Goudsche Courant, donderdag 20 mei 1897

No 7276 36ste Jaargao Donderdag 20 Mei 1897 Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIBN worden geplaatst raa 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MAGGI van 16 pCt tot 24pCt £ w en £ ouiUonAOKiI N le SOEPEN IvdZsLg i s Bo a illoaa in CAPSULES zgn verkrijgbaar bg de Firma T CBEBAS Gouda hw eogros bij PAUL IIOIt l Anisterdaffl o X foorburguial 03 Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrgnillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingeiyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeHjken dieniit bg het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Ooet lndU Aanbreiiggeld TWiniTIG GULDEN Men melde zich aan PrlJtetUigem en MUitieplichtigen met onbepaald verlo bg den Commandant van het Koloniaal WeridepOt te Bardencijk of bg een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten MUitieplichtigen onder de wapenen tot hnn onmiddeligken Chet XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMODES benevens UiNDWEEKPATBONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN KDMIIER In ieder i t kat m arte platen moOekrontekfemtUeton enz eu la Uilgeve onder gekl pUled mei 3 M jpalr en S groote gtkaiptc patr Por IJ ar l ïSi p poit 1 15 Ie si l Ie Ui met deBTOnbofon gekleurde plaloii 1 7tj 1 90 Ie ISgekl pl en l biJE geVn p bljhet6a ao f Se bü hel 6b no 1 gekn patr n knure liet 00 gekleard iraais haodirsrkpairooo 8 j i S ie DitgBTs tan QEBB BELINFAKTE te s Oravanbag Wsgeaaliaat 100 10 gjesver eeniging 0KSBE LAN5 OPEMBAHE VERGADERING OP Vrijdag 2t Mei dea aTonda ten 9Vi 1d de zaal der Sociëteit KéuDJe Oosthaven Spreker de heer D DE CLERCQ te MUKSPKIT Candidaat der Tu etde Kamer Ond Lid der Gemeenteraad ran Biiai E Entree lO Cent Leden S Cent Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De prqs van het gas ia G cent per M en Yoor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder lekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaametera bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewonera van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen be ling van eenige centen per week in hnur bekomen HOGTHilNOËL Vergeer iSlanders Leveren Vuren Grenen Dennen en Kikenbestekhont Alle soorten Binnen en Boiteulandach gezaagd en geschaafd Hont ulamede geploegde en geaohaafde Delen en Kraalaohrooten Amerikaanaoh Hont in alle maten voorhanden Praten Concur reermd KATTEN8INGEL Q 197 312de Hamburger Geld Loterij giaatorisaortl gioontroloard gewaarborgd door de regeerlDg Trekking 10 JUNI e k XISOOO origlneele loten S91B0 geldwltiBten leder ander lot wint r HOOFDPBUS in li gelukkig g 500 000 Mk Do eniiole 6 180 geldwlMtwi Ö folgoodeimate iDgodeetd i Mark k 300 000 i iOO 000 a 100 000 76 000 ü 70 000 a 66 000 i 60 000 ii 66 000 ü bO 000 40 000 Mark a 30 000 SS 66 106 lOG SIS 1618 40 a 80 000 a 10 000 il 6 000 ü 3 000 i 2 000 a 1 1100 a 400 è SOO BtC TïlC Do kleinoto irija bedraagt Mk 1 Allo 60180 goldwÏDBten worden ia 7 spoedig op elkandar folgonde klassen ilgeloot onna iedero trekking aan den winner uitbetaald Tegen inzending van l 0t bedrag iu Nedorlandsoho munlbillett Nederlandsohe poslzegeUof per postwiisel ororxendon wg de origineelfloten geldig voor de la klasso waarvoor doprüa wettelijk is ast geiet N Fl U ota oor kwart onginoele loten I 1 80 halve 3 60 geheelo Aan elke lottoezanding wordt hot offloicelii trekkingspUn bijgevoegd waaruit alias juist te herzien is Zou dit Irekllngsplau met nan taan zijn wü bereid liót het begin dertrkkiog de tosgwouden origlneele loien ook terug te nemen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt iailer lotbezitler zonder dat hij ons daarom verzoekt de offioiuelo lrekkingal jat HOOFDLOTEBIJ BDREAO Isentbal A Co IIAMBOEO Duitsehland geelableerd 18 0 Mej J l AÜ TA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 doiri B k vui A BUINKMAM fc ZOON KHniek en Foüklinek voor OBHTETMtWE en Spreekuren dageiyks van IS 2 n Gratis Spreekuren Ütumdag Woensdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A EVL Qeneeaheev Directeur I INDIiaiJKE Koninklijke Machinale Fabriek DK HUNIGBLOËMf van II van Schaik Sl Co gevestigd te Oravenhage Kepplerttraat X en M0 naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoeat I gebrnikt de alletwege bekrponde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van AO Cts 7 O Cts en f 1 verkragbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ïiN MILD VeersUl B 126 te Gouda A BOOMAN Moordrecht 3 C RATELAND Boe oop B V WIJK Oudemirr M KOLKMAN Waddinxmen Fmtemps TB PARUS Zenden gratisnfranco bet prachtig geillua reerd IIK iLIH met nederlaDdscben of tVaneoben teket bevaitendtf de afbeeldingen der laatst uitgekomea iïadeUen Toor bet Zomerseizoen Tan klMleren boeden enz voor beeren damai u ÜDderen op geft ankeerde aanTraag aaa II JUliS JILUZOT i C PARIJS Stalni van lUdan wollen n kato n Itoflen laken enz enz worden eveneeu franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer dt prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllehtbiga welke voor da goedeen prompte nltvoerlDgaa der butalllngen b noodigdiU BuUIUnjtH HO tl rand s Awfar wo den mat ene verkooging van 6 0 0 A im meM muil nu Inltmmit nthlm in üUt flaaum m MttirUHd mn te t tutif M klanten hekbw Mne IbrmaUtaitw morde Inklaring of andeninta t vwvollea daar ona rUt UdlIMuilt t $ Kutmitêl Ntcri Braiani daarmede belast is Bekroond TeatoonBtAllingSBhoecmakery H AotlSSIl WsNUbwoemda SolioenAppr taar Llparln S tiD na syn d boat middslaa voor bet suidOT S wd op naam an fikbrnksmark ULAimti W S a t liaa u a Frijstrekking 10 JVNI 500 000 Mark aU boofdprya ia liet gelukkii Bt geval biedt de nieuwste groaie Cïeldrerloting die door de iloogu e wiiafi vao Hamburg goedgekeurd eu g waarbor d ii De rootdeelige iuriohtiog van bet nieuwe pluu bestaat daariQ dat ia den loop f au alechta weinige maandea in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter Totledtge bealisaiag zulten komen daaronder i n kapitale prijzen ran ereDtueel 600 000 Mark bjj uitnemendbeid ecbter Iprija ÜM 300 000 1 prijt a Me 300 000 prya a M 100 000 prezen aM 7 00n 1 prgs aM 70 000 aM 65 000 aM 60 000 aM 5 0p0 M C0 000 aM 40 000 aM 80 000 2 prijzen üM 20 000 86 prijzen a M 10 000 56 prijzen üM S OOO 3 000 2 000 1 000 400 166 106 prgzen ü M 206 pryzen a M Iprya Iprya prijs pfijten 1 prijs 1 prijs 812 prijzen a M 1518 prijzen a M S 1952prijz aM I9490pr M SOO ZOO 134 104 100 73 45 21 üe aanstaande eente prijstrokkiug deur groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtawege bnpaald ptaata te hebben op den 10 JVJSI e k en kost biervoot 1 gebee orig tot sleehts Mark 6 of 3 50 1 balf S 1 76 1 kwart l i tegen iaundiug van het bedrag per postwisiel of tegen rembours Alle oominissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler outvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiachte offioieele plan waaruit de verdeeling der prezen op de versofaillende klassen ala ook de betreffende ioleggeldeu te vernemen is gratis bijgevoegd en zender wg aan onze Begunstigers onaangevraagd ua elke trokkiog de ofiicieele lasten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeda prompt onder waarborg van deu Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaalseo van Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzientgke prijzen hebben w meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdpryzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 960 000 100 000 80 000 jBO OOO 40 000 enz Het ia te voorzien dat by dese op den heobuten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeoe zeer werkzame deelneming be nald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden z nde trekking alle order ten spoedigste rechtstreeks te lendea aan KAUFMANN SIMON Baiikiora en Geldwisselaars in HAMBURG Ce 4e PROEmiEB m PBOSPECTIJS ALOI l S Hiermede danken wij voor het vertrouwen OUR tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter doelnaming inviteereu rullen ij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rteele bediening de tevredenhtid vau on e gMBrde Begunatigora te verwerven Een ware Schat voor de oagelnkkige slacktotEsrs der Zelffaevlekking Onanie en gehe ine nitspattingeu is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIi G HoUandsche nitgave met 27 ftfb Prfis 2 gulden Ieder die aaa de fenchrikkelgke gevolgen vau deze ondeogd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geefi redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in alken boekhandel in Holliuid jong of oud door ottsa Ha ftio nikkal ZakapuubMilt w lka opeigsn MurdiKfl wyH de fait tot paran opwokt Poor da Binryka inriflhtlnf daier qiuur b iik kan m 1 kwkrtjsa ÏDwerpen ibmmhet g ld niat PiysïSceiis wéér uituemeu kIto ram fl 10 porto extra byeen gaapftaxd j yn d ftr eerat Bisildn de iptarbuik Bich autoina iiBcb aR MTeonent NaiMlera iFiwerpm Kluit eicb de spa rbarik utoini t Ah en geeft Ugelykertyd 1iiiiiely h hntingeworpenbedracaao Nft geledigd te ayu tM da apftarbwok ceer nvoiidig we6r te laiten en nht cin nieuw de lOit tot apwea Voneudiiig teg remb of roomltb Ver nndhuls Merkur roinniandit Haatsch G Bohnhort n ia Kmatanlam Z V KjrhnrgwftlasB i Stollwerck sche BorstbQnbons eebbiioeerd na voomofarift van den kon Universiteits FroC GMun Hofrad Dr HarieM Bonn hebben sedert 60 Jaren ah Terzachtend middel tegen hoeataD lieesokheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten biezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelMiawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeelo pi es 1 26 cent Alom verkrijgbaar Zeor nette Cfesteendrukti HAMmiJES t SO 0 worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BINNENLAND GOUDA 19 Mei 1897 Gisterenavond had eene algemeeoe vergadering plaats van de Liberale Kiesferecniging Borgerplicbtc in de Zaal Kanstmina di r Sociëteit 0no Genoegen De Vooriitter de heer Noolhoton van Goor opande deie Torgaderiog en deelde mode dat baden as ingekomen eene miisive van den heer J Zwart Pz die bedaekte oor zgn li lnisatachap van het beslnor en teveos van de Vereeniging Daar daso ontilagname eerat heden bekend was geworden zou in deze ergadering niet in de vacature worden voorzien Nadat de notulen aren voorgelezen werd aan ds orde gealeld het stellen van een defiuitief Candidaat voor het Lidmaatichap der Tweede Kamer Nog doelde de Vooriitter mede dat te Krimpen de beer Vau der Hoog met algemeeoe stemmen defiai ief candidaat was gesteld dat Boskoop een eigen candidaat had en dat te Capelle a d IJael met 36 stemmen Mr Van Bglandt was candidaat gesteld hg ion alana het woord verleenen aan die hh die naar aanleiding van de voorloopige candidatenlgst bet voord weosobten De beer 1 C GStle vroeg oe aarom niet de candidatnur Van der Hoog hier gesteld was daar die ten sterkste libersal fn zeer bekend is en Sien muten wg bier hebben geen mgnbeer Van Bglandt De heel D Bugter geloeide niet dat de candidaat door den heer Gülte genoemd zooveel kans van slagen bebbeu zoo maar aannemende dat dit el bet geval zoo kuunan zgn geloof ik toch niet dat de heer Ven dor Hoog Eoo algemeen bekend ia in ons district er zgn ouder de liberalen verscheidenen die het programma der Liberale Uoie navolgende t Jt stroemanoen orde i gebezigd ieder persooe die wg afvaardigen moet trij zgo zgn stam uit te brengen bjj kan door de overrediogskraobt van een lid der Kamer wel orertoigd worden en anders etemmeu dan de liberale nie dat wil een candidaat moet zgo een candidaat van vertrouwen en dit heelt de heer Van Bglandt getoond die steeds liberaal stemde Ik wentch nog iets anders onder de aandacht ta brengen de Maatscbappg tot Nat vau t Algemeeo waarvan men toch eiet kan zeggen dat ag niet liberaal is heeft in haar wet van 1885 opgenomen dat de candidaten geheel vrg nMten zgn in het uitbrengen van hun stem en daarom beu ik er zeer voor om den heer Tan Bglandt defioitief tot candidaat te proolameeren FEVILLETOX De Dochters 7an den Componist 14 Zy wilde liem rolgeu om hem irwr met di te Tflnoenen maar zg dacht dat al kou hü baar alles fergerea bij nooit zou rergeteo dat hy de plaaU u geheel bad kuRDoo rarTulten die de eerzucht in haar jonge borat bad ioi nomen Toen Jobannea op zijn kamer was gekomen bleef hij met de handen op den rug somber gestemd op n neer wandelen Qeen enkel rerwyt orer hetgeen was Toorgevallen riehtte hij tot Elisabeth h beschuldigde alleen siohzelf en boewei orartuigd dat E n kleingeestige Tooroordf el haar geluk in den weg stond en is het Tolla bewutzjjn van eÜd alles OTerbeerscbeDde en nietswaardige zelfzacht kon hij dit geroel toch niet aan zyn liefde ten offer brengen Hg deinsde terug voor eoB afdoende b Iissing uit rrees ziohutven telkens m telkens t doen Ijjden door den angst de twaede persoon te worden in bet hart zijner tfouw nu de wereld weer baar vorige plaats en eisoben bad hnmomen Wel was bq verzekerd van de tronw en de geaegenbeid zijner gade wel wist bij dat zy bare blgkcQ Tan liefde en teederbeid voor hem verdabbelen zon ten eiade dj aobterdoohtige rimpels van zgn voorhoofd te verdrijven naar de gedachte alleen dat haar Uefkoozingen een andere beteekeals konden habbu dan die wtlke ijj er § soflht ta gaveD waa De heet J C G5tte reet geeo enkale reden waarom de heer Vao der Eloog een kaoi vaa alagea hebben zou Voor enkele jareu terug werd de heer Boogaerdt io dit district direct gekozen de heer Vao der Hoog ïs eet beter bekend ia du Kritupeoerwaard dao de beer Van Bglsudt waarom hy de caodidatuar vao den heer Van der Hoog biyft aanbevelen De beer Kagter spijt het zeer dat by het met den heer Götte niet ceus is docb brengt iti herinnering dat laatst bg de Statenrerkie üing te Krimpen a d IJsel te Krimpen d Le en te Lekkerkerk drie Plaatsen uit den rim penerwaard heb minste is gestem l Ds heer J N Both v Me wel eene vragen ais de definitieve candidaat is gesteld de verRcbillende be tnren niet voorgelegen zou kunnen worden welke candidaat het meeete kana van lagea zoa hebben De Voorzitter kon die raag moeilök beantwoorden daar het bestuur ncfg niet vergaderd II geweest en dit te bindend voor de leden zon 0 hg geloofde dat op dit oogenblik de heer vao Bglandt de eenijte candidaat ii waar men kana van slagen mede had deze beeft bovendien geen aanleiding gegeven en daarom acbt ik het wensehelgk om bet aftredend lid candidaat te Btellen Te Krimpen heeft men den heer Van der Hoog candidaat gesteld maar ik geloof niet dat die zoo algem en bekend iv Vau Boskoop ia bericht ingekomen dat de heer De Ciercq atald was nuutr indien wg bier den heer Van der Huog candidaat stelden ouden zg ook nede gaan doch dit zgo nog l een direite offioieele berichten Uit Moordrecht werd mg medegedeeld dat zg daar roet de candidatnur van den heer Van Bglandt zeer waren ingenomen en nu wg geen grieten tegen genoemden heer hebben kunnen wg den heer Van Bglandt zeer goed caodidaat atélloo pQ vooral nu wg zien dat de verbonden tegenpartij hnnne programma s zoozefr gewgzigd hebben dat de Katholieken de caodidaat Ier antirevolutionairen z lilen overoemenD Wg hadden nog hoop dat er tweespalt zou ontstaan in de anti revolutionaire partij maar dat is weder bggelegd het is ds clericale partg niet andera te doen dao onze openbare lagere school weg te hebben eu protectie in te voeren Ik moet de vergadering aanbevelen iille verBchillen op gdu ce zetten en eeuittemmig op te komen waarom ik do caodidatuor Van Bglandt met ganscher harte aanbereel De heer J N Boih kan niet anders dan ook dezen caodidaat aanbevelen daar hg op 2 van de 4 plaatsen ia gesteld en geloof niet dat bet een liberaal een offer zou zgn om zgn Riem op den heer Van Bglandt uit te brengen daar was hg ten zeerste ovar Terbaaal reeds zoo kwellend dat hg hieruit lii ht kon afleiden wat het overige voor hem wezen zou £ n tooh de toestand waarin hij zioh thans bevond eiaohte een besluit in Elisabeth s hart was dit voelde hg da begeerte toch ntet te onderdrukken die haar terug dreef naar baar vorig levea eo telkens zou dit rerlaagen worden opgewekt door brieven zoo als zij er dezen avond een ontvangen had Hg gevoelde dat hjj in het eind voor de overmacht zou moeten bukken Waarom dan het jonge leven zgner vronw mo dwillig en vooral noodetoos verbitterd F Hg had zich gevleid dat haar liefde voor hem grooter zou zgn geweest dan haar liefde voor de kunst dat zij door haar zon hebben gezegevierd over haar eerzucht en ongedurigheid maar nu het hem toch eenmaal was gebleken dat dit eene ijdele vervaohtiag was DU bleef de zaak zgns inziens dezelfde of hg zijn toeslemming gaf of onthield Ook had h j gehoopt dat andere pliohten dan die eener gade haar hart meer zouden hebben gebonden o n het baiselgk leren dat sea band teerder nog dan did ven het huwelijk haar zou gehecht hebben aaa haar tegenwoordig bestaan maar zijn verwachtingen hieromtrent bleken vooreerst niet verwezenlijkt te zullen worden en de halp welke hg van die zgde bod verwacht liet zich wachten Moedeloos liet hg het hoofd op de saamgevouwen handen zinken en voorl zga geest dreven schaduwen die laar sombere tiatea reeds dreigend over de toekomst uitbreidden Ken zachte tred stilkondand voor de deur zyner kamer deed hem uit zgn mcedeloote houdiag oprijzel Opziende bemerkte hg Elisabeth die aan dea iogtog sload ea hem met haar teedere dookera l Mr geen der hearea meer het woord rerlaogde werd tot stemming overgegaan Uitgebracht werden 98 stemmen van dezeverkreeg da heer Van Bglandt 66 Van derHoog 27 De Ciercq 1 en waren 4 in blanco zoodat tot definitief caodidaat vau Burgerplicht c gekozen is de heer Mr C J £ Graaf van Bijlandt Do heer Noothoven ran Goor hoopte dat lie C Qtrale Vereetigiog zichi met deze candidatnur zou rereenigon Boiikoop hei ft wel bericht dat zg met met deaen candidaat zon inedefoan maar dat gaat volgens het reglement der Centrale niet isnxg zg zich afaobeiden hij haopte dat de liberale partg in dit Qiatrict eensgMind zouden opkomen om de atutaiasteljiagea door ds liberalen tot stand gekomen te doen bebonden en de vrgainaige richting ia dit diftrict hoog te hoodeo Doftr niemand maar het woord vortangde wer de rergaderïog onder dankEegging TOor de opkomst gesloten Zaterdag a s zal ds Centrale Vereeoigiog vergaderen De liberale kies vereeniging Oodewater te OadwWater heeft tot candidaat voor deTweade Kaïiiw gesteld het aftredend lid dao heer A Kaijff Hzn burgemetfter van Rietveld Il eeue vergadering der liberale kiesvereeoigiot 8cïio bDveB n Omstrekeo i met algemeeoe stemmen tot voorloopig candidaat gesteld de heer A Kogff Bzo aftredend lid Maandagavond werd in eene vergadering der liberale kies vereeniging BargerpUcht te Krimpen d Lek en omstreken met algemeeoe atemmeo tot definitief caodidaat voor de Tweede Kamer gekozen de heer P ran der Eloog to Krimpen fl d Lek Door de antirevototionaire kiesvereeniging oor fedeo an de N B Kerk te Aarlanderveen ii candidaat gesteld ds heer Jbr Ort kapitein der artilM ta Utrecht die tevens caodidaat ia van le chrintelgke biitorische kieirereenigiogen in het district Door de afd Gouda van het Ned Ogderw Genootschap zal op Woensdag 26 Mei 1897 om 8 uur savoads eene vergadering worden gebonden in bet lokaal van dtn heer A Dam Kleiweg Op de Agenda koman voor Mededeel ingeu Voordracht van den beer J Hcheggiond Voorstel tot verkiezing van Afgsv voorde Gewest en Algem Vergadering oogeo om vergiffenis scheen te smeckeu ij naderde en zioh liefdevol over hem hoonbuigende zeidc zg uit de volheid ras haar grootmoedig hart Johannes waarom zonden we moedwillig den vrede uit onze woning dryven Zie ik heb reeds mijn eerzuchtige plannen aan oni beider geluk op geofferd Hg sloot haar hartstochtelijk in z n armen noemde haar zijn zon zgn koningin en Elisabeth vond weer troost en bemoediging in de liefde en vergoding vaa haar dichter en held Maar de dagen gingen roorbg en de stilte n eenzaamheid de alledaagsobe steur van haar leren begonnen haar immer zwaarder te wegen Het baatte niet of zg met zichzelve ta rade ging en haar geestelgke behoeften en eielibegeerten poogde weg te redeneeren alle pleitredenen waren ten eeoeamale ondoeltreffend wsar zich de stem barer roeping zoo dnidelgk had doen vernemen Des morgens wanneer Johannes aan het werk was en zg hem niet wilde storen door muziek of ung zocht zg afleiding in haar buiselgke bezigheden dooh dan kwamen de woonien ran Clara haar te binnen eu kon zg niet nalaten de waarheid er van te gevoelen Het bestaan waartoe ge u zelve thans dwingt is goed voor eene als ik maar is ds dood voor een geest als de uwe Zg Eou dacht KÜsabeth in baar zwaarmoedige orerpeiozingea met rreugde haar pliohten volbrengen zoo jhat haar slechts rergund ware haar hoogere roeping daarnevens te vervallen Nu echter scheen haarlhet leren sea geettditodenile maehinerie waarvan uet eene rad nauwkeurig in hot andere terecht moet komen om het geheel in zg n eectonigen cirkelgang Ie hoadea Waa hear eohtgeaoot dea niddaga Bespreking der Beschrgviagabrie cBlde Gewest eo Algem vergadering Rondvraag sn slaitiog Ds Ie loit J A Leers vao bal 4 r inf albier wordt 1 Jaoi a s gedetaobaard bjj het kot werfdepot te Barderwgk De heer J Roektadmintstratear der Geoeaakaodige Vereeniging te Rotterdam behandelde daartoe uitgenoodigd Maandagavond in ean zeer drok bezochte vergadering alhiar de ver zekerÏDg in bet algemeen en geoeeekundige bulp bg ziekte in bet bgionder Bet Ireaultaat van des sprekers optreden was dat besloten werd tot de oprichting vao een geneeskandige vereeoigiog op de door hem ontwikkelde grondeliMTen en dat staande de vergadering roim 100 celoemers sieh lietea insehrgveo Men meldt ons ait Stolwgk Gister oobt nd t ongeveer half etfontstood er braad in de wooing van den herbergier W B in de bnartsebap t Beiersohe Aangewakkerd door den krachtigea Noord Oosten wind en geholpen door de droogte der laatste dagen frepeo de vlammen zno fel oni zich been dat bgoa de gebeale woning neds tegen den grond 1 eer de brandspnit gearriveerd WM De belendende woningen bleveK gespaard Hait on inboeüet igo hoewel laag Teraekerd r De recbtlnnk te Rotterdam veroordeelde gisteren W 3 veedrgver te Nienwerkerk a d IJsel wegens vernieling tot 2 di en C V d M boiavr C H zonder beroep te Willeskop wegens miihaodeliog lot i b boete Htths 5 dagen hechtenis u J J v L tinmermanaknecht te Benschop wegene miibandeling tot eene maand Bg een bnsdokter te a Graveobage kwam oolaaga een werkman om een ziekenbriefje vragen Hg waa zoodanig gevallen dat bg eea bleow oog bad waaroit hg niet zien kon en dos niet kon werken De dokter gaf bot briefje en de man ging naar zgo penningmeester om ziekengeld Maar no kwam aan t licht dat hg sieh met bewoaderenswaardig talent een knoetblaawoogc bad geecbildenl eo daarmede djn geneeeheer had beetgenomen Men neldt ons over dea gearresteerden landbouwer U £ te Wilderraok nog bet volgeode De ouders G K eo Troaw itierven in 1895 spoedig na elkander Van de 5 kinderen werd ds ondate meerderjarig voogd over de 4 min uit om de repetitie zijtier tuoueülatukkon bg te wouan of om andere werkEaamheden dan sloeg zjj met een altijd nieuw genot Kaar pianino open ea zong leed eo zorgen weg zoodat het als een uitdagend vrjjheidslied ten hemel klonk Dea avonds warao het letterkundige soms muiilcate bjje nkomsten en zij telde maar weinige avonden die zg alleen in het bgzijn van Johannes sleet Ze waren niet meer dp het gevreesde onderwerp terug gekomen sn het was alsof Johannes haar zooveel mogelgk afleiding bezorgde zooveel mogaiyk er naar streefde om haar geen gelegeobeid te laten tot amartelgke overpeinzingen of rergelgkingen tasaohan hetgeen was en had kanoea zijn Langtamerhaad echter begon er een andere verhouding tussohen hen te ontstaan Jobannea voelde dat hij in alles Elisabeth s sohulden ar on in veel haar schaduw wat en hel stil verwet dat aan zgn ziel knaagde beroofde hem van ign vroegen rust en zelfvertrouwen Elisabeth van haar kant zette een waoht voor hart en Hopen om hem nimmemeei te doen gevoelen wat hjj haar lijdea deed want iastinktmatigi gevoelde ze dat tg altijd angstig werd gadegeslagen dat haar minste woorden en handelingen werden gewikt en gewogen dat it hare onschuldigste gezeKdeo hem eensklaps een bitter verwgt kon tegenklinken t velk hem als een slag in het aangezioht dead op cfarikkea Daarerihoven k vam er e n zekere nithuizigheid ao ongezelligbeid in huD leven veroorzaakt door het gest ig hunkeren naar afwiaseling en sehijogenot tcuainda de ttemmeo ie smoren die niet zwggen wilden