Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1897

No 7S73 Maandag 17 Mei 1897 30ste Jaargang UAOOPê van 16 pCttot U i mutttm BautttunhmidnuU SOEPEN Koninklijke mmum mmm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in CAPSULES zgn verkrygbaar bg de Firma T CBMBA8 Gouda m eiigros bij PAUL HOKK AinsteniaiB o Z Waorhurgweai 7 De Uitgave dezer Courant gescliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd b ïAlles vat odem hatc F Meodelsobn Voor koor met orgelBartholdy begeleiding 7 Coocert fantaaie J A T5pfer NB No 4b en Ga b nitgeroerd bg het bezoek ao H H M M de Koninginnen Orgelbegeleiding de beer W F Kerper De toegangsprgs is 10 cent per persoon Kaarten tevens programma verkrggbaar bg de bb J van Bentnm en Zn en bg den Koster Wedatrgd Rotterdam Utrecht en terog I De tijd der wegwedstrgden is voorbg de Algemeene Nederlandscbe Wieirgders Bond c beeft zeer juist gemeend wielerwedstrgden op den openbaren weg niet meer te moeten stenoën en aanmoedigen en nn vordt emeld dat er van den wedstrgd Eotterdam Utrecht sinds 1893 telkenjare nitgescbreven door de Rotterdamsche wielrgdersrereenigiug T H Q R c Toor welke vereeniging deze wedatrgd altgd weer een groot soccea is geweest ditmaal ook mets zal komeo l e reden hiervan is dat de commissie van voorbereiding mededeeling beeft ontvangen van het gemeentebestn or van Gouda dat in het grondgebied der gemeente alle wielerwedstrgden verboden zgo De liberale kiesvereeoiging Borgerplioht 4 te Bed meii m tot oaadida gvsMM aftredend lid van de Tweede Kamer den hper A Kngff Hzn + Te Nieow Lskkerland t zoo zóó spoedig Inilekkerlaod worden weet men hoe een koe een baas vangt £ en der koeien van den veehouder B aldaar tocb maakte toen bet vee in de weide werd gedaan zalke dartele aprong n dat zg op een haas in t leger terecht kwam De hazeobeenen bleken niet bestand tegen koeienpooten Tenminste langoor kon oibt ontsnappen en werd door B boitgemaakt Aan bet ministerie van waterstaat handel en og verheid te s Gravenbage werd gisteren aanbesteed Bet herstellen en verbeteren van rgkstelegraafignen toaacban Utrecht en Ëde Minste m chrgver was W A Verbroggen te Waddinveea voor f 1066 Op de hoodeD tenioonstelling Cynophyliac rerlêden week te Amsterdam gebonden werd de heer A F M Dupper DAi taHaaatrecht bekroond met een laten prijs twee 2de prgzen eo drie zeer eervolte vermeldingen voor langharige gaan ik bedoel ging hij onrustiger voort dat ik ngzelven besohnldig van onrechtvaardigheid en zelfzucht dat ik het mij menigmaal verweten heb uw rust te komen verstoren met mtjn eigen kleingeestige aangelegenheden terwyl ik u niets tot vergoeding kan bieden dan mgne liefde Kliaabath ik heb a lief maar ge moet mg alleen toebehooren Hij zag aan haar gelaat al hield zij de oogen met hun trillende wimpers neergeslagen dat zij die opoffering U lioht telde Neem geen orerbsast besluit Elisabeth zeide hg dringend en laat mijn bittere ooderviodiag u tot leering zgn In de eerste oogenbhkkeu van opgewondenheid getooren wg te kunnen zegevieren over hinderpalen dis later blgken te sterk te zgn roor onze krachten Ëlisabetb zuo ge mgne vrouw wilt worden moet gg afstand doen van alles wat u tot oog toe het dierbaarste was moet ge u beperken tot de beslommetingen eener alledaagsche huisvrouw moet ge leven voor man en kinderen alleen en niet meer alleen roor de wereld Doch menigmaal zal er een stem in n spreken die als een rerwgt is teg n mg omdat ik u verhinderde uwe roeping te volgen er zullen tgden komen dat het u berouwen zal de liefde te heUien gesteld boven de kunst dat ge de banden die u hechten aan uw prozsisoh bestaan zult besohouwea als ketenen die a honden buiten nw hsmel so net dit beroaw zal de liefde tot uw eoktgeaoot verkeeren in haat Neen spreek mg niet tegen want ik zou u kunnen vertellen van m n oigea harde ervaring Wet weet ik dat uw hart grooter en edeler is dan dal der vronw dia mg eens verliet om de wereld Ie dienen maar ik weet ook dat elke sohadttw op nw galut aa aal sgn als ean Koninklijke Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM ïan H N van Schaik Go gsTestigd te aOravenhage UepplerHruat 0 en 0 naby de Regentesselaan Tan Z U den EONIMO Tan BELGIË Indien gij hoest I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Extraot FLACONS Tan 40 Ots 70 Ct en 1 TOrkrflgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gmda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Jouda A BOUMAN Moordreeht S C EATELAND Boeioep B T WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddm nem Een ware Schat TOor de ongelukkige alachtofiers der Ze fbeTlekking Onanie en gehe jne uitapattingen il bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABICVG HoUandaofae nitgare net 27 aib Prijs 2 jjulden Ieder die aan de versohrikkeljke gevolgen van deie ondeugd lydt niost het lezen de opieohte leenng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSUTO Turftnarkt 171 liouda van 10 tot S uur htkaXn ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag FEMSCHE STOOMVEEYEEIJ IN Ghemlsohe WassobertJ TAS H OPL E MHEIIIlElt 19 Kruiskade JBotterdam Q breTet ord door Z M den Koning der Belgen Hoofödepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor hot stoomen en TerTen van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Einder oederen Speoude inrichting Toor het atoomcn Tan pinobe mantela veeren bout enz Qordynen tafelkleeden ent worden nafir daienwste en laatste methode goTcrfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverid worden onsohsdeiyk Toor de gezondheid en valgeni staal bewerkt tUW Hrt iMte dmolKdelykate n r ea vooral dame en Klnderschofiawerk lideAppretuurvanC M MUflir t Ce lerlll Bsatll Str 14 Men lett oed op aaam en fabriekamerk Vertfniaafky HBtree WNikütm la he lerya aai aai aaairaal Daaat hy W Gouda Srak vaa A BBINKMAK k ZOON 1 nuück lykatc poetsmlddel voor Ue rea Lijders aan Dauw of Haarworm drooge Tochtige Sehnbbendanwworm eo het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig t jeuken der huid alsnok elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Dr Bebra Flechtentod Ongchadelijk Gebruik uitwendig t Prys zee gulden Ned Ct tegen Tooruitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt Try Tan port en inkomende rechten Verkrygbaar by de St Marien Xh ogerie Danxig Dnitschland jï F i PDIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEKEVEE Merkt NIGELTOAP Verkrijgbaar bg i PEETERS Jz A la bevnja vaq eohttieid ii cachet en kurk Bteedi Toorzion van den oaam der Firmi P HOPPE Wnl l te uwiuTiBg ta eii Jidit wal BhHimaVek LHdnmjnaii kortom feiff Anker PainExpeller tkettlMlIllllaiataweideii tegen et hfafWri ller M ImiBgem W tïi toiwoi ce lun mi PiV 60 oeit 76 Mit en I SÖ de iimk yoorhudea Ia t mMite Apotheken on tng F AiPffioktoi kOo Ie Bottertrm Te GOODA by A WOLFF Markt AU4b n DK LAAT es TAN SON apathek Markt iBEKftOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLH S Quina Laroche Staalhoudende Q uina Laroche is de meest krachtige en verxterkend KINA WIJN AanbeTolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheerea Verkrygbaar in fiesschen i 1 90 en ƒ 1 00 dGAREHEN TEGEN ASTBHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma teratond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel by S0eêt en Verkoudheid oplossend en verzacktend Prgs per fleschje 20 Cent Kkaüfblibn Houi Hofleveranciers Zeitt I epÓt te Gouda bg den Heer A B TEEPE Apotheker en biJ de meeste Apothekers es Drogisten verkrygbaar ininiek en Folikliniek TOOI oumvBTÊtum m otm mecoIaOomb Spreekuren dageiyks Tan 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woinsdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan JVo 11 Dr A CIBVL Bmeaheer DirKimr Hennep Enveloppen 2a 2 50 en 5 de 1000 Qiet Firma bedrukt by Aa BRINKMAN ZN Per bua 90 ct doozen GO en 30 ct pakjes 15 ct spaitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per flesch Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebrniksaanwyzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Geurig en Onschadelgk ZnireriBgs vet Utjen hranderighrid klierothUgA aangêzichta en aw der e lichaanu roven ewonden strakheid en kU kingen bij verzweringen winUrhanden en voeten bij êchur t dauworm enz Zuivert van onrein insect onder in en on het Tel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeelige wyie voorde reinheid In hunne huurperceelen XLI Jaargfangr van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattende DAU£Sen KINDEKMODES benevens HANDWEBKPATRONEN ar lEDEBE WEEK VERSCHIJNT EEN MDMHER In leUr n tektt 0u arte platen moOekronlekfeuilleton enz enz Ifl Uitgnre zonder gakl platen mei 3 snijpatr en S groots geknipte patr Per 12 ars ƒ 1 35 p post 1 4B Se I ala de Ie uitg met daareuboTea 6 gekleurde platen 1 75 y 1 90 üe a Ie a 4e w a Se bij bet 6fl 00 1 geko patr D keu7e a 12e n eea gekleurd traais bandwarkpairooB a 3 a 3 20 fmnmm m prospectus aio Uitgare ran GEBE BELIKFANTB te e öraMnhag Wagenatraat 100 102 T7 o or ca eelig er is het voor iedereen die een HARMONICA tril koopen dezelve directuit Amsterdam in plaats van uit het buitenland t ontbieden om reden dat men dan vrü i van inleomende rechten en koog porto 60 ets Om alle canaurreatle het haai te bieden zgn wg besloten de HABlkiONICA welke wg tot og toe it f 3 75 adverteerden voor SlCChtS fS SS van de hand te doen Deze v beterde Reform Trek Harmonica e zyn van het allerbeste Duitsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatunr 50 sterke stemmen 3Toudigen dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke notensohaal voor zelfonderricht met dansen maraohen liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging vopr porto Men ontbiede onzen rgk geïUustreerden Catalogua Geoig adres Verzendhuis iUerkurt G SCHUBERT Co Comm Maatt mflterdam IM Z Voorbur jfwal 2 8 Qtobit StoU werck s Chocolade en Cacao e a I Dalmatlge door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied Terbeterd fobrlettte en uitaloitand gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao ieen anbevelanswaardig fabrikaat nauwkenrig beantwoordende aan den inlwud der Tesp Etiketten Dt ma behaalde 37 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van nitmnntond n fabrikaat Keeds 1871 schreef de Accademie national dé Paris Hoiut vous déaemona one n tf allle d er première claiiii on oooaidératlwi aeTotr exoaUent tebrloatlon de Ohooolat bonbons variea eto eto tt0Uw rck fabrikaat U verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers ene en Generaalvertagenwoordiger voor Nederland JnUu Hattemlodt AmatBrdam Kalverstraat 103 XT O I T T TT 3iT Oeene zendiagf Verlovings Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost rra et 3SZl©p Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRll KlIlAl eoZn BINNENLAND GOüDA 15 Méi 1897 De EieiTflTeeoigiDg Borgerplioht c zal op Dioidftg 18 Mei 1897 des avonds ten ure eene algameeoe tergaderiag houdea in de Zaal KanBtniin der Sociëteit Ons Genoegen c tot het etelieu van een deBnüiefcandidaat voor bet lidmaattobap Tan de Tweede Kamer der StatenOeneraal Oasteld door Goada Mr C J E graaf ran Bjlandt te s Oravenfaage Krimpen a d Lek P tan der Boogt te Krtnpao a d Lek p Boskoop D de Clercq te Nonspeet Capella a d IJsel Mr C J Ë graaf van Belandt te OraTenhagfl Kaar men ons mededeelt moet heden middageen wielrgder nit fiM n aan den Bodegraaf cheR straatweg onder de gtaaeente Beeuwgkverdronken syn Bg Koninkiyk besluit is aan den directeur TkQ het telegrsafkantoor te Gooda J F van Soboawenbnrg op zgn versoek met ingang Tan I November eerral ontslag uit s lands diepst Tsrieend Onze Troegare stadgenoot de beer S Tan Milligen te Amsterdam is benoemd tot mnziekTerslsggever ran het Algemeen Handelsblad c De eerste orgelbeapelÏDg in de Groote of St Janskerk door den heer J H B Spaanderman zal plaats hebben op Dinsdag 18 Mei 1897 des aTonds 7 aar met welwillende medewerking van een zangkoor bestaande oit een 70 taI dames en heeren Het programma Inidt aldas 1 Sonate C Moll F Mendelssohn a Grave b Adagio c Bartboldy Allegro maestoso e viTace d Allegro moderato PraelndiametFogaC Dar Job S b Bach Psalm 100 Oskar We mann Voor koor met orgel begeieidiog 4 B In Vocation Alex Qailmant Solo voor daloiaan b Aria Con Variszioni G F HÜodel Solo Toor carillon Adagio G F H ndel a Psalm 72 FEVILLETOX De Dochters van den Componist 1 Zy had In de extase waarin de rnusiek en de woorden haar braokteo da voetstappeD op het portaal niet veraomeD ea toen e haar van geestdrift stralecd gelaat ophief sag zjj aaa den ingang van het vertrek eea eeDume gestalte sUan Het WBS JohaDDdB Zijn oogeo ODtmoetten d hare en zij las va zijn blik waarvoor by gekomen was Weteode dat sq Joseph oiet had vergezeld naar hot ooneert besloot hg tol haar te gaan om zoo mogelijk eea eiod te maken aan beider atrjjd n ernstig ea beredeneerd met haar te sprekea tea einde de redenen uit te vonohea tbq faaar gewijzigd lerea en zich niet te laten verblinden door scbijagrooden maar toen hg een oogenbllk ta voren in twijfel en onrnat voor haar woning had gestaan opziende naar haar venster en niet wetende of bij zou binnentreden of teragkeeren toen was plotseling door de stilte vaa den avond da klank harer stem als een jubeltoon tot hem doorgedrongen en had hg moed gevonden den gewichligen stap ie volbrengen waartoe zjjn hart hem reeds lang had aangedreven Bliaabetb zeids hij ziob tegenover haar plaatsende op den hem aangeboden stoel en zich tot kalmte dwingende ik ben gekomen om u weinig te bieden om veel van u te vragen zooveel Elisabeth dat ik eerst bjjaa den moed niet had tot u te Duitsche honden Tevens ontving bg een spectalen prgs Toor een besten Duitechen sUandenhood toef lang kort of stekel harig Voor Gordonaettera ontving hg een Sdeo en en een 3den prgs V Or 3 kleurige Wurtemherfeera ontving de heer D A Dopper Az van Oosterhesaelen een Isten pryi Uit de voordracht voor onderwgzer aad de 0 1 obool te Krimpen a d IJasel bestaande nit de heeren W Sterk te Scbiedam J Langendlrn te Dodewaard en A tbb Ketel te Rotterdam is de heer W Sterk benoemd Tot ooderwijzerea aan de o I school mede op eaae jaarwedde van f 550 is benoemd mej S Groeneweg van Doivendgke De gemeenteraad Tan Woerden heeft gister na lange bespreking besloten om volgens bet adfiea tsd de meerderheid der gasoommiasie een gashouder van eene capaciteit van 6CX M bg e bonwen eo de koleohergplaats te vergrooteo een en ander begroot op 10 k 12 mille De minderheid dier commissie wilde de geheels gasfabriek Ternieuwen een werk Tan OQgefeer f 30 000 De correspondent der N R Gt te Bataf ia reiot onder dagteekeoiog van gister T Kre compagnieën van het eUde bataljon taa Java hebben ifl Lebong in het gebergte op den weg van Kloswang Daja gevochten Gevaarlgk gewond werd de luitenant Van Roon licht gewond drie minderen Als boete werd door Lebong twintigiiuizend dollars betaald Ook volgens een bg zgoe familie te Wilnis ontvangen telegram is de 2e tuit der inf van het leger io Ooat Iudië J van Roon gevaarlgk gewond Reuter aeinl uit Weenen De Kooioginneu sgn gisteren naar AltAoJBee vertrokken Het weer ia zeer slecht Tot afach id berondeo zich aan 4et etation aartshertog Reinier aartsbertogio Mart de Ëngalacbe ambassadeur en de Nederlandacbe gezant met het gezantach psperaoneel Aartshertogin Mario gaf Haren Majesteiten een prachtig boaquet Tot 15 Juni bIgTen de Koninginnen te Alt Ausaee De dader van den moord en de verslagene te Sappemeer waren Hendrik Slor oad 22 en dieni oom Frederik Stor oud 33 jair beiden Tsn Veendam Ds dader die alleen bekend waa onder den vofwjjt elke traan die gg weent als eon klacht en dat ik mgn leven lang zal gevoelen dat ik u les deed opofferen om u slechts weinig te vergoeden Is uw hefde dan weinig Johannes P seide Mlisabeth sn zal ik met groot zijn door n tugn diöhlar en held Ik wil u niet vorhelsn dat wat ge verlengt een opoffering is zoo groot dat ik er misschien nu oog niet den ganschen omraag van peiUn kan maar indien ge wist Johannes wat ik in de laatste tijden geleden heli welk eoo leegte er was ÏD mgn hart hoe alle bijval mg toeklonk als een bittere bespotting van m n leed eo mgn eigen roem mg was lUs een schitterende keten die ik veroordeeld was VQort te sleepen zonder hoop ea zonder rust dan zoudt ge de opoffering waartoe ik bereid ben als nietig beschouwen en gevoelen dat de eerBucht alleen het hart der vrouw niet vullen kan en zij de liefde noodig heeft om haar te leiden en te bflsohermen en baar gemoed te bevredigen Hij drukte haar in zijn armen en zg vigde het scboone hoofd aan zgn borst fvElisabeth zeide Johannes en het was alsof hij een zwaren zuobt terngdrong geve God dat het u nooit moge berouwen ew lot verbonden te hebben aan het mgne VI Pe nacht hield zgn duistere met sterren bezaaide wieken over de zwggende stad uitgespannen Straks zoH ds maan opgaan en haar tintelend lioht doen stroomen op den wit besneeuwdeo grond en het zou sgn alsof de sterren des hemels op de stitle aarde lagen £ r vertoonden zich slechts enkele voetgani orB in de breede atraten want de wtnd was doordringend kond en het vroor o fel dat da wielen dsr rgtuigon naam tan Jut was Zaterdag icet een nitgangskas ran ca f 60 ait de geTangenia waai bij drie jare t verbigf hield wegens als railioieii gepleegden diefstal ontslagen Zondag bracht de gebeele familie Slor beruchter bestaat et niet bet gebeele Beneden Verlaat te Veendam io rep en roer Maandag dito en moeat de politie van de wapenen gebroik maken aangeaien toen messen vertoond werden Tegen beiden werd dieu dag wegens dronkenschap en weerspannigheid procesverbaal opgemaakt Hnst en orde zoUea dd tooi lang in die boort Terzekerd zgn Door bet beatnor der Dortsobe tentooDitalliog ia een burganaester van sOod Dordreobte benoemd de beer Hidde Nglaod Deie ui zijn verbigf kouden in eeo bnia op de Markl van OadDordrecht eo bg en de sobepeieo znllen io Oud HoUaodaohe kleediog loopen Fonda voor de gewonden in Griekenland Het aantal gewonden in Griekenland is Mar groot s Landa middelen schieten te kort om allfn te belpen en Ie verplegen in de ambaïaneea en hospitalen eo om aan Terminkten knoatledematen te versebaffsn Ten einde bgatand te Terleeoeo heeft zich la Amsterdam een commiiiie gevormd waarTu elk der leden bereid is TOor dit miosohlieTend doel bgdragsa in ontvangal te oeaien Hartelgk hoopt de oommiaaie dat Telen Is ODS vaderland zioh gedrongen sollen geTOelao baar bedoeling te ateunen De commissie beataitt oit de heeren Charles BoineTaio voorzitter Bnreel Bandelablad Jb Mr J F Backer Keizersgracht 567 Admiraal C ten Bosch Marinewerf Generaal K Ëlandt Sarp batikt raat 66 Mr D P D FabiDB Priosengracht 477 Mr Th Heemskerk Weteringachaoa 251 Jhr P HartasB Frederikaplein 44 Dr A Koyper Boreal De Standaard Mr E T firerwgn Lange Jr Frederikapl 41 Dr H C Maller P C Hooftstraat 137 J Bnjter Gade Turfmarkt 15 Prof dr R B Saltet Nieolaaa Wits6okade64 Mr J Teixeira d Andrade N Keizersgr 112 Ds J Th de Viaaer Sarpbatipark 57 Mr Alex H Wertbeim Roemer Viasoheratr 21 H Wertbeim Heereogracbt 619 M Merena penoingm Prioa Hendrikkade 144 Buiten Amsterdam aioten zich tot nu toe bg de commissie aan Dr A W BrooBTeldt Utrecht Dr J A Cramer Deo Haag Prof Resenstein Leiden een godruiich verooriaakten als dat van den rom meienden donder Zg die zioh roor hunne bezigheden of om andere redenen naar buiten faaddsn moetea begevan haastten ztob het doel van huD toehl ta bereiken eo een rgzige gestalte In een met bont OBDZDomden mantel scheen nog neer spoed temakea dan de overigen Zijn schreden werden bevleageld door de gedaehte aan eeo warm en vriandelgk tebols waar een jonge aangebeden vronw zgn tenigkomst met ongeduld verbeidde Voor een groot hoog bats hield hg stil opende de deur eo liep de trap op Ds geheele woning was vervuld met den klank eener prachtige vroaweostem en een oogenblik bleef de rozige gesUlte staan om te luisteren Op zgn fgobeansden galaat vertoonde zich een glimlach maar in zgn oogen schemerde iets als van weemoed en snel opende hg de kamerdeur om aan de betoovering der muziek en aan zijn eigen gedachten te ontkomen Ëec sohoone vrouw met een kooinklgke gestalto en golvend donker haar stond met den rog naar den ingang van het vertrek zoodra echter had sg de stem van den binnentredende niet vernomen of z wierp faaar muziekblad neer en keerde hem haar stralende oogen oe met een uitdrukking zoo rol liefde en bigde verrassing dst de pgnigke trek van bet gelaat dM aisuw aangekomenen in een oogwenk verdween Want het was zgn vrouw die hom tegenlaohte zgoe Elisabeth dal jonge scfaoone begaafde wexen behoorde hem toe hem alleen herhaalde bg met jaloerschen nadruk by sichzetven en met eeo pIoU selinge opwelling zijner heftige natuur sloot h haar aan sg n horst en kaste kaar keer op keer Or rAe iw