Goudsche Courant, dinsdag 18 mei 1897

No 7S75 Woensdag 19 Mei I89T 36ste Jaargang mmm mmim Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ck urant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderl ke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regal a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Urtjote letters worden berekrad naar plaatsruimte Ipzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ter overname aangéboi0 op dmk ken itiuid een Water eu Vunmering met KRÜIDENIBRSWAREN BIEBEN BOTER en KAAS welke een borgerbestaan opleTert Adres onder No 2431 aan het Burean dezer Conrant 312de Hamburger Geld Loterij geantorUflerd g controloerd gewaarborgd door do rügeoring Trekking 10 JUNI e k 118000 origineele loten 69180 geldwinsten Isder ander lot wint H00FOPBU8 in hit gelgkkigit geTsl er 500 000 Mk De enkele ISO geldwiniten jn rolgeoder mate iagideeld i Mark 1 i 16 t 106 06 812 1S18 40 Muk 80 000 iO 000 10 000 5 000 8 000 1 000 1 000 400 800 SOO OOO iOO OOO 100 000 76 000 70 000 5 000 60 000 S5 000 0 000 40 000 elo e o Da kleinste jirija bedrnagt Mk 11 Alle 59180 goldwinatsu worden ia 7 epoe dig op elkander volgende klasien litgeloot euna iedere trekking aan den winner uitbetaald Tegen inzending ran het badrag in Nederlundwhe muntbilleta Nederlandaohe postzegelsof per postwissel overzenden w de origineelelolen geldig yoor de Ie klasse waarroor deprijs wettel k is rast gezet N ïl 90 ets TOOr kwart origineele lotene 1 80 f t halve h t 3 60 ff ff geheele g Aan elke lottoezending wordt het officieele trekkingsplan h gevoegd waaruit alles juist te herzien is Zou dit trekkingsplan niet aanstaan z u wij bereid vóór bet begin der trekking de toegezonden origineele loten ook terug te neDseu en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezitter zonder dat hij ons daarom verzoekt de otHoieele Lrokkiugsl st HO0FOLOTEBIJ BDR£AD Isentbal A Co IIAMBUEO D itschlaod geelableerd 1810 BEKROOND UET GOUDEN MEDAILLE KRA£PBU£N HOLM S QuinaLarocheJ Staalhoudende auloa Larocbej ia da meest krachtig en versterkend KINAWIJN Aanbevolen door tal vau binnenen buitenlandsche Oeneesheerei Verkrygfaaar in fleeacben h ƒ i OO en 1 00 CIGARinEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Oigaretten geeft den lyder aan Aathtna teratond verliohting In Etui 80 en 50 Oento Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bj jHMdt en Terkoudlteid oplossend en Terzaokiend PriJB por fleachje 20 Cent Keaüpiluk S Hom Hoaeveraneiors Zeist liepÓt te Gouda bfl den Heer A H TKEPE Apotheker en bü do meeete Apathakera ea Drogiaten veArygbtar Een ware Schat voor de ongelokki e alachtoSers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroemde werk Z r Dr Retau s ELFBEWARIl G BoUandsch nitgare met 27 tSb Fr s 2 jjnlden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jutrlyks dnitend van een zekeren dood TeverkrygeD by hetVerlagi Magaziu te Leipzig Neumarkt Si inóioo tegen inzending van het bedrag ook in postzegelt en in eiken boekhandd in Hotland ill I lU Ooqda Bnk vaB A BBINKUAM fe ÜOO N MAATKiriPPEN door JOB STAAZZ duldelyko bescbraving met 7 voorbeelden waardoor ieder zonder onderricht bet knippen van Japonnen enz kan leereu Keeda doizenden met saccea in gebrnik De schoonste aanbevelingen van particnlieren als van deakandigen Prya alechts 1 50 by Mej POORTMAN t Naaldmjt Frijstie iag 10 JUNI 500 000 Mark ftU hoofdpriji iD het geUIckigtt geval biedt de nieawite groote Oeldverloting die door dt Uooga Eeg6eriB tan Hamburg goedgekeurd en gawasrborgd u I e Toordeelige inrioktiog vaa bet meuwe plan beitoat daario dat in d n loop van Bteebta weinige maaaden in 7 Tarlotingeo Tao 118 000 loten 69 180 prijten bedragende 11 349 S25 Mark ter ToUedige besliaiiog tuUen komen daaronder t a kapitale prijten ran eventueel 600 000 Mark b j uitnemendheid eohter 1 prijs i M 300 000 1 prijs iM 800 000 Ipnjs öM 100 000 3 pryzen M 75 000 1 prijs 4M 70 000 1 prijs H 66 000 iprys aM 60 000 1 prijs kU 65 000 2 prgzen iiM 60 000 1 prijs sM 40 000 1 prijs iiH 30 000 SprijsenaM SO OOOI 26pryionaM 10 000r 56prijeen M B OOOl lOOpryMnkM 3 000 SOftpriJMniM 8 000 812 prijzen H M 1 000 UL8 prijzen a M 40U 36962 prije ÈM h 19490pr aM S00 200j 134 104 100 73 46 SI De aanstaande eerate pr atrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaata te hebben op den 10 JVNX e k ea kost hiervoor 1 geheel orig lot sleehta Alark 6 of ƒ 3 50 1 half ff ff 3 1 76 1 kwart l i 90 tegen iueendiug van het bodrag par postwissel of tegen rembours Alle oommissies worden qpmiddelttjk met do groots zorgvuldigheid uitgevoerd en ie ler speler oiAftngt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ürigineele Loten lelf in handen Bij iedflre bestelling wordt het vereïsehte offioieele plan waaruit d verdeeling dar preien op de versobilleiide klassen als ook de betreffendo inleggeldeu te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigen onaaogflvraagd m elke trekking de of cieele lasten De uitbetaling der pr un geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toexendiug of ook naar verkietiog der Belanghebbende in alle grootere plaatsen van Nederland bewe katelligd worden Ons debiet ia ataads door het geluk begunstigd eu onder vlle andere aanzienlijke prijzen hebben wy meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onto Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz liet ia te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kon worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophandeu zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiera en Qeldwiaaelaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daar ij by het begin der nieuwe verloting ter deelae ming inviteeren zullen wy ook voor hot vervolg bemoeid aljn door een stipte en roeele bedioning de tevredenheid van on gverde Begunstigen te verwerven Stedelijke G asfalsriek te GOUDA De prjia van het gas i 6 cent per NP en voor Kooktoestellen of Motoren i l et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan do hoofdbnis verbonden met 15 meter vrfle leiding aphter den gasmeter Voor 3 eh 5 lichtgasmeters bedraagt d hnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekeljjks afrekenen en van de fabriek lampan kooktoestellen enz tegen betaling van eenige oenten per week in huur bekomen Loten Erusselsclie TentoonstelHng 1897 öndtr heheer der Belgitehe Regetring die htnneH 14 taffentrekken met Prjzen van 0 000 f 0 000 MSOOi SOO enz zijn tegen toemendlng van 75 Cents per Lot In postwissel of postzegels verkrijgbaar franco per koerende post bQ den ondergeteekeude De uitslag van de trekking ontvangen de kooptr franco en grati en de prüxea worden terstond door mij uitbetaald D e € Ol§llIAW in Efecten Amsterdam Nieuwe Heerengracht 141 ui f de Victorias ron f e Oberlaiinsfein biybia Tafeldrank Vanh0 ci nk yAe u s der federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 I T7 o or deelig or is het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelve direct uit Amsterdam in plaats van uit het buitenland t ontbieden om reden dat men dan vrij is van inkomende rechten eu kooge porto 60 Cts Om alle concurrentie het hoofd te bieden zgn wg beslaten de HABMONICA welke vrij tot nog toe it 3 76 adverteerden voor SiCClltS 3 25 vau de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek BamxonicaU zgn van het allerbeste Doitsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon fi toetsen open nikkelclaviatunr 50 aterke stemmen Svondigen dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zgn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkelgke notenschaal voor zelfonderricht met dansen marschen liederen enz hg iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met lö Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen rjjk geïlluatreerden Catalogus fienig adres Verzendhuis tUerliur O SCHUBERT k Co Comm Maats Amsterdam Z Voorburgwal 258 Handgeld f 200 twee honderd den bg het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor iugelijüden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een verbintenis om TWEH JARJEN gedetacheerd te worden naar OoH lniië AanbrcDggeld TWIHTIG GULDEM Man melde zich aan Vrijutiaigers en Militiepliohtigen met onbepaald verlof hg den Commandant vim het Koloniaal WeridepOt te Boirdermjk of bg een der plaataelgke of QarnizoenaCommandanten MüUiepliohtigen onder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef J s Patent H Stollen ttroitiirt ireititfln luiiliel Du iliili nt ai tuttt Itriuiti Fmrttuti woynuno i atem H moum i si tnintm Zul Mta m w i R toMgitenm werthtaaen Xachahmtmiffm gaittm Hui iaiife iuhir umra tlelt tcharfen H UtttOm aitf Wi imt tlnet otfv tn tololm iltaahuKlIu goa HM flerPUktt wH nttmUliMI iiijtfiJn M j oisTTTT iNra Bn eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost na et KHep Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRINKMAN ea Zd H 1 BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1897 Wg beriiiDeraD oao da vergtdariDg der KiasTereenigiog Bargerplioht op heden rood t B 8 aar Ëen troawa opkomst iigewanscht dftar da defioitieva caudidaaUtelliog der ereanigiag heden arend pluts beeft De heer D de Clarcq te Nonspeet csodidaat der KiesTereeoigiog Ons BitlBDg alhier roor bat lidmaatsehap der Tweede Kamer sal optraden te WaddinxTflen Woensdag 19 te Moordrecht 20 td Goada 21 aa te Boskoop 24 Hei a e De Ie lait M M Eyssell Tan het ie reg inf ia benoemd tot adjudant bij bat 5e batjpljoo alhier Tot aoLbteDaar bjj de N Z A S M ia benoemd W F Moojeo thans agent vin politie alhier die den 17 Juni naar de TraoBTaal zal Ter trek ken In den polder Beneden Qaastrecbt is herbenoemd tot poldermeester de heer T Boer Tot ddünitief caodidaat Toor da Tweede Saaier is door den chriit hist bood in t diatrict Bod rareo gekozen jhr Ortt kapitein der artillerie te Utreiht Als definitief candideat der Centrale a r kiesTereenigiog in t diitrict BodegraTen is gesteld mr Voa Briel Sasae kantonrechter te Woerden Met algemeene stemmen is tot directeorder gemengde zaogTereeuigiog Excelsior c teRot terdam benoemd de heer J3 Diamant te RotterdaB organist der Ned Herf gemeente te Dalfahaven Het aantal sölliciiaBtea bedroeg zestien By kon bealoit is benoemd tot ootTanger der dir belast en aoc te KoUam o a de heer J H Meerdiak ontranger te Ouderkerk aaa den IJssel residentie Lekkorkerk Mea schrijft ait Zwammerdam aan de N R Ct dd 17 Mei Zaterdagnamiddag kwam hier de trearige tgding dat onze burgemeester de beer J van der Meersoh op weg Tan hier naar Gooda was Terdronkeo Algemeene ontstfllteDiB TerDorzaakte dit bericht Byna zee jaren stond FEVlLLETOBi Be Dochters nn den Componist 18 Sensklsps greep bg eao der bladen op frommelde bat ineen en wierp het io eeu hoek Ik schrikte zoo vau dioD onrerwachlen uitval dat papa door de beweging dia ik maakte mtjn legenwoordigbsid banarkta Ik weet niet of het hem ODsangenaam was mg daar te zien maar naar tgit haastig heengaan ie oordeelen zou ik bet wel zeggao Ik luisterde eeoigen t d of bij nog zou terug konieQ maar toen ik ham boven op egn kamer hoorde hees en weer wandalen en ge weet hoe lang hij dit kan volhoadan waaneer hy over iets nadankt stond ik op vouwde do courant open die hg bad weggeworpen en zocht wat hem toch zoo had kunoea hinderen By kunsten lettenüenwB zag ik een forache potloodstreep staan zooats papa vroeger wol eens door mqn theoriawerk haalde als mgn onbegrgpelijlcheid hem ergerde en daar zag ik melding gemaakt van een jonge ehanteosa dis bo on de wolken werd verheven en een der grootste artisten van haar tijd werd genoemd Ach Elisabeth toen begreep ik volkomen al had ik vroeger reeds de oorzaak gcgial wat paps op den duur Eoo oatstende Den volgenden morgen aan het ontbijt traehtta ik het gesprek op u te brengen eo dit deed ik zoo oogedwongon dat pspa myu opzet niet bemerkte Ik dacht dat het hem varliehten zou als hg zgn hart aaa kon ttitslortaa al wara bat ook hg aan het hoofd dezer gemeente en in dien t d bad bü zich de algemeene acbtiog verworTOO Waar hg kon werkte hjj mede aau den Tooroitgaog zgner woonplaats Mede aan zgne gverige bemoeiingen is bet te danken dat deze gemeente weldra eene telefonische aansloiting zal hebben aan hettelegraafkamoor te Bodegraven en dat bg de itraitverlichting da petroleum door gas tal vervangen worden De Toordracht voor hoofd der scbcol te Krimpen a d IJwl bestaat alpbabetiscb nit de bh C de Kok onderw ie Zolpheo G Maasdam onderw te Amsterdam H Moester b d s te Nienw Buinen G den Toom onderw te Middelburg eu G G van Wsgeoaveld h d s te Grool Ammars De correspondent der N R Ct te Batavia aeiot onder dagteekeoing van gisteren In den nacht vau Zaterdag op Zondag trokken bet 68 eu bet 3e bataljon eu pou compaRoie repeteerge weren van lodrapeeri naar Oliëog waar Panglima Polim drie bentings bad opgeworpen De vgaud werd verraat maar bood heftig tegenweer Hij liet tenslotte 37 Igken tu onze handen daaronder was een EuropevBch deserteur Onze verliezen waren de volgende gesneuveld de kapiteins der iufaaterie G M P Scheuer en B Jacobs en 16 minderen zwaar gewond de kapt der inf J N C baron van Heerdt licht gewoud de 2e lait der inf U A Meeseroaeckera van de Graaff de Ie luit dpr iuf J A Jansen en de Ie luit der art J 0 P W A Steenkamp gndetacbeerd bg bet Indische leger eu 44 miudereu Tan wie er Zondag nog 7 gestorveu zga Èen groote menigte geweren en munitie zgo door ona buitgemaakt De staatscommisHie voor de werkliedenpenaioueering hield jl Zaterdag in Den Haag weer eeu vergadering Men gelooft uiet dat bet versisg van haar onderzoek dezen zomer zal verschgnen In een Velowsch dorp heeft een overledau landbouwer een aardig testament gewaakt Zgn einde roelende nadoreu wiide bg zgn bgeoital als een gedachtenis geven aan Kgne drie broeders en omdat hg zelf niet kou scbrgven tiet bg doar een knecht zijn oiterite wil op papier brengen £ vart één im Jan één int en Kees ééu im en zet ou verder maar da was de vellen eu de honig moesten ze aamen deelen c Toen dit gedaan was zeide bg Zet ar nu mgo naam maar onder Daar er nog een minderjarKifl dochter is al voor mij Ik zeide koe jammer het was dat gtj nw artiatenleven voor altyd schoea vaarwel gezegd te hebben daar ge u door ow talent boven stle anderen had kunnen verhetTeD ea by de eerste woorden zag ik reeds hoe het bloed hom nsar het gelaat Moog au ach Etisabolb er kwamen groote tranen in s n oogen I Ik dacht aan uw laatsten brief waarin ge op papa s aandringen eoo kool en beslist hebt geantwoord dat ge mat uw verleden voor goed hebt afgedaan dal ge uw vroeger publiek leven ongeschikt acht voor een getrouwde trouw en uw man het hierin volkomen met u eens is Ge hadt papa eens moeten hooren s Jrekaa na de schuohtere woordsn dia ik gezegd bad Het speet my meer dan ooit dat ik geeu enkele gave bezit die ham bet verlies van syn geniale oudste dochter kan vargoedea Hij zeide dat ge en der grootste talenten van uw tijd waart dat in methode gevoel en voordraoht geen enkele boven u stond dat gij een item badtzoo vol loo week zoo rein dat bat hem de tranen in de oogoD bracht zoo dikwyls hg u ht orde en nu was alles verloren en opgegaifa in uw nieuw loven Acb Elisabeth lieve zuster ge kunt papa dit verdriet niet aandoen öe wssrt in alles zijn vreugde en trots en hij bad zulke grootsoha verwachtingen vsa u Uw artiatenziel ksn lieh toch niet op den duur tevreden stellen met het alledasgsoha leveu dst gij na leidt daarvoor ken ik a te goed en hebben we te veel met elkander over dergelijke zaken gesproken Hat bestaan waartoe g j u zalve thans dwingt is goed voor acne als ik maar is da dood voor een geest als da nwa Spreek toch eens met uw maa tu zie of hg papa feeu gelgk gesi eu antwoord my took gauw Blisabatb ik snaak B om van de uitvoering van dit legaat wet niet f el komen E o onzer ataara zoo meldt ido Kroniek ottliing eenif e maanden geleden eene bezending taeo uit Duitscbland terug per postpakket Dit drukwerk is vrg van invoerrecht maar bei pakket werd belast met f 4 50 De etsen waren ui aangegeven ala Rediruogenc en de scbraudsre ambtenaar aau de greua te Oldenzaal deukende aaa Radirgom had bet pak aangeilagen ala guaimi warouc Da geadreaieerde weigerde te betalen en kwam dan ook zouder dit in het iMzit van zgn eigendom maar eerst na vier maanden Zondagmiddag beeft eau droerig ongeluk aats gehad iu de VosReopelsc te Lent bg Kgmegen Ëeo bruidspaar ontviug gasten en hunner baalde voor de grap een geweer uit de schaur en uiet weteude dut bet geladen Was legde hg op de mei jea aan met bet treurig gevolg dat da bruid ia den mond getroffen werd en terstond een Igk was Zieude de uitwerkmg Ttn zga daad maakte de onTaorzichtige schutter zrch uit de voeten Gisterenochtend half zes vondeen politie jent in bet Sobeveuiogsohe Boeob achter de Bataaf aan een boom bet Igk haognu vjin eau kauloorbedieride nit Rotterdam IVgeuaam die een week te vorou uit zgne bett ekkiug was outalageo Kuuoeo de werklieden dar beeren Gebr Stork Co G Dikkers Co en der Ueugelooscbe Houtdraaiarg reeds geruimeo tgd profiteereu van de door de Miatschappg tot exploitatie Tan Staatsapoorwegan verstrekt wordeude goedkoope arbeidskaar feu thans zullen de arbeiders der andere fabrieken zich wenden tot de Hengeloache Fabrikaoteovereeoigiug met bet verzoek het daarheen te willen leiden dat ook zg van de goedkoope kaarten kuuoen profiteeren Sameuwerkiug ia ia de e weuschelgk omdat S S eeu zeker bedrag ala minimum van afname stalt Men seiub uit Amsterdam De Zer dgk en Warmoesstraat werden Zondagavond omstreeks 8 uur in repen roer gebracht door een aanslag op bet leren ran ÉliMbetb Blurs de 21 jarige dienstbode van den bierhuiahouder Brugman op den hoek der Sint Ülof poort eu de Warmossitraat Betje wai dtar earat sedert eenige waken in betrekking ea bad verkeerd met een 24jarigeu zeeman tfMet mijQ besto weoioben en myn beste liefde Uwe trouwe Clara Toen Ëlisaboth den brief gelezen bad Hetzydieo in haar ichoot vallen en durfde de oogaa uiet nssr haar man opslaan die zgn plaats aohter baar verlaten had en ia een stoet was ueergevalleQ Zij voelde dat hy haar strak aankeek en dit maakte haar zenuwachtig Kindelyk zeide hg maar nat zulk een veranderde stem dal Klisabeth haastig naar hem opzag Ge weet wel dat ik nooit zal toegeven ea na een oogeoblik voegde hij er heftig aan toe en heden avond minder dau ooit Waarom spreekt ge van toegeven zoido sy sunl beF ik er ooii op asngedroagen woer voor bet pabliek op te treden Neen antwoordde hij en wierp haar een Isngen somberen bük toe maar daarom is bnt verlangen toch in uw hart Te meer verdieoste dan als ik het bestrijd zaide Elisabeth met hohten spot Zy koos dit wapen om hnar opwellende bitterheid te bestryden Zij ug dat ze hem gekwetst had asaar op dit oogenblik werden baar edele gewaarwordingen verdrongen door het bewustegn van door ben Ie worden verongelijkt Weet ge wat ik heden avond dacht zeide se eensklaps een waubepig besluit nemende Ik dacht dat uw angst om mij te zisn wederkeeron tot mijn vroeger laven een gemis aan vertrouwen in lioh sloot Heent ga dat ik royn plicklen zon varwaarloozan dat ik voor n zou verandereu en a minder liefhebben dan voorheen P Ge hebt van avond be larkl ho ik op hal lita d jaugdiga artlsto oat Dirk T A dooh die verbindtenia verbroken Zondagavond nu bediende Betje ia kat boffet de klanten terwgl Brngaan aan de deur atoud Daar komt Dirk bioaea en bestelt een glaa bier maar terwgl bat meisje bat gevraagdi gaat toadiaoan baalt hg mo ravolrer la voorcchgn en tost au sehot dat da diaoatboda rakeliugi langa bat hoofd vaart en io bat houteu beschot Tan den wand achter haar doordriDgt Brogmao keert ticb bg d daar om waarop Dirk oao tweede acbot toatopdasoD man dut io dan rug treft Da tappar Tlucbk de straat o en als Betja hem volgen wil schiet Dirk opnieuw aa treft haar aan bat achterhoofd Op straat zendt bg baar Tarvolgaoa nog aan derden kogel na dia echter cgu daal aist Daarop plaatst Dirk den loop t en het voorhoofd en chivt tich daor de herseoeu Terwgl het meisje bg buren iu boia vlucht wordt Dirk gegrepen door aeu politieagent in burgerk laad ing u een voorbgKangar naar het politiabureaa io de Oadubrogateeg gebracht eu Tan daar naar bet Binnaogaatbuia vervoard Da man laaft op dit oogenblik nog badfn zoa da kogel uitgetrokken worden zgn toestand laat achter oog geen verhoor toa De bierhuiaboBdar an da dianstboda zgn na in het gasthuis geholpen ta zgn buiswaarti gekeerd Brugman had een di pe wond iu dan tng onder bet recbteracbooderblad dan kogel heeft men evenwel oog uiet gavondeu üalia ia mat an aobram aan het achterhoofd vrggekomeo Door de politie ii beslag gelegd op het baaian hemd en het ouderhemd ran Brugman weJka kleedingstukken door den kogel doorboord zgn eo op den revolver waarop nog eeu scherpe p troon gevonden werd In bat bierhuis zgn twee kogels teraggevojodeu Zondag beeft ta Delft een poging tol moord plaats gehad Zekere T werkman aldaar ontmoette op het Gade Dalft ague vrouw van wien bg geacbeiden li efde io grzeUchap van eon vareusgeza uit Rotterdam Hierover in woede ontstoken trok hg zgn mea en bracht zgn vrouw daarmede een diepe wonde boven het oog en e n in den linkerarm toe Da Trouw ia ter Terpleging io bat Qaatbuia op ganomeo Gedeputeerde SUIan vao Zuid Hollaad hebben bepaald ÓMt verk eziog n vao twee oieowe leden der staten in de diatrictan 4 en 5 en dia ter Toorzieniog in de Taeatara Vailtant welke de provincie metterwoon heeft verlaten in bat 26 district zat gescbiedsn da candidaat roerde eu go babi die oatrooring op uwa wgze uitgelogd ja eo ik verheel u niet langer dat é bagoerto om mot m n lateotan voor da wsrsld op te treden nog attgd ia mij leefi en staohts igdel k wal vardrougau door andere gadaohten eu beslommeriugon en God vergeve het my door mya aigaa geriDgscbattiog van eoo zwaar offer Het hooge woord dat Klisabeth gemaand had nooit te tulleu uiten was gaaproken eu du blesfzU voortspreken omdat bij zweeg neenda se dst zg veld won en liet a zich modaalofpen door baar oigoD opgewondenheid en het bartstochielyk verlangen haar talenten san te kweokea en te wordoo wat haar arme vader eens van haar gedroomd had Johonnn liet haar uitspreken Hy zat poinsead mat het hoofd in de hand maar toen zg zweeg hief hy even de oogen ouar kaar op eu zeide met watmoedigen ernst Aoh Elisabsth ik wist wel dat de dsg eenmaal komen zou waarop het u ion berouwen alias om nfj to hebben verlaten H stond langzaam op an ging met gebogen hoofd naar de deur Ug poosde even als overweldigd door sijn smart en zonder om te slen of haar een enkel woord toe te spreken liet hjj baar met haar bittor sielsvorwÖt alteen Had hg haar driftig geantwoord zjj zou haar toevlucht genomaa hebbaa tot heftige Wbordeo maar nu by £ 00 weemoedig en zaohtzinnig tot haar bad n rokea was hssr kraoht vsruietigd eu daarmede ifgooohaliug Tan het oogenblik verbroken