Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1897

36ste Jaargang Zaterdag 22 Mei 1807 No 7878 ftOüMHË mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatit raa 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend plaatsruimtOf De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 26J franco per post ƒ 1 70 1 Afaonderlyke Nommers V UF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Per bas 90 et doozen CO en 30 et pakjes l6 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegea anot bg Hoenders en alle Ploimgedierte i 0 45 per i flesch Dooen met voet tfr verdelging van ratten n muisen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebroikeBanwyzing Heereii eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor BeeawUk GEBOREN AothonU Margaretha Maria oadara B J Nreracholten en C de Korte OVERLEDEN A J fan dar Meerich 33 j ADVERTENTIEN De Firma O PRINCE en ZONEN zal den JVlfÊf M 93 bö enkele inicbröiing aanbesteden Het wegbreken en in ijzer weder opbouwen van een Baanloods met Kantoor en Kaohelhok Beitek en teekeuing ign ter inzage in het Kantoor KATTENSINGEL Q 79 AANBGSTËDII G Op ZATBROAO 29 MEI des Toormiddagi It nur zal door ondergeteekende namena den WelEdelen Heer P KEIWBEBGEN te lUeumjk in het Koffiehuis Tan den Heer A DAM Kleiweg Ooudüf worden aanbeiteed Het bouwen van een dubbel WOONHUIS met WARANDE op paalfundei ring en het maken van eeri OPHAALBRUG aan de Oude Gouwe te Gotula Aanwijzing WOENBÜAG 26 MEI morgen 10 nor ter plaatse Bestek en teekening zgn tegen betaling van l verkrijgbaar bü de Boekhandelaars J TIN BENTUM Zoon te Gouda Inlichtingen wordan verstrekt door den Architect H J NBDERH0K8T Ja douda 312de Hamburger Geld Loterij guutoriuerd Recoritrolaord gewaarborgd door de rogeeriag Trekking 10 lUNI e k IIBOOO origtueele loten S8180 geldwlnsten Ifldor uutler lot wint HOOFDPRIJS in kit gelakkijsl geial or 500 000 Mk De enkele telSO galdwiniten lijn lolgeadermata ingedeeld i Mark Mark 1 S 98 5 10 106 Sti 1518 40 900 001 900 000 100 000 75 000 70 000 i OOO 60 000 5 000 50 000 000 a 80 000 1 S0 000 i 10 000 Èi 6 000 8 000 i J OOO i 1 000 i 400 i 800 etc etc Da klein l6 prijs bedraagt Mk 91 Alle 5B180 getdwinttea worden io 7 spoedig op elkander volgends klancn ailgaloot vuna ieilero Irakkiag aan den winner nillielnald Tegen iniending an het bedrag In NaderInndsohe raunlbillets Nederlandiohe poatzugelsof per postwisael ovananden wy ds origineeleloten geldig voor da Ie klasse wsarvoor deprijs weltelijk is vast gsiel N Fl 80 oU voor kwart orlgineeU loten 1 80 balvs 3 80 gehsela Aan elke lottoezending wordt het offioieelo Irekkingsplan h goioagd waaruit alles juist ts herstan is Zou dit Irekkingsplsn nist aanstaan lijn wij bereid vóór Let begin der trekking de toegaaondeii origineele loten ook terng ta neven en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour ts Benden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbesiltcr tonder dat hij ons daarom vsrsookt de oIRoioololrokkingsidst HOOFDLOTEEIJ BÜHEAD Isenthal A Co HAMBURO Dnitsohlasd gcelableerd 18 lO BnM INKEt O ShinMVr R l KU Hl iMIM Hl V S IfFKM Drak laa A BBINKUAN k ZOON Qooda STEDELIJKE ZWEMIKRIGBTIPJG te Gouda Het bad wordt geopend a s Zaterdag 22 Hei ABONNEMENTSKAARTEN zgn te bekomen bü den Sanetaris der Commiaaie Wgd traat No 49 Namens de Commiaaie A D TA VBEUMINGEN Secretaria GEVRAüGD EEN Patsoenlpe JONGEN die weoscht opgeleid te worden in eeu Mt rak Adree Baren dezer Conntnt onder No 2432 Prijstrekking 10 Ml 500 000 Mark aU hoofdpriji in bel geluVkiffit geval biedl de nieuivste groate Üeldv rlotiti die door de Hooge KagaeriiiK an lianiburg goedgekeurd eD gewaarborgd ia De roordeelige iDriohtiog ran bet nieuwe plan beataat daarin dat ia deo loop ran sleobta weinige maanden in 7 forlotingon ran 118 000 loten 50 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark tor rolledige btMliasing sullen komen daaronder r ijn kapitale prezen ran eveDtueel 600 000 Mark bg uitnemendheid eobter 1 prijs a M 300 000 prgMQ l M 20 000 1 prijs a M 300 000 86 prgzon iiM 10 000 pryi ü M 100 000 56 praten a M 6 000 2 prijzen a M 1 prü a M pry s ik M 1 prijs a M prfji a M prijzen a M 1 priJB a M I prijs a M 76 000 lOflpryMHRM 8 000 70 000 108 prijzen M 1 000 6 000 8U rJJBenaM 1 000 80 000 UlSprijxen a M 400 65 000 S6 63pryE a M 165 60 000 19 90 pr il M 800 800 40 000 134 104 100 78 45 80 000 81 Os aanslaande eeiite pr alrokkiag deur grooto door deu Staat gewaarborgde Galdverloling is van ambtswege bupaald plaats te bebban op den 10 JVNl e fca en kost hier oor 1 gebeft orig lot aleobts Mark ti of 3 60 1 half 8 1 75 l kwart w f l f SO togen intending van het bodrag per postwissel of egea rembours Alle ooraroiasies worden onmiddell k roet de grootste lorgvuldtgheid uitgevoerd en ieder speler outrangt von ons de met bet wapen tbd lUn Slaat vooraiene Origineele Loten aelf in banden Bü iedore beatelling wordt het Tcreisohte offioiflele plan waaruit de tordeeling der prycen op de veraobillende klassen ala ook de betreffando inleggeldan te vrniemen ia gratia bijgevoegd eo aondbi wy aan onze Degunstigera onaaogevraagd na elke trekking de ofticieele Ijjslen De uitbetaling der prijzeo gescbiedt ateeda prompt ODder waarborg van den Staat en kan door directe toeKeading of ook naar verkiezing der Bolangbebbendeu ia alte grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ooi debiet ia steeds door bet geluk begun itigd en onder vele andere aanzienlijke prijun hebben wij meermalen volgens oSioieele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onao Uegunsligers zelf uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 80 000 80 000 40 000 euz Hot is te vooralen dat bjj deie op des bechiston grondslag göveaügde onderneming van allf kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan wordan gerekend men gelievo derhalve wegene da iwdi ophandeu yode trekking alle orders tan spoedigste rechtstreeks te unden aan KAÜFMANN SIMON Hankiars en Geldwiiaplaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deolueming inviteereo sullen wü ook vmf bet vervolg bemoeid sijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onre gearde Begunstigers te verwerven f Sf SCHIEDAMMER GENE7EE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar by PEETERS Jz AU bawijs vsn echtheid is cachet en kurk steeds voorsten Tan den naam der Firma F HOFFS FDIKE 0DD £ XLI Jaargang van DE BA21AR Dameg Modegids Wrattcnde DAMESen KINDERH0DE8 benevens IIANDWESKPATBONBN ar lEDESE WEEK VERSCBtUNT EEN MOMHEB In ieder b Uktt mmarim plate m ekroutekfemUtefm enz u Ie Uitgave ronder gekl platen roet 3 anijpatr en S groote geknipte patr Per 18 nra 1 85 p poet 1 45 Se V i als de Ie uitg met dsarenboven 6 gekleurde platen 1 75 f 1 M 8e f la 4e i9 bii het 0e no 1 gekn patr n k ure ISe een gekleurd traaie haodwerkpatrooa g s 8 80 Uitgave van GEBE BEUHFANTK te s Onvaak Wsgenslraat 100 108 PBOEFNiiiïEB E mimm aloi Haidgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene vrijwillige verbintenia voor ZES jaren en Toor ingelgflkn bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeHJken dienst bj het aangaan Tan een verbintenia om IWEE JABEN gedetacheerd te worden naar Oott lmUl Aanbrenggeld TWIITIG GULDEN Men melde zich aan VrüwUUgerg en JUÜUiepliehUgen met onbepaald oerlof h den Commandant vnn hot Koloniaal Werldepót te Hardtndjk of bg een der plaataelgke of QarniuienaCommandanten MUitieplichtigen onder de wapenen tot hnn onmiddellgken Chef r WGGEMfil OPHEVVIMG van onze Speelgoederen a deelin zgn wg besloten de tot nog toe voor LBO geadv 14 versch staks onder den inkoopaprtjê van de hand te doen De hieronder vermelde 14 stuks kosten doa slecla ts 1 1 Een beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Ken mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 £ en mooie doos met Soldaten 10 2 Ëen Ëi ant KofBeeervies bestaande stuks uit Koffieen Melkkannetje en Sniker 10 Ken Paardenstal pot oen metal Maziekdraaidoosje Ëen metalen Badkuip Een porseleinen Zwempoppetje Eeu surprise voorst Bintorklaaa 7 Een Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den StiU Ëen gekleede Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten Een Verfdooa met 12 verschillendekleuren 1 Penseel enz Verseoding baiteu de stad na ontvangst van postwtssel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 258 Het groote aantal zenuwkwalen vuimitiwhoord illnftr totde vaorafga ndekeDtMkeDenTanKpopleite hanflDberoerto toe trotaMreB nog ateRdn alln middelen door dn medlichfl wet ii chBp ULOgewend Kerst aan den alenwra tU2 koiat dê eer toe dat zlJ door tiet gebrnik inKben vau den eeavoadinten w g namft lj i langt da hud eese phyalnlOEtictii ontdekking fiedaan tiettft dfena boDilerdfi proem emingen tliwu over de k 1im1i wereld vBrbMldl en tfrvrljl lj lu wetriiiwhapiwIljkB knagen dn h ogete belangatel ling wekt taveni wne weldaad blijkt te tija vooi de aan enuwkwaten lijdende menaohheld Deae geneMwijM U nltcaronden floor den gewnscn orflUer van Uejsondhe Ür Boman Wclaamann t VlUhofan ea beraaTop de on dervtnding opg laan In eene 60 Jarlgo pnkUJk l r waM hln t vab het hward eABMal per dan worflttn ilniirtac g aehlkle niolfcn d i r de linld RnIddellUk ub het smmw aelcl inedeiiedeeld Met dece genaMwIjie werden werkelijk arbltterende reaoltatan TWkrogea en cIJ maakte suovcel ougaag dnt vau ppq door den uitvindpr geaobreveD werkja OVER Zenuwlijden en beroerte hare vocrhotntne en geneilng b nnan korten tijd reedii de SJIn druk veie hnnxu In Uit boekje bevat niet llem vor bet groote poV liflk verataanbare v rkluilugen omtrent h t wen u der nienwrre tlierapla en de daarmede lelfa In wanboplgp gevellen verkregen uitwerking inuor ook vindt miin daartn wetenaohappelUke Terhaiidnliiigen nltdn mrtMaeht binden die anti dfne gencPflWljBO gewild liln soomede anchrirt vaa tal vau gelut acbiifti n van tinag P jlaatate RMDefi Luii l g ii onder welke P Nealire netf r antrtaaer aan iü polyhiinlik ta Panj rus RoHt mDit ID Bielngrtfrr mad dr praktlieerand laneealiair aan Mt fcraafc tinnitin gullchl ds CtJfenton SanlUttratli Dr Co in tH Slot m ütoismann med dr arrond arti laJöhIhigMi Dr P Foraitlar B t o i er dlreotour van het hoapltfal ts Agm Qghelmrath Dr Bohgrlng laitaal Bataanb adCrnt Dartd mod dr g aaa ri8cr dif islaur dar gulv no thcrapcullacha tnrichling oor lenuwlljiert ti Parljt me 8t nanorQ 334 Conaul van Atcbenliaoh mod dr ta CerfW Or Buabaoh arrend arti de Zlrknlti Oktr tab r t iacht mti dr te WaBiien Dr C Bongavel Ie La Farrlire Eure lid vaa den Ooaaall Central d hyaliaa it dB 8£nté In Franlirpjli eu vpie amieren Ann nlli n wicriEriiiiwiK itit i moer of minder nntiKedann Ie or nn segeBaeaade aennwHrlillirheld lijden u am vau de kentei keiif u lij u onromaalia hoordpljn migralaa loJialt haafdpljn lilai randrai p rootaprikkaltavtieid oejaagdlit d ilapaloeshald llohanietijki anrtitt nu onbetiagalllka toiitand verder alle i Ken ilifl dooi boionitc gotioöeu weiden en nog lijden aan de gavolKen daarvan Eooaia veftaaimlagefl onveratopan tot iprakü iwa a taiigval moal ll k stikkan atijrheld der gewriahten nat veortaurande plln planltalll e iwakte vsiiwakklng van gaheugrn ena on zij die rexiln onder geneeakundiga beliHtidnliug geweeut t n mitar door de bekende niidilelen ais onlIioiiiliiigaeD en koudwaterkaor wriiVBU elertriseerpn tnomlooi ut Meebaden geea gene mg of leniging bnun r kwaal gevondêB taebneu en ten alotte xlj die vreea xevavlen vuor Wru rte en daartoe reden hebben wegena veriubijuaelen ala noh aantioudnnd angitig vaelan vardoaving In liat hoafd bODfapija mat defiailnaM flikkarlnaen en donkar warden voorde oagan drukkende pi n onder hat voorhoofd eallin la ae eeraa het voa H van krlEDBlJng In en hat ilapen van handen en vnaten nan al deze drie catucorijin van aeRWwlUderSi ale ook aan longe miilijei lijdende aan bkokiucht en kraohtefooahaid ook an gezonde talfl aan aB a aaraonen die veel met hel hnofd werk n en gceKtelijke leacUe willen voorkDmen wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde ueikjcaaii Ie scbalten hetwelk opaanvimga ksaWeaaaafrwaavecEoudeu wordt door Ameterdam door M I RRAIV o Heillgewcg 4iL Rotterdam V E tnn MAVrR KOl rF Apotheker Korto Hoofataeg 1 Vlreeht LOBRV dfc POHTOS Oudegracbt bi de Uaardbmg F ST Up de iongnte hygienniacti medicinale tentoonntelllng La de llr Wela H Kn acbe OenoaB wljM door de Bediache Jr B Jnrlj Mee de Kllreren Medaflle behr 0 d Wtctoriawdter ui f de VJctoriaJBron f e Oberlahns ein fyBm Tafeldrank Vanh£ ipnink ykef u s cfer federlanden Maaischappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Geurig en Onschadelgk Zuivering vet tegen brauderightid klier achtige aangezichte en ander e lichaame roven en wonden strakk sid en atekingen bij vemoeringen tointtrhanden en voeten bij eckur t dauvmrmy nafl Zuivert Tan onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huisen kunnen zich op voordeelige vUse voorde reinheid in hunne huurpereeelen BINNENLAND GOÜDA 21 Mei 1897 VKEGADEKING vin dik ÖKMEENTEKAAD Dinadag den 25 Mei 1897 i naniddaga 1 nur Aan de orda De benoeming van eanan Ondetwjiat aan da 2e Koelelooia School De benoeming van 2 Vooraittera en 6 leden en van honno plaatevervaogera voor de itembareanx in de drie etemdiitricten voor de ttammiag ter verkieeing van een Lid van d Tweede Kamer der Stateo Oeneran Bet Kohier der Plaataelgke directe belaeting naar het Inkomen dianat 1897 Giitaran avond hield do afd Goada der Maatichappë Nol van t Algemeen eene vergadering in de Volkileeeiaal De aange legenheden der ipaar en hnlpbank vrerden baaproken eu goedgekeurd De aftredende cov miaaarieaen voor de apaar en hnlpbank werden herkozen en in de plaeta van den beer J H van dar Voort die bedankt had werd gekozen da hoer Dr A vanlJaendgk Voor de vacature ontataan door het overljden van den heer Temmiock werd gekozen de heer G J Prince Tot bealooralid van het Departement word herkozen de heer h R Oldeman Voor het eiamen in da nuttige haodwerken agn geelaagd do damea A A Leopold en J W C Vermealen beidon alhier Tot voorzitter van den Polder Hoonaard onder Haaattecht ia herbenoemd de heer P van Vlie t De rekening en verantwoording van denPolder Hoonaard onder Haaatrecht over 1896 bedragen de ontvaugatan f 531 95 en deuitgaven t 181 10 derhalve een batig aaldoTan f 350 85t Beroepen bg da Ned Hervormde Kerk te Moerkappelle de beer W J de Leeuw oand la Elat bij Amercngen De Miniatar van Koloniën heolt oan uitvoerig antwoord ingeaondon op de beiohonwingea der Eerste Kamer orer de Atjeh politiek De Miniater biyft van het tegenwoordig alelael van actief optreden een bevredigend reaoltaat verwachten deelt mede dat de maatregelen worden overwogen tegen het verzet der Padireoho hoofden acht het lodiach leger volkomen lo FMVILLETOIM De Boditers 7an den Componist 16 yUat eens hoorec wit rb mi voor K iektig8 kebt mee te deelen zei Johaanet vroelyk nv geüoht aUat leer myateriaaa TooQ ia niM hat mioate myateria aan m a vraag rerbondea atitwoordde Joseph Blleei moet ge trachten BUiabetb voorlees plan t wiDoan tot walka aitvoering ik haar medewerking noodig heb Waarom rarvoegt ge u dan niet onaaiddallijk tot haarP waa ds vraag niet Eonder eeoige verwoDderiug ndaaiu lOmdat VjUMrde vriend mijos inriena het geCag va den mvuMiyg i schaal lal le en 4 dat vaAen braeder Wet idjr ut lohaaqea die onrastig begon te worden nnt het enkbeelé dat het da orginiaatie van eaa mnuak veitéa betrof genalite goorde klam dien Joseph vin Eyn M oorden bijutte op dea aohtergroad en at wilt ge dan Be caak ik deze cei Joseph Ik wit een codoert organiaeeron en daartoe bah ik ds medewerking van Eliaabelfaberingend noodig Van tor eijd het gelaat raiL üa vrieid beschoawendfl ug hij dat het op HK aitdrukking veranderde wSv Het gel t kier d teakcMPIvaa een jeugdig telMtvol viflliit Amt BaMhart lawU g a gSMte ataat voor zijn taak in Atjeb weerspreekt do ongoostige conrau ten berichten omtrent Üeo gezoodheid ttoestand io Atjeh en vdrmaldt dat de oorlog9Uitga eD io 1896 de raming met bgoa 4 millioen faebbsD ovarschredea Voor 1897 sollen da hoogere oitgaveo 2i niUioen eqb Na een geslaagde proef hebban de beeren Mr Smits van Burgat Tydeman te Breda andermaal een groot perceel heidegrond onder Ryabergen pi m 100 H A ter oaiginoing beatemd Op aaoffgciog van eea der leeraren der Ugkalaodboawschool te WageoiogsQ ign de perceelen aangewezen welke reapeotievetyk voor wei bonwlaod ea boacb ia aaomarkiog komen De aangelegde vloeiweiden door genoemde herren beloven veel De N B Ct meldt uit Amsterdam Bet onderzoek naar de duiatere oorzaak van den brand in de Sfcaalatraat beeit weder uieawe zaken aan het licht gebracht In de eerste plaats is ia het perceel een ronde atijve fantasieboed gevonden die niet aan een der vroegere bewoners beeft toebehoord de man die enkele minuten oa de ontplofBog io de Zwaneobargerstraat werd gaiieo was blootshoold In de tweede plaata is een kind uit het geiin dat den kelder bewoonde komen medadeeleo dat het wakker geschrikt door deo knal eo op straat vloehtende een man aobreeuwende da stoep van h t boi bad sien afspringen Ia de derde plaats tgn op Un der roiteo van de gesloten deur welke toegang gaf tot de benedleDacbterkamer de plaats waar da ontploffiog waarachyulgk besft plaats gevonden sporeu gevouden van bloedvlekken die echter niet aan bloed alleen maar ook aan eeoiga andere stef doen denken De atokkeo gtaazgo ia beslag genomen tot onderzoek De bierhuisheoder Ten Boekhorat vermist een kistje met een aom gelda van f 160 Men meldt nit Amsterdam aan de N R Ct Door de politie zgn heden twee jeugdii e dieren van 20 en 19 jaar aarresteerd die eeo groot aantal der in den laatsten tgd gepleegde inbrakeD en diefatallen op bon geweten hebben Hun laatste misdrgf betrof inbraak en diefaiial in bet magazgo der firma BaAk eo Zoon wgobandela rs in de Koggestraat Met eeo beitel hebbeo zg de baitendeor opengeitoken waarna zg den ileutel vooden waarmede zg zich toegang tot de kan toor lokalen konden vtrscbaffeo Tevergeefs hebben zg gepoerd da brankast te forceeren uit de laden van een Kbrgftafel ootvraemdeo zg post an plakugels Bnitendien deden zg zioh te goed aan eepif e moostars wgn n namen later nog Hng van mijn vader eit het zou hem saer aaagenaam zijn indien Bacokart door jpiiJQ invlot zieh ook m deze atad hei brandpanl der muzikala wereld hooran liat Beidan zijp wg zeker van bat aucaoa oazar onderaeoiiDg indien ook Gliaabeth s naam dia het publiek zoo lang in apaoaing hield op faat pro gramma prijken mag Daar ik echter haarongemotirserden tegenzin lun om wear voor het pnbliek op te treden zoo moet gü mg bijstaan om door ons vereenigd pogen haar tot ona plan over ta halen Josepb a taktiek aohaen de juiste te zyr on Johaouas in de engte te dr rsn en daar deze aya vriend geheel onkundig waande van de verhouding tasschen hem en zijn vrouw viat bij niet welke partij in deze te kiezen Villur alles wilde hy bet optreden van een derden machligea bondgonont in dete zaak voorkomen ook wenschte bij Joseph gean deelgenoot te maken van de beweegredenen welke bea noopten Klisabatb vaa de wereld temg tehondiD wel wetende dat zjjn handelwijze voor kleingeestige tiranaie zou worden ttitgokreten Be wijata party bleek dos te zijn loa te geren en zelfi was hij niet rouwig eindelijk eene gelegenheid te hebban gevonden om zonder een algeheele toestemming Eliaabelb voor een enkele maal het genot ta guonea waarnaar zij zoozeer scheen Ie haken Weina Joaeph Zeide hij toen deze wachtende op een antwoord zweeg spr lk er met EKaabeth over en ik beloof u mijne medewerking zoo g niat hij haar kont alagon Bit zeggecda kon hij aan bitteren glimlach niet eBderdnikkso Zij waren het d Ln hnn tocht geaaderd en terwijl Johaanes zicb B voorwendsel van dringsod w k nohtstraika Bt nya kamer begaf spoadda een volle flesob twee parapluies eenige mnuteo Mn goodeu broche en andera zaken mede a eerst op de gemaensto maaier bais gehondan en de lokalen bevuild te hebbeo De gon B broche werd terstond voor aeven en etn htlvea gulden verkocht hst sieraad is uo fMds versmolten en daay niat moer torig ta viideB Bg het afbreken van metselwerk aan de wta atuis ta Spaarndam die daor eene alaii van grootere afmet ngen wordt vervangen is op den houten vloer waarop het mataelwork was aangel d aen marmereo gedenk ita a gevonden Over het spoorwegODgolok bg Oerolsiaio wordt n gemeld Da trein bestond nit 32 waogoni waarin lieh beioiiden 5 offieïerea en llS iroKrviaten Ds oorzaak van dia ramp ia iud rdaad dia elke hedenochtend reedi medegedeeld is het UMrakeo van een koppeling juist toen de trein en balling afreed WaaracbgDlgk is hetoogelak DOg verergerd door de omstaodigbeid dat 4 remmer vau een der achterste waf goaa die waren blgven staan aan dea machinist het aio gaf om te atoppao de remmer achgnt aiat bemerkt te hebbeo dat de waggon waarop hg zich bevond reeds aao het gigden was kort daarna stoolteo de achterst wagena met v a vaart op d atilsbaaade voente fUrvHD er varacbeidsne varbrgzald wardail Bet ongelik had te half twaalf plaats fast dvorde tot in deo ochtend voor alle gakwetsiaa i it ban trearige positie bevrgd waren Een gaoaasheer berond zich naar t achgnt niet in dan trein Negen soldaten en aen rammer waren dood twee leden van het treinpersoosat en 25 soldaten gekwetst De socialistische borgameeater van Marseille Dr Flaisnières ging dezer dagoo nair Aubagne een plaats waar hj moeat spreken ala candtdaat bg da Senaatsforkiezmgen De trein waarmee hg ging hield te Auügae niet op maar dat hinderde dezen vertegen woordiger van het gesag niet bg trok kalm aan de noodrem toao hg vit d trein wilde Flaiflsières is thani veroordeeld tot 15 fraocs De Baartemschfl reofatbaok deed gitterao uitspraak iu ds zaak van de voormalige vorpla ater Ë J van Staan betobdldigd van den dood eener patiënte in het krankzinni ngesticht Maeranberg ta hebben varooruakt door onvoorzichtigheid Eeu bad dat zg eene der patiöoten liet oadergaao was nl too heet Joaeph Eteh inwendig joichend naar het huisvertrek waar hy KUsahoth hoopte te vinden Zy zat aan bat veoater en richtte de oogen vragend naar den binneakomende op wiooa gelaat zy een meer dan gewone blydscbap laa HB verhaalde haar da toedraoht der zadc ea Eliubelh laiatarda aandachtig toe zü waa zelve tan hoogste verwonderd dat zij niat de minste vreugde gevoelde over de aanvankelijke verfalling van haar rttrigatau wansoh ja sS bespeurde zelfs eenigca wrevel tageo Joseph die baars ondaoka haar bad doea dtelnamen ia tya handig komedieapal Waarom niet liever met open kaart gespeeld T seida z Eenvoudig omdat Johanoea zioh op geen aoderawb ie zoo Bpoedig bad govangen gegeven was Jo leph a antaroord fWat ui bij zeggen indiaA hij ooit te weten komt waartoe ik my Hot gebruiken zuoh e Klisabatb waarop Joseph zeide dat bat aan haar stond ta urgen dat hem rr nooit iets van ter oore kwam ir Doa naoet dit altijd een geksim tasaehaa oas blijvao Joaeph een leugen tussebeo mü eo Johanaeal rHoh nu Kliaabeth 1 jiep Joseph uit wilt ga teragtredea nu ik de fboeite genomsn heb uwe wensobeD lot solver ta verrnllen Zoo ge oot uw medawerking wilt onthondra het behoeft a alachls étn woord te kostea en ga vj I B dwuig maar btdenk dat dit arsta oooeert het voorapel mo weiaa tot vaders groot oratorium waartoe tk uwe medewerking zeker soo gsmakkelyk niet verkrijgen zou indien earsta stap a rseds gadsaa was t ewaeat dat de patiSnte ernitige braadvoodan bskwam en dan dag daarop overleed Da rechtbank ovarwoog dat d mklariDg a der doctoren niet aanparig vanu ov r d vraag of da dood het gevolg dar rarbrandiog was geweest sprak d beklaagde d rha ve daarvan vrg maar varoordoelda bawt hai miadrgf onatificaeraoda als hel toabrangan van zwaar fiobamelgk letsel door sehald tok haoktooisakraf voor den tgd van ano maand De toalalioga examans voor da hoogan baigerscholen en gymnasia sgn waar aanrtaawla Een learaar wjjat ar in bat aN v d D c op dat er vele scholen zgn in da grootata gemeenten van Nederland in de eerste plaata maar toch ook in da ktaioera steden dia mat eene boogera borgtraohool of en g mnaainm gozegand ago wiar taerprogran gadoobt onder den invtond ataat van dal akiaarmakia voor t admi Mie exam a c Da sobrgver ut da Dadaeloa van dia methoda niteen on komi tot dasloteoa dat kal mnaoktlyk zoa iga dat lo Candidatan dia door hnnaa oadarwyiara g schikt verklaard wordan om da lasaaa ta volgen tondar examaa toagalaUa Kaonaa worden 2o Da admissia examaDt babondaa biyvan voor alle twgfelaehttga gevallen daza ter b alissing van da leerareD examinatoreo Uinaad dia herhaald jjk nadawarld aM afoemao dkr admisait examaoi uk ia Bak Vad a ago atandpant uilvoerig oitaan lig wgst er op dat in isdara groota gsaaanka scholen sgn dia baar laarliogan nooit aaar bak admiasie examan wnden aonder da ukerhaid dat deze leerlingen aan dat examen kanaaa voldoen en andere die mat haar eaadidatan ileadi aen droevige figuur makto Dit maakt i i het raoeielgk soo maar rondwi te saggea sobaf de admiasïa exameDS af en voer hal stelsel van getuigschriften in Want met da learlingen van ds eerste soort scholen zou men geregeld un het middelbaar onderwgs kunnen ÏMginoan en Eoodar staornis voortgaan an de joogeIttitjas der tweede saort inriohtiogen aoodoD zonder vracht voor ziebulven en tot groot nadeel hunner medeleerlingen stooroia Ïd dou geregelden gang der leasen veroorsakso Intasicben aobt da sohrgver hak wal jammar dak althaoa niet een poging wordt gedaan om het getoigschrifteDSkalsat io ka voaren naaat hak admissieëxameo tan aioda ta voorkomeo dak octit een caodidaak wordt afgewasan vaa wiaa aa der zake kondig eo nanwgezek ondarwijur mag verklaren dat de examinandus gasebiütii voor het middelbaar onderwgs Aan hakulviaa moest hoogst gasag gaaobonkao wordeoioaat JoB ph hield aich alsof bÜ verontwaardigd waa maar In zyn hart begreep by volkomen dat bat Elisabeth s aangeboren iarhsid krenken noest ziek te IjBenea tot eene zj k die niet io allsa recht door z e ging Hst zij o Joseph aprak zij aindalijk ham da hand reikend ik dank a voor uw betaagaloou bemiddsliag Toen Joseph zijne zuster verliet had b er nog niet geheel in kunnen slhgan haar geweten tot raat ta hrsagao Met sea ongekenden schroom zag lÜ tagsn een ontmoeting mat Jobaonsa o en toen zg hem door de gang hoorde komen en atilhoudau voor da huiakamfcr doed een cenuwaohtige gawaarwordiag kaar aenaklapa opstaan sn hem te gemoet gaan £ n blik op zijn edel rustig Isat deed haar hst hoofd naar zija aart weaden en ziobzelfen beschuldigen dat ij ham den argejeozen man had knnaaa mia leidan tan ainde haar eerzucht te voldoen SSy dsokte hem aekroomvallig voor aija vsifa anlag terwyl hy de donkere lokkeo atreelds dia tegea zUn borat lagen en dacht dat zij overstalpt was van vraagde Dien dag trachtte Klisai th door verdnbbalde llafdcblgkea het onrecht te hersletlen dat zij moeoda hem te hebben aangedaan maar iaatiiuktmaitg gevoelde ly dat al aielde Joliannaa allaa lo het wark om ziJL gewaarwordingen te rarbergen al baar pogingan afstufUcB op aea gedwoageobeid vaa sjja kant die niet zonder uiLwerliiflg op baar zaWe bleaf an haar deed begrijpen dat al haar aorgaa en opletteudhaden door hem op rekening wordan gastal van een vreugde en daokbaarhsid dia zg iu haar kart aM gevoeld