Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1897

Directe SpoorwegverbiDdingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 OOUDA fiOTTIBDAM A Oouda 6 80 7 86 8 16 8 36 9 80 9 87 9 64 10 11 U IS ll l 18 18 18 86 1 84 3 48 3 67 4 68 4 66 Moordrecht 7 88 8 42 H IS SS f 6 08 tJieïwerkerk 7 88 8 49 11 86 18 89 6 09 CpeU 7 46 9 66 11 42 18 46 6 16 Botterdwn 7 7 66 8 88 9 06 9 40 9 4710 18 10 80 11 38 1 61 18 88 18 66 1 63 4 4 16 6 10 ROTTKBDA M G 0 D D A 6 86 SotterOtm 4 66 6 68 7 86 8 8 40 9 88 9 63 10 19 11 36 11 60 18 87 1 44 8 60 OipeBe 6 06 6 08 1 t 10 9 1 5 ff Sieuwerkerk 6 14 6 11 10 86 8 01 ff Moordrecht 6 81 6 1 10 48 8 08 Ooiula 6 87 6 86 7 46 8 18 8 00 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 8 14 3 09 6 88 6 61 6 14 7 81 7 68 7 69 8 06 te i W 6 10 8 13 6 38 7 60 8 88 8 4 4 10 4 40 6 36 6 17 f 4 60 6 87 4 67 6 84 6 04 6 41 4 06 4 89 6 10 6 66 6 47 DEN HAAG a 0 IU D A 23 Mei P J ran Wijk OVERLEDEN 21 maanden bliek hangen te komen tot een rergelyk dat beide partyen bevredigen kan Ook Daiy Gbrooiclet beweert dat de kansen voor e n 1 schikking guntitig staan aangezien men van weerskanten tot toenadering gezind is 1 De TJmes beoft ook gunstige berichten uit 1Johannesburg gekregen Algemeen worden e I zaken hervat in de overtniging dat het ergs e I nn geleden en de geziohteioder opgehelderd s I Volgens Havaa zal Dr Leyda in het heg u der volgende week een coufereutie hebben m t I den Franschen Minister vau Buitenlandse e 1 Zaken Hanotaux 1 Dit is wordt gezegd sedert zyn aankomst u fEuropa het eerste onderhoud dat Leyds zal 1 hebben meteen minister ran een groote mogen beid vaa bét vasteland Vóór zyu reis na r 1 Pary waa hy alleen te Londeu geweest hy 1 zal eerst naar Berlyn gaan als bet bezoek aan I do Fraoache hoofdstad achter den rog ligt 1 Het verslag dat de Daily Chronicle van een I onderhoud van haren hoofdredacteur met dr 1 Leyds geeft is betangryk De verklaringen van I dr Leyds worden iu zes punten anmengevat Ie Er is geen sprake vau dat de regeering I der Republiek met de jongste wetten de b I doeling l eeft gehad de coaventie te overtrede 1 Integendeel werden de wetten eerst ingediend I na beknsam rechtsgeleerd adrit s dat de co veotie er niet door geschonden werd 2e De vreemdelingen noch de verbauuig I wftt is gebruikt als een wapen tegen Engelschen II De verbaoningswet is alloen toegepast op me 1I scheo van slechten naam en misdadigefs I Ss De bewering von de Times dat dr 1 Leyds vroeger zelf een dergelyke vreemdelinge 1 wet strydig met de conventie genoemd hee t 1 gaat niet op Toenmaals gold het Aziaten eu de regeering der Republiek meende niet I dat de wet met de conventie rereenigbaar was I Het Ëngelsche ministerie van koloniën gat to n echter aan de regeeriug te Pretoria eeu ve klaring die haar dekte I 4e De regf oring te Pretoria is verioeniag I gezind Do vreemdelingen wot ia ingetrokken I ds perswet wordt niet toegepast eo zy wil 1 voortaan ook van verdragen aau de Engetsche I regeering kennis geven voor de ratificatie door I beide partyen I 5e Op een punt voelt de regeering te I Pretoria zich sterk dat nl de Loudensche I convent e die blykbaar op rerschilleude pauten I verschillend uitgelegd kan worden niet aan de I uitieggiug van eeo der partyen overgelaten I mag worden Om Eugelanda gevoeligheid te I sparen ziet men te Pretoria van arbitrage van I een vreemde mogandbeid af Misschien zou I meu te Pretoria genoegen nemen met eeo I Bcheidsgerecht bestaande nit de hoofdrechters I van de Z A Republiek den Oranje Vryataat I de kaapkolonie en Natal gepresideerd door I en hoog ambtenaar als bv do lord hoofdI rechter vau Engeland I 6e Er dient gerekend te worden met bet I gevoelen vooral van de oudere Boeren dat I Engeland met voordracht onrechtvaardig tegenI over hen is een oorlog wil eu voor Jameson s I inval geen voldoening geeft Het bloed ligt I nog op het eld zoo kan men iu Transvaal I dikwyls booren Er ia den heer Chamberlain 1 al veel toegegeven de weg is nu vry wel schoon j voor een eervolle regeling KEKIVISGEVI G I Insicutinodk wblee oetaah schap ov hindee I KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van I Goeda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter elgemeene kennis dat op de Secretairie ter visie zgn gelegd verzoeken met bijlagen van J A van der Valk om vergunning tot het oprichten eener loodgieterg en 7iokwerkerjj A in het perceel gelegen aan de Doelensteeg Wijk L No 221 Kadastraal bekend Sectie CjNo 1229 en van het Bestunr der gemeente Gonda omlvergnnuiog tot uitbreiding der Stedelijke gaafitbriek door bijbouw op de perceelen gelegen aan de Vest Kadastraal bekend Sectie D Nos 2118 2237 en 2120 Dat op Dinsdag den 8 Juni 1897 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien da g op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 26 Mei 1897 Burgemeester en Wetbonders voornoemd Dr F H ö VAN ITERSON l B De Secretaris I BROUWER De tbeatand der Griekscbe koninkl ke familie w t weder alt zeer kritiek beschouwd I De mogendheden hebbeo besloten alles te do n lom de Griekscbe dynastie te beschermen Do I commandant van den naar Phaleron gezond o I Oostenrykschen kruiser Stephaniec heeft laat izich zoo noodig ter beschikking der konioklyke 1 familie te etelleu c 1 De £ clair ontvangt van zyn corresponde t I te Athene die uit Lamia teraggekeerd is bet 1 bericht dat de stemming onder de troepen ze r 1 verbitterd is tegen den kroonprins j Ook te Athene ia het volk teer tegen e koninklgke familie ingenomen doch nog me r I tegen deu kroonprins die er verstandig aan I zal doen vooreerst niet naar Atheue terug e koeren 1 Er heerscht een zeer repubÜkeiosche stem I ming en meu zou de repobliek ook wel will n I invoeren ala men er slechts mannen voor had I Al8 de koning of de priusaason deverwo 1 den bezoeken hoort men gemor en batel e opmerkingen in de ziekenzalen De Daily Chronicle c ten slotte verneemt I dat verleden week ernstige pogingen geda n 1 ZQn om de Griekscbe djnastie ten val te bre gen doch de krachtige inmenging der mogen 1 heden heeft dit verhoed Rusland voorsl heeft 1 Ralli ernstig gewaarscbawd en hem te kenu n 1 gegeven dat wat thans door de mogendbed n I gedaan wordt meer geschiedt ter wille d r konioklyke familie dan voor Griekenland Iu de E ransche Kamer werd Zaterdag e I minister HsnotRux door Gauthier de Clagny I geïuterpelleewl over deu toestand in het Oosten 1 Frankryk meende hij mag nog de auneza e I van Thessalië by Tarkye gedoogen noch e I I ophefGog der capitulatiën waarby alle Mogen I heden belang hebben noch de invoering van I een Ëoropeescbe controle over de Griekse e I financiën wel echter is het verplicht verder I bloedvergieten op Kreta te beletten en de ten I uitvoerlegliog der hervormingen in Turkyo at I te dwingen zondar zich met opoffering van I alle traditiën in het Oosten tot slippendrager I van Rusland te verlagen I De minister Hauotaux ontkende dat de I FrauBcbe diplomatie een nederlaag geleden I beeft of baar woord niet zou gehouden hebben I Ü is getrouw gebleven ann b inr vredelievend I program Hy werd echter herhaaldelyk zoo I onstuimig io da rede gevallen dat hy nu en I dan zyn papieren by elkaar pakte ala om I weg te loopen Op de preciese vragen van I ïauthier de Clagny bleef de minister met I algemeenheden beantwoorden echter te kennen I gevende dat het Ëoropeesch Concert zoo I moeielyk te handhaven by gat bet toe maar I ven zoo groot belang in stand vpas gebleI Tan Hy twyfelde dan ook niet dat tegenover I de eenstemmigheid Turkyo rekening zal bouI den met den wil van Europa en boitenspoI rige ftischen zal laten vallen Maar bet werk I zoo langzaam zyn en dus was bet zaak zich I niet optimistisch te tooneo De intorpellant I bepaalde zich in zyu repliek ertoe zyn spyt I nit ta drukken over de onvoldoende aitkomI sten van bet beleid van den minister dat I natuorlykerwyze zyn beginsel vond in een I karakteriaeering van den Saltan ala doux et I bamain die eenmaal door Hanotanx was I geeeveo I De crisis is voorloopig ten einde De Koning heeft gisteren het verzoek om ontslag van het ministerie ReedtzThott aangenomen en den minister van biuuenlandsche zaken Horring tot ministerpresident en minister vau financiën benoemd Men herinnert zich dat het kabinet ReedtzThott den lleu Mei was afgetreden omdat bet Landsting zich verzette tegen de schikking van ReedtzThott met het Folketing over de uitgaven voor de verdediging des laUds Koning Christiaan beproefde daarop onder de landeigenaars van het Landsting een man te vinden die zich met het vormen van een nieuw kabinet wilde belasten maar die pogingen mislukten Dadelyk nadat het kabinet Reedtz Thott zyn ontslag bad ingediend zegt de correspon denti vau de Frankfurter Zeitungc snaaks kregen alle landeigenaars in het Landsting een onbedwingbaren lust om buitenslands te gaan eenige begaven zich naar Duitschland andere naar Engeland of Frankrijk Ook graaf Moyens Fry8 eenSvan de rijkste en meest geziene landeigenaars was op reis gegaan en kwam wel terug toen de Koning het hem verzocht maar moest al spoedig erkennen dat by geeu kans zag om een kabinet in elkander te zetten Het zag er slecht uit want de voorloopige middelenwet waa slechts tot 1 Juni geldig Daarom beeft de Koning ten slotte zyn toevlucht genomen tot een cabinet d affaires Behalve HÖrring hebben daarin zitting Rarm marine en voorloopig boitenlandscbe zaken Bardenfleth biunenlandsche zaken Rump justitie Alfred Hage landbouw bisschop Styhr onderwya overste C F Tuien oorlog Uarm Bardenfleth ea Rump zaten ook in het vorig ministerie Terwyl deze heeren de loopende zaken behandelen wordt naar een nieuw ministerie gezocht In zekere kringen te Londen verzekert men dat minister Chamberlain aan dr Lsyda bepaalde voorstellen icedaao hoeft om in de quaestiae die tusschen Eogolaod eu do Z A Ropu Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcli 80BDA DEN HAA8 Aouda ZeveBhuizeD Moerkapelle Zoetermeer Zegvaiird Voorburg b Hage 8 7 80 O 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 34 7 49 S 88 8 64 9 84 10 89 11 16 211 7 48 8 48 18 40 8 01 10 06 E Z 7 68 8 61 18 61 8 18 10 16 T 8 07 9 03 1 06 8 86 10 8 1 H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 46 14 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 89 8 04 8 81 9 9 88 10 8 11 6 11 44 l iHage 5 467 80 7 43 8 86 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 4o 4 06 4 88 6 30 6 18 7 18 7 66 9 88 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 38 1 66 4 63 6 80 9 48 Ze7 M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 9 69 Gouda 6 88 7 60 8 13 9 03 10 1610 6411 67 18 608 17 3 14 4 98 4 S3 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 BprgerlUke Stand GEBOREN 22 Mei Anna ouders H Sehoem ker en A Treels Catharina ouders B Triezenberg en J G van der Burg 23 Nicolaas ouders N van Hertnm en C Aglen Gerrit ouders G Rietveld en B Vermeer Anna ouders G van Dam an A A Anker 24 Neeltje ouders C van det Bas en S van Wgogaarden Aïie oadm J Uuii en N U A Espitallier U T E E O H T 0 O D D i CJIreeht 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 38 11 38 1 3 08 8 4 48 6 86 6 S6 7 66 07 10 08 Woorden 6 63 8 06 10 88 11 66 4 S6 7 18 9 88 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 e O U D A S T R E G H T londa 6 80 6 37 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 Oudew 6 46 6 64 11 14 8 87 Woerden 6 63 7 3 8 18 U SS 8 46 Ulnehl 6 13 7 88 8 88 8 0 9 89 10 6111 46 18 88 I I6 8 08 8 68 6 08 0 4 7 89 8 69 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 68 11 10 18 11 1 88 8 46 4 7 6 80 6 07 7 898 88 9 4 10 14 11 10 3 17 4 86 6 06 6 S6 8 86 10 17 10 85 7 10 l0 84 8 84 6 84 7 18 8 48 110 41 j 10 17 10 81 I lUl AUSTERDA H 8 O li D A 7 10 8 16 8 06 10 48 8 61 8 46 4 46 18 7 46 8 41 8 14 1 14 10 08 1 U 18 M 1 tM l i HM 6 O D D A A MBTIRDAU 8 81 8 48 10 67 18 10 4 11 S 6 10 7 61 8 86 JT 10 60 l UI 1 11 81 11 18 Daartoe iporan wg met den meeBten aa draug al onze geeetterwanten aan Uwö politieke Bter zoo wordt ons door de tegeostanders toegeroepen za op 15 of althaaa op 25 Juni ondergaan voor zeer zeer langen tgd c £ r mag onzerzgds geen enkel eerlek middel verzuimd worden om dat te verhinderen N R Ot Mea meldt uit Amsterdam De stichter van den brand in de Staalstraat is waarachgolgk gevonden Zoodagarond omstreeks half negen heeft zich in het Binnengasthois een zekere N £ Icoopman en wonende in het Sarpbatipark aangemeld mei ernstige verwonding en ontvellingnn aan de beide handen en aan het gelaat De patient die het niet langer had kannen uithouden van de pyn en daarom hulp kwam zoeken miste al zyn nagels ep twee na De maa is reeds Zondagavond in verhoor genomen doch weigerde op de hem gestelde vragen antwoord te geven By een onderzoek te zjjnen hoize zgn eeuige kleediQgstnkken in beslag geoomen Ook is huiszoeking gedaan by zekeren D koffiehuishouder op het Nassanpleio In den kelder van het uitgebrande perceel zijn nu ook nog enkele voorwerpen gevouden welke men vermoedt afkomstig te zgn van een zoogenaamde helsche achine Het ongeluk op de Maine oabg Boachemaine heeft zich volgens nadere berichten op de volgende wgze toegedragen Vrydagmiddag omstreeks kwart voor twaalven werd een dntacbement van 13 soldaten van het 6e regiment genie onder bevel van ceo onderofficier in vier roeibooten door het regimentsstoombootje Bayard stroomopwairts gesleept Het Gcbgot dat de booten te zwaar geladen zgn geweest althani toen men op 300 meter van de brug van Bouchemaine gekomen nas zagen de soldaten nit de achterste booten plotseliug de beide eerste met deu kop onder water schieten Zy riepen den machinist van het stoomhootje toe dat hg zou stoppen wat hg oomiddellgk deed Dit verhinderde echter niet dat io een miaïmnm van tgd alle vier de booten jn de golfen verdweoeo Hoewel de Wchinist en de stoorraan vau het stoomhootje èt het mogelgke deden om de veertien drenkelingen te redden verdronken zeven hunner die niet de gelegenheid hadden gehad zich aan drgrende voorwerpen vast te klemmen Seuige jaren geleden bad te Brussel een belangrgke diefstal plaats door inbraak had men zich toegang verschaft tot het huis van den heer Jales Cordeweener en te zijnen nadeele alsmede ten nadeela van zgn zuster honderdduizenden guldens aan effecten enz gestolen Verleden jaar werd een deel der ten nadeele van deu Brusselschen ingenieor gestolen effecten in beslag genomen aan het station te Meobelen Zg wireu uit Londen aan een wiaselagent te Mechelen verzonden door een zekere dame Garouz die men echter ondanks de gverigste nasporingen der politie nimmer mocht ondekken Eenige weken geleden nu ontving een wisselagent te Brussel de heer L van een twgfelachtige firma te Pargs een brief waarin gevraagd werd of men de gelegenheid zag te Brussel tien pandbrieven der maatachappg Gent Ternenzen te gelde te maken Aan den voet van den brief volgden de nummers der effecten 6 87 oédu 0 8t 8 16 De heer L informeerde by de maatschappg Geut TerneozeD waarvan de heer Cordeweener een der admiuiatrateurs is of de bedoelde effecten io omloop konden worden gebracht Wie schetst echter de verbazing van den heer Cordeweener toen hem uit de nomraers bleek dat de effacten die men te koop offreerde afkomstig waren van den te zyoen oadeele gepleegdeo diefstal Onmiddellijk waarschttfrde hg den hoofdcommissaris van politie Bourgeois die den hoofdinspecteur Van Win Ie zgner beschikking stelde om de zaak te onderzoeken De heeren Cordeweener en Van Win vertrokken naar Pargs stelden zich in relatie met et t yfelachtige kantoor der firma B in de rue de Fraoscbe Comté en kwamen tot de conclusie dat die firma geheel te goeder troaw was De heeren B verklaarden dat een bewoner van Coarbevoie zekere Berthe hou had gevraagd of zij de effecten die hem door zekeren LontB Martin uit Londeu waren overgemaakt voor hem wilden verknopen en vertoonden aan den politie zelfs de twee brieven die deze Louis Uartia hun had geiohreveo en waarin hg verzocht het bedrag van den verkoop over te maken aan een met name gt noemde Loudensche baukiustelUng Wat den inspectear Van Win trof was dat de ooderteekeniog Louis Martin op beide brieven niet gelijk was Hg meende ook het schrift te kennen eu door een pIotselÏDge gedachte getroffen baalde hy nit zgn portefeuille de photografiacbe reproductie van bet adres dat zich op bet aan het station te Mechelen in beslag genomen eu van de weduwe Garoux afkomstige pakket bevond Het was dezelfde band fr viel niet aaote twgfeleu Onmiddeliyk werd na een plan gevormd waarin ook de heeren B betrokken werdeL Deze laatsten stureven aan Louis Martin te Londen dat de veqkoop in orde was gekomen en dat by 48 nren later Uet geld aan de bedoelde bank te LondVp kon ontvangeu de Loodeosebe systematische oppositie voorzien eo er waren om vau de oobo istratnur evenwel een hadden zg echter itregelen genomen lovergen der De heeren Van VV in en Cordeweener ver trokken daarop naar landen Zy ontmoetten Sugelsche justitie zoo mit bBogeiyk tast te hebben Met allerlei advocateofmu uit kracht van allerhande bewysmateriaal omtM bet vertoooen van diverse volmachten slaa den zg er eiudelgk io een bevel tot aanboad D E tegen Loois Martin van den rechter in Bowst ffft te verkrggen Deze bad echter de plaat gepoest eu plaats van het geld aan de bank te halen was by naar Pary vertrokken waar hg aan de firma B verzocht of zg er voor wilde zorgen dat hg het geld zoo spoedig mogelgk te Pargs kou ontvangen waar hy zich dacht te vestigen No werd het op een aodera manier beproefd Louis Martin in de val te krggen De cbef van don veiligheidsdienst toog zelf aan den arbeid de heer Van Win kwam onmiddeliyk over en men opereerde met zooveel handigheid dat denzelfden avond reeds een telegram te Brnssel ontvangen werd meldep e d arrestatie van Louis Martin en Berthe £ en tweede telegram meldde dat Louis Martin niemand anders was dan Philippe Pirel een berucht Belgisch misdadiger die 3 jaar geleden hg verstek tot 5 jaargevaogeuisstraf werd veroordeeld wegens diefstal van f 18 000 ten nadeele van Leonora de aomnambnle naby bet Noorderstation Deze arrestatie is dus van zeer groot gewicht en het is te voorzien dat zij door verscheidene andere zal worden gevolgd Bg een huiszoeking in de villa van Berthe te Courbevoie vond men nog ettelgke andere effecten atkoBistig van den diefstal Cordeweener In het Medisch Weekblad voor Noord en Zuid Nederland wgst dr Swart Abrahamsz erop hoe wenscbeiyk tis dat de geneesheeren al hun krachten iospBUueu om een of meer van de voortreffetgkste onder hen een zetel iu de Tweede Kamer te bezorgen Hg acht danrvan de oud hoogleeraar dr W Koster vódr allen do aangewezen man De residentie telt zes jaar in jaar uit onbewoonde paleizen tenzy men de hoisvestiog van een bewaarder bewoniug noemt n l het paleis van wglen kroonprins Willem op deu Koeaterdyk dat van vrglen prins Fredenk in bet Korte Voorhout niet bet daarbg aansluitende paleis vso den prins Von Wied op de Prinaengincht benevens de paleizen in het Bosch aan den Scheveningtchen weg en io het Lange Voorhout Het laatste bevroond door wgleu prius Hendrik is eigendom van de Regentes en zal düor H M worden betrokken zoodra de omstandighednn daartne asnieiding geven Voeg hierbg nu nog de verblgven onder Voorburg en onder Wasseoaer het eerste van Prins Albrecht den regent van BrHoawyk waar eertgds prinses Marianne woonde eo bet Hnis de Panw dat uit de ualaten ohap van prins Frederik Wied ecb werd en het cgfer klimt tot acht een n inzienlyk getal io zulk kleio bestek waarvan slechts éea een besteraming beeft In dit laatste waar prins Hendrik belaas voor zoo korten tijd vreugdestraiend afstapte tooa hiJ met zijn tweede vronw zoo sympathiek vras ontvangen in den Haag woonde ruim honderd jaar geleden de bankier Hope die t liet bonwen eu logeerde Keizer Napoleon in ISll Op de plek waar het Knenterdgkpaleis staat op den hoek vau het Heulstraatje woonde eertgds Jacob Cats Een graaf van Wa senaer het bet huis bonwen zoeals t nu is en van hem kocht Willem I in 1816 de vorstelijke woning ten behoeve van den Kroonprins die haar ook als Koning bleef bewonen Willem III verkocht het pa eis met dea bg onder fraaieo tuin voor een bslf miltioen aan den Haag maar pri iS Alexander kocht t van de stad terug met kleioer tuin voor f 227 0ÖO Kroonprins Willem bleef er onder drie eigenaars wonen Sedert 1884 toen prins Alexander overleed is bet gebouw weer eigendom geworden van Willem III en later van de Regentes gesloten Van bet deel van den tuin waar een gothlsche galerg waa die gesloopt werd en een gothiaohe zaal die behouiteu bleef maakt t de stad een straat en bouwgrond Een jaar of wat geleden is de stoep vernieuwd flet onderhoud wordt dus niat verwaarloosd Daar waar prius Frederiks pateis zich verbeft naast bet gouTernementsgebouw van Zuid Holland hield ruim twee eeowen geleden admiraal Tromp verblgf eo later de heer iOpez SuasBO de man die aan stadhouder Willem III voor diens overtocht naar Eugelau zonder kwitantie eo zonder rentevoorwatwden twee millioen leende van welke daad s daaos nakomelingeo nog het praedicaat van Jonkheer genieten In 1813 brandde t huis Naf eu verrees er de deftig eenvoudige van biune ji in ryke butzioge nu al 16 jaren onbewoond s Nog voor a Prinsen dood 9 September 1881 werd het Ei etsbais aan de Prinsegracht by bet Paleis getrd kken als speciale woningvoor bet echtpaar V awd na nit ruime beurs te zgn berbouwd tot ea n paleis dat om zyn uitwendigbeid aestbetici wel eens doet rilléti al is t mnar om de vüer beelden van deOranje s die ds galerymuurv heeten te versieren welke de beide verblijven met elkaarverbindt maar inwendig getu igt van echten smaak zonder dat men er van g roote meesters vermaarde werken aantreft Van het hg eiken den Haag ïoezoekenden vreümdeliog bekende Paleis Huis ièi t Bosch behoeft wel niets te worden gezpgd Daar is die terecht beroemde Orkojezaal met den hoogen koepel waarin het p ortret van de stichtster Amalia vao Solms Tot de kunstenaars die hier een geheel scbieben dat steeds met bewondering en eerbied wiydt gadegeslagen behoorden Houlboraten Jordaeras Boitenrastc is de na Bi van het pateis avjo den ouden Sctieveoiugaoben weg dat hak wglen groothertogin Sophia van Saksen Wei i mar heeft behoord Ten onrechte meeoen de wandelaars dat het tot Rossitcbe kapel verboQwde Riistenhargc er bg behoort ABitwdame at 7 M Dit voormalig logement later wooing van deu raadpensionaris an de Spieghel maakt wel deel nit der bezmiog die iu haar geheel Zorgvliet c heet maar is door zgn afzonderIgke beitemmiug er feitelgk vau gescheiden De kapel werd gesticht ten behueve van Anna Paulowoa de moeder vau groethertogin Sophie die op Baicenrjiat haar zomerverblgf hield Anna Paulowoa stierf hier ia 1866 Eeo tgd van jubel en vreugde veor het Nederlaiidsche volk is aanstaande De huldiging van het Kind van Staat als Koningin eo t is wel geen te onwaarscbyoHjke voorspelling Haar huwelijk En al zullen ouden van dagen de onbewoonde Paleizen oiet meer zien schitteren vau leven en beweging de jongeren zullen t nog wel beleven Het bericht omtrent den dood van Pastoor Kneipp bigkt Voorbarig geweest te zgn Heden werd ons eeo telegram uit Woerishofen getoond gericht aan dr 8oer den bekenden Kneipp arta te Breda en luidende Kneipp lebt und wflrde sich frenen sie zusehen Banmgarteo Voordat de heer E D Tilanos lid der firma TÜaous en van Griethnyzen te Pretoria derwaarts vertrok verzochten wg hem zegt het Hbl ons te willen inlichten welke kansen jonge mauoeo van eiken stand daar voor het oogenhlik hebden om vooruit te komen Wg ontvingen nu den volgenden brief vao Pretoria 24 April Voordat ik oit Holland vertrok vertochten mg verschillende personen hen eens te willen inlichten over de kans eene betrekking in de Zuidafrikaansche Repobliek te vinden en daar het mg niet doeniyk is allen atzonderiyk te beautwoorden en dit scbrgveu ook van dienst kan zgn voor hen die er over denken hun geluk in dit land te beproeven neem ik de vrgheid n te verzoeken onderstaande regelen iu qw blad te willen opnemen De toestand van alle bezigheid iu dit specslatieland hangt ten nauwste samen met den stand der effectentr arkt is deze hoog dan bloeit alles en worden er allerbaodn nienwe ondernemingen op touw gezet is de markt laag zoo staat alles stil dan worden eiken dag in het Hooge gerechtshof aanzoeken gedaan voor faillietverklaringen maatachappgeu worden geliquideerd klerken ontslagen in één woord overal sohade geleden wat nu het geval is Tot overmaat van ramp beerscht de runderpest iu zoo hevige mate dat het land zeer verarmt en het boerenbedryf zoo goed als stil staat De kantoren van allerlei soort honden ter nau ernood hunne klerken aan zelfs werden er verscheidene ontslagen eo in Johauaeshnrg loopen bonderden zonder werk Dit alles beeft natuarlgk ten gevolge datde haudel gevoelige verliezen lydt eu nagenoegstil staat terwijl nieuwe zaken niet geëntameerd worden zoodat ook in deze geeo nieuwewerkkrachten noodig zyn Ook de bouwwoede neemt sterk af en do waarde der buizen gaat zeer achteruit terwgl er in Johaooesburg ele teeg staan zoodat bet anu metselaars eo timmerlieden af te raden is uit ie komen te meer omdat er vele Italiaaen uitkomen die reeds beginnen tegen lagere loonen te werken Voor de laatst uitgekomen we klieden is het onmogelgk zoowel hier als te Johannesburg werk te vinden de directie der Ked Zuidafrik Spoorweg maatschappy gal reeds aan verschillende hunner vrijkaarten om langs de tgnen te trachten werk te krggen velen keerden ook hiervan on ver rich terzake terug Ook de politieke toestand Igkt gespannen en velen zgu bang voor bet uitbreken van een oorlog Letteade op al deze verschgnssleo ia het mgne overtniging dat de tgd niet guubtig is bm op goed geluk hierheen te komen Wel is het eeo feit dat de foestsndec hier spoedig veranderen toch is groote voorzichtigheid aan te bevelen f PRGADËRIMVANDËNGËHEËNTERMD DINSDAQ 25 MEI 1897 Voorzitter do Wethouder Dr F H G n Itert on 8 36 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 10 86 1 18 10 64 7 86 8 0 9 37 9 47 8 64 10 01 7 46 8 80 10 07 11 80 10 09 10 08 10 34 10 64 10 83 Teganwooidig de bh Noothoven nn Ooor 1 Jager HermaD Vao VreainiDgeDi ▼ d Poat I Detckaea Van Qalen Prince Straier Dessing en Jasper Afweiig de hh De Raadt Vingerling Ned r I horst Hoogeoboom en Van der Sanden al en 1 met kennisgeving De notoien der vorige vergadariog worden 1 voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan de vergadering 1 mededeelen dat b Eon besloit een pensioen I van f 17i is toegekend aan den gewezen 1 onderwyzer C J Verschoor Dat voorta door Ged Staten zyn goedge 1 keurd de raadsbesloiten tot wgsiging der ge I meentebegrooting dienst 1887 1 Ingekomen 1 De rekening van e geHobsidieerde In 1 stellingen van Weldadigheid over 1896 I Worden gesteld in handen eener Commisa e waarin benoend worden de bb Straver Oercksen en Van der 8anden I 2 De Beleningen der Volksgaarkenken en I van het Hoffmanigesticht Worden gesteld in handen eener commissie 1 waarin worden benoemd de hh van der Post I Dessing en Herman 1 3 Sen schryven van de Commissie van I Toezicht over de Stada Muziekschool inzendende een tweetal ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer P J I H Brouwer 1 Op de voordracht zjn geplaatst de hh J J A MONTIJN J B VA CATZ Ter visie Een ohröven van B en W betreffendevermindering van het bedryfskapitaal aan debank van leening in gebruik De commissieover genoemde bank wenscht het bedr fskapitaal van f 4Ö000 op f 30000 te brengen Ter visie Een schrijven van B en W naarbg een tweetal wordt aangeboden voor brogwachteraan de brug op de Haven over de Minderbroedersteeg daarop zün geplaatst E H Ti BEEK en F KELLER Ter visie 6 Een schrijven vsn B en W houdenderapport op het adres van A de Gruil enanderen betreffende de naamsverwisseting vande Vogelenzang in Willielminaslraat B en W stellen voor goedgunstig hierop te beschikken Ter visie 7 Een adres van J de Bruyn verzoekendede stadsgrachten te mogen uitdiepen en wenschtdaarvoor een bedrag van i 200 te betalen In banden van B en W ter afdoening Aan de orde Dé benoeming van eenen Onderwjjzer aan de 2e Kostelooze School Benoemd wordt deTieer C A de Jong mei 12 stemmen Aau de orde De benoeming van 2 Voorzitters en j leden en van hanne plaatsvervangers voor de stemboreanx in de drie stemdistricten voor de stemming Ier verkieiing van een Lid van ds Tweede Kamer der Staten Generan Tot leden van het 1ste stemdiatrict worden benoemd de hh H Jager en C G van der Post Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de bh A van Veen en E J van der He deo Tot Voorzitter van het 2de stemdistrici wordt benoemd de heer C P W Dessing Tot plaatsvervanger wordt benoemd de heer 1 A Vingerling Tot leden van bet 2de etemdistrict worden benoemd de hb J van Galen en Mr M M Schim van der Loeff Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de bh A W Roes en B H van de WerveJr Tot Voorzitter van het 3de etemdistrict wo dt benoemd de beer J M Noothoven van Goor Tot plaatsvervanger wordt benoemd de b er F Herman Pz Tot leden van het 3de etemdistrict worden benoemd do hh B J Nederhorst en A Jaspers Lz Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de hh L D Keus en G Krook Voor zoover de gekozenen aanwezig waren werd door den Voorzitter gevraagd ot zg de benoeming aanvaardden waarop een toestemmend antwoord volgde aan de andere heeien zal van hun benoeming kennisgegeven worden Aan de orde Het Kohier der Plaatselyke directe belasting naar het Inkomen dienst 1897 Dit wordt in besloten vergadering behandeld Na heropening werd het kohier zonder boofdelyke stemming aangenomen Bultenlandscti Overztcbt Ta £ ouBtantiuopaI eu te Athens wordt door de mogendheden met Itracht gewerkt om de gemoederen outvankel k te maken voor het welal en der rredesonderbandeliugen Het cbigut dat die pogingen thaus te KoustantiBopel beter slagen dtn te Athene al klinkt dit ook eeuigsziBB zonderling na de militaire nederlagen van den laatsten t d De berichten nit Athene doen vermoeden dat er opnieuw gevaar dreigt voor de Belleenaehe dyniwtio Uit Weenen wordt gemeld Onlvancfen de NOCrVEAUTÉS in PARASOLS doch zullen niet geétaleord worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam islotkrs 8 98 Vrkrs 88 i 98 8 104 85 97 9 Vs 98y lOSV B8 677 SO l SO 1061 9 ♦ l a 100 94 4B 644 9S6 1001 BOV lOOV 200V UB 50 s 97 18 99 74 94 109 101 07 832 100 B4V 56 142 99 a ia 76 101 lOl A 9U 1601 lOO a 437 10 f 11 18 103 70 86V 21 S s 21 21 as MEI NjoEïLAiin Oert Ned W S SVi dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoTOA OM Geudl 1881 88 4 Italië InscUrijvmg 1862 81 5 OosTENR Obt in papier 1868 6 dito in zilver 1868 i Portugal Obl met coupon 3 dito ticket 3 BusLANO Obl Binnenl 1891 4 dito Gecona 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud teen 188S 6 dito dito dito 1884 B SpAKja Perp t schuld 1881 4 TonKElJ Gopr Ooov leen 1890 4 Geo leenioK serie D öec Ie niag serie C ZuiDAr Rep ï obl 1898 5 Msïloo Obl Buit 8oh 1890 6 Venezuela Obl 4onbop 1881 AvsTEEDAH ObK iatien 1895 8 BOTTEEDAK Stod IccD 1894 3 Ne N Afr Haiiilelsv aand Arendsb Tab My Ceitifioaton DaliMa tfchappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Gnlt Mü der Vorstenl aand a Gr Hypotheekb pandbr Sl i Kederlandaohe bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W II Pac Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheekb pandbr Sl i L tr Hypotheekb dito Si i OoSTENB Uoat Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 Ambeika Equit hypoth pondb B 64 68 Maiw L G Pr LiMi oert 6 Neb HoU IJ 8poorw Mij aand Mjj tot Eipl v 8t Spw aand Neit Ind Spoorwegtn aand Ked Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlALiE Spoorwl l88 89 A Eobl S Zuid Ilal Spivmij A H oM 8 Polen Waraohau Weeueo aand 4 BusL Gr Buaa Spw Mfl obl l s Baltiacbo dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand B Knrak Gh Asoiv Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Akbeiea Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic Il Horlb W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denverli Bio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Loaisv liM ebvillnOert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Miaa Kanaaa v 4pot pref aand N ïork Ontaaiofe Woat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la byp in goud 6 St Paul Minn Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 20 47 Va 7 190 200 106 106 1031 1031 11 121 32 UO dito dito Line Col la hyp 0 B Oanaoa Can South Cert v aand Vbn C Esll Na Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Bottaïd Tramweg Maata aand Ned Stad Amaterduin aand 3 Stad Bottordam aan 8 BiLÓlE Stsd Antwerpen 18H7 Va Stad Brussel 1886 HoNQ Thoiai Kegullr oaellach 4 OoSTENE Staatsleening 1860 ö K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bet Hvp Spobl oert 88 ADVERTENTIEN TANDARTS E CASSIITO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag HOCTnANDËL Vergeer ISander § Le V e r e n Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bniteulandsch gezaagd en geschaafd Hont nismede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansoh Hont in alle maten voorhanden Prtjiten Concwreerend KATTEN8INGEL Q 197