Goudsche Courant, maandag 24 mei 1897

801 47 s 7 190 800 l0 is 10 s 108V 108 IH 18 V 38 tv 110 üTrecte SpoorwegvcrMndlDgen met gWda ZomeTtost 1897 AanRevaDgen 1 Mei TlJd vao Greenwich 80 7 8 16 8 86 80 J7 9 6 lO U U ll 11 11 U U 11 86 1 84 Ml 8 67 4 68 A 88 6 M 6 61 14 7 81 7 61 8 86 8 61 67 10 I 6 0 7 8 10 04 8 80 8 87 8 64 10 11 U ll 8 40 9 47 lo l8 10 80 h M 7 86 8 8 40 8 88 7 60 6 88 l j 4 16 6 10 KOTTl Di M O O ü D i 8 17 87 8 84 41 8 47 DEM H4i9 S0UBA 7 46 8 18 00 9 47 10 18 10 4 11 64 18 08 18 47 WM 8 11 1 Jl J j J J2 87 Jk U8 T8 48 it 1Ó 44 ll 4l M 4 UÓ 8 06 J U 6 U 8 66 88 8 8 4 i 81 8 88 10 88 U U 44 eo I D A U TRICH T Uoudi 6 80 è7 7 68 8 81 9 07 10 1910 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 Ü a w 6 46 64 W Mnli 6 6S 7 3 8 19 11 81 8 44 kf 18 WSJSB O J 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 10 1111 87 18 88 1 86 8 448 40 4 06 4 88 6 80 8 18 7 18 7 66 S8 10 o 10 17 1 41 4 8 8 18 9 84 10 88 1 66 4 68 0 80 9 48 10 48 1 0 V 6 04 8 89 10 1810 64 ll 67 18 608 17 8 l4 1 08 4 88 6 16 60 7 48 8 83 10 10 10 38 Onidff 8 88 7 60 8 189 03 10 U T R E C H T 0 O tl O A 8 38 7 46 8 41 8 80 10 16 KI 88 n SB 1 8 08 8 66 4 48 6 86 8 7 6 9 07 10 08 M S4 8 68 8 0 10 18 l t6 4 1t 7 18 9 88 10 64 Uttdawuer 7 07 8 14 10 48 4 84 9 88 OoiuU 7 88 8 17 9 819 68 10 69 11 1018 111 38 8 46 4 8T 6 80 8 01 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AMSTRRDl M 6 O D D A 8 16 06 10 48 8J8 8 46 4 46 8 18 7 46 1 46 8 14 10 09 18 U1I4I M8 4 47 M 1 48 1 41 IU 10 17 10 86 7 10 10 84 ff 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 8 6 6 11 18 11 18 O o U U 1 A MIITIRSAII 9 48 10 67 18 10 4 U B 10 60 IJl UI UI 10 11 10 16 U 41 I gae trwgere waida om at te Ukomsa tu den Bleebten tgd io vreemdeUogicbapjfeileleD Voorwaar e n Diet altadoagKh getal vaa liefd Toor dieren faa dea grootaa aaovocr rao ¥ ee eu fleewh ta Londmi en TeDgeTolge Amenkaanscb bet arme weder zgo de TletfRchprgzeo aldaar Donderdag a omerke1yk feJaatd zoodat de exportslageri Toortoopig het verroer moeten takeo Hierdoor ïullea da veepryzeu albier nog gedrukter worden Btaten Qeneraal l Kauer Zitting ran Vrydag 21 Mei De beer Muller iDterpetleerde oter de be tendigheid tan bet nitroerrecbt op de suikwr in Indtë Hg achtte na de aaooeiuing der yniker et hier bet nitvoerrecbt op koloniale bikers ooboodbatr Maar met het oog op de politieke omstendighedeD vroeg by geen af chaffing doch opuiea tgdelyke Kborgiogvan het DÏtvoerrecht Hg rong of de HandetmtatMbappy daartoe niet geadviseerd beeft en of de Esioister bereid ia in overwe iag te neuen om hut uitvoerrecht oputeo ba schonen met l Juli De Minister van Ktfloniëo deelde mede wat de liegeeriog ton eanzieo van het uitvoerrecht had gedaan eu hoe y overwoog een ootwsrp boodende mu andere regeliog dersuikerbeluaUog met een heffing uiet enkel uaar het gewicht maar ook nnar de waarde Hierna zijn aanKeuoiueo de etsentwerpen betreffende kwgscchalding van de vordering tan T ruacb leD en den spoorweg Parok erabaija Bg het debat over het eveneens aaiigeuomeo ontwerp inzake de stoomtram voor Atjeh verklaarden de heereu Wertbeim Pgnacker üordgk Fransen van de Potte en Uergnao dat de aanneming dezer wet niet iu zich slnit helzg afkeoring of goedkeariag ven de regeeringspotitiak maar dat die aanneming de verant oordelgkheid der intaht liet Op eeae interpellatie van den hefr Uergstua verklaarde de minieter van werergtaat dat de regeering te barer tgd hg da Tweede Kamer een arilag over de gewgzigde boterwet tal iadienaa Da heer Schimmelpenninok Van der Oje heeft eene interpellatie aangekondigd over d roepaesing der Zoudagswat Da Kumar ia daarna op re eii gescheiden Men meldt nii Harlingen In den loop vau den zomer vallen er nog al eens oorlogsschepou onze haven binnen Vau de paoaagierende Jautjee heelt de politie dan maar zelden laat iisterenavondzgn echtereen rental matrozen van een bier vertoevende kanouueerboot duchtig met de politie slaeK gaweeat Toen een der matrozen zgn mes trojj kwamen de aabels uit de acfaee en werd er duchtig geklopt De drie ergste belhamels zgu iu arrest gebracht alle tot des Aangezien kan worden vnrwacbt dat tan den uitslag der stemming in elk ouderkiesdistrict welke op den dag der stemmiug m den loop van den avond bekend wordt tele grapbiich bericht zal worden gezonden n meerendeeU die berichten de kantoren nieivóór den gewouoa sluitiogstgd kunnen bereikeg vanwege bet hoofdbeittuur der postergen telegraphic bepaald det op 15 Jum a s KgkstelpKtaafkautoran open blgveu avooda 10 Qur Ureenwicl tijd oizoovefllluuger als da drnkte dit noodig maakt Den volgenden di sluiten de kantoren met beparklen dagdienst op plaatsen welke als hoofdkieidistrieten zgn aangewezen in deraorgenoren niet alvorens de olficieele vtjrltieziog telegrammeu van den viorzitier der hooidstamboreaux sgn atngeb eo en overgaieiud Door de rosketooshaid vau een der opzichters zgn 12 personen meest jook meisjes van het perioneel eener olwasscherg te akhitchevani aau de Don op noodlottige wgie oragakomen Deze meuscbea moesten voor werkzaamhedoo Hen BH durf n OB¥ r der rivier wordf o naar ncn a 8 86 8 48 8 4 6 C6 6 68 Q8 U O IB 8 86 7 16 7 88 7 8 7 40 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 1 Gouda Moordrecht Nieuwarkak Oapeile Botterdam 8 81 81 8 18 Rotterdam Oapella Nieuwarkerk Uoordreoht QoBda gaz t wwvtoe gewooolgk eea kteto postjegebezigd werd Daar een vraeaelgk onwader oedde aren da vrooven aogatig om denovertocht te ondernemen en gavea den meeetarknacht bare vreee te kenaeo Deze beval even Wfl dat da overtocht moest Kebeuren en dreigdeallen met ontsïaff Nauwelgke echter was betpantje met 32 menscben beladen vaa wal g 4Htokeo of verscheidene mei jee wierpen zich door viees voor bet gewvidig slingeren a ogegrepeo in het water en toeo zij zich later aande zgden van het vaartuig vastklemden werdbet evenwicht verloren en sloeg het bootje om waardoor J vroawan an 3 mannen verdronken de anderen werden nog met moeite gered Deonvoorzichtige die de eigealgke oorzaak van deze ramp is geweest behoort ook tot deslachtoffers 9 De opening van de tentoonstel 1 ing ta Oord recht is nu vastgesteld op A Joni Met t oog op bet ongeluk te Pargi zgn tegen brandgevaar en de j evolgeo van een pauiek verscliilleude maatregelen geooveD Op het terreiu ia nabg bet hoofdgebouw een braodspuithois met het noodiffe materieel io 1 gericht aarbg een vast braad weer kor is KBptaatHt gehuisvest in een der gebouwen van Oud Dordracht in eiken vleugel vaa bet hoofd gaboaw zgn voorts hrandkranen terwgl men er twee gewone en drie nooduitgangen aantreft De feestzaal is omgeven door een brandgang van 4 M breedte eu beeit zestien nitgant sn De geboawen vao Ood Dordt zgn aan vooren achterzydetoegankelgk Het stadhuis waarin eene verzameling kostbaarheden ao omstreeks en half millioen galden gerangscbikt wordt staat geheel vrg eu is met plaatgzer baslageo Op bet marktplein is aea brandkraan aaugebracht Voorts zgn vier bliksemafleiders opgesteld Ken avoutanrlgke leransloop li n jonge Engeltche genaamd Frances Black man was een jaar of zeren geleden als verkoopster aangesteld iu bet Crystal Palace in Londen en maakte darr kennis met een vouruamen Pers sultan Nasri geheeten Deze was enn bloedverwant van den ahah lig leelde iu Engeland eu bezat een groot varmogen Soltan Nasri veroierde het hart van het meisje df ed aanzoek om haar band en weldra weid het bruidspaar naar katboliekeu ritus getrouwd Twee jaren van tobtelgk gelok volgden SU da jongttehuwdeu woo ideu nu eens in bun buis in iijdepark Mauaioo en dan weder in de badpUats Torquay Op zekeren dag werd saltan Nairt echter plofcs linR door deu ihah dfsr zgn woonplaats lu Perzië teroggeroepeu en hg moest wilde hg niet al gu hstitting n in Perzië zieu verbeurd verklaren bet bevel van den shah lehoorsainen Daar bg aan de Ëuropeeache beschaving gewoon was geworden verliet bij slechts ongaarne Torquay Zgn Ëngelacbe vroa Tergeselde hem naar Perzië Daar aangekomen kwam zg echter al heel ipoedig tot de ontdekking dat suttao Nasri ele malen gehuwd was m a w datzg haar echter als cga met vier andere vrouwen moeat dealen Hoewel zg nu eeo deel van dan harem waa geworden waren haar bgzeudera voorrerbten toegMtaan Zoo mocht zg o a Engelsche heeren endames iu haar huls ontvangen Toeo opeens stierf saltan Naari en nu kwam de geheele Perziacha familie vau baar echtgenoot io vgandigo varbonding tot haar te staan want da overledene had igu ËngeUcbe eobtgeuoote en zgn zoontje al zgn uitgestrekte gofderpu vermaakt en er werden aelfs pogingen gedaan om bear en haar kind door vergift om het leven te brengen Gelukkig trok sich eeo Kugelech geneesheer in TebarsQ dr Scully hun lot aan eo door zga toedoen namuhet Ëngelsche gezantschap de beide bedreigSen in bescherming 18 86 18 88 18 89 ll 4 18 16 ll n 18 18 U IB 11 U 11 48 1 61 11 88 11 86 U IO 8 68 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 I 06V 66 8 88 8 84 S BO 8 08 7 61 S 8 I II lO ll 6 10 De Bwaar beproefde vrouw kon nu uaar haar vaderland terugkaeren Eeoigni tgd geleden werd in eeo Geldaracka gemeente een joogen io bet geboorieregütar als meisje iogeaebreveo hetgeea met het oog op zga dienstflicht nogal lafttttr ble k te zgn By vonois van de arroodisaemenls reebtbaok te Arnhem ii tbani bevolen de geboorteacta io dien zin te verbeteren dat daarin bet woord vronwetgk venud rd worde in maunelgk ea de voornaam Johanna m dien van Jobao Woeaidag m r 5 a fce oogevear kwart voor twaalf w rd ploti ling een koijel door eo veotter VHU ffn d r hr iieJeitiokalfu tan hutgymoasiuut te Aiofa m f e choteo Hat projectiel gitfg rakelings Ungi h t hoofd van een der leerlm eo eo kwam teilen den moor tereeht waarin het et n vat ulotg Bg onderzoek b eek dat het schot geloiit was iu een der vertrekken van liet po itieburfan Een agent stond voor een raam z ji revolver choon te maken toen bet fichut bg ongelnk afging Voor de K 1k rdams he rechtbaok stood gisteren tPff cbt K K 26 jaaroad bierbui8boadt r te ttotterlam Hem werd ten laste gulegd Io te Rotterdam opzettelijk op I Maart 1897 of daaromtrent 15 door diefeul verkregen stokken manafacturfo en 20 op 8 Maart 1897 of daaromtrent een mede door diefstal verkregen kist the te hebben gekocht ingeruild in pand genomen aN geschenk aangenomen of uit wmstbejag verborgen T p mn avond ia Maart II kierde beklaagde mbt 7 iifi vronw io zijoe woning io de Bugteratraat eo trof daar 15 stekken ma ofactureo aan die daar zonder zgn voorkennis gebracht waren Des anderen daaga kwamen twee bezoekers in zgn café die z idiu de rollen gebracht te hebben en vrofgi o of hg geen zin had het goed te kon ien of er geen kooper voor wist Door geldge irel gedwoogeo au ook omdat bij hft goed met op straat kou werpen had hg de manufitctiireu iu buis geboudHU eu eenige dagen later verkocht aan zekeren J PÖppiughaus oor f 145 P had het goed nog ouder beruHing van bekl gelaten totdat door de politie die lont geroken had een inval werd gedaan in het bierhuis vau bekl K Door den io tperU ur van politie den heer L J C Kugk wiird eeue menigte goedereu in beslag genomen waarouder btidoeldti maoufacturen tafatkleeduu flanel wgn thee enz Bekl ftrkeuüs dat hi zeer gotd begrepen bad dal hg door bft koopen eo verbergen van goederea waarvan de berkomst hem verdacht voorkwam in de gevangenis kon komen De aanwezige then wat hnii gnbracht door dezelfde twee bezoekers die de 15 tokken maDufactaren bg beklaaj de gedeponeerd hadden Dé politie Hlttttgde er in de iudentiteit der geatolen uianofacturen vast te steileu eo daarai ble k dat g gfstolen waren van de atoom l oot Heserve II op weg van Amsterdam uaar Oapeile Na het verhoor der 16 getuigen achtte bat O M bet ten laste gelegde wettig en overtuigaod bewezün eu eibchte 2 jaar ge angeoiitsirsf De toogevodgde verdediger mr Ë M Driebeek pleitte veriachbenda omstandigheden De minister van tiuanciën heeft door tasscheukomst vau zgu ambtgenoot van binnen laodache zakeu aan de borgemeester doen verzoeken iu verband mei de invoering der nienwe wet op de personeele belasting voortaan iu de maanden April JoU October en JuLuari te willen opgeven de voorgevallen ver nmringeu in de gemeeutulgke bevolkibg tengevolge vau vertrek of vestiging 4 86 6 08 6 09 6 18 6 86 8 60 6 40 6 4 8 10 88 4 10 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 18JI 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 8 lÖigff 6 487 90743 S 8S8 46 Toorb 6 68 2 Z j w ff ff Zef M 17 Woatd 7 10 8 14 ABstonUa C t T M De laatat overgeblevene orkestled van den Kou Franacheu Schouwburg te sOrlavenhage hebban zich nogmaals tot den gemeenteraad gewend met eene uiteenzetting van den treurigen toestand waarin zg geraakt gn nu de banden tnasc eu gemeente en orkest hebben opgehouden en met verzoek ben te helpen waar zg buiten hun schuld door eene raadsbesluit op zoo ernstige wgze in hun geldelgke belangen zgn getrol UM da bealiaaiDgao welke da EeraU Kamer gisteren heeft gaoomwi ia de parlenMiUin campagne feitelgk geëindigd Venieadat k gaat ook die Kamer iteen en het ia zaer onzeker of de leden vóór 18 Septenber deo dag waarop de zitting gesloteo wordt eder bgeeo tullen worden geroepen Geschiedt dit oig dan zal het alleeo tgo tot afdoeoiog rao eenige spoedeiachsnde rageliogca De taak welke bet aioiaterie op sich had nomeo is tevens afgewerkt De kieswet is tot aUnd gekomen ao reeds in werking Groote eo kleine fioaocieele maatregeleo hebben hun beslag gekregen Een oienwe personeele belasting ia iogevoerd welke een balangrgke vermindering vao druk brengt voor de middeoklaeaen en ontheffing voof de minvermogenden Het moeilgk vraagstuk der gemeantelgka financiën is eindelgk opgelost door een rage liog die ann den nood van eeo aaotal gemeeoten te gemoet komt en verlaging va i plaataeIgke belastingen m elgk zal maken De offers welke de schatkist vegen dia hervormingen te brengen xal hebben zolleo niet tot verzwaring vao andere algemeene belastingen leiden Zg worden voor een groot gedeelte opgewogen door de maatregelen die tevnna zgn gimomen om ontdnikingen eo bedrog tegenover de achaikist te beperken Bg de luvoerreobteo is hieruit reeds eeo bate van ongeveer 2 millioen s jaars verkr eo eu bet is wel raogel k dat ook bet slniteo vao Ui van achterdeurtjes bij het aocceasierecbt eeo bate van een millioen of zelJa meer zal oplaveren Ëiodelgk is de bevoorrechting der suikerfabrikaoten beperkt en zoodoende is de weg geopeod om allengs tot afschaffing te geraken vau bet te kwader ure ingevoerd stelsel van uitvoerpremiën Het driejarig tgdperk sedert de ootbindiog van 1894 verloopeo ia wegens deze gewicb tige finaucieeie regelingen reeda zeer belaogrgk geweest schier eveo gewiobtig ala de voorafgegane dfie jaren wdarin een begin werd gemaakt met de hervorming van oaa belastingwezen Toen is te galgk met de peraeqoatie d r grondbelaatïg op de ougebouwde eigendommen de hoofdsom dïar belasting met nagenoeg 1 mi lio u verminderd ia de vermogenBbélasting ingevoerd is de pateothflaatiog vervaniten door de billgker bedrgBbelaatjng ie de accgos op seep afgeschaft en die op zont tot een derde verlaagd zgn de evanrndige regiotratierechteo mei me r dan 4 millioen verminderd In G jaren tgds hebben aldua twee liberale ministeries voor de belastinghervorming in den zin van billgker verdeeling der lasten meer gedaan dan in da vorige 30 jaren is geschied Het laatfte driejarig tgdvak ia in menig ander opzicht merkwaardig geweest De regeliog der Kamers van Arbeid is tot stand gekomen een veiligbSidswet is in toerd en een oitvoeng vooratel ingediend over de verzekering tegen ongelnkken waarover de beelisiiog aan de volgeode Kamer ia verbleven Behalve eenige kleioe weïzigingen waardoor gebreken io de wetboeken zgo weggenomen is op initiatief vao eeo der Kamerleden een belangrgke verbetering van het procentareoht inge oerdom de reebt gediugen spoediger te doeo afloopeo eo minder deur te maken fifgeeriug en Staten Generaal hebbeo dos waarlgk niet atilgetetao Da batant van den wetgevsnden arbeid aloit dus met eeo belangrijk batig saldo 9 67 10 88 1 18 10 04 ff 10 11 ff 10 18 ff 10 87 10 64 11 80 0 8 87 10 09 9 47 ff 9 84 ff 10 01 ff 10 10 07 10 8 7 68 7 6 8 08 6 18 8 88 7 86 8 0 7 48 6 £ eo Ëngt cb Indiscb ambtenaar is in Bjjapoie doüV een tgfjir gedood DeËngelachmao had op de jai ht een tgger aangeachoteo en om het razende dier uit den weg gaan klom bg in een boom Het beest sprong hem echter ua eo het beet hem zoo vreeselgk dat hg den volgendan dag atïerf Een iulaoder die zgo meeater te bnlp hulp kwam werd door den tgger doo lgebaten Ëindelgk werd het beeat door een welgaricbt cbot neergelegd Het mat van kop tot blaart 12 £ ng voet D imim nu èta dMiUl tu 4 telupa Dit da mida tu dao faMr KuaÜaopw bnig m e i r rao OoffthaizeD ia opgMpoord door d politie h t ii mo oud bekend dnjiutitM ker W Bg it Ie Hoogkuipel N H ungoboadeo terwgl bg ia bet beiit wai f ao bgoa al bet geld Mff o Mtinjlt Bit Zierikzea Bet depanement der Maatacbappij tot Kat taa t AlgemMD ui 14 Jaai haar eeawteMt herdenkeo Io ztjoe laatste vergadering besloot bet depaitemeot die berdeokiag teopeoea door eeoa aiiddagbgeankomet in da concertzaal waar de leeatrede zal werden gebonden Eene matioee e Botree op Paiklnat beide te geien door ffKooat en £ er zallen bet verder lee tprogramna vormen terwgl daartastcbea een gemeentcbappeljjke aaaltgd bg den beer Van de Ven de leden in de gelageobeid zal itellen om van bnnoe laMtgevoaleni in proza of poëzie oiting te geven Naar wg vernemen worden door de vareeniging tot bebartiging dar belangen van Nadarlaedecbe loD tlgdari te Datoa pogingen in bet werk gaatald om ten behoeve van minveroiogande patiënten dia opgeoomeo w nicben te worden in net aldaar door de veraeeigiog gistichte en met l September a a geopend wordende volkssaoatorinm voor minverioogeode Nederlandacbe longlgdera vermindaring van apoorvraobt te verkrggan van de betrokken spoorwegadmioiatratien Te Siadakaaaal ie beriobt ontvangea dat de door 3 kogela verwande Kooaja Duiven oog io het Ziekenhnifl te Groningen ooet bigven ot de komat van den nieuw benoeoideD Duiticben professor opdat alsdan mat bebolp der X ttralan de joiata plaats kon warden bepaald waar licb de kogela bevinden Man Bcbrgft oii bet westen van Noord Brabant aan da N E Ct Tengevolge der altlniting van ons rundvee naar België ia bet vee baast oaverkoopbaar De fleescbprgzen zgn ia bgna alle gemeeoteo goedkoop gesteld Io enkele plaatsen waar de slagers van geen verlaging willen weten wordt door partio lieren looals men bet daar noemt uitgaslacht waardoor de onwillige slagera op den dnnr wel gedwongen worden de prgzfn ta verlagen Men betaalt thans voor prima rondvleesch met been 35 et zonder been 40 et het pond kalfsvleewb zonder heen 50 et met been 45 et t Blgft geheimzinnig I De politie is nog steeds bezig met bet onderzoeken van bet pain in bet verbrande perceel Staalstraat te Amsterdam £ r is eeo zilveren horloge gevonden waaraan nog een gedeelte ketting vastzat dat aan geen der bewoners toebehoort zoodat ook dit waaraebgnigk van den geheimzinnlgan eigenaar der vingerdealeo afkomstig is De gewesen verpleegster vao sMea effbargf maj E J V ö en 19 jftrig meisje tegen wis de vorige w k 2 maanden gevangenisstraf was geëiscbt wegens bet veroorzaken van den dood van een patiënte is door de rechtbank te Haarlem viggsspioken van bet tan laate gelegde maar wegens het toebrengen van zwaar liohamelgk letsel door schold ver ooideeld tot eén maand hechtenis De rechtbank overwoog dat aan bekl bghare indiensttreding in het gesticht een ibstrnotie ê aitgereikt waarin vervcbillendebepalingen voorkwamen omtrent de verplegingen behandeling van patieoten dat de hoofdverpleegster bekl steeds heeft voorgehouden bg £ et toedienen van baden de temperatanrdaarvan op te nemen met den thermometer dat zg dit aliea op 19 Maart heeft verzuimd dat zg toen toch de temperatno van bet bad waarin de putiente moest plaats oemee met dehand heeft opgenomen dat zg uit ervaringwist dat de temperatuur van bei water somsin eens seer hoog kan worden en nieftvgenilaande dat het bad eerst half heeft gevuld daarna de kraan heeft laten openstaan de patiënte is gaan balen en haar in het bad heeftgeplaatst zonder zich eerst vao de tamperatnor die dit toeo had te qjaituigao tengevolgewaarvan een verbranding ontatood in dentweeden graad dat patiënte den volgenden dag ia overleden dat deor dr van Walanm ie verklaard dat hg d verbranding beacbonwt ala eeo waar lichamelgk letaal en da de dood vao patiënte is te gten aan die verbranding ia verbanJ met den zwakken toestand wasïin de patiënte verkeerde dat door dr van Deventer ia verklaard dat de verbVanding ia toebrengen van zwaar lichamelgk letsel doch dat hem bij de sectie ia gebleken dat de dood van patiënte moet worden toegoeobrevt aan een aMdoeniog van het hart eo niet is veroorzaakt door de verbrandiog dat ook dr Bandar verklaart dat de verbranding ia iwaar lichaaulqk leteel doch dat de dqod van p tienie daarvan niet het gevolg is geweest itAa waar de deakon igen alzoo veracbil van gevoelen omtrent de oorzaak vai dood de rtcbtbaak niet het overtuigend tïwga heeft gakregeo dat di sta gevolg ij gtwtMt TM da mbrudiog M UkL alno at i kaar ten laste gdagde achnld daanan betidt behoort te werden vrggeeproken dat echter behoort te worden voor oogen gehouden of ag schuldig is aaa hetlMbrengea van zwaar licbanelgk letsel en dst alle in dea aanvang van bet vonuia genoemde omataadigbeden moeteo worden beacbouwd ala aveu zooveel aaowgtingen die de achnld van bekl aan de verwonding staven BDlteolandsch Overzicht Uit de nededeelingeo der sFrankf Ztg c blgkt dat de czaar eigenigk de bewerker ia geweest van de veranderde bonding dea sultans De sultan ontving een telegram van eiaar Nikolaas waarin deze eeo beroep deed op Abdul Hanids vriendscnap en edelmoedigheid om het verder voortrukkan der TurkBche troepen io Griekenland te beletlon en waarin den snllao s keisers voortdurende dankbaarheid verzekerd werd iodien hg dit verzoek wilde toestaao Voordat Diusdagavond de minister in Yildiz Kiesk vergaderden had de sultan reeds door den minister van oorlog doen telagrapbeerea aau Kdhem pacha om hem te verzoeken alle Iroepenbewegiogen te staken Zoodra de czaar d t vernam zond hg den sultan een teleg am om hem voor dit besluit te danken De sTimaa coireapondentv galoolt dat dit optreden vao deo czaar de kans op bet spoedig sluiten van vrede aaamerkelgk bseft daeu verbeteren De saltan begeert zeer den czaar ts verpiicbtso hg verklaarde zelfs dat bg mild ztl zgn in het stellen der vredesvoorwaarden De eerste eischen wareo gesteld op wn oogeoblik van verbittering onder den indruk van de nieuwe aanvallen der Orieksche troepen lo Ëpirus t De mogendheden hebben den sultan de volgeade vredesvoorwaardeo voorgelegd Ie Griekenland zal 2 000 000 Tarkscha ponden oorlogascbattiog betaten 2e Thessalië bigit Grieksch doch enksle strategikcbe ponteo aan da grens zulten Turkije worden toegeweten 3e De Turksche troepen sallen bg gedeelten worden teruggetrokkes naarmate de oortogsschattiog wordt afbetaald Of Turkge daarmede genoegen zal nemen is oog te bezien Ia een nota aan de mogendheden zet de Porte haar goed recht aitcen om vao ariekeniaod schidevergoediog voor de oorlogskosten te eische zoowel io land ala iu geld Wel heelt da sultan gezegd dat bg geen veroveringstocht wilde ondernemen doch hg bedoelde daarmede mot dat bij afstand zou doen vso de billijke acbtdeloosstelling De Clneksobe regeering verzet zich eveneens tegen deze voorstellen der mogendbedeo De miniaterpfetident Ralli zet uiteen dat Griekenland geen oorlogslasten kan betalen daar de beide rykbte provinciën van het land Lrritsa en Trikala verwoest zgn do oogst geheel vernield ia en ds regeering bovaodieo te aorgen beeft voor 130 000 vluchtelingen alt Thessalië die uit huis eo have verjasgdzgo De Oostenrgksche Keizer die door de gebeurt oissen van de Isatste dsgen en door den ihood van de adres ootwerpen van de minderheid io het üois van Afgevaardigden eu het Heerenhuis al eeuigermste is ingelicht over de beweging die zich in eu buiten het arlen eut legende faalverordeoingen openbaart zal dsarfau nog nadei op de hoogte worden gebracht door een adres dat hem doOr afgezanten van den gemeeoteraad der keizerlijke hoofd en residentiestad Weenen zal worden overhandigd üe read heeft Woensdag tot dien stap besloten In bat adrea zal deo Keizer worden verzocht de taat erordeoiDgen nietig ta verklaren en het taalvraagaluk bij ds wel te regelen Oodertusacheu worden dageLgks vergaderingen van Duitsche gemeenteraden en andere Dnitscbe licbamen in heel Oostenrgk behalie de zuiver clericale streken notitiën aangedG men om de taalverordsniugen af te keuren an de Duitschers in het parlement in ban verlet te stgven De afgevaardigden van d Duitsche volkspaitg hebben zich door die betoogiogen al laten overhalen tol een frontwijziging en atrgden nu met grooter woede met de progressisteu dan men uil bon min of meer slappo kennisgeving zon hebben opgemaakt In het Heerenhuis is geiyk van zoo a deftig lichaam te verwachten wai da behaodeiing van het adres op de trooorede kalm afgeloopen OMlebatteerd werd oiUluitend over de taalverordeningeo die doer Cblameek den oudvoorzitter van bet Hais vau Algevaardigden beatredeu worden als zyude ongerechtvaardigd ondoelmatig ee gedeeltelijk onuitvoerbaar De redevoering v n Baden w rvan een telegram uit Weenen den korten inbond beeft medegedeeld bad op d lisk rzij even weinig nitwerkiug als alle vorige omdat de ministerpreaident de eigenlgke reden ven het uitvaardigen van da taalverordeuiogan zorgvuldig venwwg eo met Mnige atrijkagas voor de Doitache beschaving zgi verbazing uitte dat de Daitat her8 loo boos wareo om de verordeuiogeo Hel was immers in t belang van Ie Daitscbe ambtanaian om wD twtwle Uadsiaa U ls ren Haar d Dnil ksn l bb nlkoaoa gtlijk dat wj tieb venetten ea dat venal geldt ook par alot van rakeoiag niet zooaeer de varordeningM telf als wel de omstandigheid dat deze e n nieaw bewga tiJB ho d Tsjmhen altgd wordao gevleid an sü Doitaehera altgd ofiera moeten brengen aonder dat zjj er iala voor in de plaats krjjgen In één opzicht ajju de Duitaebera echter zelf schuld aan de Halverordeniagea de lamlendigheid en karakterlsoehwd waarvan ze in do laatste jaren blgk badden gegeven hadden Uadeni in dea waan gebracht dat er van die goedaardige liedeo die aieb liberalen noemden maar dapp r mM boddao geholpen om conservatieve maatregeleo lot stand t brengen weinig verset te vreezen WM als bij deed wat zgo voargangers baddea gedaan oy ministeriëele beacnikkiog Moige bepalingen maken over het gebruik van een paar talen Badeni is nog eens naar Boedapeet gegaan ten ainde eeue leatste poging te doen om het met de Uongaarsche i geeriug eene ta worden over da Quoten Men spreekt nu van de verhouding 65 4 tot 34 6 Ds Panama zaak schyot nu weer voor gow in de dooa geatopt te zgu De rechter van instmelie Le Poitteiin verklaart dat hg gwo aanvragen tot vervolging mMr zal ioatellen De regeeriug in Fraokrijk wil beauinigeU enhMft daarom voor 1898 een begrooliiig ingediend die slechts 26 millioen hooger eindegfer beeft dan die voor 1897 Dit Kbqoteeot genstrg4iKheid te wezen maar tacb is er 39 millioen bezoioigd Ue verklaring ia bier in gelegen dat algezien van 20 millioen die voor versterking der vloot wordt aangevraagd de uitgaven voor de uitvoeriog van wetten die iu 1896 zijo tot stand gekomeo beneveoa 4 millioen voor Madagascar eo 5 voorde tentooostelliog van 1900 zgu gevonden dooreen aaotal uodere posten lager te ramen soodat daarvoor geen nieuwe middelen worden gBvraagil Beurs van Ainslerdani Vrkn 88 98 SV 104 8 s 86 IVls s 97 s 98 108 68 77 81 MEI MmsauNi Cert Ned W 3 t l dito dito dilo 8 dito dito dilo 3 HoKOJS Ojl Ooadl 1881 88 4 Italis In ofarijviDg 1868 Sl 6 OostB Obl in papier 188S ilit 1 in zilver 18 8 6 PoaTl OAL Obl met ooupoa 8 Vito ticket 3 aoaUHD Übl llinnanl 1894 4 duo ii oas 18 0 4 dito bil Rotbs I8S 4 dito bg Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 3pAfiJZ Perp I sohuM 1881 4 Tuaisij Uepr Uonv leen 1890 4 Geo leeDloK set ie I Gec te oiag serie C ZuiD Ari llir v obl 1898 6 Miiico Olil Bult Soh 1890 VsNllzUEU OW 4imbep 1881 A niu AX Oblitratea 1896 3 UoTTStDAM Sttd leoii 1894 3 Nao N Afr Haiulelsr sand Areodsh Tsb Mij üoiliAealea D jti MsAtvohsppij dit Arn llvpotbuekk pnodbr 4 Cult Mti der rsteal sslid s Or Hypolbpolib psndtr 8 NedcrlaiiilK lie bank saad Ned llandelmastaoh dito N W k Pto Hyp b psndbr 6 V I tl Ilypotheekb paoJlbr S loikra 88 Ot V l 8 86V S0 l 3 s ï 80 1061 f ♦ l s 100 91 46 844 I 60 lOO soov Ut 60 Itr Hy pjlbeekb dito S i 97 OoarSNa Oo t llcna bank aanil I867 EtiSL M p tb ekbank pandb 4 99 Amaia Equ t hypolb pindb 6 74 Msiw L U Fr L eu oert 8 84 NlD Holl IJ 3poorir Mi aanl 109 807 38 mo 647 6 148 9 s 101 f lOl li 9 1601 13 10 100 48 108f 11 18 103 70 Hg tot Ktpl V 81 Spw aaoil 1 1 Nei tod Fpoonregm sand Ned uut Afr Spm saad 9 dilo dito dito 1891 dilo 6 64 6 ITAUZ üooorol 1887 89 A Kobl 3 ZaTd ltal epwmlj A H obl 8 PüLlN Warsohau Wasiien aand 4 Hl Sl Gr ïu s pw My obl V a Balt scfae dito sand Futowa dito aand 6 Iwaog Dombr liito asud 6 Korsk h As lir ip kap abl 4 dilo dilo obti 4 Auziu Canl Pse p Mg obl Obick orlh W pr O v aiuid d todiloWin St Peter o6r 7 Oeniork aio Jr Spm cert v a Illinois rentral obl loprnd 4 UnisT tNsshvlll ert v sand Meiioo S Spw Mg Iobyp Mua Kansas r pct iref a nd NTorkOnlasio Wit sand dilo Peon Obb oblig Oregon alif Is byp in goiid 6 8t Paul Minn k Maait oU 7 Ua Pao Hocfdlijo oblig dito dito Line Col Uhyp 0 6 CaiIaoa Can Soutb Uert v aand Vil C Rallw kNa leb d c U Amalard Oipiiibar Mij sand KoUetd Tramaeg Haati aand Ned Etad Amiterdora aand 8 Stad Holterdum san 3 BtLOia Stad Antaerpen 18 7 8 Stad Brussel i88 i HOKO Tbeis Uegollr lesellwb t OoaTZXa SlaaUkaoiag 1880 S K t Oo l B Cr 1880 8 SffAua Elad üadrid 8 1 Hn V r B Uvp 8poU aert Ontvangen de NOOVKAUTÉS in PARASOLS doch lullen niet geéUleerd worden A Tan OS Al Kleiweg B 73 73a GOUDA ADVERTENTIEN OPENBARE VERK00PIN6 PEl OOUIDA op MAANDAG 31 MEI 1897 en zoo noodig den volgenden dag dw morgens te 9 mrem aan het Winkelhuia Wgk A No 141 aan de Harkt Uui venoeke van Mr H M SCHIM VAM DM LÜBFF Curator in het railliaaemuit van P A vAM HorwKoaN ten overstaan van don Notaria G C FORTÜUN DROOQLBBVSR van dei 100 gMil Als nlenweii gekeclei IWËKTARIS TAK BIN Eanketlakkerszaak all Eene groote partij Suiker en Chocoladewerken vau bekende fabrikanten Bensdorp Drieesen de Bont en Stollwerck fendantë gevnlde en ongeruld lux Bonbondooun Pepermunt Drops Cakes en Bi nits üntbgtkoek ingemaakte Vruchten op watar n Brandewgn Pistaches en Kosakken Cacao Chocoladeflgnren Amandelen en Roajjaen Vanille Hlaolie Vrucbtanaappen Roaenolie Citroenolie en verder Banketbakkersessenms Bafiraan blanke Ijtroop Mélange h la grM ens Voorts de ÉTALAGE uit d fabriak vaa Bauns t Arnlum Winkelopatand en Toonbanken SpiegoU Gaoornament en DraperiSn Compotes Olasen Stolpen Flesscben Busini Ttommala Taartdooian an Banden Unt au Bloomen Basonlea en Gewichten een HBBTEN LllGUTOVEN uit de fabnek van Vaaoouru en Co l ema IJ8MACHINE nUSBUS Tinnen Usvormon Platen Pudding en Geleivormen en verdere HaikotbakkengerMdsshappen Voorts een nianwen iNiiaEDeL woarondar BufTet Linnenkast Spiegels Tafels en Stoelen Bedden an Beddengoed een Buis telefoon enz Te zien Zaterdag 20 Mei 1807 van 9 tot T Jeilerii worilt ryti jo fok y Vto y door tmtê Jtêr v Jt M Vont Au lioryl m k bstik kaï m n MnO CXtri ypati mpmH t Wfl Uat rat iIwIrii fU tpimthum inh hnU mm s t i i v ü Ui Mvouittg Mkit l lultan au kt r p ntaair da laat Uit apariiK Vanautliiig taf nmtr of v rullti Vfr oiHlIiiriH Scrkur rommaiid4l MAAtAch i ri h tl art 1 Co An l réin N A Vrforltiirpw i WMH V r Htt bssta esisekadslrluls sa gs JÊ nakkdykata poatanlddsl voor Hsarsa If n sBvooraldamassnKllMlcrsctiQsnwsrk im la da Appraluur vau C M lar fc C Kf tarlls ls 4k 8lr M Manlanaw ad llaS op naam ea fabrlatamarlb T i ai Bl 5