Goudsche Courant, dinsdag 25 mei 1897

ste Jaargang Dinsdag 35 Mei Jè07 So TS80 tj Tr is de bests iawruving tegen Jioht Rbeumatiek Lonaenpynen kortom i AnkerPaiiiExpeiler g ismethetkitll Eiwpqti Hoofdpijn en Verkendhflid I Brooddepóthouders gewaagd voor GOUDA ea andere plaatsen door W H MEUaSINd Meel en Broodlabriek te AMERSFOORT tejjen bijzonder runstigfe voorwaarden als vcrped lng voor winkcltiuur op zeer goeden stand ma i s v st loon plus flinke provisie en iranco vrachten I der voUe en ledige kisten Vereischten zijn borgstelling in geld 1 van f 100 of f 50 naar gelang betalingswijze gezond en sterk lichamelijk gestel om persoonlijk met den wagen te werken en vri van sterken drank vöör eene aanstelling wordt naar deze vereisohten geïnformeerd 1 Dit Depot iü ook zeer geschikt waar te nemen taj gevestigde kruidenierswinkels en verzekert hen belangrijk meer inkomen Onovertrefbare Kwaliteit Zeer Concnrreerende Prijzen I wui te wenden tegen NiemwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstmken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfaonderUjke Nommers V IJ F CENTEN Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene Tr willige verbintenia voor ZE S jaren en roor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkel ken dienst bg het aangaan Tan een Terbintenia om TWJSJJE JAREN gedetacheerd te worden naar Ooai lndiè Aanbrenggeid TWllTIG GULDEW Men melde zich aan Vrijwiiligers en MUUiepUchtigen met onbepaald ferto bg den Commandant Tun het Koloniaal Werfdepöt te Bardtrmjk of bg een der plaatselgke of GaruizoensCommandanten MilitiepUchtigen onder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef Geurig en Onschadelgk Zulverinersvet tegen branderigkeid klierachtige aangezicku en andere Uchaamê roven j en wonden strakheid en steIcingen bij verzweringen winierhanden en voeten bij schurft dauuSorm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeelige wijze voor de reinheid in hunne huurpercoeien Gouda Opterlcht 186 FRAMBOZEN LIMONADE ƒ t XO per Fletch Citroen Limonade i per fletch Lemon Squas h OMS per Wietch Aanbevelend Slotemakor Co DepSth ouder gev raagd A H T BENTHEM Stoomkunstirerverij Chemische Wasscherjj üitstoomen en Meubelatofrerrerij te Lodiem opgericht 1884 vraagt een Depótboudei voor Gouda Flinke zaken met eerste clientèle komen alleen in aanmerking Brieven fr aan genoemd adres Prijstrekking 10 JUNI 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldrerloting die door de Hooge Eegeeriug ran Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is Dfl TQordeeliga inriohtiag van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark b uitnemendUeid echter IpriJB aM 300 000 i prü iM 200 000 1 prijs 4M 100 000 2 prgKen aM 7 i 000 IpriJB 4M 70 000 1 prijs aM 65 000 1 1 prijs aM 60 000 Iprije iiM 6S 00 2 prijzen 4M 60 00 1 prijs aM 40 000 1 prijs 4M 30 0001 2 prijzen a M 20 000 28 prijzen a M 10 000 B6 prijzen a M 6 000 106 prijzen fiM 8 000 806 prijzen a M 2 000 812 i rgzenl M 1 000 IBIS prijzen tl M 400 88962 prijr aM IBB 194aOpr a M 300 200 1S4 104 100 73 46 81 De aanstaande eerste prystrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JV7SI e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 3 50 1 halt 11 3 1 76 1 kwart H II K II 1 tegen iazebdidg van het bedrag per postwissol of tegen rembours Allo commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgeaperd en ieder speler ontvangt van ons de met et wapen van den SUat voorziene Origineele Ijolen zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hel veroisohte offioieele plan waaruit do verdeoling der prijzen op de tersehillendo klassen la ook de betreffendo inleggelden te vernomen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigera onaangevraugd na elke trekking de officieele lijsjen De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook near verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzon hebben wij meermalen volgene offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dal bü deze op don heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanton op eene zeer werkzame deelneming bciiaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens do reeds ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Banlciers en Geldwisselaars iü HAMBURG P 3 Hiermede danken wij voor bet vertrouwen 0B9 lot biortoe goBchonkoa en daai wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roeele bodieniug de tevredenheid van oni e guerde Begunstigera te verwerven Zeemette Gesteendrukte mumsTJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON If g t doB iteedB bt ieder bolBgezb vtHH aa I L n r lt 9 den wordm fe hoodM Pr 50 oent 76 oent en 1 25 de lies i Voorlüpden in de meeste Apotbokon en hij F AL ltichter k Ck te Rotterdam Te ÜÜUDA bil A WOLFF Markt A1441 n DE LAAT ea VAN SON apotheker Markt Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks ook des ZONDAGS geo iend ö Album portretten met 2 Proevent ISO P VAK DEB WAALS Flnweelen Singel S8S bij de Tieodeweg TANDARTS E cAssrm Turfmarkt 171 uouda fl ilULUJJ van 10 tot 5 uur behake Z0NDA9S en WOENSDAGS tommiddag Sfc Bma VmKEL C9 FELDOCKN f kdmnkijjiü S OOMVi KVi KM 1 C iii iisuri xviS iiBtH Agentaur by de Firma Wed BO M iW te GuQda Mej J l Al TA IStads Verloskundige Spieringstraat F 24 GEVRAAGD EEN Fatsoenlijke JOUGEIT die wenscht opgeleid te worden in eeu net vak Adres Bureau dezer Cotiranb onder No 2432 HOGTnAKDEL Vergeer Sianders Leveren Vnren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bniteiilandsch gezaagd en geschaafd Bont alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijüen Coneurreerend KATTENSINGEL Q 197 Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prjis van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden pei ceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 liohtgaametera bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week knnnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Druk van A BBWKMAIN 8t ZOON Per baa 90 et doozen 00 en 30 cfc pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Va Aescb Dooen met voer ter verdel ging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Allea met gebraiksaanwgzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor 312de Hamburg er Geld Loterij geautoriseerd geoontroleerd gewaarborgd door la regeoring TrekkhlFÏO JUnFc k 118000 origineele loten 59180 geldwinsten Ieder ander lot wint HOOFDPRIJS in bet gelukkigst geral er 500 000 Mk De enkele 59180 getdwinsten zijn olgender mate ingedeeld Mark Hark 1 ü soo ono 1 Si 80 000 1 a 200 000 2 Ü 20 000 1 ü 100 000 28 a 10 000 2 a 76 000 56 fi 6 000 I a 70 000 106 ti 8 000 1 a 000 206 a 2 000 1 a 60 000 812 i 1 000 1 a 55 000 1513 a 400 2 n bO OOO 40 a 800 1 1 40 000 etc etc De kleinste prija bedraagt Mk 31 AUe 59180 goldwiasteo worden ia 7 spoedig op ülkauder volgenAe klassen nilgelbot en na iedere trekking aan den winner uitbetaald Tegen inzendiog van het bedrag in Neder laudscho muntbillets KederlandBoh ostzegels of per poBtwissel orerzenden wij de origineele loten geldig voor de Ie klasse waarvoor de prijs wettelijk is vast gezet N PI 90 cta voor kwart origineele loten ir 1 80 halve ff 3 60 geheele Aan elke lottoezendiog wordt het oflicieele trekkiugsplan bijstevoegd waaruit allea juist te herzien is Zou dit trekkiagsplan niet aanataan zijn wij lioreid vóór het begin der trekking de toogezonden origineele lolen ook terug te nemen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour tq zenden Na iedere trekking ontvangt leder lotbezitler zonder dat h ons daarom verioekt de ofGoioelo Irekkingslijst HOOPD LOTERIJ BÜREAD Isenthal A Co HAMBUKG Daitsohland geelableerd 18 0 FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merks NIGHTCAP Verkrügbaar bij M PEETERS Jz N B AU bew a van echtheid iacachet en kurk steeds roorC H I E D A MT BAva der Firm P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemische Wasscherij TAN H OPPE HEIAIËK 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteord dooi Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt Toor GOUDA de H er A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terrea yan alle Eleereoen Dameigarderoben alaook Ue Kindeigoederen Speciale inrichting voor het Btoomcn tbb pluchemantels veeren bont qdz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Eliiii k en Folikliniok TOOI OBÉICEVHIB en tiTMMBtlOijOGME Spreekuren dagelgki tbb lZ 9 n Gratis Spreekaren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A KVLi Otmalitii Oincteur BINNENLAND GOUDA 24 Mei 1897 Door de Centrale Liberale Kienereoniging Borgerplicht in dit district is tot defimtiei oandidaat gesteld de heer C J E Graaf Tan Bylandt De onderatdeelingen Krimpen en Boskoop hebben sich daarop afgescheiden ran de centrale rereenigiog Door ds B K KiesToreeniging is gisterenarondi tot definitief candidaat Toor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld de heer L F Dojmaer ran Twist met 75 st 25 stémmaa waren uitgebracht op den heer lan Wassenaar lan Catwgok en 13 biljetten waren Tan onwaarde Door do politie alhier ïgn gistereoaTond twee personen gearresteerd die in droakentohap lich Toraetten tegen de politie Deter dagen kwamen de personen H J K horlogemaker te Entchedé en C W G Tan Hengelo per flets aan de Glanerhrog ons land binnen üe r ksambtanaren J tan t Roer J Bekman en J Lonsaio Idaar geslalionneerd lieten beu lialt honden en bg onderesek bleek dat de lelocipedes nieuw en dos aan 5 gC i iil o pecht onderworpn aren teogeTolge waarian rfeie inSeslag genomen o ten kantore der inioerreohten te Glanerbrngge werden opgebracht VerTolgens werd tegen de raudenn procesrorbaal opgemaakt Ds M Kenlemani sedert Angosloe 1695 predikant der Goref Kerk B te Sohoonhoten heeft Vrgdag onder rele bljjken tbo wanrdsering yne reertigjarige eTangoliebediiningherdacht Het Centraal Comité der antirerolotionaire kiesTsreenigingen beeft ach per draad tot den minister au binnenlandiche zaken gewend om te Tsruemen welk adries te geren ware op de telkens inkomende rraag of in het formulier Tan opgare de Toorletlers of de Toornassen Tan den candidaat zfln in te rullen Hierop is telegraphisoh dit antwoord ontyangsn Het opschrift roornaam in model 1 w st de plaats aan waar in te ToUen is wat ten aanzien ran den candidaat Tolgens de wet noodig is Zoovel waoDser de rooroamen alleen met letters worden aangeduid als wanneer zfl roluit gesohreren worden wordt aan de wet roldaan Minister Van HotmiN FEVILLETOX Be Dochters van den Componist 18 VIL l e ijmphonii had haar in een opgewekte stcmming gebracht en de oatTaagat fan het publiek gaf kaar geheel het zoo noodige zelfrertrou wen terug eo toen het orohest begon en aller oogen zioh in gMpanoeo verwaehting op kaar veet den stond z daar hoog opgericht d kalm in haaïl sleepgewaad van doaketblauw fluweel waartegen de blankheid van hals en armen afstak als doos het edels zachte gelaat omhoog geheven en met de donkere oogen rustig voor zich uitblikkead Zy had nit Mozart s Zaubsrflöte de groote aria VNQ de koDingin van den nacht gekozen een lied dat door zijn Tele zwarigheden celfa TOor de ervalaaste oKanteute altijd eea gedaagde onderneming blijft Het publiek luisterde verrukt toe en de artiste zelve Boheen zioh te vermeien ia de zekerheid van haar hooge heldere toneQ de gemakkelijkheid der ooloratuur passagas en de verbazingwekkende hoogte van haar veelomvattende sopraan Menigeen onder de to boorderB had dezelfde aria vau andere groote zangeressen gehoord maar zelden hadden sij die zoo vast zoo stout zoo in alle opziohten volkomen hooren uitvoeren als thans en ia e b warme toejuiching toonde het publiek de overwonnen voeielgkheden en het talest der kaoitnuea aur wairde t sohatteD Ia eea vergaderiog van medische BltidonleQ te Leiden is besloten een adres te zenden aao den min van binoeul zaken waarin de wenacbelyk wordt bepleit dat ook zfa die het theoretisch geneeskuDdtg xamea iThet eiadexameo H B S habbaa afgelfB i t ot do promotie hier te lande worden toegelaten Eerlang zal de dienst op het kerkschip een aanvang nemen Den lOeu Jqni a 9 gaat da L V d Valk van Soheveningen naar Lerwick Bcbotlaod om op de daar liggende Hollandfiche baringboizeo t delyk het dienstwerk te aanvaarden Omstreeks dien tyd begiot de haringvangst en trekken onze visschera naar de Schotsohe kasten De V d Valk zai voorloopig voorganger zijn totdat later geregeld door vaste aanstelling in den dienst voorzien kan worden Aangaande het door de arbeiders van eenige fabrieken aan de Hengelosche fabrikantenvereeoigtog gedaan verzoek om het daarheen leiden dat ook zy kannen profiteeren van de door dö Maatechappg tot exploitatie van S S uitgegeven goedkoope arbeiderskaarten wordt ons tnedegedeeld dat bet niet op den weg der vereeniging ligt biertoe het initiatief te nemen Ajtn de verschillende abrieken is daarom aangeraden zich voor dat doei ieder voor zich tot da S 3 ie wenden welke laad zal worden gevolgd Generaal Booth is tot boete veroordeeld Hg had een huis gehaard voor een lirigBdiei van bet lege en waren aaraenkomsteu gebonden en toen de haar om was blaek het leger voomametyk te hebben gevochten tegen de maren en deuren die er ouhebhelgk nitzagen De eigenares vorderde achadevergadiog en kreeg die Ëen apotheker te Amsterdam plaatste onlangs een advertentie oor een loopkneoht Onder de brieven van beo die zich bijzonder geschikt achtten voor hat rondbrengen van drankjes poeders en pillen was o a ook de volgende Mgn Heer Yolgena U£D Advertense Beveel ik my in OW Gnnet aan voor dit werk ik ben ats Eoodanigbezig ge weest voor jaren Geleden en ben met de bohandeling goed bekend de Medizgne zgn mg ook niet onbekend all krampslillende oplossende Broak stoelgang be vorderende weetdrgvende wormdoodende Middelen UEdw Na haar had de jonge Ernst met zijn concert van den ouden meester Baoh een bijna even groot succes en de eerste afdeeling werd met een algemeen gevoel van voldoening besloten Ib de pauze kwamen reten haar hun opwachting makea en als weleer zag Elisabeth zich omringd door bekwame kunstliefhebbers en beroemde artisten ea zjj voelde thans weer zooals zij daareven gevoeld had onder den lichtgloed der gaskronen staande voor het publiek dat dit baar kring waa dat zij hier thuis behoorde en slechta bevrediging vinden koa ia de uitoefening van ha r groot talent Haar liefde tot Johannes was innie en trouw maar hij moest de kunat naast zich dulïien zij had ia eUlta gestreden en met oprechtheid getracht alleen voor hem te levau haar wereld te vinden iu dfc huiseIgken kring maar dit oogenblik dwong haar bealiesender dan ooit zichzelre te bekennen dat er slechts één wsg voor haar open stond wilde zij gelukkig leven en berredigrad sterven en dat die weg haar verre leidde van bet pad t welk zij zelve gekozen had toen zij afstand deed van baar kuaatenaaranaam Vandaar de achaduw die haar oogen verduiaterde toen zij baren echtgenoot gewaar werd die baar trachtte te naderen door den drom van bewonderaars welke haar omringde want zij voelde thans dat zij niet bij elkaar behoorden dat zij elkanders geluk in den weg stonden dat hy met fijn strenge eenz dige begrippen van het leven eener vrouw met zijn klein geestige hoewel verklaarbare zelfzucht en zyn haerachzuohtige liefde nooit zou kunnen noch willen treden in het ruime vrgbeidademende atreven barer ziel dat met forschen vleugelslag baar verhief boven het alledaogtohe leven In den wedstrgd voor een reclamekaart door deo heer W G Boelo Senior te Kampen oitgesofareven bij de viering van het 50 jarig beatftan zgner sigarenfabriek zgn ingekomen 163 ontwerpen Dinsdag 25 Mei zal de jury b emkomen en uitspraak doen Naar aanleiding van het vonnis door den kaqtonreeher in het eerate kanton te AmsterdjUQ geveld waarbg bet vervoer van nelkvee rae volte aifirs aangemerkt ie ali noodeloos pgntgk en kwellend en ingevolge art 455 van het wetboek van strafrecht ia gestraft met galdboöte bg wanbetaling te vervangen door he hieni3 is door den hoofdcommiisaris van pflütie te Rotterdam aan zyn personeel gelast op het vervoer van dit melkvee streng toezicht te honden en zoo noodig proces ver baal op te ifaftken ter nke van dierenmishandeling Waterdag hebben de leden gegradueerden vftn ile universiteit van Cambridge gestemd eter het voorstel om ook vroawen toe te laten tcA bet behalen van graden Van heinda en verre waren da graduates opgekonen om hun stem uit te brengen Uit Londen reden extra treinen De geheele stad was in opschudding De stadenten liepen te betoogen met groote aaoplakborden en veel getchreew en wel tegen het voorstel dat bon universiteit ten onder son brengen d i aan vroawen het recht geven te promoveeren Be heeren kanoen gerust zgn met 1051 stemmen meerderheid 1713 tegen en 662 voor ii de ramp afgewend Ken schatter voor de personeel belasting te Delft in wiens gezin roodvonk heersobte ging toch door zgn besigheden als sohatter te verrichten £@ aaud wiens inboedel getaxeerd moest worden ncaskte bezwaar hiertegen ten slotte werd d 9 hhfAat door de betrokken autoriteiten geschoél Pastoor Kneipp is naar alt WÖrfisbofen aan de Stiraatsbarg6r Post c gemeld wordt Vrydag overleden Sebastiaau Kneipp was den 17en Mei 1821 te Stephansried in Beieren geboren Ëen pooa wss bij werkzaam als leerling in een weverg manT weldra ging hg zich voorbereiden tot deo geeatelgken stand en in 1862 ontving hg de priesterwijding Algemeen bekend werd door de naar hem genoemde geneeswijze die hg sedert 1881 in zgo etabliBsen ent te Würriahofen in het groot toepast Eenige jaren geleden ontbood paos Leo hem naar Roise kort daarop volgde zgn benoeming tot geheim kamerheer van den paus Eneipp heeft eenige Dj bezoekers begaven zich allengs weer naar de zaal want da pauze liep tea einde en nu naderde Johannes zyne vrouw drukte haar de handen en zeide Qe hebt heerlyk gezongen Klisabeth Z lachte hem toe en vroeg of het niet warm waa gsweest in de zaal en of Clara niet genoten bad van het succes haara vaders Ge hadt haar gelaat moeten zien zei Johannes ffhet straalde van vreugde en ik verwachtte elk oogenblik haar in tranen te zien uitbarsten en toen aan het slot de geweldige b valsstorm zich verhief z g ik haar verbleeken en de oogen stuiten Ik dacht dat sg bet bewuatzgn ging verliezen en stootte haar aan maar zy glimlachte zonder op te zien on schudde het hoofd en toen begreep ik dat z j oreratelpt waa van aandoening Zaagt ge baar gelaat niet ophelderen toen ik optrad zet Bliaabetb O als ar een reine ziel van avond in stilte geniet dan Is het de hare i Kn gij dan Elisabeth zyt gij gelukkig vroeg Johannes haar liefdevol aanziende met zgn ernatige oogen Ik dank u waa al wat zij zeggen kou en ig drukten elkander nogmaals de hand en namen afscheid om eikaar weer te zien in de volle zaal toen zij voor de tweede maal moest optreden Nu ving haar grootste succes aan Zij had haar riade nieuwste liederen gekozen Hij zelf zette zich Aan de piano om haar ta begeleiden De omvang dsivajaheid de zuiverheid van haar tympatbiek gelinajwdden het publiek in Mozart s sohepping varbauwen verrukt maar nu werden zg geboeid en meegtaleept door de zielroersode voordracht den hartstocht en het diepe paihoi waarmede k j de me werkjes geschreven met hygiënische voorschriften volgens ign stelsel Men wist en leerde reeds lang dat hartwonden niet per se doodelgk zgu Slechte éen verwonding was er die altgd en onvermydelijk doodelgk is die van het verlengde merg Maar meer dan een theoretische overweging was dit toch eigenlgk niet Practinch ging genoegzaam ieder aan een hartwond dood Tegenwoordig is dat niet meer hek geval Op het Doitsche ohirorgenoongres deelde dr Rehn uit Frankfort een goval mede van een Qïngen man die een messteek in de borst gekregen had en in den meest hopelooien toestand in behandeling kwaa AU eenige kans om egn leven te redden werd zgn bartezakje geopend en het hart blootgelegd om te trachten de wond te hechten Keu vond inderdaad een wond van oM en men staagde er in die met drie heohiingen te ilui ten De toestand werd dadelgk beter fo weldra was de patiënt hersteld Dr Farozsani uit Rome heeft nu een dargelgk geval behandeld De wond waa toen neg iets grooter en hg had dos een hechting meer noodig Gedurende de operatie noest de patient met kamferiojeotiea in het leven worden gehouden Achttien dagen later WM hg evenwel geneaen Sen der redden bg ide ramp io de riia Jeao GoQJon de koetsiBr Georges heeft teoh het Legioen van Eer gekregen Aan tminia ierie van Binnenlandiche Zaken werd hem teerekruis plechtig overhandigd Ëen jonggehuwde vrouw in de rae de Flandre te Brussel hoorde s nachta 1 uur aan de deur van baar kamer kloppen Zg opende en voor haar atond een man beschonken en met bebloed gelaat Zg gaf een gil en viel in de armen van haar echtgenoot die was toegeschoten De ongelukkige vronw waa vao ichrik gestorven Bet individu dat de oorzaak van baardood werd was een bewoner van t zelfde hnis die in beschonken toestand op straat gevallen was en nu aan de verkeerde deur was aangeland Volgens een Engelicb blad is Edbem pacha de legeraanvoerder der Turken Griek van geboorte en ehristen van afkomst Hg werd geboren op Cbios In 1822 landde daar een Tarksohe macht die er brandstichtte martelde en moordde meet dan 23 000 mannen vronweo eo kin lodieën vaa den grijzen componiat vertolkte en Avwa zelf zag een skiier roor z n oogen komen en de lichten in de zaal verduisteren toen hij Etjn kind zoo heerlijk hoorde weergeven wat hij had gedaoht ea gevoeld Kr kwam geen einde aan het gejuich dat na een korte doodsehe stilte loabrak Men rses op half lachend half schreiend beorteliugs om atrjjd den naam uitroepend van de zangster Zg kwam terug aan da band van haar vader die overstelpt van aandoening hare hand hield omklemd ËUaabeth voelde het niet zij leefde in een andere wereld Sr vielen bloemen aan haar voeten en toen bat gejuich niet wilde eindigen en bg elke verwijdering der artisten luider en luider loabrak trad zg nogmaals naar voren om aan het verlangen van het publiek te voldoen Zg zong nu een Dnitache ballade fantaatiaoh wild en vol ontboeide kraobt en tn die tonen zond zg ala het ware haar laatsten groet aan het publiek uam z een hartatochtetgk afaoheid van vrijheid en kunst ea van een wereld dte hftar op de handen droeg VIJL Clara waa met haar vader naar hare eenzame woning teruggekeerd en daar hernam bet leven zgo gewonen loop Zij deed haar huiselgke bezighaden opgeruimd ba blgmoedig Dit was haar doorgaande gemoedastemmiag sinda er eenige nadering was ont taau tnasehen vader en kind Nu Ëniat Eupsrt geheel aan zicheelf was overgelaten eu niemand meer tusaohen hem en zijn jongste dochter kon gaan staan VHS bg onwillekeurig meer op haar gaan letten had hg meer aandacht geschonken aan haar eenvoudigs bezigheden ziende dat hij alleen het doelwit waa van baar onvermoeid streven Worit mti