Goudsche Courant, maandag 17 mei 1897

Directe SpoorwegvcrblDdlngen met GOUDA ZonierdteMt l897 AaDgevaogeo 1 Mei TUd vaa Greeowlcli 80 7 86 8 1B 8 3B 8 80 9 87 9 64 10 11 U U U U U 18 U 96 l tT Itt Vv t i J 66 6 6 61 14 7 81 7 6J 8 86 61 9 67 10 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 9 40 9 4710 18 ld 80 11 88 7 86 8 8 40 9 98 K 0 1 7 60 6 86 l SS 4 4 16 6 10 BOTTESDl M O O D D A 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 GOUDA DEN Bil e ZoatermwcZegwnard Voorburg Hag r O 8 ro7l7T TlO uTi ü llul a ST 4 V M U 1M T KB 8 64 W4 10 89 U t6 k V l 08 9 48 U 10 44 11 41 W 4 1 10 Ï 08 4 U 6 U B 56 8 M 8 8 8 04 8 81 1 9 11 10 88 U B 11 44 H A A G OOU D A aHage 5 46 7 807 4S 8 85 9 46 lO U 11 87 19 891 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 51 9 88 10 08 Voorb 6 58 g t w 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 t Z Zegw6 6 M 0 K 10 88 1 66 4 58 8 80 9 48 v Zev M 6 17 0 H If 10 48 8 08 6 04 6 89 9 69 Gouda 6 88 7 50 8 189 08 10 1810 6411 57 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 50 7 48 8 83 10 1010 88 U T E E C H T 0 O D D A Utreeht 6 88 7 46 8 41 9 90 10 16 10 88 11 86 1 8 08 B 66 4 48 5 8B 6 56 7 56 9 07 10 09 10 84 Weerdea 68 8 08 10 88 w 11 55 4 16 7 18 0 88 10 54 Oudewater 7 07 8 14 10 46 v f 4 84 k t 9 86 Gouda 7 88 8 87 9 819 58 10 58 11 10 AMBTSBDA M O U D A Amatfltdaa a St 7 10 8 15 9 06 10 48 1 58 8 45 4 41 6 18 7 45 9 45 Ootda 7 88 U4 9 14 10 08 18 11 18J8 1 18 4 41 M8 1 48 1 48 HJI fl O UB A U TB ECHT loada B 80 8 87 7 58 8 81 9 07 10 19 10 57 U OO 18 58 8 80 Oudew 5 45 8 54 v i l4 w m 8 87 WoerdasïB BB 7 8 8 18 ll UkWDht 8 18 7 88 8 88 8 0 9 39 10 6111 45 18 88 1 Ï6 8 08 8 17 4 88 6 06 6 56 8 86 10 17 10 3S w 0 7 10 10 84 8 84 w 6 S4 7 18 8 48 10 41 8 50 5 08 4 7 88 8 69 11 18 11 18 GOU DA A M8 TEE DAB 10 57 18 10 4 11 P 5 10 7 11 8 88 10 17 10 88 1 8 U8 U8 I II 18 18 IWl j Mr G G TAD Reekeo Haarlem Bb Thoden raa Velzen Jel am Di P A J Sae Leeanardeo Ds P S Barbaa Haarlem De F C Fleiicber Broek op Laogendyk Da B ter Haar Bzd Ngmegeo OotTaDgea zga de rolgeode gifteiL Jt Door den beer Gbarles Bosaevniq Van de Directie ran bet Haodeliblad f 25 H L eeu bankbiljet 00 4033 t 300 eeo baokbüjet XX 3526 f 200 te sacueD f 500 domirière T v B i 60 F A Jftgerink Dioxperlo f 2 50 met betnigiog vao groote sympathie voor het V D t D aD 9 Mei N N te Zeiat i 10 TOOT de ongelukkige Grieken van Ë 6 te Arnbem f 2 25 £ ea biyk van sympathie Toor de Grieksche gewonden M t d B K sGraTenbage Voor de gewonden in Griekenland Tan Eaadgetp te Doetincbem f 1 Uit sympathie Toor een Trg volk f 1 Door Jbr Mr J F Backer Tan merroow N N te Huizen N H f 25 Door Mr Tb Heemskerk van Th t £ f 25 Door den beer J Ruyter ran Mr Hoppe f 10 Door ds P £ Barbaa collecte aan de tbeetafel i 25 Door den heer Mereoa van R K i 5 Door het Gooaiilaat Generaal vao Griekenland te Amsterdam O G f 500 M 1 10 N N i 40 G H i 25 Ia eeo huis aan de Voorbtrasl te Dordrecht berucht om de treorige feiten die er Troeger ia plaats baddeo werd bg bet afbreken ter diepte tad ongefeer een hKlveo meter bet ODderkaakbeen Tan een menscbeiyk geraamte geTonden Tolgena adries an een deBkuodige toebehoord hebbende aan iemand van 18 i 20 Jarigen leeft d Het bestaat uit 2 helften waarin zich nog 4 goede kiezen en een oogtand bevinden In Torband met deze Toodst doet naar v Ternemen te Dordrecht bet volgende mystiek Tsrbasl de ronde dat zeker Tele Dordtenaara in ban jeugd reeds zallen hebben gehoord ran bon oudere In een hola aan de Voorstraat rropger algemeen bekend onder den naam van De Moord Tan het Ankertje c was voor Tele jaren gerestigd eeo bakkery of slagerg waar sancysiea Terkrügbaar waren zóó fijn van smaak dat zü een locale beroemdheid werden en den naiJTer der overige Dordtaobe slagera opwekten die al gebrnikten zg het beate vleeach dat te koop was er niet in kouden alagen de heerlijke aanoyajoB van den winkel uit de Voorstraat na te maken Omstreeks dien t d kwam het herhaaldeiyk Toor dat jonge meisjes Toornameiyk dieuatbodeo spoorloos Terdweoen zonder dat ooit meer iets Tan baar Teruomen werd De justitie nam de zaak in handen en nu kwamen de grnweiykste feiten aan het licbt De meisjes werden ala zg boodacbappen in den winkel kwamen doen in een uevenfertrek gelekt waarvan de ïloer voorzien was Tan een luik Nanwelgka waa het slachtoffor ïa die kamer en bevond het ziob op het laik of dit werd geopend en het meisje TÏel in een kelder waar zg werd Termoord Na een nauwkeurig onderzoek bleek weldra dat de Terdweoen meisjes door den slager aan de Voorstraat waren vermoord en baar vleesoh had gediend tot het fabriceereu der beroamde heerlgke saacgsjea In dien tgd was de doodstraf nog nietafgeschaft en de slager werd dan ook ter dood Teroordeeld en opgehangen Een grappenmaker deelde ons mede dat na dien tgd geen enkele Dordteoaar meer een saooyaje dorft gebruiken voor hg onderzocht heeft of alle dienatboden present zgn Gottfried Mann beeft der directie van de Harmooie te Groningen Terzocht de met hem gealoten OTereenkomet te verbreken TegenoTer het atation Staatsapoor te Scbeveuiogen ia opgericht een Karbana bar een gebouwtje in landeiyken atgl met veranda Jange den toegangflatraatweg naar bet atrand met 8 36 S 4i 8 40 9 6 9 06 6 68 08 11 19 96 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 11 6 87 7 Qeada Moordreeht Ittevwerkerk OapeUe Rotterdam Sokdi ZsTtBhuiun MoerVapelIe 9 48 10 50 8 81 9Jlf 8 87 8 10 apaoódam O St fiotterdasa OapeUe Kieowerkerk lloordreoht ftouda fea gezicht op zee eo den straatweg langa het Kurhana Ken orkest beataande nit seoTzigao gezelschap sterk 8 artiaten uit Uongarge zaI zich dagelgka middags en avooda doen booren Het ba£Fet is ingericht naar ËjgelscbAmerikaanscbe wgze Op het paviljoen omringend terrein rullen by gunstig weder stoeten en tafels worden geplaatst De opeoiog vno dit iu bevalligen stgl ontworpen gebouw zal later bekeod gemaakt worden Naar men weet beataat in Noorwegen de doelmatige bepaling dat er geen hoodeo van buitepslaoda mogen worden ingevoerd ter voorkoming van overbrenging van de hondsdolheid De Britscbe minuter van Landbouw heeft dit nu nagevolgd na 15 September zal t niet geoorloofd zgn zooder voorafgaande vergunning honden ij het Vereenigde Koninkrgk in te voeren Reizigers die ho oe bonden medenemen zallen zich das na 15 September ófTanhoone lievelingen moeten ontdoen 6f zelven aan boord blgven van het schip waarraade zg aankomen Ook in Engeland heeft men van de zoete Meidagen geprofiteerd Het was erenals bier bar koud en op sommige plaatsen vielen hagelateenen ditmaal voor de variatie niet ala daÏTeneieren maar als booneo Dit kan ook nog schikken In t znidwevttn van Frankrgk he ft de vorat groot nadeel gedaan aan den te veld staanden oogst Vooral de wgogaarden hebben geleden De thermometer daalde er a nachts lot 5 graden onder nul Door den luitenant adjodant W C Scbooatedt te d Gravenbage ia in de Avondpost een open brief gericht aan dr SobaepmnD waarin bg den persoonlgkeu dienstplcht waartegen dr Schaepman te Utrecht te velde trok met oTertniging verdedigt Hg wgat op den beilzamen invloed dien bet dragen van de wapenen voor de miliciens tengevolge heeft en Traagt of aan den heer Schaepman uit de laatste jaren ook maar éen Nederlandscb milicien bekend is die naar lichaam en ziel slechter uit de gelederen trad dan bg daarin bad plaata genomen De heer SchÖoatedt herinnert aan hetgeen de miniatera SeySardt en Schneider voor bet phyaiek eo moreel belang der minderen gedaan hebben en boe bg het graf vaa Van der Scbrieck de machtige stem van dr Schaepman donderde toen hg Verklaarde Hg waa een atrgder voor al wat recht was en billgk 1 dan Traagt hij khet begins 1 van persoonlgken dienstplcht een onbillgk beginsel De regelingscommisaie voor de gewestelgke nitvoering Tan het Ned gymnastiek verbood te honden op Pinltatermaandag te Vlaardingen heeft van H M de Koningin Regentes ontvangen een bronzen meda lle en verkreeg de toezegging van den commissaria der Koningin van ZoidHolland van een zilveren medaille TOor te honden wedatrgden Het gemeentebestuur zal de turners op hut stadhais ontvangen en heeft ook een zilveren medaille toege pgd Een raim terrein ïa gehuurd nab het Hof waar s aronda een Tolksconoert zsTgegeven worden en er i een bniten concert plaats hebben in do Harmonie waar medailles en lauwerkransen zallen worden nitgereikt 18 86 18 81 18 89 18 4 18 66 U n 18 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 88 11 86 11 60 9 68 10 19 10 99 10 8 10 48 10 40 11 64 18 08 Een hotellier te Zotpheo ontving dezer dagen het volgende briefje van een zekeren V in Bremgarten kanton Bdrn Mgnheer Ik heb van den boer W J Trantwgn aas Zurich ihnen werthe udreaae bekommen en is dienende dat ik TOor leverantie in Bern moet hebben geldersche ham en rookvleescb 6 haramen en 6 stokjes rookvleescb ik weet geen adres rede ik mg tot UEd wend kan u mg die niet zenden of ao niea mg de weg wijzen om ze te bekomen q bg voorbaat dankende en tot wederdienste bereid ala n bat doen kan dan liefst spoedig als ellgut zenden rekening toezenden bedrag per post toezenden Ingestelde informatiêo deden nog bytgda blgkea dat de k opman V een nit Amsterdam K lc slimmert is die allei xoeki op crediet machtig te worden wat maar in zgn bereikt komt Een merkwaardig strafproces ia deze woek te MfltDZ behandeld Terecht atond wegens een aantal diefstallen met braak een baastimmerman nit Worms die een bloeiende zaak heeft zgn eigen huis bewoont en algemeen geaoht was Een werkman zag hem s morgens nit een nog gesloten inkelbnia sluipen en waartchowde de politie Deze wilde eerst niet gelooTen dat een zeo eerzaam burger eeo dief kon zgn Bg boiazneking rond men echter een zoo groote boeTeelbeid gestoten goederen maonfacturen meubels kleedereo schoenen enr dat drie wagens er medegevnld werden Het bleek dat de man gedurende vier jaren reeds tal van winkels en ook kermiakrsmen geplunderd had Elg werd tot vier jareo InobthuisBtraf zgn vrflnw wegens belinif tot zes maande i gevangeuisi traf veroordeeld Eeo zgner broeders bént zich de zaak zóó aangetrokken dat hg zelfmoord beging Btgkens mededeeliog van Hr Ms gezantaokap te Konatantinopel worden votgeoa besluit van den oppersten gezondheidsraad in het Torksche Rgk vogelvederen duvet als besmettingverbreidend aangemerkt weshalve alle zendingen daarvsu voortaan moeten vergezeld zgn van een certificaat van oorsprong St Ct Dinsdag avond was te Looadrecbt een prachtige maanregen boog zichtbaar De VeauvioB ia weder sedert eenige dagen aan bet werken Twee lange atroomen lava zgn laogs den berg gevloeid en hebben zich Tereeoigd met de vaate lava afkoraatig van de nitbatsting van twee jaar geleden De 60 jarige J B verpleegd in bet atadsarmfauis te Rotterdam werd in t laatst van Maart door da haismeesteres op verkeerde handelingen betrapt en bad daarvoor 6 maanden straf gekregen in zgne betrekking als zaalbaas Ala ik die straf behoud zal er morgen een ongeluk gebeuren f zeide bg nadat hem dit waa aangezegd en inderdaad bracht hg op 2 April aao de baiameeateres met een broodmes herhaalde stooten tegen J U8t zgde en rog toe waarvan er veracheioine door de kleeding der vrouw drongen maar gelukkig sleebts oppervlakkige verwondingen teweegbrachten Donderdag stond B deswege voor de rechtbank te Rotterdam terecht De eiach was 5 jaren De sterkte van het reservekader bedroeg op I Mei j l 5 vaandrig 95 reservfooderoffi cieren 132 reserve korporaals en 149 adspi raoteovaandrigFR Dat personeel werd gedurende den winterooraua 1896 97 theoretisch opgaleid voor den naaathoogereu grand Dientengevolge verwiervei bg bet in April l gehouden examen t 35 reserve onderofScieren het theoretisch getaigïcbrift voor den graad van vaandrig 37 reserve korporaal a het theoretisch getuigschrift voor den graad van reserreonder officier en 103 adapiranten vaandriga het theoretisch getaigschrift voor den graad van reserve korporaal 4 66 6 08 6 09 6 1 6 86 8 60 10 4 10 6 40 S 4i 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 18 87 18 47 O tl De Trgwilligers kannen thana voor bevordering tot de evangemelde graden in aanmerking komen indien zg in den aanstaanden zomer tydens ban verbigt ouder de wapenen ter vervulling van een gedeelte van den verplichten werke yken diensttgd Tan 8 maanden tevena verwerven het vereiscbte getoigBchrift van practische geschiktheid Over de kon De beer Aio laing te sHag6 schrgft aan de Haarl Cl Dd meeste onur bladen vei bazen zich over de kou die dezer dagen beerscbt Zg Tergeteo echter dat dit alk jaar voorkomt Tusschen 11 en 15 Mei heeracben toch de drie Ge strenge Heereo of de drie Usbeiligen vanouds in Rusland Oaitaohland Nederland frankrgk en Engeland bekend Op die di en is het kouder dao op da voorg ande en de Tolgende Franache versjes Duitache ipreekwoorden Czecbiac e gezegden ja zelfs de boeren in Opper Italië getuigen er Tan De Heiligen Mauertus Pancratiua en SerTatioSf iaten zich dit jaar allerminst onbetuigd BuUenlaDdsch Overzicht De mogendheden die meenden dat het zoo gemakkelgk wezen zou den stryd te doen eindigen als zy dat wilden zullen on wel zachtjes aan begiaoen in ts zien dat zg zich ook daarin weder vergiet hebben Nu de Tark oTerwinnaar is in den strgd is hg aan den band ontsprongen En het zal moeilgk zgn hem weder onder den invloed te brengen tenzg de mogendheden hem daartoe dwingen met geweld van wapenen wat nog erger en gevaarlgker is dae een oorlog met Griekenland Uit Athene wordt dan ook te recht gemeld De toestand is hoogst onzeker en kan daardoor zeer kritiek worden De Griekache regeeriog is genoodzaakt geworden nu reeds den gezanten te wjjzen op de moeilgkheid waarin langer uitstel van het schorsen der vyandalijkbuden haar brengen kan Zg heeft groote moreele oSera gebracht door haar volkomen onderwerping aan de eischen der mogendheden En ala nu de gewenBcb e wapenstilstand niet apoedig komt kunnen er verwikkelingen ontat an die tot bloedvergieten in Athaae en tot den val der dynastie kunnen leiden Dit te voorkomen is thans het werk der mogendheden De Neue f eie Preaaec verneemt dat naar het gerocht wil de ex keizerin Eagenie van Frankryk weldra te Konatantinopel zal aankomen om pogingen in bet werk te stellen tot benoeming van eeu prins nit het geslacht Bonaparte tot gonverueur van Kreta Hetzelfde blad verneemt van een buitengewoon correspondent te St Peterabnrg ook merkwaardige bgzonderbeden omtrent de beteekenia der samenkomst Van keizer Fraoz Joaph met deo Txaar Hierbg moet nl een soort van Ooalenrgksob Raasische entente verkregen zgn betreffende de Ooaterscha Qaaestie zonder dat daardoor de Fransch Rnssische entente of ook de Triple Alliantie in het minst geschaad of met name Duitschlaod ook maar eeiiigermate geschaad wordt Integendeel keizer Wilhelm zfllf heeft er op aangedrongen omdat het éóflige gevaar voor eeo oorlog tusschen Duitacbland en Roaland gelegen is in de Ooateracbe Quaestie daar Unitschland krachtens ds Triple Alliantie verplicht is Ooatenrgk te helpen wanneer dit door Rusland wordt aangevallen wat buiten de Oostersche verwikkelingen niet licht gebeuren zal Zoo dus Ooatenryk en Rusland elkander in het Oosten formeel verstaan wordt voor Daitschlaod dat persooüiyk daar ginds geen belangen heeft de positie des te veiliger En door de uitbreiding van het Russische spoorwegnet in Azië en de aansluiting der Siberische Ign is Rualands direct belang bg den Bosporus zóó aanmerkelgk gewgzigd zegt de correspondent dat het thans zelf de eerste is om de docrvaart der Dardaoellen voor internationale oorlogaaehepen gealoten te weoachen I 9 7 10 8 10 04 10 11 10 18 10 87 10 4 1 11 ff 11 80 8 0 9 87 9 47 9 64 10 01 8 80 10 07 10 09 f 10 99 7 68 7 69 8 0 8 18 8 88 7 86 17 87 i 84 8 41 47 7 46 Over het verloop der onderhandelingen deelt het blad nog mede Eerst had een conferentie plaata tuaschen de miniater Moerawjóóf en Golnchowaki die aan hun Monarchen veraUg deden ven hun besprekingen Daarna had het onderhoud tusschen do beide Keizere plaata in tegenwoordigheid der mininaters in dit onder hond weiden de geiichtsi inteii die tot eau Toratandhoading konden leiden breedvoerig beaprokeo Of bet tot een formeel rerbond gekomen ia wordt betwgfeld doch wel ia er een protocol der besprekingen opgemaakt De correspondent ziet in dit alles een gelukkig veracbgnsel dat in het belang van den Enropeeaoheo ia In bet Eogelacbe Lagerbnia komt Maatidag de tweede lezing van de Employers Liability Bill aan de orde Pikant ia dat de verwerping van mioisterieele zyde zal worden voorgesteld door den beer Drage op den grond dat de wet niets doet om ongevallen te roorkomeo Bg tweede lezing der begrootiog lal Dilon de qnaeetie vae de verbeoding tusschen de Engelsche eo lereche belastingen ter sprake brengen en de wgziging dier verhoodiag voorstellen Wat dazer dagen in het Eluis behandeld ia wekt minder belangstelling Bg een wetje van geringe beteekenia overigens kwam het zeldzame geval voor dai de speaker door zgn caaai n g vote bealist Zooala men weet stemt de speaker niet maar alleen als de stemmen staken beeft hg de besfissende stem Dit na gebenrde met de Light Vehicles Bill waar 40 stemmen vóór en 40 tegen werden ni ebraht Echter moesten de teller den volgenden di mededeelen dat zg zich vergist hadden want de verhondiug waa geweeat 44 tegen 40 Gelukkig was t resultaat helzeltde daar de speaker vóorgeatemd had Eergisteren was aan de orde de tweede lezing van een wetaontwerp om in geheel Ierland alle herbergen van Zaterdagavond 9 uur tot Maandagmorgen gesloten te honden een wetsontwerp trouwens dat al vele jarao lang telkens voorgesteld wordt maar telkens in een of andere phase der behandeling Bohipbreuk Igdt De Zondagssluiting geldt reeds sinds 1878 behalve voor de grootste 5 ateden en behalve voor bona fidec reizigers Nu is het voorstel de 5 steden op te nemen den Zaterdagavond er bg te voegen en het bona fide reizen dat een grooten omvang begon eau te nemen wat in te toomen De Regeering hield zich by deze wet onzgdig naar gelnsinoeard wordt omdat zg baar meerderheid aan de tappers te danken heeft maar de tweede lezing werd aangenomen Niet zooder recht werd de meerderheid verweten dat zg voor Ierland doordrgft wat zg voor Engeland niet aandarft Inrossehen erkenden veli sprekers dat de publieke opinie in Ierland den maatregel vordert Een lersche spreker Rentool dien men anders weinig boort noemen wekte eenige hilariteit door bg zgn verzekering dat de Katholieke geestelgkheid de wet eiecht en dat alle Proteatantsohö geeatelgkan ar voor zgn de uitdageodeo woorden te voegen adie moeateo t ook eeofl probeeren er tegen te zjjn c wat een eigenaardig effect maakte omdat de spreker zelf Protestant een man van bercolische lichaamskracht is Niet onaardig wa overigens dat de verdediging van t ontwerp hoofdzakelijk werd gevoerd door den philoaoof Lecky wieoa standaardwerk over Democratie en Vrgheid nu juist over dergelgka wetgeving niet beat te spreken ia Te Kopenhagen gelooft men dat graaf Moltke Eatrap a achoonzoou ef anders generaal Hedemann met de samenstelling van eeo nieuw ministerie belast zal worden Het Hoogste Gereobtahof in Daitschland bad onlangs de vraag te beslissen of zoogenaamde Kartels of Trusts die het hoogbosdeo der prgzen ten doel hebben al dan niet rechtsgeldig zgn Het arrest luidt in het algemeen beveatigeud en wel op de Tolgende gronden Dalen in een ngverheidsiak de prgzen der voortbrengselen al te zeer zoodat eeo winstgevend bedrgf onmogelgk of zeer onzeker wordt dan ia de daaruit voortvloeiende otmn niet alleen voor den belanghebbenden maar ook TOor de welvaart in t algemeen verderfelijk Het ia daarom in t algemeen belang dat niet langen tgd onevenredig lage prgzen in een bsdryfa afdueling bestnan Dw wetgevende nacht heeft dan ook in overeenstemming hiermede reeds vaak en nog io den laatsteo tgd getracht door besehermeode rechten de stgging der prgzen van bepaalde goederen te bewerken Dientengevolge kan het ook niet zÖÓ maar en in t algemeen belang als strgdig met het algemeen belang worden beschouwd als personen die hetzelfde bedrgf uitoefenen zich vereeoigen om onderling het verminderen der prgzen bg hun prodacten tegen te gaan of te beperken Integendeel kan bg een blgrende daling die de ondernemara dreigt te gronde te richten zulk een aaneeneloiting niet alleen een rechtmatige daad van zelfbehoud maar teveoB een maatregel in het algemeen belang geacht worden Daarom wordt dan ook vao verschillende zgdeo het vormen van Kartela en syndicaten als een middel beschouwd dat bg beleidvolle toepaaaiog bgzonder geschikt is om Toor da gebeele maatschappg door bet voorkomen van overproductie die met verlies arbeidt en van de daaruit voortvloeiende nadeden heilzaam te werken In overeenstemming hiermede zoo gaat bet arrest voort is door Duitache en andere rechtbanken reeda meermalen beslist dat het niet ia atrgd is met de rrgbaid van het bedrgf wuineer bedrjjfagenooten zich te goeder tr aw vereenigen mat het doel oen tak van ngverheid in het leven te honden door beaoberming t en de daling dei waarde zgner producten en tegen andere nadeeles die nit concurrentie bg de prgzen vosrtsproiten Dergelglte afspraken kunnen derhalve van het standpunt der vrgheid fan bedrgf ala waarborg voor het algemeen belang alleen dan worden bestreden wanneer zg in elk bepaald geval wegens bgzondere omstandigheden aanstoot geven met naaie als de bedoeling beataat een feitolgk monopolie in het leveu te roepen en de verbruikers zooals woekeraars doen te benadeelen of wanneer dergelijke gevolgen door de gemaakte afspraken feitelijk worden iu het leven geroepen Bg dergelgke benadeeliog der verbrnikera of bg inbreuk op de rechten van der den verliezen Kartels of syndicaten non bindende kracht c Ontvangpen de NOUVEAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam U U £ Vrkrs tlotkrs KiuBEUND Crt Ned W S 88 dito dito dilo II 8 987 diti dilo dito S 877 HoNOilt Ooi Gtudl 1881 88 4 104 ITILII Insoliiijvinj 1862 81 5 847 OosTïNii Obl inp pierl868 6 84 dita in zilier 1868 5 8 ii 84 l i Portugal Obl met coupon 3 dito ticllet 3 21 ïl j EuaiAND Obl Binnenl 1894 4 63 éi dito GeconvlSJO 4 97 dito bii Botl 1889 4 90 dito l j Hope 1839 90 4 98 dito io fond leen 1883 6 dito dito hto 1834 5 103 b SpiNJE Perp t icliu I 1881 4 B8 TuEKEIj Qopr Coai eoü 1890 4 61 Geo leüDioa serie D üec Ie nip aorie C ISVi Zuid Af Eïp T ühl 1898 6 106 Meiico 0 1 Bnit Sih 1890 6 98 Venezuela Oil 4oubep 1881 41 AusTEEDAM Olilii stien 189K 8 100 UoiTEasAH Strd Iceu 1894 8 91 Ned N Afr Hiindeliv aand SS Arenduli Tab Mij Oerliüoaton 880 Doli Maatfehappij dito 925 Aro Hvpothoeltb paniUir 4 1007f Colt Mij der Voratenl aand 64Vs s Or Hypollieokb pandbr 37 IOO7 Nederlandarlie hani aand 20S Ne i Handelniaatsoli Élito j 116 N W k Pao Hyp b pandbr 5 627 Ki tt Hypotheekb pandbr 87 I 911V 1 tr HypotUeekb dito 37 97 Oobtb Oo t Hi ng bank annd lS8 i BusL Hypritheekbank paodb 47 100 Amerika Ëqiiit bypoth panilb 6 74 Maiw L G Pr Lieu oort 6 26 Ned Holl J Spoor Mü aanl 1077 Mij tot Eipl r BI ftpw aand 101 Neil Ind Spooriregffi aand 204 Ned üuid Afr Spoi aand 6 1267 dito dilo dilo 1891 dito 5 100 Italië Sooorwl I887 89 A Eobl S 62 Zuid ltnl Spwmij A H oM 8 64 Polen Waraohau n eeuen aand 4 160 BusL Gr Rum Spw Mij obl 47 98Vu Baltigcbe dito aand 627 Fastowa dilo aand 5 76 i Iwang Dombr dito aand 6 l 27i Knrsk Ch A oir p kap obl 4 lOl e dilo dito oblig 4 101 Aheeiea Cent P e Sp Mij o d 6 lOOV Ohio k Jorth W pr C v aand 152 dito dito Win St Peter obl 7 162 DenverhUio OrSpm r ert v n 9 Illinoia Central obl in goud 4 100 i Loui8T a8hviIU0ert v aand 437 Ueiieo N Spw Mij Ie hyp o 6 102 Hits Kansas v 4pct pri f aand 10 N TorkOntaaio West aand 13 dito Penn Ohio oblig 6 103 Oregon Calif Ito byp in goud 6 70 St Paul MInu k Manit obl 7 107 Uo Pao Hoofdlijn oblig 9 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 211 Canada Can South Oert r aaod 44Vi Ven O BallK ïNa leb d c O 8V Amsterd Omnibus Mij aand i 187Vi Botterd Tramweg Maats aand 213 Ned Stad Amsterdam aand 3 106Vi Stad Botlerdam aan 3 1067 BiLOlE Blad Antwerpen 18 7 2Vl 103V Stad Brussel 1886 il 1037 UONO Theism KeguUr OeselUch 4 116 i OoiTENl Staatskening 1860 i l 8 i K K Oo l B Cr 1880 3 Spanje SUd Uadrid 8 I868 32 Ned Ver Bet Hyp Sp bl oert 11 2 üargarlUk8 Stand GEBOREN 12 Mei Petrus Johannei onileis P W TDD WerlliooTen eo M C Batteii 13 Abraham ouden R Masuar eo P Lonirereobnrg 14 Jaooetje oadera J ran der Linde en O A Bos j 15 Willem Jobaones coders L G Rietfeld eo D deo BIgker OVERLEDEN 12 Mei P Soholten 76 j 12 H Snellemao fauisTr ran E n der Uao 83 j 13 J A d Mu 18 d M A Rood è j 4 m 14 AC d Mooij 1 j ONDERTROUWD 14 Mei A J N F Meoel 23 j eo T Lagtbart 21 j M J an Loon 2B j a J Snellemao 24 j J W na det Valk 24 j 0 G B Saodera j 0 W Lamer 25 j en C G Prinsanberg 28 j R Martens 22 j en B Kranendonk 21 j D ran der Pool 23 j en C W Tan den Broek 30 j J Janmaat j en A G M Forrer 21 j VERKIEZIl G VAN LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER 8TATENGENERAAL De BURGEMEESTER Tan GOUDA Geaien arfc 129 in verband net art 51 der Kieiwet Gesien de bescbikkieg van den Minister rao BiDDentandscbe Zakeo d d 7 Mei jl la B afd B B deet te weten dai in het kissdistrici Qouda de periodieke rarkiezing van een Lid van de Twecüde Kamer der StatenGeueraal aal plaats hebben op I Juni e k dat ep dien daj van des Toormiddagi negen nar tot des namiddagi Tier nor by hem knnnfu worden ingeleverd de b j art 51 der Kieswet bedoelde opgaven ran Candidaten waarvan da voorgeacbreven formalieren van beden af ter Secretarie kostelooa voor de kiezers verkrygbaar yo dat Toor deze verkiezing de itemmiog zoo Doodig zal plaata hebban op Dinsdag 15 Jnni e k en de herateuiming zoo noodig op den 25 Juni d a t Gooda 15 Mei 1897 De Bargemeeiter Toornoemd Dr F H J VAN ITERSON l E ADVERTENTIEW Op ZATERDAG 29 MEI dea Toormiddagi II nur zal door onder eteekende namens denWelEdelen Heer P KER8BERGEN te Rteuuiijk in bet KotBehuis ran den Heer A DAM Kleiweg Gottda worden aanbesteed Het bouwen van een dubbel WOONHUIS met WARANDE op paalfundeoring en het maken van een OPHAALBRUG aan de Oude Gouwe te Gouda Aanwijzing WOENSDAG 26 MBI s morgens 10 nnr ter plaatee Bestek en teekening zyn tegen betaling van 1 Terkrflgbaar bij de Boekhandelaars J AN BENTÜM Zoo te Gouda lulicbtiugen worden rerstrekt door den Architect H J NEDERHORST Ja Gouda GOÜDSOHE TELEPHOON MAATSCHAPPIJ VERGADERING van Aandeelhouders OP ZATERDAG 29 MEI a s ten 11 nre v m ten Kantore der Maatschappij Balans Winst en Verliesrekeninj over 1896 DE DIRECTEUR Gouda 13 Mei 1897 Stedelijke Qasfakiek te GOUDA De pryg van het gae is 6 cent per M en TOOT Kook toestellen of Motoren 4 i et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de boofdbuis Terbonden mat 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 HohtgaBmetem bedraagt de haar 10 oeÉI per maand Bewoners van perceelen Tan ten hoc Bt 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeetellen enz t en betaling ran etnige centen per week in nr bekomeu PREHIE AFPAIRES in EFFECTEN vo r den tyd Tan 3 munden De ondergeteekende bericht dat bg hem gelegenheid beataat PRBMIE AFFA1RB8 af te sluiten roor den tyd van maanden in alle ter AmsterdamBohe beurie verhandelbare binnenen bultenlandsohe Effecten en Aandeelen Bij het atuiten ener Premü Afaire behoeft men den koopprijs der Effeeten en Aandeelen niet U betalen Men stort een nader orereen te komen gering bedrag als premie Toor welke premie men bet recht heeft bij riJsingSier Effecten en Aandeelen waarop premie 18 gesloten ten allen tgde order tot verkoop te geren Alidan wordt de winti terstond door mij uitbetaald en franco per keerende post toegestondenf terwijl men bij onverhoopte daling het daaruit voortepruitende verlies niet behoeft te betalen en dut geene andere schade lijdt dan de betaalde premie De te betalen Premie strekt dug tot waarborg voor het verlies Nadere inlichtingen worden steeds op aanvrage terstond sohriftelljlc franco per keerende post verstrekt D E COSMAN AüaiiBDAH in Efeeten Nieuwe Heerengracht 141 Eerste Orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op UIN8UAG 18 MEI 1897 des aronda 7 nnr door den Heer i H B SPAANDERMilN met welwillende medewerking Tan een Zangkoor bestaande uit een 70 tal Dames en Heeren B Ê De programma s tevens toegnnga bewyzen zjjn te verkrijgen ik f O Cent bij de Boekhandelaar J tak BfiNTUM ZOON en bij den Koster Mej J l AUTA Stads Verloskundig e Spieriagstraat F 24 TB PARUS Zenden gratismfranco het praehtlff reüluatrverd IIIE ALMI met Dederlandschen of ftraniehen tekat bevatlende de afbeeldingen der laatst ultgekoraeB modellen voor bet Zamaraalzoan vaa Ueederen hoeden enx Toorbeeren damaa n kinderen op gefrankeerde aanvraag aas II JÜLEI JU UZOT I V PARUa stalen ran lUden wollen en katoanaa atoffen taken ene eni worden ereneeni franco toegezonden doch men gelleTa daarToor de aoorten op te geren en ongereer é prUzan te bepalen Dit album berat taTani da inllebtlnga welke roorde goede en prompte nltroarlngea der bettalUngen bcnoodlgd4 n Beslettinffen eoa SS franes em kecger wor dan met eene Terhooglng ran 5 0 0 flwiat § rmht uinij oan Intemmdt rêthtm in atlt pItliMen tlm Ntderland am lull flirgd M klanten hebban eena formalitallan nor de inklaring of anderalnta ta TarTullan daar na rétiipéillMiil $ M Kuuitut t oeri Brabant daarmede belaat Is 1 Lijders aaa Dauw of Haarworm drooge Tochtige Sehnbbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk lastig tfeuken der huid alsook ke andere hnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door X r Hebra s Mechtentodt Onschadelijk Gebruik Vitwendige Pry zes golden Ned Ct tegen Toornitbetaling ook postzegels waarop toezending Tolgt vrij van port en inkomende rechten Verkrygbaar bö de St MaHen Drogerie lhm ig Dnitschland