Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1897

No Ta7 Maandag 24 Mei J897 30ste Jaargang GOIMHE COÜRMT NimiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aizonderl ke Nommers VLIF CENTBN ADVERTBNTIEN worden Kepluttit rail 1 5 regelt a 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advettentiën tot 1 uur des midd Koninklijke Machinale Vabriek DE HONIG BLOEM van H N van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Ueppler$lraat O en 9a naby de Begenteaselaan van Z M den KONUNG van BELOIE Indien gij hoest I gebruikt de allerwege bekroonde eu Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 CU en 2 verkrygbaar hy F H A WOLFP Drogist Markt Gouda E B viN MILD Veerstal B 126 te Gmda m A BüUMAN Moordrwht C RATELAND Botioop B V WIJK Oudtuat M KOLKMAN Waddinmm Oinda Druk vaa A BKINKHAN k ZOON i Depflt hottder g evraagd A H T BBNTHEM BtoomkanstTWTeró Chemiwha Wuscbery Uibtoomen en MeuMütoheinT te Lochem opgericht 188i vraagt een DepOthouder voor Gouda Flinke zaken met eerata clientele komen alleen in wui ierkiDg Briejen fr aan genoemd adre Frijstrekking 10 JUNI 500 000 Mark all koofdprijfl ia hut geUkkigit geval biedt de nisuwsU groate üeldrerloting die door de llooge Reffeering raa llambarg goedgekeurd CD gewaArborgd ii De Toordeelige inriohting Tao het nieuwe pUa beiUat daarin dat ia den loop van atectita weinige maanden in 7 ferlotingen an 118 000 bteo 6V 180 prgun bedragende 11 349 325 Mark lpry S pr D Iprüi Iprgi ter volledige bealUsing zullen komen daaron der i ü kapitale prijzen van erentueel 600 000 Mark bg uitoemeodheid echter 1 prije M 800 000 1 8 prijzen h M ÏO OOOj 1 priJB i M ÜOO OOO 26 prijzen k M i 0 000 I prijt iM 100 000 66 prijsen k M B 0ÜÜ apriizeniM 76 000 106 pryren ii M 3 000 1 priji i M 70 000 ÏOfl pry on K M t 00 1 prija a M 66 000 12 i rïjzCn k M 1 000 iM 60 0 O ItlSpryien aM 400 M 66 000 S KSpriJE ÜM 166 aH 60 000 I94 0pr a M 800 200 iiM 40 000 134 104 100 78 45 lii 80 000 I 81 De aanataande eerite prijatrekking dezer groote door den SUat gewaarborgde leldrerloting ii van ambtawege bepaald plaats te hebben op den 10 JÜNX e fc en koit hiervoor 1 geheel eng lot aleabU Mark 6 of 8 60 l bair V 9 1 76 1 kwart H H l i flO tegen inundiug van het bedrag par poitwiiiel of tegen rembours Alle DoramiHies worden onmiddellijk raet de grootste corgvuldigheid uitgevoerd en ieder peler outvangt i n ons de met het wapen van den Staat vooraieDe Origiaeele Loten zelf in handen Bij iednre fetstelling wordt het vereisohte offiowele plan waaruit de erde Ung iler prijzen op de versahillende klalsen als ook de betreffende ioUggelden te vümemeD is gratis bijgevoegd en zender w aan oöfce llegunetigera onaangevraagd na elke trekking de oSicteele lasten De uitbetaling der priJMn jreschiedt steodi prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toeüending of ook nnar verkiezing der Belanghobbemten in alle grootere plaatsoti T n Nederland bewerkstelligd worden Om debiet is iteedi door het geWk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens oftioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen vorkregen on nnio Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het u te voorzien dat by deze op dan beobiaten grondslag gevestigde ondernemiug van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden ynde trekking alle orden ten spoedigste reehtstroeka te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en ïetdwUselaars in ItAMUURU P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen out tot hiertoe geschonken on daar wy by het begin dor nieuwe verloting ter deelue miug inviteeren zallen wy ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een sti ite en reëele bediening de tevredenheid v q onre gwirde Begunstigers te verwerven TANDARTS E CASSUTO Tarflmarkt 171 uoodk t o 10 tot S uur Malre ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag Kliniek en Polikliniek TOOI oBsrerAre en VVXMBCqiMfiMB Hpreeknren dageiyki van IX S n Otati Spreekuren Maandag Wotniiiag en Vrijdag 9 11 uut ÓORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A OBVti 312de Hamburger Geld Loterij seaotoriseerd gecontroleerd gewaarborgd door de regeering Trckkiny 10 JUKI e k 118000 origiaeele loten 68180 geldwlDiten Iwler aoder lot wiet HOOFDPBUS in h t gelikkigrt e l W 500 000 Mk De enkele 59180 geldirtiuteD tjja fotgendermate ingedeeld Matk a 30 000 il 80 000a 10 000a 5 000 k 8 000 il S 000i 1 000a 400 i iOO etc elo Huk 1 1 S 50 100 80 818 1518 40 a 900 000 i 800 000 i 100 000 i 76 000 70 000 il 1 000 00 000 ü 5 000 il 50 000 i 40 000 Ds kleioita prlji bedraagt Mk 81 All 50180 geldwinaten worden ia 7 8 oe dig op elkaadar rolgeade klaiMQ aitgeloot ea aa iedere trekkiag aan den frinoer uitbetaald Tegen inzending van het bedrag in Keder landicbe muntbilleti Nederlandsobe postzegels of per postwissel orarzendon w de origiaeets loten geldig voor de Ie klasse waarroor de prijs wettelijk is vast gezet N Fl 90 cU toor kwart origineele loten If 1 80 halve f 3 80 gebeele v Aan elke loltoezending wordt het offioieele trekkingsplae bijgevoegd waaruit alles juist te herzien is Zou dit trekkingsplan niet aanstaan zijn wij bereid vóór het begin der trekking da toegezonden origineele loten ook terng te neaen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezitter zonder dat hg ons daarom verzoekt de offioieele trekkingaljJBt HOOFD LOTERU BUBEAU Isentbal A Gq ilAMBUBH Duitsobland geolableerd 1810 Stedelpe Gas£al riek te GOtJDA De prjje van bet gae is 6 ceM per M en voor Kooktoeetellen of Motoren 4 ot Ouder zekere Toornaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdbms Terbonden met 15 meter Trjje leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 lichtgaemetere bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van percaelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktuestellen ent tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen Wie zeker ziju wii da Ecla Etkel Cacao to ontmogcn teswiKi gesteld en ia vele pruDfaea4ogen in J rime 2tLeIlV Cikel Cacao in vlerkanten bussei Deze Ëikel Otciia is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageiykacli gebruik een 2 theelepeli van t pooder voor eon kop Chocolate Als gcnerakrachtige drank bij gevri van diarrhee elecpta met water te g ruiken Verkrijgbaar by de voornaamal EL 1 Apothekers eu p i Ka K p rafbasje t 1 80 c 0 90 c ass Jenoraalvert nwoordiger voor Sedcrland luliuB Mattenktodt Araiiterdïnn Kalvautn IK Liters aan Daiiv of Haarworm drooge vochtige Sehubbei daawworm en het met deie kwaal gepaard gaande too ondrage Igk lastig jeuken ilerShuidt alsook elke i andere huidziekte wovdt onder flaarborg ge il nezen zelfs by hen die door niiwand genezen konden worden do tl r Hebra gJïeeh enlMis OniiehaiMOk Gebruik UitumuUgt Pryi les golden Aled Ot tegen t vooruitbetaling ook postiegels waarop toezending vol vin van port en inkomende rechten Verkrygbaair bjj de St Marien J rog He Dantig Duitachland mm mm mmm H H Aandeelhouders wordt bericht tegfen intrekking van dividendbewijs No 13 hetzelve van af 1 JUNI a s is betaalbaar gesteld met 55 ten kantore van de Heeren HART8INCK Co Amsterdam en M J OGIER Co Gouda Dl Dirtettur D G W VAN DER LAAR DZD TT © or cLeelig ea is het voor iedereen die een HARMONICA tril koopen dezelve direct uit Amsterdam in plaats van uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij ia van inkomende reelUen en kooge porto 60 ets Otn alle eoncurrentte het hoofd te bieden tgn wy besloten de H BMONICA welke wg tot nog toe k ƒ 3 75 adverteerden voor SleChtfi ƒ 3 25 van de band te doen Deze verbeterde Reform Trek Barwumita t zyn van het allerbeste Duitache fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatnai 50 sterke stemmen 3vandigen dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De vouwen van den balg zyn van vemikkelde stalen hoeken voorzien OraMs wordt een zeer gemakkelyke notenschaal voor zelfonderricht met dansen marachen liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen ryk geïUnstreerden Catalogus Eeoig adres Verzendhuis tUtthurt O SCHUBERT Co Comtt Maabi Am terdain I Z Voorburfrwal 238 ui f de VtctoriaBron f e Oberlahnstein by£ms Tafeldrank Van h£ ninklykef uis cfer Zederlandm Maatschappij tot Exploitatie iter Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak ü MAGGF van 16 pCt tot M fCt MtwUta BoutttonhouMmle SOEPEN 7 lïvCstg i s Bo v Lilloaa in CAPSULES zyn verkrygbaar by do Firma T CBBBAS Gouda ÏMf MigrBS bij PAUL HORI l AmslerdaB o X roarbmrgtcal 9 Koninklijke BEKROOND MET QOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN ft HOLI S Quina Laroche Staalhüudende Q ulna Larocbe is de meest krachtige en vemlerkend KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in Seaschen a 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEM ASTHIi De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etni 80 en 5t Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prys per fleschje 20 Cent KKasPiuEK Houi Hofieveranoiers 2 Mt Depot te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Een ware Schat voor de ongelukkige aUchtoffera der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandscbe uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen van deze ondengd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt S4 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOBDA 22 Mei 1897 Het programma der Ie nitroering te geven door het matiekkorps der d d scbattery ouder directie vaa deo beer Joh G Arentz op Maandag 24 Mei 1897 des aionds ten 8 ere in de tent op de Markt alhier luidt aldai Le Concours de MoutlDel L Laoglois La Montagnarde F J Scbweiutberg Sospinel Walzer I Ivaeovici La Favorite Donoizetti a Maiorka Keeaels b Rheiolünder Zöllner ft Ouverture ApoUoo A Viollot 7 Rellona Concert polka voor piston C Faont La Czarioa Louis Cause Les Vieunoisee P Linoke No 4 5 en 7 eerste oitioering Gisterenavond werd door de kiesvereenigiug Ons belaugc alhier in de Sociëteit Réunie een openbare vergadering gehouden waarin als spreker optrad de heerv D dg Clerrq an Kuuspeet De Voorzitter Wieode t ruim baU negou de niet talryk bezecate tergadering met de mededeeliog dat da heV de Olercq dezeu avond geen bepaald ooderw rp zoo behandelen doch dat varscbilleude onderwerpen zouden besproken wordeo Da spr begon met den toaattod te schetsen van Rome vóór 2000 jaren en maakte een vergelgkiog met deu tegeowoordigen toestand daaitee las hy voor eeu gedeelte van het verslag dat door den secretaris eener koninklyke oommieiie over den teestaod van Engeland in 1886 wa nitgabracbt Was de toestand daar treurig te noemen hoe moet hy bier geheeten worden Letten we niet op algeneene statistieken sij geren geen maatstaf lu NederUnd behooren 8 e mt de ge goeden terwyl 92 obebooren tot den armen den broodarmeoBtand en de klasse die even kso rondkomen Dit is zeker ongelukkig te noemen de slavernij van den oaden tgd bestaat niet meer Ariatoteles zelde reeds dat zy niet be beefde te bestaan doch de tegenwoordige toestand kan en mag niet boHtendigd worden Tegenwoordig staan genoeg slaven van yier en Stasi ons ten dienste zoodat menscbelyke slaven niet meer mogen bestaao Broederschap en liefde ziedaar de noodige factoren tot vorming van een degelijke maatichappjj Spr beschouwt au bet Onderwys by deelt mede dat in ons land jaarlgks 61000 kiadereo van onderwgs verstoken blyveo terwyl de Re pe FEVILLETOX De Dolers V van den Componist TII Clan bad g escfaraTsn dat i j en baar rader voor dfl uitTowÏDg TtD bet ooocert toudsn ovdrkomen eo qU naam fan den I aUte werd Ettsabeih t kisiTr bflid ingeroepeD voor den joogen Ërost Baoobart die TOor hetzelfde doel in de stad kwnn Na da aaakomst der reiti gera begoo voór Kliaabeth weer het oude kumteDaarsleveD met al zijn opwekking m gemoedBbewagingen Men Het geeo oe eoblik ongeoruikt voorbggaan uu eens weerklook d Mrb l voorbeen zoo stilte huis bet wegsleei end vtooUpel vaD Baochart dan eer rerbiovea lieh de volle tonoovan Klisibetb s heertyke Bopraan ea atrtka vaa K et de oude Eupert zelf die op den pracbtig n Bi cbBteio faotaaeerde of fregmeotaQ uit zijp oratorium t Q geboore gaf i Etisabetb wbb ali herboren De taateloosbeïd die baar leveadigen aard zoo lang bad onderdrukt waa ta door eea tooveralag verdwenen en had plaats genaakt oor de onda vroolü o gemoedageateldheid elke Eiob meedeelde aao allen die haar omriogden en menigniaal ia die dagen moeit Jobannes onwillekearig terngdenken aan den eersten tgd waarop bij haar leerde kennen toen zy stralende vaft jeagd en loboonheid ii da volle kracht van baar beerlijk talMt nor wu opgMHNiWa Uo lèm de dag riDg het Ooderwys noemt seen voorwerp vau oauhoadeude sorg Hoe wordt iu landen als Zwitserland Frankryk en Oostenrgk die zorg anders opgevat 1 Een Zwitserscbe had zich nergens meer over verwonderd dan over de omstaodigheid dat men in NederUud voor t ooderwgs moes betalen In Amsterdam missen volgens het Gameeoteferslag io één jaar 278S kinderen net Lager Onderwgs terwgl in diezelfde plaats wel gezorgd wordt voor een sledelyke Universileit die Spr dsar overbodig acht Spr toont aau bet booge i ut en de groote noodzakelykheid vau leerplicht De gevangenissen zullen minder bevolkt zyn de krankzinnigengesticijten minder patiënten telllen indien leerplicht ingevoerd wordt Tbant bespreekt de beer deCierq den kiaderarbaid ia oosfland zgu 90 dnizend kinderen die officieel als werkkrachten geëxploiteerd worden Hoe demotaliseerend f Hiertegen moeten wy opkomen het kind let onichuldig is aan den toestand waarin het gepisatvt werd moeten wg besoheroieo betrachten wg de woorden van Confosiua i weten wat goed is en het niet doen i misdaad Spr bescboawt daarna den woningtoestand en de iterlteatatistiek der fabriekarbeiders Geen wonder zegt spr dat men dezen geen kiezern wil maken met algemeen kieseu stcmrerht COiideo weeën betere een ware volkavertegenwooritigiog krygen By da bespreking van de pentioenregeling wyst Spr op den toestand in Denematten waar inds 1891 de Gemeente en het Uyk ieder de helft in de tasten hiervan drag n Tegenwoordig wordt in ons land jaarlyks op de begrooling 7 millioen voor peosioeuei uitgetrokken die bynn geheel ten bate komen van gegoeden Volgens spreker zgn de koelen vau een degelyke pensioenregeling te viodrn in een verhoogiog der inocessierecbten De geachte Spr behsudelt verder nog eenige belastingen alsook het wetsvoorstel van den Heer Van Bouten toen nog gem Minister betreffende de grondrentebelastiog Minimumloon en malimnmarbeidsdag wil Spr by de wet geregeld zien een navolgenawaardig voorbeeld heeft de Haarlemscbe GemeeDterasd ons dezer dagen hierin gegeven Ten slotte verklaart Spr lich beslist tegenstanden van Protectie c Van de gelegenheid tot het doen van vragen aan den Spreker maakte de Ilesr J N Both gebraik Deze vroeg waarom de Hoer De Clercq by het begin zijner reds dsn toestand van Rome vuèr 2000 jaren had aangehaald en of de Spr een democratische regsering noolig achtte om verbetering vau toaataadaao te brengen De Heer De Clercq antwoordde der uitvoering naderde hoo opgewondener z j werd i het waa ala bad zy ten eeneaitalo gebroken mot alle bekrompen bezwaren en beslommeringen di baar zoo lang reeds haar rust hadden ontroofd Zij bad ook nauwelijks tijd tot nadenkeii des moi ens aan bet ontbyt werd reeda over muziek gabandaM od besproken wat dien dag zou redaan worden en de zorg der huishouding aan Clara overlatende die zioh daarvoor vrywillig hadjaangebodan begaf KlJaabeth zich met haar vader en diens loeriing in het aangrenund vertrek waar de piano stond eu den ganéoben dag by solospel of begeleiding weerklonk Zy begon ook weer aan bet compoaeeren te denken want eea nieuwe stroom van bezielim had den dam der alledsagscbbeid ia baar verbroken waardoor £ ioh in de laatiU tijden geen enkele oorspronkeiyke gedaCble baan nad kunnen breken Zij oompottOCTde eenige liederen en een romance voor Bacchart en werd door baar vader aangemoedigd en geprezen doch tegelyker tyd beknord wyl zy ia bet afgeloopen jaar haar talenteu eoo bad kunnen verwasrloozen Het streelde baar wanneer zy onder den invloed rac baar zang en voordraobt het sombere voorhoofd fan haar grycen vader zag verhelderen n de strenge oogen opflikkeren in b ydea gloed terwijl van Bac flhart i jong en ynbasneden gelaat de glans van een onverholen enthousiasme straalde Er lag voor baar een eigenaardige friacbbeid en bekoring In dtens jeugdige geestdrift ieU wat haar opwakla telksès en Ulkans bet gevoel voor het seboooa btj hem te verlevendigen en eens na Schumann s aangrypend had loh grolle aiofat dat zj bad weer ageren mat Dvanra Üg ftdt kfubt m ptthoa had ijj dw hierop dat thans wel geen laverny meer beatend als in het ouda Rome doch dat de tegenwoordige toestand der arbaidera dringend verbetering behoeft Vau welke richting het nienwa regeeringaHehaam zal zgn laat spr geheel koud als in de Tweede Kamer slechts mannen zitting nemrn dis met hart en ziel de belangen des volks anileo voorstaan en behartigen Na een warm pleidooi legen het drankmisbraik en aan beachoowing orer Gemeeate inkomsten baaloot qir zgn rede die met gloed en ovartoiging nilgsaproken door de Vergadering met aandacht gevolgd wai In den Isatiten tyd werden op de Markt alhier onzedeljjke platen ten verkoop aangeboden De politie beeft thans eeu koopman in verrekerde bewariog genomen Door het clasaicaal bennnr van Oonda is la Godsdienstonderwyzer in de Ned Herv Kerk toegelaten de heer H O Nieaink te Ondewater Oo ler de gravers te Amsterdam beerscbt eenige ontevredenheid De beer H J Nederhorit uit Ooada beeft een werk ondernomen voor de gemeenlelyka waterleiding doch voor hel grondwerk liet hij gravers nit Gouda overkarnea sn men logt dat by bel voornemen heeft ook voor de overige werkzaamheden geen Amsterdammers ts gebruiken De Gravers en Bangerliedeo Vereenigiugc te Amsterdam heeft aan den Raad dier gemeente een adres van protest biertegen ingezonden De centrale liberale kissvereenigiog in het hoofdkiesdistrict Bodegraven hasfttat candidaat gesteld den heer A Koyff Hzu aftredend lid De heeren J A P Levekamp en mr T W tor Spill zgn benoemd tot voorzitter en secretuis van het hoafdbestnor Men schrglt ons uit Stolwgk dd 22 Msi Op initiatief van den bargemeester oaier gemeente den beer J C Kroon werd gisterenavond eene vergadering gehoodeo van belangstslleuden in de kroningffeeaten van bet volgende jaar Uit de versebillende wjiksn der gemeente werd eene commissie van 22 ladea gskozso die zich zal belasten met de voerbeleidende werkzaamheden voor een feest in onze gemeente Op voorstel van een der aanwezigen werden da predikant en de beide hoefden der acholen lot eeraledeo der commissie benoemd Tot onderwyzsr te Moordrecht ia beneend twintigjarigen knaap snikkeisde gavondeu met bet hoofd voorover gebogao op de saamgevouwan armen Beiden oefenden op elkander een bazielenden invloed uit ly verslonden elkaar volkomen in datgene wat de edelate en zachtste aaadoeniogen by don meniob 4 wekt I irt stilte naergazeten kon Élisabatb soms Inistarei naar het bezielde spet van dn veelbelovanden artist wanuaer h tn half grillige half wildbstooverenda vormao zgn fantaaién voor haar uiUtortte Zy dacht aan bet laven dat voor hem lag mat al tjjn ryke en beariyke beloften aan do lauweren die h ing oogsten aan de steeils toenemende tm lioh immer vernieuwende prikkels die da speorslag moeoten iijn tot de volledige ontwikkeling van zyn talmt en met een bitter f evoel van teleurstel hog vergeleek zy daarmede hau eigen leven dat na een korte schittering moett ondeiyiian in een kopalooie eentonigheid K I e lautite repetitie in bet ooscertgabouw was afgeloopea en Elisabeth bad ütA met Krnat n haar Tadar naar ba woning teruggenpoed allen overtuigd dat zy succes Wudon hebben Toen bet avond geworden was schitterde de ootc concertzaal in sec iep nn licht Daarbuiten was bet eeu onopfaoudel k gedreun van rytoigon en een toestroomen van oetgangers die zioh bij dè hooge toareo veiitiroagen Baar binnen weerklonk reeda het stemmeq en pretndeeren der ïnitrumentan wachtende o een gebiedende hand welke al die touen zou t aman brengan tot een wellnidend geheel Kliaabeth bevond zich met Er et ea kel leden van het bestuur io da bettannkiunar tanr l di f oud fiapart lioh nuf btt diMi bad btgaTn eé I de heer Verbalet vau s Gravenpolder liet 1 Jooi a a lal by in functie treden Te Moordrecht ia oegericbt een fantarreoipa onder leiding van deu heerO H N deNooger onderwyaar aldaar Desa week had een sobilderskneebl te Moordrecht bet ongeluk van een trap of ladder te vallen Hg kwam mat agna handen terecht iu bet glas en beseerde sich aeodaoig dat heelknndiga hulp noodig was Ook een knecht van een winkelier viel in eau pakhuis van een zoldertrap af Met seoiga lichte kaeDsiogeo en den schrik kwan hy er gelukkig aog goed al Woensdag oulstond en begin van braad in de bonlaagery van dan heer H J N te Stolwgksralnie Do vlammen werden eehter apaedig door eamera waler geblnacht Toen een meisje op den Brnggedyk wandelende de eerste vlam men ontdekte was niemand io de sagery aanwetig Reeds lang tien da bewooera van Stolwgkeralais amaohlend nit naar de waterleiding Meer ea meer sehyut men echter het doel aabg ta komen Reeds sadnt senigaa tt d heeft aieh een comité gevormd lot velka bestnnrsledea dattyds gekoaan werden de bearan A J Sahill J Slegt en O W dan Hoed Haim 20 leden verklaarden loan zich by eea cvenioeele waterleiding te sullen aa alaiieo mits aatau lyk de conditisa aannonsiyk waren Tu e B en ander werd msdedesling gedaan aan den directeur der waterleidiag Mg te Goeda en Woensdag waa reeds gsnueude beer met lijn assistent aldaar om aaoteekeningao te maken Donderdag is bet vergadering van bovengenoemde Mg geweeat en aal misschien wal evec het lot bealitt agn Een ingetetene der geneeate Btalwgk verkocht eaniien tyd geleden ago oad doch nog flink paard aan iemand uit eene naburige gemeente onder beding dat dsse het dier nog een bepaalden tyd gebruiken mocht maar dal bet dan geslacht moest worden hy wilde niet dat zyn ood trouw disr op diens ouden dag sou afgebeuld worden Eu zie datgene waartegen by aaeude te waken gebeerde teeh en het disr werd uitgelaeod of verhoord ea toonde door zyn uiterlyk ten duidelyksle dat de behandeling veel te wenacben overliet Dat kon zyn vroegere baas niet uitataao eu hg stelde den kooper voer deze kenze óf een prooea 6 hst paard terngverkoopen voor denaelfden prgs als ervoer gegeven was Wgselijk koos men hel laatste eii ttaana loopt bi t oudje weer lu en lyner ivnipbooim n t dirigroreu Bfj den eeralen opbruisendeo golfilag der violau voelde Klisabetb dat haar zitit langen ijd een genot ontbeerd had waarbuiten zy evenmin kon ali een plaint buiten luebt en zonnewarmte en in de verrukking die als een heilig vuur haar ganache woaeu doortrUde wem i op do vleugelen der muziek ver boven alle aardsahe smart boven alle kleingeestigheid verbeven om geheel op ta gaan in a n zalig gevoel van w elbehagan an geutdrift even frlscb en kraobtig ala da akkoorden welke baar tegenrnlaahten b da adrmlooze stilte dia in da zaal beeruhte Gen daverende storm van byral volg op bet overweldigend allegro en daarop viel het geestige cbeno ia dat de maobtiga indrukken van het eersteoploste iu gewaarwordingen van geheel anderen aard om daarna in bet aangrijpend adagio de gemoederen als door een toovertlsg weer terug te voeren tot de erste geestdrift een geestilrift die nu wardjtetem perd door een gevottt ti oobaatemden weemoed ri selaohtig ali dr meiAdie zetre van den grooten mnater In het luidruchtig preato dat hierop volgde ondergingen de gespannen gemoederen oen ver schend stortbad zij erden als opgvooraeo in eea stormwind van jubelende noten als geslingerd op do gotvande beweningen van rbythmus en melodie totdat eindelyk aifii bet bnllaste slot de steeds hooger gestegen verrukking ziob oon uitweg kun banenio en wtlde byvalsbotuigiug walkt iet lobeen ta zullen iudtgen Het w a DU de beurt van Kliaabatk publiak op ta treden i