Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevaogen 1 Nel TUd van Greenwich aoUDi ROTTEKDAM O BI mil 11 11 ll n 18 18 18 88 1 84 8 48 8 87 4 88 4 S6 88 8 81 6 14 7 81 7 88 8 8t 8 61 8 67 10 11101 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 40 9 47 l o lS lo SO 11 88 7 6 8 8 40 9 88 7 60 8 M 8 88 4 40 4 60 I 4 7 1 6 04 6 10 6 OEM H AAG 1 M 4 16 6 10 ROTTlRDiMOOUDi 7 48 8 18 9 00 9 47 80DDADEN BAAS 6ai d ZefHiliui w Mankl wlle ZosteniiMr Zegwurd Tooibiirg Higa Ö 7 110 8 80 9 17 9 84 lO U 11 16 18 16 19 88 1 87 8 46 4 48 6 86 6 14 4 11 7 84 7 49 8 89 8 64 9 64 10 8 11 16 ÏM 7 48 8 48 18 40 1 1 7 68 8 61 11 1 10 11 li 87 18 8 1 88 8 44 8 40 4 08 4 88 80 6 18 7 18 7 6 10 08 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 10 8 1 68 4 6 6 80 9 4 10 48 0 6 04 6 8 9 6 10 16 10 64 11 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 16 6 6 60 7 48 8 13 10 10 10 88 V 8 07 9 Ö8 1 06 in i I K H 8 11 9 08 9 46 9 64 10 44 11 48 M 46 I ID 9 08 4 16 6 16 6 66 6 88 6 8 8 04 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 44 H OUD A B T E C H T Uondl 8 80 8 87 7 66 8 119 07 10 1910 67 It OO 19 68 8 80 8 17 4 88 6 06 Uudtir 46 6 4 11 14 8 87 WMldea6 68 7 8 8 18 11 8 46 Utiwkl MS 7 88 8 88 9 0 9 89 t0 61 11 46 18 88 1 86 8 08 GOUD A A HaTlKSAN 10 f 18 10 4 11 B 6 10 l UI 1 11 D T K I O B T G o D D A 6 88 7 4 8 4 0 lO K 10 88 11 88 1 8 08 8 6 4 48 86 6 16 7 6 6 8 8 06 10 88 11 66 4 16 7 1S 10 34 10 4 8 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 6 94 7 18 8 48 10 41 4 7 8 8 69 U l 11 18 Gouda 7 8 8 87 9 81 6 10 6 U l 18 111 4 4 87 6 80 07 7 8 8 88 AHSTIkOAII SOUDA 6 18 0 10 4 1 8 a 4 4 4 a4 IM U 1UMI M Mt 4I IIM 10 17 10 18 11 41 Rielliog op 15 Jaoi da Btsmining op 20 Jani n de liflrBtemmiDg op 7 Tal OnlaogB ontdekte een baanwBchter ia ZuidRoaUnH by t aaderen van een BoeltreÏD dat ïiia driejarig dochtertje speelde tuascben de iftÜB OTor welke de treio moeBt paiseeren Het werd den mao doaker voor de oof ea bij wilt niet wat h moeat doen Ala bij deo wisBel omwierp waa zyo kind gered maar de trein kwam dan ep een ander apoor en wie weet welke getttren by daar te emoet Boeide Na een korten Treesetijken tweealryd zege praalde de pHcbl hy liet deo trein OTer lyn kind ryden De kirioe waa wonderbaar oeg alechta licbt aan t boofd gewond de vader echter was door deo uitgestanen angst raokiiooig geworden Darj Blite die in de atrafgeraDgenis te Rotterdam voorioopig geTaogen zat ooder rerdenking Tan eplicbting ia Toorloopig in vrijheid gesteld omdat zyoe rroQw zeer eroatig ziek ii T en den brierenbeiiteller t T is door bet O M bg de Bredaacbe reobtbank 2 jaren geTsngeoiBBtraf geïiacht Toor het zicb toeëigeoen VBD een pakje Naar men oit Bangkok Siam meldt beeft in een militaire geTangenis te Paknam waar oen honderdtal deserteora zicb io hecbteoia berondeo een ontploffing pl ats gehad van 65 vaten bnakruit en dynamiet waarover gecnerlei wacht gehouden werd De gevangeois werd bgna geheel vernield kanonoeo van bun affaiten geworpen alle gebouwen in de nabybeid teer baachadigd en op meer dan drie nar afstand werden buizen geschokt en atortten ware mnren in Men rekende dat ten miaata 75 gevangeoen by de ramp waren omgekomen en er waren 25 lyken teraggevonden Vier atakken zwaar balegeringsgesobnt welke 16 000 pd Bt gekost hadden aren volkomen onbrnikbaar geworden Krachtens ministerieel beBJoil worden sinds kork ook vroawen tot de ëcoIo dea Baaox arts te Fargs toegelaten Dit ia niet naar den zin van vele manndlyke leerlingen die ten getale va driehonderd Vrydag by bet uitgaao der leaaeo een vreetelyk lawaai gemaakt hebben tegen de jooge meiijes die het gebouw verlieteo Deze vluchtteo in een winkel maar werden daar en op atraat door de nobele stadenten met Bobimpliedjea gesis en gejouw vervolgd De directeur der school heeft reedi okele alelierB laten a oiten De TempB brengt dit gedrag in rerband met de bonding dnr by den brand in de roe Jean Goojon aaowezige beeren In biide gevallen hebben verscheidene mannen sleehta aan één ding gedacht hun perioonlük belang den dfl van het onheil hebben zy zicb gehaast te vlnchteo en Vrydag hebben zy zich ingespannen om vroawen gekomen om te leeren en te werken schrik aan te jagen Vormen die twee gebeorteniBBeD met elkaar in verband geea smartelyk en teleurstellend verBchyoBet c Het blad wekt daarna op tot verbetering en tot bet Inprenten vao edele begioBelen aan de joagd Te Berlyn io de FaBsage Pauoptioam syn aedert geruimen tüd bewoners van de Samoaeilanden te sieidQKider leiding van zekeren Marquardt die fl rt door koning Malitoa met onbegrensd gezag over die menacbeo te lyn bekleed Hy maakte daarvan eeo zeer onbeperkt gebruik Dezer dagen zyn zes meiajea van den troep weggeloopen waarvan men oog alechta twee terugvond t Uleek dnt de arme lohepaelB dagelyks op bsvel tao Marquardt met een knoet gegeesetd werden De strafoefeoiog Het hg door de mannen uitvoeren Hen der weggeloopen meiajea kreeg by haar terngkomat 30 slagen de andere 15 Wanneer zal er eena een eind komen aao het teotoonatallen van levende msnachen dst 8 U 8 8 7 88 7 88 7 8 7 46 7 88 8 48 8 49 86 i CS 68 6 08 6 11 8 18 6 86 8 88 4 88 B Oi 8 14 8 81 6 87 Ooudi Moordncht Nieuwnlrerk Cpella Botterduu s 10 0 ii JT 6 87 1 1 e yuiedMi e tt RoUardui Oipella Nieuwarknk lloordreoht Ooud tot allerlei niBbrnik aanleiding geeft Met de politiek io de war Eeo oozer plattelands correapoodenten schryft 008 Onze afdeeling van de Centrale kiesverpeni ginfc Vjybei l en Orde hield baar vergadering en toevallig ontmoette ik daar iemand van wien ik wiat dat hö zicb ook bg de Chris ielgke Hittoriacbec bad laten aanwerven Het volgende geaprek ontapon zich Ben je ook lid van tVrgbeid en Orde Ja zeker altgd geweest c Eo ik meendt dat je voor een poos geledea ook op de Igat van de kCbristelgk bifltoriffcbeuf geteekend hadc Je bedoelt waar die dominee nit Amaterdam over geaproken heeft Ja daar behoor ik ook hy maar dat is immera hetzelfde ala dit Wel net D Maar Vryheid en Orde ia toch niet van de doleerenden c Wel npen dik yn juist de liberalen c Joist daar noet ik bg zyn Ik dacht dat die Cbristelyk Hiittoriflcbeac bier ook bg behoorden en dit die dominee maar gekomen was om de dooie boel wat op te warmen t en daRooniBcben Daar zolien ze bg ons in de buurtgek van ophooren waut dan zgu er meer inde war Maar ze hebben toch deozeWden candidaat dus tkao toch niet veel schele o t Be roerdste ia dat ik nou dobbel cootribotie moetbetalen Tel Een kleine fout Art 51 VBU de kieswet schryft voor dat de opgave van candidateu moet inbonden den naam da voorletters en de woonplaats van den candidttRt Alsmede dat vortn en inrichting van deze opgave moet worden vaatgesteld by algemeenen maatregel van bestuor Die vaatstelllDg beeft dan ook plaats gehud en het model is gepubliceerd Kdocb dat model klopl niet geheel op de wel De wet toch apreekt van voorletters en het modal eischt opgave van de voornamen Ëen klein verschil zal men zeggen Doch wat nu te doen ala de invaller zioh aan de wet houdt en alleen de voorletteri opgeeft eo hierop wordt later captie gemaakt i Ook vormelgke verginiogen zyn io verkieziogs aken altoos bedenkelyk Want men kan nu wel zeggen Vul dan ia elk geval de voornamen voluit in dan zittou de voorletters vanzelf aan de voornamen vast Maar ala in eenzelfde wet de eene maal van voornaam en de andere maal vao voorletters gesproken wordt naag bij de nitvoering der w t dit ontlerscheid tocb niet geïgaoreerd worden Naar de voornamen moet men nog erst informeeren de voorletters zijn teratond bekend Sen ieder hoorde van J Heemskerk Az maar of nu deze J beteekend Jacob Jobanues Jao JoBcbim Jeronimas of Joost weet alleen vriend en familielid Van de meerdere moeite nu om dit na te vragen ontslaat de wet terwyl het tormulier dan kiezera die meerdere moeite oplegt tand 19 88 18 88 18 89 18 48 18 66 ll l IS IS 11 89 11 88 n 48 1 61 lt 8 11 86 11 60 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 64 18 08 10 18 10 06 10 16 10 87 8 01 8 18 8 86 8 84 8 60 6 08 7 1 i 1 1 10 1 Hot ia OU reeda acht maMdeo geleden dat uit Berlgn de arrestatie gemeld werd vao een echtpaar wegens bet verknopen van vaiacbe Latber autogrammen De instructie hnnner zaak il tbana afgeloopen en zg zal weldra voorkamen met een rgttigtfil getuigen Het ia ge bleken dat de man Ernst Herman Kyrieieia geheeten eene verwonderlgke vaardigheid bad verkregen in bet nabootsen van dr Maarten Lutber a bawlsobrift Hg kocht zeer oude Bybels en gezangboeken op schreef daarin eenige regelen van Latber s haod en liet ze dan tegen vrij hooge pryzen door ztjne vrouw verkoopan Een groot aandeel geleerden iu eo buiten Dnitschland is van die bedriegerij dupe geworden De vrouw placht te verhaleo dat een der voorvaderen van baar man aan Koning Guataaf Adolf een gewjcbtigeu dienst had be wezen en ter beloening deze Lutberautogrim men ten geBchaoke had ontvangen Die waren als een koatbaar aandenken van vader op zoon bewaard doch haar man bad na geld noo enz Kyrieleis heeft getracht voor een krankzinnige do r ta gaan miar eene langdurige observatie in een geati bi heeft aan de jostitiede overtuiging vao het tegendeel geschonken Dr P J H Cuypers de welbekende architect vierde Zondag zgo zeventigateo verjaardae t Hpreekt wel vanzelf dat die dag voor hem en de zgnen door zgue vele vrienden vereerders leerlingen en ood leerlingeu tot een feestdag werd gemaakt Zoo begaven zich o a zgoe leerlingen s middags omMreeks half vier naar de woning vanDr Cuypera it do Vondelatraat om hem gelukIe wenschen met zgo feest en bem eene oirkonde aan U bieden De voorzitter der feestcommissie de heer P Sniekera voerde daarbgbet woord Reeds Zaterdagochtend had het feeat eene kerkelgke wydiogc ontvangen de beer Coypers belydt den Uoomacben godedieoat ih de door hem geboowda kerk in de Vondelstraat In het bekende tijdschrift Mannen van beteekenis geeft de beer Victor De Stoers eens levenscbats van den jobelaria De heer Coypera is gaboortïg van B oerBiond Als jongeling volgde by den curaus aan de Antwerpsche Academie waar by o a den prix d öxcellebce verwierf Toch ontfvikkel le bg zich niet in de richting van het Antwerpacb onderwy zijn bewondering voor de got ek verkreeg bg door het beatudceren van ondd boawwerken eoeea bgzonder soort vau boawatelael dat met de gotiek in oobrnik waa geraakt pslte by voor bet eerst op groote schaal toe bg de eerste kerk die te Oeflelt die hij io 1853 optrok Vele zgn de kerbgeboawen door den beer Ouy ers gebonwd i f gereataoreerd als lid vau bet college der KyksadviBCurs voor de monumenten van geacbiedenis en kunst komt bem de lof toe dat hg tindelgk wist te doen breken met de atgllooabeid en wanstaltigbeid waarmede einds bet bc gin dezpr eeuw tot op dien tjjd 1874 de rijkagebouwen werden opgetrokken Zyne voorliefde roor den stgl der middeleeuwen joeg vele tegenstanders tegen hem in bet harnas ook toen hg aao de Stadbonderskade te Amsterdam zyn schoonste monument waaraan zyn naam verbonden blyft bet RyksmoBeum deed verrgzen Welke bedenkingen men ork tegen dit geboQw bebba en ook wg hebben de onze men zal moeten erkennen dnt het zich waarljjk niet alecfata in eigenlyken zin torenhoog verheft boven hetgeen waarmede de nieuwere buawerjj in Amsterdam en elders ona opknapte Ook het Centrail atation had naar men weet deo heer Cnypera tot bouwmeester Het boawen in sty moge zyn zeer bedenkelijke zijde hebben het navolgen vanden kunstenaar ia toch iets geheel aodera dan 4 immitatie van den gedachteu arme daarenboven op geniale wgze ia door Dr Cuypere dikwyls zyne grondstelling in practyk gebracht toate forme qui o est paa indiquée par la conatraction doit étre rejelée Aan dien regel zal men zicb steeds hebben te houden ook indien onze tyd eena een eigen atgl mocht vinden i Gister morgno werd den grooten kanstenaar in ket Rykamuseum een plechtige hulde ebracbt De N R Ot meldt uit Amsterdam Waarsobynljjk ten gevolge van eea gasootontploffing ontstond gisternacht in perceel no 12 der Staalatraat een vrg hevige brand waarby onderacheinene personen brandwonden bekwamen gelukkig echter niet van ernatigeo aard 4 66 6 08 6 09 6 16 6 86 8 60 6 10 4 10 6 40 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 19 87 4 89 8 09 18 47 iHage 6 48 7 80 7 48 8 85 9 46 Voorb 68 iSM w6 6 t Zar H 6 17 iGmid 6 88 7 08 18 9 03 10 UtiMkt Woarden 10 41 Uudewitei 7 07 8 14 7 10 1 14 AutacdaaS H T U De café houder Teo Boekhnrat en zyne vrouw waren uitgegaan naar een feest in Maison Stronekenc naar ban beate weten waren alle lichten oitgadoofd Tgdens hua lafvezigheid nu werd door de buren na middernacht een hevige knal vernomen waarop terstond nit den kelder van perceel no Iz Vlammen naar buiten aioegen In bet acfaterate gedeelte van den kelder stond Ten Boekborat B gOBmeter Het voarato gedeelte waa bewoond door den groen bandelaar Van Loenen met cgne twee zoons Dit gesin waa reeds En diepe mat Opgeschrikt door den knal zagen deu mannen zich aanatonds door vlammec omringd Toch wisUn zg te ontkomen echt r niet zonder zich aan het gelaat en aan de aanden te branden Bk vaar eenmaal uitgebroken verspreidde zich met snelheid door bet ganache perceel en ferraste do bewoners der bovenverdiepingen eene weduwe Norden met hare dochter en bet gezin Solomonson evenzeer in den slaap De beide vrouwen en e n kind van den heer SalomouBon kwamen oiet zonder lichte brand woadoQ vrg In het Binnengasthaiv zeer dicht by werd aanstonds de noodige hulp verstrekt IntuBSoben waa de brandweer onder de perBoonlgke leiding van den commandant den heer Meyer reeda druk met blnsacben bezig Raeds dacht men haar wark volbraoht toen weder plotsehng de vlammen op de derde verdieping uitbraken en de krooolgst vao het perceel aantastte Deze nieuwe nitbsrating was echter ia weinig tgds bedwongen Het perceel en de have der bewoners waren verzekerd alleen met de eigendom van een zekere juffrouw Brak die hg Ten Boekhorst inwoonde was dit niet het geval De brandfreer vond op de tweede verdieping een geatoteo geldkietje De Amerikaansche vereeoiging van logeaieura heeft na eea langdorige atndie van de Toorwaorden van verwarming en ventiUtie van gebouwen onder genoemde cyfers aangegeven Voor gebouwen ala scholen byna nitaluilend beatemd voor kinderen beneden 15 jaren ie bet noodig een ruimte te hebbeo van 50 M p r persoon eo per uur voor gebouwen gebezigd door personen boven de 15 jaren moet dit cyfer 56 M bedragen tprwgl bovendien in geval van gaiverlichting dier gebonweu nog eena te rekenen ia jff 5 M ruimte per gasbrander en per uur Het gebeurt menigmaal dat erwten boenen linzen enz door het koken niet gaar willen voorden Ala middel daartegen gebruikt men gewoonlyk eeo weinig soda koolzure potaaob B aar de spga krggt daardoor een flauwen ooapDgenamen smaak Het is veel beter in plaats van aoda een weinig aaiker te gebruiken Peulvrncbten met suiker gekookt en daarna beboorlyk met zoot gekruid worden goed gaar ton krygen een lekkeren amaak Franscbe fruithandelaars die er zich optoeleggen voor bonne appeleo op de marktenhooge pryzen te bedingen door ze tot het voorjaar en den zomer te bewaren gaan hierbgvolgenderwyze te werk Men neemt een kistof beter nog een vat en legt ep den bodemeen laag gewone gips van 6 centimeter hoogtt Op de gipB komt een laag appelen die voorafin papier gewikkeld zyn zoodat toaaehen elkevrncbt een kleine ruimte blyft Hierop komtweder een laag gipa dan appelen en zoo afwisselend tot het vat vol Ib Men eindigt natnorIgk met een laag gips Neemt men vroebtanuit het vat dan moet men zorg dragen datde daarin overblyvende steeds met een laagbedekt zjjn Op deze wyze behandeld blyvende appelen die in October ingelegd worden tot in September van het volgende jaar gaaf smakelgk en sappig Sempervirens De Hooge Raad deed heden uitspraak io da za k van den patroon die door den kantonrechter te Nymegen en de reobtbank te Arnhem tot even zoovele geldboeten werd veroordeeld ala hg etmalen in verzuim was met betrekking tot bet voorschrift van de arbeidswet volgens hetwelk de kaart bevattende de 8 7 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 06 8 18 8 18 u 87 14 6 41 6 4 BOtlDA 8 3 I0 7 16 8 0 10 86 1 18 10 4 9 87 9 47 4 10 01 10 07 7 46 8 80 07 10 0 8 86 4 10 14 4 84 J 4 8 4 1 1 46 11 80 10 0 urnao nn j agdiga paraonag in acDig bedrgf afkutn un dan btfrgamaettar maat ign f raggage an bioneo tireaiuaal 24 uren on bat nodigen nn da arbaidabetrekking Oe Hooge ud Tarnia igda de bovengeDoamde bealisaingen en maakte oit dat alechta éan geldboete Toor de overtreding behoorde te worden opgelegd Ean peraoon tan bekende familie iemand die eenmaal een poaitie bekleede in de maatachappjj doch door wangedrag ateedt achternit ging en eindelgk onder caraiaele moest worden geateld had aich heden voor de Haagsche rechtbank te Terantwoordan wagent valscbbeid in getobnfte In connectie met een aoort woekeraar te Zaandam een man die sich noemde oommiasiooair in hypotheken had hg diie acholdbekeoteoiaaan gemaakt op naam van eene gafiogeerde creditrioe en voanian van een datnm io het jaar 1895 toen hg nog niet onder carateele atond Hat doet met die acholdbelïentcnis i om van den geldjchieter een betrekke Igk klein bedrag te krggen en teveni de vronw van beklaagde die een actie tot echtBcheiding tegen heoa bad ingeatatd zooveel mogelijk te benadeeien wanneer het tot eene scheiding van goederen kwam Beklaagde bskende de valache achaldbekentenieaen gemaakt te hebben op aandringen van den Zaandamachen geldacbieter die Kennia droeg van het anti dateeren van de aohnIdbekenteBiaaeo Ook zoo deze de legelljea met atempel 1895 veratrekt hebben gebruikt voor het opmaken der stokken eu verder bet zaakje getracht hebhen te regelen natnarlgk tegen een bnitengewoon hooge wiost Ook reeds vroeger waren door hem betrekkeIgk kleine sommen geleend tegen meer dan woekerrente doch bg bet onder curateele stellen van beklaagde had bg genoegen genomen met de bem aangeboden f 10 000 Sobat o£f van justitie mr PIjle vorderde voor den beklaagde 6 maanden zich voorbehoudende houdendeden galdacbieter te vervolgen wegene medeplichtigheid Mr D S van ESraden pleitte onloerekenhaarbeid van zgn cliënt wegens zwakheid van geestvermogens De uitspraak wordt later medegedeeld Men BCbrgft nit Utrecht aan de N R Ct = Op twee plaatsen werd gisternacht ingebroken op den Spriogweg bjj den uitdrager eo pandjeaboiahoader H waar men bijna den gefaeeleo winkel heelt leeggedragen en bg den slachter C bg de Zandbrag waar veel waarde o a bet geld dat hg toevallig voor den aankoop van een paar rauderen io huis had ontvreemd ia Men heelt nog geen spoor van de daders ontdekt ofachoon een zwerver die in de buurt van een der beatolen baizen gesien was in bewaring ia genomen Van Zondag op Maandagnacht is ta Poeldgk dgk brand onlataan Eeo huis en schuur werden een prooi der vlammen Het verbrande waa verzekerd In bet voormaliga kerkgebonw der Gbr Oereiormeerde gemeente in de Wageetraat te a Gravenhaga wordt met 1 Juni een rgwielachool geopend BDttenlandscli Overzicht De Forte heeft zicb meer gehaaat dan men na haar eerste gezegde zou verwacht hebben en al haar antwoord op het memorandum van de ambassadeurs keebaar gemaakt De snelheid heeft echter geen gunatigen invloed gehad op de voorwaarden die de Saltan atelt Deze zgo niets meer of minder dan la heratel van de grena van 1832 dat wil met andere woorden z gen afstand van geheel Thesaalië 26 betaling van een oorlogsschatting van 10 000 000 urksche ponden f 110 000 000 36 afschaffing van alle verdragen ten ganate van HelleeuBche enderdanen Indien deze voorwaardoa niet worden aan vaard als grondBlog voor definitieve vredeBoodarfaandelingen wil de Sultan van een wapenatilstond niets weten en tal zjjn leger voorwaarts laten rukken Oomiddellgk na het aannemen van de voorwaarden echter zullen de vyandelykheden van den Tarksohen kant worden gestaakt Het spreekt van zelf dat ran het aanneroeo van deaa voorwaarde geen sprake kan zyn eo neo dankt dan ook dat Torkge zooala dat in t Oosten gewoonte ia begonnen is met meer dan het dnbbels te vragen De mogendheden kunnen niet toelaten dat Thesaalië in 1878 door Suropa aan Griekenland toegewezen en door Turkge afgestaan nu weer tot Tnrkge torngkeert Zelfs een zoogenaamde verbetering van de grena verbetering voor Tnrkge wel to verstaan niet voor Griekenland ion in volledige tegenspraak ign met ban theorie dat bat atatu quo tot alken prga gehandhaafd maat Ugvan maar de T6Mpa heeft oit goede bron vernomen dat de mogendhedeo het er toch el overeena zooden worden dat Tarkge hier en daar een atukje grood erbg kreeg ten einde zgn strVi iache poaitiën tegenover Griekenlnnd te kunnen verbeteren Al Koaden de mogendheden echter met groote consequentie kleine wgzigingen van het itatn 00 toeetaau in de uitlevering van Theasafië aan Griekenlaod zullen ze niet heraaten ook al omdat da Grieken zelf daarin nooit an hao leven zullen toestemmen De oorlogascbattiog ii ook rghelgk hoog maar daar kan makkelyk op afgedongen worden Het beswaar ztt hem voornamelyk in den eersten eisch en bet gevaar dat de onderhandelingen eenigen tgd zullen duren ia oiet denkbeeldig Elke dag laoger au koat nieuwe menachaalevena en verslindt nieuwe schatten h etgeen voor Griekenland vooral verdei fetgk is Wat helpt het of de Grieken in de geheele wereld offervaardig blgveu of die te Jobannesburg £ 280 hebben verzameld en aan bun regaering gezonden Het zgn druppels iu da tee meer niet Waarschgnlijk zullen er ernstige verwikkelingen uit deze feiten ontstaan z f t de VoaB Zt c en net ii niet onmogelgk dat een geheel nieuwe constellatie van de Ënropeeache mogendheden bet gevolg ervan zal zgo Het Doitache blad voorziet xelfa in de toekomat een vernieawing vao bet Driekeizersverboad Overigeoa hoopt het blad dat mogendheden door volkomen eeoaiemmigheid de Porte tot toegeveudbeid uilen no en Daarop bestaat kam daar de Sultan minder ouferzettelyk is dan de oorlogipartg het wil doen voorkomen Tot nogtoe heeft de oorlog partji nog steeds de overhand in Yildiz Kiosk Zy wil Kreta prgsgeven doch in Thesaalië de uade grnnzen heratellen Doch de Soltan ia meer tot toegeven geneigd en door vooral op hem pressie uit te oefeoeu kunneu de mogendheden wellicht de moeilgkbeden varminderen of overwinnen De Vo3s Ztg verneemt ook noguitKonatnotinopel dat officieel van de innemi ig van Domokos nieta bekend ia Wet beeft Ëdbempocba vao de oorlogapartg strengen laat ontvaogen de operaties zooveel mogelgk te beBpoedigen en totaao deoudeGnekéch Tork che grenzen op te rokken De parlementaire toestand in Oosleorgk geeft nog steeds reden tot bezorgdheid De meest tegenstrgdige geruchten Inopen over de mogelijkheid eener minieterieelfi criaia zegt de Temps c By de behandeling van het odrea van antwoord op de begrooting verwacht men een heftigen atrgd tusschea de rechterzyde do nationalisttsohe grootgrondbeiitters en de clericaleo en de liokerzyde die uit de vryzianige Duttacbe party eo de radicalen ia samengesteld over de taalverordening van graaf Badeoi en het voorstel zan dr Ebenboch tot herrJeniog der acboolwet van 18G8 iu uitsluiteud godsdie natigoenfeaaio neet en ziu Wellicht zullen de debattan niet eens ten einde gevoerd kunnen worden door de obatruc tiotiistieche houding der Daitschera zoowel in bet HaereohuiB als in bet Hnia der Ifgevaardigden Dan zal de troonrede beantwoord TordeL met een eenvoudige verklaring van gehechtheid aan de dynastie zooals vroeger ook eens onder het ministerie Taafle ia goBcbied toen de Jong Czecben door hun houding bet nemen van besluiten onmogelgk maakten Men gelooft in politieke kringen dat graaf Badeoi spoedig tot het Bcborien der Kumerzitttng zal overgaan Eu ala de onderhandelingen tot bet heroieawen der overeeukomit mat Hongarge geen ander verloop nemen zal hy waarsehgolgk bet bewind nederleggen Zaterdag kwamen bij de debatten in de Italiaanache Kamer van Afgevaardigden de Afrikaaoscbe aangelegenheden ter sprake Het ia daarbg duidelyk gebleken dat de Regeering de vroeger gevolgde politiek ala zwaar en doelloos beschouwt Italië zoo zeida Di Rudini ia bitter teleurgesteld De kolonie Erytbraea ia gebleken eene failare te zgn Wil de Rege ring tot dnaver gevolgde politiek voortzetten dan moet ty rekenen op eea nitgaaf van 35 tot 40 millioen in vrsdestgd en op 80 millioen lirea io oorlogatgd en tevena daarop twee legercorpsen martchvaardig te hebben Wenscht de Kamer dit dan moet de zontbelasting met 5 centimea de grondbelasting met een tiende verhoogd worden doch hg weoBoht daarfoor de veraotwoordelykheid niet op zich te nemen Maar intasschen woidt voor de liquidatie van het verleden tyd vereiecht Ten aanzien vao Kassala moet Italië zicb met Egypte reratsan de onderhandelingen met den Negns van Abyninië zyn nog niet geëindigd Daarom is op de loopende begrooting nog 19 millioen vo r Afrika sitgetrok o De Regeering ia eehter voornemens irï Erjthtaea een nieuwe orde van zaken te scheppen de militaire bezetting tot HasBOWah te beperken Kaaaala prga te geven eo het hoogland tak de zuidelyke grena onder het bestuur van inlandscbe hoofden te atollen Verder betoogde Di Rudini dat de kolonie Erylbraea tot daaver alechtB een zuiver militair karakter tiad gedragen an aanleiding had gegavoD tot den oorlog met Abjasinië Da liw eoaa kndbODwkolonio ta atiehteii en daarhoen migratie in t leven te roepen ia ydel gebleken Om de kolonie op den tegenwoordigen voet te behouden sou man 30 millioaa noodig hebben en ingeval het rgk van Schoa tot den aanval mocht overgaan lou men het 2e legercorps moetea mobiliaeeren wat 80 millioen lire ion kosten vandaar tgne looaren genoemde roorslellen Ontvangen de NOUVEAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Beiweg E 73 73a GOÜDi Beurs van Amsterdam 17 MEI Vrkn ilotkn 88 98 7 77 104 4V 84 8 ls 917 87 gi 8 103 s 58 61 18 18 106 06 41 100 94 680 S5 lOO i C 64 100 iOI 146 697 9 V 97 1881 100 74 96 107V 101 904 9951 100 697 150 8V a 691 76 is 109V lOl s 10 1 lOOVa 159 158 exd too 437 109 10 18 108 70 107 9ÏÏ 447 8 s 187 118 106 1067 loav 108 116 ll Vs 39 119 tlDni aKn Cert Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito SH0N0i 0bl 0eudl l88l88 4 Italir loschrijviDg 1803 81 5 OosTei R Obl in papier 1868 dito in ulver 1868 6 PoRTCOAL Obt met coupon 8 dito ticket 3 aiisuno OU Bianenl 18 1 4 dito Gecons 1880 4 dito Mi Bolhs 183B 4 dito bg Hope 188 gO 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 t Spikjr Perp t schuld 1881 4 TtiaiRU Oepr Oonv leen 18 0 4 Geo leaning serie D öec Ie nizg serie C ZuidAfr Brp v obl I8II8 i Mmico Obl Buit 3eh 18S0 Venezueu Obl 4 oubep 1881 IvaTRRUAH ObtijfStieD 1806 3 HoTrzRDiil Stad ben 1814 8 Nzo N Afr Handelsv asnd Arendsb Tsb Mü Oerlilioaten OsliMnaUobappü dito Aro Kvpotheekb patidbr 4 Oult lig der Vorstenl and t Gr Hypotheekb psndbr 8 KederUndsohe bank aaad Nad llandalmaatsoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotlieekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dilo 8Vi OoavRNa Uost Hong bank asnd BtiSL Hypotheekbaak pandb 4 i AHRmiKA Kquit bypotli p ndb 5 Mai L G Pr Liau oert Nan Holl IJ 8poor Mij asnd Mij tot Eipl 8t Spw asnd Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aaad 8 dito dito dito 1811 dito i ITILIE Spoarwl 1887 811 A Eabl 3 Zuid Ital Spomij A H obl 8 PoLEK Wartcbau V eauea aaud 4 BusL Gr Sets Spir Hij Qbl i Ballisoho dilo aand Faslowa dito aand 5 Iwang Domhr dito aand 5 Knrik Ch Azo ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AMERlEi Cent Pan Sp Mij obl Chio fc ortb W pr O v aand dito dito Win 8t I eler obl 7 Denverk Bio Gr Spin eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Loui8t kNasbvill Oert aand Meiioo N 8pw Mü Ie bvp o 8 Miss Kansas v 4pet pruf aind N York Ontasiok West sand dito Peon Ohio oblig 8 Oregon Calif la byp in goud 5 SI Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlija oblig 8 dilo dito Lino Col Is hyp 016 CAKini Cao Boulh Corl v aand Ve O Kallw kNa lah d c O Amslerd Omnibus Mij aand ftollerd Tramweg Uaa s aand Nio BUd Amsterdam aand S atad Kolterdam aan S BlLOIE Stad Antwerpen 1817 t s Stad Brussel 1888 S UoKo Tbeisi Begullr Geaollieh 4 OoaTBüE Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Nrb Ver Bet H p Sp ibl eert Lgat van brieven geadresseerd aan onbekanden gedarende de 2e helft der isaand April 1697 en terug te verkrijgen door toaicbaokomat van bet postkantoor ie Oooda VertondfU van GOUDA Schnffer Amsterdam Wed Breedgk Amsterdam Wed C Q Peterae Amsterdan D Verborg Kolterdam Mej L Langerifeg Rotterdam B J Baokera Kottatdam B Benkera Kolterdam De Directeur van het Poatkantoor VOBSTER Bnrger lUko Btand GEBOREN 15 Mei Wilhelmi a Maria ouden A Keiler n M E Danana 16 Jacobni JohaanN oodera J Faag en A B to Boekhorat 17 Wilbalmna ondari C Q van Willigen en P C de Grngl 18 Willem Frederik ouden W f Carriin an M A C Oabrg OVERLEDEN U Mei L B vaDEa 56j 16 J C M Buach 10 d C UHaK 22 m P Stolk 18 m 17 J O Varagl wed C de Kejjier 79 j Haa traollt OVERLEDEN 0 Jappea 10 m U dt Veen 22 j GETROUWD F Janaan en O Muldar Vlilt GEBOREN Annigj en Coraelii oodori R de Lange en C Terlonw OVERLEDEN C de Unge 2 d 354 Staats lotery 5e Klasse Trekking van Dinadag 18 Mai No 18966 5000 No 10047 18 14 eo U781 ieder 1000 No 90941 00 No 1881 1675 9988 19049 15881 15807 18898 en 19409 ieder 900 No 6087 5397 680 lOSOl 11811 I44 S 11956 16475 17466 18664 en 10084 iedsr 100 Prijxen van 70 36 9981 5783 7545 9807 1S691 16838 18910 134 8990 5900 7578 9864 19871 15889 11918 398 3005 5919 7601 9874 189SO 1610T 19154 380 8165 6611 7881 10066 13061 11979 19194 446 8901 6033 7853 10198 18069 16441 19169 596 3395 6168 7871 10180 18111 16498 19447 569 3645 6906 7908 10594 13893 16639 19561 589 3717 6147 7985 10889 1383 16 04 19698 196 3768 6837 8149 10918 18479 16884 19166 811 3808 6388 8814 10955 18186 I6S8 19631 848 3814 6410 8891 11108 18710 17138 19805 871 3961 6505 8370 11173 18740 17878 19997 880 4066 119 8498 11800 13819 17417 90981 984 4177 6688 8444 U94S 18906 I749I 80358 4986 6680 8595 11341 13968 17199 10916 8 4 6660 8603 11878 14068 17611 10339 1980 4334 6898 8841 11489 14US 17699 80440 1611 4146 agll 8794 11149 14980 17741 904871888 4880 6906 8876 11171 14641 17986 901879041 4809 7004 8987 11 91 14117 18081 901441141 4967 7011 049 11667 14896 18088 905991154 4981 7080 9073 11797 14946 18068 806409168 4998 7099 9114 11080 14901 18118 106489190 1178 7058 9148 19897 11181 18188 106879828 6990 7071 0179 19144 11147 18946 107989863 534 7180 9111 11184 15179 18968 907879380 1601 7163 9618 19604 18671 18416 lOlOl 9401 6604 7879 9611 19641 16771 18598 109109761 1790 7491 0647 19979 15789 18714 90930 9819 5776 7481 9703 11679 15794 ie Klasse 4e Lijst No 16916 70 m a IWIO 70 Verkiezing van Leden VAN DE Tweede Kamer der Staten Generaal De BUUGEMEESTEU vao Gouda Gezien art 129 in verband met ark 51 der ieawet Gaaien de beschikking van den Minister van Dinnenlandsche Zaken d d 7 Mei jl I B fd B B doet te weten dat in bet Kieadialrict Oonda de periodieke orkieEing van een Lid van da Tweede Kamer dar BtatenGeneraal zal plaats hebben op 1 Juni e k dat op dien dag van dea vnormiddaga negen imr tot dea namiddaga vier nor bg bem knnneo worden ingeleverd de bg art 51 der Kiaawel bedoelde opgaven van Candidaten waarvan da voorgeechreven lormolierno van hpden af ter Secretarie knstetooa voor de kiezera verkrijgbaar rjjn dat voor dase verkiezing de stemming zoo noodig zal plaats hebben op Dinsdig 15 Juni e k en de herstemming zoo noodig op den 25 J mi d a v Gouda 15 Mei 1897 Ue Borfï nieefiter roornoem t Dr F H O fAN ITEHSON I B ADVERTENTIEN Heden overleed ta U Uagt onze lieve Moederen Behnwdmoeder JOSEPHE VICTOIRE ADELAIDE MEËUSBEN geb Alua A e MEEII88EN M C MKEÜ83EN BlLOHJI Wed V J MBEÜ88EN t Hon Rotterdam 17 Mei 18S7 t Hst bast onschadelykste m a malüulykste poMsmWdel vooe Uearra ea vooral damas tn Klndwsctioenwsrk IsdeAppretuurvanC II IIUIIarfcea arfla Beatli SIr 14 Menial op naam en fabrtekamertc VerSnrsSaar Sr llMfM hUi Hml iaaM SpE