerll Bsutll Str 14 Men letMiiaed tS op naam en fabrieksmerk VseferMSaar hy Hsana Wlekitlir i ehe iiwirli ilia Hia tnwv su M asBnBl Ile el W iar s saa raksiL