Goudsche Courant, dinsdag 25 mei 1897

No 78 1 Woensdag 26 Mei J891 36ste tPaargaog mimm coiraivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ lf70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverténtiën tot 1 uur des midd ADVERTEWTIEN Op ZATERDAG 29 MEI des Toormiddags 11 uur zal door ondergeteekende namens den WelEdelen Heer P KERSBEKGEN te Reeutcijk in het Eoffiehuis van den Heer A DAM Kleiweg Gouda worden aanbesteed Het bouwen van een dubbel WOONHUIS met WARANDE op paall undeering en het maken van een OPHAALBRUG aan de Oude Gouwe te Gouda AanwBzing WOENSDAG 26 MEI s morgens 10 aur ter plaatse Bestek en teekening z n tegen betaling van 1 Terkrygbaar bü de Boekhandelaars J T N BENT DM Zoos te Gmda lulichtingen worden rerstrekt door den Architect H J NEDERHOBST Je Jo da BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Q uina Laroche BN Staalh udende duioa Laroche is do meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesschen a 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TEGEH ASTHHA De inadtming ran den rook dezer Cigaretten geeft den Ijjder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bg H est en Fcrftoud icid oplossend en vefzachtend Prgs per fleschje 20 Cent KBAfiPBLiBN HoLM HofleverancietB Zmt Depot te Oouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar ig tegen Jioht kortom Bhenmateek tflgei feTvff Aflker Paiii Expeller Ygt iametKetlltllinillKmtewendentegea KieejiJB HooMvUh m TetieatteM Wat hnisgezb iMst ta steeds in ieder Anker Paln Expeller dfawoNeafe tüji 60 oeiit 75 oeiit en fl ii de flesnli Teerksndea in de meeste Apotheken en byI Ai Biokter Co te Eotlerdam Te GOUDA bfl A WOLfF Markt AUtt n DE LAAT 9 TAN SON apetheker Harkt Wnf is i iMsta iDwrinrinf nat Bhenmateek Lantenpui TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 ooda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jae uitspattingen ia het bvroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUWJCi HoUandsche uitgave met 27 alb Prijs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gooda Drnk van A BEfflKMA k ÏOON Depftthottdor gevraagd A H V BENTHEM Stoomkunstververij Chemische Wasscher Uitstoomen en Meubelstofververy te Lochem opgericht 1884 vraagt een Depóthouder voor Gouda FHnke zaken met eerste clientèle komen alleen in aanmerking Brieven fr aan genoend adres Frijstrekking 10 JUNI 500 000 Mark als hoofdpriJB ia het gelukkigst geval biedt de nieQWBte groote Geldverloting die door deHooge Eegeering ran Hamburg goedgskearden gewaarborgd ia De voordeelige inriotitiag van bot nieuve plao bestaat daario dat ia dea loop van ateclits weinige maanden in TerlotiogeQ van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter Tolledige bealissing zullen komen daaronder rijn kapitale pryzen ran eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid eobter 2 prijzen a M 20 000 2t prijzen a M 10 000 56 prijzen aM 6 000 108 prijzen it M 3 000 S06 prijzen a M 8 000 812 rnjseu M 1 000 U18 prezen aM 400 3S952prijz hM 1K5 19490pr a M 300 200 134 104 100 73 46 21 1 prÜB a M 800 000 IpriJB a M 200 000 l prija a M 100 000 gprijzBn M 7fi 000 Iprya a M 70 000 prijs aM 65 000 Iprija aM 60 000 Ipr s aM 66 000 prezen aM 60 0001 priJB aM 40 0001 prija aM 80 000 Be aanstaande eerste prijatrekktng dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverlotiog is van ambtswege btipaatd plaats te hebben op den 10 JÜNX e fc ea kost biervoor 1 geheel orig lot sleohts Mark 6 of ƒ 3 60 1 half OH H s tt 1 7B 1 kwart ff ff l s n f 90 tegen inzending van het bedrag per postwiasel of tegen remboutB Alle ooromiasies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt vnn ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iednre bestelling wordt het vereischte offioieele plan waaruit de rerdeftling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te veraemeo ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de offieieele lijsten De uitbetaling der prijzen fjrescMedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook n ar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen von Nederland bewerkstelligd worden On debiet is steads door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgena offioieele bewijzen de eerste Hoofdpryzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 fiO OÖO 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij dpze op den hecbiston grondslag gevestigde onderneming ven allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bejiaaM kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking aÜe orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiertnedo fanken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij b het begin dor nieuwe verloting ter deelue ming inviteeren zullen wij ook vi or het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roeele bediening de tevredenheid van onze göérde Begunstigers te verwerven Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sehnbbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastig ieuken der huid alsook elk andere huidziekte wordt ouder waarborg genezen zelfs hg hen die d or niemand genezen konden worden door iDP Hebra s Fleehtentod Onschadelijk Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned üt tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bj de St Marien Vrogerie Danxtg Dnitschland Kliniek en Polikliniek voor OBSTETHMB en eTMMJECOJbOOMB Spreekuren dageiyks van lH 2 u Gratis Spreekuren Maanclag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EVL Gmeeihetr DirtcUur Brooddepóthouders gevraagd voor 60UDA e andere plaatsen door W H MEÜRSINO Meel ea Broodtibriek te AMERSFOORT tegfen bijzonder gpunstige voorwaarden als vergoeding voor wtnkeltiuur op zeer goeden stand matig vast loon ptos flinke provisie en Iranco vrachten 1 der volle en ledige kisteu Verelschten zijn borgstelling in geld 1 van 1 100 of f 50 naar gelang betalingswijze gezond en sterk i lichamelijk gestel om persoonlijk met den wagen te werken en vrll van sterken drank vóór eene aanstelling wordt naar deze j vereisohten geïnformeerd 1 Dit Depot is ook zeer geschikt waar te nemen bU gevestigde I kruidenierswinkels en verzekert hen belangrijk meer inkomen Onovertrefbare HwaUteit Zeer Concurreerende Prijzen Het groote aantal zenuwkwalen de ser toe dit U door het gtbptiik miiken van d n eenvooltaten wej nemoUJli l njl aïhïu SSphyslologiBolie onldekkinB gedaan loeft die na hoaUerd pioeïneminsïl tliant nier de sehed enldverbreid en terwijl zif in weten cha i elijke kringen Je hoomteTelang ieUln welS têv Sm weldaad blijkt te zlja vooi do aan zennwWalen lijdende meni illield Dne enef vUlé iiTniSmSden door den gewezen OIBclor van Geaondheil Dr Eoman WaUamann t Vilïhofen erbePM op deon aervinding opgedaan in eene W i rlge praktijk Hour wanehUc T l het 4 or Sma ÏÏper du w reeii danrtoe geschikte atoiren door de huid onmlddeliuk uu het leBvSTseetel medeaedeeld Met deze geneeawijze werden werkelijk acMtterendo reanltaten verkieKenen £ jj maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder gesclireven werkte w i OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en geneilnabinnen korten tljdrefds de aiedrtik veiaclienen ia Üit boekje bevat lüet alleen vor het pootennbliek verstaanbare yerUlttiineen omti ent het wezsn der menwere therapie en de daarmede m1ï in wanhopige gevallBU verkiegen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohanDeHike ver haodelingeu nrtdenH diBclicl imleii die aan deze gonppBwtjze gewijd zijn zoomede aftchrift vantal van Retuigscliriften vau lioogeeiilaatate geneeaknndigen ondel welke P Meniere mal dr nrofHiar an da polykllnleli te Parlts ma RouflBniotit 10 StBinoreber mad dr praktUeBrend aenseiliaer un hst kruk7lRnlflBn geitlQht de Chaianton Sartitalsratti Dr Cohti te Steftin Qrotsmann med dr arrend art teJÜMlHOMDr P Forestler aanBoehvor dlrBcteur van liet hoipitaal te Agan GehelmrRlli Or Sohertog kuteei ButtnAta Bad Etns Daraas med dr floneesheer ilirBctBur der Balvano ttiarapeutitDhe Inrtotitlng vnor lefluwllldari la Ptrija ruB 8t Honoré 334 Consul von Asohanbaoli med dr te Cor i Dr Buibaoh rrond arti de Zlrknltl Obar tabiarit Joohl moH dr ta Weenen ür C Bengavel tela Farrière CEuri lid van dan Qonaall Central d hyglinael ds Santé In Frankrijk en VHle aiideieu Aan allen u i r rcimwKeNtel meer of mlnd r itnii edBan at ann ftOffenaamd Keuiiwn b lxlic d llj i ii w iarvau da kenteekenen wjn ohroniiolie hoofdpijn mlnralnriiohelB hoofdpijn bloadendrang areotBflMkkeluaarheld gejaaBdheid ilapelooiheid llohamutljkB onruat en onüehaaelllke tniItand veidei alle zieken diodooi nrroertü getroften werden en nog lijden aun do eavolcon daarvan EOoalB varlammlngen onvermogen tol spreksn zware tongval moeletijk tikken atljfheid der Bewrlohten mit voortdurende pl n plaatselIjhB iwakte Vttrïwekklng van oeheugen enz en ij die leeds onder EeneeBknndiire behandeling geweest ziju maar door de hekende middelen ata onthondingBenen koudwaterkunr wrnven eieitnaeeren atoomtooi o zeehadt u geeu genojiug or lenieiug Imnner kwaal gevonden liebLen en ten lotte zij die vreen K voe I eii vonr beroerte en daartoe reden hebben wegent verachijnaelen ala tloh aanhoudand angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdplin mal dulzellohBid fllkkeringenendonkerworileii voorde oogen drukkende pijn onder het voorhoofd auUlng In dBoaren hBtvoe en v B krlebellng In en het t epBn van handen en voeten iian al deze di ie oategoneu van ccnawlUdera alB Ook aan Jonge melBjBB lIJdendB aan bleekiuoht en kraohtelooahald ook an gezonde itlfi un Jo aöe peraonen die vbbI met hEt hoofd werken en Reeatelijke leactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zirh het boven vermelde weikje aan te acbaffen hetwelk op aanvrage koatelooa anmnoo verzonden wordt door AmMterdnm dOQr H CI KBAN A Vo Heiligeweg du Bottflrdttm r E van HANrBW KAf f Apotbokèt Korte HoofateM t utrecht LOHRV A POUTOIV üadegraoht bij de Qairdbrng F GaBflUM wijxe üp de jongste hygienniEcb mediomale tentoonstelling is de Dr Wclnnamn sche door ae Hedlaclie JniiJ met de Xllvereu nedsUla bekroomdt WEGElSi OPHEVffllVG van onze Speelgoederen a deeling lijn wj bmloten de tot nog toe Toor 1 50 geadi U versoh Btaks onder den inkoopsprié ï n de hand te doen De hieronder rermelde 14 stake kosten das sleclxts 1 1 Ëen beweegb gekl Pop hebb porsel 8 Sen mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 2 Ëen Elegant Koffieservies bestaande stales nit Koffieen Melkkannetje en Suiker 10 Ken Paardenstal pot Een metal Muziekdraaidoosje Ëen metalen Badkuip 5Ëen porseleinen Zwempoppetje CËen surprise voorst Sinterklaas 7 Een Scbaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Sen gekleede Bekkenslager Een Kanon p wielen om met erwtente schieten Sen Yerfooos met 12 verschillendeklenren 1 Penseel enz Verzendingybniten de stad na ontvangst van postwiasel groot 1 1 20 anders onder rembours wan f 1 35 fraoco door het geheele land G SCHIJBERT Cc Amst N Z Voorburg w 268 XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids heTattende DAMES en KINDBEM0DE8 beneTsna HANDWEBKPAIEONEN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MUMMER In ieder v tektt ausarte platen moiekroatekfeullletoa enz enz Ie Uitgave zonder gekl platen met 3 enijpatr en 3 groote geknipte pntr Per IS sri ƒ l Sfi p poet 1 46 2e j ate de Ie uitg mat daarenboven 6 gekleurde platen 1 76 1 80 De I e ie 12geU pl an 1 byz geka p bij het 6e no S tO iM 4e 1 bij hel 6e no 1 gekn patr n keaw U een gekleurd iraale handverkpatroOB 8 g 3 20 PROEFIMMER Eü PROSPECTUS ALOM J fo 5io O 2 T T TT 3 O E 2iT eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en 4lonwpo$t m et BUep Bestellingen worden ten spoedigste uitg evoèrd bij A BRINülllAIV en Zq BINNENLAND GO€DA 25 Mei 1897 Aan de schoof met den Bybel te BergAmbaobi is tot onderw zer benoemd de beer A C V Leeraum te Baaro De iobraak Ie I odegravel De Byfespolilie te Hilversum verzoekt opsporÏDg van eeu m iu zicb noeaieode De Wit die tevergeefs h een kassier aldaar 4 effecten Oo9tenrgk ad 1000 Öorüoen te koop aanbood welke smukken vermoedel k afkomstig zyn van een fleo vorigen jare te Bodegrave gepleegdeo diefi tftl i met brank Men achriyft uit Alt Aoaaee d d 19 dezer Do Koningiunen maken dagelyka uitstapjes De Soniagioneu doen elkeo dag vao tieoeo tothalf een een wapdeling onverschillig of htt mooi ot leel k weer io BO s middags en rytonrvan een uur of i drie vier De eerste goldAussee de tweede Gruudls e de derde belBachwerk de vierdp Ilallatatt over deu beogenPötscbeoberg en met de spoor tarog naarAoHsee Deze laatpte toer vooral viel eer iiideu smaak van de Koniogitinen bet waa danpok heel mooi weer VaDdaag dea valden dag maken zij een zeer mooie wandeling door deüboschweg ia hft Kodpeothal eo denzelfdeo wegterag i Door den kantpnrechter te Enschedé is debesUssiug van het gemeentebestuur te Oldenzaal op het verdoek van D Gelderraan omschrapping van deni naam van Johannes Branink van de vastgestelde kiezerslijst omdatdeze persoon zijn Nederlanderschap had verloiendoor zonder s Konings toestemming in pauselijken dienst te gaan vernietigd en nadergelast de doorhaling van dien naam op dekiez rsiyst Ren brubial stab is in den afgeloopen nacbt niigebaatd Een koetsier wonende in de Oudaboornstraat te s 6ravenhage deed bg de politie aangifte dat door een onbekende vermoedelijk echter eeu familielid te oordeeled naar de beschrijving door een stalkoechtje ontrent den persoon ▼ er trekt een victoria en paard Dit den stal z n geliaald oodanks de protesten van het knecbtje dat nog mishandeld werd op den koop toe Gisterochtend werden paard eii r tuig teruggevonden op dea llgawjjbsohen Weg bet paard doodgereden oor de stoomtram en de Victoria vernield i tEVltLETOIX De Dochters yan den Componi 19 Geen grooter vreusde kende hat goede kindj an haren vader nu en dan ta verblijdeD met bet ofen of ander keurig gerecht en haar voornaamste lefctuur was het kookboek gev orden sinds zy de ondejrvinding bad opgedaan dat dit een daDkbare taald was oneindig looneuder daa bet aankweekon eener mmzi kale oDtwikkeling di tocb niet hoog geaoegr ging Het gebeurde soms als rij e avonds te züfuen ia de huiskamei zaten dat hij bet gesprek brhcbt op onderwerpen welke hij rooger nooit met Cnara behandelde en toen bij zag dat hot jonge maiBJe een levendige bstangstelUng aan deu dag legde yoor alles wat hg te berde bracht en zij in baar oprafarkiogen en BDtwoorden toonde hem te begrijpen ej te volgen toen was h er langzamerhand toe gekomen baar deelgenoot te nfaken van zijn eigeiQ wederwaardigbedee aoma vao yoe verwachtingeln omtrent Elisabeth DieBtengevolge was Clara s leven niet meer zoo hopeloos eentonig zoo geheel zqoder deelneming of liefde ala hpt langen tijd geweegt was Om eenigszins op do hoogte te blijven 4an hetgeen hem belang iDhoezt mde bati zij zich aangewend do Muaikalisoba Zeitung Signalen en andqre bUden over muziek en kunst in haur ledigt hren by ta houden ïoodat zg niet geheel oningewijd was waaneer hij het gesprek daarop bracht Al d sü elf g u bjjiondei talent miasohioQ toaden als ijj ia Ümtrent den brand in de Stuulstraat te Amsterdam en de verd ichton Ëko ter eo Dtrvl die als compagnon samen saken hebben ge daau kan voar hot oogenblik slechts gemeld worden dat beidtJU alle schnld aan den brand blijveu ontkennen De justitie u op het bezwaar gestuit dat Ëkster a geestvermogens verward geraakt t a De geneeaheereo vreezen voor zyu leven en geloofden zelfs dat hg gisternacht overlgden zon Keeds zyn maatrtigtiten genomen om den patient die tot den R K godsdienst behoort te doen bedienen lomiildels beeft de justitie aanlHiding gevonden om ook Ten Boekhorst zelven den tapper en bewoner vuc b t uitgebrande perceel onder bewaking te stelten Men meldt uit Hellevoetsluis aan de N 11 Ct d 23 Mei Op eep boogat tragische wgze verloor gister de matroos Ie kl v c B van bet wachtschip alhier bet leven Het Goereesche gat was biüneogevallen H M gaffelschoeoer ArgU komm de luit ter zee Ie kl J M Noorduyn onder controle bebbjnde een Eugelaoh vifeBcheravoartaig dat op de eene of andere wgie de bepalingen omtrent de visbcherg op da Noordzee had overtreden Dit moest de commandaat rapporteeren aau den schout bg nacht en om nu den beer Noorduyn vau Uteilendam te halen was de stoombarVas uitgezoudeo Op de terugreis moest Aau mn kleine behoefte voldoen waaivoor mea hem nog waarachawde met het ooKr op wind va deiulng daar men binnen enjule minnten de HeWoetsche haven zoa biii enstoomGU Hg luisterde echter uïet en koos uit kieschheid eene onzichtbare maar taatige pUats Door bet schokken der Uarkaa sloeg hg over boord hij greep een touvv dat hy echter moest loslaten zwom nog eab ougeublik eu verdTeen toen in de diepte De barkas was onraiddellgk gekeerd maa niümaud kon hem redden want eeu andet matroos die gereed stond over boord te springen werd door deu comuiandant teroggehou en met het oog op het groote gevaar voor ïgn leveu ïlen boos plan vergdeld Aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam liepen drie kinderen te wandelen toen een erg riendelgk man hen tegemoet kwam en vroeg of ze met oome meegingen c om koekjes ta koopen Zooals kinderen eigen i wilden ze dat wel en togen de twee meisies en haar oudere broertje op weg naar het Centraal Station Da flinke jongen luisterde echter goed en een andere omgeving gep aatat ware geweest hare gaven meer op dan roorgrood zijn getreden zoo bats zij toch een goeder smnak voor muziek on een fijne opmerkingsgave en bovendien Oen taU om to spreken ea te zwijgen waar bet te pas kwam nooit haar vader te ergeren door doellooze of geesleloozo gezegden die slechts het verlangen om mee te spreken zonder de bevoegdheid tot oordoeïen te kennen geven Op onbekend terrein hield zij zich bescheiden op den achtergrond en trachtte te leeren door iyn gesprukkflti on te begrijpen wat hg haar uitlogde Als zy zag dat hij geen last had ia een gesprek dat hy zwaarmoed g over zijn papieren broedde of met somber gelaat zwijgend in zyn armBtool zat dan stoorde zy hem niet door geforceerde vragen of bauala opmerkingen maar wenschte in stilte dut Elisaboth daar ware om door hinr dartele vroolijkheid en schalache vleierijen de donkere bui te doen verdrijven Ben herinnering uit haar jeugd had haar die voorzichtigheid geleerd Het was iiort na don dood barer moeder dat zij in eon Btorm ehtigen uaoht lag te luisteren naar den wind en de geluiden die in het groote bolle huis zicb deden hooien eu da ir haar vader don vorigen avond uit de stad was gegaan en de kinderen zicb vóór rijn Ihuiskomsl ter rust badd begeven verbeeldde ze zicb dat hem een ongeluk kon overkomen ziJD en hij ia dien vreeaelijken naoht buiten zon wezf n De visioenen die voor baar onrustigen geest waren opgerezen hadden deu slaap van haar sponde en de kalmte uit haar kinderziel verdreven Zij maoude dat zo buiten om hulp hoorde roepen en dat dil de stem van hoor vader was Zjj kon het hoorde dat onmpiec aau het toket voor plaatabiljetten vroeg 4 kaartjes enkele reis Utrecht De knaap begreep wel dat koekjes niet zoover behoefden gebaald te worden en riep de bnip in v m eeu politieagfnt die hen onmiddellijk aan het posthais Centraal Station ifl veiligheid bracht Donderdag bemerkte men dat in oen huiste TenUosch bg Brussel een srbeiderskazerne bewoond door 70 menschen de mnren grootedt henren vei toonden Eerst zag men geen gevaar maar de clieuren werden steeds wgderea hier pu dair vielen voorwerpen van demuren naar beneden Nu begon een wtldevlucht langs de trappen naar buiten en t iswel een wonder dat hierbg geen ongelukken fla geschied De politie en de brandweerwaren intuascheu gewaarschuwd en met banhntp werden drie zieke n gebrekkige personenQtt bet bnia gered Men had moeite de bewoners tegen te houden die weer naar binnenwilden gaan om ista vau hun hoeitJA te redden Men beeft het gebouw dadelgk van allezgden gealot maar t zal waart cbgnlgk geheelafgebroken moeten worden De oorzaak vanhet geval jwordt toegeschreven aan een gebrekaau den grooten regunbak dia zich gededltelgkonder het huis uitstrekt v Worden er wel overal iu het land door de liberalen voldoende maatregelen geoomen om IM Nctlig voorbert44 te sgn oor dea stryd ditm wij te gomoet gaan Mea weet vau ouds dat men te doen heeft met tegenstanders die niet gewoon zgn in te dutten maar in verkiezingsdagen een voorbeeldigen gvtr aan deu dag leggen en onver moeid dag aan dag in de veer zgn opdat geen enkele stem die te winnen zou syu hun ontga Als straks de caudidaten zgn gesteld eu het er op aankomt op tien dag der stemming de kiezers op wie men meent te kunnen rekeneo aan de stembus te brengen dan wordt om de taal van de Standaarde te spreken elk watertje weer afgevischt dan worden de vrienden en helpers er op uitgezonden om de kiezers op te sporen de tragen op te wekken de onverschilligen te bewerken de twijfelaars te wlnneu Oau wordt au eiken invloed gebruik gemaakt en worden alle middelen in bet werk gesteld om tot dea laatatea man mobiel te mak n Wg hebban hier het oog op de antirevolutionairen dia in hunne organimtie in hunne provinciale bonden iu Patrimonium in kerkelijke invloeden enz zulke machtige hulpmiddelpu bezitten waarvan er geen enkele ongebruikt blijft aiet langer uithouden en stond op om aan de deur Tan zijn kamer te gaan luis teren Oeboel alleen iu het holle van den naoat dool Ie de kleine witte gedaante door het groote huis rond sloop behoedzaam da breede donkere trappen uf en bleof een oogenblik op bet portaal voor een dar ramen staan Aan den onatuimigen hemel waar de bleeke maan hulpeloos Botieon tond te drijven tussoheu de vliegende wolkgevaarten was Koen enkele ster te zien Nn en dan soheurdeu de nevelen eioh vaneen wanneer een stormvlaag zich gowoldiger verhief Daar beneden kreunden au zwiepten de boomen in den tuin Het was alsof men een zee boorde dondcfon Huiverend bervatto Clara baar nachtwandelmg eu hield stil voor de deur van haar vaders slaapvertrek Zij atond or lang en luisterde maar geou geluid geen zacht drong tot baar door en angst en twijfel vervulden haar gemoed Zou zij do deur zacbtkaus opeaen en binnengaan P Zij waehtte en wachtte maar eindelijk draaide zo behood ro de kruk om en trad de kamer binnen De donkèffroode bedgordijnen hulden bet ledikant in hun diepe schaduwen en op den schoorsteen flikkerde de onrustige vlam van een nachtlicht Daar stond zij voor het bod Goddank haar vader sliep Het strenge gelaat was ter znde afgegleden op de kussens en do forache armen waren boven het hoofd omhoog geheven Een oogenhlik bleef zij adem scheppend dit rualig schouwspel aanstaren toen wild zij zich verwgderen even zacht ala zo gekoman was maar gewekt door eonig geritsel sloeg haar vader de oogen op en zag met bevreemding naar de kleine witto gedaante met hot loihangend haar voor SEJ ja higu Maar veel gedachter nog zgn de hulpmiddelen waarover da katbotieiiea hesobikken Men heeft het geeiea hoe bet ging toen bet nog maar te dóen waa om te zorgen dat van de nieuwe kiezers onder de katholieken geen enkele verzuimen zou aïch voor het kiesrecht op te geven Toen trad ailerwege de geeateIgkheid selve op om het werk te doen dat anders aan anderen wordt overgelaten Al het gewicht van het gezag der Kerk moeat iu de Bchaal worden gelegd Meet daarnaar af wat er al geschieden als het geldt de kiezers naar de stembus te drgven en op de caudidaten te doen stemmen dio in de Kamer de chri8telgke meerderheid zullen moeten vormen Er zat weea er zeker van eeu ongehoorde moeite worden gedaan Eu men is aan die z de vol goede rerwachtiugeu Heeft niet bet Oentrumc verklaard Wy berinneren ona niet dat de poaitie onzer party ooit zoo krachtig en stevig waa ala uu c Het i alsof men de ichristelgkec meerderhaid al iu den zak had De Po8t een ander katholiek blad weet reeds te voorspellen dat in de nieuwe Kamer de liberalen niet meer dan 40 zetels sullen hebben en dat zjj daar tegenover zich zullen vinden eene ditmaal nauw aangesloten meerderheid van 32 of 33 an irevolutionaireD eu 26 oi 27 katholieken Natnnriyk dat zulke berek oingen knnnen falen Wy maken daarvan dan ook alleen maar melding om te doen zien boe zeker da tegeostanders reeds meeoen te zyu van de overwinning Dat is het vertrouwen op de kracht hunner organisatie op de macht hunner bnIp middelen Alles zal natourlgk hiervan afhangen of de liberalen gelgkeu gver weten te ontwikkelen Ën hier eo daar achgnt die gver wel wat te wenschen over te laten Er zgn naar wg uit de berichten kunnen nagaan diatricten waar tot nog toe weinig gedaan wordt Ontwaakt niet ailerwege de geest van werkzaamheid wordt niet iu elk district tegenover dat gvereu der kerkelgke partgen gelyke krachtsiuspaoning geplaatst ja dan konden die berekeningen wel eens uitkomen Maar dan zonden de liberalen de nederlaag te wgten hebben aan eigen tekortkoming Waarom kunnen niet de onzen evenals de tegenstanders in elke stad in elk dorp al hun gver al hunne liefde voor de beginaelen iDspannen om de belangatelliog der kiesers op te wekken het besef onder ben levendig te maken van de groote belangen diu op het apcl staan vWat wilt g P wat doet ge bier F riep bij haaatig opryzend Hel stormt daar buiten zeide bot kind met haar bevende hand naar het raam wJjzeudo en ik dacht dat u uaisBohien niet thuis gekomen waart ifUij zijt bang zeide hg narsoh naar bed en kom mij niet nog eens storen met zulke dwaasheden Onwillig wierp hij zich iu do kussens terug en slil iloup de kleioe gedaante op haar bloote voetjes de kamer uit Sodert die nacht was er eon leegte in het hart van l t t kind ontstaan een sohuwheid die slechts zou kunnen wijken vonr veel vertroawen en veel liefde Tot niemand zelfs niet tot Elisabeth sprak zij over haar naohtwandoling zij begroef haar geheim on haar smart iu haar onbegrepen kindeiziel Do h nu begon sij te herleven onder de toenemende bt langstelliiig en deelneming van haar vader De lirfde ea de vereering waarmee zij altijd tot bom bad opgezien ata tot een hooger wesen leefden onverminderd in baar voort en ann weinig hartelijkheid van zijn kant gewoon stolde zij z ne minste blijken van welwillendheid op beogen prija Ta zaïiien vaa de reis teruggekeerd baddon zy overvloedige stof tot onderhoud en toen hij doneersten avond na hun thuiskomst m de goed verwarmde n helder verlichte huiskamer trad en daar Clara aan de tafel zag bitten het zachte opgeruimde gelaat over baar werk gebogen werd hij een stil gevoel van welbebagon gewaar dat hem in het voorbijgaanevon de zwaro hand op het blonde haar van zijn huismoedortje deod leggen Jffdt vervolgd