Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1897

i fts 4 66 Bats 6 61 8 14 7 81 7 61 8 86 1 61 67 10 86 1 18 f 6 08 s f t v 10 04 r i O a 8 08 10 11 a ff 6 18 t a x lS 7 80 48 11 f 10 18 a 6 10 6 86 Ulo 8 10 8 81 8 88 8 10 10 17 10 64 11 80 J D 1 1 44 1 80 8 41 H 10 4 40 8 86 8 17 7 16 8 0 8 87 i 10 0 1 64 iO f 17 f a 47 a 8 01 K r t 4 87 a i 8 84 a 1 14 f 1 08 f t 8 04 9 8 41 t 10 01 a 1 14 S 09 4 06 4 8 8 10 6 88 8 47 7 41 8 80 10 07 10 1 J f 6 0 U 1 i A M 8 T 1 X 01 H 8 87 48 U 17 ii itf 4 11 8 11 4f 10 10 IJ UI Ml Zomerdlenst 1897 AanKevaogen 1 Mei TUd vae Greenwicb Directe SpoorwegverbtndiDgeit met GOUÜA 0 9 87 9 64 10 11 1 OOUDA ÜOTTIRDIM 1 84 8 4 8 67 40 47 10 13 lO JO U S 7 16 8 40 1 68 4 4 16 KOTTIXDA II O U D i 11 86 11 80 H 87 7 41 8 18 8 00 47 10 13 BOV Dl DIN aaie 8w dB EevanhuizanHoerkapelle Zoetemeer ZegFaard Toorharg s Uago a 7 80 8 80 9 17 9 1410 1411 16 11 10 11 88 1 87 8 6 4 4 8 11 6 641 11 7 84 7 49 S 8I 8 64 64 10 8 11 10 ISM 7 411 41 18 40 8 01 10 08 U 7 88 8 11 11 61 8 18 10 18 V 8 07 8 08 1 06 f f l 10 17 bH l ll a OI 48 1 4 10 44 11 41 n 48 1 10 1 0 4 16 6 11 6 86 8 88 8 8 8 e4 8 11 M 0 8111 6 11 44 U da 6 10 8 i7 7 6l8 ll 07 10 19 10 67 18 00 11 63 I IO 8 17 4 88 8 D8 8 66 B I8 10 17 10 81 Uudaw 6 46 8 64 v 11 14 1 87 t 7 iO 10 84 Woerden 6 68 7 8 8 18 ll il 1 46 8 84 14 7 18 8 48 10 41 Wraakt 8 18 7 88 8 18 0 0 9 89 10 6111 46 11 88 1 16 8 08 8 60 6 08 4 7 89 8 89 11 1111 1 DEK HUG eOVDA s Jlage 6 48 7 10 7 43 8 811 48 10 1111 17 11 111 88 1 44 8 40 4 06 4 38 6 80 8 18 7 18 7 6 I8 lO QS Voorh 6 68 10 17 1 41 4 3 8 18 1 84 i Zeiw 10 81 1 68 4 68 6 80 48 Iev M 8 17 10 48 8 0 6 04 8 8 8 QtmiÉ 8 887 608 18 9 M10 K10 6411 67 18 608 17 8 14 4 0 4 33 6 18 6 60 7 48 8 18 10 10 10J8 UTIIOBT a ODDt mreaht 0 83 7 46 8 4 I IO 10 16 10 38 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 6 38 7 68 Woerden 8 68 8 08 10 88 11 66 4 16 7 13 Uadewtter 7 07 8 14 0 4S 4 84 v Gouda 7 18 8 77 l ll 1 61 10 11 11 1 11 11 l ll 3 48 4 87 t 0 8 07 7 8 8 88 aHSTllDA M S O U S a 7 10 8 11 8 10 41 tM 8 46 4 48 8 18 74 U J U M li UlMI I i8 4 47 141 l ll 10 84 10 84 lUO u 10 11 10 88 1141 lite da oDderriading notgna laarHogaD dan ODdaitaakaaaar dar getai br ltaD aeeria hat galijk ateli SlechU id ti üf l htiga gaTtllan b r mat candidatan uit andere gaueantan an it icbolcn aikonutig orer walka men olitrakt gaan inliubtiogen haall moaat hat adniaueeiaman zgg Tolla kracht babondan Mat t aog op mogelgke miibroikan too licbtta man one in kan de cbatkiet ar niet in komen twee ongelijke helften ran Iwea Terwhillenda mnntbiljatten roor ééa heal aan te neoian Want men zon daarioor de rechten der wettige eigeOaari ran de wederhelften knnnen verkorten Bet bette middel om mivacbieo zgngeld terag te krygen is bat Tolgende Men cbryft met daidelyka opgaaf van do lettere an nnmmere der twaa helften en van naam en draa dei bondera aan den agent ren betminiaterie ran Financiin te Amaterdam Daarwordt dan ran de aangifte aanteekeniog gebonden Ën wanneer ieder die znlk een aanengeplakl ital ran twee helften bezit dit doet dan brengt genoemde ambtenaar de bg elkaarbaboorende helften en wederhelften weer lot alkander B Ct Uit Groningen achrgft men Totnogtoe waa het in one tand niet de gewoonte dat aan Minister buiten bet Pnilemant eena politieke rade hield De mioister ran bionenlandscbe zaken mr 8 ran Hooten zal echter a s Maandag in een openbare nrgaderiog in het Concertbnia te Oroningen aana spraakbenrt Tarrnllan De Miniiter is ttitgenoodigd door de liberale kiaerereeoigingen II Eendracht c Bnrgerplicbt c Qrooingen Middenttanü en WarkliedanKiearereeni ging Deze byaenkomat ia belpgd roer het tallen aan een candidaat oorbel lidmaatschap der Tweede Kamer Volgana art 51 dar Kieswet moet da opgaaf ran een candidaat bg den burgemeester in te leveren op den dag roor da Kamerrerkieziog dit jaar 1 Juni zgn ouderteekeod door tan minita 40 kiezers bevoegd tot deelneming aan de verkiezing waarvoor de ioleveriag geichiedt let model voor deze oandidaatatelling bevat in twee kolommen ruimte voor CO handterkeningen De kieswet spreekt van iten uinate 40c Hat ontwerp eiscbte 50 maar dit werd te veel geacht omdat in sominige diitriden het moeite kon kosten zoovele kiezers te vinden bereid aldus openlijk zich voor een bepaalden candidaat te verklaren Wur man niet soo angstig is verdient het wal akobeveling zich niet tot de 40 te bepalen maar voor oen 5 of lO tal handteekeningen maar te torgen Immers er worden teominate 40 bevoegden vareiscbt en de mogélgkbeid bestaat dat er onwillekeurig onbevoegden medeteekenen De burgemeaiter ia niet gehouden en ook niet terstond bg jaachta tich daarvan t vergewissen Men heeft voor de inlevering sUcbla ééa dag van 9 tot 4 uur au daarom is hst I g veelheid van candidaten vooral beiwaarlgk alle handteekeningen waarbg welliobt onleeibare te controleeren on da indiening nog iot ds te verwittigen En dan kan later b l bel onderzoek der gelooiebrieven een verkiezing worden nietig verklaard op grond dat het vereiachta 40 tal bevoegden inderdaad niet onder da can didaatstelling ta vinden tvat De voorzichtigheid aiacht dna dat zoo mogeIgk meer dan 40 handteekeningen onder de opgaaf worden geplaatst Uit da oodarwgiarawereld I De b de bevat het volgeode cilaat nit bat verslag dar raadtvergaderin g gehouden ie Ueteron looala dit ia opgenomen in het weekblad De Batnwaf I Aan da orde is 3a Benoeming van eau ondarwi car as ta Beteren 8 86 8 4 8 49 9 88 I C8 6 81 6 08 8 11 8 1 8 16 7 8 7 88 7 8 7 48 7 81 8 88 4 68 8 06 6 14 6 11 6 17 7 Oottda tlaordraeht Nieawerkert Chpalla Botlardam Kottardam wamt afnaedtm 0 81 Oapalle NIeuwarkerk Uoordrackt Sonda Da Toonitiar daelt mada dat tich na kar haalde oproeping ó sollicitanten hebben aasgemeld ui da haerf n J K Boekscho en te Kortenboef J Koek ta Wapeovelde en m j V Kernel ta Bandwgk Spreker beeft deze voordracht in bgtonderbeden beaproken met den schoolopziener Eerstgenoemde pertoon in 53 jaar ao de tweede reedn 10 jaar niet meer bg het onderwgs warkraaro Geen dezer beiden verdient dus aanbeveling Mej V Kassei beeft plagerijen ta ondervinden van het hoofd harer Acbool te Rnnd wijken wemcbt dsaron overpUat ing naar Uetereo daar zi anders geheel ontslag vraagt ledereen kent de oortaken dezer plegergen en de fcboo opzieoer kan ich zeer goed met deze overplaal siog vereenigeo lerwgl hg tal zorgen dat we voor Kandwgk weer eena neer goede rggen die het hoofd zoo noodig aaodorft Met algameeue stemmen wordt hierna mej VsD Kassei benoemd Gebeimzionige feiten Heeft men tich in de atad onzer inwoning eenige weken geleden tevergeefs vsrdiept in de vraag wie of wat de oorzaak kon zjjn van een zoo al niet geheimzinnig dan toch onveiklaarbaar iteenenbombardsment in het Engelach diilrict Great Fen Lever dat voor de eene helft in Huntingdonshire voor bet andere gedeelte in het graafschap Cambridge ligt verdiept men zich in een quaastie 6 gabeimzlDuig dat de bevolking er werkelgk van ontdaan is Op een perceel bouwland bekend onder den naam Tjck Fen en toebeboorende aan een magiitrastspersoon te Rsmrej staan twee hutten de eene bewoond door eo pacbtur Levitt en zgne vrouw dp andere door den palfrenier Kowtan met tgn vronw en dochter Deze hnltan sijn van kout opgetrokken gedekt met stroo en ataan i der geheel op aicbaelf In den nacht van Woensdag op Donderdag werd juffrouw Rowtban die eedert een jaar cngovear bedlegerig ir plotseling gewekt door tan geweldig leven dat van onder baar bed ebeen op ta daveren en door het vertiek klonk all het gebons van zware hamerslegen Haar ouders die op haar holpgeroep toesnelden hoorden batzelfdo gebons dat op van angstaaojageod onbegrijpetyke wijze voortkwam uit nieta taitbaars of zichtbaars eerst bg tampo e van drie slagen daarna in opeenvolgingen van zeven dreonende icbokken Tevergeefs baaldde zg bet gebeele bouten ledikant van da zieke nit elkander het gaboos hield aan bet kwam telfa aohokkend nit de stakken bout die lyin da band badden het drenude by afwiasaliog uit alle voorwerpen die ticb op de schanala vliering der hut bevonden Het veracbgnael dat der familie lïowthan eau nacht van akelige ongeruatheid bezorgde hield eerat op bijzoosopeang Oen volgenden nacht werd bet kèhaai met heviger geweid hervat Niet alleen joeg het der familie Kowthan dan doodaangat op het liJf maar ook da pachter Levitt dia op etnigen afstand woont gevoelde zich dea nachts niets op zijn gemak en kwam omstreeks 2 nnr in den morgen bg syn buren informeeren wat dat heidensch specukel beteakende dat hem plotseling met schrik bad doen ontwaken Kort daarna kwamen ook andera personen die veiderop woonden vragen wat er io a hemelanaaip gebeurde In hon woningen op 450 met afstand van de bedoelde gelegen hadden ag eao gabona geboord dat bon buiten den slaap hield Ook ditmaal conatateardeo allen het feit tonder dat semand in staat waa er een rerklaiiog voor te vinden Bedert houdt het kabaal aan en iei ren nacht wordt bat heviger varnomeo Het gahaele district is op de beeh om het wonder te boeren en veracbeidene mannen nit den omlrek houden s nachta met galaiJen geweren de wacht voor het apookhoiit welke moeite rg zich feitelijk wel konden hasperen daar het eaoUaat van huu ijver nnl is Da politie van de beide üreoadiatricteu heeft aan de woning der familie Kowthan een bezoek gebracht al es zonder eeeig resoltast donrzorht 11 1 18 18 11 18 11 86 11 41 1 61 18 88 18 86 18 88 I8 JO l 10 1 10 8 10 48 10 4 11 64 111 6 M T I1 IJl I II l li 11 8 II 48 11 61 en doorsnnifald eo na eigen waanaming van hal geheiaitinnig leven procaa vetbaal opganaaki Voor de Amatardaaaeho rechtbank atond baden een getaariyk man terecht zekere Herman Scholten die den recbercheor Petera toen deze hem op den hoek van den Dam en den VggeTidam wilde arrastaeren scherpte waarop eeo worstoliog volgde Schollen ontkwam doeb wird op Peters geroep vhoodt den diaf in de Damstraat gegrepen Peters bad bg de worsteling zyo hand verstoikt Scholten werd door de politie gezocht daar bg verdacht werd vao diefstal Zekere Hofman die op een goeden avond 7 a 8 fieachjes bier had gedronken en daarop bg een slager vat bartigs had gebaald waa op den weg hoiswaarta op het Oudekerkplein aangitrnnd en van zgn horloge en geldbenra beroofd Da politie had alle reden Ie rermoeden dat Schollen dea schuldige was Echter de voor den rechter geroepen getnigen konden niet onder eede verklaren dat de beklaagde dezelfde was als de man van het Oodekerkepleiu Op het pont der aanranding moest het O M derhalve vrijspraak vlagen Schollen hoorde echter wegena wederspanoigheid tegen de politie 1 jaar tegen rich eiacbea Naar wij vernemen wordt bat tgdttip van inwerking treden der wel die de gemeenten boven 15000 zielen io districten aplitat voor de raadavarkiezingen en daarvoor bel lesaenaarstelsel invoert bepaald op 4 Juni s s De rerdeeiiaig van de gemeenteraadsleden te Rotterdam over de drie districten zal daarna bg loting geschieden Kan zalm zich in zee voortplaoten Tot nog toe zgn er op die vraag verschilleode anlwoordeo gegeven Intuasehen beweerden de Nanrsche viaaobers tan atalligate dat het nn en dan werkelijk gebeurt Daarom heeft de Nooracbe regeering hg het biologiacb station te Bergen ooderzoekingen ingesteld waarvan de uitalag door O Norgaard wordt medegedeeld Volgena dat bericht hebben do Nooracbe viascbers bet mis Uil het oodarzoek is geconatateerd dat salmeieren niet tot ontwikkeling komen in water hetwelk 2 a 3 pCt zont bevat Wel knnnen zg dit in water van geringer ongeveer 8 a 9 per mille zontgebalte en dus zon de viscb zich wel in brakke wateren kunnen voortplant n maar niet in het zeewater zelf Eeo jong meisje te Brussel verloofd met iemand dien een icboone toekomst wachtte verbleekte en vermagerde zoozeer dat de geneesheeree die baar bebandeldeo eene operatie noodig oordeelden In de borstkas vooden zg dal door iorggen vergroeide ribben verscheidene verzweriiigen badden veroorzaakt De lever van het slachtoffer was aangedaan en oa een Igdan van zes maanden stierf tg Gisterenavood is een huishoodelgke vergadering er kieavbreeuiging Vooruitgang te Rotterdam met nagenoeg algemeene iteraman een motie aangenoafcoo iu den geest zooal Maandag in Rotterdam ward goedgekeold zoodat de samenwerking der liberale ii ie Rat terdam een feil is daar natuurljjk mag gorden hangenomen dat de distr Ctssefgaderingen vjan beide vereenigiogeü de hestnileh deF algemeefle vergadering zullen g rbiedigen 18 47 Er is dan thans ook geen hetwaar meer om hy voorbaat de candidaten Ie noemen Hel zgo voor district I dr R P Mees AzDi aftredend voor district 11 de heer D de Klerk voor distriet III overste Verhey voor district IV de heer G H Hiotzehen voor district V mr g E Van Kaalte De heeran Mees en Hintten tjin de candidaten van vVooroitgangv geaieand door vKotlardamc deheeren De Klerk 60 Van Raatle die van Rotterdam geateood door sVoornitgangv terwyl overste Verhey de geuzeeosohappeliika candidaat van beide kitavereeoigingen is Ata aan feit kan warden nadagadaaU dat dr Schaapman da aitverkorana dar kalboliekaa zal tgn in minstens 4 van da 5 districten miasehtan dat een plaata voor mr Maacback voorzitter der katholieke kiesTaraaniging wordt opengelaten Van anti ravolationaire tijde worden gsnoeM de heeran Van Avcb van Wyk ondgooTeroeur van Suriname da oud miniatar bar n Maeksj en dr W B van Stavaran Da weduwe I Keipar ta Sappeneer had baa kachel reeda op toldar gezet maar vood het te kond in baar kamertje en plaatate daarom vier teatan met kolen in het vertrek om dat ta verwarmen Tegen denlavnnd bemerkten de bnran dat da ihaa onaangeroerd op tafel stond Kr werd een oodarzoek ingastald en nn blesk dat de bejaarde vrouw bebedwelmd was geworden Ofschoon weder bggekomen is zg toch aan da gevolgen van het ongeval bezweken De gemeenteraad van Emmen heeft healotea de vroegere inaohrgving van f 60 000 in het maalachappelgk kapitaal voor den ontworpen N O Locaalspoorweg geetand te doen de raad varbond hieraan evenwel da opdracht aan B en W om der permanente commisaie mede ta dealen dal hel besluit werd genomen in de vaata overtuiging dat de Ign over NienwAmatel zal gaan Te Weeneo is jl Maandag aan man op heatardaad betrapt dia eene schilderg uit het Museum Gzernin ontvreemdde Hy gaf een higkbaar valschen naam op de jnatitia hoopt in hem den dader gevat te hebben van dergelyke diefatallen in schilderg vertamalingan van andera Eoropeeache hoofdsteden In Naw York woont een alagersknecht die befaamd ia om tgn talent in baC snydan van vleeach Zgn naam is lamea Jefferaon Kelly by verkorting JtSj De dingen die Kallj kan doen mat acbapavet en een kort scherp mes zgn verbazend Na ein achaap door torgvaldig villen eni geprepareerd te bahbeo ia Keil klaar voor zyn kunstarfaeid By het enydeo gabmikt Kelly een mes dat ongeveer 10 centimeter lang u aan beide kanten scherp en een ronde scherpe pont heeft Met dit werktuig alleen ia Kelly in staat allerlei reliefwerk op den rng en de ribben van een schaap aan te brengen Hel mes toovert aardige rosotten op het gladde vet porlretlan van mannen en vroawen en allerlei decoraties Dê rozan die hij maakt ryn zeer natonrlgk zyn vetportretten moeten goed gelgken en hebhen dit voor dat za bai reliefa zyn Door den commiaaaria der Koningin in da provincie Utrecht ia aan de gemeentebeaturan mededeeling gedaan van een acbryven van dan conaul te Keulen aan den miniatar van buitenlandsche taken ten doel hebbende te wgten op dè treurige ervaringen die Nederlaodscbe ateenhakkèra in Dnitacbland kannen opdoen De conaul scbryft naar aanleiding van hetgeen door 2 Nederlandacha werklieden is ondervonden dat reeds too dikwgls hal ticb in bel bnitenland verhuren van Hollaodacbe Bteanbakkera tat groota telenralelliogen en geldelgk nadeel voor dezen heeft geleid eensdeels omdat niet genoegzaam begrip hadden van de zware aiicban van het contract anderdeels door da onsoliditeit van da aannemers 07 10 08 I8 88 4 10 14 7 46 Ml De waarschuwende stem van de Hollandieha pers die zich al beeft laten hooreo scbynt leeds nntlin geweest te zgn maar niettemin acht de coocul bet noodig leneinda een maar duurzaam gevolg te kunnen verkrggen da de waarschnwiog regelmatig wordt herhaald vooral in etrekau waar de steenbakkers wonen BtatMt OanagrsaL la Kaxuu Zittiitg Tan Donderdag 20 Mei Hat debat ovar de Boccamiawet ward roortgatat Da miniatar vac Financien protaetaarda opnienw tegen da bewering dat het hem tadoan waa om balen te trekken en met om fraude ta kearen Doch mislukt deze poging dan zal ap andere wgze in het tekort moeten orden Taortian en daaraan tnllan ook de mingegoeden moeten betalen De voorgestelde maatregel zal wal balen daar velen worden teroggebooden van het aflegi en van een valscbrn eed terwyl za nu atra Iooa laoga aluipwagen oojttista varklaringen konaan doan Ingegrepen in het bargerlgk recht wordt ar niet De vrgheid wordt niet aangeraod maar ds wet verbindt rechtagevolg aan scbenking kort voor den dood om te voorkomevi dal van schgovBrtoODiogen worde geprofiteerd Hel ontwerp gaal niet te ver Vooral verdedigde da minister een verhooging van hel overgangsracht voor io bet boilenland wanende welke hier fgrondbeiit hebben doch tol een bedrag van 8 pCt Een aftonderlgko wet zal afschaffing der 38 opcenten voorstellen en de Succeasiewet zal niet worden ingevoerd voordal over die afschaffing zal zgo heel iet Da Kamer heeft na eenige replieken de voorgedragen aocceHÏewet aangenomen met 30 tegen 15 stammen Het wataontwerp betreffende het zegelrecht op effecten ia aangenomen zonder hoofdelgke atamming Hat wataontwerp betrefleode de gemeenlefinaoeiën is tonder stemming aangenomen Balteolandsch Overzicht De Tarkeo hebben dadelgk gebruik gemaakt van de TOOrdeeleo die zg bg Domokos bejiaatd badden en bet leger van den kroonprioa nit het Otbrjügebergte verdreven zoodat de Foerkapaa en de oode greni geheel door de Grieken prgtgegeveo sgn Hot telegraafstation te Lamia i verlaten ia de itreek ten oosten van het Otbrjs gBbergte schgnt een paniek sicb van de bevolking meeater geaaakt te hebben allea flncht naar Talanta en Revadia Het 4q regiment infanterie it uit Antinitsa verdweoeo Koodat aelfs de terngtoobt van de hoofdmacht bedreigd werd De kroonprina bad zgn hoofdkwartier opgeslagen te Molo van wAar nit hg in tet pvfiicbe verbindiag bigft met Athene De mioiatera Tbeotokii en Entazias gaan na niet naar Stilia maar naar Molo Kotooel Smolenita die tot Initenant generaat bevorderd ia ia roorloopig aangesteld tot chef van den generalen staf en heeft de Tbermopjtae besset WoeoadagDcbtend tgn byna alle oog beachik bare troepen onder Va aoj ait Athene vertrokken naar de Thermopylae De wapenatilstand die niet voor oabepaalden tgd doch al ecbta voor veertien dagen is aangegaan en Dinadag 1 Joni weder zal geëindigd ign is naar de Dailj Chroniole niet te danken aan de goedwilligheid van den laltan doch alleen aan dan druk door de mogendheden uitgeoefend ïlalli had Dinsd den gezinten te Athene medegedeeld dat a a da mogendheden niet oomiddellgk voor het eindigen der vgandelglthedea konden zorgen de regeering bealoten waa te verktitan dat bei vaderland in gevaar verkeert alle weerkikte mannen op te roepen tot bescherming nn den vaderlandschen grond en den koning te verzoeken persoonlgk het bevel over dit volksleger te aanvaarden Deze verklariog zegt de correspondent van den Chronicle c maakte indruk op de gexaoten die onmiddelIgk den inbond ervan aan bnnna règeeringen stinden De Daitiche regeeriog wees baar gezant te Konatantinopel aan om op dadalgke ataking der vgandeiykbeden en op bet toestaan van MD wapenatilstand aan te dringen Engeland en Rntland vodden züh nierbg en zoodoende werd Dinsdi voDd de wapenatilstand ondertaekand De rerklafingen van lord Stlisborj aan het banket aq de aJnnior Constitational Chreniclec in Hoofdzaak joiak zgn De wapenatilstand ia gesloten dank zg den invloed der mogendheden en vooral van den kei ser van ftaaland Dooh lord Sal iabnry weea er tevena op dat O moeilgkbeid yan de hangende qoaaatiea hiermede nog niét voorbij u De mogendheden zollen niet toMtaan dat door Christenm bewoond gebied wordt onttrokken aan de heerscbappg van een Christen vorst om U worden toegewezen aan den Dark cben inltao Maar daarom moet men niet denken dat Qriekenland niet voor zgn onverstandige OD met bet volkenrecht strgdige handelingen aal moeten boeten Qriekenland bkft lyn mink gezocht bg de wapens en is v rsliHjenr Den invloed van die nederlaag te verzachten is htt voornaamste doel van het concert Döcb te pogen de gebeele zaak tebeachoawen alaof er nieti gebenrd wat zon geluel ob ogelgk zgn Ten alotte aprak lord alisbarj op st erpen toon over de bonding der honderd parlementaleden die een telegram van adhaeeie aan den koning van Griekenland zonden hg e ktaarde dat eeif daad het Parlement oniraardig Zy t a mada manlwootdelgk Toor hal bloed dat ia d vlakte van Larissa Tergotea is want sq hebben Griekenland aangemoedigd door de verwachting tn wekken dat Engeland het ateanen zon In Spanje beeft aga ta de leider der liberalen thana aan bet conservatieve ministerieCanovaa den oorlog verklaard Op een vargadenng van liberale ood mioiaters werd da oortogaverklaring gedaan Sagesta liet siob daar zeer ache uit over de tageowoordige regeering en zefde dat de wapemtilatand met de regeeriogspartg naar aanleiding van de moeilykheden van Spanje in de koloniën nn nit waa Volgens hem was da politiek van bet miniiterie gevaartgk en moest men haar krachtig beatrgden Op een volgende bgeenkomst beeft Sagaaia de pnntjea nog wat icherper op de i gezet Hg hing toen een aomber tafereel van den toeatand op behalve de oorlogen op Cnha en de Philippgnen waa er een Carlistepoorlog in bet voornitzicht Dan giapte hg de finanoieele en diplomatieke politiek die het verachil met de Tereenigde Staten deed ontstaan geen enkel vraagatnk ia epgeloat de kwalen zgn verergerd En drarom moeit de liberale partg den wapenstilstand verbreken en de verantwoordeIgkbeid aan de rageering laten De liberalen warrfn het blijkeni bun toejiichingen hiermee geheel eena zoodat men in Spanje weer een tgd tbq criais tegemoet gaat Een crisis die het land fel beroeren zal en te avond of morgen miaachien tot eeo geweldigen omkeer leidt maar in zich zelve geen andere reden beeft dan deze dat nn de liberalen weer eena in de macht willen zgn zonder meer Beginaelen hebben daarmee met uitstaande Er zgn nl merkt een Uoitsoh blad aan iu Spanje twee partge die voor de regeering geschikt geacbt worden Ze te onderscheiden ipet de gewone namen van conservatief en liberaal ia eigenlgk te veel eer Want feiteIgk verschil io ban regeeringabeginsel ia er niet betde partgsn manten nit door volkomen afwezigheid van eeo beginael en knnnen dot boogitena opportunistisch worden genoemd Maar naar de leidere onderscheidt men ze in Caoovisten en Sagaatiaten De aanbangera van Sagaata krggen de veracbilleade openbare ambten en betrekkingen ala Sagaata aan de regee ring ia die van Gaoovas worden dan ambteloos totdat bon leider weer aan hst bew ind komt Op vrij geregelde tgdeo lossen de beide heereo elkander af Bet iv een aoort vaa chronische kwaal 00 wanneer de gewone verscbynaeten zich voordoen weet iedareen wat er gebenren moei Als de aanhangers van Sagasta een tgdje ambteloos geweeat zgn beginneo zg van oodereo af bon leider te doen gevoelen dat Ganovas lang genoeg geregeerd beeft en dat thans bon beurt weer gel raen ia Dan verklaart Sagaata aan Canovai den oorlog zooals nu geschied is en wisselen na eenige weken de heeren elka ir aan bet bewind af Geen wonder dus dat de twee leiders spgt at de heftige bescholdigingen over en weer ala het zoover is de beste vfiendeo van de wereld wezen kanoen wint se begrgpen malkander Maar geen wonder ook dat dergelijke toestanden zeer ten nadaele zgn van het llnd en van bet volk Want da ambtenaren die weten dat han rgk slechts van korten dunr is doen in dien tgd hun beat zich zooveel mogelgk te bevoordeelen teo koste van de be volking of van de openbare geldmiddelen Zg moeten toch ook leven aJa hnn leider niet aan het bewind ie Id de Dinsdsg gehoaden zitting djsr Lon deoacbe EnquêteCommissie in zake Transvaal zgn eiadelgk een SO tal ontcylerde telegrammen overlegd die Ratherfo rd Harria in de laatste maanden van 1896 te Londen ontving van Cecil BhodM of golgk hij in code taal heette de Yf dacbaen a Harria ze f erkende echter dat er veelmeer gewisseld zgn maar bg weet niet waar de overige gebleven zgn Daar bovendiio van da overgelegde dépêches geen afscbrifien aan de pers verschaft waren konden de veralaggevera bet ingewikkeld varheor moeilgk volgen maar de iadrnk dien men ervan kreeg waa ondanka de atlea vergoelgkende handigheden van Harris alweder bedroeveod en lang niet gerniiatallead omtrent de voorjiettnis van Gbamberlain De Sjah van Perzië Mdzaffér ed Din die voornemens waa dit jaar naar Enropa te komen icbgot ondanks de gnntige efficieele berichten ernstig z ek te zgn De vorst moet reeda gerdimeD tgd Igdeod zgn aan niersteen Oolanga is zgn toestand aanmerkelfk verergerd zqodat twee zgner Eoropeeacbe gebeeabeereo weinig boop geven op geouzing Zyn rdisiiaar Ëoro is dientengevolge twgfelachtig geworden De koning van Siam daarentegei Z M Paramiodr Maha Tajoelalongkorn isVp zgn Ënropeesche reis reeds te Oenève aangekomen waar hij Inisterrgk ontvangen is en zich x er goed amoseert Van alle Atiatiacbe vorsten IS hg tronwens na den Mikado van Japan de meeet gemoderniseerde naar Europeesobe begrippsui daar in zijn Rgk sinds lang de Europeescbe beschaving gverig wordt nagebootst Ontvangen de NOUVKAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg B 73 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 10 MEI Vrkn s 98V 104 681 9J Vs 98 103V O IS O 16 100 91 48 844 986 1001 80 lOO SOO l Vs 80 91 V ISjf Vs 74 ♦ 109 101 907 S8 100 84 141 s 7 lOlVs loiv 99 160 185V 10 100 43 108f 11 18 103 70 islatkrt 88 V l 881 M s HanauNo Cert Nad W S l i dito dito dito 8 dito dtlo dito 3 Howua Obl Oendl lS8l8 iTUIl Inackrüving 18M B1 OasTtsa Obl ia papier Itas Htta in silver 1068 ftPoaTiioii OH met ooopoo Sdito ticket S BususD Obl OiBneal dito Geeooa 1880 4 dito büBolhs 1889 4 dito bil Hope 1888 90 4 diloiii oad leen 1883 dito dilo dito 1884 8 Spiws PerpM schuld 1881 4 Ti atzu Ospr Coav leeB 1890 4 Geo Iseniog serie D Oeo Ie DiSjt serie C ZinoAra Bzp v obl 1898 8 Mzilco ülil Bait Seh 1890 Vzmiiau Obl aonbep 1881 AWTsaoui Ubliiiatien 1895 3 BomtoiK Sted 1 B 1894 3 NSD K Afr Hamlelsv aand Artndsh T b Mg CerliAcBten DBliMBBlrohBppü ditn Ara Hvpotbeekb pandbr 4 Cull Mg dnr Vorstenl asod s Or Hypolheekb pandlir 3 Nedertaniischt bank saad Nfld UandelmaBtaoh dito N V k l ae Hjp b p adbr S Kott H potbeekb pandbr S i Itr Hypotkeekb dilo 81 OoSTSNB Uo l Hong bank aind HcsL Hjpniheekbank pandb 4 Ambbika Ëquit hypoth paadb 5 liaiw t a Pr Lieu eert 8 Kso Hall IJ Spoor Hij Baai M j tot Kipl V SI 8pv asnd Ked lad BpoorwegtD aand Ned Znid Afr Bpm asnd 8 dito dito dilo 1891 dito t 64 B8 ITUII 9 xior l l88 89 A Kobl S lgj 6 r obP7 Zaid IUI Spirmy A H oSI 3 P0I S l Warsohau Weauen aand 4 BosL Or Ru 8pw Mi nbl 4V Baltisrha dito aand Paalova dito aand 8 Iwang Dombr dito aaail 8 Korak Ch kww if kap obl 4 dilo dito oblig 4 iO 47 s V 190 800 108 lojy lOJ s 108 111 uiV 38 110 AmailtA Cenr Pac Sp Mg Chio k S orth W pr dito dito Wio St Peter Deavark Rio Ir Spm eert v a IlliaoisCarilrsl obl in goud 4 LoaiBv kVuh illRGert v aand Mexico N Spw Mg Ie byp o 8 Mirs Kanssa r 4pct pror asnd N ïork Ontasioli We 1 B nd dito PeoD Ohio oblig 8 Oregon Calif 1 a hyp in goud B at Faul Hinn kkanit obl 7 Un Pae Hoofdlgo oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp 0 6 Ca di Jan South Cart v BBnd Vz G Ballw kNa leb d c O Amsterd Omnibus Mi aand Botterd Tranaeg HBats aand NZD Stad Anilerdsm aand 8 Stad Uotlerdsm aan 3 BlEoiz Stad Antwerpen ISi l i Stad rusael 1888 8 Hoao Tbeisa Kegullr leselluth 4 OosTZNa SlIuUlroning 1880 5 K K o t B Cr 1880 3 8rA ja SUd Madrid 3 1888 NzD Ver Bei 81 354 Staats loterij 6e Klasse Trekking van VrgJag il Hsi No 18978 11000 Mo 1149 8031 7891 10671 en 13987 isdar 1000 No 6481 1 9444 1164 16191 18197 en 10181 ieder 400 No 7070 143 6 14 77 en 17173 ieder 100 No 8131 8773 4788 68 6 7891 7718 7901 14 11 en 1088i iodar lOu PriJEeo van 70 111 3797 S S 87S 10916 13111 1 6 0 18781 117 U B5i 8764 11066 13311 16061 14791 188 3034 8649 8776 11189 13347 16143 16841 177 30 3 86 0 8801 11377 13146 1 48 18979 300 3079 5716 8883 U 18 18647 16398 18148 3 l 3083 57 4 8988 11881 139 4 16488 19178 fl SUS til 9i 9 1 0 14079 16667 19116 139 8138 9884 9384 18 8 14097 167 8 19473 649 3183 9164 9389 U87I 14110 16799 lt66t 775 3160 6491 9418 I189S 14168 IISIH 19616 8 1 3306 6 l 9487 AJ990 14313 16947 19698 917 3317 834 9491 riOll 14411 16176 1918t lOl S 3441 68 3 9489 12086 14473 17181 19791 1113 88 1 7I0t 9 86 11041 14110 17184 80047 U 8684 7179 9876 11068 14610 17 06 10 81 1477 8831 7108 9S79 18197 14 87 17840 10114 1134 4076 7608 9 M 11 36 14788 17 41 10 91 1781 4148 7644 9680 li3 6 14947 17 60 10411 1780 4471 7764 9786 U 6I IIOM 17688 10447 17716 MU 17811 lOiSl 17903 10 93 179B6 10897 18001 10748 18083 10760 18100 30896 18130 lOlIl 18486 ISlil 16171 18176 18304 18366 18 4J 18190 11898 18638 lltM 11680 11678 11711 13003 13018 13088 13188 13971 777 8001 10006 8188 10038 8163 10189 841610484 848110847 S4 t 10811 8618 10468 8841 10743 8717 1P788 l lt 4iU l 8i 4 T SMt 480 1871 4618 8346 4968 8407 8188 8484 8163 8469 888 1836 1408 9843 8416 INQEZOKDEN Verzuchtingea van een Liberaal Zia 00 daar aillan we nn Da voorbaraidendo werkaaamhedea zgn afgeioopan ra w hebben eon candidaat voor da 3e Kamer Ia het een goede Zeer zeker een boienato boete Is hg gewild Natoorlgk door velen andara waa hg niet tol candidaat geproclameerd maar er agn toch oog liberalen die een ander hadden gewild Waarom Omdat de vorige verkiezing ban nog ia de maag ait Omdat bg anderen ontevredenheid heeraaht over het vorbarig weder optredea van bet z g Comitd Het had aoo meenen ag ronaten afwachten da bonding van Borgerplioht maar niet baantje de voorsta moeten spelen dat menigeen ontstemd heeft en de meening heeft doan ontstaan dat Burgerplicht dien candidaat beoft moeten ovarneaieD Omdat er zgn in an ballen da Krimpeoerwaard die een anderen candidaat op bet oog hadden en por ad evenmin ala Boakoop deo gealelden candidaat voor het ooganblik genegen zgn enz eni Zie zoo zag ik daar zitten we na Aiiaa wat niet liberaal i alnit aan vereanigt geeft toe aeer veel to om toch maar ban candidaat bgna zelfa mat Terlooohening van eigen baginaelen de overwinning ta bezorgen Zg joichea in onze vcrdeeldbftid en danken Haa pelen jnllni maar boe meer gebaspel boa minder kans boa meer verdMldhaid boe hearlgkar voor oozan candidaat aarom liberalen ziet toe wat ge doat Booizgn ia mensobelgk naar booa bigvan ia dom Vooral na Bwlanken we toch nog in Iqdawaar het om gaat W knnnen er komaiimaar alleen dan wanneer wg aaneengaalotanign Laten we dan toch niet legenepartalaa en orte eigen zaak bederven Bglandt is tatcandidaat gekozen Laat one Bgtandi boadanen met alle kraobtaiospaoning Bglahdt in daKamer zivn te brengen Hghaaft ziob eenüink liberaal getoond en ia vooroitatrevenderdan menigeen denkt £ a of we na al zaggan ik apring liever in het water dan dal ik hamstaro B Eilieve als nn van der Eloog eena decandidaat was londt ge dat dan io de liberalenprgzan Kom kom ik heb ta goeden donkvan de libaVale begiasalaa dan dat ik niet aoamogen vertronwen op eregkeer van het gazond verstand Leggen wg toch alle bartstoohtelgke rj eneerioifeN bet zwggon np an ver eenigan wg ona om bet liberaal vaandal Dan maar ook dan allddo brengen wa nn liboraalin da Kamer B ADVERTENTIEN By dezen betuigen wg onzen hartalj ken dank roor da vele hawgaen van deiliiaming ondervonden hg het varliea van onae lieve HABTHA P ROND Pa M 8 W BOND Ko Bü vonnis van de ArrondiaaamintaRecfat hank te a Grattnliagt den 26 Febmarg 1807 gewezen ia hnwelgk dan 22 Jnlg 1879 te niiaya Bloten Inaachen JOHN HENRY vtii BLOMMESTEIN Fabriekant gedomici lieerd te s arattnlug en JOHANNA CHARLOTTE DOVER wonende to t Qravinhagt op den eiach van laatatgenoemda verklaard ta zgn OSTBOXDEJI door echtaoheiding Voor nittrekael da Prooannr der EiBcherei W THOBBECKB G WRAAGD EEN Fatsoenlijke JOITaEN die wenscht opgeleid te worden in een net vak Adres Uul ean dezor oarant onder No 2432 Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON t