Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1897

No 7383 Donderdag 37 Blei 1897 36ste Jaargang NieuwS en Advertentiebtad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k e met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 26 franco per pdt 1 70 Aiz4derUjke Nommers VÜF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Koninklijke Machinale Fabriek DB HÜNIGBLOBM vnn H N van 8chaik Go geïofitigd te 8 Gravenhage IHeppter$b aat eu 0 naby de Regentesselaau I H FERANCIERS tanj k deuJ WONING ran BKLGIE l$dieng j liestll gebruikt de allerwege bekroon ellen Wereldberoemde SuperijSr DtfuiveB Bb jst Honig Eitract 3 EiïJlA srTia ÉJL ÏLACONS M 40 Üt8 70 Cts ien l l frkrS ar Üj 312de Hamburger Geld Loterij geautoriseerd geoontroleard gewaarborgd door de regeoriDg Trekking 10 JUNFe k UBOOO orleineela loteu 58180 geldwlnsten Ieder ander lot wint HOOFDPRIJS in het gelulltigit geval er 500 000 Mk De enkele 69180 geldwiniten zijn volgender mate ingedeeld 1 Marie Mark 1 800 000 1 k 80 000 1 a 200 000 ïi 20 000 1 a 100 000 26 tl 10 000 i i 76 000 66 a 6 000 1 70 000 106 i 8 000 1 a 66 000 206 i 2 000 1 a 60 000 812 i 1 000 1 ii 65 000 161S a 400 i a 60 000 40 a soo 1 a 40 000 etc etc De kieinste prijs bedraagt Mk 21 AlU 59180 geldwinsteo worden ia 7 apoedig op elkaodar volgeode kUaeeti aiLgeloot oq ua iédero trekkiag aan den winoer uitbetaald Tflgflb inzending ran het bedrag in IfiTeder landaobe muntbiltets Nederlaodscbe poetzegeU of per poatwisBel oTerzeuden wij de oriffiaaele lolen geWig voor de Ie klapae waarrSor de prya wettelijk is vast gezet N ï 90 ets Toor kwart origineele loten ff 1 80 baWe j 8 60 ff geheele Aan elke lottoezending wordt het offioieele trekkingsplai bijgevoegd waaruit alles juist te herzien ia Zou dit trekkiDgaplBn nie t aanstaan zqn wq bereid TÓór het begiojd trekking da toegezonden origineele loteq g efag te nenen en het daarvoor reedj ïlïWang en bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezitter zonder dstMJ ons daarom verzoekt ie of cieelo Irekkings Üst HOOFD LOTERU BUREAÜ Isentbal A Go HAMBURG Dttitfiohland geetabjeerd 1810 Q I Bekroon d TeatoonBtoUmeaoiioanmRkeBy a Hage Ang lööö Wereldberoemde SchoenAppr itttiir LipRTin Sfttiu ewi Byn de bei o middelen voor bed EODder moeite keurig poetgen van alle wart en gekleurd Bohoenwork Verkryebaar 6y winkeliera m sohoenwerk Galantorien Drogeryon ena Men lette i op naam en fabrieksmerk iABent W Ssrdmann Ariihem FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Chemische Wasscherij ViS H OPPE HEIMER 19 KruiaTcade Botterdam GUbreveteerd door Z M den Koning der Belgen aaofddep6 roor QODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Speciale inrichting voor het stoomcn van pladbe mantele veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ent worden naad de ieuwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wie zeker zijn wu do Ecbt Elkel CacaO te ontvangen tesameir gesteld en na vele proDfnemingen in dun handel gekomen onder dexi naam des uitvinders Dr MiohaeliB vervaardigd op da beste machines in het wereldberoemde ëtabblissement van 0ebT StoUwerck te Keulen elsche JJpTBicfeaerH Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze EUcel Cscao is met melk gekookt erae aangename gezonde drank voor dag lijkfich gebruik een 2 theelepels van t jxeder Toor een kop Chooolate Als geneeskrachtige drank by geral Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Terkrijgbaar bij de Toornumsts B 1Apothekers enz Vt Kft K proefbnsjea f 1 80 c 0 90 CL 0 35 OeneraalTart enwoordiger toot Nederland Junus Mattenklodt üalAt Druk Tsa A BSINKMAN k ZOON Amsfardam Kalveistraat 103 Prijstrebking 10 JUNISOOTÖüOl aik aU hoofdprijs m het gelukkif Bt geval biedt de nieuwste groote Geld verloting die door de Hooga EegeeriiitI van Uambutg goedgekeurd en gewaarborgd is Da voordeetiga inriohtiDg van het nieuffe plan bestaat Jaanu dat in don loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loteu 5ï l 0 pE jzen bedragende 11 349 325 Mark ter Tolledige beBhssiag zullen komen JaAroD der B D kapitale prijzen Tan eventueel 500 0üD Tark b j uilDemeudheid ecbter 2priiz6naM S0 0p0 26 prijzen a M 10 of 56pnjzeDaM 6 108 prezen ÜM S 08 pm MnaM ï Otol 818 pHjzeuJiM ptijü a M 300 000 prjJB a M 300 000 prezen M 75 000 Bprijs iM 10 000 itó 65 000 ÜM 80 000 aM 56 000 M 60 000 iM 40 000 LJ 30 000 PW prjj prijzen prjj pr j De aanstaande eerfite prystrokkiog dezer roqte d or den Staat gewiarborgde Geld erloting ia Van ambtswege l p ald plaats te lebben op d ff ja a JTJJSX e k l m koat hiervifcr giheej orig lot eleohtfl Mark 6 of ƒ S BO kélf b 8 i 1 75 k rart H ff IVa kegeü inzebdieg van he bedrag per postwisaol 5f tegen rtmbnura i AlleM cfmmissiea wo ea onmiddellijk wt prijfl a M 100 000 de grolotate zorgvuldigheid uitgevoeird en ieder bpelir 1 ontvangt van ons de met het wapen vJn den ataat voorziene Oi iginoele Loten zelf In handen i J V By iedere bestelling wordt ijet vereiscl ottioiaelt an waaruit de verdeeKng der pijtózen öp i ersohillende klassen als ook tfe betreffende ibl ggeldan te vernemen is gratts bijgevoagd n zenden wy aan onze Begunsrgera lonaaug vwagd ua elke trekking de oï cieele Hjateo i Bo r uitbetaling der prijzen esohiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door direotfl l zending of ook nnar verkiezing der Bal anght Vanden m alle grootore plaatsen van Nederlairjl bewerkstelligd worden Ons debia i is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pr Kati hebben wij iqeermulen volgens offlcieele l ewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en oniio Begunstigers elf uitbetaald o a Mark 3 0 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorEÏen dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde oaderaeming van alle kanten op eene zeer werkzame tleslneming be iaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste recbtatreeka te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Goldwisaelaars ia HAMBURG P S Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gtterde Begunstigera te verwerven Het FotograËsck Atelier STUOIO is dagelijks ook des ZONDAGS geopend ö Album portretten met 3 Proeven f 130 P VAN DEB WAALS Flaweelen Singel 382 bg de Tiendeweg Lijders aan Dauw of Haarworm drooge Tochtige Schubbendaawworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig ieuken der huidt alsook elke audere hnidziel e wordt onder waarborg genezen zelfs bi hen die door niemand genezen konden worden door Dr JBebra s Meehtentod Onschadelijk Gebruik Viptoendigt Prya zes gnlden Ned Gt tegen Tooroitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrj van port en inkomende rechten Verkrggbaar bg de 8t Marien Drogerie Danxig Daitschland Kliniek en Polikliniek voor OBSTMTRMB en eVlVMBCOMjOagB Spreekuren dagelyka van IX Z u Gratis Spreekuren Maandag Woetiadag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CIBVL S i mheer Vinetmr H ONIÏIKLUKE DepatliOTidM gevraagd A H V BENTHEM Stoomkunstrervers Chemieche Wasscherij Uitstoomen en Meubelstofferverg te Lothem opgericht 1884 vraagt een Uepötbouder voor Gouda Flinke zaken met eerste clientèle kome alleen in aanmerking Bnereu fr aan genoemd adrea i Wnl u e baste tawrnving tegso Jioht W Rlunmatiak Lendenpynea kcHtom Êiis Mer Paiii bciidlBr Vgt iBBDtlMtMiMMuateinitdaaiaga = S nhir PaiiilxpeyBr RnkBrPaiiilxpeIterr Fi 50 oent 76 cent sn fl üb de tlppli VoorlJMdeii in meeste ipothoton n bu T Ai aolit r t Ce te liottei am Te GOUDA bfl Ai WOLFF Markt AU4beu DE LaAT es TAN BON petheker Ma kt I Hefin p1 Enveloppen F B A WÓLFF 1 üfgiit Mar Qoüda E H San MILD Veefstal B 2a te Gouda N Éfoordrfcht jELiND Boêioop V Vm i O dewai r M KüIfflaiAN Waddmvem 11 50 eii 5 im dè lOOl lii t Fif léa bèdrukt byi ij A BRiyRMf X ZN Érooddep tho teders gevraag d voor GOUDA en Indere plaatsen door W H MEÜRSING Meel Broodfabriek te AMERSFOORT teg en bijzonder g unsti e voorwaarden als vergoeding voor wlnkeüiuur op zeer goeden staud matig vast loon plus flinke provisie en trance vraebten j der volle en ledige kisten Vereiscliten zijn borgstelling in geld van ï 100 of f 50 naar gelang betalingswijze gezond en sterk Uohamelijk gestel om persoonlijk met den wagen te werken en vri van sterken drank vöör eene aanstelling wordt naar deze I vereisohten geïaformeerd Dit Depot iB ook zeer geschikt waar te nemen bij gevestigde I I kruidenierswinkels en verzekert hen belangrijk meer inkomen j Onovertrefbare ï waliteit Zeer Concurreerende Prijzen Voord eeli ea is het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dejielve direct uit Amsterdam in plaats Tan uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan vr l ia van inkomende rechten en hoogt porto 60 ets Om alle concurrentie hel hoofd te bieden zgn wg besloten de HARMONICA welke wg tot nog toe i ƒ 3 75 adverteerden oor SlBClltS ƒ 3 25 rau de hand te doen Deze verbeterde Reform Treh Harmonim a zgn ran het allerbeste Duitsche fabri kaat eu hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open uikkelclariatuiu 50 sterke stemmen Svoudigen dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De Touweu van den balg zijn van veruikkelde stalen hoeken voorzien Qrati wordt een zeer gemakkelijke noteuschaal voor zelfonderricht met dansen marscheu liederen enz by iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vooruitbetaling met 15 Ceuts en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor porto Men ontbiede onzen rijk geïllustreerden Catalogue Eenig adres Verzendhuis Utrlmrt G SCHUBERT Co Comm Maats Ana iterdam Z Voorburgwal 838 Der grosne JSr oltj a Wisre rateta M SoUm wrangen hat Knints lu nrlehhdenen werfhlotten Nachahntunyen ssfitbt Mm kmife daher amen ntelë schenfen H StoUen our nn uni ólreet oder In solctitn EhsnhandUi in In I d uHBtr PUkêt wit nebantUhand aasÉehiinit m SS PreiêliKten and ZeugniMn gntli uitd Tcn Warnung ÏÏÏÏ Patent H Stollen Uitho ifde van den Hemelvaartsdag versOhiJnt de QOUDSCHE COURAnT morge NIET ëlNNENLAKnÖ GOUDA 26 Mei 1897J Qitteiwi voDd had in de Zaal KDnstiiiia der Sociëteit Odb Öeooegen oeoe opeobaie bywDkoniBt pluta tkd den Christelgk HistoriKben Volksbond die Toor ieder toegaokelgk irae £ eo seer klein aantal personon was opgekomen De beer Berkelbach van der Bpreokel opende me TergaderJug met gebed en verleende daarop ïLt woord aan Dr J Th de ViBser Tan AmBvrdam om doet en Btreven Tan dien bond aitcten te zetten Spr begon met te verklaren dn hoe wy ook oter de kieswet mogon denken eu nieowe historie voor het vaderland ifas aangebroken en dat een gewenscht keerpunt ill ooB politiek leven ïs aaLgekoodigd dat bet volk in breede zomen toegang tot de bni8hoo4ing van den Staak heeft verkregen oai volk ie oranjegezind genoeg loodat men zioh daarover siet oogernat behoeft te maken maar aan de andere zgde is epr bevreesd dat ihet Tolk te veel zal medegaan met hen die bet meeit batoten de candidaat die men sgn vertronwen schenkt moet door z n maonelgke kracht eerder gesteand worden dan zy die bet prw ramma van de party oaderBchryft Bat beginsel van de E K Staatsparty is noodlottig voor ons land zoodra het beginiel begint of lo werking is komt de kerk en zg die niet zooals de kerk wil worden gevloekt ik raep o toe etrydt tegen Rome maar laten wy de rechten oozer Roooucbe Staatsburgers niet verkrachten strydt mei edele wapenen De liberale part die veel goeds heeft tot stand gebracht kan ook onze party niet lyo eo toch wie denkt niet met dankbaarheid aan die party die het Wetboek van Strafrecht daarstelde het onrecht in Indië deed ophoadeo die het belaBting Btelsei verbeterde de afschaffing van de acoyoa op de zeep en tol verlaging van die op zont deed aannemen het is ook aan haar dat wy het recht van vergaderen hebben verkregen en toch kanoen wy niet met de liberale party medegaan omdat wy onze Koningin niet aU de eerste ambtenaar tan het land kannen beachoawen De anti Tevolotionaire party kan my in het geheel niet bevallen de naam zelfs is my nooit bevellen en haar samengain met Rome kau nimmer iets goeds tot stand brengen en wy op ons atandptint van Christelyk Hi torisch kannen ook niet met beo meegaan en daar deze party ia de laatste jaren zich scboldig FEViL LETOJ Se Dochters van den Componist 0 Zg hief de lachecde bruine oogen naar ham op en knikte hem toe Zijn stoel stond reeds bij den baard en het water waarmee zy straks de cognao zyn gewonen avoaddrank zou toebereideu stond te dampen in den bliakenden ketel Alles ademde rust ea vrede en de oude man wist zelf niet hoe bet kwam dat hg een vergelijking maakte tusschen de roezige huishouding zyuer oudste dochter en de orde die onder de leiding der jongste io zijn eigeu woning heorsehte Toch zeide bij de afgeloopen week herdenkende met innige voldoening Dat waren weer eeoa eoht ouderwetsohe dagen I Fien measoh heeft het noodig nu en dan te worden wakker gaaohud uit de oude sleur en opgeMaoht door een stortbad van melodieën Welk eeo drukte en opgewektheid breagt Elisabeth toch in haar omgeving teweeg Hg Eetta tioh in zijn amstoel peinzend over bet woaderlglte leven van zgn kind Ik begrijp niet hoe uj het volhoudt dat eentonige huiabakken beslaan zeide hij als tot ziohMlten maar zjj tal er zich eens van losrukken Dat kan zeo niet blgven Hebt ge nu kaar toezegging papa voor de partij van uw oratoriam P vroeg Ciara ffJa ja die heb ik ni d oomponist isgaTie maakte aan ongèatadighfüün hehben wij gemeend een eigen program te moeten daarstelleo Id ons program stut dat wij met de werkelykheid moeten rekenen dat om volk is een Christei natie eo daarop moet met de politiek gerekend worden in ons eerste artikel staat dat ei verbaud moet zyu tofflM kerk en staat Onze sociale paragraaf 9leJt a sbakeDde grenzen maar waar wy de oogen ojóeteo open houden op ons program staat ook de peoeiooeering van oude werklieden en dat da regeering moet trachten te ooen wat mogelyk ii om den laodboqw nit zyn kwyDeodea toestand op te hefien en elk middel weg neme wat dat kan belemmeren Ten elotlo wensch ik a nog te wijzen op de kleur wy zijn innig verkoocbt aan het hoi van oraaje Wy hebben het oranjehoia lief en vqoral hef omdat wij Gods wil eerbiedigen in de regeering van oos YorstenhaiB Naidat dr de Visser ieder die met hem instemde verzocht bad oog even te blgTen wsrd dezegbyeeokomst met gebed gesloten In den Polder Hoog en Laag Bilwyk gemeente Haastrecht is herbenoemd aU Puldermeester de heer W Stolwyk Hoewel niet io hevige mate deden zich by het kind van v H te Waddingsveen versebyaseleo van vergiftiging voor De kleine bad bloemen gepinkt en waarscbynlyk in den mond ekad van den gevaarlyken Gooden regen c Voor de betrekkiWg van katitooischrgfer by eeo particulier te Waddingsveen op een salaris van f 8 per week melden zicb niot minder dan 178 solticitanten aan te kust eo te keor Naar wy nit goede broa Ternemen beeft da burgemeester te Waddinxveen de beer P Rnpke tegen 1 Juli ontslag aangevraagd Het kohier van den hoofdelykei omslag van 1897 is door den gemeenteraad van Wad dingiveen vastgesteld op een bedrag van f 9193 26 Er zyn 39 klassen waarvan de eerste klasse f 1 03 per hoofd en de laage e f 1178 10 per hoofd bedraagt Stolwykeralnis 22 Mei Hedenmorgen werd eeu begin gemaakt met den aanleg der telefoon alhier Erg vlot ging dat echter oiat want de eigenaars die moesten toezien dat vreemde mensohen zonder iets te vragen zoo maar in ban eigendom begonnen te graven waren daarover lang niet goed gemtttst By den beer Gb had meo op den hoek van zyn rend ffOn wat meer segt ook die vau Johannes want ala ik Joseph goed begrepen heb dan is bet hoofdzakelijk door den invloed van haar man dat Elisabeth niet meer ia het openbaar wil optredea ftHoe is het mogelijk 1 riep Clara verwonderd nit Dweept Johannea dan niet met het talent zijner vrouw P Johannes behoort tot die soort yan meBscben zei de oude Rupert ernigszins bitter die wei zouden willen dat de zou alleen voor hen Boheen Maar wij zullen zien wie het lanf st volhoudt Zou het geen zoude zijn als Elisabeth s naam niet meer genoemd werdP Zou het geen diefstal weeën aan het publiek F Neen aeen die naam zal beroemd blgren soo waar ik Kupert heet I H Het de vlakke hand op de tafel vallen en met de gr ze lokken over het voorhoofd en do borstelige wenkbrauwen wrevelia saamgetrokken zag bij er tamelijk barach en dreigend uit Maar Clara sohrtkte DU aiet meer van dergelijke uitvallen die haar als kind we eens het bloed in de aderen deden stollen Zg stond op om suiker en cognac io zijn glas te doen en er al roerend hst kokende water in te soben ken Toen legde zij verlrouwelgk de hand op zgn aokottder en zeïde ffEliaabeth heeft een te groot talent omtékuaaen ondergaan Te eeniger tjjd zal en moet het zicb openbaren Hoe leerlijk zong zij mjjne liederen zelde de oude man peinzend voor zicb ziende als hoorde hg weer het geluid dier beminde stem Toen eg nog maar een kind was en ik het teere schepseltje ala zij zong ia stille bewoudering beschouwde kon ik Boni als eea gavoel van daerais in mjj gevaar wor stal ook een gat gegraven doch toen de werkliedeo kwamen om er de paal in te zetten WW het gat tot hunne verwondering weer geheel dicht gemaakt Het liep zelfa soo hoog dafe de beet Cb zich ytinga naar B streoht begdf om zich by den burgemeester te beklaged Het gerotg hiervan was dat de ryksveldwachter v S zich onmiddeDyk herwaarts begaf en de j paal kwam niet op de bewuste plaats Ook by de fabriek van den heer L moest de telefooupaal verplaatst wordeu Door een aenvoadig beleefd verzoek aan de respec tievelyke eigenaars had waarBchyolyk alle mofeite voorkomen kannen worden Krinppn a d IJsel 24 Mei De gemeenteraad Vnoemde Maandag morgen met algemeeoe stemtaea tot hoofd der o 1 school alhier de heet J Maasdam onderwyzer te Amsterdam £€ Van de vijf op de voordracht geplaatsten deneer G G van Wageosveld te GrootAm bad zyne sollicitatie iogetrokkeo Qiaterea werden wederom vyf personen uit ttkugen gevangen genomen en naar de gevangApis te Deo Boacb orergebraolit als verdaoht van ia den naobt van 17 op 18 April onder Noland den toogenaamdeo watarkeerenden Aohterdijk vrd den polder van der Eigen te heb doorgestokeD na Staatspoorweg My is door hethoofdbesttfor van de Rykstelegraaf oitgenoodlgd de noodtge maatregelen te treffen op detelegraafkantoren barer stations in verband met de te verwachten groote drukte van verkiezingatelegrammen iu Juni a s Aan dit verzoek wordt door de Exploitatie Mtj gevolg gegeven Bij vonnis der nrrondiHsemento recbtbank te s Bosch is J B A v Ü B socretarii en ontvanger der gemeente Dieden o a schuldig veiilaard oan raUchheid in aotbeatiek geschrift viermaal gepleegd en bet als ambtenaar opzettetyk een register mleluitenij bestemd tot contfdle van de administratie valscbelgk opmaken Hy werd te dier zake veroordeeld tot 4 maanden gerangenisstraf en voor den tyd van drie jaren ontzet van het recht om ambten te bekleeden Het gerecbtsbof te Amsterdam beeft Koeman dan baanveger die den burgemeebter van Ëdara den heer Catkoen met een mes bedreigd heeft veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tyd van 5 jaar IÏ0 oad vaderlandscbe trekschait moge in onzen tyd van sn l vervoer byna overal baar recht van bestaaa hebbeo verloren toch hlykt den deernis met een zoo jong gemoed dat reeds vertrouwd was met zeik een diepte van gevoel fin dat alles zou ondergaan I Hij zweeg au schudde het boofd irZij waa nog maar twaalf jaar vervolgde hg op taederen toon zg had toen een hedje voor mgn verjaardag gecomponaerd en het Freude genoemd en hg begon bet wijsje zaobt te neuriën als zag bg in zijn verbeelding hot tengere figuurtje van het kind met haar wit kleedje eu donkerbruine lokker het mondje half geopend terwgl zg hem beschroomd haar beilwensch toezong en de groote wonderlijke ODgen naar hem op loeg Ook Clara van naar kant riep menige berinnering mt hare jeugd op hoe goed Kliaabétb waf hoe loyaal en opreoht boe zacht en medelgdend voor de ongelukkigen boe zg eana een arm gemarteld katje met gevaar van haar eigen leven uit bet water had gehaald en den alraatjongens die het plaagden ontzag had ingeboezemd met haar vlammende oogen en koniuklijke houding hoe zg thuis gekomen bet had verzorgd met warmi melk eu broodkruimels en het ten laatste glimlachend door haar traneu heen een rood lintje bad omgedaan hoe zij het a avoads bg zioh in bad placht te nemen waar bet dan met het grgze kopje boven de dekena stil in haar armen lag niettegena oaude het gebod vau papa en mama dat poes in haar mandje behoorde en niet bij de kinderen in bed £ n hoe op later leeftijd toen de kinderspelen hadden plaats gemaakt voor de ernstiger overwegingen vau het jonge eerzaohtige hart Elisab th gedroomd had van een heerlijke toekomst waarin zij groot en beroemd zou zga geworden en de mensohen tou vertroosten door den invloed der ze nog niet geheel verdrongen eo wordt ze nog in dezen of genen achterhoek aangetroffen Wel nergODB echter lal haar voortbeataan zoo goad zyn verzekerd als tosacheo Hallum en Leenwarden Volgens het ïn de eerste plaata bestaand zoogenaamd eeuwig durend huurrecht moeten de huurders van bepaalde eigendommen zoo is voor lange jaren by eene erfiating ala voorwaarde gesteld den geregelden dieoBt der trekscbnit taaschen Hallum en Leeuwarden in atand houden Blykbaar heeft de erflaatster wier gunstige beschikking alleen onder deze voorwaarde mocht worden aanvaard het dorp een voorrecht willen Bobenken doch geene rekening genoudeu met de mc elykheid dat dit op den duur zelfB belemmerend kon zyn Moge ook de trekweg in slechten toestand verkeareo en thans zelfB het plan bestaan eene stoomboot tosachen die plaatsen in de vaart te brengen de trekachnik zat blyvea bestaan ondanks dat beier en sneller middel van verkeer Op de jongste Vrydagsche veemarkt te Leeuwarden verkocht een veehandelaar aldaar 50 lammeren aan een koopman nit Hoorn Toen het echter later op betalen aankwam was de koopman nergens te vinden maar bleek dat de lammeren reeds weder aan een ander waren verkocht die zioh na als de eigenaar opdoende weij erde ze af te geven De veehandelaar moest de lammerea na oor zyde oogeu sien wegvoeren De koopman aft Hoorn is nog niet opgespoord De zaak ia in handen der politie Hanaa gaat zyn SOOsten verjaardag vieren Deo 1 Jnni a s sal het 300 jaar geleden zyo dat graaf FiHps Lodewyk II van Hanaa en zyne gemalin Gatharina Belgica de doohter van den sGrooten Zwyger aan de door Spanjes dwingelandy ait bun vaderland verdreven Nederlandera en Walen eeu toevlucht aanboden Naast de oude eng gebouwde onbednideode landstad verbief zich spoedig de Nieuwstad met hare regelmatige breede straten die met hare naar alle regelen der toenmalige veraterkingsknnst aangelegde moren grachten en wallen stark genoeg waB om alle aanvallen gedoreode den SO jarigen oorlog roeuryk te weerstaan Deze Nieuwstad gegrond door die Gatvinibtiscbe uitgawekeoen die na lang rondzwerven door Engeland Denemarken ea Daitschland hier eon tweede vaderland vonden versterkt door dta latereo toevloed van vluchtelinge nit da Nederlanden en Frankryk groeide krachtig op en hare inwoners brachten handel en nyrerheid tot grooten bloei Eeuwen lang muziek hoe zg zou worden wat haar vader en haar onderwijzers haar hadden voorspeld Bo uu I Doch slaan wg thans eeu blik in de binnenkamer van Klisabeth Het is er ook warm en licht zooata bjj den ouden Kupert en zijn kind aan de tafel zitten ook stecbis twee gestalten maar er straalt niet zulk een vrede van hen uit at traohteo zg beiden hnn gemoedsstemiaiog voor eikaar te verbergen die dnidolgker dan ooit het verschil in neigiug ea karakter nau den dag zou brengen Johannes verheugde zich dat die drukke week met baar gedruisch en beweging voorbij wai eo by lioh weer in den arbeid des geeates vardiapon kon of zich in het vriendelijk buisvertrek mot zgn ïliaabeth mocht nfzoDdprqn Hij bad ruat n kalmte noodig om zijn gedachten te verzamelen en inatinktmatig zocht bg de stilte die aan zgo peinzende ziel zoo welkom waa Ëen uitnoodiging ontlokte hem altgd een rerzuehtiag en te midden van feeatgejnioh en genot wenachte bij zioh terug in zija stille kamer met het gedempte lioht en de donkere boekenkasten Elisabeth daarentegen bad opwekking beweging glans on afleiding neodig haar ziel was te levendig om zich in het eentonige leven te kunnen schikken de uitoefening van haar kunst dreef haar juist de wereld in eerst daar vond zg de ware bezieling die haar man iu da eenzaamheid zocht Was het vreemd dat na de dagen van opwinding van genot en hulde zioh de reaotie openbaarde iu een lostetoosheid welke haar meer dan ooit drukte P 4