Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1897

Zaterdag 15 Mei 1897 So TSIS I 36ste Jaargang Een ware Schat Toor de dbgelnkki alachtoffers der Zetfberlekking Onanie en gehe jue uitspattiagen is het beroemde werk Dr Retau s MMIE fiOUMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MAATCTIPPEir door JOH STAAXjL duidelüke heaohrgving met 57 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht het knippen vao Japonne i enz kan leeren Keeds duizenden met succes is gebruik De schoonste aanbevelingen van particujieren als van deskundigen Pryselechts 1 0 bfl Mej POORTMAN te Naaldwijk kliniek en Foliklmek voor OBSTETHME en Bpreeknren dagelyks van 12 2 n Gratis Spreekuren Matindag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A BVL Qmeeaheer Directeur it Pjtt PDIKE ODDE SCHIEDAMMER tJEirEVEE Merkt NiaHTCAP Vorkr gbaar bij PEETER8 Jz A Is bewija rau eobtbeid i oaohet en kurk ataedi voorliea van den oaua der Flrmi P HOFPS z KLFBi V AKIi C HoUandache uitgave met 27 afb Prtjs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg betVerlaga Magaziu te Leipzig Noumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook ih postzegels en in eiken boekhandel in Holland 1ANDART8 E CASSUTO Turfmarkt hl tiopda iinii van 10 tot S uur behalre ZONDAGS en WOENSDAGS Yoormiddag Mej J l Al TA Stads Verloskundige Spieringstraat P 24a FEAUSCEE STOOMVEEVEEU Cbeinische WasscberiJ TIN II OPPE HEIMEK 10 Kruiskade Botterdam OtbreTetocrd dnor Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor OÜUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomon en verreB T n alk Heerenen Oametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomFD ran pludiemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de ieawBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schnbbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig tjeukeu der huid alscok elke andere hnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door tDr Hebra ü Meehtentodt Onschadelijk Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooraitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrügbaat hg de St Marlen Drogerie Vametg Dnitschland Vergeer Standers Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikeubestekhönt Alle soorten Binnen en Buiteiilandsch gezaagd en geschaafd flout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Uoat in alle maten voorhanden Prijzen Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuomohrift van den kon Universitöifa Prof Gehm Ho ad Dr Harleii Bonn hebben sedert 60 Jaren tb Terzachtond middel togen hoesten heesohhoid en aandoening der ademingsorganen uitstoekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Yerpakking eele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Wnf iü de beste iawiMa t geD JioUt vv RlienmaëM Laadenp aea kortom ijTvgi AnkerPaia Expeller yffgX Ib mat liet kitti nun au te wenden tegen TerlwadbaM Yg nott éoi itMAl is leder baügeds s Anker Paiiiixpeller Prys 50 oeot 75 oent ea f 1 25 de fleesh Voorh den In de meeflte Apotheken en bq I A Rioliter t Go I Botterdam Te GOUDA bg A WOLFF Markt Ali4b n DE LAAT e TAN SON ap theker Markt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche Staalti iudende ulna Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in Sesschen a 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Aëthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Oeqts Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en FerfcoudAield oplossend en verzachtend Prga per fiescbje 20 Cent KaAEPiuKK HoLU Hofleveranciers Zeiat Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Het Fotografiscli Atelier STUOIO Isdagelijks ook des ZOND AGS geopen d nmiUH 6 Album por ffl tretten met ü BSff r Proeven f ISO P VAN DEB WAALS Plnweelen Singel B8 by de Tiendeweg JeflBrEeii worfll nl jong of oui door onse Mtk elu nikkel ZaliRpanrbftiikt welke o p ei genKar di ge wyee de lust tot tparen opwekt Poor de ainryke inrichting dener spaarbank kan men wal kwartjes itjwerpen maar 1 ot Keld ui et porto extra weör mtneniiDi lUvoreni fl H byenn gespaard ayn daar eerst Ihilnii fiR HpHdrhank slnh ftut matisoli ianKolvPOpent Nalediire inwerping luit sicn de spaarbank autouintiHoh en geeft tegelykertyd iliildfljl IiotingeworpenlioaragBkn Na geledigd te ryu is de spaarbank niivoudig we6r te sluiten en op uiouw de lust tot sparen Varxeniling t g rembt of vooruitb VtTZi ndiiiils Slerkur oni iiinidIt Mrb1 cIi o liT l ert n Co AmstBrdlRl N 7 Vocrl iirgwal i f Stedelijke Gasfal riek te GOIJDA De prjjs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vs ct Onder zekere voorwaarden worden pei ceelm gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmeterH bedraagt de haar 10 cent por maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week ïn huur bekomen Uflkronnd TontoonsttillingSt bo atun ake ry e Uagu Aug 1806 Wereldberoemde Sohoen Anpretaar Liparln Batin eoB ayn de beste middelen TOor het londer moeite keurig poetsen van alle pwart en fieklonrcf sohoenwerk Vorkrj gbaar fay winkftliert in scfaoenwerk ialanterlen Drogeryen om Uen lette goed op naam en fabilekBrnerk aaD AgeBti W Sai d MU Arnhem De Prijzen die gpevallen zijn op I ummers uitgeg even op de Vrije Vuoïjaarspaardenmarkt en de VVekelijksche Veemarkten moeten vóór 31 MEI worden afgehaald in het Café Schaakbord van de Grma A DAlf HET BESTUUR der HoU Maats van Landb afd Gouda XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMODES benevens HANDWeEKPAIKONEN aW IEDERE WEEK VERSCHHNT EEN MÜMMER In ieder n tektt Ktcarte platen modekrontekfeuUleton enz ene Ie Uitgave zonder geki platen mei 3 anijpfttr en 8 groote geknipte patr Per 12 ars 1 25 p post 1 45 2e H aU de Ie uitg met daareiiboven 6 gekleurde platen 1 76 l go Se Ie 12gekl pl eo 1 bij gekn p bg het 6e no 2 5o Ï 40 Se bij heL 6e no 1 gekn patr d keur I2e y eOB gekleurd traaie handwerkpatroon nonniR ii msmDs luii 8 8 20 Uitgave lan GEBB BELINFANTB te s Graienhag Wageojtraat 100 102 Handgsld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor XES jaren en voor iugeiyfden by de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werlielljken dienst by het aangaan van een verbintenis om XWISE JAHEN gedetacheerd te worden naar Oott lndié Aanbrenggeld TWIITIG GULDEN Men melde zich aan VriJwUHgers en MilUieplichtigen met onbepaald verlof h den Commandant vun het Koloniaal Weridepöt te Harderwijk of bg een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten MilitieplichHgen onder de wapenen tot hun onmiddeliyken Chef oi rTT7 iïTa Ei bT eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Honwkaarten en Ronwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIi li llArV en Zn ÉÊk t ir nr n HiL trr M ZHB ORANTta MA aA BLtra DTT FriiilRmps TE PARIJS Zendengratismfranco het prachtig geUtustreerd IIDE UNI mal nederlandschen of ftnnsohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen kleederen hoeden enz voor heeren dames n kinderen op genrankeerde aanvraag aaa II JULES MLUZOT a V PARIJS 8t l van lijden vollen en katMnta Itoffen laken enz enz worden eveneeni Aranoo toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongevwr d prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUchilngMi elke voor de goede en prompte nttvoerlngea w bMteUIngen benoodigd i n ien met eeoe verhooging van S 0 0 fltum tmM Êiitrü tm Intsmmds nckttn m alls plaatim vim Stdtrimi n Imlt itzomL M klanten hebban geena formafteitn Toor dt inklaring of andtminti n TtrvallM daarDna rétipiUHIHuili Is KêtuMtl ATmtS miiial daarmede belast i Oooda Druk van A BKINKHAN fc ZOON BINNENLAND GOUDA 14 Mei 1897 Bg beschikking vao deu minister van bia nenl zaken is bepaald dat bet eind examen aan het gymnasium albier zat gebouden worden op 28 Z9 en 30 Juni en dat daarvoor zgo aangewezen de volgende gecommitteerdeo dr C J Eggink iospectear der gjmaasia dr F J L Krümer hoegleeraar te Jtreobt en dr P van Geer hoogleeraar te Leiden De adelborst der Ie klasse C D Jalius wordt met 16 Juni a a geplaatst aan boord van Hr Ma fregat Koningin £ mma der Nederlanden dat met dien datam in dienst wordt gesteld met bsstemmiog voor bniteatandscbeo dienst D wis en natunrkoDdige afdeeling van de Kon Akadenie van Wetenschappen heeft o a benoemd tot bare gewone leden de heeran dr W A Julius hoogleeraar aan de Rgkiuniversiteit te Utrecbt dr W H Jnlins hoogleeraar aan dsielfde universiteit lo de te Amsterdam gehouden algemeene Torgadering van aandeel booders der Hotel Adrian MBatsebappy is o a tot commissaris buioemd de beer A C C Verstjl alhier In de den 38en dezer te houden algemeene vergadering van aandeelboaders der M tot exploitatie van Tramwegen zat over 1896 eeo dividend worden voorgesteld van 4 pat Over 1895 bedroeg de oitkeering evenveel Bedankt voor het beroep b @ de Ned Herv Kerk te Ouddorp op Flakkee door W Zylatra te Waddioxveeu r a Ta Bod raven is een afdeeling van den Cbristel Bistorischen Bond gevormd aanvankelgk met 30 leden De Christ Hiit Boad in dat district beeft tot VQorloopigd candidaten gesteld jbr Ort kapt der Art tè Utrecht jbr Boreel v Hogelanden bargeneester te Haarlem en jbr Von Wejier eommies griffier te a Gravenhage Reuter seint uit Weenen Hare MajesUiten zgn met de prinses van Watdeok Fjrmoat beden morgen naar Boedapest vertrokken In de kas van den gemeente ontvanger te Smilde is naar wij vernemen door bet ge FEViLLETOl De Dochters van den Componist 10 We eqIIwi toob het genoSgeo hebben u eenigea tgd in wis midde n te zien P vroeg Ernst Bupert op wien Johannes een hoogst gunsttgan indruk had gemaakt Be aaagesprokens antwoordde dat hij den volgenden dag verder moest reizen Ik zie hiervan de noodzakelijkheid niet in zei Joseph ea legde de hand op den schouder van zgn vriend Hoe komt het looh Johannes dat ga plotseliag zoo verlangend zgt geworden naar een bezoek waarnaar ge eerst niet getaald hebt F Alten stonden Joseph ter zgde en aldus van vier kanten bestormd moest Johannes toegeven en aan z Q varblgf nog eenige dagen toevoegen Wat zegt ge nu van dit planP vroeg Joasph e ondertussahen met ziob zelf beraadslaagd bad Op den dag van uw vertrek beginnen wij onze voorgenomen reis eo begeleiden o tot do stad waar ge wezen moet Man keurde dit pUn goed en JËlisabeth droog ej op aan dat Clara met ben zou gaan Ik kaa papa niet alleen lateu zei Ctara f Si waarom niet meisje riep nu P rnst Supert mrt eenige verbazing ik kan mg zalven wal radden Toeo ik oog jooggeiel was kookte ik mgn eigen pe e soo goed als de beste haisvronw dat waa in meentebestour een tekort ontdekt dat echter naar alia waarsob algkheid voldoende door den borgtocht gedekt kan worden Ds ontvanger beeft de gemeente verlaten door den Raad is een tgdetgke ontvanger aangesteld Yele lieden die den man geld hadden geleend moeten bg deze zaak schade lijden enonder heu zgn velen dis bet geld noodeklonen missen Asier Ct De afdeeling Amsterdam der Vereeniging ran vronwentiiesrecbt heeft besloten bg de B s verkieziagOD actief op te treden en propaganda te maken voor die candidaten wier verklaringen omtrent vrouwen kiearecbt bevredigead worden geacht In een weldra ie bon den openbare vergadering zulten als spreeksters optreden de dames Tb des Aroorie v d Hoeven dr Aletta Jacobf Schook Haver en Versloys Poelman De liberalen waren volgeus De Nieuwe Amsterdammer c in den laatsten tyd inderdaad een weinig beangst Niet zeker van de macbt die de tegenpartg zou kunnen ootwilikelen wan man zegt het blad te zekerdM van verdeeldheid in eigen boezem en velen die anders pal zonden gestaan hebben voor de werkelgk vooruitstrevende beginseteu begonnen er al ofer Ie denken of het maar niet heter was zleti toob uaaar te verzoeooo met bet conservatieve element Nd zgn het de tegenstanders zelve scbrgft bet blad verder die den scbroomvatltgen een birt onder den riem komen steken Met ongeëvenaarde brotaliteit wordt de samenwerking bekend gemaakt van Katholieken eo Antirevolutionuairen en met groote welsprekendheid en onpolitieke breedsprakigheid worden van weerszgden de voordeelen vao die snmenwerking uitgoraeten Wie de goden verdelgen willen maken sy blind en zoo sgo de cleriealeo blind gemaakt voor de gevolgen hoooer daad Het is nn uitgemaakt en bet volk heeft er nota van genomen dat bet den clerioalen niet te doen is om de eere Gods niet om de kerstening van bet arme verdoolde volk maar om de heerscbappg Dat is de genadeslag voor de kerkelgkeoen wg staan verbaasd over de ouooozetbeid waarmede zg zich dien zelf toebraebteo Zg hebben bet volk de oogen geopend en zich zoo van den steun van alle ware cbristeneo beroofd Grooter overwinning dan deze het wegwerpen der laatste troefkaart door de tegenpartg hebbeo de liberalen nooit Ikehaald Wie weet een laatste stuiptrekking Igkt 80m op kracht krijgffo de rlericalen in den tijd toen ik speelde in bet orkest van ëtreiohner en sam nwounde met den trombonist Storm Deze was altgd tegen eteistgd zoek en dan greep ik zijn trombone en blies zoo lang en zoo hard uit het raam totdat hg eindelgk utt eeo der naastbijgelegen koffiehuizen kwam aanloopen en da oude man lachte om de heriDteriugen die bom voor dan geest traden Hg was niot te bewegen zgn kinderen op reis te vergezellen zeggende dat znlk een tooht voor hem geen ontapanniog was Ik beb zooveol gereisd en getrokken in mijo jeugd voerde hg lioofdschuddend aan dat ik op mgn ouden dag graag rust wil hebben Gaat ggdus onder elkander kinderen en biat mg thuis Jeugd hoort bg jeugd en vroolgkheid zoekt haars gelgke Men kon Clara echter niet overhalen laar vader alleen te laten zg zetde dat zij niet van reizen hield eo zoo begaf Elisabeth zioh nog diezelfde week alleen op rsia met haar twee begeleiders Als zij later terug laobt aan die dagen van onvarmengd genot dao schenen zij haar o n korten zaligap droom toe waarin zg als een herboren wezen had geleefd gedacht eo ondervonden eeo droom die naarmate hg meer tot het verleden ging behooren zich vaster in haar geheugen prentte eo nimmer won aan glans en klaarheid Elisabeth waa weer naar Leipzig teraggekeerd en de winter begon zooats alle wintera waren begonnen aiada de jonge artiste baar atU tehuis verlaten had Maar Klisibeth waa niet deaelfde maar s werd Jani op deze manier niet een helft plus ééu zg hebben dan vier juar meer om elkaar den bait te betwisten en het volk hedft vier jaar langer tgd om te zien wie ds ware vrienden zgn Hiervoor hebben wg desnoods vier jaar overl In een vergadering der liberale kiesrereenigiog te Eleageloo die mr N Pierson candidaat telde beeft deze Dinsdag een rede gehouden over i de liberale beginselen op staatknudig gebied Spreker begon met de weerlegging van verkeerde vooratellingen dienaangaande waarvan de vooronamste is dat de liberalen zonden zjjn tegenatanders van deu godsdieast c Op do vraag wat de liberalen wèl ign aatvoordde spreker Herformiogsgeziod Wie de maatsohappg de we eving gadeslaat moet steeds onbevredigd zgn Hg moet steeds oog hebben voor de misstanden op maatscbappelgk en vret evend gebied en bg moet den moed hebben bervormingen voor te staAo eu zoo noodig daarvoor te ijveren met zgn persoen De liberalen nu willen geeu hervorming door vervanging van bat bestaande door oode versleten iostelliogen zij willaa geen hervorming door omverwerping refohitie Neen zg willen nitgaande vao de bestaande wetgeving daarin hervormingen br en geheel overeenkomitig da eiwhen des levens Spreker behandelde daarna de gescbiedeuis der nitbrfidicig van het kiearecht zette vervolgens bet verkeerde in den eisch graanrecbten uiteen gaf een overzicht van wat de liberale partg deed too opzichte van onze koloniën onderwgs vrgbeid van baodel en ngverbeid eo gaf bigltens bet verslag ia de N R C f ten slotte de taak aao die z i de Staat beeft te vervullen Met zgn volte ziel aanvaardt spr het beginsel de Staat levensgemeenschap maar bg is niet ineens in staat te zeggen welke wetten □ oodig ztjo tot uitvoering van dat beginsel Hg weet wel dat alle conservatieven zich bieracbter verschuilen Maar bg verschuilt ziob niet Hg wil geen wetten die meer kwaad dan goed doen Sociale wetten kunnen zeker ook kwaad doen Ten opzichte van de sociale wetgeving begaat men twee groote footeo Sommigen de ond liberaled zeggen de Staat kan bier niets doen anderen zeggen de Staat vermag ten deze allea Met geen van beide meeniogen gaat spreker mee Daarom staat hg nog niet sooals enkelen beweren tassoben de partgen in Neen bg staat met beide roeten op bet beginsel maar bg wil dat er niets ni erslaohtig en droomerig en het was alsof de geest van energie dia haar vroeger met maohtigeB wiekslag bad voortgedreven d vleugelen bad saamgevouwen als een vermoeide engel Noohtans bleef zij de kunst vereeren al juiohte haar hart niet meer gelgk voor heen bg alken bgvalsstorm Soms in de vlagen van peinzende verwondering die meer o meer de overhand namen kou een gevoel van leegte eo onvoldaanheid baar bekruipen en dan gevoelde zg dat al de glana der wereld sloohts een afspiegeling wal geweest van haar eigen hart en d t zoodra s haduwen dit hart bezwaarden die luister als eou droom verdween Zg was nn niot langer blind voor zich zelvt zij wiat waar die fjogenblikkon van ongedurigheid en weemoed hun oorsprong namen en cooht haar gevoel niet meer te badtvingen door kracht van woorden Haar Igdeo was tot die hoogte geklommen dat het haar geheele gemoed innam on naarmate zij zich duidelijker bewust werd dat haar li fde werJ beantwoord en hetzelfde lljdsn ea dezelfde onrust door Johannes werden gedeeld loheen de toestand waarin zg verkoerde baar sterds ondragelijker Wel was het haar een streeloode gedachte overtuigd te zgn van zijn liefde maar zg IwgrMp te volkomen da hinderpalen die hg siohzelven in den weg Isgds om te derven hopen Hat verleden dat achter bem lag had zieh als een donkere scheidsmuur gevestigd tussohea bem en de vrouw die hg lief bad hg wilde niet dat Eliaabsth haar roemvol leven om z aentwil zou vaarwel zeggen en bg wilde haar toch zonder dit niet tot de zgne makeo dooh hoe meer hg haar leerde koonec en waardeeren hoe zwaarder het stilzwggen hen viel an het zou moeielgk zIjo uit te makw wie van belden hit meeste leed To wilde geschieden zal dat niet ia bet belang is van het Nederlandsefae volk Spreker hoopt dat men heeft ingezien dat hg niet heefti gepoogd de vergadering te vitten met allerlei beloften Als de kieters hnn tem op hem uitbrengen is hg daarvoor dankbaar als voor eeui beivgs van sympathie piaar dit geschiedde niet dan langs den kooiaklgken weg nadat fag volkomen openbaarheid heeft gegeven aan zgn gevoeleus betreffende zaken waarover hg iu de staatkundige vergadering zal hebben te oordeeleo Davereode toejniohiog In antwoord op eeo paar tot hem geriobte vragen zeide spreker nog bet volgende Omdat de liberale partg vaak gevaald beeft beefi zg too niet alle vertrouwen verspeeld Zg heeft in ejk geval meer gedaan dan eenige andere staatkjandige partg in ona tand Op belastinggebiecf zgn haar ook wel verwgten te doen maar in baar credo staat de verosindering vaa heffingen van Ie ven a behoefte o Dat de hervormingen op koloniaal gebied aan den heer Keocbeniua zouden zgn te danken ii onjniat Wel heeft bg hieromtrent herhaaldelgk liberale beginselen uitgesproken maar vóór hg in het parlement kwam waren die r eds door de liberalen verkondigd Het vrgbandelslelsel is geen gankeamiddel voor alle kwaden van handel en ngjerbeid en ook is iteleel van bescherming niU ftf te kenren omdat bet de vrgbeid aan handen legt mut oadat bel dik vevkeerd doet De bestrgding vao het drankmisbruik is geen partgzaak atle partyen moeten zich hiermee bezighouden en hst niftnwe parlenient zal sicb daaraan zeker niet onttrekketi Wat learpti ibt betreft spreker begrgpt niel hoe er menJchen sijn ila aan ouders willen gaonen bon kinderen van alle ooderwgs verstoken ie laten Leerplicht is eeo beginsel van mensohelgkhei p Zoolang er geen periooolgke dienstplicht is ingevoerd is het beginsel van recbtsgelgkheid bier te laude niet i gevoerd Persoonlgke dlenstplioht komt voorts ten voor deete van het leger de banden tosschen armen eo rgken ontwikkelden en niet ootwikkelden worden er nauwer door aangehaald en ook bet gevoel van patriotisms wordt er door versterkt waardoor de natie verbetert Spreker eindigt met den wensob dat men in den komenden politieken atrgd gevoel en waardeering voor de tegenpartg zal behouden dat men baar verdiensten zal eeren en erkennen dat zg veel te loeren geeft Na Cohen Hermans en DomelaNieuwenhuia stond heden wegens beleedtging van dr Wal burgb Schmidt voor de rechtbank te Amster dam terecht zekere G G Feioas die dan dok Elisabeth een poging aanwenden om zijo ttryd te verliobten en aan eyn beswaron tagemoat to komea voor zoover zg dit ia overeenstemminfc brengen kon met baar fier karakter Zij nam sioh voor vrgwillig het offar te brengen t welk nij wiat dat bg van haar verlangde en gebruik maken le van e n lichte kselaandoening dia haar tot ruateo dweng trok cij zicb uit ds kuuatooaarawereld terug U n zag haar niet aieer optradan in de kringen waar i zoolaug goaobttterd had Yoorloopig wijdde s nah aan baar composities eo trachtte haar vader en broeder gorust t atelleo door da verzekering dat ty den volgenden wiotar weer zou kunoen optreden Op een avoud toen er eeo groot oonoert gegeven werd had eij beiloteu Joseph niet te vergezellen om zioh in de eenzaamheid aan baar ttudién te wijden Zg was reeda lang genezen on maakte zooveel mogelijk van de afwezigheid haara broedera gebruik om aan haar onbedwingbaren lust tot zingen toe te geven Zg sloeg haar piaaino open eo zoog met toenemende geestdrift ait Wagner s Lobengrlo O fönd ich Jnbelweisoo Deinem Knbme gteJoh Dioh wurdig zo preiseo Am bóehaten Loba reioh I In dir maas ioh vargahen Vor dir aohwind iob dahin Boll ioh nioh seüg sebeo J Nimm allea was ieh bin 1