Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1897

0 0 U U A A MSTIBSAH Gouda 6 87 8 81 9 48 10 67 li lO 4 U a 4 ii u rd B 0 8 8 18 JT 10 50 l U8 Ml ülrecle SpourwegverModlngcn met GOUDA Zomerdkost 897 AaagcvaDgeD I Mei 6 51 8 14 7 81 OOUDA ROTTIEDAM 1 84 8 48 8 67 4 68 9 80 87 9 54 10 11 11 18 9 40 9 4710 18 lo aO 11 88 7 86 8 8 40 9 88 7 60 6 36 1 68 4 4 16 5 10 KOTTBHDA M G O B D i 7 46 8 18 9 00 9 47 OOODiDBN B AO ïkudB EeTSBbuiztnMoerkapeUe ZoetGrmeer Zegwaird Voorburg s Hago a 7 BU 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 54 8 11 7 84 7 49 KS 8 64 8 54 10 89 11 16 M 7 48 8 4 18 40 Kin 2 Z 7 68 8 61 18 61 T 8 07 9 08 H 1 05 9 o iv mi U 8 1 9 08 9 A 0 C4 10 44 11 48 M 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 65 6 88 6 89 8 04 8 31 8 9 88 10 81 11 6 11 44 DÏN HAAG GOD DA Hage 5 487 807 48 8 36 9 46 10 1111 87 18 891 36 8 44 3 40 4 06 4 88 5 30 6 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zagw6 6 10 38 1 66 4 63 6 80 9 48 Zer H 17 10 48 8 08 6 04 8 89 9 69 Gouda 6 88 7 50 8 18 9 0810 1610 6411 57 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 15 6 6 50 7 48 8 88 10 10 10 88 Ü T R E O H T 0 O ü D A Utraebt 6 83 7 46 8 48 9 80 10 16 10 88 11 88 1 08 3 55 4 48 6 85 6 68 7 68 9 07 10 08 10 84 Woerden 6 68 8 08 1041 11 66 4 16 7 18 9 83 10 64 Oudewater 7 07 8 14 10 48 4 84 9 36 Goud 7 88 8 87 9 91 9 68 10 69 U IO 18 11 1 38 8 46 4 87 8 80 8 07 7 808 88 8 49 10 84 11 10 AH8TRBDAH 60DDA AlutviUm 0 Bk 7 10 8 18 9 05 10 49 9 58 8 46 4 41 18 7 41 9 41 Sndk 7 M U4 14 10 08 li ll 11 11 1 18 4 4 I M l 4 LM lUI eoïD A U TRÏCH T ioil4a 6 80 8 87 7 56 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 58 8 80 Uudaw 6 46 54 11 14 8 87 Woerdga5 58 7 3 8 18 11 89 8 45 UtrwUt 8 18 7 88 8 88 9 0 9 39 0 51 11 46 18 89 1 86 8 08 3 17 4 8 05 8 65 8 86 10 17 10 36 7 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 3 50 5 08 4 7 39 8 69 11 18 11 18 10 17 10 86 11 41 ter BR het orerlgdoD T a den diamaDtbeverke Ooliteiii een postblad toezood raa dezen inhood Bg de eo feliciteer ik a met betoverlydeD TBD uw slachtoffer Arnold Üolateia De beklai de erkende bet feii zeggende xelf met de baraanef behandeling van den dokier te hebben keDois gemaakt Beklaagde bad vernomen dat de dokter siods QoIsteiu OTerlyden beleefder jegens de gevaogeneD i geworden Door bet O M werd wegene grievende beleediging 15 dagen gerangeDlbatraf gefii oht De rechtbank lal op 26 dezer nitspraak doen De N R Gt c meldt nit Amsterdam Omtreut de tueachen de condacteora eo koeteiers der Amsterdamscbe OmnibuBmaatschappy hangende qaaestie kan nog gemeld worden dat de directie het TBoretel der condncteure in ernstige overweging zal nemen en da voornaamste koetsiers reeds by zich heeit ontboden ten einde eene vergadsring van koet liera te beleggen om over dat voorstel te beraadslagen Die vergadering zal in den loop der Totgeode week plaats vin Jen Volgens het bedoelde voorstel kdI op de ooderf cheideoQ lynen wekelyks een bedrag van f 6 tot f 17 50 al naar gelang der beteekenis van de Ign door de condactears aan den hoofdcoodncteDr der l D ten behoeve der koetsiers worden afgedragen terwgl overigens de koetsierB in het genot blgven der emolumenten welke hun thans reeds ten deel vallen Op die wijze lalIen de conducteurs der goede Igneo dagel ks ngeveer 20 cents die der middelbare 15 ois die der kwade lijnen 10 cti offeren ea de koetsiers zelfs als de directie in geenendeele bg pringt weinig minder dao den door ben gevraagdan galden per week ontvangen Op bet eiland Man ïs een mgnongeluk gebeurd Maandagochtend te zes uur werdeo de mannen als gewoonlgk in de Bchacbt van de Snaefellloodmyn neergelaten Ëuo eind beneden de oppervlakte bevonden de mgnwerkers dat de schacht beet en met een verstikkenden damp gevold was maar zy konden niet waarschuwen en we eu in den damp neergelaten EoD vaor een verloor het bewnatzyn Eerst later merkte men boven dat er wat gebeord was en toen men om half acht de negentien mannen die beneden waren trachtte te redden kon men er sleehti twee boven brengen üete waren bewusteloos en men vreest voor hnn leven Weinig hoop wat er op het behoud van de anderen In de Scientific Americaü wordt de oprichting medegedeeld van een mnatfcfaappy voor den boow van een toren hoog 350 meters te Ghioago De grondvesten van dezen toren soaden bestaan uit vier pyiers met vierkant grondvlak van 15 meters zyde verbonden door bogen van 60 meter wydte en boogie waarop een platform rmt dat ruimte aanbiedt Voor 20 000 personen Neg zes andere omgangen van regelmatig kleiner wordende afmetingen zuUen boren den eervtfl verrijzen en bet hoogste platform zal voorzien zyn van een telescoop en een krachtig electrisch zoeklicht Zestien aacenseurs of liften zollen toegang verleenen tot b eerite platform vandaar tot den tweeden omgang znllen acht dezer kÜuiioribhtingen in werking zgn en zoa van den tweeden naar den derde omgang Op dezen lantiten zullen vier liften aanwezig zijn om kykrostigan op te lichten naar den boogsten omgang op 310 metera boven den bRgaaeo grond De kosten van deien bouw worden op 4 millioen franc geschat en de exploitatie kosten per jaar op f 125 000 De maatschappij rekent als de onderneming in werking if op en jaariyksche ontvangst van minstens f 750 000 daar niets zal verznimd worden om een nieowsgierig publiek te lokken 8 36 8 43 8 40 9 50 9 C6 5 68 03 8 11 8 19 8 86 7 96 7 88 7 89 7 48 7 56 8 33 4 56 6 05 5 14 6 81 5 87 7 Qouda Moordrecht NieuwerVerk Oapelle ftotterdam Eotterdam Oapelle Nifluwerkerk Uoordreoht aouda In de Soer Ct € leest men Efn bittere ondervinding deed gisteravond een sergeant van Gombong op dlo met verlof bier ter stede kwam Geen logement wilde hem bergen hoewel hg desaoods vooruit wilde betalen Op den sergeant die keurig gekleed aankwam was hoegenaamd niet § te zeggen Het oude vooroordeel tegen militairen beneden den rsog van luitenant blykt echter nog onverzwakt te bestaan en de bestuurders va de inrichtingen waar bg zich aanmeldde vreesden bigkbaar hnn overige gasten te ontetemmeo Hoe valt toch znlk een handeling Ie rymeu met de enthousiaste woorden van waardeering over bet Indisch leger die steeds zoo mild worden gebruikt Zitting van Donderdag 13 Mei der arrondisiements rechtbank te RotterdamIn de eerste plaats verscheen voor de hearen J B 60 jaar zonder beroep te BotterdaiB wien ten laste werd gelegd als zoo hy den 2eo April jl in bet Stads Armhaisalhier opzetteiyk hebben gepoogd de huiBmeesterea F M A Makkée huisvrouw van A J Bakman van het leven te berooven door haar met bet oogmerk om haar te dooden met een mes herbaalde stoeten tegen borst zgde rn rug toe te brengen zijnde de uitvoering van zgu voornemen alleen niet voltooid tengevolge van de van zgu wil onafhankelijke omstandigheid dat door den weeratand dien het mes in de kleediog dier vrouw vond de punt wel meermiien door die kleeding heendrong en bet lichaam raakte doch slechts oppervlakkige verwondingen teweeg bracht Subsidiair was beklaagde zware mishandeling ten laste gelegd Beklaagde gekleed in het armhnispak legde een volledige bekentenis af Den 22en Msart had hg zich met de verpleegde Marie Wyohoven schuldig gemaakt aan een overtreding tegen de boisorde en de huismeesterea had van een en ander rapport gemaakt Denzelfden dag werd bij door den voorzitter den heer Knight die joist in het gebouw aanwetig wa onthefcn van zgn functie als zaalbaas en gestraft met voorloopig arrest tot den dag der algemeene vergsderiog die den 2en April plaati had Voor de beereo geroepen werden hy en Marie Wynhoven gestraft met Z8SI maanden arrest ieder Vreeselgk boos had hg by het verlaten der vergaderkamer den heeren de uitdrukking tpegevoegd nls ik die straf hond dan gebeurt er voor morgen een ongeluk Daarna bad hg Marie Wyuboven leven gendng gezegde en toen de huismeeateres nit de regantenkamer ziende komen bad hg haar opgewacht Terwg Ü baar verweet dat zy een valsoh rapport had opgemaakt haalde hy een broodmes uit zgn broekipgp te voorschyn on bracht baar dan buiten zichzelven van woede een drietal steken in het üchnam toe De laatste steek zon in den rug zgn toegebracht terwgl de hoismeeBteres gillend wegliep Beklaagde beweert echter dat de eerste steek in den rug werd toegebracht waarbg hy voelde dat het mes op bet corset bleef steken Het wapen had hy vervolgens in een privaat geworpen waar de politie het eenige oogenblikken later up zgn aanwgving vond Had beklaagde bnitengerecbtelyk lerktaard dat hg het voornemen had om te dooden thans beweerde hg niet het opzet gehad te hebben om de hoisueestereB van het leven te berooven Na het verhoor van acht getuigen reqaireer de bet O M hg monde van mr H J H Modderman bekl a veroordeeting wegens poging tot domlslag tot 5 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr I G Astro trachtte door een uitvoerige schildering van het gebeurde pan te toonen dat beklaagde niet hpt opzet bad gehad om te dooden en concludeerde dat zgn cl ënt wegens mishandeling zou worden veroordeeld wairbg by diens onmiddellgke invrgheidatelliog verzocht ll n 18 18 11 89 11 1 5 f 11 48 1 51 19 38 18 86 18 38 19 89 li 4 18 65 9 68 10 19 10 89 10 38 10 48 10 49 11 54 18 08 10 13 10 06 10 16 10 87 8 01 8 18 8 86 6 10 7 61 8 88 8 11 18 1I ƒ In het strgdperk Uit Meppil wordj aan de N Rott Ct bericht dat een rede o €r beschermende rechten door dr H de Boer voor 400 hoorders gehouden dermate door het Kamerlid Smeeoge punt voor punt werd weerlegd dat het publiek herhaaldelgk luide xga instf mming Jastoigde en de beer Doornbos van Baflo het noodig oordeelde den heer Boer te hulp te komen Onze buide aan den heer Smfeoge Zoo is bet dat men protect ion iste o bekeert Zoo ie het althano dat men wankelenden bevestigt voor de zaak van den rijhaudel Zoo is het dat men toont hoezeer de schyogronden die voor bescherming pleiten tegenorer xich vinden heol een reeki van deugdelyke argumenten Reeds is er te veel terrein verloren door het stelsel van lsat£e maar praten £ In eigen kamp bestookt zallen zg door bun eigen pabliek een nederlaag lyden ook al komt de eene protectionist asn de leua getrouw den anderen beschermen Bg de toezending van een exemplaar der paa verachenen Mei uitgave van Het 10 cents Nedertandsch Spoorboekjes Jace G Robbers Amsterdam maakt men one opmerkzaam dat daarin de volgende verbeteringen zgn aangebracht lo Zal het boekje voortaan verschgnen begin Mei begin Juni begin October en begin November wanidoor bet mogelyk is om de Mei en October uitgaveo vroeger Ie doen verschgnen dan voorheen en om later bekend geworden veranderingen iu dienstregelingen in de Juni en November uitgaven aan te brengen 2o Is het boekje verdeeld in 3 rubrieken rloor de kleur van het papier gemakkelgk te onderscheiden welke ieder uit den omslag genomen en afzonderlgk gebruikt kunnen worden De eerste rnbnek bevat de binnenlandsche dienstregeling met binooo en buitenlandsebe aansluitingen op iedere bladzgde zoodat byoa ie ler denkbaar traject tusachen Nederl stations op èèn bladzyde te vinden is benevens spoorwegkaarten van Nederland een gnoofe en een kleine en Europa De 2e rubriek omvat zeer uitgebreide verhiodingen met geheel Europa ook hierin zgn de langste routes gemakkelgk op een bladzgde te ïo gen weder officieele dienstregeling van alle Nederlandsdie tramwegen en een alphabetiach register van stations De 3e rubriek geeft iu 104 pagina s de tarieven voor persouenverkeer en bagage tuBschen de voornaamste Nederlandsche s t ons ondorling en metjhet buitenland Geiyk men weet ia dit boekje dat uitmunt door praotische inrichting en doelmatigheid tevens Miet eenige officieele De doofstomme Wielrijder Onze lezera herinneren zich zeker nog wel boe in het najaar vhu IB95 en in het voorjaar van 1896 in de vtrachillende dag week en sportbladen veel over den doofstommen wielryder de heer A G G Sutherland Regaard gesproken werd Zijn tocht per rywiel tusschen Augustua 95 en 96 dwars door Oaitscblaod Poten Rasland de Balkan Staten Hoogarye Bohemen Zwitserland ligt dae nog verscb in bet geheogen zyner sportkameraden Deze tocht geschiedde toch onder veel uieeite en velerlei getaren nog verzwaard door zgn pbysisch gebrek Tot tweemaat toe werd hy overvalten Eens in het gebergte by Döbelu in Sakaen hg nacht door twee mannen welke hg door zgn revolvers op een afstand ytut te houden De tweede maal op ongeveer twee myleo van Nachod in Bohemen stond hy tegenover 7 Zigeuners Hier kreeg onzen moedigen wielryder een kogel in bet rechterbeen Dour gendarmes ontzet liet hg zich over Pardubttz naar Königgratz varvoeren iwaar hg zgn berstel afwachtte en toeu de plaats bezocht iilwaar de iu de geschied boeken vermelde be i oemde veldslag plaats vond 4 66 5 08 5 09 5 18 6 96 8 50 5 40 3 4 8 10 4 10 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 89 18 47 ïrois zgn pby iiach gBbrek mnnt Sotberland Bogaards in de Terichülaads takken van aport uit Zoo is hg een goed schutter grondvestte hg de Asser Schietvereeniging en nnm hg aan Terechillende ronconraen deel Gjmnast iu merg en been ontzag bg kosten n6ch moeite om te Assen de eerste Drentscbe Gjmnaatieken Scbermvereeniging op te richten De gymnastiek uitvoering in den Hertenkamp aldaar met hulp van Amstels Gymnattiekvereenigiog te Aaisterdam voor welke uitvoering door bem eene stedelgke subsidie van f200 van de gemeente Asaen was gevraagd en verkregen gaf den eeraten stoot daartoe Van beide vereenigingen is Sutherland Rogaardi eerelid was hg mede langen tgd lid van de bekende vereeniging Lycnrgusc te Amsterdam en bekleedde hy eunigea tgd de functien van afJeelingaconsut afdeeiirigsafge vaardigde en lid ▼ an de Rei wyrer commisaie van den Atg Nederl Wieirgders Bond Op zgn joogaten Ëuropeeschen wielerreie door gekroonde boofden en leroemde mannen ontvangen door zyne lotgenooteu en wielrgdersclnbs gaatvrg begroet en gefêteerd onderneemt onze koene doofstomme thans een tweede tocht welke een bepaald doel heeft Hg k werkt eamelyk reeds eenige jaren aan een lyVig geïllustreerd boekdeel over Doofstommen hun vinger en geharensproak het verschil daarin over de geheele wereld enz enz De nu te ondernemen reis zoekt hy dienstbaar te maken om zyne reeds verzamelde aanteekeningen te vergrooten eo nieuwe gezichtspunten op te doeo Daarom zal zgue reis thans gaan door Zuid Holland en NoordBra bant naar Antwerpen en Brussel om over St Quentio Reims Spernay Pargs te bereiken Van hier gast de tooht over Angoulème Bordeaux Arjozani over de Pyreneën naar Burgos in Spanje Verder over Valladolid Madrid Alcazar Albacette naar Gartagena of Valencia mogelgk ook naar Granada Per stoomboot gaat dan de reis naar Algiers om dan verder te wielen door Tunis Tripolis naar Cairo en Jeruzalem om komen geene omstandifihedea daartuascben zyne reis te vervolgen door Nnbië Abeasynië en de andere Staten nsar ZuidAfrika vanwaar hg r atoomer terugkeert Wg wekken de doofstommen en sportmen op Sutherland Royaards vriend Ujk te ontvangeo terecht te helpen en op verschillende manieren te ondersteunen te meer daar hij een sympathiek man is met de vormen en eischen der wellevendheid bekend Op Amboina in onze heeriyke overzeesche Indische bezittingen geboren reisde hy reeds over Kaap de Goede Hoop en Si Helena naar Nederland bezocht er ean diietal jaren te Rotterdam het Doofstommen luêtituut waarna men zeggen kan dat hij als een aelf made man zich zelf vormde Menig wetenachappelgk en niet wetenschappelgk stuk van zyne hand vindt men onder zyu eigen naam en onder zgu pseudoniem Albert de Doove in bet Nieuws van den Dag Eigen Haard Floralis Klaevier s Geïlluatreerd Maandschrift de Natuur Androcles etc terwgl het Diiofstonimen congres ter gelegenheid van de laatste wereldtentoonatetling te Cbioigo U 8 Amerika hem benoemde tot lid der uitvoerende Commiisie Sutherland Royaards wordt op deze reis door twee groote en bekende maatschappyen op sportgebied gesteund Deze zyu de Dnnlop pneumatic tyre Co te London de beroemde Donlop lucbtbaudeo fabriek en de Eerste Nederlandflche Rgwielenfabriek te Deventer Ongeveer 8 jaar geleden kwam de Dnnlop pneumatie tyre Compagny in Dublin tot stand en iu dien tyd is bet kapitaal van 25 000 pond sterling aangegroeid tot de énorme som van 5 millioen pond Zulk een hooge vlocht is zeldzaam in de baudelswereld en pleit wel voor de activiteit der leiders en bet succes van het aanstoUen van vertegenwoordigers in alle deelen van onzen aardbol Depots en fabrieken zijn gevestigd in Engeland Frankryk België Italië Nederland de Vereenigde Staten Canada Australië Znid Afrika en elders De heer Edge de Londen directeur der maat TUd vao Greeowlcb 8 61 9 57 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 8 63 9 10 7 86 8 0 10 86 I 18 11 80 10 09 8 17 8 87 6 84 8 41 8 47 8 87 9 47 9 54 10 01 7 46 10 07 cfaippg il mh enargiek iud en hoofdaktiyk onder zgn toezicht werken de talrgke depota Vu de Dnnlopband die een refolntia in da wielarwereld bracht en welke het middel ia gewordaa om ran menige tocht nit de rookariga atedeo een genot te maken waar roorbeen arbeid zooaeer de overhand had knnnen wg alecbta zeggen dat het woord Dnnlop c en de bgaonderheden van den band zoo gead bekend zgn dat ar weinig van gezegd kan worden dat de lezera niet weten Toch M groot is de wereld dat er wellieht nog knnnen zijn die niet fan Dnnlopbaud gehoord hebben en roor ben dient bet volgende Aan het einde na 1888 werd door J B Donlop de eorste pneumatic band oitgeTonden en zooala gewoonigk het geval met groote uitvindingen ia er ging eenigen tgd Toorkg voordat het pabliek de kleine vreemdeling welwillend opnam De handel verlangde haar standaard frame niet te veranderen en bet pabliek dat zoo gemakkelgk te leiden is werd misleid met verzinde verbalen van punctures Doch ondanks deze oppositie is de band uitslttitend door eigen verdienste op den voorgrond gekomen zoodat de Dnolop fsbriek thans iedere week een 12 000 banden de wereld inzendt Bg racers die natonrlgk den vlogaten band kiezen is de Donlop op en top de favorite en talrgk zgn de wereldrecords die biertae hebben bggedrageny Onder toeristen is de Donlop Welch zeU oog populairder daar de dagelgksche rgder iets verlangt dat sterk en dnorzaam is tevens vlug en aside slipc voorkomt Wat na hal wiel betreft dat de heer Sntherland BogaardB bergd het is een uit bovengenoemde Eerste Noderlandscbe Rgwielenfabriek te Deventer directeur de heer H Burgers voorzien van eene nienwe uitvinding der fabriek de Borgers Ezcentric Gear welke in Europa en Amerika ia gepatenteerd sBurgars aExentric Gearc is ongetwgfeld een der grootste oitvindingen op het gebied der rgwielen Dit veronftig bedachte mechaniek het resultaat van zeer veel inspanningen beproevingen stelt den rgder in de gelegenheid om van de door hem aangewende kracht het grootst mogelgk nnttig effect te genieten dus door aanwending van een zelfde hoeveelheid kracht als op eene machine met een gewone gearing grooter snelheid te bereiken of met minder kraohtsaanwending dezelfde snelheid te behoaden In den zomer van 1895 werd door den uitvinder reeds een machine met dergelgke versnelling vervaardigd welke zeer goed aan bet beoogde doel beantwoordde doch ua achtereenvolgens verschillende verbeteringen te hebben ondergaan heeft de nitvindiag thans hare volmaaktheid bereikt De machines voorzien van deze gearing worden bgzonder aanbevolen voor personen op neer gevorderden leeftijd voor wie de snelle beweging der beenen meestal onaangenaam is zg worden vervaardigd met een verscalling van 80 77 en 74 inch welke voorlaatste in normale omstandigheden de meeste aanbeveling verdient Een rgwicl voorzien van Burgers 77 inch Excentiic Gear loopt even gemakkelgk ah een gewoon met eene versnelling van 63 inch De machines uit de fabriek Burgers genieten eene goede reputatie zoodat zelfs bestellingen door Dnttschers Franschen en Engelschen gedaan worden Ook H M de Koningin Regentes behaagde het het vorig jaar de levering van twee machines voor de jonge prinsen van Bentheim bestemd aan den beer Burgers op te diagea en hem tot hofleverancier te benoemen Ook op zgu vorigen tocht bereed de beer Sutherland Koyaard een Burgers machine zeer tot zgne tevredenheid Zoo voor een normaal meuFoh de reis reeds zijne bezwaren medebrengen voor iemand als de heer Sotberland Rogaards met zgn pbysiscb gebrekzgn die bezwaren nog grooter Hg toont wel groste énergie liefde voor de wielersport moed en vertrouwen te bezitten dat hg zoo een tocht alleen durft te ondernemen Moge dat vertroawen niet worden beschaamd Zjjne lotgenooten en sportkameraden volgen met belangstelling zgne reis Af en toe zal hg daarover het een en ander berichten PosterUen eo Telegraphle Benoemd 1 Mei Tot adsistent te Schiedam de kantoorknecht G W de Groot aldaar 16 Mei Tot adsistent ten spoorwegpottkantore no I standplaats Amsterdam G van Driel thans condnctenr dar brievenmaten 2de klasse aldaar 1 Juni Tot directeur van het post en tele fklntoor te Zwartsluis B H 0 Schaaikes commies der postergen 3de klasse te Eotterdam Verplaatst 1 Hei Dh commies der telegraphic 4de klasse G W R8hner van Wormerveer naar het boreal van den ingenieur der telegraphie te Zwolle de commimtn der poateigen 3de klasse A I J Sckalhanaen van het poBtkantoot nur het Isöpoatkaniwt station te Arnhem en A P S van Galen van het hgpostkantoor station naar het postkantoor te Arnhem 1 Juni De kommies der telegraphie 3de klasse C Horsman van Amsterdam naar Velp de vrouwelgke klerk dei posterjen en telegiaphie 2de klasse A A Fruin van het hoofdtelegraafkantoor naar het b jpost en telegraalkantoor Eruiikada te Rotterdam tot 31 Mei 1898 De verplaatsing van den commies der telegraphie 1ste klasse J C Wannée van Rotterdam naar Amsterdam gaat in met 1 Juni a s Geplaatst 1 Mei Aan het bgpost en telegraafkantoor Driekonningindwarsstraat je Arnhem de vrouwelgke klerk der postergen en telegraphie 2de klasse G B A Claassen van bet postkantoor aldaar Belast met het beheer 16 April Van het bgpostkantaor Cathargoabade te Utrecht de commies der postergen 2do klasse B Meglink aldaar Buitenlandscb Overzicht De nota der mogendheden die Dinsdagmorgen aan den Oriekscben minister van buitenlandsche zakeu overhandigd is luidde als volgt De vertegenwoordigers van Frankryk Italië Engeland Duitacblaud en OostenrykHongarye hebben den Rossisoheo gazaut den heer Ouon dojen van het corps piplomatique te Athene opgedragen uit paam hunner regeeriogen zoowel als uit naam van zgn eigen regeering te verklaren dat de mogeudheden bereid zyn hare bemiddeling tot het verkrygen van een wapenstilstand en tot het byleggen van de thans tusschen Griekentand en Turkye bestaande moeiiykheden aan te bieden onder voojwaarde dat de Grieksche regeering verklaart de troepen op Kreta te zullen terugroepen de autonomie van Kreta formeel te zollen erkennen en onvoorwaardeiyk de raadgevingen te zulten opvolgen dia de mogendheden in het belang van den vrede zullen geren Hierop werd door de Grieksche regeering onmiddeltyk geantwoord met de volgende verklaring De Koniukiyke regeering neemt akte van de in nasm der gezanten van de mogendheden door den RoisiBcben gezant afgegeven verklaringen en deelt mede dat zy bereid is de Kreta eich bevindende koninklijke troepen terug te roepen de autonomie van Kreta formeel te erkennen en de belangen van GriekeuUnd toe te vertrouwen aan de zorg der mogendheden c In de collectieve note die door baron Oftlioe ala deken van het diplomatencorps aan den Turkschen minister van buitenlandsche zaken is overhandigd worden de voorwaarden opgesomd door Griekenland aanvisrd nameiyk het erkennen van zelfbestuur voor Kreta het terugtrekken van de Griekeche troepen v n dat eiland zoo spoedig mogetyk eo het overlaten van Griekenland e belangen aan de zorg van de mogendheden Tot de Porte wordt dan het verzoek gericht om de Turksche troepen niet verder te laten voortrokken en de vyandelykbeden te staken Een menigte vluchtelingen uit Thessalië zijn in den Piraeus aangekomen Veten hebben san alles gebrek De commissie door de regeering belast met het inzamelen vau giften heeft een eeiate Igst van inBchry vingen openbaar gemaakt De koning heeft voor 56 000 frs geteekend In de hospitalen te Athene bevinden zich thans meer dan 800 gewonden Kolonel Staikos nu bevelhebber vno de Grieksche troepen op Kreta heeft aan den commandant van de Etna uitgelegd waarom hg nog geen iostroctiën nit Athene ontvangen had al drie dagen achtereen wai het zoo slecht weer geweest dat de optische telegrwf niet gewerkt bad Hg kon dus zyn troepen niet inschepen de heele zaak kwam volkomen onverwacht Men kwam nu pvereen dat naar Athene getelefirafeerd zou worden om instruciien en een stoombarkas werd dadelgk met dat telegram naar bet telegraafkantoor te Ohania gezonden Daer moet de barkas p antwoord wachten dit was gisteren nog niet ontvangen Over den toestand in Athene wordt aan de Dailjr Telegraph c gemeld dat Griekenland in de onmogeiykheid is den stryd nog langer vol te houden De zenuw des oorloge ontbreekt de Bchatkist is leeg tot op den bodem De geweren dia door het vorig kabinet besteld waren worden niet geleverd De patronen voor de troepen staan ergens aan de Ooitenrgksehe grensen Toen bet ministerie Kalli optrad zag de minister preaident onmiddeltyk in dat voortzetting van den oorlog onmogelgk was Om dit denkbeeld by het volk ingang te doen Tinden werd langzaam een propaganda gemaakt voor de terugroeping der troepen van Kreta Want dit was de voorwaarde die door Europa voor het toestaan der interventie geatein w i De terugroeping van Vassoa verwekte niet valk een atorm als verwacht werd en het kfbinet zag de gelegenheid open zyn bedoeling doidelgker kenbaar te maken En toen Duitschland den eisch stelde dat eerst het beginsel der antonoraie van Kreta door de Qriekfche regeering loa erkend worden kon Ralli ook dien etsoh inwilligen Thans hoopt de Grieksche regeering dat spoedig aan het bloedvergieten een einde aal komen en dat Europa den Tnrken zal beletten de Grieksche stelling bg Domokoa aon te vallen In den Pruisischen Landdag beeft Dinsdag d Bykskanselier verklaard dat de regeering ernstig een herziening van de wet op het recht van vereeniging en vergadering heeft overwegen Tot intrekking van het verbod in art 8 dier wet omschreven ten aanzien van bionenlandsche politieke vereenigiogen ia de regeering bereid zy wil echter een herziening der wet niet tot dat punt bepalen want ook in andere voorschriften acht zg wyzigiog noodig Een nieuw ontwerp is daarom opgemaakt en dakoninklgke machtiging tot indiening daarvan verleend De ministers overwegen of nog iu deze sitting het ontwerp aanhangig moet worden gemaakt Hohenlohe is persooolylc van meeniog dat voor de loopeode zitting nog te veel ander werk afdoening vraagt Het Berl Tageb atc merkt hierby aan dat de rgkskanselier deze TPirklariag slechts gedaan heeft om een vroegere belofte gestand te doen maar zegt dat dit geen passende manier daarvoor is Het genoemde art 8 ia een wapen voor de regeering om speciaal tegen de sociaaldemocraten zeer willekeurig op te treden Zy heeft een herziening belooft en vergenoegt zioh nu met te zeggen dat zy wei een ontwerp heeft klaar gemaakt maar t hoogstwaarscbüniyk voorloopig niet lal kunnen indienen Dat ia geen zniver spel Bovendien vreest het blad dat de nieuwe bepalingen wet weder van reaotionairen aard zullen zgn en het zegt tenslotte vrg scberp dat het Hois e ministers verklaringen met gelach aanhoorde bet ware wel zoo begrgpelijk geweest ala Hobeolohe s woorden een nitweg van verontwaardiging bedden uitgelokt c In ieder geval weet t Huis nui hoevfel of hoe weinig waarde aan mloisterieele beloften te hfcbten is In den Rgksd was gisteren aan de orde het voorstel der sooiaiü democratan om de parittrafea over majeateitsschennia uit het strafwetboek te schrappen In Bebel s gematigd voorgedragen klacht over de groote uitbreiding der processen wegens majesteitsschennis en over de nestergen die tot dergelgke processen aanleiding kunnen geven vielen hem de apre kers voor het centrum en de Try iunigen zelfs dr Friedberg voor de nationaal liberalen by Maar zgn conclusie om nu t misdrgf maar geheel nit het wetboek te verwijderen deelden zy niet Richter stelde daartegenover het voorstel om de zaak commissoriaal te malden waarbg hg tevens eenige aanwgzingen gaf in welken zin de wet kan veryeterd worden opheffine der verplichting om elke klacht vervolgen eisch eener machtiging van den Minister ran Justitie om tot vervolging over te gaan li er strafminimum enz Doch tegen een commissoriale behandeling hadden de nationaal liberalen bezwaar zjj wilden wel als de Regeering eens een wyziging indiende medewerken Aangezien de Regeering daarop volstrekt geen plan heeft en zg zich trouwens niet eens in t debat mengde zal nu wel alles by het oude blyven Natuurlgk werd het voorstelRichter dat alleen de stemmen der linkerzgde verkreeg afgestemd Aan de begrafenis van den Hertog van Aumale zal de Fransche Regeering deelnemen en men verwacht dat zelfs de uiterste partyen daar het zwggen toe zullen doen d Anmale behoorde tot hen wien zelfs republikeinen vergeven dat zy in t purper geboren werden Zoo heeft Ranc in de Paris een geeatdriltvolle lofrede op hem aehouden Bovendien behoorde bg tot de Academie en zal dus zyn collega Hanotaux aan de begrafenis deelnemen behoorde hy tot de Universiteit en zal daarom de Minister van Onderwgs tegenwoordig zgn bekleedde by hoogs charges in leger en vloot en kunnen daarom de Ministers Tan Oorlog en Marine niet ontbreken Over de deelneming der Re r ing aan den Igkdienst van de alachtoffera ramp van de me Goujon verwacht men wel geïnterpelleer in de Kamer Immers de radioalen zien daarin eene kniebuiging voor de geestelgkheid die er op uitgeloopen is dat de Republiek door de geesteteiykheid beleedigd werd Men wil weten dat de President verzocht had vooraf de rede van Ollivier te zien maar ten antwoord kreeg dat de redenaar improvlaeeren zou terwgl later gebleken is dat bet blad lja Croix de ganscbe preek al gezet had en die op atraatjTerkucbt Om vanghen de NODVKAUTÉS in PARASOLS doch lollen niet geétaleerd worden A van OS Az Kleiwag S 78 78a QO0DA Beurs van Amsterdam 1 KEI Vikn lottoi 88 98 97 104 841 4 84 84 i s BI 97 93 t lÓs s 58 1 11 18V 109 6 41 100 94 i 980 S86 1001 541 100 805 148 581 991 97 188 1001 74 89 107 lOlV 104 lOO i 58 64 150 8V 981 s 79t 108 loiv 100 looVs 159 158 exd lOO Va 437 w 108 10 18 M 103 70 107 8ÏÏ ♦ 4 8 187 BIS 1061 106 1081 1081 1191 1191 38 z 1M NlDnUNO Cart Ned W 3 s dito dito dito 8 dito dito dito 3 Hoitojl Obl Oeudl 1881 88 4 Italib Inschrijving 188S 81 OosTINB Obl in pipier 1868 8 dito in lilver 1888 6 PoKTDOAL 01 1 met coupon 8 dito ticket 3 BosuKD Obl Bianenl 1894 4 dito GeeoDS 1880 4 dito bii Boths 1889 4 dito bij Hope 18SB 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 t Spjlkji Ferpvt schuld 1881 4 Tuutu Oepr Conv leea 1890 4 Geo leeniog serie D Oeo te niag serie 0 ZuiDAva B p ï obl 189S 8 Manco OW Buit Soh 1890 VimiuiiA OM 4onbep 1881 AMSTsaOAH Obli tion 1895 8 RoTTiauAX 3led loea 1894 3 Ned N Air Heiidelsv und Arendsb Tab Mij Cerlifiostea DeliMsatschappü dito Am Hrpotheekb psndbr 4 Cnlt Mi dor Vorstenl und s Qr Hypotheekb pindfar Nederlaadscbe bank aand Nsd Hsndsimastsab dito N W fc l ao Hyp b pandbr 6 Rott Hjrpotheekb psndbr 8 s L tr Hypotheekb dito 31 OosTiKa Uoit Hong bank aand BvBL Hypothefikbaok pandb 4 AHBani Squit hypolh pandb t Uixw L e Fr Lian eert 8 NlD Holl IJ Spoorii Uy aand Mij tot Eipl V 81 Spw aand Ned Ind Spooriregn aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito i iTlLre Spoarwl l887 89 l Sobl S Zuid IULSpwmil A H obl PoLKN Warsobau Wesueo snnd 4 Bvsi Or Buas apir Hü obl t i Baltischo dito aand fastowB dilo asnd 5 Iwaag Dombr dito aand B Knrsk Oh Amwjp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ammni Oent P o 8p Mij obl Cbio fc forth W pr O v and dito dito Win St Peter obl 7 Deaverfc Blo Ir Spm fert r a Illinois eotral obl in goud 4 Lsaisv lt ïf asb vill 1 OerLv aBod Meiioo S Spw Mij Ie hyp o fl Miss Kansas v 4pot prof aind N York Onissiofc West aand dito Penn Cbio oblig 8 Orsgon Calif 1 hyp in goud 8 8t Paul Mlnn fc Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 9 dito dito Lino Col Is hyp 015 Panidi Can 8outh Cort v and VsK O Balliv fcNa lob d e 0 Ao tord Omnibus My aand Bolletd Tram eg M Bts aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Kollordam aan 3 BlLolcStad Autirerpen 1847 I s Stad Brussel 1888 SA HoHo Theiss Begullr Oesellioh 4 OoSTSHa Staatslceoing 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 8 SpUijb Stad Uadrid 3 1868 Na Ver Bei Hvp 8p bl oert ADVERTENTIEN T onze diep droefheid overleed 1 1 beden na een smartelyk Igden ante lieve liJAKTHA in den aanvalligen leeftgd Van vjf en een half aap 1 P BOND Pt 1 M 8 W BOND 1 1 Ko 1 1 Qouda 13 Mei 189 1 J RiJfVlELEIV gebruikte en in goeden ataat tynda met LnchU en Coshon en Cnlliebandeu Lnchtband van af 4A gid Cnshon van af 4A gid Cnllieband van at MS gid waarvan een groote voorraad is Ook NIEUWE BUWIELEN van verschillende fabrikanten in de prjjs van SA gid met 1 jaar garantie en eigen fabrikaat DE VOLHAHDHSTG i velke door mg tegen de meeai Concurreeri nde Pramen wordt geleverd by € VAK DEN BËKG lUjtvUXhamAeUMr ie ALFEN tegenover Smolentnabtng Ook genegen met BifteMen op idcht te komen