Goudsche Courant, maandag 17 mei 1897

No 7Z74 Dinsdag 18 Mei 1$0T 36ste Jaargang uTq il d béfto fc j Ihifcer PaiihExpEHer Hat ia Mt Iwt Ml iMa au wMi i t ea Anfcerfaliilxpefler ShtfaatÜtik Laodn t pwn kortom fiOüMHE mum IVieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T tn wM7 Ygt Met itMila II iedn hiiugnfai g r Aflker Painixpeller Pnj DO MDt 75 oeat en fi2r de fles Ui Toorundan ét meeete ipoth en en hg T i i Rloktn l Oo la Bottanbm Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4b n DE LAAT e TAN SON apatbeker Markb De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1J25 franco per p t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 6 regelt a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Prijstrekking 10 JUNI 500 000 Mark hIb faoofdprjji ia bat geUkkigst gevil biedt de nieoiriU grooie GeldrarlotiDg di door de Uooge Befteeriiift ran Hambufg goedgekeurd ea gewaarborgd U De roordeelige iuriobtiug raa bet aieitwe plan beataat daarin dat io den loop van ileobta veinigc maandeo in 7 rarlotiDgMi van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige bealtesiug znllen komen dasron der EtJQ kapitale prijisan Tan erentueel fi00 000 Mark bg utlneinendheid eohter 1 prije i M 300 000 Ipriji iH iiOa 000 L pr iM lOO UOO i pri a i M 75 000 1 priji i M iM aM iM 4M 2 prijzen üM 20 000 29prgzenaM 10 000 56 prijzen a M 6 000 106 preien M 3 000 70 000 6 000 60 000 6 il0a 60 000 aM iO 000 M 30 000 06 prijzen a M 2 000 Iprija lpr j prys pt xeo lprü 812 iip jzeuii M 1 000 1618 prjjzeD iiM 400 SSII52 priji aM 1 IKHOpr iiM aOO 200 134 104 100 78 46 81 De aaoBtaanda eernto prüsirekking dezer groote door den Staat geivaarborKde Uald verloting ia ran ambtawege bepaald plaats te hebben op den 10 JVHX e k koat hiervoor geheel orig lot aleohta Uarlc S of S 50 1 half i 0 1 76 1 kwart M a H n 1 Ö tegen iatBndiug van bet bedrag per postwiaael of tegen remboura Alle oommiuiea worden onmiddellijk met de grootite corgvuldigheid uitgevoerd an ieder sptflöt ontvangt vun ona de met het wapen van den Staat voorziene Originoale LoLen self in handen Bjj iadf re bestelling wordt het vereiacht offiviMle pUn waaruit d verdeeling der pnjHD op de reraobillende klaaten i i ook de betreffende inleggotdaa te reraemeo is gratis bygevoegd en aeodbc w aan onse Begunstigers onaugevraagd ua alka trekking de oftlciaele lysteo De uitbetaling der pr JMn fieaohiedt steoda prompt onder waarborg van dan Staat en kan door directe toexending of ook aaarverkteaing der Uelangbebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeda door bet geluk begunstigd en onder vele andere aamienlgke nrijzen hebben w meermalen volgens ofllotsele bewijzèn de eerste HoofdpriJEeu verkregen en onto tiégnnstigers telf uitbetaald o a Mark S60 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hel liB te voorzien dat by deae op den beohuten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derbatve wegens de reeds ophanden zyud trekking alle orders len spoedigste reobtstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IMOJV Bankiers en Geldwisselaars m HAMBURG P S Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ona tot hiertoe geBoboukeD en dan wij b0 het begin dor nieuwe verloting ter doolueming inviteeren zullen wg ook vi or bet vervolg bemoeid ziju door een stipte en ra le bediening de tevredenheid van onze g erde Begunstigers te verwerven t ® SCHIKDAMME1 Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bü PEETER8 Jz Als bewijs van echtheid ia naobet en kurk steeda voorzien van den naam der Firma P HOPPB isij H t j onaehadelyktte en g makkelykste poetsmlddel voor Ueerea Xf VI oi damei en Klodcrschoenwerk = is de Appretuur van C M MUIIW k Cl erlla BeuHi Str 14 Mt lett coM op naam en fabrieksmerk VMiryilur by Hmth Witikalliri In iiMRwart lalaatwiM feryH hi Qaiwaal Df pot by V t ë anl Anibsa Gouda Druk lao BaiNKMAN ZOON mnm tebeoofins te ÜOUDA op MAANDAG 17 MEI 1897 dea morgeni te elf uren in het Koffiehnia Hie io iii aan de Markt ten orerataan ran den Aotaria O C FOBTÜUN DKOOGLKEVEB ▼ an Noa 1 tot 7 Zeren onlanga geboawde aaaat elkander ataande HUIZEN BCBURKM en ËRVBN aan het Draaip d in Bloemendaal te Gouda Wgk 8 Noa 5G t u D tz X en z Verhaard bg de week eik voor 1 75 Noe 8 tot 11 Vier naaat elkander staanie HUIZEN en ERVEN in de Genzenatraat te Gmcta Wgk L Noa 36 37 38 en 39 Verhnnrd bg de week Noa 36 en 37 voor 1 50 en Noa 38 en 39 Toor 1 40 En No 12 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Omda Wgk j No 60 Verbaard bg de week voor 1 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen Tuór den Tetkoopdag Tan 10 tot 3 uren en op dien dag ran 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geeft roornoemdo Notaria F08TUIJN DROOGLEEVER te Gouda HOlTflANUEL Vergeer Standers Lereren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekboat Alle aoorten Binnen en Boitealandach gezaagd en geschaafd Hout alamede geploegde en geschaafde Delen en Kraalachrooten Amerikaansch Hout in alle maten rnorhanden PrIJxen ConcurTeerend KATTE1V8IJSQEL Q 197 RUWlELEJyi gnrnikte en in goeden staat zgnde met Lachten Coshonen Cnlliebandea Lnchtbaud Tan af 45 gld Cushoi ran af 9S g1 l Culliaband van af MS gld waarran een groote voorraad is Ook NIEUWE BIJWIELÏIN Tan verschillende fabrikanten in de prgs van y3 gld met 1 jaar garantie en eigen fabrikaat DE VOLHAHDIITG welke door my tegen de meest CoUCHrrfiérenOe r men wordt geleverd by c val dek bëkg RiJvtielhandeUutr te ALFEN tegenover Smolenaarsbrag Ook genegett met Rijwielen op iehtte komen Het Fotografisch Atelier S TIJ IO Is dagelijks ook des ZONDAGS geopend Iga mmg o Mbumpor Wf F Proeven t 150 P VAN OKB WAALS Fluweeleu Singel Sli bg de Tiendeweg TANUAKTIS E CASSITO Turfmarkt 171 uooda va 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag De VEBSIKRING8 COMM188IB der OOST Vn WESTHAVEN geeft kennia dat bare Rekening en Verantwoording ten Kantore van den Heer H GROENENDAAL gednrendedriedairen van af MAANDAG 17 MEI ter image ligt MOLIjy Se cretarjg tciDriawdÉer ui f de Victorias ron f e Oberiahnsfein byBns Tafeldrank Yanhé nink ykef uis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelljken dien t bj het aangaan van een verbintenis om TWEE JABEN gedetacheerd te worden naar Oo$t lndU Aaiibrenggeld TWIITIG GULDEW Men melde zich aan VriJwUligers 6n MUUiepliekttgen mtt onbepaald verlof h den Gommuidftnt Tun bet KoloDiaftl Weftdepót te flarderteijk of by een der plaatselgke of Gmrniioens Commandanten Mtlitieplichtff en onder de waptnent tot hun onmiddellijken Chef Geurig en Onachadeiyk ZniverlniTHvet teqen hranderigheid klier acktvje aangezickti tn andete lickaamtrovtn en lOóuden strakheid en sUkingen bij verztoeringen winterhanden en voeten bif ichurfi dauvorm ent Zairert Tan onrein insect ouder in het rel en haar 10 Cents per dooi Per buB 90 et doezen GO en 30 et pakjes 15 et spHÏtje 60 en 35 et en op NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en atle Plaimgedierte a 0 45 per Aesch Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaaaw zing Heeren eigenaren van Huizen kunnen zich op voordeelige w ze voor10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne buurpefceelen r wegehsi OPHEvriMc van onze Speelgoéderenafdeelin i ziju wy besloten de tot nog toe voor i AO geadr 14 verach stake onder den inkoopsprijs van de baud te doen De hieronder rermelde 14 stnka kosten das sleclits 1 Een mooie Klarinet 9 Een mooie doos met Soldaten 10 stnk Een Paardenstal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten U Een Verfdoos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz 1 20 anderi Een beweegb gekl Pop hebb porsel kop m haar en hoed Een Elegant Koffieservibs bestaandeuit Koflieen Melkkannetje en Suikerpot Ben metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zvrempoppetje Een surprise voorst Binterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Arast N Z Voorbuigw 258 MAQQTi van 16 pCt tot 2 fC JBtwitta BouiUonlmudende SOEPEN n D g g i s IBo a illo3a in CAPSULES zgn verkrggbaar bg de Firma T CBEBJJS Gouda Vier eogros bij PAUL llORI l Amslerdaffl o X yoorburgmal 87 eene zending Verlövings en Onderlrouwkaarten UoHwkaarteD en Rouwpost Besfelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRU ÜMAi en Zn SAMENWEREING Sedert wjj ons Torighoofdartikel schreTen vraarin wij met don meesten aandrang den liberalen aasraadden zich aaneen te sluiten ten einde hun kans op suooes niet reeds dadelijk te verspelen zijn de omstandigheden nog ernstiger geworden De katholieken in den lande besloten gaam te gaan met de anti revolutionairen met het doel zich niet alleen van het gezag meester te maken naar ook een gezamenIgken en kraditigen aanval te doen op de instellingen en regelingen welke de liberalen na jaren van strijd hebben tot stand gebracht Met veel beleid is het veldtoohtsplan ontworpen In diatricten waar de katholieken alleen geen meerderheid hebben zullen ly zich dadelijk terugtrekken en hun bondgenoot den voorrang laten overtuigd als zij zijn dat zij na de overwinning toch door hun getalsterkte in een coalitiekabinet den antirevolutionairen de wet kunnen voorsohryven Aaneenslniting der liberalen van versohillende schakeering behoort het antwoord te zlJn op dit verbond der kerkelijke partyen On oheidt geen begin 4 ibmi eea quaestie van iets meer of minder waar d grondslagen gevaar loopen waarop het tegenwoordige vrijzinnige regeeringsstelsel is g6Vestigd nu de vrije handel die ons allen lief is zal worden aangerand gevoelen wij ons één en zullen wij trachten met vereende kracht den dreigenden aanval te keeren Samenwerking aaneensluiting zij dua het wachtwoord Gelukkig hebben do öoudsche liberalen dezen eisch van het oogenblik begrepen Zij hebben het aftredend lid weder candidaat gesteld omdat deze voor het oogenblik de meeste kans van slagen heeft Naar onze meening is dat goed gezien Men vrage niet angstvallig behoort de aftredende liberaal tot mijn fractie is hij voor mij het ideaal van den volksvertegenwoordiger Maar is hij een eerlijk man die ruiterlijk den liberalen weg bewandelt Daarom gelde als algemeene regel herkies den liberaal die zich weder beschikbaar telt Te Bodegraven Knijff te Gouda v Bylandt Dan kan elk weldenkend vrijzinnige zich FEVILLBTOX De Dochters vaa den Componist 1 Al ipeedig warm beiden ep de kleine sofagezeteo ea Elisabeth vroeg met deeluemiDg naar r ii avondtoeht ia dat barre winterweer eu terwijl zq heia aanhoorde Kheof cij aadrr en oam zyn beide banden in da hare om hem te verwannen Maar al ware Jobanna ook geheel verstgfd geweest van koade een blik ia sijn ferlichta binnenkaaier en op het gelaat rijaer vroaw sou hem verwarmd hebben lot ia het hart Lente en tomer waren roor die beiden als een droom ïoorbygegaan en nu was de winter gekomen en had Eonnaaehjjn bloei en warmte van de aarde verbannen maar op de hartan dier twee gelukkigen wat sijn vermogen afgestuit Alleen zij relre en het noodlot behielden de maeht over de wijziging van hun gevoelen Eliaabetb uide Johannes er is morgenavond weer caneert en nu lult ge tooh ditmaal niet weigeren er met aq heen te gaan Ge moet u niet van alles terugtrekken eayn eisch beeft zich niet zoo ver nitgeatrekt en hu is reeds erg genoeg dat ik n in miju lalfsueht terughield van uw vroeger opgewekt heataan Oe kant u oumogelqk op den duur tevreden stellen met dit eentonige laven en ge moet neer afleiding zoeken al ware het alleen om m n pwttaa nat M alalha bij die gedragslijn nederleggen en over kleine verschillen heenstappen ter wille van het groote doel voor het land de voordeden te behouden die wij en onze voorgangers veroverd hebben Men kan hetzelfde zien gebeuren bij onze anti revolutionaire tegenstanders De beide fraction Knijper en Lohmann hebben als regel aangenomen het zittend lid niet uit te stoeten maar met vereende kracht te handhaven Wij hebben dus goeden moed dat ten slotte de liberalen in ons district het eens zullen worden Veel kan daartoe bijdragen de vergadering die morgen avond in Burgerplicht zal gehouden worden Men verzuime dus niet daar heen te gaan Het is van belang dat velen zich warm maken voor de groote belangen die bij do aanstaande verkiezing op het spel taan Hoe talrijker de kiezers zijn die aan het voorbereidend werk der candidaatstelUng deelnemen hoe meer kracht er tan de te nemen beslissing uitgaat Laat ieder zich doordringen van de overweging dat het niet zoo zeer de vraag ia of de candidaat onzer keuze de man is dien de meerderheid aanwijst maar of wy naar vermogen medewerken om eau j £ raal fn hét district te doen fvaardi gen of wij zij het met opofl ering van eigen inzicht het onze doen om de liberale partij de zege te bezorgen in het ganschc land Dat is het groote doel dat ons kiezers voor oogen moot staan en waarbij alle ondergeschikte verschillen klein en onbeduidend zjjn Qij allen dus die prijs stelt op den naam van liberaal vereenigt u want dan alleen is de overwinning mogelijk BINNENLAND GOUDA 16 Mei 1897 Meldden wg in oas vorig Dammer in het kort dat een wïelrgder oit Alfeo was verdronkeD thaos kannen wg mededeelea dst bet da burgemeester tbd Zwammerdam de heer M 18 die van Zwammerdam naar zgoe familie alhier waar hg was gelogeerd terngkeerde Men vermoedt daar hg aan toeTallen leed dat hg van zgn rijwiel ia afgestapt toen bg een duizeling voelde aankomen en toen te vHet i waar uidi KUaabetli baar peinzende ooKen aiar den tpreker opalaaede dat het bier stil en entonig is aU fij niet bij mij lyt ouar èèn sur met u doorgebracht Jobannei doet mij een gBDBcheD lanfcen eenxsmen dag vergeten Hij kaïte baar voor die woorden doch zij ackenen hem la verontniaten en raat meer nadruk dan te roren drong bg ar op aan dat zy hem den volgendan avond soa rergezellen Zg gaf wel ia waar toe naar bet koatte baar een OTerwinoing op ziob zelve Welke echter haar gedaobteo mochten geweeat zjja üj bevond zich den volgenden avond mat Jo faanoea in dt groote eoacertzail waar den bezoekera een waar kunstgaDOt wachtte By hun bioDeatreden keerden zich aller blikken naar bet jonge paar en Eliaabeth in het zwart kanten overkleed waardoor hals en armen verblindend wit heenaebpmerdoQ met haar rorBtelgke gestalte haar stralende oogec en dei diadeem van golvende donkere lokken om het edele hoofd was een iodrnkwakkende verschijning die wel de aandacht en de belangstetltug welke zg opwekte waardig wu De symphonie begon zooala op het programma stond aangegeven en het werd stil in da zaal Bij da eerste tonen van bet vol orkest ontving Ëlisabfth een electriachen aobok het was alsof de rniscbande melodie dar viotan kaar ïn een andere wereld verplaatste Zij vergat allea om zich been om zich geheel aan haar gevoel over te gtvoo m nu eent besefte xg welk een genot iq zich zelve too lang rrqwillig ottthoaden had Zn w dcsfllfde niet meer van voorheen eeg awtige Tfrharaa aandoniBg dwd haar boai water is geraakt Nadat het Igk in het zieken bnU te lleeuwgk was gebracht en meuxgn kteederen ondersocbt werd bemerkt dat bet gotidea horloge nog ging zoodat men niet waet hoe laat ongeveer de ongelukkige te water ia geraakt men vermoedt dat bet oogevaer te kwart voor drie is geweeat hoewel dit aiat zeker ia Het Igk sti oavr s Hage worden ovargebraoht om daar ter aarde te worden belteld De kapt £ K Blokzgl van het 4e reg inf ia overgeplaatst van Qouda naar Leiden io verband waarmede de nieuwbenoemde kaptP Oitl oadar beatemd ia voor het 5e bat te öopda Gisterenavond had in de Zaal Kunstmin der Hooieteit 0d8 Genoegen c weder eene faeatvergadering plaats van den Ned R K Volksbond afd Gouda Dete teostvergaderiug wat de laatste der drie uitvaeringen die aan de leden werden gegeven dit is noodjg daar het ledental te groot ia om alles met honue dames op eeu avond in genoemde zaal te ontTiQgeo Door verhindering konden wg een der varige faestvergaderingen niet bgwonoD ener daageen rtrslag van maken Da tooDBül eu declamatie clnb Kanat na Jli beid en de xangvereeniging Ht Gregorios ffit rafde lingen van bovengenoemden bond v Wffadati iianaa nwctawwking Bg het binnentreden der eaal merkten wij eau prachtig uieaw vaandel op dit voorjaar geschonken door dm WelEerw beer Maliogré Precies ten 8 nur opende de voorzitter da heer J A Donker deze bgeenkomst sprak een opwekkend woord tot beu die nog geen lid zgn en raadde hen aan zich ala zoodanig aan te melden Do zangvereeniging voerde nu twee nommers oit die zeer goed voldeden De heer van R hield vervolgens eene voordracht die de lachInst algemeen opwekte Na eene kleine pauze trad de tooneelveraaniging op met bet drama in een bedrgf sHermeoigild of de zegepraal der Godheid van GhriBta8 Dit stukje liep be6t van stapel de di ettaoteo vertolkten de bun toebedeelde rollen aitmuntend de beer V in sgnen rol ata koniug de heer K ala Uermenigild waren uit atekend Bet succes was volkomen dit bewees bet Inide applaus Daarop volgden een drietal zaognummers van St Gregorins jammer was het evenwel dat men daar weinig vau kon profiteeren door het herbaalde en luide gelach en gepraat van het publiek De directeur van die zang evellen Zg waadde ziob op dit oogenblik tot aterVSD bereid en toen het laatato allegro ten einde was gespeeld iMweei de diepe zaobt die aan haar borat ontsnapte boezeer de ontgooobeliog van het oogenblik haar teleurstelde Daar trad een jonge zangeres op die in de dagbladen was aapgskoodigd als een nieuwe ater aan den muzikaten hemel en bij bet cieu van dat jeugdige baeldsekoone wezen ging er een eigenaardige ontroering door Kllsabeth s zUl Dia oatroering werd sterker toeo zij de begaafde soliste met heerlijke stem en wegalsepentle voordracht hetzelfde lied boorde zingen dat eenmaal baar grootste auocea was geweest Elisabeth begon te boven en verbleekte en brandende tranen verdnisterden voor baar bat liobt in de zoal ZU hield haar waaier voor het gelaat en trachtte haar zslfbeheersching te herwinnen Ken doadereod applaes deed haar ontatellen Zg zag op en haar oogea ontmoetten die van Jobannea welke baar met angstiga spanning aanzagen Zg trachtte te glimlachen maar hg beantwoordde haar gjimlach niet Voor het eerst ia haar hawdgkaleven verhief zich thans een geest van bitterheid in haar want zij wist dat bg haar die voorb goaode ontroering verweet Zg vroeg ziofazelro af welk recht hg had ook haar gewaarwordingen on gedachten aan banden te willen leggen Zij bekende zich nu dat zgu gezegde waarheid bevatte en zijn liefde werkelijk ern wreedheid in eich sloot doch zg had haar man te lief zg had te veel medelgden met zgn zwakheid die zijn oorsprong bad genomen in het duister drama van het verleden om voedael te geven aan haar zelfzuchtige gadaehtao ea aet dubbals Uafda ea teadarhald kaarde vereeniging werd daardoor niet beloond voor hel moeielgke werk dat bg gehad heeft on die stukken in ta atadeeien Laat ons hopen dat bet een volgende maal stiller zal ego AUeeo bg het extra nummer door den heer Cloos gegeven was het gepraat aaomerkelgk minder zoodtt dit saognommer goed tot sgo recht kwam De voordracht rheumatiek lgders door da bh P en B was een zeer uitgezochte die den taehtlust opwekte en uitstekend vertolkt werd want voorzeker is het geen gemakkelgke taak om met een hootao been en op krukken op het toooeel ta verschgoea en daar op de maai der maziek te loopen De bravo i waren wal verdiend Het kinchtapo in twee bedrjjven het Testament van den Kapitein dat na werd opgevoerd voldeed nog beier dan bet eerat opgevoerde omdat de dilettanten io dergalgke atukkeo meer op hun gemak zijn dan wanneer zg graven of voraien moeten voerttellen gewoonlijk zitten zg verlegen net hunne degene De oppasser Jacob de kapitein zelve en de schoorsteen veger waren ee i waardig trio voor dit atukje ook Mozr s komt een groot deel ioa van bet welslagen der goede opvoering Wg kuDDen verklaren dat wg odb best hebben geamuseerd en geloovsn dat het ledental van dr D Volksbond oog meer zal toeoemeo li hat vooraitsicbt van dergelgke feestvergade riogeo Het tweetal bg de Qeref Kerk alhier bestaat uit de beeren B L U Wageoaar te Arnhem en D ïiiogualda te Oadshoorn Sinds jl Zondag is uit Cleef gedeaerteerd de kapelmeeaier van den staf van het 3e bat van het 56 reg inf waarmede hg Maandag naar Friedrichsfeld zou uitrekken Men denkt dat bg ia borgerkleeren naar Holland ia nitgewekeD Misschien komt hg aoUioiteeren naar eene betrekking te Groningen N G C Door de Sopbia Vereeoiging tot beeoberming van dieren afdeeling Amsterdam an de Ned Vereen tot beaohwmiog vaa dieren te sGraveobage is een vonnia uitgelokt waarop zg in groote aao pi Bk biljetten Tolgeaderwgs het publiek opmerkzaam maakt WAAR8CHÜWIN Bg voonis van den kantomohtor in het eerste kanton ta Amsterdam van 31 Deoember 1896 is bet verroer rao melkvee met volle eiers aaogeirerkt als noodeloos pgnlgk en kwellend eo ingevolge art 455 Wetboek van zg zich tet bom tea einde hem de gemoedarust te hergevaii die zg in een onbewaakt oogenblik aan het wankelen kad gebracht Aaavankolgk mooht sif er in alagen ds angstige spanning uit xfjn blikkM te doen verdwijnen en z nam zich voor in bet vsrvolg zichzetv beter te bebeeraehen Toen zij thuis waren gekomen vond Kliaabeth een brief van baar zuster Ctara Kat vreagde het zegal verbrekende laa zij dien overlaid voor lerwgl Johannes achter baarstond Lieve Ëllaabetb I Het ia mg een ware behoefte eens met u over papa ta spr kea die sedert lang in een gedrukte stemming verkeert Hg is zoo veranderd en aobgat ziob bezig te houden met allerlei treurige godaehten Ik heb den takt zoo mot ala gü lieva om hem wat op ta beursn door een woord of een liefkoozing en ik voel io deze omataodigbeden neer dan ooit dat mgn zwakke krachten geheel ta kort aebieten F rgiaterenavond was ik alil de hntskamer Haaengekomea en zng pepa bserstacbtig net het hoofd in de banden bg de tafel zitten Vreezende ham te storen nam ik zonder ta spreken mgo gewone plaatsje in Papa aobeen rag niet te hebben gehoord althana hg lette niet op mij Voor heaa lagen esnige oouranten Hij scheen et in gelezen te habben eu nu na te denken waarover dat wist Ik niat Ka hem een poos stil te hebben gsdegealageR an ik bad zulk eeu medfllgden net den armen man Klisabetk dat ik gaarne naar hem toe zou ziJn gegaan maar ge weet hos oobaadig ik aligd beo zag ik hoe hg skh weer tot lijn oooranten wendde