Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1897

banoeB vader hiDne noedar buDne kinderen enz De omwoneade berolkiog beatormde hei kloowt r eo vood op de binnenplaats een kek der eo daarin naar men zegde de aereotien vermisten levsud begraven £ ind iyk bemoeide zich de overheid mat da zaak eo de kloosterlingen bekendeo toen dat de Termiateo werkelijk in een opzettelyk vervaardigde groeve iogemetseld waren Da ala blofïers kadden zeil geameekt den marteldood te mogen aterveo By opeaing vao den kelder vond men dicht opeengedrongen de halfrergane Igken ièr martelareo Ken der overlevende dwepers bad zelf zijn eeneo twintig jarige vroum en twee kinderen begraven Deo I9en April werd de kuil geopend De ipgegrarenen hadden zich met de handen eeoe ligplaats uitgehold io de muren De overheid zal cog eeo verder onderzoek ioalelleo io bet klooster De vyf overlarendea sgn in banden vao het gericht geateld De boekery verbonden aan het Museum vao Eo natu y verheid te Hercnlem Genoemde boekerg alwaar boek en plaatwerken betrekking hebbende op de Konstgeschiedenia eo op da Kuoat toegepaat op het ambacht kostelooa in broiklflen te verkrygen zgn heeft onlangs eeneaaozienlgke uitbreiding ondergaan De rubriek afbeeldingen dia in dooxeo wurden bewaard en op bet oogenblik circa 6000 kartona op da verscbiUeude afdeeiingea van het Kunstambacht betrekking hebbende herat werd naar een daartoe vrggekomeo lokaal overgebracht waardoor ïn de mime en goed verlichte boekergzaal eene uititakeuüe gelegenheid ontstond om de boek en plaatwerken in oegeuachouw te kunnen nemen waartoe eiken dag der week uitgezonderd Zaterdag en Zondag van 9 12 nor gel enheid bestaat buitendien worden door de Directie boek en plaatwerken oaar alle plaateen van ons land koateloos in broikleeo verzonden Zoo werden het vorige jaar niet minder dan 2082 atnka naar pt m 98 verschillende ptnataen oitge leend terwgl het aantal verzanden werken der eerste drie maanden over 1897 679 bedreeg Wel een bewys dat deze afdeeliog van het Moaeum voor studeerende en voor beoefenaars van het Kunstambacht nuttige diensten bewgst Da catalogoa met reglement wordt op aanvrage door den Heer £ vi n Saber Conaerralor van het Mnaeom vau Knustoijverheid na ontvaogat van 20 Cent in postzegels franco toegezonden Voor dat de heer S D Tilaous lid der firma Tilanoi en Van Grietbo aen te Pretoria naar de Z Afrik Republiek vertrok verzoohi bet Hand hem om te willen inlichten welke kansen jonge maoneu van eiken atand daar voor het oogenblik hadden om vooruit te komeo Het kHaod c ontving nu deu volgenden brief Peetokia 24 April Myoheer de Redacteur Voordat ik uit HoUaod vertrok verzochten mg verschillende personen ben eena te willen inlicbteu over de kant eeue betrekking m de Zoidafrikannache Republiek te vinden en daar bat my niet doenlyk ia allen afzoiiderlgk te beantwoorden en dit schryTen ook van dienst kan zgn voor hen die er over denken hun geluk ia dit land te bsfiroeven neem ik de vry ieid o te verzonken onderstaaode roeien in uw blad te willen opnemen De toestand van alle bezigheid io dit apeculatietand hangt tou naowate aamen met den stand der effectenmarkt ia deee hoog dan bloeit alles en worden er Ullerhande nieuwe ondernemingen op touw geiet ia de markt laag zoo staat a les stil dao worden eiken dag in bet Hooge gereohthof aanzoeken gadaan voor faillietverklaringen maatBchappgen worden geliquideerd klerken ontalogeu in een woord overal schade geledan wat nu hei geval is Tot overmaii van ramp heersobt de ronderpeflt in zoo n hevige mate dat het land zeer ölrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AaogevangeD 1 Mei Tud van GreeBWlch M 4 18 6 88 6 61 0 14 4 66 6 08 6 09 8 18 6 81 8 80 8 87 6 40 8 46 7 60 6 86 8 10 4 10 8 88 4 40 4 80 4 67 8 04 8 10 1 88 4 4 18 1 10 HOTTXRDA M B O U D A 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 8 17 8 87 t 8 14 8 41 6 86 8 47 DEN H AAG 60DDA Uua 6 487 807 48 8 SS 9 48 10 1111 87 18 891 86 8 44 8 40 4 014 38 6 80 8 19 7 18 7 66 9 98 Wm Toorb 6 18 10 17 i 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw8 8 10 88 1 68 4 18 8 80 9 48 Z r H 6 17 t f 10 48 8 08 t 6 04 6 89 8 69 Oniida 8 88 7 60 8 18 9 08 10 1810 1411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 83 1 16 8 8 60 7 48 8 83 10 10 10 38 D T X 1 0 H T B O D D A Utrwkt 8 83 7 41 8 49 8 80 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 Woordu 8 68 4 08 10 88 11 66 4 18 Oudantn 7 07 8 14 10 48 4 84 Oo dA 7 88 8 17 9 81 9 69 10 69 11 1 18 111 18 8 41 4 87 6 80 8 07 7 998 88 AHSTIKOAM OVDA 7 10 8 18 9 6 10 49 8 81 tJl 1 14 M 1 19 ILUlMt M8 Awtordui 0 SU In dt giatanD gebonden Tergtdering Tan de fdeeling Toor do geschillen ran bettuar vao den Kaad van Estate ii iof ekomen eeo koninklyk beilait boudeDde besliuiog Id ds olgeoda uak De aaoTnge on pcDHoen ran den beer Albert LaogerboiKea van Urea eertol ootilagen direeteor dei opgehefen bargeravoadi bool te Goada Aao adreasant ts mei iag ug an 1 Jali 189C een jaariykscb penaioen toegekend ran f 278 Van 1 Jani af tot en met 30 September btdaeizoen zolleo door de ExploitatieMg alléén del Zondage ééodaagscbe retoarbiljetteo oii$6geith worden van Oonda oaar a Grareahj e De pryxen z a loor de drie klasaen reipectiafeiyk f 1 60 f 1 25 en i 0 80 aohtarvolgd daehfc blooiahoofda mai denêonon arm omboog eo dezen ataanende mat den anderea de liakermoaw zyner jaa aan flarden en blykbaar moeite daende om niet laid te kermen Het aigualemeot vao dezen man loidfe Omilreeks 30 jaar oud oageveer 1 m 75 lang dookerblooJ steil haar bleek maar getond oitoriyk gekleed io donkere ja donkere broek en wit overhemd De commissaris der e nectie barean voormalige St Pieterithal verzoekt omtreat dezen man ioüchtiug flet iu het verbrande perceel gevonden zilveren remontoirborloge heeft voor zoover men tot beden te weteo kon kumeo aan geen der bewooera toebeboord ladien er misdaad in bet spel is ia het dos best mogelyk dat dit horloge van den dader afkonatig ia Den gaaiK ieo dag is gisteren bet perceel door politie eo joaUtie doorzocht echter zonder belangrgk resulUMt lo de jl itaaodag geboaden verfiaderiag der TOoroititrevende kieevereeniging Volkibe aagc te Stotwgk ii met ajgemeeoe itemmea tot caodidaat roor de a a f erkieziog tro eeü lid der Tiveede Kamer in bet dittrict Bodegraven gekouD bet aftredend lid de beer A Knyfl Hz Giiteian ttacbi i te Reeawijk de boereowoniog hooiberg en acbnor van Hermaaoi VerkUy door een onbekende oorzaak geheel Id dm aaob gelegd Naar nen feroeemt zyn de geboowan ferzrkerd behalve de ioboedel en nelkgereediebappen welke gedeeltelgk rerxekerd waren en ook allen ferbrand zgn Voor de openbare acholen D en B ie WaddiogiTeen werden ter aecrelarie 73 toegaogsbewyzan voor nienweliogen afgegeven Naar aaoleidiag ran het jongate randabealait ia zake dn gasfabriek te Woerdeo beeft de heer R TED Wyk lid dergascommiaaie zyDODtalag ganoman Te Ooriaehem zyn deie week de vleeacbpryieo door enkele lagers met 5 ü 10 ets paf htU kilogram verlaagd Mei ingang Tan 18 Mei 1807 wordt bepaald dat reizigera van atationader lyu Amstardam Breakelen beitemd voor aUtions der Ign Woerden ljeideo met trein 111 vertrek 2 10 ran Amaterdam tot Utrecht mogen doorgaan n aldaar overgaan op trein 1994 vertrek Uireobk 3 26 Dinadag jwerd meldiag gemaakt van het aaoboaden van den man die eeo kiod uit het II K Liafdegeatioht te Steentaykerwold beeft medegevoerd Het meisje de 14jirige A M Hcheidweiler ia weder naar t gebouw teruggebracht Da man hoadi staande de vader van bet kind te lyn en gehandeld ie hebben op verioak van i meisje Den IGdeo Met dea morgana r yn op de openbare straat io de Stulatraat te Amsterdam fOor bet perceel 12 waarin dea oacbta brand is gewewt gedeelten huid gevoaden van een meoschenhaud en wel de hnid van ier vio gera met de nagels er aan Des namiddags is aio den Groenbargwal aldaar eeo soortelijk Htttk haid van eeo duim gefondeo eveneens met den nagel tr oog aan beTOStigd Aaogezieo het V03r de justitie van groot belang i te weten wiens hand op dusdanige wyze werd verminkt verzoekt de Commiasaria van Politie in de Ie sectie aldaar voormalige St Pietenbal deugene geneesheer apotheker verple ater of particulier die in deze aangelegenheid inlichtingen kan geven zich zoodra mogeiyk aan zyo bureau te willen vertogen Dezelfde Commisaaria van Politie verzoekt iolichtingen omtreot een peraooa van ongeveer 25 jarigen leeftyd middelmatig laug bleek van gelaatskleur met donkaren knevel en atgven zworteo ronden fantasiehoed op die Zoodag jl ten ongeveer half twaalf uur aan den Amstel tosBoben Zwanenburg eo Groenburgwal aldaar ia opgemerkt blykbaar veel pgnlydende en zyue banden in zyne kleediag verbergeode waaruit bloedaporeo op de straat zyo achtergebleven Eeo bykana ongeloofetyk geval heeft zich voorgedaan i i het Ruasisebe departement Cheraa n De Odeaakt Liatok vertelt er het volgende van In het dorp Slobotka Tornofka by Tiraspol wonen aan de vruchtbare oevera van de Deatrveel Raskoloiki die een soort klooatarleveoleideo geheel afgeacheiden van de wereld Onder deae sekte waa het geracht in omloopgekomen dat den Isten Jao 1897 de wereldzou vergann i een groote komeet zon koeDeaeu alles verwoeaten daarna sou bel laatateoordeel aanbreken Biaoenkort sollen door oeniga firma s bier te Iftude ep enkele der Tooroaamste HtatioDS der 8taatii Oorwegeo automatische toeatfll n wordeo geplaatst voor de oitgitte van verzekatiogipoliaaan Naar wy varoemeo zal er ook nn evenals bet vorige jaar gelegenheid zyaztch tegen teer verminderde ptyaen oaar Parys te begeren De Maatacbappy tot exploitatie van ataataapoorwegeo beeft bet plan tot dat doel op Zaterdag 5 Tani een extra trein tedoeoloopeu naar Paryt terwyl da firma Liaaene de leidiag io baodsn beeft De terograia lal op 10 Jooi d a T plaatahebben m In den zomer rau 1896 werd 4p groote volkitellin aangekondigd en natuurlyk werd die volkstelling met den aaastaaudon onder gang der wereld in verband gebracht De Raskoloiki besloten do aan bet heil hunner zielen te denkeu en gelouterd door kwaleo eo pya voor Qoda troon te veracbgnen Zy sloteu ziob in hunne kloostera op Toöo de tellers den 21 Januari vau dit jaar kwamen om de formnliereu der volkstelling iogevold terug te halen vonden ay alles gesloten eo door een klein poortje werden bu de papieren onio gevuld teruggegeveu met de boodschap dat zy niets te weten zouden komeo omtrent de daar wonende kluizenaan Da overheid liet na de bewoner vgf in getal naar Tiraspol brengen waar zg io de gevangenschap echter alle voedsel weigerden zoodat men ze weer in vrybeid stelde brand in de Staalatraat te oog bet ii otgende worden Omtrani den Amsterdam kan medegedeeld Thana blykt dat werkelyk oomiddellgk na da ontploffing in den nacht van Zondag op Maandag kwart na eeuen in do bnnrt der tStaalstraat en wet in de Zwanen ba rgerairaai een man ia gezien loopende alsof hy zich mrmmm Wat evenwel iedere verwondering gewekt had wai dat slechts vgf Raakolniki daar gevo den wareu hoewel meu wist dat er meer dan twintig m de klooaterfvouingen leefdso Ër werd verteld dal uit vrees voor ds komeet en de volkatelling leventien man naar Jasaj in Romenië waren oitgeweken doch het bleek spoedig dat dit niet waar kon zgo De familieleden die buiten het kloosUr woonde beirnnnen nu aan te dringen op inlichtioiteno r a u ll l 19 18 11 88 11 88 11 48 1 81 18 89 18 86 18 88 18 89 18 48 18 88 e 35 t 8 49 t ce 5 i t ot n ia a i6 Ï ÏS J 8I 7 aa 7 4 T II Oaiid Hooidnelit Nioiwnketk 0 IW1U BoltndUB EoltinUa Otp Ua Hi iir kerk lloordnobt ttooda 4 0 a 87 9 84 10 11 11 18 f f V i 9 40 9 4710 13 lO SO 11 38 7 88 8 8 40 9 98 18 87 9 88 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 88 11 80 i ot t u S il B I7 7 48 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 ll t 19 08 18 47 OODDA OKNBIAS So di Z niihui u MMrk palle Zoatarmeer ZegwuTd Voorburg ütf 8 7 80 80 9 17 9 84 10 14 11 18 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 8 64 8 11 7 84 7 49 f 88 8 84 9J4 10 89 11 18 XM 7 48 8 48 18 40 J l 8 Ï T 68 8 61 f 18 61 i V 8 07 9 08 r t t I i 1 08 i f 8 86 10 87 iU 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 48 1 48 1 10 8 08 4 16 6 18 6 66 8 88 8 89 8 114 8 81 9 9 88 10 88 11 8 11 44 8 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 t 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 89 11 18 11 18 O t D A U TUCHT Uondl 6 80 8 87 7 88 8 Jl 9 07 10 1B 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 01 Uudaw 6 46 8 14 f U H 8 87 Wowdesl lS 7 r 1 18 11 49 8 46 8 84 UtlMkl 8 18 7 88 8J8 9 0 9 39 1 81 11 46 18 38 1 91 8 01 8 60 6 01 G o D U A10 87 IJ 7 81 8 88 Mi U ll 1 10 10 17 18 88 lUl 8 48 18M H 8 16 8 11 JT AII8TIB0AH 18 10 4 11 O yaoëdua 0 81 un 1 11 ranurmt en hei boarsabedrgf loo goed ala ib1 ataai Da kantoren van allerlai ooort boad n ter oaowernood hunne klerken aaa zelfs werden er veraoheiden ontatageo en io iobanneaburg loopen honderden zonder werk Dit allee heeft oaionrlgk tea volge dal de handel gevoelige Terliezen lijdt en oagenoeg atit ataat lerwgl oienwe zaken niet geèntameerd wonleo ioodat ook lo deze branche geen nieawe werkkrachten noodig zyo Ook de bouwwoede neemt sterk af en de waarde der bo zen gaat zeer achteroit terwgl in Johannesburg vele feegitaao zoodai hek aan metaelaara en timmerlieden af te raden ia uit te komen te meer omdat ar vela Italianen oitkomen die reeda beginneo tegen lager laoneu te werken Voor de laatst oitgekomeoe werklieden ia bet onmetelijk zoowel hier als ie Jobannesbarg werk te vinden de directie dar Ned ZuidAfrik Spoorwegmaatachappy gaf reeds aan veraehilteode vrgkaarten om langs de Ignen te trachten werk te krggeo velen keerden ook hiervan ooverricbter zake terug Ook de politieke toestand Igki jKpaonsa en velen sgn baog voor het oitbreken vao eeuen oorlog Leiienda op deze veracbgaaeleo mynheer da redacteur ia het mgne overtuiging dat de tgd niet gunstig ia om op goed geluk bier heen te komen Wel ia het een feit dat de toaetanden hier apoedig veranderen toch ia groote voorzichtigheid aao te bevalen Ik heb de eer te zgo boc achtend Uw dw dr E D TILANÜS lid der flrraa Tilanoa Van Grieihojaen Pretoria Het Nederlandach Laodbonwweekblad bevat een aapplemeotprogramma voor de Nationale en Internationale Tentooostelliug van de HoU landsche Maatachappg van Landboaw in September a a te a Graveohage te honden Dit bevat enkele kleine wjjzigiugeo van het ooripronkelgke Programma doob vooral zeer belangryke aanvullingen waardoor die ientoonaielling hoe langer hoe meer belooft het 50 jarig jubileom der genoemde Maatsohappy waardig op te Inisteren Behalve eenige nieuwe afdeelingen voor zware werkpaardeo vee zoowel fok ata vet vee geiten wotvee bgeoteelt enz is er door den Ministar van Oorlog de g elegenheid opengesteld op Vrydag 24 September a a artillerie remooie paar den aan ie bieden Ook zgo vanwege de regeering nlt Hoofdatok fiinneulandsehe Zaken en Staatabegrooting balaogrgke bedragen beschikbaar geateld ala prgzen voor vee en paardeo tervgl zooala men zich herinnerioneren zal door H H M M de Koningin en e Koningin Regen tea maatschappgen en vele particniieren ook belangrgke prgzen zgn uitgeloofd die nog nader in voormeld SopplemeotProgrammn worden aange ven Tevens bevat dit atnk de opgave van vrgdom of vermindering van kosten toegestaan door verscbilleode middelen van vervoer en ten slotte een uitgebreid programma voor tentoonBialliog van posidniven en internationale wedvlucht die tegelgk zal worden gehouden Het liet zich verwachten dat het igdperk van den overgang van een oude iet een nieuwe reeling waarin thans de personeele belasting verkeert van invloed aou zyn op de opbrengst der rykamiddelsn in April Die invloed biykfc zeer merkbaar te C n geweest de genoemda belasting alleen heeft f 977 100 minder opgebracht dan verleden jaar In het geheel is de opbrengit der maand ad f 10 453 500 9 6 ton minder geweest Ër is weer eeo nienwe reclameprent van de Delftache alaoliefabriek aan de moren veraoheoen Bovenop een kasteel hangt een jnffar met een geweldige klomp bruin haar over den moor en wuift mei een beddelakeo naar twee ge i 8 81 8 61 7 88 7 69 8 08 8 18 8 88 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 1 18 10 88 8 68 9 10 7 86 8 0 11 80 10 09 r 10 64 8 87 9 47 8 84 7 46 10 89 6 8 88 7 68 f 7 18 D7 7 998 88 8 07 10 09 9 98 9 38 9 48 10 9 10 34 10 64 11 10 5 8 41 4 41 4 41 1 49 8 18 7 41 t 48 1 41 9 41 lU 10 81 10 07 haroaiU nuumen die te ptard w anelln ieder mrt een gala flMob in de hand £ a op don voorgrond ataat eeo tweede joffer met een trg bedrukt gezicht te kgken omdat za haar fleeeh alaolie heeft laten vallen die beatemd vraa voor t aaumakao van eeo donkergroene rabarberblareoaatade die op een tafel staat Het geval ia zóó treurig dat zelfa de bood vao de joffer ar eea gehuil over aaobeft Statan Oenaraal ie Kihib Zitting ran Woensdag 19 Mei Bg de behandeling vac het Ëenstractaat verklaarde de beer Branteeo van de Zgp voor het tractaafc te tollen stemmen maar by ontkende de billgkheid e van dat Nederland de helft zon betalen van de tot dusver door Doitsobland gemaakte werken en hg verklaarde te zolten stemmen tegen de marioererbooging De heer Hahusen juichte bet tractoat toe en weea op het groot belang dat Nederland er hg heeft dat de watergrena mot Duitachland worde vaatgeateld De miniater Roëll verdedigde het tradaat en de betaling van de beUt der kosten hg hield vol dat Nederland bij het Kemskanaal belang heeft en zetfa Delfzgl by de verbetering van bet kanaal Dorimond Ëmden De zaak der regeling van de watergrena zei de Regeering overwegen Het Ëematrsctaat werd diarca goedgekeurd eo de verhooging der marinebegrooting aangenomen met 43 tegen 1 stem Daarna werd behandeld de nadere regeling van het anccesaiereahi verBchiltenda wyzigiogfo o a tot ko er overgaogsreeht voor vreemdaliogeo De heer P ls bntreed de boitenaporige bclaating ver hooging voor vreemdelingeD De beer vao Zionicq Bergmaon protesteerde tegen den inbreuk op het eigendomsrecht door acbenkii g gedaan zekeren tyd voor d n dood als ontduiking te beschouwen by achtte de bepalingen van bewaarneming verkeerd en bet hoog recht voor vreemdeliugeo afkeurenswaardig en onraadzaam tegeuover bet buitenlaod De heer van Boneral Faure betoogde dat de bepalingen omtrent schenkingen in deze wet niet atrgden met het bnrgerlgk recht en bg verklaarde voor het ontwerp ie sgn want bg verwerping zoo men aan oneerlgken een bandaanleiding tot ontduiking geven Tgdena den dienst ontstond in de SaintDenia kerk te Luik brand 3et vuur was spoedig gebluscht maar in de paniek die ontstond kregen verscheidene kinderen kwetsuren In dep laatateu tyd wardea te Newyork verscheidene vrouwen vermoord door ze met een airop te worgen eo dao van bare kostbaarheden te berooven Oe moordenaars volgden de slachtoffers op hare kamers waar dan het misdtgf werd gepleegd De politie heeft een paar der kerela die eea heele bende acfagnen te vormen in handen gekregen De dames eu het wielrijdeo De bekende Franscbe aestbaticna Adriaan Cambray geeft in een der meeai bekende Pargacbe tydsohrifken het volgende antwoord op vier geatelda vragen welke bet wieiryden der dames betref fen Eerst de sociale raag Vrouwen verliezen niet eooats men meent over t algemeen meer tyd met wieiryden dan met andere tgdroovende bezigheden die ztj hadden zooals bezoeken afleggen voor zy fietsen en vrouwen die geen tgd hebben doen bet nu ook niet De tweede vraag ia of bet wielrijdeo gezond ia Deze vraag ataat buiten allen twgfel Bekende artsen hebben deze licfaaamabeweging niet alteen aanbevoleo maar ook al voorgeschreven Ër zgn echter ook wel ariaeo die fietsen Is Bcbadelgk beachonweo Ten derde de aestbetiache vraag Daarover gaat hg mat phiosophiacbe en diplouatiache alnwheid heen 1 Deze vraag ia voor hem een zaak van amaak Het ia rcrMhilteod bg de personen die fietieo £ en dure hond Dat men voor raahonden in Holland aomtgda goede prgzen maakt wordt naar men one mededeelt bewezen doordien vao den beer O Briokmao te Amaterdam z o ood doitscbe jachthond Tref ▼ oor f1200 gekocht ia men zegt voor de Ooaiersche prinsen die ons laad bezoeken De houd zal in hooidziwk gebrnikt wordèo hg de olifanteojachten Blen 20 jarig meisje in Deo Helder had een paar koperen oorknoppeo in de ooreo gedaan Hei eeoe oor werd weldra bloaw eo de geneesheer conataieerde bloedvergiftiging waaraan het meisje later ia bezweken Rtvierre en Cordaog hebben zich du reeda laten inaebryven voor deo wedatryd BordeauzParjja in 1898 Cordang staat No 1 op de Igst en Bivierre No 3 Hy stelde er prya op onder dit nommer te worden iogeachrereo daar hy zoolang hy reeda meereed ateeds ditzelfde noaimer had gehad Te LandoB ia op een veiliog een exemplaar verkocht van Shakespeare s Merchant of Venice in de zeer teldsame qoarto uitgaaf Hei atnk dat het jaarUl 1600 droeg werd met 315 pond aterliog betaald Bnlteiilaiidsck Ovenlekt Zoo ia dan feiielgk de oorlog in hat Ooetea valtt Eoroda geëindigd De aaltan heeft laak gegeven aan Ëdbem pacha om niet laoger aanvallend op te treden en daar de Qriakacbe bevelhebbara al eenige dagen het bevel badden zich tot een airikt detensieva houding te bepaleo is het gevaar voor een nieowe botaiog voorkoaen De groote moeilykheid kont tkana aan £ n dat is voor Griekenlaod vredeavoorwaarden te Oedingeo die het toch reeds arme rgk niet geheet vernietigen eo waarbij den Turk geen Griekacb grondgebied wordt afgestaan Dit is naar de Timeat doet uiikomeo geheel in overeenstemming met da aultana eigen vrgvillig gegeven verzekering aan de mogeodhen vóór de oorlog uitbrak dat bij niet verlangde zgn Rgk uit te breiden door veroTering ëu deze gematigde bonding betoogt het blad is onivrgfetbaar van grooten invloed geweest op de diplomatieke actie der mogendheden die deo sultan zulke klaarblgketgke voordeelen beeft bezorgd Lord Satisborj heeft thana aiidrokkelgk verklaard dat de mogendheden niet zullen toe laten dat Christengemeenten in Tbeasatiü ander de regeering van deu sultan komen Dit is doidelgk £ n de Porte kan bat zich voor gezegd houden De inlyving van TbeasaliS ea het herstel der grensregeliug van 1881 kan zy gemat uÜ haar vredeavoorwaarden acbrappsn Het efficieele programma voor da viering van het feeat ter herdenking van de 60 jarige regeering van Koningin Victoria is thans vaatgeateld eu door de koningin goedgekeurd Het Inidt als volgt Op Zondag 20 Juni heeft er een plechtige kerkdienst plaats in de St PauU Cathedraal Maandag 21 Juni vertrekt de koningin van haar kasteel te Windsor en komt iu Londen om de godadienatoefvniog welke door den aartabissebop zal worden geleid by te wonen B M zal dien dag de koninklgke verfdenwooidigera van veraehillende voraten met gevolg ontvangen in het Buckïngbampaleis waar velen van de aaozieulgke gasten des avonds zullen aanzitten aan een gala feestmaal Op Dinsdag 22 Juni verlaat de Koniugio het Bucking ham pa leia en gaat met baar gevolg naar de St Panls cathedraal Dienzelfdao dag verleent zg andiëntie aan de gezanten der Kolouiën en dea avonds wordt weer eeo feeatbanket in het Bnckingham paleia Dan zal ook de algemaene illnrai plaats hebben Maandag 22 Joni wordeo der Koningin dq voormiddi a adressen van hulda aange den door het Hoogerhois en het Lagerbois ontvangt H M ook in andiëatie de borgemeMters wien zy in het paleis eau lunch aanbiedt Dea namiddaga keert H M naar Windaor terog Bg haar vertrek zullen de leerlingen der lagere scholen in feeaidoa bgeenkomen op CoaatitotioB HilU waar eea gala voerstelling en een opera gegeven wordt Op baar weg naar bet kasteel wordt H M te Slougb Eton College en Wiodaor door de plaatoelgke autoriteiten gecomplimenteerd Op Donderdag 24 Juni zullen de koningin eu het hof een grooten optocht met fakkellicht bgwouen vao de leerliogen vrq bet Ktboncollega op bet kaateel van Windaor Deozelfden dog zal de markies van Saliaburj receptie houden en zal een gala bal ia hei Backingham paieia plaats hebbeo Voor Vrgdag 25 Juni zgn nog geen feeateIgkheden vastgesteld Het ia evenwel waarftcbgulgk dat de koningin des avonds een djoer geeft Op Zaterdi 26 Juni zal H M eene groote marine revne houden ie Spithead en op Maandag 28 Juni geeft I M eeo gardeoparly op bat Buckinghampaleis De Koningin verlaat Vrgdag a s in gezelschap van PriuHs Hendrik van Battanberg en haar fa ie Wiodaor en begeeft zich naar Schotland waar zy deukt ie vertoeven tot 17 Juni De Koningin keert 18 Juni te Windsor terng De Oostenrgkache Kamer is er eindelgk in geslaagd zieb recht te verschaffen op den naam van de ramoerigaia en minst beschaafde volksvertegenwoordiging c van Europa Wat da Franscbe Kamer af en Ipe te aanachouwen heeft gegeven ia maar kinderspel by de tooneeleo van Dinadag in het hooge Hiia van Afgevaardigdea te Weenen De oppoaitie kreeg hg den aanvang der zitting twiat mei den president over de reeling der agenda en oen deze gesteund door de reebterzydp zga wil doorzette bealoot de linkerzijde den spreker oog wel een der bonnen ie beletten het woord te nemen Ala atraatjoogens h gonoen de afgevaardigden te sobeHeo en toen zg mei de stem niet gene iawaai naar hun zin konden voortbreegeo werden handen en voeten te hulp geroepen Bet was een onbeecbrgfeiyk toooeel De gekozeuen van het volk achraeowende scheldende gillende slaande mei de vuiatau op da tafels stampende mei de voeten op den grond omdat zg ban tin niet kregen Drit iran Uog dourdo het riunoart unaeoi reraiaderend dan weer nut verdabbdde hevigheid opaiekeod wanneer de redenaar wilde beproeven te spreken Toen waa bet nit mei het Jobagedofd van deo vooraÜter Bü hief de zitting op eo verklaarde dat hg de Kamer wet aehriflelgk soa bgeeoroepeo voor de eerstvolgMide xittiog De regeeriog is voornemens bet parlement maar te verdageo wanneer tnlke toooeeleo herhaald worden De afgevaardigden hebben dan tet dan bwfsi tgd on een werkje over de wellevendheid te latea eo te bedenken wat hun plichten zyn ala vertegenwoordigers van het Ooateorgkacbe volk De reeda aangekondigde boodschap van president Mo Kinley over Cuba aan het congres dar Veraenigde Stateo heeft den volgenden inbond Uii ambtelyke bertcibteo van de consuls op Goba blgkt dat daar een groot aantal Amerikaanscbe borgera sgn dia geheel sooder middelen van bestaan gebrek hebbeo aan voedsel eo gen eea middelen vooral in de laadelgke districten in het midden en het ooeten van net eiland De laodboowera wordeo in de nabijsynde steden opgehoopt waar sg werk nog geld hebben en de plaatielgke overheden sgn welwillend maar niet by machte om in den nood vao bon landgenooten te voorzien veel minder in dien van onse landgenooten De coosnl generaat Lee Mhat hei aaotal gebrek Igdeode Amerikanen op Cuba op 600 tot 800 c la de Boodschap wordt voorts oaabovolen eeo krediet van mioateos M 000 dollere ter bescbikkiag vau Sherman te atellan een gedeelte van die som sou door Sherman gebruikt kunnen worden om reii eld te vertirekken san da Amertkaausche onderdanen die naar de Vereenigde Staten wenachen tarog Ie keeren Zonder veel discnssie keurde de Senaat de kredietaanvraag goed In achtien minoten was de gebeela aaak afgehandeld Aaders ging het io de Kamer Da afgevaardigde Bailej verlangde dat in de motie tot bewUligiog van het krediet zou worden opgenonan de bekende anti Spaaneche motie van senator Morgan De afgev Diuley bestreed den vorigen spreker maar deze bleef ziob verzetten tegen de onmiddetigke behandeling der motie die daarop werd nitgesteld MARKTBBRXOHTKN Oonda so Mei 18 7 By matigen aanvoer van granen weren pryseu heden ongaveor oarntHadard Tarwe Keeuwube 6 B0 Sk t 9 Uindare dito e 80 Si 6 40 Afwijkende S 86 a B 70 Potdsr ƒ 5 75 k S5 Bogga Zeeawsohe 4 0 i f 4 W Polder f 8 90 k ƒ 4 baiteolandsohe per 70 kilogram ƒ i f Gerst Winter 8 7 i 4 10 Zomer 8 40 il 3 80 Ohevallier 4 B0 4 B BO Karer per heot 3 S0 a 8 76 per 100 kilo 7 t a 7 80 Heaoepuad totandsob 6 40 6 80 Buiteclandscbe B BO B 7S Kanarisuad B 78 4 7 B0 Koolzasd nieuw Krwten Kookorwteo ik ƒ W ii kokende fi SB 6 40 Baitenlandsehe roererwten per 80 Kilo ƒ 4 60 i 4 80 Boonen Braine boonen ƒ 60 l 8 Witte boonen i Dttivenboonan a 6 16 Psardenbooaen 6 S6 ï 6 60 Mais per 100 Kilo BoDta Amerikaansohe f 8 60 k S 80 Cinqoantina 6 50 a 5 76 PoxsniaD 4 76 k ƒ 6 Inlandiche matliog i f TcKifABKT Melkvae weinig aanroer handel blijft traaftVette varkens goada aanroer kandal vrg wel IS a 18 ot per half K Q Biggen voor Eageland weimg aaoToer handel matig W t II ot per balf KG Magera biggen goede aanvoer handel maüg 0 76 l f 1 26 per week Vette sohapen reH asDVoar handel matig 17 k 15 Wei Lammarea goede aanvoer handel vrjj vsl 6 k 11 Naohtere kalven goede aanvoer kaadel vrg wel ƒ 4 k Fokkalveren 7 i 10 Aangavoerd IIO partyen ksaa Handel vlag la lual 38 k 24 e qual M k 81 Zwaardera KoordHolland oke 80 k 4 Boter weinig aanvoer handel ving Oo boter 0 6 k M Weibottr 0 80 k 0 90 p Kflo bA StaatB loteriJ te Kluu Trekking nu DDsderlUg iO Mei No 10 lOOOOI No 18848 UOO No U1I5 1881 l 61 eoUdtiedw lOOO No lois 6u S818 7084 t3a imu iittt n 13841 ieder 400 No 188 I 4a8 en 19I7S ieder 100 No 4 1588 4Sli 1116 301 7t 14 04 18107 18831 Q I0808 ieder 100 J Prgun vao 70 II 8437 ISi 7880 10M7 1I98I UOSS 18881 Ut Itli 6t08 7901 I081 Ua 8 1 19 18787 ito S89S 3984 8090 10882 118 8 13174 18913 888 3907 3963 8347 11044 134I 13831 KOtS 377 1979 5973 8381 11048 13473 13364 19177 413 3007 3974 8608 11034 18491 103SS 19494 444 3070 3003 8699 11U8 13323 13306 193 7 f41 3094 8134 8781 llltt 13710 18643 19863 373 8191 lts 8763 1131 IS80 13700 19866 814 3196 6167 8803 11818 1S80S 13703 19988 87i 3138 6144 8843 11366 13830 167t7 10007 946 3198 6288 9033 11403 138 6 13816 lOOli 1016 3382 3640 UI 11488 1387 13888 20010 1079 3890 3394 9319 11348 13 71 13 37 10081 1098 4114 340 378 11716 13933 17I3 10100 1301 430 3 1 M7 11713 14011 ITMt lOlK nio iOII 17 34 IO l 17 74 10393 17001 10343 17 31 10414 173 3 10 03 17811 lOBli 17911 l 00 17938 106t 1 084 1033 18469 109 4 13 13 1097 138 2 10993 13 3 4307 141 4391 1450 4441 1846 4710 1668 toil 1803 5180 18 3 803 1139 443 1218 496 1171 t 33 1101 37 1360 66 8402 70V 24 0 730 Vin 437 7 9433 es 9 9487 69 0 9 88 7041 9649 7043 9770 70iS 9301 7061 9909 71 7 10087 7 69 10103 7338 101 7349 10341 7778 10 18 7840 10 17 n3 14101 118 8 14 11 110 3 14 12071 14 86 11137 149 8 11H9 14 73 111 2 1 106 11166 1 133 11173 1 414 11364 1 4 11417 1 333 114 6 1077 18717 1 894 11917 18 31 Onlvang en de N0DVKAUTÉ8 in PARA8 0L8 doch sullen niet geétaleerd worden A van OS Al Kleiweg G 73 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 20 URI Vrkït IMkn 83 7V 104 41 ♦ ie 1 97 e 9 108 i 61 18 10 96 1 41 100 w 4 31 380 9 i mm 100 34 100 103 143 7 mm 18S 1001 74 13 107 lOl 104 116 100 r 64 Ito m 98 31 M 78Vi Ibl 101 100 100 131 1 1 ead lOOM i 43 1 2 18 108 1 70 mm 107 21 ♦ 4 187 mm 118 108 106 108 108 m 118 119 mum 32 UI 1 NeiniuHD Cert Ned W S i dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNQie OU Qeqdl l881 8 4 Itaui iDtehrtjviiig 1882 81 OosTRKft out io papier 1868 A dito in rilver 1338 3 l oKTuaAL Obl neet ooupoe 3 dito ticket 3 RuiLiKD Obl llineeol 1 94 4 dito leeont 1880 4 dito bij Halka 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in oiid leen 1883 6 dito dito dito 1884 t apuKJl Ferpat eohnld 1881 4 TuHilj Oapr Coov leen 18 0 4 Qeo le nia eerie D Oee Ie nitjt lerie C ZuiDArt BiF T obl I89 8 Uixico Obl Bnlt 8eh 18 0 3 VlMiuiLA Obl 4onbep 1 81 ivnuiUH Obliidtien 18 1 8 Uaiw L U Pr Liaa oert 3 Nu Moll IJ Spoorat UD aand Mg tot Kipl V Bt 8pv aand Ned Ind Bpoonregm aand Ned Zuid Kit Bpn aand 6 dito dito dito 18 1 dito 3 Itiui 8poorvvl l887 8 A Kobl 8 Zmd IUI ap iiiü A H obl l PuLIN Wanobau Weenen aand 4 atltl Or Kuu Amkuii Gent 8tad Rotterdam aan 8 BlUlII aud Antwerpen I8 l7 tVi Stad Bruiael 1886 1 HoNd Tbeili Begullr leaellub 4 OoaTiNB Btaataleeniog 1860 K K Ooit B Cr 1830 3 Spahji Blad Madrid 8 18 3 Nu Ver B Hip Bpobl oert Bargarltlk Btand QEBOREN 17 Mai Pjrttr oodm W F J Loowinbeiour o k Il seco Erp 19 Adrinoiu sgden A nu Vliet a O J Brkndiiiit j Dirkje oodei T den Hoadgker o D i de JoDg Daqwe oodare J Laitjei eo i C Hoogeadoorn 20 Uartbi Coroelin Cntbsrioi oaden P J Schloeatr ta A FiiDnet OEUUWD 19 Hei B H Ofoenendal an 0 Huebroak T Broer ao M F u WUgeo A B fu dw Kiod n T it Broia r