Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1897

7 61 8 96 10 17 10 861 Amiteiduie at 7 10 8 16 10 16 11 41 Sosd 7 tt 8 14 hnu en P Terkuik B nn dn Eiat n G Jongeneoi R M rt n en H Kranendonk O TBU der Pool eg C W ran den Broek M J ran Loon en J Snelleman J W ran der Valk en C H Sandera 4 J N P Menet en T Lngthart MARK T B B I C HTEH Gouda 96 Mei 1897 TengeTolge de ouKewoke muktdag wsren aanroer en haadel in granen zoo gering dat hierran geen noteering te geren ia Tkem kkt Melkree weinig aanroer handel en pr aen matig Vette rarkens red aanroer bandel rrq wel 16 a 19 et per kalf Kd Biggen uor Engeland weinig aanvoer handel matig IV a 17 et per half EO Magere biggen goede aanroer handel ma ig ƒ 0 76 a ƒ 1 16 per week Vette Bofaapen red jiaQToer handel flauw ƒ 17 a ƒ 84 Wei Lammeren goede aanvoer handel vrij wel 5 a ƒ 11 Nuchtere kalven goede aa voer handel vrij wel 6 i Fokkalreren 7 a ƒ U Aangevoerd 107 partijen kaaa Handel vlug Ie qual ƒ S3 ii ƒ SI Se qual 18 i 81 Zwaardere NoordHolland iche ƒ 20 ii ƒ 38 Boter red aanvoer handel matig Ooeboter 1 i 1 10 Weiboter ƒ 0 80 ü 0 90 p Kilo het veld te mimen Een telegram lit fiadrid zegt althans dat het mioisterie besloten heeft aan ts blgven met het oog op den huidigen toestand der aanhangige internationale vraagstukken èn ook omdat de regeering een sterke meerderheid en het vertrouwen van de regentes besit Dos zal Sagaata niet andera overblgveo dan ala bet kan zgn oonaervatieveo vriend tot heengaan te dwingen Wellicht komt deze nog op zgn besluit terug maar andera gaat ADVEItTENTI Spanje weer een tgd van crisis tegemoet V Het a s regeeriogftjubilee van koningin Victoria die in goeden welstand haar TSh verjaardag vierde én nog pas te Skeffiald tw r de warme toejuichiogeu van bonderddoizenden toesoboowers het nieuwe Raadbais beeft geopend zal ook door de verdrukte lereo in bigde stemming kunnen meegevierd worden daar bet Torj Kabinet dat zich indertgd zoo hardnekkig tegen den lerachen Home Rule verzet hoeft toch ook iets voor hen doen wil Gerard Balfoar miuister voor Ierland heeft ol Vrgdag in bet Lagerhuis ook voor lertaad een nieawe wet op het Locale Bestnar ingediend waarbg o a bepaald wordt dat de armlasten die thans voor de helft door de landheeren en voor de andere helft door de pachters gedragen worden voortaan door bet Ryk zullen bestreden worden zoowel als de graafacbapalasten dia tot duarar dooi de pachters olleeo gedragen werden De lersche pers Freeman s Tournalc en Daily Express zoowel ali Irish Timeac enz toouen zich zeer ingenomen met deze tegemoetkoming der Regeering ea ook de Pall Mali Gazettec van Londen verwacht er een grondige verbetering van den toeetaod van In het verder verder verloop der zitting van de ZnidArikaanache parlementaire enqnêtecommissie stelde de beer Wyudham voor thans deu heer Laboncbere te booren als getuige dobh de voorzitter besloot daartoe niet over te gaan Da commissie verzocht daarop den heer Hawskley den rechtsg leerdeo raadsman van de Chartered Company de telegrammen over te leggen waarover in de vorige tittiog gesproken was De getuige weigerde echter op grOod dat Rhodes hem voor zgn vertrek daaromtrent geen bepaalde instrnctie had gegeven In antwoord op een opmeikinpt van deo voorzitter verklaarde de heer Hawskley dat hg aau Rhodes geseind bad maar uog geen antwoord ontvangen beeft De bedoelde telegrammen werden in bet laatst van 1895 nit Engeland aan Rhodes gezonden en ouderstGonden zgn actie in Afrika met de mededeetiog dat bet feit in Febroari was ter kecnia gebracht van het miuisterie van koloniën De advocaat van Hawskley de heer Pope hield vol dat Hawskley de telegrammen die aan zyo zorg waren toevertrouwd niet kon overleggen Na rondvraag deelde de voorzitter mede dat de commissie Vrgdag zal beslissen wat haar te doen slaat tegeuover de weigering van den getuige De correspondente vnn óv Time8 te Kaapstad miss Flora Shaw verlilaarde dat zy niet in betrekking stood met het departement van koloniën en de beer Chamberlain baar nooit een woord bad gezegd of gesebreven dat de ondisrstelliug rechtraaardigde dat by van de zaak wist jBEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLI S Q uina LarocheJ IN Staalhoudende ftuina Larochej 19 de meest kraehtigt en verDterkend KINAWIJN AanbeTolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesacben i ƒ 1 90 en 1 00 Onlvanghen de NODVEADTÉS in P A R A S O I S doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E T3 73a GODDA Beurs van Amsterdam 24 MEI I Vrkrs islotkrs Nedmilind Cert Ned W S 9V I 88 88 dito dito dito 8 98 981 dito dito dito 8 98 98 HONOJI OM Geudl 1881 88 4 iTaLls Inschrijving 1862 81 6 OoaTlHli Obl in papier 1668 6 dito in zilver 1888 6 86 l 861 PoMDQiL Obl met coupon 3 1 dito ticket 3 31 i 21 Eueiisn Obl Binnenl 1894 4 63 68V dito Geoone 1880 4 dito bii Eotha 1889 4 dito h Hope 1880 90 4 dito in goud leen1883 6 dito dito dito 1884 5 Srktm Ferpiit aehuld 1881 4 Toioij Gepr Conv leeu 1890 4 I Qeo leeuing serie D 20 2l Gec Ie niig serie C 1 20 31 ZuiDipi Rip ï obl 1892 6 Mkioo Obl Bnit Soh 1890 Vmbzijela Ohl 4 onbep 1881 AKffTXEDAH Oblii atien 1896 3 BoTKlDiH Sted ken 1804 3 NtD N Afr Handelsv aand Arendsb Tab Mij Cortiaoaton Deli MaatBchappij dito Arn Hvpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Toratenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 3 I Nederlandache bank aand Ned Handelmaatseh dito N W fc Pac Hyp b pandbr 6 1 Rott Hypotheekb pandbr 8V L tr Hypotheekb dilo 31 OosTBNa Üost Hong bank aand BesL Hypotheekbank pandb 4 AHniKA Ëquit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Liou oert 6 Ni Holl IJ Spoorw My aand Mjj tot Erpl V St Spw aand Ned Ind 8poorwegm aand Ned ZnU Afr 8pm aand 6 dito diff dito 1891 dito 6 ITILII 8ooorwl l887 89 A Eobl S 1 8nid It l 8pwm j A H obl 3 BoLBN Warschau Weeuen aand 4 ECBL Gr Huia Spw Mg obl 4 i Baltiscbe dito aanï ïastowa dilo aand 6 Iwang Bombr dito aand 6 Kniak Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AXBSIEI Oent Pac Sp Mq obl 8 Chic k North W pr C aand dito dilo Win 81 Peter obl 7 Denverh Kio Gr Spm oert v a 1 Illinois Centralob in goud 4 Louiav Nashville Cert r aand Meiico N Spw My Ie hyp o 6 1 Miss Kansas v 4pct prei aand I N Tork Ontasioï West aand dito Penu Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Panl Minn k Manit obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oanjlm Can 8outh Cert r aand Vl O Eallw tNa leh d c o Amsterd Omnibus My aand Xotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aan 3 BlLou Stad Antwerpen 13S7 Si ii Stad Brussel 1888 2 HoNO Theiss BeguUr Uesellseh 4 1 OesTBio Staataleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Sfmje Stad Madrid 3 1868 32 32 Nb Ver Bei Hyp Spobl eert GIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing ran den rook dezer Cigarette geeft den Ijjder aan Aathma terstond verlicbting In Etui 80 en 56 Cents SalmiaH Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Baeêt en FerAtoitdAetd oplossend en rerzacktend Prys per flescbje 20 Cent KEA GPBL1BN HoLU Hofieveranciers Zmt DepSt te Gouda bg den Beer A H TEEPB Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten Tetkryghaar Vrkrs 88 98 8 8 104 86 11 21 B 63 97 9 s ny 108 68 87 V so Vi 1051 96 7 100 94 46 844 926 lOO t 501 100 200 115 60 9 97 136 99 74 24 109 101V 207 S32 100 54V 56 148 99 6S 76 101 lOl ll 99 1501 1S6V 10 100 431 102 11 13 103 70 Bg een schietoefening van recrnten is Vrgdag te Tipperary een Initenant in den buik geschoten Hy stierf den volgenden dag Een Bertyner zekere Blücher ging Zondagmorgen he l vroeg uit wandelen en werd op een eenzamen weg aangevallen door twee kerels die hem alosgeo en op den grond wierpen Hg verzette zich hevig maar zejberoofdea hem achtereenvolgens van horloge portemounaie en ringen Emdelijk gelakte bet hem overeind te komen de eene bandiet ging er met het gestelene van door de andere trok een mes en verwondde hem licht De aangevallene had echter ook zgn mes genomen stiet bet den roover in de borst en trof hem doodelgk Blücher uitgeput door dea stryd bereikte met moeite bet eerste dorp waar hy aangifte deed bg de politie De instructie tegen Acciarito deo dader van deo aanslag op koning Humbert is gesloten De beklaagde ia naar de jorj verwezen onder de beacbaldigiog van bet begaan vaneen directen aanslag tegen den persoon des Konings waartegen levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd In bet rapport van den proanrear geoeraal staat te lezen dat Acciarito er gedurende de instructie vooral op uit is geweest niemand te Gompromittearen zoodat hg zelfs personen met wie hy herbaaldelyk in aanraking geweest is weigoide te herkennen Hartatochtelgk sprak by de bewering van sommige getuigen tegen dat bg in een anarchisten vergadering door bet lot zou zgn aangewezen om den Koning te dooden DB onAJTDB MAaABiirm x u Frinteips TB PARIJ S ZendengratiSnfranGO het praohtig gelllttitreerd IBBE UJN nut nederlandichen of franiohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst nltgekonul modellen voor het Zomaraeiaoan van kleederen hoeden enz voor heeren damea an kinderen op gefrankeerde aanvraag aw II JULES JILUZOT e PARUS Stalen van aUden wollan n katoanaa toffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inUchtinga welke voor de goede en prompts oitvoerfngMI dar bestellingen banooSlgdiUn BuMtingen van is franc M kMf$t wop den met eene verhooging van 5 0 0 Aviim n A iniuil iHin Inkomende nchtm in allé flaauên van Ntdtrland aan HU btupgi De klanten hebhen gaene formaUtolta 64 56 354 Staats loterig 6e Klasse TrsWng van Dinsdag S6 Mei No 4513 1600 No 30 1S09S 18430 14168 19013 en S0878 ieder 1000 No 978 8189 7SS8 7714 10691 en 19387 ieder 400 No 8840 6967 en 14460 ieder SOO No 10B6 6887 9648 IIB76 14177 14408 I6S83 en 16413 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 14 S17S 4887 744H 10188 18628 16149 17877 83 3174 6006 7618 1030S 12881 16264 11046 66 3384 6043 7633 10463 12890 16269 18107 86 3466 6U1 7891 10596 18996 16968 18449 147 S600 5160 8084 I07 3 13021 16372 18698 811 8614 6277 8101 1078S 18130 15371 18623 895 26S8 6286 8246 10801 13H6 16446 18789 363 nn 5682 8298 10831 13394 16662 18897 477 8806 6626 8341 10860 1346 16636 18985 498 3318 6774 8t35 10886 13480 16674 19058 BV 3 44 6944 8445 10910 13688 16708 19118 611 8304 8014 8639 10973 13617 16013 19263 682 8386 6046 8878 109S1 13688 18901 19361 6J1 8842 6076 873 11018 13789 16322 19418 673 3442 6097 8741 11032 13964 16641 19683 866 3670 6110 8816 11111 14134 16794 1 668 88 3866 6849 8888 11177 14330 1686S 19610 889 8661 8369 8891 112S6 14411 17201 19704 903 8844 6473 9076 11970 14442 17343 19883 910 3868 6672 9848 11363 14469 17296 20031 985 3907 6697 9335 U389 147Ï9 17366 20128 1018 8943 6682 9447 11691 14786 17396 26329 1114 4674 8840 9601 11848 14794 17611 20502 1160 4380 6922 9658 11962 14804 17619 80708 1800 4507 6968 9701 12081 14928 17578 30708 1884 4622 7189 9880 13190 14934 17608 20761 1613 46U8 7347 9900 18389 14980 17806 20816 2100 4800 73 8 9948 12471 16064 17832 20833 3161 4830 7373 lOOOS 13562 15078 17869 20961 6e KUsse 9e Ljjat No 14669 300 m i 14606 ƒ 300 Wie zeker iijn wii da Eehte l Iïikel CftC 0 to ontvangen tesameu f gesteld en na vele proefiiemiiigen in den handel gekomen ondor des naam des I uitvinders Dr MlohaeliB vervaardigd I op da beste machinea in het wereldbe 1 rcemde ètabblissement van Qebr £ Stollwerck te Keulen elsche J pTl2iel2iLeIir Bikel acao in vierkanten bosaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt teae aangename gezonde drank voor dageiyksch gebruik een it 2 theelepela van t poeder voor een kop Chooolate Al geneeskncbtige diank by gevii van diarrhee alechts met vrater te gebruiken Verkrijgbaar bij de voonuuunsla H Apothekers enz Vi Ka Vt Ko tOTtbaaje f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oenera Ivett genwoordiger voor Heder 1 land JuRut Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Zomerdlenst 1897 GOUDA ROTTIEDiM 1 84 8 48 8 67 4 68 Directe Spoorwegverbindingen met GUlIÜA 20 47 7 190 300 108 106V 103 108 118 131 32 110 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 w i 9 40 9 47 lo lS lo SO U SS 7 96 8 8 40 9 88 11 30 10 09 1 68 4 4 16 6 10 KOTTÏRBA M B O D D A 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 64 19 08 lï 7 Zk 7 48 8 4 J0 J lTi B Z 7 68 8 61 J y8a 9 08 9 46 9 64 1Ó 44 11 48 W 46l i5 8 o6 4 16 6 l6 l islulz Mi n 88 10 89 11 6 11 44 Burgarlijka Stand GEBOBEN 24 Mei Andriei Jan oaders J Mnlder en L Bieireld OVERLEDEN 24 Mei W ran Meerten 20 m 25 C Beekenkamp 70 j 10 ra G Mooni 2 w GEHUWD 26 Mei L Lanrier en W de Jong a Streng en W Tennissen O Tan Dongen en J H Snabal H J Bult B O I D i U TBKOH T bonda 6 80 6 87 7 66 8 81 9 07 10 1 10 67 18 00 18 63 8 80 Oudew 6 46 6 64 i 11 14 UtlMkt 6 13 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 19 88 1 96 8 114 86 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 8 6 6 08 4 7 88 8 69 11 18 11 19 G O D D A A H8TEBDAH 48 10 67 18 10 4 11 S 10 10 1 8 1 18 l ll hielden de nakomsliagen dezer Tlacbteliogcn dfl hertBDeriDg aau ban vroeger Tadetlaod ïd eare en nog roor korten tyd werd zoowel in de Waalscbe als in de Nederlandache kerk beide arcbitectooisch belant rgk ooder een indrukwekkend hoog dobbeldak met een gemeen schappely ken loreo 3pdat byde iprakea onder eene cappe mogeo geoppoet werden c door de nazaten dier proteBtaoten godsdienstoefenÏDg ia de tatl hunner raderen gehoadeo De nakomelingen rervuUen daarom eeo plicht dar dankbaarheid door den 3CX atAD terngkeer van deo dag der atichtiog feeatel k te vieren Op den Jant heeft de kerkelpe plechtigbeid en de ODtballing plaats van het gedenkteeken dat de Waalache en Nederlandeobe gemeente oprichten voor graaf Fillips Lodewgk den bescbermer van bnn geloof Op deze in hoofdzaak kerkelyke berdeukiog zal van 6 10 Juni de openbare feestviering volgen wier glaospunt de groote historische feeatoptocht vormt die de voomaamate gebearteoisaen oit de geBchiedeniB van NieuwHanaa weergeven zal en waaraan o s ook 40 jongelieden uit Derdrecbt in de historitche dracht der Oordtache bargerwixht van 1597 znlJen deelnemen Op de overige feestdagen hebben allerlei feesteiykheden plaats in bet mooie stadapark waarin een groote halle gebonwd is die vele duizenden kan bevatten De naburige steden zalleo goed vertegenwoordigd zgn perBooen van naam bebben honne komst toegezegd en ook nakomt liDgen en ttambroedera van de oorspronkeiyke Nederlandera en Walen znllen waarscb nl k in grooteo getale ter feestviering opkomen De paling wordt hier te lande hoe langer hoe zeldzamer en wie de gerookte ryen dan als tODwtjes en door het volk eigenaardig schoenvetersc gebeetan ziet eet wat dat de geleidelgke verdwgning to wgten is aan de begeerigbeid van da vissobera Het N v d D ontving daaromtrent hst volgeode acbryven nit Londen Er is geklaagd dat er zoo weinig paling gevangen werd in de binnenwaleren van Friesland hetgeen toegeaohreven wordt aan koude weSr Persoonlek handel drgvende in paling voornamelgk in Hollandsche kan ik n de verzekering geven dat bet koode weer niet de hoofdzaak ia De voornaamste reden ia dat de paling eeovoudig doodgeviaobt wordt Hec is bepaald acbaodelyk de wormen ik weet er geen beter naam v ei die hier aan de markt gebracht worden Het gebeurt muermalen dat uit 20 pond wel drie of vier pond moet wordeu weggegooid en somtgds meer MÜ dnnkt en ik sta niet alleeo dat de regeering weleens een wet mocht maken op de iVermeeneude dat u het misschien belangryk genoeg voorkomt bier de aandacht op te veatigan voeg ik alleen nog dit er aan toe dat Denemarken meer en meer veld wint ook op het gebied van den patinghandel De tantoonatelling te Dordrecht opening 3 Jqdï spant alle krachten in om op tgd klaar te zgn Daar de gebonwen al reeds sedurt een week afgeschilderd en gedecoreerd zgn de tafels met doek beapanoen en met nummers voorzien op bare bnnrdera wachten heeft bet uitv comité opnieuw aan de inzenders die nog niet uitpakten ean schryfen gericht met verzoek om vóór 1 Juni gereed te zyo De bouw zoowel van expositie lokalen als van feestzaal en Oud Dordt is geheel afgeloopen de terreinen syo aangelegd terwyl de tuinarcbitect bezig in met bet aanleggen der bloemperken Oad Dordtc ia al gedeeltelgk bevolkt Bodega en bierknyp zyo reeds geïnstalleerd teiwyl in de kap van het stadhuis een ptar zwaluwen hun nestje hebben gebouwd Voor hen dis aan voorteekenen gelooveo is dit eea gelukkig verschijnsel 8 36 8 48 8 4 9 66 06 6 68 6 08 6 11 6 19 6 96 7 86 7 88 7 8 7 46 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 7 0 nd Bleordreoht Nieawerkerk OapeUe BsTterdam 6 87 S 81 n l 0 81 8 16 BT aottardam Oapelle Nieuwerkerk Itootdreoht Soada Sen zeldzaam procea ia dezer dagen in Berlyn beslist Voor eeoigen tjjd kwam een ambtenaar een Regiemngasxsessor zyo belasting betalen en hield terwyl hy zyn biljet aaa den ontvanger wilde overgeven zyn hoed op De ontvanger verzocht hem dan hoed af te nemen maar de aisessor wt igerde en na wilde de ontvanger bet biljet niet aannemen De assessor zegt dat zal je duor te staan komene en gaat heen De ontvaoifer roept hem na Hoe lomp go hoed op te bonden Gedraagt zich zóó een aaaesaorU Beide ambtenaren klaagden elkaar aan wegens beleediging en de rechter veroordeelde den aiaeaaer tot 60 den ontvanger tot 20 mark boete De eerste had door zgn hoed op te bonden ook nadat hg op die oobeleefdbeid gewezen wat zoowel den ontvanger als het umwezig publiek beleedigd en de ontvanger had aan zyn verontwaardiging niet met de aangehaalde woorden mogen Incht geven Maar bovendien legde de HegieruDgspresident den ontvanger een disciplinaire straf op van 20 mark De veroordeelde kwam hiervan in beroep bg den Oberpreaident maar tevergeefa Ten slotte wendde by zich tot den oppersten adminiatratieven rechter maar ook deze stelde hem in bet oagelyk omdat de ontvanger den assessor grovelyk had beleedigd t Zekere inevronw een zeer geachte dame te Amsterdam heeft de prgzeoswaardige gewoonte waaneer zy zich des zomers baiten bevindt haar werksters te belooneo met een gulden per dag zonder er zich om te bekommeren of de loooen in de streek waar zy tydelgk verblgf houdt misschien ook wat lager zyn Zy gast van de stelling oit dat een galden voor een dag arbeid volstrekt niet te veel ia en kan waarscbyDlgk niet begrypen dat er menachen dwaai genoeg zgn om bnn lichaamakracbt voor nog minder dan een ghlden per dag te verhuren Maar niet alle metroowen schynen er soe veratandig over te denken als erenbedoelde dame Kort geleden ontiiog zg twee brieven van twee mevrouwen die haar in gemoede op bet harte wilden binden dat ze toch voortaan niet zoo verkeerd moest doeo om d werksters met een gulden per dag te beloonen Het hoogste lüon bedroeg in die streek zeHig centa Door DU een gulden te geven maakte zg de meuicben ontevreden met het onde loon Men moet die lui niet fe wennen Het is ona aangenaam er by te kannen vermelden dat bedoelde dame zeer verontwaardigd was over die brieven en zich aan haar oude gewoonte zal blyven honden De liefde en achting die baar ondergeschikten baar toedragen is baar meer waard dan veertig cents per dag die zy zich zon kannen bevoordeeleo Bij beschikking van den minister van binneolaodscbe zaken zyn aan de commisaie ïo 1897 in Zaid Holland belast met bet afnemenvan het examen ter verkryging van de aktevan bekwaamheid bedueld in art 56 onder a van de wet tot regeling van bet lager onderwgs toegevoegd als leden plaatavBrvaogers de achool opzieners in de arrondissementen te Rottetdam Zuidelgk en ticbiedam Stct Men meldt uit Amsterdam aan de N R Ct c Omtrent den brand in de Staalstraat kan nog het volgende gemeld worden Op listige wyze is de justitie den vermoHdelyken stichter van den brand den koopman Ëxter op het spoor gekomen Her waa baar ter oore gekomen dat er in de buurt van bet Sarphatiepark ieta verluid was omtrent een verwonden patient voor wien een arts uit de baurt sen verpleger zocht Twee detectivea meldden zich als verplegers aan en vonden Ëxter gelyk reeds is gezegd met ontvelde en zwerende vingers en wonden aan bet gelaat en borat De commissaris van politie van deze vondst verwittigd liet Ëxter naar het gaatboia overbrengen De hoed in het perceel gevonden heeft nieuw bewyamateriaal geleverd De hoed bleek eenige weken geleden gekocht te zyn by U M 18 18 11 98 11 86 I11 48 t 1 61 18 88 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 9 68 10 1 10 89 10 86 10 48 10 49 9 37 8 46 8 08 11 86 11 60 begaven en deze in zgn armen stierf Sobipper Onverwacht uit Hoorn Bemerkte eindelyk het ongeval en wist nog tgdig B te redden De Igken der verongelukten zgn nog nietgevonden Hoe de belde vrooweo der schippers waren toen z j het treurig ongeval vernamen is niet te beicbrgveu De verongelokte schipper laat eene wedawe met vgf kinderen achter In een dj nan iet fabriek te Krümmel niet ver van Hamburg badden eergister twee ontploffingen plaats waardoor vier personen gedood zgn Men vond niets vac hen terug Voorts werden 25 arbeidersjgewoud de fabriek met aangrenzende woningen werd geheel vernield en vau baizen op een vrg aanzienigken afstand gelegen werd zelfs het dak afgerukt Onlangs werd de socialist Frerzi dood gevooden in de kapel der gevangenis te Rome het heette dat by zellmoord bad gepleegd maar later bleek dat hg overlodeu was tengevolge van ondergane mishandelingen Zondag bad op bet Campo Fiori een indrukwekkende manifestatie plaats waaraan 10 KX personen deelnamen Imbriant en Costa afgevaardigden voerden bet woord De regeering die anders elke socialistische of radicale betooging onderdrukt had bet verlof niet durven weigeren maar een groote militaire macht geleidde deu stoet uaar bet kerkhof waar slechts enkele depatatiën werden toegelaten Het liep zonder botiingen af Andrée en ztjn reisgezellen Strindberg en Franckel hebben zich te Goteborg ingescheept op de Sven8k8und om naar Spitsbergen te vertrekken De groote ballon lag reeds sedert eenige dagen in bet rnim van de boot De Svensksund moet bg Danskon blgven tot na bat vertrek van deo ballon De Virgo c door de expeditie uitgerust is reeds vroeger naar t booge Noorden vertrokken met alles wat voor de teia noodig ia Andrée lioopt ongeveer den 50n Jani te verlrekkeu Hg neemt een 0 tal Belgische postduiven mee voor den dienst van het Stoekbolmsche blad Aftonbladet een winkelier in de Reestraat Ëxter en Van Dool vroegen beiden een hoed van verouderd model met bet oog op eene tooneelvoorstelling Zg wilden alecbta één gulden benteden met bet gevolg dal da winkelier ztjo ganacben voorraad overhoop haalde om iels van dien aard te vinden Eindelijk verkocht hg twee hoeden van veronderd model Van Dool zette den zgnen terstond op maar Ëxter Üet zgn hoed bezorgen aan zgn huis in bet Sarphatiepark De winkelier herinnerde zich bet geval en het adres zeer goed Exter volhardt by zyn stilzwggen zoodra bom ieta gevraagd wordt doet hg als verliest hg zgn bewuatzyn Zyn toestand ia overigens gelijk wij reeds hebben medegedeeld zeer zorgelgk Van Dool vermoeit de jnstitie met allerlei tngenatrgdige verhalen Hg beeft bekend des avonds in het koffiehnia van Ten Boekhorst te zgn geweeat en van Ëzters vrouw bebloede en gescheurde kleediogstnkken te hebben ontvangen om die te vernietigen No zegt hg die verbrand te hebben eerst heette het dat hg die atnkkeo op de Stadhouderskade ter hoogte der Heinekeoa bronwery in het water had geworpen Ëxter en Van Dool hebben eenigen tijd geleden onder verdenking gestaan van valscbe opgave van bg een brand in de Spuistraat verbrande goederen Daar zouden vier honderd stoelen van Ëxter verbrand zyn die hg van Van Dool gekocht bad Hunne opgaven stemden echter in het geheel niet met elkaar overeen Teu Boekhoï s inboedel was voor e f 3000 verzekerd Ten Boekhorst waa in den taatsten tgd in onderhandehng ov r verkoop zguer zaak Er ia iets gevonden omtrent eene correspondentie tusscbeo de verdachten welke betrekking sohgnt te bebben op eene ontploffing door middel eener electrische geleiding Men meldt nit Baaro Door den intendant van Soastdgk ia eene regeling vastgesteld voor het bezichtigen van het paleis en het park van Soestdyk Daardoor is bet fooienstelsel voorgoed afgeschaft Men moet nu vooraf in Fels boekhandel alhier zich een toegang kaart veracaaffen £ on biljet om bet paleis te bezichtigen kost 25 cents en een kaart voor bet park 50 cents Voor gezelschappeq wordt redactie toegestaan De directeur der Heideraaatschappy is dezer dagen naar bet noorden van Frankryk vertrokken om een onderzoek in te stellen omtrent de verschillende stelsela van reiniging van fabrieksen ander af valvater door bevloeiing op baideen zandgronden Dit onderzoek staat in verband met de verontreiniging van de Leve door bet afvalwater der Tiiburgsche fabiïiken waaromtrent door het gemeentebeetnar van Tilbnrg aan de HeidemBatecbappiJ € om raad is gevraagd De Noordscbe havenstad Drontbeim viert dezen zomer haar 900 jarig bestaan De Koning en de Koningin zullen de feesten bg lu een aanval van godsdienst waan zin heeft een oegerpredikant op een dorpje in Alabama zijn zoontje in een boscb deo hals afgOBoeden Db ongelukkige beweerde dat de Hemel hem bevolen had Abrahams oOeraode te herbalen Een buurman ontdekte het geval de vader Dam R vlucht Medemblik 24 Mei Maaadag morgen bad hier op zee eeu treurig ongeval plaats De schippers Js M en M B de laatste met zgn zoon van 14 jaar allen uit Zwartalnis waren met bnn boot uitgegaan om de ansjovisnetten in te balen Of de boot voor bet vast liggen I te zware ballast in bad of boe ook de boot werd lek en zonk Schipper M was terstond weg maar B wiet zich langen tyd met zgn zoon aan de ma t te klemmen tot de krachten zgn zoon Aangevangeo 1 Mei TUd van Greenwich 8 61 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 81 7 6S 7 6 8 06 8 18 8 88 6 99 6 61 4 66 6 08 6 09 6 16 6 96 8 60 8 63 t lO 7 96 8 0 6 40 8 46 7 60 6 86 6 10 4 10 10 86 1 18 6 88 87 47 84 10 61 10 07 6 176 87 6 84 6 41 4 89 6 10 6 66 6 47 DEN HAAG GOUDA 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 7 46 8 80 iHaire 6 46 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 19 7 18 7 66 9 98 lO ot Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 84 Z i gw8 6 10 38 1 66 4 68 6 80 9 48 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 Z 6 89 6 6 60 7 48 8 8310 1010 83 Z6T M I 17 10 43 8 06 6 04 Oouda 6 88 7 80 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 33 6 166 10 84 10 64 ütreoht 6 83 7 46 8 4 80 10 16 10 88 11 88 l7 8 08 8 66 4 48 6 86 6 86 7 66 9 07 10 09 Woerden 6 63 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 9 88 9 36 MS 8 87 9 81 9 69 lO U l 19 111 89 8 46 4 87 6 80 6 0 7 2 8 6 4 lo 4 lï lO AMSTBKDA H S O Q D A 8 16 9 06 10 49 9 68 8 46 4 48 6 18 7 46 9 8 9 14 10 11 11 U I 6 4 4 6 1 46 1 41 IIM Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 94 Qoudl Baitenlandsch Overzicht De beer Ralli die nn eeu paai weken eorsts minister is van den koning van Griekenland is niet beslist in een bengdenswaardige positie Hg moet TredeaonderbaodelingQu voeren maar weet niet recht waar hg moet zich uitBprekeo aver vredeavoorwaarden maar kao bgna niets toegeven zonder bet geheels land tegen zich te krggen ett zal toch nooit gedaan kunnen krygen dat Griekenland heelemaal geen vergoeding geeft aan Tarkge hg beeft den grootsten last met de ongeregelde troepen en de ItaUaauBche benden die Griekenland ter hulp gekomen zyo de Ethnike Hetairia t doet pogingen om de krggsverrichtiogen weer te doen beginnen en de uit Tbessalië gevluchte bewoners men spreekt van 260 000 Igden honger even goed als de Kreteosisobe vlncbtelingen die nog in Griekenland zgn Eiudelyk moet Ralli nog alle krachten inspannen opdat niet tie vyandige stemming tegen de konioklgke familie zich uite in daden en bet land geheel en al de sympathie van de mogendheden vertieze GemaklÉelgk regeeren is bet onder deze omataodighedeo niet Dat bet niet doidelyk is waar de onderhandelingan gevoerd zol en worden moge vreemd Igken toch is het zoo Edbem pacha blyft volboadeo dat bg over den vrede zal onderhandelen en kapitein Condayanui die namens den kroonprins den wapenstilstand heeft gesloten verklaart dat deze slechts voor 14 dagen geldt en dat Ëdbem na diea termyn de vgandelykbedeo zal herratten wanneer hij niet den vrede beeft geteekend Dit is natuurlgk slechts een manoenvre van de Porta om moeilgkheden te maken maar de taak der Grieksche regeering wordt op deze wyze niet gomakkelgker Wat de voorwaarden aangaat de mogendheden zgn het er vrgwel over eens alleen bet bedrag der schadevergoeding staat nog niet geheel vaat Een deel van de gezanten wilde vgf miliioen ponden een ander acht millioen er is dus kans dat zg bet in een volgende bgeenkomst wel op eea accoordje zullen gooien en dus zeven millioen vaststellen Maar daarmee is nog niet gezegd dat èn Torkge èn Griekenland dit bedrag snllen goedkeareu Wat de capitulatiën betreft hodt Ëaropa behalve misschien Turkge zal bet er wel over eens tyn dat geen Christenen die tot nn toe niet onder jurisdictie van Torkeche ambtenaren stonden onder die rschtamacht mogeo komen maar waar is dat deze consulaire recfatapraak wel eens tet moeielykbeden aanleiding geeft en dat menigmaal Turksobe onderdanen van den Sultan tiacbten zich met beroep op de een of andere nationaliteit aan bnn wettige rechters te onttrekken Voor de Berlynache rechtbank is hetprooesTanacb Lützow begonnen dat eigenlgk een vervolg is op bet geruchtmakend procesLeokert Lützow waarbg allerlei sehandelyke praktgken van de geheime politieke polities aan het licht kwamen als bet verspreiden van valscbe be richten bet zwart maken van hovelingen ministers en andere voorname politieke persoonlykheden enz De commissaris Taoach nas sinds jaren de ziel van die geheimzinnig betaalde zwarte beade totdat de minister Von MarscballBiebersteio den bezem ter hand nam om den Aagiaa atal te vegen en tevena zich zelven te rechtvaardigen tegenover de vele inainoatiëD die sinda maanden ook t en hem beproefd waren De to n als getoige gedagvaarde commissaris Taasch verwarde zich weldra dermate dat bg plotseling wegens meineed zelf beschuldigd werd en thans öp zyn beurt terecht slaat Ook giateien bleek al aanstond wbdet dat by na het voorzichtig nitvortohèn van allerlei Bofnieaws dit behendig wiet te taoceeren om anderen te compromitteeren Zelfs de persoon des Keizers was daarvoor niet veilig zoo b v toen deze in Maart 1894 te Abbazia door prof Bergmann wegens een oorziekte geopereerd was wist Tauach daar aanstonds party van te trekken door met behnip van zgn agenten Lützow Notmaon Schumann enz valscbe of onbescheiden berichtjes te laten colporteeren Ook getuigde Lützow o a dat Tauach die toch blgkbaar dikwyis goed ingelicht was hem by verschillende gelegenheden gezegd had dat men als men een plan van den Keizer tegenwerken wilde bet alecbts tè vroeg openbaar moest maken hetgeen Z M blykboar niet verdragen kon Hy liet het dan liever varen Tausob loochende dit alles echter en de president van het gerechtshof zich tot Lützow wendend sprak als loyaal onderdaan Het is toch twgfelachtig dat de Keizer een voornemen alleen hierom opgeven ton omdat het te vroeg in de kranten staat Taasch hield overigens staande dat hij nooit zgn agenten voor zgn persoanlgke belangen bad gebrnikt De openbare belangste Ilidg in het proces ia weder zeer groot daar nit alles blykt boe noodig het was dat Von Marschait op gevaajr af het gezi der politie te ondermgnen gelgk hem door sommigen verweten wordt de bgl aan dan wortel sloeg CanovBs in Spanje wil nog niet weg Sagaata heeft hem duidelgk genoeg laten weten dat tgn rgk nn uit moest hebben en toch tegen de oiantiea in schijnt de premier niet geneigd on maar wo dadolgk voor zgn tegenstander