Goudsche Courant, dinsdag 18 mei 1897

4 63 4 66 6 99 6 61 8 14 7 81 7 68 8 36 8 61 9 67 10 86 I IS 6 08 ff ff 7 68 ff ff 10 04 K 6 0 r ff ff 8 08 ff ff 10 11 ff 6 16 r ff ff 8 18 ff ff 10 18 ff 6 10 6 96 6 40 8 10 8 89 7 60 8 11 1 63 9 10 10 87 10 64 11 80 Dl 1 44 8 60 8 46 4 10 4 40 6 86 8 17 7 86 8 0 9 87 10 0 1 64 V ff 4 60 ff 8 17 ff ff 9 47 ff 8 01 f f 4 67 8 84 ff ff 64 ff 8 08 ff 6 04 ff 8 41 ff ff 10 01 ff 8 14 8 09 4 06 4 89 6 10 6 66 8 47 7 46 8 80 lfl 07 10 8 Olrecte SpoorwegverblodlDgen met GOUDA Zon e d f st 18 AaDgevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich 9 90 9 17 9 64 10 11 11 18 40 9 4710 18 10 80 11 98 7 86 t 8 40 9 88 1 68 4 4 16 OTTÏRDAM 7 46 8 18 8 00 47 10 18 10 4 11 64 18 08 1M7 eOODA DEN BtlQ Soi da B TenhuiMn Moerkai lIe Zoetenaair Zegwaard Voorbarg Hag 8 7 Ó 6 80 9 17 9 84 10 14 ll lB 19 18 19 88 1 87 8 46 4 40 6 86 6 64 8 11 7 84 7 49 S S8 8 64 8 64 10 89 11 16 14 7 49 8 49 U M l t t 10 06 lï 7 68 8 61 1 61 i V 8 07 9 08 t I f I I f l aU 8 18 08 9 46 4 10 44 11 48 1 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 6 8 8 04 8 81 9 8 89 10 88 Il B 11 44 aol O A UTIICBT Oonda 6 80 8 87 7 66 8 81 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 16 8 06 8 66 8 88 10 11 10 86 Oudaw 6 46 8 64 H 14 8 87 f HO 10 W rd nS 68 7 3 8 18 U 88 8 46 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 DllMkt 6 18 7 98 8 88 9 0 8 10 61 11 46 11 8 1 96 8 08 8 60 8 08 4 7 8 8 69 11 18 11 18 DEM H A Ae GODD A a Uage 6 46 7 80 7 48 8 8t 8 40 10 1111 17 IISS l 8B l 44 8 40 4 08 4 38 8 30 6 18 7 18 7 88 9 18 10 08 Voorb B B8 f v 10 17 f 1 41 4 80 6 18 9 84 Z Zegw6 f 10 88 1 86 t 4 88 6 80 9 48 Zev Cfl l7 V 10 48 8 08 8 04 6 89 9 89 Onada 6 88 7 80 8 189 08 10 1610 6411 67 18 80 8 17 8 14 4 08 4 88 6 18 6 6 80 7 48 8 83 10 1010 88 UTKICHT OOÜDA atreeht 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 L 8 08 8 66 4 48 6 86 6 86 7 88 9 07 10 09 10 84 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 g 4 16 7 18 9 18 i 10 64 Oadewater 7 0 8 14 10 46 f i jr 4 94 v 9 86 Gouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 89 U IO 19 11 l SI 8 46 4 87 6 80 6 07 7 898 88 9 49 10 84 U IO AMSTIftDAlf OOUDA8 t0 7 61 8 86 10 17 10 86 Avstardaa 0 8t 7 10 8 16 9 06 10 49 9 68 8 66 19 16 11 41 Onda f Jl 1 14 9 14 10 09 18 11 19 88 M 6 O U ï A A UKTERSAU 9 48 10 67 19 10 4 11 p 10 10 IJ 1 18 6 11 9 6 1U Str freebt gestraft met geldboetSt bij wanbetaÜDg te Terrangnn door becbtea Het faeataor der SophiA YereeoigiDg tot bescherming van dijrea te Ameterdam D krügeraad te f Grafenhage beeft by een zeer breed gemolireerd oDoi d n soldaat H L D van het 4e regiment infanterie te Delft op de pertinente verklaring ven den zadelmaker Collard te VGratenhage bevestigd door tal van nanwyziogen er waren getuigen die D op den bewonten avond en volgende dagen badden gezien in de Niesvre Lsttn in het bezit van de portemonnaie van CoUard enz en2 icholdig verklaard aau verraderlyk en gewelddadig berooven in den nacht van 18 op 19 Maart jl te Delft ia de Nienvre Lea vin genMmden GoUard ea hem te dier zake ver oordeeld tot 3 jaar gevangenifmtraf met verTallenverklaring van den militairen stand Omtrent het feit dat Collard eerit had ge proken van drie man die bem zonden aangeTallen hebben overwoog de krygiraad dat dit wellicht was toe te schrijven aan een soort van grootopraak maar misschien ook wel aan tgdelgke zinsverbgitering daar Collard in zeer beschonken toeitaod met veel bloedverlies gedorende eenige nren in eeo gnur seizoen met het benedeniyf in een open water had vertoefd Na voorlezing van dit vonnis door den anditeor militair mr Weienh en gaf deze den veroordeelde te verstaan dat by in afwyking van zyn gewoonte diens vóÓr arrest niet in mindering van straf had gebracht omdat zyn balstarrige ontkentenis telkens het oproepen van nienwe getDi i en noodig had gemaakt De veroordeelde zal van dit vonnis in appel komen bg het Hoog Militair Gerecbtahof Volgens berichten oit Rasland laat de stand der granen in de goavernementen Cherson en Jekateriooslaff te wenschen regen wordt dringend gewenscht In Bessarabië maakt men zich reeds ernstig ongerost In de goavernementen Paltawa en Kieff zyo de oitzichten beter maar wordt ook naar regen verlangd In Noordelyk Boel arye zgn de granen ffoed door den winter gekomen Het sedert begin April beerscbende koele weder heeft den groei en de kraohtige ontwikkeling fan het wintergraan en den goeden op Ug van het zomergraan daar bevorderd zoodat de stand der akkers zeer goed kaa worden genoemd Op den RnssischeD spoorweg Dorpat Wolk ta Donderdagavond een trein ontspoord waarmede troepen werden vervoerd Zestien wagens zgn verbryze d waarbg 100 soldaten en 2 officieren t leven verloren en een 60 tal manschappen ernstig werden gewood Kr werd een commissie gezonden om een onderioek naar de ramp in te stellen Men zegt no dat de gift van een millioen voor den liefdadigbeidsbtazar te Pargs is gegeven door mevroaw Lebaady de weduwe van den bekenden snikerroillioniir Mevroaw de Castellaae wier moeder mevroaw Qoald by den brand omkwam heeft een millioen franca bestemd voor een liefdadige stichting Giavin Greffulhe werd door baar knecht oit de vlammen gered hy heeft daarvoor van de familie eeo belooning van 100 000 francs gekregen Het ondersoek naar de ramp heeft naar de Figaro € meldt aan bet licht gabracht dat de lamp van de kinematograaf was oitgegaan en op onhandige wyzo opoienw werd aangestoken Dientengevolge ontstond de vlam die de gordgnen deed vaar vatten Wie die lamp voor de tweede maal heeft aangestoken is niet gebleken Verder is bewezen dsfc onder den vloer krollen waren blgven liggen die medehielpen om den brand te verspreiden En nog een paar nren voor de opening was de vloer besmeerd met terpentgn I 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 8 48 8 49 9 68 9 C6 6 68 6 08 8 11 8 19 6 88 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 Oottda Moordrecht Kiemvarkerk Oapalle Bottardua e ooftdoss O St 8 1S 9JT Eotterdam OapaUe Nlauwerkark Uoordraokt Boud Ken merkwaardig geval beeft zich Woensdag voorgedaan ter zitting van den politierechter te Lambeth in Londen Een sujet van een professor io het bypnotisme Fricker gebnten verlangde van dezen betaling van aobterstatlig salsris van eeo honderd galden Daarby deed bet rnjet over de hypnotische bedrgveo van professor Fricker een boekje openen Het as alles bedrog vertelde bg Hij moest doen alaof hij in hypnotischen slaap was en werd ineen kofier door het land venoerd en bier en daar vertoond De profesior wekte bem dan zoogenaamd en liet hem eenige kunsten verrichten b v liet by hem in bypnosec zeggen welke voorwerpen meoBchen onder bet pnbliek aanwezen Dit ging door een vernoftig stelsel van nensgeloideo waarin de professor zgn vragen stelde of waarmede hy ze geptsrd liet gaan zoodat bet sujet begreep wat bg zeggen moe t De professor c bezwoer dat bg meendü het snjet werkelijk gehypnotiseerd te hebben De rechter veroordeelde bem tot betaling van bet geëischte bedrag Gisteren vereenigde zich te s Gravenhage eenige beeren tot bet constitueeren van een vereeniging van rogeltiefhebbers Het voorloopig bestanr kon wyzen op een zeer groote deelneming aangezien reeds 115 personen van hun ingenomenheid daarmede badden laten blyken De voorzitter jbr JQBrtes van Ufiord wees op bet nut dat van zalk een vereeniging kon nitgaan zoo een ieder wilde medewerken en byv verhinderen dat vinken geblind werden vogels gedurende den broedtgd werden gevangen enz enz Hg verklaarde daarna de Vereeniging Lascinia als geconstitueerd Deze beeft ten doel de kennis en bet naar eisch verplegen van sang en kauervogels eu zal haar doel trachten ta bereiken door samenwerking het ni even van geschriften bet beschermen van nuttige vogels gedurende den broedtgd Tot hestanTsleden zgn gekozen jbr Qaarles van Ufiord voorzitter W J M de Bas onder voorzitter A A Polvliet secretaris W Jocbems penningmeester verder 3 Ë Blauw te s Gravenhage W J Hegligers te Schiedam P O C Toyzend te Groningen en W A Wegtland notaris in Dsn Haag Het hotel en de restauratie op bet Korbaas te Scheveoingeo sollen 1 Juni geopend worden De Knrbaus bar villa Jacobson wordt later geopend Het Ned Landboow Comité zal 25 Mei in de saai der Eerste Kamer een alg vergadering honden ter befaaodeting der rapporten Aer Landbonworediet beschermende reebten en over den slechten toestand vao land en toinbouw Valsohe monters Te Brussel werd in bet begin dezer weeek in een café in de middenstad een valsche monter uit Verviers met zyne geliefde gevangen genomen Die beiden hielden zich bezig met de vervaardiging van boeknoten ter waarde van 20 frcs Men vond io bnnne kamer een kastje met valscbe noten zoowel als de noodige platen zoren enz tot de vervaardiging Zooals bekend is zgn in den laateten Igd te Antwerpen Brussel Londen en Pargs reeds vele valsche Belgische banknoten in beslag genomen Men vreest voor meerdere medeplichtigen der gevangenen Men leest in de Telegraaf Den 4den Juni e k ia t 25 jaar geleden dat Thorbecke stierf 18 86 18 88 11 89 18 46 19 66 11 il 18 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 88 11 86 11 60 68 10 1 10 8 10 88 10 48 10 48 Hy was op dat tydstip met geheel het kabinet demissionoair De inkorasteDbelastingBlnaié was verworpen door de Tweede Kamer en het ministerie had daarop zgn ontslag ingediend Dit was ïn t laatst van Mei 1872 Thorbecke was toen snkkelend Toch had de 74 jarige kaarsrecht als sltyd oog een deel der beraadslaging bygewoond Kerst b in Jali 1872 na Thorbeoke s verscheiden da trnd btt miniaferie Fraaséo v b dePntteGeertseraa op Breng aan allen met wie ik zoovele jaren aan de belangen van bet vaderland gewerkt heb myne laatste groeten en zeg bnn dat de etarvende vriend erkentelgk is voor den stenn dien zoo velen hem in moeï yke tgden gaven c Dit waren Thorbeoke s laatste woorden over de openbare zaak een dag voor zgn dood toen by by volle bewnstzgn zgn einde voelende naderen moeilgk sprekende en niet meer in staat tot sohryven toch nog spoedeiscbende zaken van de regseriog niet onalgedaan wilde laten en beschikkingen dicteerde Ken dag voor zyn dood was de minister van koloniën Van Boste ad interim met het beheer van binnenlandsche zaken be ait Dien deg reed koningin Sophie zelfs aan voor bet bais Koninginnegracht hoek Javastraat waar Thorbecke woonde om naar den toestand te vernemen Thorbecke stierf des avonds te half zeven Geen enkele mededeeling van bet verscheiden werd dien avond gedaan behalve aan den Koning De familie wenschte geen publiciteit door dagbladballetias alvorens Z M officieel van het doodsbericht had vernomen En vermoedetyk zon de eenige in die dagen in ons land verecbyoende ochtendconrant de N R Ct € den volgenden morgen de tyding niet hebben gemeld wanneer niet over een schutting io de Javastraat stiande op eeo ladder iemand wien inlichtingen omtrent den toestand aan de huisdeur waren geweigerd een kgkje bad gekregen op en io het acbterbeis dat hem het verlies deed kennen door Nederland geleden De begrafenis van den Staatsman op 8 Juni 1872 was een grootsche manifestatie Niemand wai genoodigd bg de baast te eeovoadige plechtigheid en booderden uit den lande kwamen Al wat officieel was werd vermeden Zelfs een vertegenwoordiger des Konings ontbrak De minsters van Bosie en Jolles en de Kamer president Dnllert spreken aan de groeve op de algemeene begraafplaats en wat ze zeiden werd aangehoord door de toenmalige intelleotneete élite van Nederland De nerinnering aan den Staatsman die van 1830 tot zijn dood voor zgn hooge begioselon bad gestreden eo door zgn practische politiek van 1844 tot 1872 geweest is de baanbreker voor dn staatkundige periode die ons land nn doorleeft de eerste steenlegger voor de geleidelijke ontwikkeling van vrgzinnigeinstetlingen door hem geschapen de herinnering aan dien ernatigen vaderlander oit één sink is zeker niet ongepast in deze dagen van naderenden strjjd Thorbecke stierf zonder vermogen na telaten Ata butde aan zgn nagedachtenis verdbg speciale wel aan zyne dochters levenslanghet pensioen toegekend dat bg alsondmiaisterzon hebben genoten i En Amsterdam toonde eenige jaren later zonder tegenspraak oit de borger tegenover kleiozielige oppositie die het veirrgzen van Thorbeoke s standbeeld op de Plaati io de residentie wist te beletten haar onbenepen opvatting van ware verdiensten door op de toenmalige Kaasmarkt oen rnimte beschikbaar te stellen voor Thorbeoke s stanabeeld en de markt als plein naar hem te noemen De 25e beriiineringsdag aan Thorbecke s dood valt in den draksten tgd der verkiezingsperiode voor de Tweede Kamer onder de nienwe wet tasschen de can didaatstellingen 1 Juni en de stemmingen 15 Juni in Zgn daad zgn woord zgn vaderlandsliefde trouw eerlgkheid zgn waar liberalisme eindeIgk mogen wsgwgzer een baken zyn voor leiders kiezers en gekozenen te allen tgde Aan berichten ontvangen van den goavernenr over den tocht naar Lohong wordt bet volgende ontleend 3 67 18 87 De in Kwala Poeloet gedebarkeerde kolonne die na de landing oprukte over de Sarah mameh rivier naar Lamteh werd door den vgand op beide flanken aanhoudend besoboteo betrok daarop bet bivak aan den voet na dm Gld wig mkle den 12n April om 6 om over dien berg en was om 2 nnr in Kroeng Kata waar een peloton achterbleef terwgl de rest doormarcheerde ooar Djantang Bg den marsch op den eersten dog snenvelde een inlandscbe faaelier zwaar gewond werd eeo inlandscbe faoornblazer terwgl de tnselier da Vries niet levensgevaarlijk gewond werd De kolonne welks den lln over zee naar Lohong ging debarkeerde den volgenden morgen ten zniden van Kwnla Poeding bij Paeeb gedurende bet debarkemeot voorden eenige vgandeo welke door de Bali verdreven werden Na het debarbement van 2 compagnieën met den gsvecbtstrein werd de 3e compagnie met vivrestrein naar Lo Petoeloet gedirigeerd waarbg de Kedei zonder verlies gelsnd werd Om 9 o 50 m werd van Paseh naar Poediog opgernkt de koloone werd op de qawsh bezuiden Poediog in front en in den rug beschoten waarbg een inlandscbe fnselier Setroredje soeovelde niet Ie vensgevaarlgk gewoud werden de 2fl loi tenant Hoetjier en de fuielier de Koning Daar het wegens het moeilgke rotsachtige terrein niet gelokte den vgsnd te verdrgven werd om 12 n 50 m in den namiddag de koloone verzameld en om 2 nnr over Paseh opgerukt naar Lo Petoeloei waar s avonds om kwart voor zes bet bivak in de Kedei betrokken werd Op bericht dat een Ënropeesch desertear eene chandoeri in Kroeng Rekih bg Indrapoeri zoo bijwonen rokten vyf brigades marecbaasBeea in den avond van dan 15n derwaarts De arrestatie gelakte de deserteur bleek te zgn de faseUer J S Spaans die in 1884 met den faselier Dekkers van Gr é Kambing wegliep In den nacbt van den 15n op den 16a dezer is eene kolonne van Indrapoeri nitgerokt naar de nieuw opgeworpen beatings op den Tjot Djimeuna Na een kort maar levendig gevecht werden de versterkingen genomen en verbrand waarbg een Araboioefscbe fuselier niet levensgevanrlgk gewond werd Vervolgens werd doorgerukt naar Kota Ba Tbeuë en vandaar nafir Indrapoeri zonder iets van den vgand te bespenren Vyf jaren geleden werd te Palermo de directeur der Siciliaansohe bank op geheimzinnige wgze in een trein vermoord Men schreef dit toe aan de Maffia en de politie slst de er ntet io de moordenaars te ontdekken Dezer dagen zgn echter drie spoorwegbeambten gearTeskeerd verdsebt van moord Zg moeten ontballin gen hebben gedaan waardoor zeer invloedrgbe personen gecompromitteerd warden De vermoorde bankdirecteur had gedreigd eenige zaken van dia beeren welke het daglicht niet mochten zien openbaar ta maken Uit Petersbnrg is dezer dagen een gezelschap geneeskundigen naar Perzië vertrokken om het indringen van de pest in Hnsland te bestrgden Het bestaat uit vier mannelgke en vier vrouwelgke dokters vier studenten in de medicgnen en twaalf pteegzusters In Perzië zal bet zich verdeelen in vier groepen een gevestigd te Astara een te Ënzeli een te Mesjedes er en een te Asjoeard bg Astrabad De leden moeten den loop van de epidemie nagaan en geneeskundige hulp verleenen aan de bevolking 8 46 4 46 6 18 7 46 4 47 JtJ T 46 Ml Den Edinborgsch medisch stodent mei name Mahon die tgdens Jameson s inval toevallig io Johannesburg was en met een dokter van daar zich em geneeskondige bnlp te verleenen bg de Boeren aansloot is het vol strekt met generaal Nicholson oneens dat ds Boeren slecht schieten Hg sobrgft in een Engelscfa blad over de vechtwgze der Boeren hnn kalm mikken bun voorzichtig zich schnil honden en staaft dat zg een atnzienlgk aantal van Jameson s troep neerlegden Bgna alle Eogetscben die in het laatste gevecht gedood werden badden een kogel in het abdomen scbrgft bg Alle paarden waarop de EngelBchen aanvallen bodden gedaan waren neergeveld en da meeste Kaffers die bg den troep waren waren geraakt Deze worden by de opgave van dooden en gewonden aan Engelschen kant nooit meegeteld Aan de sgde der Boeren verklaart Mahon nogeeni met nadrnk werden ondanks al het gesebiet van Jameson s troep slechts vier Boeren gedood en twee banner nog bg ongeluk De aanleiding tot de gespannen verbonding tnssoben dsn raad en den burgemeester der gemeente Zaamslag ts dat deze laatste die in December 1895 werd benoemd geen ingezetene der gemeente was en t niet wenscht te worden ook maar te Terneuzen wit blgven wonen Op gfond dat hg geen woning naar zgn zin kon bekomen vroeg hg eerst verlof een half jaar te Ternensen ta mogea wonen Dit verzoek werd overeenkomstig art 74 der Gemeentewet in de raadsvergadering Februari 1896 behandeld en er werd besloten in toestemmenden sin te adviseeren opdat de burgemeester zich in dat half jaar van een woning kanne voorzien waarop door de Regeering aan den burgemeester daartoe verlof werd verleend tot 1 September 1896 Den 8n September echter kwam wederom bg den raad een verzoek van den burgemeester in behandeling om nog weer een half jaar nitstel omdat hg geen geschikte woning kon krijgen De raad adviseerde toen echter dit niet toe te staan daar geschikte woningen verkrijgbaar waren eo de gemeentebelangen dringend des burgemeesters aanwezigheid vorderden Desniettegenstaande werd den burgemeester den 15n October door den miniatsr weer verlof verleend tot 1 Maart En des 9n Maart kwam nu ten derde male bg den raad het verzoek van den burgemeester in behandeling om te Terneazen te mogen wonen en thans maar in eens voor een jaar of tot dien tgd dat bet hen gelukt zal zyn zich te Zaamalag van een geschikte woning te voorzien De raad verwyzende naar agn advies van September weigerde op grond dat de bnrgemeeater zich reeds lang door koopen of buren van een geschikte woning had konneo voorzien De beide vorige maten volgde ongeveer een maand na de raadsvergadering het beslisssnde besluit Thans zgn reeds twee maanden verloopen en nog weet de gemeenteraad niets omtrent de beschikking der Regeering Verlof is nog niet verleend want dan zon het beslnit in de Staatscourante gestaan hebben Maar de bnrgemeester woont intassdhen nog steede te Terneuzen BolteDlandsch Overzicht De wapenstilstand is nog niet gesloten Men verwacht dien naar ait Konstantinope gemeld wordt binnen een paar dagen De sultan meent dat als hy Edhem pacha de kans geeft ook Domokos te nemen en daarmede den weg die naar de Grieksche hoofd stad voert bg Griekenland met nog meer inccas de vred es voorwaarden kan voorsohrgTen Het is echter te betwgfelen of de mogendheden geneigd zjjn den sultan toe te staan dat hy de v redes voor waarden voorschrgft t of den oorlog onnoodig langer rekt Doch wellicht segt de tWestm Gazette c tracht de sulton vóór hg tot staking der vgandelgkheden overgaat vao de mogendheden te weten te komen welke vredes voorwaard en zg hem willen toestaan te stellen Dat de mogendheden bet nog niet eens zgn over de te stellen voorwaarden en de vredesondarhandelingen nadat de wapenstilstand gesloten is lang genoeg znllen doren acht het Engelscbe blad zeer waarschgnlgk In financieele kringen te Weenen zegt de Standard is nit Athene het bericht ontvangen dat de Grieksche r eering niet voornemens is zich te verzetten tegen de instelling van een interiiationale controle op de Grieksche financiën mits bet geschiede voor een bepaalden tgd en op een minder grievende wgze dan te Konstantlnopel eo te Kaïro Doch dan ten in ruil daarvoor de gvheele ontrnining vtn Grieksch gebied door Tarkache troepen moeten verkregen worden Bovendien veiiangt Griekenland dat een iobikking met de bnitenlandsche scbnldeischers zal worden gemakketgk gemaakt en tevens ook dat door dit nitzicht op de bnitenlandsche markten een leening gewaarborgd wordt van vgftig millioen francs onder niet al te bezwarande voorwaarden Want niet alleen ign iware verpliohtingqn aang aan met leveranciers doch bovendien moet een aanxieolgke hoeveelheid oorlc materiaal vervangen of vernianwd worden en is in elk departement van beitnnx geld dringend noodig Nog is de zaak Peters in Dnitscfaland niet olgefaandeld an reads wordt de aandacht van da bnohtofda wareld opnianw in bealog ge nomen door andere grnwalen in Afrika gepleegd Beriep Peters sieb op de noodoakelgkheid van de handhaving vao net gezag waarvoor hrj de vcrantwoordelykheid droeg thans geldt het slechts het directe winstbejag waarvoor honderden oa cbaldige weerlooze inwoners van den Congostraat gemarteld worden De kennis der ontzettende feiten dankt men aan een zendeling den heer Sjoeblon die gepreekt heeft in de Kaoetchoekstreken Hg doet ongeveer het volgende verbaal De vloek van d n Congo is de gedwongen arbeid Toen ik in Februari 1895 voor de inboorlingen van het district Ebira preekte waar nooit tevoren een blanke gezien was zag ik eenige wachters een enden man oangrgpen omdat by sat te visseben in plaats vsn kaoetcgoek te zoeken De man werd op den grond geworpen en eenige schreden weggesleurd waarop een soldaat op ago hoofd aanl de ea voor mgn oogen bet geweer afschoot Dadelgk Lam by een tweeden patroon en schoot tusschen de menigte die onmiddelgk de vlucht nam Hg bevtl nu een jongen van 8 a 9 jaar om de rechterhand van dan onden man af te snyden Deze was nog niet dood en trachtte vergeefs de band terug te trekken De afgesneden baad werd nn op een boomstronk gelegd waar reeds vier andere geheel verdroogd lagen als waarschuwing Ook dese vijfde moest uitdrogen om dee commissaris als trophee der beschaving geeoond te worden Dikwgls zag ik voorbg het missiehuis een aantal afgesneden banden tegelgk raet bet kaoetchoek naar den commissaris dragen Het laatst zag ik dit op den 14den December 1895 Toen werden door een vrouw die voor dat doel gapreit wat 18 banden misschien van haar eigen familieleden in een mand voorbggedragen De inhoud werd op den grond uitgespreid en geteld Er waren 19 handen hoorde ik den sergeant toornig roepen waar is de 19de We begrepen toen niet hoe bet met dat afsngden der banden ging daar toch de commissaris bevel gegeven had dit niet meer ter wille van kaoetchoek te doen Op reyu laatste reis in December 1895 kwAm ik er achter Op een zekeren nacbt kwam een wachter bij mg en verhaalde dat de commissaris aan hot verzamelde krggevolk inlanders gezegd bod dat het streng verboden was handen af te snyden wegons de haoetcboek opbrengst Die er zich asn schuldig maakte zou gedaod ot mar Boma gezonden worden Doch dasraa had hy de lieden heimalyk tot zich geroepen en hnn ingeprent dat zg gsan banden doch zooveel mogelgk kaoetchoek moesten meebrengen Er waren anderen die raid kwamen vrsgen b de misne zg waren werktnigen in de band ian den commissaris en liepen gevaar gedood te worden wanneer sg geen ivoor brachten als bet kon zouder bloed te vergieten masr desnoods ten koste van menschenlevens c Zoo heel erg kan men het wanneer dit verbaal waarheid bevat dsn Congoleezen niet kwalgk nemen wanneer zg op de zegeningen van de besshaving niet soo bjjzonder gesteld zgn Voor de Znid Afrikaansobe commissie was Charles Leonard de leider der Johannesbngsche hervormers a n bet woord In een memorie bad hg de oode grieven der Uitlanders breedvoerig niteeogezet waaronder ditmaal op den voorgrond trad de grief over de iiidringerigheid en den bevelenden toon van het Hotlaodscbe element dat zelfs voor de Boeren hinderlyk werd Wat de klacht over de drukkende betastingen betreft ontlokte Labonchere bem de erkentenis dst bij met een inkomen van £ 10 000 in t geheel betaalde £ 150 Wat zeker niet buitensporig is Het verhoor bood overigens weinig belangrgks Getuige bevestigde de reeds bekende voorstelling van de Johannesburgsche omwenteling en Jameson s inva Hy bestreed oanvankelgk bet plan om Jameson den bewasten brief te geven matr ten slotte kreeg Jameson in November 1895 den brief i p zgn eigen verzoek eo onder voorwaarde dat hg den brief later zon gebroiken als rechtvaardiging t enover de Chartered Company Ook bevestigde Leonard wat reeds bekend is van de oneenigheid te Johannesburg ever de vlag Het reformcomit was eenstemmig tegen t plan dat Jameson zou binnenvallen onder de Engelscbe vlag want men beoogde geen inigiiog bg het Brit sche Rgk of de Kaap Kolonie maar een BritscbTransvaalsche Republiek en een andere grondwet Rhodes bid getuige versekerd dat hg Jameson zes desnoods n en maanden met 1200 man buiten de Transvaalsobe grens zoo honden om de Jobannesbargers moreel te stennen Middeterwgl moesten dezen de omjrentaling op eigen band en alleen bewerkstelligen en bet arsenaal te Pretoria vermeesteren en daarna z ch in Jobsnnesbnrg terugtrekken Jameeon zon eerst dan deiooods en alleen op aitnoodiging van de Jobannesbargers gewapenderhand tnsschenbeide komen Toen getuige den 30n December van Jameson s inval hoorde WOl hg verpletterd In bet liigarhaia was aan de orde de tweede lenng van hst wetioatwarp waarbg da invoer nn prodactan van gevangenisarbeid vorbodan wwdk Zooals men weet heeft een eommisbie in Engeland evenals thans bg ons bet vraagstuk van den gevangenisarbeid ondenocht Zg kwam tot de conclusie dat de klachten over concurrentie zeer overdreven waren en dat wak den invoer van goederen betrof in buitanland sche gevangenissen gemaakt de inlandscbe oijverbeid daarmeile zeer wel kon concorreeren De Regeering heeft echter gemeend met andere landen te moeten overleggen om tot een gemeenschappelgke regeling te komen Frank ryk en Dnitscbland hadden geantwoord dat zg den uitvoer trachtten te verminderen Dnitscbland zelfs met het doel hom af te schaffen terwyl Nederland en Bnlgië verklaard hadden zich niet met dien uitvoer ta konnen bemoeien en niet tot een internationale overeenkonut genegen te zgn Nederland onder bgroeging dat deze uitvoer zeer gering was De Regeeriog meende na handelend te moeten optreden en den invoer t moeten verbieden Vooralsnog was dit vooroamelgk in het belang van mattenen borstelmakers maar op den duar konden ook andere belangen er mede gemoeid zyn Met den Ministar Ritohic die de wet voorstelde verdedigde Chamberlain baar wat natauriyk de liberalen tot groot verzet prikkelde Cbamberiain beweerde dat dete qaaestis niets met vryen handel te maken bad maar verbod van invoer een eisoh was der bitigkheid Of eischte men producten van gevangenisarbeid voor don Britseben oonsumeni De sprekers tegen don maatregel waren voornamelijk Daliiel eo Brjce die de tüopassing onmogelgk achtten en in de wet een gevaarIgk beginsel zagen daar de nyverbeid die nn tegen dezen invoer zich verzette straks geksnt kon zyn tegen eiken invoer vao producten die onder voordeeliger voorwaarden elders konnen worden geproduceerd dan in Engeland Wat de naleving der wet betreft daar moesten meende Ritchie de Britjobe consuls maar op letten In de Un e en Canada gold ook E00 n wet Maar zij is et een doode letter naar de oppositie opmerkte Echter of misschien juist daarom ging de tweede lezing door met de fameuse meerderheid van 221 tegen 90 stemmen Afloop der Openbare Verkoopinfir van Onroerende Goederen VEILING 17 MEL Vier Hulzen Erven en Grond aan de Genzenstraat te Gouda wyk L No 36 37 HM en 39 f 2300 k W M de Jong en P W de Jong Bnis en Erf io een gang aan het Jaagpad wgk Q No 60 f 280 k C Jonker en C IJsselstgo Onlvangfcn do NOUVEAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg Ë 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam li UEI VrkrB 887 81 977 104 841 34 y SI 97 94 98 103 68 61 U 18 106 96 41 100 94 62 680 986 1001 84 1 V 806 146 68 98 97 l 8 lOO j 74 86 io7y 101 slotkn 987 817 KlDEUlAND Oerl N d W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 Homii O l Ueudl 1881 38 4 Italis Inschrüring 1862 81 8 Oa8T l B Obl io papier 1S88 6 dito in zUrer 1868 6 FoBTDOu Obl met eoupoo 3 dito ticket 8 BuSLAND Obl Biauenl 1894 i dito Geoona 1880 4 dito bii Botlu 1888 4 dito b j HopeI83 90 4 ditoingoad leen 18S3 6 dito dito dito 1884 S 8pjiN Porp t ohuld 1881 4 Tuillb Qepr Conr leeil 18SI 4 Geo leeniog aerie D Qec Ie nilg aerie C ZuiDAra Bip T obl 1898 s Utllco Obl Buit Sofa 1890 V BZ0BI A OM 4onliep 1881 A 9TnDAlt ObUustien 1896 8 RoTra DAH Sted lees 1894 3 N D N kh Haodelav aand Arendal Tsb Mi Certifioaton DetiMaatichappij dito AfD Hypotheekb paodbr 4 Galt Mjj der Torateei aaod a Gr Hypolbeekb pandbr S Nederlaodacbe baok aaed Ned Kaadelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Ilott Hypotheokb pandbr S l lr H pothMkb dito 8 Oo T KB Uott HoDg bank aaad RtiaL Hypotheekbank psndb 4 AvniXA Equit bypotb pandb 8 Uu t a Pr Lini eert 6 Nip Holl Vil tet EipL f 8t 8pw aand Kéd Ind Spoorwegn aand Spnt 100 68 64 160 981 8 7 V 108 101 100 100 168 168 487 108 10 l l lOS 70 107 8ÏÏy 18 813 106 106 108 108 116 119 SS dito dito dilo 1891 dito 8 iTAI Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zaid Ilal Spvmij A U obl 8 Fduh Waraehau Weeuen aand 4 Icsi Gr Huia Spv Hjj obL 4 Baitiaobe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Aaov Sp kap obl 4 dito dito oUig 4 AwilltA Cent Canada Can 8outh Cert r aand Vis C Rallir liNa leh d c O Amaterd Omnibua Mij aand Rotlerd Tramweg Maata aand Nrd Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 B i oii Stad Antwerpen 18S7 8 Stad Bruaael 1886 8 HoNO Theiaa Begnllr Geaellieb 4 OoBTCM Staatileening 1860 6 K K Coat B Cr 1880 8 Sfahji Stad Madrid 8 1868 NCD Ver Bei Hyp Spobl eert ADVERTENTIEN Heden oTerleed ome geliefd Bchtgenoot Vider en BehuwilTsder de Heer LAÜRKN8 BBRNARDÜS va KS in den ouderdom yan 56 jaren Uit aller naam Wed L B VA E8 HOBBU Gouda U Mei 1897 V Heden orerleed mgn geliefde Sohoonxoon de Heer LAURBN8 BEBNARDUS TA ËS in deo onderdom van 50 jaren Mevr de Wed H UOBBEL Labdhmi RIJWIELEJ gebrnikte en in goeden staat Ejjnde met LnehU en Cuabonen Calliebanden Lnehtband van af 4J gld Cnibon van af S gid Cnlheband van al MS gld waarvan een groole voorraaa is Ook NIEUWE RIJWIELEN van vencbillende fabrikanten in de prjj van 0S gld met 1 jaar garantie en eigen fabrikaat DE VOLHARDIITG welke door mg tegen de meeit ConCUrreerettde Frymen wordt geleverd bji C VAK DEN BERG BiJteUUhandeUiar te ALFEN tegenover Smolenaar brng Ook genegen met Rijwielen op nicMte homen Wie zeker zyn wll da EchtP Eikol €aCau te ontvangen teeamei gestold eo na vele prrofaemiogen in don bandol gekomen onder den nua dee uitvinders Dr Mlcbaells vervaardigd op da boste machine in het wereldbermmde ótabblissement van Qebl Stollwerok te Keulen lieha J r n2icfeaenf Cikel eacao in vierkanten bnaaen Deze Eikel Caaio ia met melk gekookt eone aangenams gezonde drank voor dagelijfaich gebruik een i 2 theele i Ia van t pmler voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bjj geval van diarrhee sleoita met water t gebnilken Verkrijgbaar by de voonuiBitt H fl Apothekera na p Vi Kol V K ptaftn jea t 130 c 0 90 0 36 OeaeraalT ag nwoonUgw Toar Hédn hnd Mui aatlenkMl Amaterdam JEalTetstiaat 103