Goudsche Courant, dinsdag 25 mei 1897

Directe 5 ipoo rweg verbinding Qouda 6 80 7 86 Uoordieoht 7 88 Nieviwnkeik 7 89 kpelle 7 48 Botterdun 1 7 6 8 16 V r 8 sS 8 35 8 48 8 49 9 66 9 06 9 80 9 87 9 64 K II K If 9 40 9 47 10J3 KotterduB Cipelle Kieuwerkerk Uoordnoht aosd 4 66 B OS 6 14 6 S1 6 S7 6 69 6 08 6 11 19 86 7 86 8 8 f K f 7 46 8 l8 9 IDA H 4 62 4 56 5 22 5 61 6 14 7 81 7 6 8 35 8 61 9 67 10 86 1 18 tl 6 08 g 7 69 f 10 04 5 09 K H 8 08 H 10 11 5 18 n t II 8 13 H 10 18 6 10 5 26 6 40 6 10 6 38 7 60 8 88 i 53 10 10 87 10 54 11 80 DA 1 44 8 50 3 4i 4 10 4 40 6 86 6 17 7 86 8 0 9 87 10 09 1 64 n f 4 50 87 8 47 8 01 H 4 67 M4 V 8 08 n n 5 04 V 41 10 01 f 8 14 S 09 4 06 4 29 6 10 5 66 6 47 7 46 8 80 10 07 10 89 DBN H A A G GOUDA 6 0 U U A A H8TERDAM 8 87 8 81 9 48 10 67 18 10 4 11 p B M 8 16 jr 10 60 1 8 U8 6 16 gemaakt De iiantjes AaugevaogeD 1 Mei TUd vao Greeuwlcb 1 84 3 48 3 67 1 68 4 4 15 KOTTBRDA M G O 18 47 9 00 aOCDA DE ouda ZeTMhuiMnMoerkapelle Zoetermoor Zegwaard VoorbErg H 8 G 7 30 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 45 4 49 6 86 6 84 8 11 7 84 7 49 t ii 8 64 9 64 10 89 11 16 il 7 4 8 48 18 40 8 01 10 08 Z Z 7 B8 8 B1 18 51 18 10 16 V 8 07 9 03 l 6 v l H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 H 4S W 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 28 6 89 8 04 8 81 9 9 98 10 88 11 6 11 44 Hago 5 46 7 20 7 43 8 83 9 46 10 1111 87 18 8 1 86 8 44 3 40 4 05 4 38 5 30 6 18 7 18 7 66 9 88 lO Qt Voorb 6 62 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 Z Zegw6 6 10 33 1 66 4 68 8 30 9 48 Zer M 6 17 10 43 06 6 04 6 39 9 59 Oouda 6 88 7 50 8 13 9 03 10 1610 6411 57 18 60 8 17 8 14 4 08 4 83 5 16 6 60 7 48 8 83 10 10 10 33 U T B B O H T G O ü D A Ulroebt 6 38 7 45 8 49 9 2010 15 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 S8 7 66 Woecdoa 6 63 8 06 10 88 11 66 r 4 1 7 18 OudowatM 7 07 8 14 10 46 4 84 7 89 8 69 11 19 11 18 1 Gouda 7 22 8 27 9 219 62 10 69 11 10 18 111 38 3 46 4 37 5 80 6 07 7 898 88 BO l D A U T RICHT lood SM M7 7 6B8 J1 9 07 10 19 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 Oud w 6 46 6 64 11 14 8 87 7 10 10 84 W rd 6 68 7 8 8 18 11 88 9 46 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 UtoMkl 6 13 7 28 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 S6 8 08 8 50 5 08 354 ste staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 34 Mei No 1918 en 17096 ieder 400 No 8188 5708 14608 en 19769 iad 800 AHSTEBDA U 6 O U D A 7 10 8 18 9 05 10 48 8 68 8 46 4 46 8 14 9 14 10 09 18 1118 18 8 16 4 47 1 49 10 17 10 8BJ WAX denn warden vermoord en 47 000 werden in Egjpte KonBtantioopel en Tunis ats eUTon verkocht Onder de vermoorden waren de ouderB van Ëdhem pacha hg zell werd door een Torkschen generaal naar Konatantinopel gebracht Later kreeg by de vrgheid ternf en de generaal liet ham te Pargs opvoeden Duar bleef Edhetn vier jaren en vier jaren bezocht hy toen nog een andere school daarna rei de hydoorFraDkrfjk Dait chland en Zwitserland B z u terngkeer te KoDstantinopel werd hy kapitein van den ataf en in 1849 maakte de sultan hem tot zgn adjudant In 1877 werd hy na de verbauning van Midhat grootvizier Hy ie thans nstnnrlyk mohammedaan en zooals dat meer gaat met bekeerden zeer fanatiek Hy heeft vaa ziga haat jegens vreemdelingen en christenen nooit een geheim ge maakt Zyn broeder die eeoige jaren geleden etierf was jaren lang Roomach priester te Eonstantinopel In den laatsten tyd zyn te New Tork eeo reeks moorden gepleegd alle op vrouwen die jaweelen droegen I e slachtoffers werden geworgd met een strik die in een eigenaardigen knoop was gedraaid Ëen strik met een derge lyken knoop werd onlangs gevonden in de kamer van leeu dame dis in een goedkoop logement haar intrek had geoomen Zy was aangerallen door twee mannen die beproefd hadden faaitr te worgen Zy bad zich ech er krachtig verzet en laid om hnip geroepeu waarop de mabnen gevtnoht waren Zy werden in de straat ddor de politie gegrepen Dezer dagen reed te Zurich een rekruot met de tram en wyl het zeer warm waa had hy eenige knoopen van zyn groot tenue losgemaakt Een wachtmeester die zich ook onder de pasiagiers bevond maakte zich hierover boos eo hy gaf den rekrunt over z n weinig militair uite lgk een berisping maar hield daarby zyn sigaar in dec mond Toen bemoeide zich ook een derde met de zaak dié zich tot den wachtmeester wendend zeids Al8 gy hier commandeeren wilt moet gg eerst nw sigaar nit den mond nemen f en zioh tot deu rokrout wendend aU de wachtmeester rapport van n maak moet gy n maar op my als getuige beroepen ik beu majoor H c Nu mankeerde nog slechts de overste om den majoor een standje te schoppen wyl hy een meerdere in bijsyo tan een mindere be ispte zegt de Zaricher Post Op een eigenaardige wyze wordt te Londen geld byeengebraoht voor de reddingstoeste lsn aan de kosten Eenmaal per jaar des Zaterd gs wordteen grooteinzamelinggenooden Verleden week was het de Lifeboat Saturday Ia de kantoren en magazyneu der City in de clubs eu paleizen van West Ënd gingen vriendelyke dames rond om giften te vragen Abd de hoeken der voornaamste straten waren bussen aangebracht aan elke zyde versierd met een vlag Zeelieden ran de reddingstations stonden erby als eerewacbten Maar de meeste reenltaten leverde de optocht op Beddingbooten op wagens omringd door de bedieniogsmanscbappen en de reddiogsvereenigingen met haar banieren werden met muziek door de straten gereden De inzamelaars met hun bossen die den optocht omzwermden haalden een goeden oogst binnen van het te hoop getoopeo publiek De opbrengst der inzamelingen moet dit jaar alle verwachtingen overtreffen De Praoache rydere die aan den Grand Prii te Brussel Terveuren zullen deelnemen Morin Piette Bourrillon Boulay Soïbud Guignarteo Parlby zyn benevens Jaap Eden Vrydagavond in goeden welstand te Brussel gearriveerd iipao d O BI De 100 000 der Staatslotery heeft eenige DelvenaBrs gelukkig varen daar geplaatst Een arbeider te Westmaas wilde des morgens om half drie de vlam van een petroleum lampje dat in brand geraakt was blussclien De vlam sloeg op s mans kleeren over Hevig verschrikt liep hy de denr uit om in bet water te springen Zoover kon by ecbter niet komen Hy viel op den dyk oeer en bleef daar brandend liggen totdat de vrouiv ook uit het huis gesneld zyne kleederen doofde De bneoen en het onderlyf vsn den stakkprd zijn met brandwonden overdekt De man verkeert in levensgevaar De minister van waterstaat handel en nyverheid maakt bekend dat op 17 Mei 1897 omstreeks J0 15 oor namiddags in de rivier de Nienwe Maas onder de gemeente Rotterdam op ongeveer 200 meter boven kilometerraai GXLtV en 60 meter uit den rechteroever een schroef stoom boot is gezonken genaamd William groot 14 scheepston en gevoerd wordende door A TenlinKi te Rotterdam dat krachtens artt 1 en 2 der wet van 23 Juli 1885 Staatsblad no 151 het vaartuigonverwyld vao rykswege wordt opgeruimd aangezien het gevasr oplevert voor de echeepvaart 1 Andréo en zyne reisgenooten Strïndberg en Frenckel zya Dinsdag naar Spitsbergen vertrokken aan boord van de kanonneerboot Svensksand die ter banner beschikking blyft Den ballon voeren zy mee een ander schip is voorafgegaan met verdere benoodig l heden De heeren hebben ook een 30 tal postdniven meegenomen die tydingen vair de Poolexpeditie moeten brengen aan het dagblad Aftenbladet te Stockholm De burgers van Ulm ryden tegenwoordig gratis met de elektrische tram die van gemeentewege wordt geëxploiteerd De regeering heeft dI bet tarief nog niet goedgekeurd en de raad hot talmen moede opeade den dienst en laat no voorloopig de mensohen zonder betaling ryden Mogelyk wel een goed reclame middeltje om ze aan de tram te gewennen Een Berlynsch meubelmakertje die het niet zeer breed heeft werd dezer dagen verrast door de mededeeling dat een Fransche dame hem 50 000 francs heeft vermaakt Dit legaat ia een bewys van dankbaarheid voor een belangryken dienst die by haar 26 jaar geleden beeft bewezen toen by als soldaat in het Dnitsche bezettingsleger in Epernay was ingekwartierd Er brak een zware brandt uit welken de Pruisische soldaten yverig bietpen btusscbeD en waarby bedoeldesoldaat een dame met eigen levensgevaar redde Een groote som geld hem toen reeds aangeboden weigerde hy aan te nemen Maar de geredde Vergat hem niet en zond hem reeds by herhaling geschenken En nu heeft ZQ hem in haar testament rykelyk bedacht Uit het verslag over het jaar 1896 van de maatschappy Een nationaal belang blykt dat de dit jaar afgeleverde hoeveelheid teen het voornaamste productie artikel der maatschappij grooter was dan ooit te voren doch wegens de lage pryzeo was de opbrengst daaraan niet geërenredigd Dank zy eeae zuinige exploitatie kau nog op zeer bevredigende resultaten worden gewezen Eeo groot deel der beplanting met vrochtboomen bestaat ecbter uit pruimen en bet achynt dat de Engelsche markt de eenige plaats waar een goede afzet voor die vrucht was te vinden door eigen productie voor goed voor de Maatschappy verloren ia ten minste indien er geen jaren van misgewas in Eugetaod samenvallen met een goede prnimenoogst hier te lande Het is dan ook alleen deze overweging die weerhouden kan van eeoe oproimiag VBU een groot deel prnimeboomen De frnitboomgaarden te Culemborg Tiel en Zwyndreeht werden voortdurend verpacht Te 19 86 18 88 18 39 19 46 18 66 ll ïl 18 18 11 88 11 36 11 42 1 1 61 18 38 9 63 11 64 18 08 10 13 9 47 B i A 7 11 8 S6 8 11 U ll 10 19 10 89 10 86 10 43 10 49 Tiel steeg de opbrengst v or de volgende vyf jaren zeer aanzienlyk terwyl die te Zwyndreeht verminderde doordien er zooveel terrein voor het slationsemplacemetit werd afgenomen De opbrengsten hebbeu bedragen van het fruit f637 43 van de plantages te Tiel Zwijndrecht en Celemborg resp f 189 15 f426 50 eu f 490 55 eo van het griendhoot f 4844 48 makende met de gekweekte rente diverse ontvangsten en het saldo 1an 1895 een totaal van f6680 7I waartegenover f4036 45 aan uitgaven staan De onderhoudskosten dei beplantingen hebben bedragen f 1320 57j tegen f 1771 98 in 1895 Met inbegrip van het saldo over 1895 werd een win behaald van f 4840 29Vs tegen f3485 55i in 18Ö5 zoodat èr na de uitkeering aan de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hollaodsche IJzeren Spoorweg Maatschappy ingevolge art 7 van de overeenkomst van 1 Mpï 1880 groot f 2l96 03i eeo bedrag vao f2644 26 ter verdeeling over blyft tegen 1568 89 in 1895 dat eene nitkeering van 4pCt van het maatBchappelyk kapitaal toelaat waarna op nieuwe rekening is over te brengen f 244 26 Dit bedrag is echter grootendeelal Wstemd tot het bemesten der vruchtboomeöa waartoe vergelykeode proeven zi tleo worden genomen met verschillende knnstmestitoffel Enkele huizen in die meststoffen handelende zuUj daarom iq de gelegenheid ijgesteld ifjordenJii everingen bnnner meest aantietolen compositi te doen Deze proeven ri daarom van lejang omdat d reenltateoi er van nf DuiwkMrige vergelyking pnbuek znllen woi dew gemaakt De heer Aj W Brooaveid hegnt ii het ederlaodsohe Da ilad eeo reeki artirojeu onder het opschrift Rwne voor de poorteh Het eerste dier opstellen d lt mee deoverwegiogeUi die leidden tot het ontstaa n van den ChristelykHistorischen iKiezérsbond Na de aannei ing van e kieaWei kwamen eenige Vfiaoden van het prptestattljsme en van de Ned hervormde keék W fkh om te bespreken d t ho te doeu stond nu da katholieken rfjpds danig ageetd n de Antirevolutionairen op krachtige grgkijiisatie uitgingen en de liheij l W zich nijst of strydende tegen d dissentieerende broeders vertoonden iBovenbedoelde heeren vroegen elkander Moet men het lydelyk aanzien Idat d r mschen door eendracht sterk in de rdg ei gskringoo een macht gaan veroveren gansch onevenredig aan hun getalsterkte en allurminst ti ois behoorende op dezen ouden protestantbodem Moet nu niet een poging gewaagd worden om geloovige protestanten die ten diepste zyo heleedigd door den feilen vyaud van onze vaderlandscbe kerk te onttrekken aan bet leger dat steeds optrekt achter Dr Koyper die gedurig zondigde tegen de allereerste beginselen van het Evaneelie Ook voor die Kamerleden die in 1894 zich hadden geste d tegenover den voorzitter van t centraal comité was men ontevreden om hun samengaan met den heer Lohman die voorheen zoo heNlist party had gekozen tegen de Ned Herr Kerk en van wieu men eigenlyk niet goed wist waarheen hy na de zynen wilde leiden Ook was men geërgerd orer de meer dan gedweee houding door de mannen der fractieLjhman aangenomen in de Eamej tegenover aanmatigiagen der roomscbe kerk De mannen die samenkwamen werden waarlyk niet gedreven door den lust om een gods dienststryd in t leven te roepen Zy verklaarden eenvoudig tegenover de zich aaneensluitende Koomscben Gy wilt in ons tand het prolestantiime krachteloos maken welnu wy willen trachten dat te verhloderen wy sluiteu ons ook aaneen Eo ook tegenover de party van dr Knyper die de Ned herv haat met een theologischen tdiaholischeoc haat Viel er van de liberalen dan niets te hopen maar alles te vreezen voor protestantisme eu kerk vraagt de heer B Hy antwoordt AKiterdaa 6 8t fiovda 7 SI Men wachtte zich wel voor het overnemen van de zeer onwaarachtige vooritelliog alsof liberaal eeosluitend is met angelciovig of vyandig aan alten godsdienst Men wai reeds lang genezen van de verblinding die ia de antirevolutionairen de aangewezen bOlyieA en verdedigers ziet van ons allerheiligst oMl Maar men betreurde bet dat een JiViDairliberalisme in zoo menigen tak van ataatsbestnur niet het minst op het gebied van betonderwijs zoo weinig hart had betoond voorde hoogere en geeitelyke belangen jpn oosvolk Daarom kon meo niet beitnSNS omzich te voegen by de liberale party jSLmt welverzweeg men het n et dat mannen K kerken evangelie lief haddQn doch ia Wolitiekedingen liberaal waren de voorkeur Mrdienenboven Roomschen en bondgenooten ifl tKoom scben ij tot het lgenoodea I willen vrij Dg pal i zy in a leiden angel ie Het was daarom dat men beslo vormen van een groep tand en gelaten protestanten in den historischenwoords die naar onze Kamer manneafvaardigea die voor onze protestanilbeden en tegenover roomscbe aanm4staan en van wie wij verwachten hun politiek eertyk en tronw zfch znlateq oor de beginselen van betivan Jezus Christus Eo dat men Ned Herv ï erk op den voorgro Él stelde was omdat uien in haar de kracMJiiste dehistorische b ichamiog heeft van Intt jProtaa tantisnie in ifa vaderland ïï 1 Eo uit 0 9 overwegingen onMa d Ue Cbriate yk Hi8tbVi8che Kiezerabond p De fflMBltglooiiDg aan bet eindp Jtcandi UQp te heveniDgen wbras fanzierilijlle lenbte 16 tot 18 metersjl l loorgetk okken Mek einde d acïitei puur L fei jstraöw g beter l geh u oed fe he8chermen m 1 i Om r f nt M Wjjfaak an Éen braljilalstiikt WeetJMAmlfterdanJsQbe po cfen weinig aM UangUüde eh man vfiUetfrde han i Ü j Er ia DU e ifl omMiseiet Van des ydïge benoemd oipo e i ond rzoe j in twee hooglper i met dpj cpjn van de brandwdtt en deiT Uhef vL acbeiknndig laooriltoriom vdOT het fonl inaar de oorzaak van da ontploffing en dei brand en een professor en een dokter voor het onderzoek vafi de gevou ep vingèrdeelenl Verrassende uitlegging In de herberg van e n dorp iu Sileziê hiog een bord met de namen van bekende dronk aards aau wie de herbergier niet tneer mocht tappen De landraad van het district kwato de herberg bezoeken om zich te overtuigen of men zich aan dei verordeoiog hield daarom zei hij dat hy dorst had en bestelde een glas bier doch van den herbergier kreeg hy ten antwoord Daarvan kan niets komen het spyt my wel mijnheer de landraad maar ik darf a geen bier schenken c Waarom dat t Wiil u ook op het bord staat antwoordde de herbergier terwijl hy op het hord aan den muur wees Officieele Kennisgeving Aan onderstaande personen hier by namegenoemd mog n geen dranken geschonkenworden Kleermaker Joseph tRuppig ali er Karl Süppel saiidskoecht Emil Picbler juf frouw Paula Timpel knecht Fridolin Gluckel de Koninklyke landraad 9 07 10 08 88 I 9 86 9 49 10 14 10 84 10 64 9 6 HOM 7 46 8 49 8 18 7 48 Een taaie student Te Warschau heeft een man van 75 jaar zich ala arts gevestigd na onlangs pas syu practisch examen te hebben afgelegd Reeds 54 jaar geleden was hy als student ingeschreven maar kon wegens gebrek aan de noodige middelen zyn studie niet voortzetten en moest als onderwijzer zyn kost verdienen Eerst 20 jaren later was hy in de gelegenheid zyn studie te hervatten en legde met glans zyn eerste examen af Toen kwam de Poolacheopstand van 1863 waaraan hy yverig deelnam met bat ongelukkig gevolg dat hy naar Siberië werd verbannen en er 32 jaren in dezilvermynen moest werken Eerst in 1 95 werd hy in vryheid gesteld keerde toen naar Warschau terug studeerdeverder en is ihani als arts toegelaten Aladr Borjiik nu nog maar lang gepoeg leeftom een groote praktyk te krygen Nauwkeurig signalement Volgens het Zdw richer Politieblad heeft een reieend ketellapper zich schuldig genaakt aan diefstal Een zeer nauwkeurig signalement wordt opgegeven eu daarin vermeld dat de dief een pan op den linker eehonder di gtc Als de man nn maar niet in het hoofd krygt om de pan eens op den rechter scboadèr over te nemen cf om ze b v io tgehael niet meer te dragen lEen boogteeraar aan de universiteit i n ennajlvanië beeft by opgravingen in de oudeBtad Nippoer in Mesopotamië overblyfselenontdekt die na r zyne schatting van 6 jaren v C dagteekenen Evenal by vele ondesteden vond hy dat lagen uit versobiUendetyden boredi elkaar waren gebdnwd De uitgraviogen tot 100 voet diepte brachten eenbrug met tw pitsbogen te voorscbyn waar van hy d n elndrrdou c p 7000 jarnn schat vond op de baksteeuen daarby iusohrifteo feen zeer ondeo vorm van spykerscbriftlenen te behelzen lï hoopt met behulp de tuBscbengelegen lagen die alle iDschriibavatten ook die oudet woorden te ott fferenJi Te pozeadaal N B yis Vrgdégivond werkman J de Jong wieu in de kau trieVf Java aeo on eluk overkwam ne wonden overledeo By m 7 jasj oud en laat eene v qpaw en ke kleine kiodePn aohte JlHet iipérsoneel van da Java is verzekerd we jqlgelokken i ri iJ TeMarnerwyfc jj Zaterda ch tend de 69ja Ük Aetselaai G Kok dis werkzaamhedeniMi bet dak jiiene woning ifl de Smeepoort i aat verricbltei ongesteld geworden en vaneen htfogte va m 7 meter opjde straat peergeatort soodat b dadelyk ovnleed Zaterdagochtend had er eene aanvaring plaats in de rivier boven de Koningshaven tusschen de Amsterdamsche nachtboot Aurora II die van Amsterdam kwam en naar de Maaskade ging en de Havendienst I van de gemeente Rotterdam beide kregen vry behtngryke schade Door e politie te Feyenoord is Zaterdagochtend aangehoaden op de Maas ter hoogte van de Nassanhaven een bekend opkooper uit de entrepotstraat met een roeiboot waarin ongeveer 12 H L tarwe was geborgen De herkomst van de tarwe die vermoedelyk ontvreemd is wilde de aangehoudende niet opgeven althans by onderzoek is de geloofwaardigheid van zyn opgaaf niet gebleken Op deze roeiboot met tarwe is door de politie voorloopig beslag gelegd De Oostenrykscbe geneeskundigen die door de regeering waren uitgezonden naar BritschIndië om de pestziekte te bestndeereD zyn behouden te Weeoen teruggekeerd Zy hebben in de zitting der Academie van Wetenschappen een voorloopig verslag over hou onderzoek uitgebracht Zy verklaren dat het gevaar voor orerbrenging der ziekte naar Europa leer gering ia en gaven als bun meening te kennen dat noch bet seram van dr Yersiu noch de lympbe van dr Haffkins voldaan hebben als middelen ter bestryding van de ziekte Boltenlandsch Overzicht De vredesonderhandelingen zyn begonnen En naar luid der berichten uit Weeoen en Konatantinopel is het wel waatachynlyk dat deze een gunstig verloop znllen hebben en tot een spoadig einde znllen komen De verschillende regeeringen hebben de door Torkye gestelde eischen besproken Uit tonden wordt gemeld dat lord Salisbury voor ie bespreking een vergadering van den ministerraad belegd heeft waarin werd voorgesteld de oorlogSBchatting tot drie millioen pond sterling te verminderen Dit voorstel is aan de andere mogendheden medegedeeld zonder echter stenn te vinden Enkele mo gendheden willen de schadeloosstelling op vyf millioen p st bepalen De Turkscbe eiach ia 10 mill p st Waar de mogendheden n niet eenstemmig yn over het bedrag der toe te kennen schadelIoosstellÏQg zyn zy het op alle andere punten volkomen eens Ten minste de geianten bg de Porte hebben van de regeeringen opdracht ontvangen aan den Turkichen minister van buitenlandsche zaken te verzekeren dat de eisch om schadelooistelliog te hoog is dat de annexatie van Theaaalië niet kan wor den toegestaan doch alleen een rectificatie der grenzen voor strategische bedoeling kan worden overwogen eo dat de eisch om de voor rechten aan de Grieken in Turkye toegestaan te doen vervallen niet kan worden ingewilligd Dit laatste staat in verband met de toekenaingj van voorrechten aan andere Europeanen die Tnrkye gaarne zon afgeschaft zien doch dia de mogendheden met willen loalaten Duitsèhland verkeert in afwachting van de dingen die komen De ryksdag heeft bet voorstel dat tegen de reactie ia gericht io 2e en Se lezing goedgekenrd soodat daar de stryd voor het oogenblik oit is De ryksdag zou als het noodig was terstond naar buis kunnen gaan Maar in Pruisen ataac nog wel wat stryd te wachten Van alle door de regeering verlangde waarborgen heeft de commissie er slechts éen goedgekenrd soodat het regeeriogsontwerp op het oogenblik niets inhoudt dan de intrekking van het vprbod van aamenwerking en een nieuw verbod om minderjarigen in politieke vereenigingen en vergaderingen toe te laten Dat is alles Of de dus van baar reactionaire kern beroofde voordracht qog het Heerenhois zaf bereiken moeten blyken maar het is niet waarschynlyk dat de regeq ing het ontwerp in dien vorm zal doorzenden j Toch richten zich by voorbaat de aanvallen reeds op dat hoia welks bestaan sfi men stelling en invloed steeds meer een doorn in het oog der nietreactionaire party wordt En Von Hohenloee heeft bet er niet beter op gemaakt door te doen begrypeo dat hy dat Huis wel it naar de oogen ziet en den stryi niet ed aandnrit Waar I de tegenwoordige epwiading toe moet l den sohgot niemand nog duidelijk Dat Von Hohent he en V d Recke den stryd niet jzallen overleven is duidelyk Maar deze opÏMering van personen leidt tot niets a s het aülael niet verandert oi de reactie niet leert l t zy voor Bykadag en ELamer van afgevaar gden heeft te bokken De steun dien zy ten kove vindt maakt het echter zeer onwaarsfebynlyk dat de reactie zich gewonnen geeft q b eeo meer parleiyentair bewind zal erkennen Van daar dat het aftreden van den ryktkanselier en den staats aecretaris geen licht in den toestand zal brengen In een opzicht heeft de strijd nu reeds tot een gevolg geleid De Doitsche socialisten zwoeren totdosver ook by het heele groote woord dat alle burgerpartijen te zamen slechts éen reactionaire massa vormen waarin door de samenwerking in den regel op moeilykheden stuitte Thans is dit anders De socialistische ryksdagfractie heeft ia een manifest aangedrongen om met de bnrgerpartyen den stryd tegen de reactie te voeren zoodat een nieuw en zeker veel juister oitgangapunt is gekozen en erkend wordt dat de burgerpartyen de reactie beetrydeu in plaats van haar te dieoen Dit is ten minste éen voerdeel want het is niet te verwachten dat man dit woord na den stryd weer vergeten zal De Italiaansche Kamer verwierp by hoofdelyke stemming met 229 tegen 140 stemmen een motie van verschillende affievaardigden betreffende het prysgevon van Erythrea Deze motie werd door Di Rudini bestreden Eveneens werd met 320 tegen 58 stemmen verworpen een motie vao Martinea om de zitting te schorsen De Kamer heeft met 242 tegen 04 stemmen aangenomen een door de regeering aanvaarde motie om nota te nemen van de verklaringen dea ministers en die goed te keuren De Vereenigde Staten zenden aan Nederland een nieuwen vertegenwoordiger Het is de heer Stanford Newel rechter te St Paul in den staat Minnesota De nieuwe gezant is thans ruim 57 jaar hy werd 7 Juni 1839 te Providence geboren Hy studeerde en promoveerde aan de Yale Uniiersitj in 1861 later aan de school voor de rechtarlgke macht te Harward en werd in 1864 tot de balie te St Paul waarvan hy sedert een der verdieostelykste leden was toegelaten Hy is volbloed republikein een vriend van Mo Kinlej heeft zich echter nooit op politiek of maatschappelyk terrein op den voorgrond geplaatst Een candidatuur zocht hy nimmer hoe weinig hy trachtte reclame voor zichzelf te maken blykt wel oit het feit dat hg gedarende 33 jaar deel uitmaakte van hetzelfde reohtscotlege Wanneer hg deelnam aan verkiezingen ala voorzitter van republikeinscbe kies ereenigingen trad hg krachtig op maar niemand die ooit aanleiding vond hem in t byzouder te noemen In 1884 werd hy afgevaardigde voor Minnesota in de nationale republikeiniche conventie te Minneapolis Hg behoorde daar tot de 127 leden die vóór Mc Kinley stemden als candidaat voor het presidentschap der repobliek Zoo verteflen ons de Amerikaansche bladen en zg vertellen er by dat de president een uitstekende kens gedaan heeft toen hy den heer Stanford Newel in zyn belangryken post benoemde De gezantschapepost te Den Haag wordt beschouwd als een der beste diplomatieke betrekkingen De tegenwoordige gezant de heer William E Quimbj uitgeier van de Detroit Lree Press c heeft 23 Mei zyn vier1 jarigen aubtatyd nitgediend De beer Newel en zyn echtgenoote znllen lioh foo ipoedig mogelyk naar Kede nd begeven De spanning tttnc en Spanje en de Vereenigde Staten dunrt nog voort en al worden te Washington nog geen besliaie de stappen gedaan toch toooen da handelingen der rrgaering dat de verhooding nog lang niet vriend scbappelgk is De Senaat gaf daarvan een nieuw bewgs door met groote meerderheid te besluiten de motie van Morman om de Cubanen als oorlogvoerende partg te erkennen niet naar de commissie te zenden eu daarna de motie met 14 stemmen tegen aan te nemen Dit besluit beteekent dat de senaat der Vereenigde Staten verklaart dat op Cuba oorlogstoestand beerscht dat de Vereenigde Staten de metst strikte neutraliteit in acnt lullen nemen en dat zg beide partyen de rechten ala oorlogvoerenden zal toekennen Zoolang bet Huis van Vertegenwoordigers dit besluit niet heeft goedgekeurd heeft het geen practiscbe beteekenis Doch op de stemming te Madrid en op de oplossing der moeilykhedeo heeft het niettemin reed een on t ii o stiften invloed Onlvanffen do NOOVEAÜTÉS in PARa SOLS doch znllen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Be rs van r msterdaoi 22 UEi Vrkrs slotkrs lCll BIll JID Cerl N8d W S 8 S s 8 V dilo dito dito 3 98 8 98 ii dito dito dito 3 98 98 i HoKOiB Obl Qeudl 1881 88 4 104 Italib Inschrijving 1862 81 5 85 OosMNJ Obl m papier 1868 6 86 dito in ïilfer 1868 6 86 86Vi PoaTüOAL Obl mot coupon 3 dito ticket 3 21 21Vi RtULlND bbl Binnonl 1894 4 62 631 dito Gooon 1880 4 il u dito bii lUjtli 1889 4 dito bg Hope 1889 90 i 98 i dito m goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 103 SpiSJB Perp t schuld 1881 4 68 TüBlEU Oepr Conv loen 1890 4 67 Geo leeoing serie D 80 21 Gee lo niBg serie 0 20 2l Zuid Apï a p V obl 1892 6 106 Mmico Obl Buit Soh 1890 6 96 VlJiEzBELA Obl 4 onbep 1881 41 AvsTEEOAH ObIi ratien 1896 S 100 BoTTseDAU Sted leen 1894 3 94 Ned N Afr liendelsr annd 46 Aroudsb Tab Mij Oartifioaton 644 Deli MaatBchappij dito 9S6 Arn Hypotheekb psadbr 4 100 Cull M j der Vorstenl aand 60 s Gr Hypolhoekb pandbr 8 l Nederlandsche bank aand 200 Ned Handelmastsoh dito l s N W Si Pao Hyp b pandbr 6 60 Bott Hypotheekb pandbr 3 99 L tr Hypotheekb dito 3 97 OoSTBNB Oo3t Hong bank aand 136 BuBL Hypotheekbank pandb 4 99 Ahbkika Equit hypoth pandb 6 74 Maxw L G Pp Liou eert 6 24 Ned HoU lJ 8poorw Mij aand 109 Mu tot Bipl 1 8t Spw aand 101 Ned Ind Spooriregm aand 207 Ned Zuid Afr Spm aand 8 232 dito dito dito 1891 dito 6 100 Itaue Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 54V 64 Zuid Ital Sp mü A H obt 3 66 68 PoLBN Warschau Weeuen aand 4 149 Sos Gr Buis Spw Mij obl 4 99 Baltische dito aand 82 Fastowa dito aand 6 76 Iirang Dombr dito aand 6 l l s Knrsk Oh Azow Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 AHEElKi Cent Pae Sp Mg obl 6 99 Chic It ffoith W pr C v aand 1601 dito dito Win St Peter obl 7 1351 Denveri Rio Gr Spm eert T a 10 Illinois Central obl io goud 4 100 Loaisr XBshvillflCert r aand 43 Meiioo N Spw Mij Io hyp o 6 102 Mils Kansas t 4pet pref aand ll j N York OntaaioSi West san4 131 dito Peno Ohio oblig 6 103 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 70 St Paul Minn Si Manit obl 7 Un Pao Hoofdlgn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 20 Canada Can South Cert v aand 47 e Ve C Eall 4Na leh d cO 7 Amsterd Omnibus Mq aand 190 Bottetd Tramveg Maats aand 200 Ned Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Eollerdam aan 8 106 BlLOlB Stad Antwerpen Wil 21 1031 Stad Brussel 1886 2 103 i HOKO Theiss BeguUr Gesoilsoli 4 111 OoSTENi Staatsleening 1860 6 121 i K K Oost B Cr 1880 3 Spakje Stad Madrid 3 1868 32 321 Nïï Ver Be Hvp Spobl eert 110 7074 9018 No 786 1641 8680 4587 6446 11083 16826 en 18639 ieder 100 18076 1S8S4 18376 18388 18790 18888 1898 19184 19391 19330 19401 19446 19E36 19660 19676 1970S 19833 19918 19949 199t6 20138 20358 20201 20414 20438 20470 30494 30692 20627 20783 20727 15337 15363 16474 16640 16678 16630 16648 16777 16983 16103 16165 16304 16968 16887 16401 10490 16843 16868 16958 17009 17084 17138 17808 17386 17817 17377 17578 17743 17773 17189 1798 i 17864 PrIJEen ran 70 140 8301 4696 7414 10816 18090 144 3418 4763 7487 10280 13186 180 8470 4707 7632 10392 13189 968 2474 4848 7599 10404 13241 403 2483 4860 7728 10421 13393 480 9561 4999 7914 10560 13438 714 2867 6081 8010 10643 13680 7 6 3000 167 804S 0786 18766 766 3038 6326 8160 10770 13778 782 3068 6636 8168 11016 18872 823 3183 6640 8273 11017 13946 8S8 SISI 6734 8646 11074 14008 866 3887 679t 8986 11174 14060 863 3486 6895 8988 11188 14119 1071 8418 69 t2 9080 11216 14176 1130 3493 6986 9111 11284 14180 1166 3620 6n34 9256 11652 14307 1393 8553 6054 9266 11678 14300 1315 8650 6092 9267 11591 14339 1338 4084 6115 9881 11631 14357 1443 4120 6135 9311 11669 14443 1602 4182 6166 9366 1 724 14553 1571 4239 66S6 9421 11902 145 8 1751 4281 6877 9469 12096 14696 1796 4338 6857 9626 13160 14684 1798 4876 969 9714 12177 14140 1840 4440 7071 9742 12863 14835 1851 4461 7072 9788 12693 14888 1870 4466 7281 9888 13846 14893 2079 4 69 7353 9952 12861 16109 2126 4670 7274 9976 13869 16321 8333 4679 727910108 18009 16283 5e Klasse 8e Lijst No 804 3 70 m i 80466 ƒ 70 Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMEESTER der Gemeeale Ooads brengt ter keoDis vao ds Miliciens der Liohtisg 1890 dat heane Paspoorten zyn oDtvaogen en dBt B j ter bekoming daarvan zich binneD 14 dageo ter Secretarie moeteo aanmeldea tasacbeo des morgeos 10 od dea namiddags 1 ure Uonda 22 Mei 1897 De Bargemeeeter rooraoemd Dr F H G TAN ITERSON I B KENNISGEVIIVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Qoodi brengen ter openbare kennii dat door den Raad dier Gemeente in zyne vergadering ran 7 Mei 1897 is vastgesteld de volgende VERORDENING ter aanwyziog ran Btemlokalan voor de Stemdistrioten in de gemeente Goode EENIG ARTIKEL De volgeode stemlotcalen worden langewecen en wel In bet Eerste stemdistrict bet Raadhuis In bet Tweede stemdietrict de Avondaohool voor Ambacbtslteden op de Hout man sgr acht In het Derde stemdistrict de Tweede Koa telooze School op de Nienwe Haven Afgekondigd te Gonda den 22 Mei 1897 Burgemeester en Wetbeuders voornoemd Dr F H ö VAN ITERSON UB De Secretaris BROUWER nBICHI INQBK WBLKU OETAAÏ flCHADE OT HIKUBt ILUNIfBK TEBOOBZAKBN Bargemeester eo Wethoaders rao Qoada Gezieu art 8 der Hinderiret Doen te wetea Dat zy TergnonÏDg hebben Terieend aanP Biaachop Jr en syne recbtrerkrygenden tothet Opricbtea eener Sigarenfabriek met droogeryia het perceel aan de Goawe wyk Cno 174s kadastraal bekend sectie D no 127 i ïlk Gonda den 22 Mei 1897 Burgemeester en Wethoaders Toornoemd Dr F II G VAN ITERSON l B De Secretaris BROUWER BurgerlUke Stand GEBOREN 21 Mei Alid oaders W 0 Logoenburg en L Baoachoten 22 Jansje Maria onders H Wout a M lau der Starre OVERLEDEV 20 Mei M M Romyn 6 m J Dotering wed W J Zaydwgk 88 j 21 G A Donker 3 w ONDERTROUWD 21 Mei J tan dor Nent te Bergen op Zoem 29 j en G M van der Vliet 23 j B C Siolwyk 26 j ea H Tan dor Horst 22 A de Weger 45 j en Q Passet 33 j D Tninenbnrg 25 j on J Flux 20 j C A de Jong 21 j en C Homes 21 j