Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1897

SOste laargang Vrydag 81 Mei 1807 No TSTT mmsm mmmi Nieuw $ en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De üi ve dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is ƒ 1 25 franco per poet 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF GENTEN KMek en PolikMek TOor OmmTÊlTHiB en vvmmbcoemvmk Hpretkann dagel ka yta lH ü o Oiatis Bpmekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 0 ll nur DORDllECHT Lijnbaan No 11 Br A BVL Oeneesfufr Directeur Koninklifke UacMnale Fabriek DG RUNIGBLOEM na II I van 8chaik Co gereatigd te êOravenliage HeppUrttraat en 0o bij de Regenteaaelun Tsn Z H den KONING Tsn BËLGIE Indien gij hoent 11 gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Houig Ëixtract d E3IJIA 5TTIa B KLAU0N8 T n 40 tta 70 Ct en l verkrijgbaar hj F H A WÓLFP Drogiat Uarlct Omda B H VA MICD Veental B 120 te Gouda K BODMAN Moordrecht 3 C BATELANO JBoslcop B ï WIJK Oudmialrr M KOLKMAN Waddiimein Een ware Schat voor de ongelukkige lachtoffer der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitapattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG HoHuidBohe uitgaTe met 27 all Prjys 2 crulden leder die aan de TerftchrikVelfike gevolgen vaii de ondeugd Igdt raoat bet leten de oprechte leenng die het geeft redt jaarlJiKH duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bö betVerUgs Magaxia te Leipzig Neamarkt 34 franco iegeu inzending van het bedt ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland B kroond Tontoou H Attg ItWS WcNldUroenida Sohoen Appr lttnr L p rin S tin m yn d bMt miUelw Toor b t ioad r mooiti kBATif poet n tmtx tXU wurt d f kUur f oboenwMk VarkryitbRM by winksileri In oho nwwk UIkhUtlMi Ürogeryct n n lutle Koeil op n ro bh Ubrickiinierk aaiiAg iiti W BwrtWMW AniliMB StoUwerck sche gefabriceerd na niehrilt vn den kon üniversitaita ProE Oehin Ho ad Dr HiriMt Bonn hebbw sedert 60 Jaren ah nnnohtoDd middel tegen hoeaten hiewoUieid en aandoening dor ademingsorganen uitsteekende dioniiten bewezen B i Bpoodigo afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbev lengwardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Geole pakjee it 35 cent Aloffl verkrijgbaar auilila rBnk Tan K BKINKHA N k 2ÜÜN II£KKOOND MET OOUUEN MEDAILLE KRiEFELIEN h BONI S Quina Laroche EN Staalti u leii eQ ul a Larocbe i de meest krachtige en vernierkende KINA WIJJf Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandache üenee beeren Verkrögbaar in fleeacben a 1 90 en 1 00 ClfiAREHEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den tyder aan Anthma teratond verlichting In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Een algemisen ala goed erkend middel bg Heeft en rertou Ae i oplouend en verzachtend Prga per fleacbje 20 Cent Kb iifiuex k HoLM Hofleveranciera Mt Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en biJ de meeate Apotbekera en Drogiatén verkrggbaar Frijstrekking 10 JUNI 500 000 Maik U hoofdprgs ia het gelukkigit geval biedt de nieuwste grooce Geldterlotiag die door de Ilooge EegeeriBg van Uambarg goedgekeerd en gewaarborgd ii De voordetlige iDriohtiag van hêt aivuwe plftD bettoat diann dat ia den loop van êleohti weinige maanden in 7 verlotingen Tan 118 000 tuten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beelissing zuilen komen daaronder tyn kipiUle priJMn van eveotueet BOO OOO Mark bij uitnemendheid echter ÜM 800 000 ü M 200 000 iiM 100 000 kU 75 000 70 000 65 000 60 000 58 000 RO OOO aM 40 000 M 50 000 1 prije Ipriji prije prysen Iprij 1 pnji l prije l priJB 8 prijzen k M 1 prij 1 prij aM aM aU i prijzen iM 20 000 2flprgzennM 10 000 56 prijzen k M 8 000 lOÖprgzeniiM 8 000 806 prgzan a M 2 000 818 iryzena M 1 1 ISlSpryzeD ÜM OOl 8 B8pr ii aM U6 19490 pr M 800 200 134 104 100 7S 46 21 De aan taaude eerete pryilrokking dezer grooto door den Staat gewaarborgde t ldverloting ia van ambtswege bepaald plaèts te hebhen op don 70 JÜNX e k kost hiorvoor geheel orig lot sloobU Mark ft of 8 801 half M H 8 1 78 l kwart n tl u 9 l fl 1 tegen inzending van het bedrag per poitwisscl of tegen rembours Alle oommiisies worden onmiddellgk met de grootste vorgvaldigheid uit tevoerd en iedor iputer ontvangt van oua de met het wapen van Am Staat roorzieus Origineele Loten zelf in handen By ifldire Iwitelling wordt het vereischta offloioole plan waaruit de verdeeling 4or pryzen op de versobillende klassen als ook do betrefTendi tnleggolden te vrraemeo is gralis bijgevoegd en zender wjj aan onze tiegunatigors oniMtngevraagd na elke trokking do offlcieole Igsteo De uitbetaling der prgzen V iohiedtateeds prompt ouder waarborg vin den Staat en kan door directe loecrnding of ook osar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland betterkstelligd worden Ons debiet is steads door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzirnigke prgzeii hebben wij meermalen volgens ofKoieele bewgzen de eenta Hoofdprijzen verkregen en onto Begunstigen zalf uitbetaald o a Mark 80 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voonien dat bij deie op don hechuten grondslag gevestigde ooderneoiing van alle kanten op eene xeer werkzame deelneming l e iaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegena de reeds ophanden zijnde trek ng alle orders ten spoedigste recbtstreeks te zeudea aan KAUFMAIVN SIMON Hankien en Ueldwisselaars in HAMBURU P 9 Hiermede danken wij voor h t vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het b flln dor nieuwe verlot ing ter deetueming inviteeren sulleo wij ook vitor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tovredenhtid van ome gvtrde Begunstigers te verwerven Zoer nette Cfesteendrukte NAmAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Gondsebe HarddraverlJ Tereeolgliig EENDRA CHT MAAKT MACHT ALGEMEENE VERGADERING d ©x Ij©i3 ©xi ZATERDAG 22 UEI 1897 des avoads 8 uur ten hui e van den Heer C A J db Goeu Namana het Beatnnr J C OÖTTE SMretaria Gouda 20 Hei 1897 lilQt cjt oote aantal zenuwkwalen van7PBi lioc ftlplijiiir fi l levoor f2 Hn l kwit kfn uvfiDa opl ieifa rMnberoerte toe trot i reB I ü t A lill mid li lrii doof de mtf i lie wetenm tiap uanrewpod Eerst atui d a ni uwM tüd koMI fl e r ri ilutKiJ doof het Tnlirurk üïi krn vru den eenvoadiüNtt u weg nsmehjk langu de huid eens plijrioifigiM lie lüWekkiiiKaed hw lis u honderd Hroefnemmgen tlmiu over de gf lie dewer l lverbreid ih en terwjl kIJ In weti Diii hiij iii lilka kringen ae hoogxte liflatigitplliug wekt tevens eene weUn d iiHjkt t iiju viior de Mn senawhwaleii iijileade meiwctihejd I i e geiteeawijxe u aitgevond C fluor tl g ü Ofriacr vim n EondliPit Ür Koaian Wslumann U VlUhofea en berust op d 111 d rvtndiu r K d n In eene ftO jarlgr rKt tijk ll r was hias v i hc h M hhmJ H r liiii w irdcn di Nrtn gctirlilblr diMr dr hvld NMiddalMik kvlBMiww cralrl Mierfi t racelil f t dere gcaerawijre wtrdeD werkelijk falttersBds rMtUtatan veAregeB eli lil iUB ktRl OVfel ii igitna dat van een door des iiitvludT gBHchrevai WtrkJs OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bari acrkoniai sa iMMiag h mien korffto tO J r fda de ai drnk ven henen ia Uit bovkje bevat niet lleaii vor hat groote pnbhek vrataaubare erkUrlnf eii ointrrat hf t weicu jer nienwerc thermpie en de durraed telfs llje Bevallen v Tltrpgen mtWPikiiig maar ook vliidt men rtiuinn weteiiachap lUka ver wijz gewijd illn jsoomede aftohrift vaa P etèrs iad r srtftseee h Mid jï iiitiJe HiMlIaehi blndfiidieaiitiiti tal van Retnlja liuneit van liougtte ilaa ate rouci kuudigi n o ndei welke uiyU eiu I f wit raa RouiamOet 10 Sti ii rei cr m é ér praktiaacrsari itMtahair bm htl kraal l aft U a iiahl i Cli üalo SanlWIiraUi Br Cc nteSleiTln Srmtnaaa mtê fr arrtal arts ttJBWIafWi D r rcr itlar caaiA rr ü toteur van hal hoaci tkil te Ag n SMieifaratk Or Utatiin kaalasi flatsafstl 1 En I O triei tatS dr lanee hatr dirfctBJf Sar alv iBtt therM tlao wsr leaawHMsri Ifl Fariis ras St Hatoré 334 Canaal vua AtEhsfbaoh aiad dr te CarAi Dr BMtaab arresd arta U Zirkaltl Ofcir tebtant idolif rd dr ta Waanaa Dr C Dagaval tata Farrléra Eara litf vas dsa Csuall Caab al rfeyiièas A in 11 nlT aaiiMWir Mi r f lulwdcr H Mf daiin Is or n asycaaanide RCdiiMiifhtlilliftd Mj lr ii WHarvaudabenteekQnenrjja snraaisehaliaerolia mfraJaaiiohelBlisbr tod lir aid S B aroot Brifik l 7É tiaifl ea aa lif d iwiiooiR ld bokametitkaaaraat n eaaahsflalltka ts aia rt yeid r lki rfkm die door bfinerte getioffen w idp emmgUiden asn do gevolgen daarvan WtalafCMfWiMlnDta o n e o a lat iprik ii iwars tongval oaiaHfk allklBa allinMld Sar gewriaSlBBawlveart Nr ndi n B p B t al Ve i Ule vari akklni an gthaiite rnc eu zii di rtosU iii ter geueeakandign h lmnd llnK jtp ijn niaar dooi de bfkiuil muldden ala oiitliim liiiRHPii en koudwalerkuur wnlvfn rl tiiarpriT tonnilaui of ri ebadeii gp n gr nFzinti ol leiu niK liuiiner kwaal govondeo Inbil n I u lotte 7ij Uf i 4 e uev el ii vo r b rnt rtr n daaiton rmlpu bobben w gena vie lujiu el ii HlM ci aaakaudead aiDillg vsalan ardaavlBj a hat haafd haofdpita mat dal H ait Hikkar puunc uonkar wardae vaar da ooiaa drakkecde ptii andr 8et voorkairfd aHitinp n ds ooran hal a a wan krifO In an hal Dapta vaa haadea a veataa aan at Arti U ia unegoridn van xttnuwlUdarM ala ovV artn loaga attiatni IJ nda saa bUaktaaht ar krath alonatald uak an gi ïondn lalft ai e ♦ wiPnai de v tl t het hoard a nrk a eu feeatelijke reaotie willen voorkomen wordt driiiaend aaogorudpn riib het buvan veruelde werhjeaan ti ci haS en liatwelk op aanvrage koatsMaa tnfranBO vrzondeu Wordt di of AM lrrrinai door W r KHtU HMlige g Hofrt rflam r K v H l K K l ri Apotheker Korte Moofateeg 1 trerlit l OHKV t OIITOH tiiidettra it tnj de iMnlbrag f VX Oj d 0 u nBKte bvgienn a m dirhial i nlr n t lii K U d IM W lwaniNnu at ba Ueneesde kl die lie Jniij lUft tl Zllveri ii deil itlle It4 kra n 1 TT © or cLeelig er ie het voor iedereen dit een HARMONICA nil koopen dezelve direct uit Amnterdam in plaats van lit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij ie van inkomende rechten en hoog Iiorto 60 Cta Om alle concurrentie hel hoofd te bieden ön wji bealoten de HARMONICA welke wji tot nog toe k f 3 VS adverteerden voor SleCllt8 3 25 van de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Barmonica t zgn van het allerbeate DaitaohA fabrikaat on hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetaen open nikkelclaviatnnr 50 aterk atemmen 3voodigen dubbelen balg met 11 vonwen 2 regiatera en dnbbele baaaen D vonweu van den balg zyn van vernikkelde atalen hoeken voorzien Oratie wordt een zeer gemakkelyke notenachaal voor zelfonderricht met danaen marschen liederen enz bjj iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen voomitbetaling met 13 Centa en tegen rembours met 25 Centa verhooging voor porto Men ontbiede onzen ruk gaïlluetreerden Catalogue Eenig adrea Verzendhnia Mtrlrurt G SCBUBERt Co Comm HaaU Am iterdam Z Voorbur rwal 2 18 Per boe 90 ct doozen GO en 80 cf pakjea 15 ct apaitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen aaot b Hoender en alle Ploimgedierte ii 0 45 per Vi eseh üooen met voet ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjea 10 ct Allea met gejirnikaaanwflzing Heeren eigenaren van 10 jaar Aboaneeren voor Oeurig en Onachadel k nlverlaip vet teqen branderigheid klierachtige aangeziehtê en altdete lichaamt roven en wonden elrakheid en etekingen bij verzweringen winterhauden en votttn hy eehurjt dauworm ensZuivert van onrein inaect onder in en op het vel en haar 10 Centa per dooa Hulzen kunnen sfch op Toordeelige wUie voor da reinheid m bunne buurpereeelen Du lliHi rni tlicunriM runiuu Dtr jroMe ErTolg dm wMra Patmit a moll m irrutigtn het Man tu nu iMilKm uxirthloten Naclialimungni i flm Iten kaufè aetitr itiutft Mei acha rfen H StoUen aar ton unt dtmt ojtr la tolchta Huahamitun Ba la aaaan aaiar Pltltat wla nabaaitehana autgahanit m = rrMaUttfn K Hf ZniynlaM caM wiK Oaiaa mti ictirf iniumn luiiua Warnung jctoriawaÉer Patent H Stollen ui f de Victoria Bron f e Oberlahnsfein byBaa TaFELDiRANK Vanh£J on nklykeffulsderXeder anden Maatschap ij tot Exploi l ie der Kictoria Bron gevestigd te Rotterdam Euidiflaak 8 Vrij ruilverkeer tegeno7er bescherming ia Tragea ea antwoorden 1 Vraag Waarom willen tegenwoordig in Kederland sommige menschen belasting doen heffen op den invoer van roortbreng elen van landbouw of niJTerheid Antwoord Omdat zij de ingezetenen willen dwingen zich te voorzien op de daurdere binnenlindache markt 2 Vraag Zal dat niet voordeelig zijn voor hen die deze zaken in Nederland voortbrengen Antwoord Voor dezen ja maar nadeelig TOor alle anderen Nadeelig voor hen die voordeel hebben bij lage prijzen van voedingsmiddelen of Tan grondstoffen en werk tuigon Nadeelig ook voor den uitvoerhandel wwt wanneer wij weinig invoeren kunnen wij op den dujjr Ook Ble hts weinig uitvoeren 3 Vraag Maar komt bet voordeel derbinnenlandache voortbrenger niet ten langen leste weder ten bate van alle andere ingezetenen Antwoord Indien dit voordeel yerkregen isten koste van alle andere iil ezetenen is bet voor dezen een sdhrale troost wanneer men hun voorspiegelt dat er van de welvaart der bevoordeelden op het eind nog wel ieti op hen zal afdruppelen Zij zullen er voor moeten werkan i Vraag Zullen veeteelt en zuivelbereiding door belasting op graan worden bevoordeeld Antwoord Neen veeleer het tegendeel Onze veeteelt en onze znivelbereiding worden niet gebaat door invoerrechten op graan De landen die den invoer van ons vee bemoeilijken zullen dit niet nalaten wanneer wij den invoei van graan belemmeren waQt die landen zijn het niet welke aan ons granen leveren Wg ontvangen de granen uit Amerika Rusland Hongarge en EngelschJadii Ons vee daarentegen wenschen wg uit te voeren n ar Engeland Duitschland Frankrijk en België No 0 van da blaadjes dar Taraaaiging Het vrije railrerkear FEVILLËTÖlm De Dochters vau de Componist Ia antwoord op haar brief had Eliaabeth aan Clara geaohrevan dat t j lioh een geheel verkaerda vooritelliDg van kaar leven had gemaakt dat lij lioh gelukkig en tevndau voelde in kaar hoiielqka omgeving en lij bovandiaa da varzekering had dat Johumea in al da beiwarea deelde die haar ali gehuwde vKmw cieh uit da wereld haddeo doen terugtrekken Clara had eoblar een oanrwaohien bondganwit gekregen in haar broeder Joaaph Deia waa lalf la veel aiet hart aa liel artiit an la veel doordroagoo vaa hat genie lyner cuiter om zich door kei remi dat aij over haar woorden en dadea irachtte te loggen te laten verbtiadeo lla vriend van Johaonea kende hg diaofl heftig naijveng en aenigaziDa heerackinehtig karakter ook wai hij de aeniga dia da beweegredeneu begrepen had welke Ëliiabetb 66t haar verloriag onder voorwendsel eener keelaandoenjng voor een lijd van het tooneel afscheid knddan doen nemen Wanneer Joseph sijo zusut baiochl aa daar hij in deielfde stad woonde gebeurde dit niet talden Waa hij nianigmiul in de gelaganheid uit een enkel loa daarheen geworpen woerd soms uit een blik of fn venuekting af ta leiden welk amarteMik varaam haar kwdd H had U daa bafiana lieh Daar graan bij on als veevoeder wordt gebezigd zullen invoerrechten onze veeteelt benadeelen 6 Vraag Welke menschen zullen voordeel hebben van hooge graanprgzen Antwoord Duurzaam alleen de eigenaars van de landerijen op welke graan verbouwd wordt tijdelijk de pachters zoolang zij geen hoogere pachten zullen te betalen hebben 6 Vraag Zijn de belanghebbenden bij hoogere graanprijzen talrijk Antwoord Minder talrijk dan men denkt Vele boeren die graan verbouwen vei koopen het niet doch verbruiken het zelve Bij verhooging van prijzen hebbon deze geen belang Dikwijls daarentegen koopen deze boeren nog graan bij voor hun vee en dan hebben zij belang bij lago prijzen 7 Vraag Waarom echter de landeigenaars al is bun getal gering niet tehelpen Antwoord Omdat wanneer men oaSmaal begint een belastingstelsel te bezigen teneinde aaA sommige menschen winsten te veriekeron in hun bedrijf men het ataatabelgid stuurt op een verkeerden weg Als men op dje wgs aan sommige ingezeienm Tsordeelen versobaft ten keet van het algemeen ki n men dezelfde voordeelon aau anderen niet weigeren 8 Vraag Zou men dan niet allen kunnen besehermen Antwoord Bescherming is bevoorrechting en dit sluit in anderen achterstellen Allen bevoorrechten hoven allen is een ongerijmdheid 9 Vraag Als andere mogendheden eene protectionistische politiek huldigen waarom wij dan ook niet Antwoord Wanneer andere mogendheden zich willen benadeelen door een protectionistisch stelsel behoeven wij haar slecht voorbeeld niet te volgen Nederland in het bijzonder moet als kleine mogendheid zich ontbonden van eene staatkunde waardoor het in een tarieven strijd wordt gewikkeld Hier vallen voor Nederland geen eer en geen voordeel te behalen 10 Vraag Bloeit niet elders de Nijverheid tengevolge van bescherming Antwoord In Nederland gaal de Nijverheid stérk vooruit dank zij on stelsel wel gewacht als bemiddelaar tuischen die beide grootseha karakters op te treden Zg waren daoht kij verstnodig en begaafd genoeg om elkaar in alles het boofd te bieden en daarbg geen duimbreed gronda te verlieien maar dit nam toch niet wpg dat hü b ue VM B ds to lAod waardoor Elisabeth s talent tot rerkw nen veroordeeld schoen en bovenal ging hem un bet hert haar opgeraimdbeid te zien overgaan in een stille neerelacbtigbeid waaruit dj ziob slechts door de kracht n baren wil kon opheffen Hg begreep dat daar Klisabeth den eeralen stap gadaan had om Jobann ie overtuigen dat haar offer gewillig gebracht werd zij te tri aoh wu om nu terwijl de gevolgen ïwaarder begonnen te wegen hem te kwellen met beden om wgiiging van het eens genomen besVuit n r hg begreep ook dat het jniit die dwang was dien Klisabeth sich oplegde welke haar al het bopeloozo en onvermüdelijke van een toestand ala den ha e gevoelen deed Laogtamerhand dns begon Jwph van EJjn vroegere inzichten terug ta komen en ta meeacn dat het tijd werd tgn zuster ter hulp te komen Joseph had niet lang geleden eenige dagen bg zijn vader en cgn zuster Clara doorgebracht en ala een groet aan KlisidMtb braoht hij een nieuw liedereaalbum van tgn vader voor haar mede waarin da oude componist telf eenige hartelgke woorden aan lijn oudste dochter geschreven had Wonderlük was het Klisabeth te moede foen tij in de melodieën eefi treffende overeenkomst las met hetgeen haar eigen ziel gedacht er geleden had ja het Was haar als btd de g iijze componist met het in tonen letten moer denkbeelden sleohU uiting gegeven aan het T0 i wtik EifM doehur b ieide wim I fan vrij niilverkeer Zoo eldore geen bosrherming bestond zou daar de Njjverheid aof meer bloeien U Vraag Waaruit blgkt dat onze agverheid bloeit Antwoord De bloei onzer ngverheid kiijkt vit de steeds klimmende cijfers van nion uitvoerhandel naar vreemde landen ait het feit dat in ons land het aantal tlbrieken sedert 1877 toen het 2159 beineg gestegen ia tot 4089 in het jaar liS95 uit bet feit ook dat het aantal ttoomwerktuigen sedert 1877 van 2775 lenneerderd is tot 4812 in 189S Deze agverheid verspreidt zich meer en moer ever het geheelo land In tal van dorpen featigt zij zich Daar arbeidt zjj dikwijls ia nauw verband met den landbouw Het il dan ook niet waar dat het platteland ptvolkt wordt De 21 volkrijkste geipeenten buiten rekening gelaten woonden i Jan 1860 in de overige gemeenten a4S0 113 personen en op 1 Jan 1896 oondon in deze overige gemeenten 2S7 84T personen In 25 jaren tgd i dzoo in de kleinere gemeenten de bevolfing met bgna 800 000 zielen toegenomen 1 12 Vraag Verdient bet stelsel van uoherming dan afkeuring Antwoord Een sterk toenemende bevolking door invoerrechten op graan te dwingen om zich te beperken in haar voedingsmiddelen hare nijveAeid t bedreigen mot berooving van vrijheid en met belemmering barer buitenlandsehe betrekkingen haar veeteelt en baar zuivelbereiding te benadeelen in het Noderhtndsehe staatsbestuur de gewoonte te bevorderen dat men ten nadeele van bet algemeen nm belastingen vraagt ten behoeve van de roordeeligheid van het eigen bedrjjf dit all verdient afkeuring BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1897 Oiiterea zgo ie JraTonbage gealaigd voorbet akteexamen lager onderwyH de dames A A Leoputd W M Peppeioiau Tan Kampeo C W Bcbriek eo J W G Vermeoteo allao U Goada Öiflteren avond had eene verftaiferiotï plaaU O Joeeph I riep a uit wat is dat sehoon wat is dat heerlijk Koe gaarne xou ik na oog eens aan de heeie wereld toonen welk een begaafde vader ik heb en hoe 4ja dochter tgn geeat weet te vatten en uit te drukken irMaar lieve Klisabeth dat ia immen oo onmogelijk niet zei Joeaph Ge spreekt ahrof gij zift gebonden aan uw tegenwoordig bestaaa flaof ge er u niet ean kunt t rukken Elisabeth beet zich op de lippen z had zich door dien onwillpkeurigen uitRoep verraden Ge weet wel Joseph zeide ze uchc dat Ik voor goed heb gehroken met mijn vorig leven En wlaarom KluahethF Hebt ge de kunst voor goed den rug toegol Berd sinds het huwelijksgeluk lidi voor u ontsloot Weet g dan aiet welke verwachtingen uw vader nog att d van u bl ft koeaterenP Zie IClisabetb hij legt weldra de laatste hand aan zijn groot oratorium dat vele Uron van xgn leven heeft iuK nomen en waaiin bg al de idealen san zijn knnstenaaraziol heeft neergelegd Zoudt ge hem willen en kunnen teleurstellen door de dramatiuhe parlg van de baad te wijzen die hg eompmaerde met de gadaeble dat gg die vervutleu sondt O kind als ge dowdroagen tgt van het groottche het verhevene en het meesterlgke vao dien arbeid en ook van al de droomen n verwacbtingeof die er aan verbonden £ ijo dan zult ga toch zgn lai te leveusjaren niet willen verbitteren door da taak niet U verfnllen die hg u opgedragen heeft Uy had haar zien verbleekm bg 4eu woorden Nu atondeó haar oogm vol tranen eo kggde haar bertt BKoeieMjk ea iwaat vao ledeD en begoDiiigen der werkiniiobtiog tot wering der Bedelary te Goada in het gaboaw der inrichting Aan de orde waa de rekening en Teraniwoording van 1 April 1896 tob 31 Maart 1897 Deie rekeniog wat geatald iu handen eaner oemmiiaie beiiaande nit de bh Mr Qronwer U J Kederborst en £ Korteaoerer Deie Commieiie atatde voor de rekening onder daokbetnlging oor bet gehoodeo riobtig beheer goed te keuren welk vooritel met applam door de vergadering wetd oaivang n en geedgekeurd Aan da orde wu na de verkieiing Tan Dettnnrder de heer L P HoogendÜk werd by aoelamaUe herkoten in de ptaata van den beer W J Fortnjn Droogleever werd gekoien de heer O C Foringn proogleerer en in de plaaU van den beer A H van Otlten de heer G A Boator De aftredende eomnieuriifeo de hb A DortUnd U J Nadarhon J H Nookboveo van Qoor H J de ToogI en W Begeer werden bg aoolamalie berbeoeend indeplaata van den beer C C H Prince werd gekeien de beer O Prioee ea in de ptaata van den beer J F M Temmiook werd gekoMD de heer G J de Jong Q Jt Bg de opening herdacht de Vooriittor de heer O Stravar de bh W J Kurtnun Oroogleever G C U Prioee J F M Temminck en A H van l tlleD dia voor de werhver aniging looveel ten fpada badden gedau De beer Both gaf het baetaur in avefwegisR den verpleegden een andere kleeding to geiM daar die welke ig no aau hebben to itgf en to tiehtbaar ie De heer Wartana wenaobto hel beiUnr in orerweging to geven on die penooea welke dogelÖki in de werkinrioh ting kotnen werken xooveel to geven dat ook ig daarvui bniabanr kannen betalen Beide vooritollen tonden doot bei baetunr in overwe iag genomen worden Ome lUdgonoot da hear J Upelaar J to Gora no beeft 1 Mei mot gnnatig gevolg examen afgelegd met den torm van bgionder goed ali lito macbinitt bg de Ken Ned Marine Met grooto belangetolHng werd WoMiodag avond de leaing vnn den beer D de Clere caodidaat van de kieevereeaiging QnaBeluig to Goada door de opgekomen kieaen van Waddiogiveea aangehoord Vertcheidese kieaen lieton licb als lid van beveogenoemde kioevereeofgio g inicbryvea De heeren Derkaen en Carrière kwanm met ipreker in dabat mO JoMph Joiaphl ge weet olet wal M verlangt riep all uit lea welk aen atrijd sg in m gaande maakt Al zou ik m n leven gevA voor i vervulUog van de mi aangewezen taaie soo ui Jo hannes het m toch nimmer toestaan Tot deze bekenUnia had Joseph lijae lasUr wlllep brengen Nu legde hfj zgn forsehe baad op haar schouder en seide i Meen niet Kliaabelh dat uw atrij mij onbekend was Ik wast al wat er ia n is omgegaan Maar laat den moed niet zinken Johannes zal toege eo Wtlt ge mij vergunnen da zaak met hem te sehlkkenf ie kunt op mijne beeeheidenheid en voorliBhtighflid rekeaeo Dit gesprek bigft tusseheu ons Ik ui wet aen middel Veten te vinden om hem tot onze plannen over te balen zonder dat bg aan een abpraak behoeft te denken Hoewel bet Klisabeth a oprecht gemoed onaangenaam aandeed zicb lot dit komediespel te leenen t i einde haar echtgenoot te bakeeren tot iets wat op zichzelf genomen goed m schoon was zoo vreesde zg toob te zear de verwscbtingen vao vader en broeder te leer te atelUn om eenige t nwerpiag te maken ea Joaepfa vertiet haar oa de belofte te hebbea verkrefta van haar volkoman stilxwüg a Eenige di en later kwam Joseph lijneo vriend Johances bij het theetff t eo ea daar dete op weg naar hoia ea liep hü een elodweegs met hem mee fHei U goed det ik e ind zei Joseph waot ik wu juiit van plan destr degen bij u aan te komen ten eiede u over oen laak dia mij en den oudeo heer betreft te aprtkeo il 9tü etran