Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1897

36ste Jaargang Zaterdag 29 Mei 1807 No 7283 312de Hamburger Geld Loterij geaotorweerd gecontroleerd gewaarborgd door de regeerini Trekking lÖ j UNl e k IIBOOO origiueele loten 591S0 geldwinsten leder ander lot wint HOOFDPHUS in bel galnkkijïit geval e 500 000 Mk GOÜMHË COHMT NwuwB en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN wAden gpeplaatet ywi 1 6 regfel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VUP CENTEN Da kleinste pnjs bedraagt Alk SI Alia 59180 goldwiastan worden m 7 spoedig op elkander votgeode kl BBen uitgeloot en na iedere trekking aan deu winner uitbetaald Tegen inzending van het bedrag in Kederlandsohe muulbillete Nederlandsohe postzegels of per postwisset overzenden wij da origiueele lolen geldig voor de Ie klasse waarvoor da prijs wettelijk is vast gezet N Fl 90 cta voor kwart origineele loten ir 1 80 f halve S 60 V t gebeete g Aan elke lottoezending wordt hnt of cieale trekkingsplan bijgevoegd waaruit alles juist te herzien Is Zou dit trekkini 8plan niet aanstaan zijn w bereid vóór het begin der trekking de toegesonden or gineele loten ook terug te nemen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder totbezitter zooder dat hy ons daarom verzoekt de officioele Irekkingsiyst HOOPDLOTERIJ BÜREAD Isenthal Go HAMBUftG Duitschland geelableerd 18 0 DUKQfiAAP en HEEMBADKN Tan den JPaMm BtMBimBl iBMMMj bg Üouda inllen dea 5 JDNI 1897 dee tooi nid dags ten elf iwe by enkele UechrÖTing AAITBESTEIIEU la twee afsouderlijke perceelen i de Onderhoudswerken van den Polder met de daarbij behoorende vernieuwingen 2 De Herstellingen aan de Waterkeeringen langs de rivier de Gouwe Jaagpadszij de De bestekken zgn ter inzage van dea morgens tien are tot des namiddags Tyf are in het Koffieh i Dr Bomiinc te Gouda Den 5 Jnni t n moeten des morgens Toor tien nte de biljetten Trachtvrj ingeleverd zyn Inliebtingen worden gegereB door den Architect U BUROERSOUK te Gouda Frijstrel±ing 10 JUNI500 000 Mark alt boofdpr B in het gelukkigst geval bïedfc de Qieovste groote Geldrerlotiag die door de Hooge Regeenng ran Hamborg goedgekeurd eo gewaarborgd is De Toordeelige iorloliting van het nieuwe plan beetaat daarlD dat in den loop van slechts weiaige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loteo 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter ToUedige beslisaiog zuilen komen dasroe der tijo kapitale prijien ren eventueel 600 000 Mark bq uitnsmendiieid eobter i prijzen M 0 000 S preien a M 10 000 SaprijienitM S 000 los prijaea a M 8 000 0 prijzen a M 00 819 prijzen ii M 1 00 UlSpryain aM 40 SltSïprgt kU 15 I 104 Opr iH 800 iOO 184 104 100 73 46 1 mi Iprija iM i priji Iprfl l rijs a U 300 000 l riii iM 800 000 Iprys SkM 100 000 75 000 70 000 66 000 60 000 5B 0Ot 60 000 M 40 000 aH S0 0üO Be aanataaude eerste prijitrekkiag de r groote door den Staat gewaarborgde GeldTtilotiDg ia ran aubtaires bepaald plaats te hebben op den 10 juyi e ft en kost hierroor 1 geheel orig lot sleohU Mark 6 of 8 60 1 half M M M M 0 1 75 i kwart IVi 0 n 90 tegen intending van het bedrag per postwissel of tegen rembours A lle oDmmtasies worden onmiddellyk met de grootste Eorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Originele Loten zalf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte offlnie plan waaruit de verdeeting der prijeen op da versohilleode klassen ale ook da betreffende inleggelden te vrmemen ia gratis bqgevoegd en zanden w aan onze Begunstigen onaaqgerraagd na elke trokking de officieela Iqsteo De nitbeUling d r piijien pesehiedt steeds prompt onder waarborg van deo Staat en kan door directe toewnding of ook naar vwkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en ouder vele andere aanzienigke prijzen hebben wij meermalen volgens offiDisele bewijzen de eerste Hoofdpr zau verkregen en onie Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b deze op den heohtaten grondslag gevestigde ondernetning van alle kanten op eene uer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reede ophanden Ejjnde trekking alle orders ten spoedigste roohtstreeks te zenden aan KAÜFMANN k SÏMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wjj bij het begin der nieuwe verloting ter deelne mtng inviteeren sullen wg ook voor het vnvolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening da terredeuheid van onre geerde Beguastigers te verwarren TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 uonda van 10 tot S uur kakalre ZONDAOS en WOBNSDAès voorddag Stedelijke Clas£al nek te GOUDA De VT B ran het gas is 6 cent per M en voor KooktoestelleD of Motoren 4Va et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbais verbonden met 15 metei rrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgaBmetere bedrag de hnar 10 cent per maand irm Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen KimlnkHtke Machinale Wabriek DE HONIQBIjOEM vam H N van Schalk Go gevestigd te s Oravenhage Hepplerftraat en 99 Baby de Regenteaeelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest 11 gebrnikt de allerwefje bekroonde en Wereldberoemde Sapenor DraivenBorat Honig Bitract FLACONS van 40 Cte 70 Cta en IE verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gmda B H TIN MILD Voerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Sotkoop B v WIJK Oudmaler M KOLKMAN Waddinmeen FEAirSCEE ST00MVEB7EBII IN Chemische WassoheriJ VAN H OPPË HEIMER 19 BruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en TerrenvaB aHe Heerenen Dameegarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n vUpluchemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz vorden naat ja ieowate en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd orden onschsdelgk voer de gezondheid en volgens staal bewerkt Het Fotografisch Atelier STUOIO is dagelijks oelcdes ZONDAGS geopend jMH M 6 Album por in fretten met ü sl F Proeven f ISO P VAN DER WAALS Flaweelen Singel 58 bj de Tiendeweg Tmtoon luUlsiSohoumakn H e Aiig lB9 WnddlMraemd Sohoeli AppT taar Lip rin Satiii eiu ivn d bMta middelwl voor het tondsr moflite keuris poeUen van alle nrart en Bekleonf ohoenwwk VerkryBbftar by winkeUw iu iehoBDWwk oalantarln Dromy nj Urn IMe o l op OMUD afa fabriakamark Qcn Ata t W laftaaaaa Araïan Goada Drnk van A BRINKMAN ft ZN IIB Opentare Verkooping s gaat niet door al zgnde alles nit de hand verkocht G C FOBTÜIJN DROOGLBEVER Notaris De enkele 69180 geldvinaten ayn rolgeader oate ingedeeld Mark Mark 1 il 300 000 1 a 80 000 1 4 200 000 1 1 20 000 1 k 100 000 26 a 10 000 S a 76 000 6 a 6 000 1 70 000 106 ii 8 000 1 a 6 000 206 a 2 000 1 a 60 000 812 i 1 000 1 i 65 000 1618 a 400 a 60 000 40 a 300 1 a 40 000 etc olc AFBRAAK TE KOOP wordt aangeboden DE AFBRAAK T n de gewezen nireeteurMWOning der Stedel ke Gasfabriek te Gouda Voorwaarden liggen van af 21 Mei ter leaing ten kantore ran voornoemde fabriek waar nadere inlichtingen zgn te bekomen Inschrgvingsbilletten moeten vóór Zaterdag 5 Juni 1897 ten kantore voornoemd ingeleverd zgn HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINKMAK dl ZN XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEBMODES benevens nANDWEEKPAIRONEN ar IEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN MDMUES In ieder n Ukat KUMrte platen moiekroaiekfeuUtetan enz enz Ie Uitgave zonder jekl platen mal 3 anijpatr n 3 groote gtknipte pair Per 12 re l 86i p poal 1 46 2e ala de Ie uilg mat aaaronboven 6 gekleurde platen 1 76 1 90 Se Ie 12g kl pl enlkiiz g kn p bijhet6ettj 2 60 2 60 4a 1 Se bij hol e no 1 gekn patr n kenr i 12e eel gekleurd fraaie handwerkpatroon 8 J 20 PROEFMR EN PROSPECTUS ALOM = gr irfo ï ioS Het groote aantal zenuwkwalen van eonwhoofdpUn af tot da voorafgaand keDt ekeneii ras apoplexie himnbenerte toe trotBeerea nog Bteeda alle middelen dooi dé mediecbe wetenKhap aangewend Eenre aan den nieuwen tUd kont de eer tos dat aij dooi het gebruik maken van den eeavondliciten weg namelUk lann de biud eena phyeiologfaolie ontdekking daan heeft die na honderde proeftiemingen thamTover de geheele wewld verbreid ie en terwijl slj in veteDsohappellJke kringen de hoogete belannteUing wekt tevene eene weldaad blijkt te zijn voor de aan sennwiiwalen lijdende mesachheld Dwe genaeewljze la nltgevenden door den gewezen OUcier van Uezondheit Dr Roman WelHemann te VUihofen en bematop de on dervinding opgedaan in eene 60 jarige praktijk Door wasaehlnr vsn het hoofd eearn per dKv worden daartoe geaehikie steffeii door de bnld onaiiddellUk het mmbw tel medegedeeld Uet deze geneeswijae werden werkelijk schitterende resnitatsn varkrëfea en alj maakte zooveel opgang dat van een door deo mtvinder geflohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlini en geneting binnen korten tijd reede de ïledmkveierbenen ib Dit boekje bevat niet alleen vor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent iiRt wezen dnr niouwero therapie en de daarmede zelfa in wanhopige gevallen verkregen nitweiking maar ook vindt roen daarin wetenschappelijke verbandeliugen nlï de medieche bladen die aan deze genpeswgze gewild zltn zoomede anohnft van tal van getnigadiriften van hooggeplaatste geneettkundigen ondei welke P aeiilèra m d dr frefSeaer aandepolyklInlekteParlJ rue RougBinont fO Stemgreber med dr praktlieerend geaeeahBar aaa het kraakilnntgen Baatisht de Charenton SenitataratliDr Cotin teStattln aroiimann med dr arrond arta teJBfeKHaa Dr P Foreatlar peneeiheer dlreDteur van het hoipitaal te Ag n flehelmrath Dr Seharing ka teal Sataafah Bad Ems Dariei med dr gBneBlheer dlrsoteur der Dalvano tharapeutliohB Jnrlohtleg voor lanuwllldara taPariii rua 8t Henoré 334 Comul von ARohaebach med dr te Cerfti Dr Bttaliash arraed arta da Zlrknlti OMr Ubiartt ieotil med dr te Weenen Dr C Bungavel bLb Farrlira Eura lid vbb dan CgnaallCaatral S fty lèM at de Santé In Frankrijk en vele andeien ui naia ow HWno geheageh ena en zij dte reedt onder geneeakandlga nde uiradelen alB onthoudingaen en kondwaterkanr wrijven eleülriseeren Istoomloui oï zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebhen en ten slotte bjJ die vreea suvoeleii voer beroerte en daartoe reden hebban wegana ichijnseleu ala iloh aaahnudand angitjg voelen yardoovlng is htt hoafU kDefdjiiJa mst duUaHibal alln plaataall zwakta verzwakking van Aan allen wier xenuwBealel meer of mhidernBnvedsitn la of oon evcaa aide lennwaebtlKheld lijden waarvan de kent t kenen zi n otironiaohe hoenHK tlgralae aeMa haard l D bloadandrang grBBlaprtkkslbaarheld gejaagdfiBid glapelooiheld tlehaniBtijtB onruaf en aakaliagell a tetaland verder alle zieken die door beroerte gotiolTeu werden en nog lijden akn de gevolgen daarvan Bocale verlammingen nnvarniBgan tot preka i iMure tongval maejejltn illkkea ittjnsld far gawrlohtaB m X vaert behandeiinggoweest zijn 1 slotte BjJ die vreea suvoeleirvoef beroerte en daartoe i flltkerlnien an donker worden voer de oogen drukheBde l n endar htX voarheafd wlïlai fa l van krisBaling In an kat Blapen vaa handaa e voeten aan al deze drie oategorlrin van aeMnirlIJdeni AmaterteB doot f CLSBAS C Hallljavng S Houerdan F B van SASTBlf HOLFF Xjols Wr Korte Haofataaa 1 Ctreellt lOBBlf FOBT OndesraoM DIJ do Gaardbraj P ST Op de Jonnte hTglsaniioh medlciiwla tentoeBBtatlinK la de Dr WeiaaMaan aoha Oanaaawlj £ or ie ftadlatl JorU aaet da sulver aied ai bennnd TT I WEGEIS OPHEEVIMG van onze Speelgoederen a deelin f zijn wj besloten de tot nog toe voor 160 geadv U verscb stake onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde U stnka kosten dos slecli to 1 1 Een beveegb gekl Pop hebb porael 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie dooa met Soldaten 10 2 Een Elegant Koffieservies bestaande stnks nit Koffieen Melkkannetje en Suiker 10 Een Paardenstal Ëen metnl Muziekdraaidoosje Een metalen Badknip Een porseleinen Ztrempoppetje Een surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Tvree Paarden voor den SM Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op vielen om nut erwtente schieten Een Veridoos met 12 verschillendeklenren 1 Penseel enz Verzending bniten de stad na ontvangst van postwissel groot f 1 20 anders onder rembonis van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgw 258 GODDA 28 Mei 1897 Beroepen bg de Gereformeerde Kerk alhier dr L B Wagenaar te Arnhem Men lohrBft nit Oaderkerk a d IJsel dd 26 Mei De gemeente ia in feestdos Onze bargemeester de beer 1 van Waning keerde heden terug van zyn havelgksreis en erd met zijne achtgenoote door de ingezetenen luiaterryk ont rangen Op de greni der gemeente tioudarak waar de eerste der vier prachtige eerepoorten verd opgericht werden zg door de commisiie van otttvangat begroet en sprak de voorzitter dr C J Gorter een faartelgk woerd van welkom Vervolgens steeg het echtpaar in het met vier schimmels beepannea rgtnig en zette de stoet waarin de commissie van ootvaugst eo commiseariasea van orde in epen landauers zich in beweging begeleid door eene eerewacht te paard gekleed met uniforme petten en zilvergrgze sjerpen de klenr van het Ouderkerksche wapen In het midden van den stoet bevond zich een enorm groote met groen en bloemen vertierde wagen waarop het 25 man sterke fanfarekorps Excelsior By de aleentabriek van den hMr Van Elk werd halt gebonden en door een der kinderen van aohool 11 aan mevroow Van Waning een booqoet aangeboden terwgl de kiaderen dier sobool welkomatliederen zongen Langs den eehitderaehtigen IJseldgk werd daarna verder gereden tet aan den ingang van het dorp waar de tweede eerepoort was opgericht en wedar een bonqnet werd aangeboden en liederen werden gezongen door de kinderen van aohool I Vandaar ging men naar het raadhuis waar het echtpaar door den gemeenteraad bg monde van den oudsten wethouder den heer J Boagaerdt werd gecomplimenteerd en de eerewgn werd aangebeden Vervolgens reed de stMt nakr het einde der gemeente in de richting Krimpen t a IJiel waar aan de steenfabriek Molenplaats door hel dochtertje van dan heer W Boogendgk van Cappellen eea bonqnet werd aangeboden en keerde terug naar d woning van den burgemeester Daarna hadden volksspelen plaats en gaf bet mntiekkorps Excelsior een concert in de open lucht Een vnnwerk beeloot den feestdag FEVILLETOIX De Dochters vas den Componist 11 Was het wondei dat sij bukte naar efwisseling naat den prikkel der eersuclit naar den glans die van haar schoonheid en talenten afstraalde en zij sichzeUe hepeloos afvroeg hoe Ejj dit eentonige leven nog langer dragen zoa Tooïwaar het offer datslj gebracht bad was te zwaar geveest zij had het nooit geheel kunaen brongen en de omstandigheden waren aiet gwohikt om haar tot lijdzame onderwerping te stemmen Met bitterheid vergeleek eg haar lot met dat van Ernst Baocbart die de mime wereld inging met zijn talent die zich vrij kon oatwikkeleo en immer hooger stijgen op de ladder der kanat Terwyl tij too peinsde werd er gescheld en trad het on r erp harer mijmeringeD de kamer in Hoe gaat het Eniat riep Elisabeth met levendigheid opataande Ook Johannes ging den binnentredende te gemoet ylk kom afscheid nemen zeide deze Morgen Tertrekken wij en hij vertelde dat hij door een impresario waa gefengageeid die met een klein maar uitgelezen gesebohap Europa doorreisde waaronder Carina Oorgoni de beroemde zangeres wier toene ende luiater Elisabeth s laam reeds op zijde streefde Het volgend JMr toodm tij e i ktuutreis doot Smi Ter gelegenheid vab het Pmk lerfeest zga de door de Nederlaudsche spoorwegen oit te geren retoirkaarteo zoo in fairioeo ala io rechtttre kioh baitenUndaeh verkeer en in verkeer met de Pruiaiache StaatBspoorwegea geldig TKD 4 tot en met 10 Jani Meo scfargft uit Schiedam aan de N B Gt Ons door sommige bladen weergesprokeo bericht omtreat de caadidatuar vao kapitein J Ideoborg wordt thans bevestigd Zya wg vrel iogelicbt dan zoadeo enheie leden der centrale a r kies vereen igiog io bet kiesdistrict Scbiedam neneigd geweest zya de candidataDT van den beer Seret te pausseereu Hoezeeroog verklaard erd dat officieel nog niets bekend is vernemen wg dat de candidataar Idenborg thsDi de6nitief ia gesteld Men meldt nit Amsterdam aan de N K Ct Naar men ons uit vertronwbare bron mededeelt ia Exter verdacht in sake den brand in de Staalsfrraat reeds Dinsdagavond in het baitengasthttte overleden Ëioigen tgd geleden werd nit Amsterdam gemeld dftt daar in bet circne Scbamann tnsachen loit B en den beer 6 nit Oaarleumermeer onaangenaamheden waren voorgevallen die aanleiding zonden geven tot een doe Tbana wordt ons medegedeeld dat de z ak neb mde beeft ioeg dnt 4h wis 4at bericht werd voorgesteld en dat de getuigen van loit B die van den heer B overtuigend hebben kunnen bewgien dat de mededeeling die laastgenoemde van het voorgevallene bad gedaan bczyden de wnsrheld waa ZooaU men weet is de officieele oaodidaatstelling bepaald op 1 Jnni a e en het stemmen op 15 Juni Dns een tydaverloop van 14 dagen No sollen er misschien meer dan 300 candidaten gesteld worden in de verschillende diatricten en ia het zeer wel mogelijk dat van die candidaten door sterfgeval ef andere eventnaliteiten uitvallen Der party die zulk een a it vallend en candidaat bad geproclameerd wordt alsdan het stemrecht onthouden want de wat geeft geen gelegenheid biervoor een nienwen candidaat aan te geven Zaterdag ii Rnlgk reeds werd gemeM op de Oosterdokskade te Amsterdam een eenigsziui onbegrype gk voorval gebeurd Ëen 23 jarige dienstbode ia daar door baar vroegeren vryer met een revolver in den bats onder het rechteroor geschoten zoodat zij hevig bloedende naar het Gastbaia gebracht moest Wat zult ge veel van de wereld zien en veel roem behalen I zei Elisabeth toen Baoehait z n varhaal geëindigd had f En gij Elisabeth vroeg Baoohart zal men van uw succes mets meer hooren ifHat levpn heeft het anders met mij voor zei Elisabeth glimlachand m voert het m een tegenovergestelde richting maar dit neemt niet weg dat mgn kart meegaat met at de jonge arttstea die zich baau breken en naam sullen maken Mqn beste wenschen vergezellen n allen irUet is een opwekkend afwisselend bestaan dat voor u ligt Bacchart spr k nu Johanofs utaa x toch is het mij dikwyU voorgekomen dat het leven van een artist ongelijk is verdeeld Zoolang hy jong IS leeft hy in oabegrensde vrijheid overal hulde overal genot overal bewondering om geld bekommert hij zich niet het wordt zoo gemakkelijk verdiend en daarom verspild Het is een tijd van onbezonnen geluk en van eelukkige onbezonnenheid van nobele idealen voorzeker maar van een dikwerf te weiiig ideële werkelijkheid Daarna komt de t d dat bij van het tooneel moet aftreden t welk hy kort te voren in beweging bracht en zich moet terugtrekken in gedwongen rust Hij is oud geworden en teert op de herinnermgen maar deze doen hem het ledige kleurlooze heden dubbel gevoelen Het opwindend leven heeft het zenuwgestel aange grepen hy is rusteloos en heeft toch mst noodig hy ischt deselfde hulde als in de dagen toen hy er niet om behoefde te vragen de wereld heeft hem vertroeteld en bedorven zi heeft op zyn minste woorden gelet ala op orakelspreuken en nu hq oud geworden is sohairt nsn htm ter tjj an wordt hjj worden De kogel werd daar verwgderd en bet meisje bevindt zieh thans redelyk wel Oe jonkman een letterKetter Z P geheeten is in hechtenis genomen Bet looderlinge van het geval ii dat beiden het gebeurde aan een ongelok toeachryven Zy erkennen dat tusschen beo wegens het afbreken van de vroegere verhooding door bet meisje een eenigszioa gespanoen verhonding heersohte De toedracht is volgens hen deze Beiden waren werkende leden van een tooneeivereenigin welke Zaterdagavond ïn Stroucken een uitvoering zon geven Opgevoerd zou worden D Scheepsjongen c P zoo daarin een revolver hebben af te schieten Hy ontmoette zqo ewusen meisje des middags op de kade en toonde baar bet wapen dat toen by ongeUk zotr zyn argegaan e politie vond echter in de feiten dat heiwapen geladen was au dat de kogel achter inden hala terecht was gekomen aanleiding omdete voorstelling van hel gebeurde niet aan□eaelyk □ te achten Nwa Door Heeren Beheerders van het Snonok van Loozanfonds is aan acht en veertig ingezetenen dner Gemeente medegedeeld dat aan beo asn der woningen io het Snouck van Loozen park i afgestaan tegen een hnorprys van f 1 50 K week Niet minder dan negentig liefhebbers Iden eene woning aangevraagd Jj woningen zyn dan b Joli ter besobikking van de bonrders en moeten den 17den dier maand betrokken zyn In bet kantoor van de Brnaaelaohe bank is 9Bn joogmenach gesnapt die een valschen wissel van 23 000 francs preaenteerde Iemand beeft een proef genomen met negentien verschillende maniereu aanbevolen voor het vorduarzamen van eieren A ie eieren ondergingen de behandeling op denielfden dag in i begin van Juli 1896 en weiden onderzocht en geproefd op een dag in t laatst van Februari Daarby bleek dat de eieren die onder wa tergtaa bewaard waren allen zeer goed waren gebleven en die welke eerst met vaseline waren besmeerd en daarna io kalkwater gelegd allen goed Minder doelmatig waren inwryven met apekzwoerd bewaren in boutssch en bebandeling met boorzunr eo waterglas of met overmangaanzure kali die methoden deden slechts 80 pGt goed biyveu £ n alte andere middelen gaven nog slechtere aitkomateo vergeten Dan noemt hij de wereld ondankbaarHij kan niet zoo spoedig leeren zijn vonge aanspraken te laten varen hij wordt belaohelyk en aanmatigend in de oogen van anderen en zij die hem eerst hebben vergood zijn au spoedig genoigd een hard oordeel over hem uit te spreken Waarmee zal h de leegte aanvullen die zich dus aan alle kasten begint te openbaren F De vaak eenzijdige ontwikkeling van den artist deed hem ileohta belang stellen in wat voor hem grootheid en leven was hij zou zich zoo graag willen bewegen en opgang maken op het gebied waar bij eens schitterde in vollen luister en waar hij nu ateohts bloot toesohouwer is geworden en anderen zyn plaats tiet iaaemec en zyn naam overschaduwen Zou het te verwonderen zyn indien hy ongedurig en wrevelig werd onder den invloed dezer veranderde omstaudighedenP Mijns inziens zou het voor ieder artist e wenaohen ZIJD dat hij werd weggenomen in den vollen bloei rsn zijn talent ffMoar hoe moet het dan hun te moede ztjn voerde Bacchart hiertegen aan getroffen door een herinnering uit lijn eerste jeugd die nog te midden van hnn talent en laistef eensklaps door wreede omstandigheden worden veroordeeld faun roemrijk leven vaarwel te zeggen Is hun lot niet veel beklagenswaardiger dan het lot dergenen die nadat z rykeljjk hun deel hebben gehad aan de hul Ie en veraering hunner medemanscben zioh zy het dan in gedwongen rust van het tooneel terugtrekken O ik geloof dat het lyden van deze zielen grooter is dan wij ons knnnen voorstallen Ik heb myn vader dikwyls hooren spreken van een vriend den grooten oelUst MenslkofE dia door een gebrek van Uit Uotterdam aohryft men De leidende kies vereen igiogep te Bottordftm hebben thans alle stellingen genomen tegen de aanstaande Kamerverkieting zoodat bet nn mogetyk wordt eenige orde in de chaos te brengen eo te oversten wie elkander bet terrein znlten betwisten en dan zien wy dat legenover elkander staan In district I Dr R P Mees R Asn o ndidaat der kies vereen iging sVooruitgangc en gesteund door Rotterdams mr J Mssobeok candidaat der Katholieken en T Tromp candidaat der antirevolutionairen In dUtriot 2 U de Klerk candidaat van Rotterdam € gesteund ook door Voornitgangc dr Ha J N A Sehaepman candidaat der Katholieken en jbr mr T A J van Ascb van Wyok candidaat der antirevolutionaireo In district 3 Overste B H Verhey gemeenachappelyk candidaat van sVoornitgaDg en Rotterdams dr Sebaepman voor do katholieken en P van der Pols het raadslid voor de antirevolntionairao In district 4 Q H Hintzeo candidaat van Vooruitgangc gesteand door Rotterdam dr W B van Staveren gemeeoschappaiyk candidaat van katholieken en antirevolationairen In district 5 Mr E E van Kaalte candidaat van Rotterdam gesteund door Vooruitgang itr J Mascheck voor de katholieken en K Kater voor de antirevolutionairen VfKtrli dient nog ia aanmerking te worden genomen dat de Ohristelyk Historiaohen fi ar reeds gemeld ia slechts 3 candidaten voor de vyf districten hebben die waarscbynlyk wsl in de districten 2 3 en 5 zullen worden gesteld terwyl in l en 4 door depe fractie vermoedelyk da aftredende heeren Mees en Hintaren zullen worden gesteand en eindelgk zy nog meegedeeld dat ook de sociaal demooratisohe arbeideraparty met eigen candidaten optreedt en ook het kiesvereeoigingetje Algemeen Belang c van den beer Tb de Rot voorzitter van de Rotterd afdeelingvan het Werklieden Verbond er niet buiten heeft gekend eenige sahenring teweeg te brengen door den beer De Rot ïn eigen persoon candidaat te stellen In hoeverre laatstgenoemde partgen en partytjes gewicht in de achaal leggen is by den tegenwoord gen ooaekeren stand van zaken moeilyk te zeggen bet is intusacben zaak met alken factor rekening te benden en niets all tqnantitó nógligeable weg te cyferen Dit neemt intnaicbeo nie weg dat de boofdstryd natnurlykial worden gestreden tnsachen liberaal katholiek en antirevolutionair en dan mag reeds thans worden opgemerkt dat de liberalen door de tot stand gekomen samenwerking in betrekkeiyk gunstige positie zyni temeer nu de handapieren genoodzaakt werd alle verdere studiën CD derhalve ook tyn oarncre op te geven Hij moest zioh vergenoegen met een bescheiden plaata in een orkeit bij die eens aan de hoven en in de grootste steden van Europa gespeeld had In zyd goeden tyd had hy een meisje zonder fortuin gehuwd en nu moeat hy voor haar en zyn kinderen het dagelijksch brood verdienen Menigmaal vertolde myn vader met tranen io de oogen boe de eens seo gevierde Uensikoff door gebrek gedrongen zijn geliefden stradivarius moest verknopen en hoe hy weende als een kind toen zijn instrument het huis werd uitgedragen Ach sy droegen daarmee al zyae illusion weg Groote trsaen stonden in Elisabeth s oogea en Bacchart vervolgde geroerd ffik herinner mij dat het my als knaai aan het hart ging all ik hem in het orkest zag ziften achter zyn houten lessenaar en zag hoe nu en dan in een pauze het grij hoofd voorover zonk wanneer de slaap hem overmande Dan atootte hem zyn buurman een dikke oontrahassist even aan en prwenteerde hem een sauiQe en dan nam h om tooh maar wakker te blyven zulk aen geweldige pnio dat de oogen hem ovoriiepco Die arme oude Mensikoff Zy bleven op deze wyze nog lang spreken over het voor en tegen der kunst maar geen vau drieën kon het pleit ten haren nodeele beslissen Eindelijk atond Ernst op om afscheid te nemen Johannea en zyn vronw deden hem uitgeleide met de btrtelykste wenseUen voor s n geluk