Goudsche Courant, donderdag 20 mei 1897

4 68 4 6 S 5 88 6 61 8 14 7 81 7 68 5 08 g f s 7 69 t 5 09 § t t 8 08 n 6 1 f 8 13 8 10 6 86 6 40 8 10 6 89 7 60 8 88 DA 1 44 8 50 8 4 4 10 4 40 6 36 17 1 64 V Ê f 4 60 s 97 8 01 V V 4 67 s g 84 8 08 V V 6 04 g 41 8 14 Ü 09 4 06 4 89 6 10 5 66 6 47 6 0 U U A A UtTEBDAU 87 1 9 48 10 67 18 10 4 11 9 8 K JT 10 60 IJ UI UI Blgkens de dagorde dar op 15 en 16 Juni a 8 te Chri tiaoia te honden Suropeesche winterdifln trfgeliag oonfereatie wordt door de administratie der Belgische Staatsspoorwegen bet voorstel gedsan om de keizerlgke generaaldirectie der spoorwegen in ËlLBS Lotbaringen uit te nondigen bg hare r geerinit ernstig er op aan te driogen nm zoodra de Zwitseraehe spoorw en d tgdsaaawgzing vsn O 24 oren invoeren hetg en naar zg vernam in de naaste toekomst zon gescbieden evenet oe mede te werkeu tot bet nemen van een proef op groote schaal daar alsdan van Osteude tot de Zoidpnnt van Itatiti ééne tg lsaauvrgzing vao O 24 uren zon getden waardoor de daaruit zoo voor het reizend publiek als voor de spoorwegadfuiniitratiën voortvloeiende voordeeleo dnide gk aan hft licht zouden bomen Onder de voorstellen waarbg ons land is betrokken komen voor Io f eo voorstet van den Franscheo NoorderBpnorw g tot behonf der beide sedert Io Mei ingelegde sneltreic n ook gedurende den vinterdienst tasschen Amsterdam en Brussel via s Grarenhage dieeene versnelde verbinding vormen tufscben Amsterdam en Pargs 2o een voorstel van de Konioklgke spoorvegdirectie te Kassei om door het dasrstflllen van df ontbrekende aanslniting Oberhaueeo llamm eene rechtstreeksche verbindiug te verkrijgen tusiclieo den ten 4 15 resp 4 10 vertrekkenden puettroin Amsterdam Rotterdam Oberhausen via Kasael naar Weenen en de Itohoemsche badplaatsen 3o een voorstel van de Koninklyke spoorwegdirectïp te Keulen tot bepaling der route voor het vervoer van het reizigersverkeer tus cben Vliasingen Keulen gedurende den aan taandeo wiuterdienst De villa Cüita aan bet strand ie Scbeveniuir n naast de vroegere villa Jacobfoo eignn I m van het Kurhans is bg de publiekegoniiing aaugekocbt voor de Usatacbappg Zeebad itheveoiugen voi r f63000 Uit het R K gesticht De Voorzienigheid U Steenwgkerwold is Zondag door een Isndloiper die reeds eeu paar dagen in den omlifk bad rondgezworven eeu bind ontvoerd order voor 7e eu dat by er de vader van is en lift kind wilde overdoen aan een paardenopel H i had xgn voornemen daartoe reeds te keo 1 g g9 o verpleegde uit bet oudetu inueDbnia aan voornoemd gesticht vorbouden I ze bad hem naar de eerwaarde moeder ver zen doch dat adres kwam bem zeker niet i vvenacht voor bg heeft althans gewacht tot tU kinderen batten bet gesticht kwamen om 1 wr te spelen en verrolgens zgn oogmerk uiiroerd Onmiddelltjk toen de daad ontdekt werd is J politie een onderzcek begonnf n doch zonder Int gewenschte gevolg Zw Ct Staten Oeneraal Is Kamer Zitting van Pi sdng 18 Mei De beer Bergsma vroeg verlof tot de U peering en meer bepaald tot de ministers VIII waterstaat u jastitie de vraag te mogen IK ten welke de plannen zgn omtrent het t Uo twerp tot aanvulling en wijziging van 6 iMge artikelen der wet van 1889 hondeude iKi iiliDgfn tot voorkoming van bedrog in den büii rhandel liet verlof wordt verleend op eeu nader te l i den dag De Kamer is daarna verdaagd tot heden Wn Dsdag 11 aar ter behaDdeling van de vfi ubillende aanhangige wetsontwerpen Dr Bredius vertoeft naar asn de N R Ot c uit Weenen wordt gemeld thans eenige lïiiy n in L mberg om ïu die stad en ia Galicië na tol dusver oubekeade of nog nietautUen tl l vastjiestalde werken van Rruibrandt Ie 1 mi Te dien einde heeft B idius de colIf Q van grasf Tarnowski in Dzikow en die vaii graaf Fotocki ia Lancut bezocht Van ölrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich GOLDi SOTTIHDAU 8 80 IM 8 16 8 86 SO 9 87 H 10 11 11 18 U l U U 1 l S 8 4S S 67 4 8 4 8S 8 88 tl U 7 81 7 J8 8 85 8 81 S7 10 8 8 40 4710 18 10 80 11 32 7 86 8 8 40 9 88 1 68 4 4 16 KOTTKRDA U 6 O U D A 18 87 7 46 8 18 8 00 9 47 10 13 10 49 11 64 18 08 18 47 GOODA DBN BAAG ouds Ecvenhuizsn Moerkspelle Zoetermeer Zegwssrd Toorbarg s Hags O 7 80 6 80 8 17 t 84 10 14 U 16 18 18 18 88 1 67 8 46 4 49 6 96 6 64 4 11 7 84 7 49 8 88 8 54 9 54 10 89 U ZM 7 48 8 48 18 40 01 lO M Ï Z 7 68 8 61 t 18 61 i i J0 18 V 8 07 S Oa 1 06 s 10 97 sH 8 18 9 08 9 45 9 4 10 44 11 46 1 8 48 1 10 9 06 4 16 6J6 6 66 88 6 89 8 04 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 44 DEN HAAG 00 D DA sHage S 4 7 80 7 43 8 86 9 4 10 1111 17 18 811 86 9 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 18 7 18 7 61 9 88 lO gg Toorb 5 E8 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Ze pr8 10 81 1 56 4 53 80 9 48 Zev l 17 10 48 8 00 6 04 89 9 69 Gouda 8 88 7 50 8 18 9 08 lO U 10 6411 67 18 50 8 17 8 14 4 08 4 83 6 15 8 8 60 7 48 8 11 10 10 10 88 U T 11 O B T G O S D A Jtreekt 8 88 7 45 8 49 l 0 10 15 10 81 11 88 1 8 08 3 66 4 48 6 85 8 91 7 6 9 07 lO OI 10 84 Woerden 68 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 0 88 i 10 64 Osdewater 7 07 8 14 10 41 4 84 9 38 Soida 7 88 8 87 9 81 9 10 69 11 10 18 111 88 8 46 4 87 5 80 6 07 7J98 88 9 49 10 14 GOUD A U T E E C H T Oonda 8 80 6 87 7 66 8 81 9 0T 10 19 10 67 18 00 18 68 9 80 Ondew 6 46 8 64 i i 11 14 8 87 WiMlrd e 68 7 3 8 18 11 81 8 46 ntnokl 18 7 18 tJ8 9 0 9 89 10 6111 46 19 88 1 96 8 08 8 17 4 88 06 8 66 8 18 10 17 10 31 7 10 10 34 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 88 8 59 11 18 11 18 AHSTIIDA M S O U D A 0 t 7 10 8 11 9 06 10 41 1 61 8 46 4 46 1 18 7 46 T M 1 14 9 14 IMI 11 1111 11 M 4 47 M9 I 4I Ml 10 17 10 81 11 41 daijftrigeo Twee sniteri tEiDK i oaweo n TToegeo hoD saodeet der erfenis Qet aatwoord TsrwQes Daar de meinorie tsd lucccsiie Volgens gerochten blijkt dat er f 128 000 niet ia aangegeven en een der getrouwde zasters daar aD f 60 000 beeft weten te bemachtigen die zntter wonende ia het Oldanbt ie io verhoor geweeat Vreeetis men algenaeen dat tengevolge van de strenge nachtvorsten en het koude weder in de votige week de ooftboomen die veei beloofden erg sooden bebbpn geleden thans na het weder ploUieliog is omgeslagen bl kt zeer tot vreogde der vele tninhouderfl dat dit gelakkig niet het geval is De bloesem beeft weinig of niet geleden Gedeputeerde Staten van Znid HoUan dhebben goedgekeurd dat in het krankzinnigenge ticht Kndegeest naby I eiden dertig plaatesn mogen ingenomen worden door patiënten uit gemeenten buiten Zoid UoUand onder voor waarde dat binden zes maanden na gedane kenniigeviug de plaatsen weer beïcbikbaar gesteld zullen moeten worden oor krankzinnigen uit Zuid Bollond wanneer er gebrek aan plaatsen voor deze patiënten mocht ontBtaaa Door den Nederlandschen consul te Keulen is de aandacht van onze regeering gevestigd op het gevaar waariwn Nederlandiiche werkliedea steenbakkers in Duitschlaod blootataan van de zyde van datr geTestigde ondernemersi die de genoemde werklieden overeenkomsten laten ondorteekeoen waarvan deze het gewicht niet scbünen in te zien of te begr en Als deze ondernemers daarna elders heen gaan of hunne betalingen staken ataau de Nederlandsche werkliedeu geheel verlaten De minister tin biDuenlandscbe zaken heeft daarom den Commissarissen der Koningin verzocht de burgemeesters uic te noodiKen de belangstellenden in hunne gemeenten hiertegen te waarschuwen 2 In Oat Dordreoht s Nieu Maerec lezen wg do volgende kennisgeving Berechten uut OatDordt en Ommelanden So wg veinomen hebben is da don heer HIDDE NIJLAND door Bestlerderen van oase Vaderlandt che TePrijck Stelliogbe plecbtigiyck benoemt tot Borghemewter van Out Dordrecht en aal Syn Wel Ed Gr Agtb aldaer intreck nemen in t Buys staende en geleghen neflen t Huja Grojsenborgh op de marokt van OntDord raoht Dit hays stonde oudtydts neffena de Vnylpoirte Ter eeren van H W E Gr Agtb Biillea wij t voortaan noemen t HuYS GlIENAIHDT NiJLANDT sgade de stad van Out Dordrecht daer hg over komt t regeeren in waerhevt een Ny oft Nieu Landt oft sg schoon van bujten seer out uytsiet Desgelijcki is t oock een Nieu Landt oft bïaack Ügghende aeker voor fijnen geest die in alle konsten behaegen vindt om t met vele vonden van vernuft en konst op te eieren Sgudo t also aea alle kanten Ng Land Of de achtbare beer Ngland te bewegea tal ign een Oad Hollaad8ch kostoaoi asn te trekken woidt iii t vermeld Men meldt oit Amsterdam Dirk V A de zeeman die zich Zoodi avond een kogel door bat hoofd joeg na drie schoten gelost te hebhen op bet meisje dat de ver keering met hem had afgebroken is in bet Binnen Gasthuis met goed gevolg geopereerd De kogel is te voorBcbgn gehaald en de man kon reed4 verhoord worden Hg z t den aanslag met volle besef Ropleegd te hebben en wel omdat hg het meisje van ontrouw verdacht Reeds enigen tgd geleden had hg haar met een revolver bedreigd Het wapen heeft hg in een winkel op den Zeedgk gekocht 1 36 t 4S 8 4 8 68 8 06 6 68 6 08 a ii 1 8 86 1 88 7 88 7 88 7 48 7 88 J 8 88 4 58 8 06 8 14 6 81 6 S7 Oanda Hoordreeht ÏÜetwerkerk OapaU Botterdan Eotterdaa I 0 1k OapeUe Nieawerkerk Itoordreoht ttouda Uit Amsterdam meldt man Het onderzoek der politie beeft aan het licht gebracht dat de ait laande brand in de Staalstraat bo stwaarschgalgk ontstaan is door gasontploffiug In een der kamers was bg het verlaten der woning een brandend petrokumtoestel achtergelaten staande ouder een gasarm Door de hitte van het petrole am toestel kan die gasarm zoodanig beschadigd zgn dat het gas uitstrooffi nde ten slotte vlam atte De gaameter is geheel verbrgzeld De politie heeft in verband met dezen brand nog een andere daistete zatk te oodorzoekeo Vóór bet uitgebrande perceel zgn op straat de vellen en nagels van vgf vingen gevonden terwgl ook binoeuBhuis bg de daatt bloed sporen t a ontdekt Blgkbaar is er das iemand in huis geweest waarschgnigk om er te stelen liet vermoeden ligt voor de band dat de dief of inbreker met zgn hand soodanig bekneld is geraakt door eo dichtslaande deur dat hg in zijn ang l de hand met geweld teragtrekkende de huid der vgf vingers met da nageli achterliet Dit moet dan nan de baitendeur zijo voorgevallen en wel zonder dat eenig buurman of voorbügauger daarvan iets bemerkt heeft Omstreeks halftwaalf en dus bgua anderhalf uur voor het uitbreken van den brand heeft een stalhouder aan den Amstel dicbt hg de Staalstraat eeu jongen man met een rond hoedje en een snor gezien dia zgne handen io de zakken verborgen hield snel wegliep toen de stalhouder hem argeloos naderde en bloedsporen heeft achtergelaten lotaeflehen beeft zich aan geen der beide gastboizeo iemand met eens verwonding aU de hier bedoelde aangemeld door de ganscha stad is reeds een onderzoek ingeatetd bg geneesheeren en verkoopers van ferbandmiddslen doch tot op ditoogenblik zonder eenig resoltaat en dit terwgl da man die zich letterlgk de huid met de nagels van de vingers beeft gestroopt stellig veel pgn moet Igden Vroeg of laat zal hg echter b een geneesheer terecht moeten komen Dooi den commissaria van politie den heer Versteeg is eene oproeping verspreid waarbij de geneesheer apotheker verpleegster of paiticnlier die den verminkte geholpen mag hebben wordt uitgenoodigd de politie in te Hcbten Bniieudien verzoekt de commissaris inlichting omtrent den man die op den Amstel door den atalbooder is gezien een persoon van onge veer 25jarigen leeftgd middelmatig tang met bleeke gelaatskleur donkere knevel ea stgvea zwarten ronden faotasiehoed Het opmerkelgkste van het geval is wel dat behalve aai ien baitendeur van het bierhuis ook aan den bin nenkaat bloedsporen zgn ontdekt terwgl toch de buid der vingers op straat voor het perceel zgn gevonden echter is binnensbois ook eau stukje taenschenhand gevonden Het perceel wordt door twee deskundigen onderzocht ten einde uit te vorachen waardoor een zoo hevige explosie a s plaats gevonden heeft ontstaan kan Te Smilde is bg den burgemeester bericht ingekomen van den aldaar geschorsten j emeenteontvanger dat deze de wgk heeft geuon en naar Engeland zgne zaken in trsurigen toestand achterlatend Allengs blgkt dat da geschorste zich diep in de schulden had gestoken waardoor hg zich niet meer kon staande houden De bgua 80 jarige ambtenaar bekleedde ruim 40 jaar zgue betrekking en stond algemeen bekend als een zeer geacht ingezetene Bg eenvoudige leetwgze is het raosilgk te verklaren wat hem ten val beeft gebracht De getneènte is door borgstelling gedekt maar vele particulieren zullen schade Igden 18 86 18 88 18 89 8 48 18 66 U n 18 18 11 83 11 88 11 48 1 61 18 88 10 19 10 89 10 88 10 48 10 48 11 86 11 60 9 68 7 61 l l Ml 10 1I 6 10 Met ingang van 1 Juni a s zulleu teBerlgn rechtstreeksche retonrbiljelten met een geldigheidsduur van 8 dagen worden uitgegeven naar Utrecht Oentraalstation ea Maliebaan De prgzen bedragen Ie kl K M 71 30 lie kl R M 53 80 n Ille kl R M 35 90 Lembarg hqeft de heer Brediu zich bêgavOB naar Podborfe bg Vorst Lubomirski op wieaa kasteel zich schitdergen en naarsehilderingen bevinden van Jan de Baan In Lemberg hoeft de beer Bredins alle konstveraameliogeo bezocht waaronder die van prins Labomirski dié van den bekenden letterkondige Lozzinski dip ikooen beiligen ifbeetdsels en liturgische voorwerpen in het Roeteensohe mnsenm Staoropige dat onder directie van professor Szaraniewicz atar t Op dia wgza moet de beer Bredias vgf tot dusver nog onbekende scfaildergen van Rembrandt gevonden hebben waaronder een Rniter te Paard dat in Dzikow ontdekt is en van groote aarde moet zgn PosterUes en Telegrapkie Vftcaote Directie Postkanloot Scheemdm Jurwedde f 1400 en frje wooing Pemioemgrondtlag f 1650 Borelocht f 5400 Sollicitatie in te undtD fWr 1 Jani e k Ueooemd 16 Mei Tot adiiatent te Breda H Piso thans brieienbesteller aldaar 1 Jnni Tot J irectear Tan bet post en talegraafkantoor te Gorredp E tan der Wal thans Directenr lan bet postkantoor te Soheemda 1 Juli Tol Directeur van bet post en telegraalbauloor te Elburg C M Engelenbnrg thans commies der postergen 2s klasse te Arnbem Verplaatst 16 Mei De coosmies der posteryen 2e klasse J C de Volder van Noorden van bet üpoor Kpostkaotoor no 1 te Amsterdam naar Helder 1 Joni De telegrafist A F Pagmans van Tilbnrg naar Raamsdonk de klerken der poitergen en talegrapbie 2e klase P yan de Folder fan BodegraTeo naar Maaisluis M Dalmeger van Haarlem telegraalkantoor naar Bodegraren en C H Derksema rau Amsterdam telegroafkaoloor naar Hasrlem telegraafkantoor 1 Juli De klerk der postergen eo telegrapbie Ie klasse L Pitlo Bz van Roermond naar Tiel de klerk der postergen en telegraph e 2eklasse H D Tsn Diggelen van Dordrecht telegraafkaotoor naar Tiet Tgdelgk werkzaam gesteld 20 Mei Aan bet hoofdbestuur de commiesder telegrapbie 3e klasse H BarnoTeld teArnbem Ingetrokken De Terplaatsiog ran den commies der poatergen 2e klasse H B Graswiuckel san bet spoorwegpostkantoor no 2 te Amsterdam naar Helder Verlof verleend wegens ziekte Aaa de commiezen der telegrapbie 3e klasse G B de Bok te Breda van 1 Juni tot en met 31 Angostus en G Bos te Zwolle van 1 Joni tot en met 31 Jali Eervol ontslagen 8 Mei De brievengaarder te Uook G J H Thoon eo KaDtODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 19 Mai 1897 De volgende personen zgn veroordeeld wagens VisBcherg ovei treding J A U J V M en P v M t Zevenhaizen ieder tot f 10 of 6 d en H A te Rotterdam ontslagen van rechtsvervolging Overtreding prov reglement Ë V M te Reeowgk tot 1 1 of 1 dag A d H te Nieawerkerk a d IJsel tot f 3 of 1 dag 1 9 67 10 88 1 18 10 04 10 11 f 10 18 10 87 10 64 11 80 6 0 9 8T 10 09 I 9 47 K 9 84 f 10 01 s 8 80 10 07 10 89 9 10 7 85 7 45 11 1 9 41 lUI Orertrediug op het prov reglement op het varen op de boezemwateren van Zuid Bolland J B ts Dordrecht tol f 5 of 3 dogen Overtreding algemeens polltie verordening van Gonda C W S te Gonda H L B twerveode S C en J J IJ te Gonda ieder tot i 1 of 1 dag S J J te Gonda vtijgesprokan P S te Gouds lot f 3 of 4 dagen Overtreding strafwet en algemeene politieverordening van Gonda C D B te Gonda tot f 2 of 2 dagen Overtreding strafwet J A d J te Gooda tot f 3 of 2 dogen Openbore drookenscbap W J B J S en T L te Gooda J d B te Stavenisse W J D en M d J te Ooudo B N te Dordrecht P A en M J N te Goada ieder tot f 1 of 1 dag G S te Gouda tot f 0 50 of 1 dog J B te Gonderak tot f 2 of 3 dagen Openbare dronkenschap bg recidive V W te Gouda tot f 5 of 5 dagen Bnltenlandsch Overzicht Men kan nog niet zeggen dat de oorlog uit is maar we sgu toch een groeten stap genaderd tot den vrede da Sultan beeft aan Ëdhem pasja bevolea de vgaodelgkheden te staken De lang begeerde wapenstilstand ia er dus Volkomen duister zgn vootalanog de redenen die den Padiajah tot dat plotaslioge besluit hebben bewogen au met name is bet niet bekend of er eenig verband bestaat tasschen dat beslnit en de gevechten die Zondag by Domokós ign geleverd omdat de berichteo ovar den oitalag van die gevechten tegenstrgdig zgn In allan gevalle ia het bericht van het staken van de vgandelgkheden zeer verblgdend daar da kans dat er nog lauger vruchteloos bloed zal worden vergoten nu zoogoed als verdweoen is £ n dat is al veel Misschien dat er lang onderhandeld zal moeten worden en dat zou aan Qriekeolaudi financiëo oogetwgfeld slecht ta stade komen maar men behoeft niet te vreezen dat nog meer menschen bet leven er om zullen moeten laten De toestand in Athene is voor het oogenblik niet onrustwekkend Ralli heeft zgn hest gedaan de mogendheden tot spoed aan te zetten opdat zg deo Turken bet verder offensief optreden beletteu Hg beeft zijn goeden wit getoond door de Griekicha bevelhebbers laat t geven alleen verdedigend te werk te gaan Maar bg vreest dat zwakheid te velde of bg de vredesonderhandelingen de dynastie opnieuw in gevaar zal brengea Daarom wil bg de Grieksehe troepen niet geheel terugtrekken Vooral het teragkeeren van de Grieksehe troepen in de hoofdstad wordt met bezorgdheid te gemoet gezien Men sobgne te vreezen dat de helden die bg de naderiug der Turksche troepen aan den haal gingen tbaps meer moed zulten toonen in de straten van Athene £ n die vreea wordt versterkt door de mededeeling dat zich nader de officieren veleravototionairen bevinden die voornemens zgneen soort militair bewind in Griakenland inta stellen en daarvoor eerst de koninklgkefamilie willen verjagen De Britsobe parlementaire tommissie zette gister het onderzoek naar den inval in de Zoidafrikaansche Repabliek voort De telegrammen tasschen Harris en Khodes wssrover zooveel gesproken is werden beden ter t fel gebracht Zg bleken van weinig belang te sgn hoewel ban aantal meer dan dertig bedroeg Bg de msestec is de inbond vrg duister ea de telegrjimmen die op bet eerste gezicht v n eenig belang schenen bleken van weinig beteekenis te zgn naar de uitloging die Harris in het kruisverhoor er aan gaf Alle talegrammen zgn gedagteekend November 1895 en hebben vooroamelgk betrekking op de overdracht vvn Bechuanaland aan de Chartered Company Bleehts t a eo dan wordt er van Jameson s plannen gerept De heer Harris verklaarde dat allea wat hg van het plan van dr Jim wist was dat een Britsobe atrgdmacht aan de grenzen gereed aoQ worden gehouden handelend op te treden wanneer Rhodes bet noodig ooi deelde Hg Harris wist niets van de gebeurtanissen te Johanoesbnig Met betrekking tot enkele zinspelingen op bgeenkomsten met wglen den heer Fairfield in leven onderstaatesecrataris van koloaiën seide de getoige dat bg dan beer Fairfield vertelde dat een der redenen waarom Rhodes het Becbuaaa protectoraat wanschte te hebben was omdat bg het gebiedend noodzakalgk achtte een atrgdmacht aan de grens te hebben die hg in geval van onlnsten te Johanneaburg toa kannen ge bruiken In de telf rammea wordt herbaaldelgk de naam Flora genoemd Daarmede is bedoeld Kiaa Flora Shaw scbrgfstar over koloniale aangelegenheden in de Times c Zij heeft de staatkunde van Rhodes te allea igde krachtig gesUnnd en de heer Harris daslde mede dat Rhodes steeds zorg droeg Thaar goed p da hoogta te honden In het Lagerhnis varklaarda miaiitar Bal foar dat het moeügk aangaat de Zuidafrikaansehe aangelegenheden te twspraken terwgl nog ooderbandelingen hangende zgn Da regeering stelt dus voor bel debat dat op Vrgdag was vastgesteld voor onbapaalden tgd uit te stellen De zitting der Fransche Kamer werd heropend met een redevoering van den voorzitter Brisson die de slachtoffers van den brand in den weldadigheidsUzaar herdacht en hulde bracht aan de redders Sprekende over de Igkrede van pater Olivier leide de heer Brisson iDe gebeele wereld heeft san Frankrgk eeu sympathie betoond die ons zeer verheft boven het begrip van een Godheid die niet tevreden dat zg het land 26 jaren geleden hard behandeld beeft ons een honderdtal vrouwen ontnomen zou hebben in onderpand voor onze misdaden E6n dergelgke taal zal onzen eerbied voor het geloof niet verzwakken maar zulk een dweepzucht zal de republikeinen zich doen aaneenslniun in den strgd voor de onathankelgkheid der r eeringen vande maatschappg Zg hadden nieta geleerden niets vergeten wordt getaigd van de party die in Frankrgk met de reataoratie aan t bewind kwam en in baar reactionnair streven meende den tgdgeest te kunnen t enhouden de verouderde instellingen die onder de slagen der revolutie ge vallen waren in haar vollen omvang te kunnen heiatellen de ontwikkeling der denkbeelden aan banden te kannen leggen ee door beperking der persoonlgke vryheid basr wil door te dryven Ook de Praiaische Rsgeenng scbynt thans weer niets oit ds geschiedenii geleerd te hebben daar zg eeu wetsontwerp beeft ingediend ten doei hebbende de vrgheid van vereeniging eo vergadering aanzienlyk te beperken walk wetsontwerp hoofdzakelijk is gericht tagen de sociaal dem oc rate n Het wetsvoorstel van den mioioter van Binnenl Zaken Von der Recke vindt over t geheel een onguostig onthaal in de Doitsche pers Wel is waar meeneu de couservatieve bladen dat ieta tegen de sociaal democratie dient gedaan te worden doch z j ontveinzen zicb niet dat de nieawe wet ook voor haar eigen partg gevaarlyk kan worden Een correspondent van Reuter heeft den vermaarden reiziger Seloua iu Zaid A frika aU de leeaweadooder bekend over de qaaestlea tasseben Engeland en Transvaal ndervraagd en is eenige leer belangryke verklaringen van dezen deskundige machtig geworden Selous h td met zyn vrouw een reis door Klein Azië achter den rug en ia met van plan vroeger nvar Zuid A frika terug te keeren alvorens de apoorweg naar Boeloewayo voltooid ia Op de vraag hoe hg over den toaatand ia ZuidAfrika dacht toonde de heer Seloos eerst eenigeu tegenzin om eene opinie te alten maar zeide ten slotte dit i Ofacboott mgoe meeoing vaststaat over de ra quaestie in Zuid Afrika aarzel ik toch baar openbaar te maken daar ik wel weet dat mgne mededeeliagen minacbtendeaommenlaren van velen zullen uitlokken die denken dat ik niet bevoegd beo om eeu oordeel over zulke ken te vellen Niettemiu ftellen mgn langdurig verbtgf ia Zuid Afrika en mgn groote bekendheid met de veracbitlende rassen die in dat land leven mg in staab een ruimeren blik te hebben op den tegenwoordigen toestand dan degeoen die de zaken ait een zuiver Johannesburger oogpunt opzieu Nu dan ik geloof niet in de blyvende bevestiging van het Britsche oppergezag in ZaïdAfrika door een Britsen leger integendeel de overwinning straks misschien op de ZnidAfrikaanacbe Boeren door een groote Britsche legermacht behaald zou tan slotte leiden tot de vernietiging van de Britsche opperheerHchappg io een niet ver verwgderde toekomal Laat ons maar een blik slaan op de geschiedenis van bet land c Ea toen ging Seloos de historie na 5 aar geleden kon Harry Smith met een zeer iue fflscht da Boeren lot onderwerping brengen 30 jaar later bedoeld is in da strgd van 81 zouden er volgens da militaire auiariteiten minstens 15 000 Britsctie soldaten toe noodig zgn geweest en nu oog geen 16 jaren na den slag van Majobfi twgfelt niemand die iafs van bet onderwerp afweet er yan of indien de oorlog op dit oogedbhk aan de Boeren van Transvaal n den Vrgstaat werd verklaard walk gevaar thans God ztj daok geweken schgnt een Britsch leger van zeker 40 000 of 50 000 man zou noodig zgn om de 25 000 of SO OOO goedgawapende Hollaodors te venlaan £ n boe aou dan de toestand zgn na aen overwinning der Britscbe wapenen Wia bet volk kent is er ooK van overtuigd dat bg bet uitbreken van een oorlog in Transvaal waarbg Eagelsche troepen gebruikt werden bgua de gebeele Hollandache bevolking van de Kaapkolonie den Oranje Vrgstaat en Natal aan de zgdo van hun atamgenooten zonden staan ouverscbillig wie van de twee poxtgen het recht aan haar igde had Na bestaat de bevolking van den Vrgstaat bgna nitsluitïend uit Boeren in da Kaapkolonie telt men zi ven Hollanders op iedere tien blanken eo ook een groot deel van de landbouwende bevolking in de booger galleen districten van Natal zgo Boeren Met het o op dsze grooiM en steeds aangroeiend BoUa daoha bevel kiog van Zaid Afrika ion er niet alleen een talrgk Bngelich legw noodig sgn om ben die atlereent in gevat Tan oorlog de wapenen opvatten ten onder te brengen maar ook daarna zou Eageland een sterke troepenmacht in Zaid Afrika moeten ondsrhoodea om die onderwerping te bestendigen Binnen tien jaar loa er ongetwgfeld een nieuwe vrgbaidsoorlog aitbrekfn die misschien soa falen maar ia alle geval weer een groote militaire maohtsoutwikkeliag noodig maken Aadere pogingen tot opstand iouden volgen wg zouden een steeds aangreeiead getal opstandelingen tegenover ons hebben ea eindelgk misschien geheel ZaidAfrika aan onze banden zien ontglippen met uitzondering van het Sobiereilaad van de Kaap Naar mgne overtuiging gtog Seloos voort bestaat er slscbta éea middel om bet Britsche oppergezag inderdaad zoowel als ia naam te vestigen het nitaeodea van ËngaUcbe kolooisteo naar die nog woeste atreken tea zotden van ds Zambesi welke zicb leenen tot Enropeescha vestigingen Tenzg op de een ot andere wgze Engelsche geünnen bewogen kuonen worden om zich in de og woeste deelen van Zuid Afrika te vestigen bestaat er mgns inziens stecbts weinig hoop op vestiging van Engeland s oppermacht aldaar want de Boeren zullen dan al bet goede land buiten de enkele stedeu van Rbodesië bevolken evenals het geheole platteland van de Kaapkoloni met nitzondering van da oostelgke districten van den Vrgstaat en van Transvaal reeds door hen bevolkt is Te Johannesburg woont wel ia waar een niet Boorflcbe bevolking van naar men zegt 80 000 zielen die binnen korten tgd wel tot een half tnilliaen z u kauuen aangroeien Maar dezs vreemde bevolking leeft van den mgobonw en ata da mgoisn uitgeput zyo zal zg verdwynen de Boereu in het onbetwiste bezit Isteade van een landstreek die vóór de ontdekking van de goudmgnen als arm bekend stond Seloua spreekt ten slotte de boop uit dat een nieuwe conventie opgesteld taf worden die een man met gewoon gezond verstand kan begrgpen ook zonder dat ze uitgelegd wordt door de spitsvondige recbtsfjeleerden 354 Staata loterij Se Klane Trekking van Woenidag 19 Mei No 16a 5 1500 No Il 13478 eg 2058 iodor 1000 No 10471 19180 ea 10054 ieder 400 Ho 8757 4Se8 n34S 6758 11941 118 8 oa IHll iedei 800 N 783 1478 S410 4365 8805 8817 8408 88SO 9181 10499 11541 13708 1408S 18887 17041 en 19588 ieder 100 Fri zen van 70 17 83119 5883 9810 11807 14188 1 308 19001 136 3339 5 99 95 8 11710 14309 16879 190H 179 3535 9151 9738 11711 14342 18401 19884 353 8893 6384 9773 11787 14379 18498 19454 489 3843 6383 9837 11785 14S98 16548 19473 449 3946 6434 9919 11789 14897 16834 19534 674 4084 6439 9908 18186 14 78 18086 19638 871 4046 6463 9990 jI84e 14619 18688 19666 908 4 95 6680 10046 US94 148i6 17148 19815 1043 4154 665110111 18478 14780 1 838 19810 1818 4819 7137 10181 18685 14983 17838 19941 1187 4446 7135 10810 18781 14944 17396 80127 1883 4471 7486 10866 13882 15100 17801 80165 1 71 4496 7419 10870 18817 15185 17349 30816 1118 4684 7657 10301 18986 16487 17391 80830 1130 4535 7716 10831 13998 15611 17483 30884 1655 4688 7753 10460 18001 16638 17754 80337 1697 4016 7784 10468 13016 16638 17779 80846 1889 4635 7966 10689 18086 16660 17816 80949 8015 4771 8l84 10b75 18101 16764 18015 30417 3166 4788 8438 10804 18138 16757 18084 80460 8888 4816 879110615 1S191 16786 18166 30485 8419 4888 8800 10988 11601 15800 18488 30609 1473 4878 8841 10964 18677 16880 18 08 i 787 3121 4946 8938 11068 18713 16017 18646 80791 8660 6094 8967 11088 13741 16138 18669 80800 8784 5146 9NI9 11171 13767 16168 18669 80850 8760 6108 9180 11883 14040 16884 16106 30867 8917 6518 9143 11347 14045 16860 18884 80936 8106 6631 9144 1U72 14066 16896 18941 8494 3817 5 03 9498 11668 14183 E El O X A iva E fi 24 Professoren in de Uedicijnen en daizenden Geneesknndigen hebben verklaard dat de echte Kwitsereche Pillen van Apotheker KIüHARU BfiANUT een uitstekend en overtroffen laxceermiddel zjjn omdat zy op zachte vryze werken tonder eenigen laat of pgn te veroorzaken daarbg zgn tjj volkomen ooechadeiyk en goedifoop Wie dna lijdt aan verstopping gebrnike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in dooajea a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F £ VA 3 ANTEN KOLFlf Rotterdam Ontvangen de NOUVEAUTÉS in PARASOLS doch znllen niet geëtaleerd worden A van OS Az £ ldw K 7S 78a Q0UD4 Beurs van Amsterdam 1 MEI Vrkn Ittkn i l 8V V ï7 104 841 M s s Wu 8 l i 63 V 11 97 9 96 10S 58 61 1 18 108 i 96 1 41 100 94 68 980 986 1001 100 80 146 69 97 188 1001 74 96 107 101 S0 131 loov 68 64 16 8 8 78 1 loav 101V 10 1 loov 168 161 ld 100 437 10 10 l l 101 70 lOJ 1 44v 8 187 818 Wh Wl 103 103 116 119 38 118 1 HsuiELAND Cert Ned W S ï dito dito dito 8 dito dito dito SHoNOAB Obl Qt adl 188188 4 Ttaj InschriJTtng 1892 81 BOosTlNa Obt in papier 1808 6 dita in zilver 1888 6 PoaTDQjj Obl met ooupoD Sdito ticket S RusLiNU Obl Rianaal 1894 4 dito GecoQB 1880 4 dito bii Kolfas 1880 4 dito bj Hope 1889 90 4 dito in goud laeo 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perp t sohuld ISBl 4 Ti aKEij Öepr Conv teea 1890 4Geo leeaiaft Mrie D Geo Ie niig serie C KuiDAra Rep t obl 1898 S Mexico Obl Buit Soh 1890 I Venuiubla Obl tonbep 1881 AvsTEaDAH Obliimliea 168K HRoTTBanAH Sted Icea 1894 3 Nsn N Afr Handeltv aaad Areudab Tab Mi Certificatenï aliMa tiohappg ditoAra liypoihoekb psedbr 4Cult M j der Vorttenl aand s Gr Hypolheekb paodbr S iNederUodiclie bank utnd Nsd KandetmmttHh ditoN W h Pio Hyp b pkodbr 5Rett Hypotbeekb pandbr Si iL tr Hypotbeekb dito 31 OoaTENa Uosl HoDn baak aaad UiTBL Hypotbftekbank pandb 4 AUEEIKA Ëquit bypoth pandb 5 Maxw L O Pr Liau eert 0 NlD HoU IJ Spoorv Ui uod Mij tot Ripl T 8t 8pw aand Ned lad Spoorweym a nd Ned Zuid Afr Bpm aaod 0 dito dito dito 1891 dito S Itaue Si oorwt l887 S9 AKobt 8Zmd ltal Spwnij A H obl 8 Polen Waraohau Weauen aand 4 BiiSL Gr Ruu 8pw Mü nbl 4VaBaltiacbo dito aod Vaatowa dito aand h IwanftDombr dito atnd EKarsk Cb Azow Sip kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahsrika Üeat P e Sp Mjy ob 0 Chic k Vortb W pr C v und diio dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Hpm cert T a IHioots Central obl in goad 4 Louisr fcMaihTillftGert r aand Mexico K Bpw My Ie byp o O Mita KaoBoa v 4pot pref aand N York Onlasiolt Weit aaad dito Peaa Okio oblig O Oregon Calif Ie byp iD gond St Paul Minn k Maoil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp 016 Oanaoa Can South Cert r aknd Veh C Railw Ic Na Ie b d o O Amaterd Onanibui Mij tand Rotterd TrannogMaata und Nkd Stad Amaterdam and 8 Stad Rollerdam aan 8 BiLOiB Stad Antwerpen 18h7 fi a Stad Bruaael 1888 HoNQ Tboiai ReguUr leaelliob 4 OosTENa Staataleetiing 1880 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1B68 Ned Ver Bot Hvp Spobl oert ADVERTENTIEN Voor de vele bewyzdn van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Vader en Befauwdvader den WelEdel Oeatr Heer J F M TEMMINCK betuigen wg onzen hartelgken dank J S M P V D HBQUEZIJNEN TiVHiact Alkmaar 3 H v D UEOQG ZIJNEN A E TEMMINCK H A L G TEMMINCK Gouéa 20 Mei 1897 GEVRAAGD EEN Fatsoenlijke JONGEN die wenacht ppgeleid te worden in eeu net vak Adrea Burean dezer Conrant onder No 2432 TANDARTS E CASSl TO Turfmarkt 171 uooda van 10 tot ff uur kekalva ZQNDAOS o WUBNSU QS voorpiiddag