Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1897

4 5 4 66 28 6 1 6 14 7 81 7 8 8 88 8 61 9 67 10 88 1 18 ff 6 08 ff ff ff 7 68 e 10 0 ff 1 b 09 ff ff ff 0 i M U ff ff 6 16 ff ff ff ff 8 18 ff ff 10 18 ff 10 6 26 40 8 10 8 88 7 E0 S i 8 63 8 10 10 17 10 4 11 80 J S A 1 44 8 60 8 41 4 10 4 40 8 B 8 17 7 8 0 9 S7 10 0 1 4 H ff ff 4 0 ff 8 87 f 9 47 ff 8 01 ff ff 4 7 8 84 9 84 r 8 08 tt ff ff 04 ff 6 41 ff 10 01 ff 8 14 3 09 4 06 4 89 10 8 47 7 48 8 10 10 07 10 99 e 0 V U A A USTiaSAU 8 87 8 11 8 48 10 67 11 10 U B 8 1a JT 10 0 1 1 UI UI 64 78 e 841 859 633 7S1 847 85 86 1038 UU 1188 1199 1350 1891 101 1887 1897 1978 0i4 2110 f898 1440 8644 8615 t8 9756 8781 8859 8958 Coqoelio te teekenen Directe spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei TlJd van Greenwich 9 20 9 87 9 4 10 11 11 18 9 40 0 47 lO lS 7 8 8 l 4 4 16 ROTTIRDAM 18 87 7 46 8 18 9 00 0 47 10 18 10 48 ri 64 19 08 18 47 eODDA DKN BAAS ftoiida KevenhuizenMoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorbarg s Hage e 7 80 t 80 9 17 9 8410 1411 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 6 6 4 8 117 847 49 8 8 8 4 9 4 10 89 U I6 iU 7 4 8 48 18 40 8 01 10 08 t Z 7 68 8 1 18 1 f I 8 18 10 18 V 8 07 S 1 06 8 88 10 87 H 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 4411 41 H 48 1 10 8 06 4 16 18 6 66 8 8 8 89 8 04 8 81 9 9 1 10 89 11 6 11 44 DEN H A A e 00 ÜOA iHaue 5 487 20 7 48 6 8S 9 46 10 1111 17 U 1 86 44 3 40 4 06 4 33 6 80 6 18 7 18 7 68 9 88 lO n Voorb 58 ff ff ff ff 10 17 1 41 4 89 ff 6 18 9 84 Z Zejw6 6 ff ff ff ff 10 8 IM 4 8 8 80 9 48 Zo ir 617 10 48 ff 8 0 ff ff 04 6 89 ff 9 69 Ooadr 88 7 60 8 8 9 03 10 1610 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 16 6 8 0 7 48 8 88 10 10 10 88 O T E I O H T O O O D A ülreeht 6 88 7 46 8 4 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 58 7 66 Woerden 6 68 8 08 ff 10 88 11 66 ff 4 16 7 18 Oudewatei 7 07 8 14 10 46 t 4 14 8 O l D A U T E C H I ttouda 6 80 8 87 7 6 8 tl 9 07 10 19 10 7 18 00 li 63 S iOOudsw 6 46 8 64 11 14 1 87 Wo rdai 68 7 3 8 1 ff 11 8 8 46 OtlMkt 18 7 88 8 8 8 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 3 17 4 86 6 06 6 66 8 88 10 17 10 8B ff ff ff 7 10 ff 10 84 ff 8 84 ff 6 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 88 1 6 U l 11 1 Qouda 7 8 S7 9 81 9 68 10 9 11 1019 111 88 3 48 4 87 6 80 8 07 7 898 88 AMSTIRDl H 00 U D a T IO 8 16 9 05 ie 4t M8 8 4 Mi 8 18 IM 8 14 M4 10 09 10 17 10 8BI by ente itemning de ntilibenlen niet samengaaa £ r is echter een Daarc by en deze ia dat geiorgd dient te worden dat reedt onmiddeliyk alle troepen in bet vaur worden gebracht om bg eerste stemming aan de liberalen de zegepraal te Toricbaffen Geschiedt dit niet dan znllen bg een herstemmtog die natnuriyk dan wel de clericalen band aao baad zal zien gaan met vry groote zekerheid een der districten verloren zyn Wat tot DU toe het meest hier de aandacht trekt il de candidtteering Tan dr Scbaepman door de katholieken Deze heet tbana wel homogeen met alle katholieken doch wie zich berianert hoe fel nog niet zoo tang geladen de doctor werd bestreden door De Maasbode zal bet toch wel een aenigazlns bittere pil Toor den Jioofdredacteur van dat blad viodeo om thans alles vergetende en vergeTende z n ToormaligeD antagonist aannemelgk te moeten naken voor de Roomiche kiezers Ben ik 9bt ingelicht dan ii de candidateering dan ook n et geacbiedt op aansticbting van De Maasbode sooala een de verige week Terkochte handigheid kon doec vermoeden maar in weerwil van het katholieke blad of liever van zgo boofdredactenr Uit Ampenan wordt bericht aan deIjoc m Men heeft hier weder eens opruiming gebonden door een gebeele bende Frajareezen die te Ampenan ban fortuin kwamen zoeken naar hen negorg terog te zenden Bg eeu weinig doordenken zal men dezen atrengen maatregel die in het belang van de veiligheid is genomen uker niet afkeuren te minder wanneer men in aanmerking neemt dat die lieden te Praja geiyk te Siai wanneer zg willen werken geen armoede behoeven te Igden want de som sn vyftigdaizend gulden waarover al eena meer in mgn correspondenties gewaagd werd wendt het beatnor aan om door arbeid bet volk aan levenaonderhond te helpen Zoo is men thans beiig met het aanleggen ran een weg van Karraada over Batoe Klian en Praja naarSisi ook het Instverblgf te eentgenoemder plaats beeft men onder handen genomen Hoe de belangen ran het gearernement bg de annwending ran roornoemde aoin niet op den roergrond treden maar wel die der bevolking btykt biernit dat ook sapiea en landbonvgereedsobappen worden verstrekt 2g echter wien bet gonvernement op deze wgze ter bolp komt agn gehouden een deel ran bun oogat aan het gouvernemeDt af te staan dan wel ds hnn geleende goederen in termgoen af te bokalen De zorg van het bestour voor den wel wat tragen en diefaohtigen Sasak van Oost on Midden Lombpk is alzoo voorbeeldig Baitengewone maatregelen ago genomen ten einde te voorkomen dat do tbans in sommige reiidentiëu beersofaende roeziekte naar de meest veeryke strekeo ran den Archipel wordt overgebraebt en dat de in Azië ook bniten AohtarIndie en in Afrika hearsohende veeziekte naar Indie wordt overgebracht Prins Ladwig de vermoedeigke troonopvolger in Beieren beeft aan een feestoual der Beiersche Kanaal vereen iging alweder een woord gesproken hetwelk oa zgn iodertgd te Moskoa gebezigde uitdrukking dat Beieren evenals Pruisen een der Bond ststen is van het Oaitsohe Rijk maar geenszins een vu l ran den Dnitachen Keizer veel opzien baart Ik kan niet gelooven zeide bg dat het Beienohe kanaal aan de grena zon moeten ophouden Waarom hebben wg dan een Doiticb Ryk wanneer da eene Staat zich voor den anderen sluit £ n het ergste zon nog zyo wanneer de grootste Staat van bet Rijk oit kleingeestige overwegingen aan andere Staten de roordeelen zon miagonoen die bg zelf beeft De eerste man in het Rgk die tevens koning ran Pruisen ia is een vriend van waterwegen Dat beeft hg mg seU gezegd AU meudaarran een vriend is geloof ik niet dat Praisen s koDÏDg zich een tegenstander zal tooaen ran de voortzetting ran het kanaal In den gezondheidstoestand v aMgr Kneipp te Wörrishnfeo ia sed rt Zaterdag eeniRO 8 35 9 48 8 49 9 8 C8 8 68 8 08 11 1 8 6 7 ÏS 7 9 7 8 7 48 7 IS Qanda 8 UoordreeM Nieawerkerk t OapeUe Botterdam 1 88 4 68 08 8 14 t il 8 87 7 Botterdam 1O BI Oapalle Hieuwerkerk Uoordieeht ada beterschap geconstateerd zoodat Dr Haamgarien weder boop geeft op herstel De zwelling van bet rechterbeen hield Zondag nog aan maar de patient kon de kniebegietiog nog goeddoorstaan Te Avignon beeft een hevige brand aanzieolgke schade aangericht De Bar Molière en de aangrenzende bewaarplaatsen der schermen van den Bfbonwborg zyn geheel In de asch gelegd Het kostte veel moeite de vlammen die door een berigen atnrm werden aangewak kerd meester te worden In Corning New York won onlangs mej Helene Kebmann eeu hopsch Doit ch dienstmeisje een proces wegens een gebroken tronwbelofte en daarmede een pleiaterije van 3225 dollars Den dag daarop vroeg eeu der galante gezworenen die de uitspraak had gedaan haar om hare band De scboone Helena gaf hem blozend bet jawoord Een vreeselgke gebenrtenis heeft Zondag te Weisfionsee bg Berlijn plaats gebad Ëea scbietkunatenaar vertoonde zgn vaardigheid voor een overvolle zaal ongeveer 4000 personiD waren aanweiïg Reeds bad hg allerlei voorwerpen getroffen die zgn sQster een 22jarig meisje in de hand of op het hoofd of den schouder hield No zon hg een spiegelscbot doen dat wil eggen met den rug naar zyn zuster gekeerd en in een spiegel ziende over den schouder een knikker ran haar hoofd sobieten Herhaatdelgk bad by dit kanstatnk verricht Maar nu klonk toen bet schot was gerallen een vreeseiyke gil De kogel bad het arme meisje in den mond getroffen en kwam aao den hals weder te roorschgn Men kan zich de ontzetting der toeschouwera en de wanhoop van den schutter voorstellen De gewonde werd in hopeloozen toestand naar een gatlhais verroerd Een zonderlinge rekening Keoige jaren geleden kwam de Amerikaanscbe apoorwegkoning Yaoderhilt met zgn stoomjaobt te Eonatantinopel waar zich toen ook Coqoelio bevond Zoodra de millionair de aanwezigheid van den grooten tooneelapeler vernam ooodigde bg hem aan boord en verzocht hem omeenige voordrachten Coqnetin gaf drie all een sp rak en ten beate By bet afscheid zeide Vaaderbilt Ik heb bg uw roordracblen Gmaal een traan voelen opwellen en 12 maal moeten lachen Wat dunkt u van deze rekening En hij reikte hem een papier over ran dezen inbwd Rekening ren den heer Coquelin roor den heer Vanderbilt Voor een namiddagvoorstelling 6 tranen a 100 doll 600 doll 12 lachbnien 200 24U0 totaal 3000 doll volkomen bereid iroldaan De terugkeer der Joden naar Palestina is naar de Köln Zlg meldt op 4 Mei te NewYork behandeld in een druk bezochte vergadering Twee jaren geleden ia dit oude denkbeeld weder in Chicago opgedoken en na veel overleg ia besloten op 25 Aagnstos ran dit jaar te Moncben een bgeenkomst te houden van afgeraardigden nit alle landen om het plan te bespreken De rergadering van New York beeft besloten daar afgevaardigden heen te zenden Een JBwelier van de kampong Telok Selong kreeg op een nacht bezoek van een bem onbekend persoon afkomstig naar bg zeide van Toenggal Irang die bem rroeg of hg eenige gondwerken ran daizenden guldens waarde wegene hnn duistere herkomst roor een apotprgs wilde orernemeo 18 88 18 88 18 89 ll 4 18 88 U n 18 18 11 88 11 88 11 48 1 1 81 18 8 10 80 U 8S O 8 11 86 11 60 10 19 10 89 10 88 10 48 10 4 8 88 7 11 8 S6 1 11 l li S SO Oc juwelier tnk op win t bad er dadflgk ooren ntkr en afgesproken werd dat zg in oen bepaalden nacht en op een eenzame plek buiteu de plaats zoudeo te zamen komen om gelgk over te teken De verkooper verscheen daar evenwel met drie andere kornuiten en op een gegeven teeken overvielen zg den juwelier beroofden hem van roim f 100 ea kozen daarna bet pad der bazen De politie heeft hen niet kuuoen uitvinden Uit Hyderabad Britacb Indië wordt gemeld dat nit de sobatkamer een beroemde diamant ia gestolen en door een valachen steen verrangen Men zegt dat de Nizam den diamant aan koniogio Victoria bg gelegenheid van baar jabileam wilde cadean doen De kolonel van Vliet te Atjeh ia op den 3en April aat een groot gevaar ontsnapt Tegeo 1 uur n m van zgn boreau in den Kratoo naar zgn bots te Neaoeh willende terogrgden werd gn rgtuig olnens eeo correspoudentie in bet Soer Hdlb aangereden door de bendy van mevrouw J joist by de Poort aan de Soersbajawgk De koetsier werd van den bok gealiogerd en geraakte onder de wielen gelukkig bekwam de man slechts lichte kwetsuren en ia nu geheel genezen De paarden bolden voort en de wagen brak in tweeen ter hoogte van de woning van den majoor ietendant te Nesoeh de kolonel was even te voren er uit geaproogen zonder letsel te bekomen Die dame ment zelve en beeft eenig fortoin van daar misschien dat zg zich rerbesldt dat de keoren niet op hsar van toepassing zgo de bendy is steeds den geheelen dag en avond op ntraat en gaat immer bliksemsnel mevronw wgkt roor niemand en ontziet zich niet om doS dos koetsiers met baar zweep te striemen als deze niet spoedig genoeg uitwg keu doch het zal nu wel ophouden Op de steenfabriek van de fir Te Siepe Schuiten en Co te Winterangk bad eeo arbeider bet oogeink van een steiger te vallen en daarbg zes ribbeu te breken Posteryen eo Tetegraphle Te Kio del Ref io KameronD ii een poitksD oor opgericht hetwelk mede is opaDgexteld Toor deo dienst der pakketpoat Het ia Nederland te heffen port wegens langs den weg Tan Daitacbland orer Constanaa te verzenden pakketten beatemd Toor de OoateorQksche kantoren in de Tnrksche harena Beyrouth Caïfa enz en voor die in de plaatBen in het binnenland Janina eo Jernzalem ia nader vutgesteld op f 1 62 Vacanifl directie Posten telegraafkantoor Sittard Jaarwedne 2100 en vrge woning Pensioensgrondalag f 2400 Borgtocht f 13200 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienittrakken rrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkigk bealoit van 21 Maart 1894 No 17 de postambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in Ie zenden vóór 10 Juni e k Benoemd 1 Juni Tot inspecteor der posterijen en telegraphic te Middelburg J A A Schwan thaoa directeur van bet post en telegrtafkantoor te Sittard eo loorloopig uitaloitend belast met het toezicht op den telegraafdienst in de tegenwoordige afdeeliog Breda tot directeur van bet post en telegraalkantoor te Oosterhout D B Berger thans directeor van het telegraafkantoor te Meppel tot adspirant ingenienr der telegraphie te 8 87 Aastardaa O lU eoada Ml s Gravenbage C L van der Bilt tot brievengearder Ie Benningbroek P Krabbendam jr tbana postbode aldaar Verplaatei 16 Mei De commies der posteryen 2de kl G van Grafhorst van het spoorwegpoetkanloor No 2 naar het apootwegpostkantooi No 1 te Amateidam 20 Mei De commios der telegraphie 3de klun B A 0 Both nu Bottwdam B r Ainhem 1 Jani De commiezen der postergen 2deklasse ten spoorwegkantoro No 2 O vander Hoek van Amsterdem naar Botterdamen W Ribbink van Rotterdam naar Amsterdam de vrouwelgke commiea der telegrafie 4de kl J H Rotrop van Amsterdam naar Tilhnrg de suronmerairs der postergen en telegraphie J Ëfarherdt van Almeloo naar Appiugedsm W de Vries van Assen J C C D Pronk van Qorinchem en G J D Degenaar van Wagenipgen naar Amsterdam telegraafkantoor de klerken der postergen ea telegrapbie 2da klaaae J H Hodiamont Tan Rotterdam telegraalkantoor en J R de Jong van Amaterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegrsafkantoor de klerk der telegraphie 1ste klasse J Zaatman van Rotterdam naar Amaterdam Jnni De brieveogaarder E J Korsmao van Ktitendrecbt naar Woubrugge Onthevea van bet beheer 15 Juni Van het bypostkanloor Qoudsche Singel te Rotterdam de commies der postergen 3de klasse J P Donker met herplaatsing aan het postkantoor aldaar Belast met het beheer 15 Jnni Tan het bijpoattantoor Qoudschesingel te Rotterdam de commies der poste rijen 4de kUsse G O Kluit aldaar tot eunet 31 Maart 1898 Verlof verleend wegens ziekte 10 Mei Aan den commies der postergen 2de klasae J J L Bedloo de Bronovo te Zwolle tot en met 6 Juni 1897 Eervol ontslagen 16 Mei De onderdirecteur der telegraphieH 1 J GrüSé werkzaam bg het Boofdbeetnur 1 Jnni De vrouwelgke klerk der postergen 1ste klasse VT van Riel te Weesp de brievengaar te Benningbroek P Krabbendam 1 Juli De klerk der telegraphie 1ste klasse W Bentinck te Botterdam i de brieveogaarder te Rgeu P de Boot 1 Nor De directeur van het telegraafkantoor te Gonda J T van Schouwenburg Overleden 14 Mei De brieveogaarder te Charlois fl J Jansen Boltenlandsch Overzicht Het wordt berestigd dat de diplomatieke nota die door de Inogendbeden aan de Porte is overhandigd in antwoord op haar eerste rredesroorwaarden slechts drie punten aaaroert Ia de nota rarklaren de mogendheden in te stemmen met een nieuwe regeling der Tbeaialiscbe grent vooral voor de ponten die nooit zuiver aangegeven zgn zg keuren in beginsel den eisch van een oorlogsschatting ed mita deze geëvenredigd is aan de inkomsten ran Griekenland De nota noemt geen ogfer en ontwgkt de quaestie ran de algebeele afschaf fiing der voorrechten aan de Grieken in Torkge verleend maar da mogendheden verklaren zich bereid om nader te onderhandelen over enkele bgzondere voorrecblen welker toepassing tot misbroiken aanleiding beeft kannen geven Koning George is in nog gevaariyker positie dan zgn land Dit laatste kan tenminste nooit weggejaagd worden een kans die de koninkIgke familie wel beeft en die kana is zelfs groot wanneer bet vermoeden juist ia dat verschillende bladen uitspreken nopens bet terugroepen van de Grieksohe gendarmerie onder kolonel Bairactaria van het froat en het ontbieden van allo troepen die van Creta terogkeeren naar Athene Dat opeenhoopea van troepen in de hoofdstad meent men aan vrees voor het nitbreken van eeu rerolutie te moeten toeschryren 9 07 10 08 9 88 9 86 ff 9 49 10 84 10 84 10 64 11 10 9 1 1U8 Tot orermaat ran ramp wordt het nog niet zeker geacht dat da dynastie op de trooff van het leger kan rekenen daar er geen eendracbt Ecbgnt te beeraoben tnsschen kolonel Smolenaki en den Griekscbeo kroonprins Zelfs wordt er in de Griekache pera druk en scherp gepolemiseerd tuBBchen aanhangers van den kroonprins en van den kolonel Tuaschen de officieren en manschappen ran beide legerafdeelingen moet hetzelfde antagoniame bestaan Wanneer er eenmaal oproer uitbreekt is het dos zeer de rraag of Smoleoaki a soldalen wel met onbezweken trouw bun koning sullen beaehermen tegen de opatandelingen Ia bet Ëngeleche Lagerhaia werd de wet waarhg het gebraik ran bet metrieke stelsel van maten en gewichten rerpliohtend wordt gesteld oor de eerste maat gelezen en aanga nomen De Ëngelsohe eoqQête commiasie staat niet altgd op haar rechten Krachtig was zg toen bet gold de bekende telegrammen overgelegd ta krggen Maar de vroegere zwakheid toen sg verschillende getuigen toestond te zwggen op panteo waarover zg liever wilden zwggen of die derden raakten wreekt zich Labonobère is daarvan een der eerste alacht offers Zgn zegslieden hebben geweigerd mede te werken om het bewgs van de kooeiergen en specnisties te leveren en zoo schoot deo wakkeren voorvechter niet andera orer dm zgn beschuldigingen in te trekken Dat heeft hy op een fliffke wgze gedaan Maar toch is het ts rreezen dat zgn invloed door dit noodlottig incident wat verminderd ia Waarom de heeren niet werden gedagvaard als zg inlichtiugeo kunnen gevea blgft duister Miascbien met het vooruitzicht dat dag vaarden niet voldoende ia als de commisaie niet eiacht dat de waarheid aan bet licht koDSt Zoo heeft Hawkaley geweigerd de vermiste telegrammen over te leggen en ziob daarby beroepen op het rroeger aao Rhodes verleende verlof om ook te zwggen Alleen erkende bg vroeger aan Fairfield te hebben madugedeeld dat Rhodes had gehandeld op last nit Engeland Verder werd bevestigd wat tronwens reeds bekend was dat de telegrammen san het departement van koloniën bekend waren geweest Maar verder wilde Hawkslej weer niet gaan De zitting werd enige malen verdaagd en ten slotte de behandeling van bet punt tot Vrgdag verdaagd Ka Hawkslèj rerscheeu Flora Shav in de getnigenbank De dame wilde liever niets zeggen over haar artikelen in de Timesc en de heeren sohgnen dat te hebben goedgevonden Wel antwoordde zg op de vragen betreffende de tusacben baar en Rbodea gewisselde telegrammeo Toen Harris vertrokken was had zg de oorr poodentie gevoerd en aan Rhodes geseind JlAt verder nitstel nadpelig zou zgn Labouehêre rroeg daarop of getuige ook had geseind dat kaar meen ng door bepaalde personen werd gedeeld De getuige gaf na langaarzelen te verstaan dat zg wellicht had geseind dat men aan h6t departement van koloniën c deze meeniog deelde Maar toen Cbamberlain daarop vroeg of hg aanleiding tot dien indruk bad gegeven laidde het antwoord ontkennend Wel jammer dat men de getuigen niet bniten gemeenschap met elkander heeft kannen honden Want nit ds Westminster Gazette c blgkt dat de brave Flora vóór haar verhoor tweemaal een bezoek aan het depart van koloniën heeft gebracht Met betrekking tot da openbaar gemaakte telegrammen be reatigde Flora dat zg den 16eo Dec den herinneriugadag van den opstand der boereu bad aangenezaa als de dag waarop de opstand moest uitbaraten Maar zg ontkende dat Harris haar naar Cbamberlain had gezonden om te overleggen De dag van Diiiadag waados niet onbelangrgk Als men de onmiddellgk belanghebbenden en de vrienden van Cbamberlain Rhodes enz nitgezondert dan zal wel niemand knuoen ontkennen dat de heeren hoe langer hoe dieper in de modder zinken en dat het wonder is dat er in figaarlgken zin gesproken nog niet een of moer zgn omgekomen Dat Cbamberlain bg dit alles lid der commiaiie blgft getuigt ran een zeldzame achaamteloosheid Heden al bet Prniaische Huis ran Afgaraardigen de nieuwe rereenigingawet voor de tweede maal lezen De reohterEgde wil er een aocialiatenwetje ran maken ondanks de slecbte ervaringen die met Bismark s socialisten wet reeds gemaakt zgn Zg wil art 1 aldus lezen Vergaderingen waar anarchiatiacbe of socialistische neigingen gericht tegen de bastaande staatsinnohting en maakachappg aan het licht komen kunnen daor de politie worden geatoten En artikel 3 alius Vereenigingen van anarohiatischen of aocialiatischen aard welker doel is de omverwerping van de bestaande staatsinrichting en maatschappy en die geraarlgk zgn raor de openbare reiligheid in het bgzonder rour de reiligheid ran deo Staat aa de openbare orde konnen door de politie worden ontbonden Hetielfdt geldt ran vereenigingen die traobten van den Staat oen deel van zgn gebied loa te maken of znlk een flplitaiiig roarboreiden Gruf Badeni de OosUnrgksche ministerpnaidaDt dankt er oror om te wgken voor het obstractieDÏime der Daitiohers regens de taal verordening Hg heeft den keizer gez d dat hg zou aftredeOf wanneer de oppositie voortging met allen geregelden parlementairen arbeid te beletten Maar keizer Franz Joseph antwoordde volgens den correspondent van bet vBerl Tageblatt Daar valt niet aan te denken Gg biytt en de taaiverordening blijft ook £ n het obBtrnctionisma blgft eveneens Dinsdag zyn 150 vertegenwoordigera ran Pnitsche gemeenten in Bohème te Weenen aangekomen om aan den vorst een verzoekschrift te overhandigen tegen d taaiverordening Zy hebbeo een vergadering gehouden waarin zg bg acclamatie de bonding dar afgevaardigden iu het parlemeut hebben goedgekeurd en besloten hen aan te sporeo tot voortzetting ran den strgd met alle bruikbare middelen En zoo staan beide partgeo dus scherper dan ooit te enorer elkander Ten opzichte van Cuba blgft President Mo Kinley bg zyn vredelievende politiek zonder zich door Jiugoïame nm de wgs te latej brengen Hy blgft zgn goede dien ttea aanbieden voor de beëindiging van den bloedigen oorlog eo om deze hoogst kiesobe zaak naar behooren met het Spaansche miniaterie te behandelen moet met de uiterste zorg een gezant roor Madrid gekozen worden Voor de verrulliog van dezen post beeft de Preaideat het oog laten vallen op deo heer George F Edmunds vroeger Senator voor het district Vermout deze heeft nog niet bericht of hg de benoeming zal aannemen De oonaul generaal Lee en de commies Galhonn inspecteereu iomiddels den toestand op Cuba zelf terwgl aan de Amerikaanscbe coDSula op bet eiland ioliobtingeu gevraagd zyn omtrent de beite wgze van hnlp die aan de ooodlgdende Amerikanen op Coba gebracht zon kunnen worden Teneinde een rapport in antwoord op deze aanvrage aan te stellen znllen de consuls te Havana bgeeDkomen INGEZONDEN Verzuchtingen van een Liberaal Zie zoo daar zitten we no Krimpen en Boskoop hebben honne bedreiging ten uitvoer gebracht zgn uit de centrale liberale kiesvereeoiging getreden en hebben zich vereenigd op de caudidatuur van der Hoog Dat ia een zeer treorig verscbynBe en er is niets aan te doen dan afwachten Als nu van dar Hoog eens meer stemmen kreeg dan Bglandt en t zoo ver bracht dat hg io herstemming kwam dan meen ik dat de liberalen allen op van der Hoog overgingen Eu daarom liberale kiezers die het aan hebt gedurfd om den man van uw b rt boveo Bglandtteatellen laat ons eena zien of ge een daad van tweedracht of een daad van heil op bet oog hadt De naam van van der Hoog heett eeu besten klank en als van der Hoog candidaat was van de centrale liberale kieaiereeniging wie zoo zich daarmee niet vereenigen Ik blgf volhouden dat met deo niet minder eervollen candidaat Bglandt we meer troepen in het vuur zouden brengen maar de mogelgkbeid beataat dat ik h t mia heb In ieder geval door de afscheiding hebben die liberalen eene zware verantwoordeiykbeid op zich genomen Laat ze die na gestand doen Strijden wg voor het oogenblik gescheiden roor de eer van het liberaal vaandel Beiden met geestdrift want vergeten we niet dat de beer Dagmar vaa Twist gesteund door A R en R C en vooral gesteund zooats dit tegenwoordig te doen gebruikelijk ia een massa kiezers v6or zich beeftAls het nu maar waar i dat van der Hoog in de Krimpen er waard in Boskoop ea daarbuiten een macht vaa stemmen op zich moet rereenigen welnn dan stemmende met de kiezers die overtuigd zgn dat Bglandt coloasaal reel stemmen moet krggen zullen we nog een kaoBJe hebben Te wapen dos Met grer beleid en eotkouaiasme Geen onverachilligheid baat of tweedracht of rancune maar etrgdende voor recbt voor de zegeningen van eene meerderUeid die bet goed meent met onze diep geëerbiedigde Koninginnen met het heil van het vaderland met den wanraehtigen Godsdienst en daarenboveu met de kleine Ingden die als een gevolg van de aan deo overkant waaiende protectionistische beweging duur en doorder brood sollen moeten betalen Zóó atrgdende zullen we hoezeer de scheiding betreurende medewerken aan het welzijnvan Nederland B 354 Staats lotenj 6e Klatte Trekking lan Woenada 38 Mei No 9086 7886 ec 18149 1000 No 6179 9366 10744 16117 18848 19803 en 19996 ieder 400 No 34S7 6664 9896 en 808 6 ieder 200 No 879 486 J606 3976 7773 9617 10334 1397 16691 19538 80478 on 80710 ieder 100 Pr n Tan ƒ 70 3197 6697 878 11603 18718 16669 18994 HOOS 19066 19100 19111 19171 19204 19235 19373 19 883 19429 19479 19574 19603 19870 19676 19698 1 706 19748 19764 19322 19908 30021 i 082 80314 20473 2061S 206 i8 20713 30831 20852 8888 8613 8614 8746 8499 4088 4118 4115 4152 4i81 4295 48116 441 4436 4493 4633 4640 4656 4680 4707 854 4924 4958 5100 6868 5372 5875 5427 1547 5651 66B7 664 991 6707 9987 5826 10008 5S39 10034 6085 10036 636410068 6368 10096 661110313 6626 10326 682810877 6696103S6 6974 1041 7003 10486 7086 10487 721410602 7871 10606 7378 10781 7706 10798 777110815 7942 10838 8148 10961 8161 11040 8836 11189 890Ö 11304 9037 11570 9155 11624 9182 11630 9260 11635 9376 11663 es33 11664 9B15U66 11788 11870 11914 11979 18038 12260 i 66 12276 18877 18403 12508 12733 12744 12766 19779 12830 18891 19913 1 989 13007 13068 13184 13864 13276 13381 13438 13498 13609 13iin4 13633 13714 13834 16673 13887 16769 1391 16193 13970 16884 14018 16975 14176 16984 14181 16994 14811 17010 14383 17038 14648 17114 14666 17140 U78 17168 14787 17 6 14763 17514 14886 17698 16037 17745 15108 17751 1S121 17801 15261 17837 16357 17895 16360 18017 16475 18067 16594 18092 16710 18186 15838 18369 16977 18377 15984 18486 16147 18880 16201 1 736 16319 18bf8 16408 Ontvangeen de NOCIVHAÜTÉS in PAR a4 SOLS doch zullen niet geétaleerd worden L van OS Az Kleiweg B 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkrs 88 98 98 104 86V 86 86 21 is 62 97 9 V 98y 103 68V 67 201 20 1057 96 41 100 04 46 644 986 1007 601 lOOV 2001 1457 60 977 136 99 74 24 109 1017 207 2327 100 647 66V 148 99 62 76 lOlV 101 99 1507 1867 10 lOOV 43 10 11 18 103 70 36 HEI I Vrkrs islotkrs 85 63 N BraLlliD C t Ned W S 3V 88 867 dito dito dito 3 981 ds dito dito dilo 3 98 n 98 i HosojB O jl Geudl 1881 88 4 ItalIe lasoliriJTiag 1862 31 6 OosTENR Ob in papier 1868 6 dit in zilrer 1868 5 POKTCOAL Obl nii t ooupoQ 3 diti tioket 3 21 21 EOSUNB Olll Biunenl 1894 4 dito Gwons 1880 4 dito bii B tti 1889 4 dito b Hope 1839 90 4 dito io goud leon 1883 8 dito dilo dito 1884 6 if km Perp t sohull 1881 4 TuMMJ Oepr CouT leen 1890 4 Geo leening BOrie D Gec Ie nicg serie C Zmn AFi E p y obl 1893 6 ItBlloo OW Buit Soli 1890 6 I 96 1 V KmiiiiL Obl 4onbep 1881 A T EOiM OMiKBtien 1896 3 EomnoiH atcd loen 1894 3 Nbd N Afr Hiudeliv isnd Arendib Tsb Mij Certifioaten Deli Maattohappij dito Am Hypolheekb pandbr 4 Oult Mtj dor Torstenl nd Gr Hypolbeekb pindbr 3 t ederlandsche banit aand Ned HandelmaatBOb dito N W t Pao Hyp b pandbr 5 Ritt Hypotbeekb pandbr 3 l tr Hypotbeekb dito 3 OoBTlM Uost Hong bank aand RuBL Hypotheekbank pandb 4 t Ambsika Ëqu t bypotb pandb 6 Moi L G Pr Lien oort 6 Nïl Holl IJ Spoorw Mtj aand Mü tol Eipl T at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Znid Afr Spm ulnd 6 64 68 dito dito dito 1891 dito 6 Italib Snoonrl l8S7 S9 ABobl S Znid ltal Spwmij A H obl 8 PoLlN Wanohau Weenen aand 4 Bcsi Gr Kuts Spv Mij obl 4 1 Baltiaobe dito land Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Knrsi CIt Azoir ap kap obl 4 dito dito oUig 4 Amkbiba Cent Pao ap Mij oM 6 CMo k Jortb W pr 0 r aand 1 dito dito Win 8t Peter obl 7 Denverk Eio Or Spm oort v a Illinois Central obl io goud 4 LonisT Nashnlln Cert r aand Heiioo K apw Irlg Ie byp o 6 1 Miss Kansas t 4pot prof aand N York Ontasiok West aand dito Penn OMo oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in gond 5 SI Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdltin oblig 6 201 47 s 7 s 190 800 106 106 1037 103 118 181V 32 110 dito dito Line Col l8byp O 6j Canada Can Soutb Cert r a nd Vis CEallw kNa leh d c O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aan 3 BlIOIB Stad Antwerpen 18 7 Stad Brussel 1886 2 Hoso Theiss lUgnlIr lesellKjh 4s OoBTBSi staatslening 1860 5 K K 0o8t B Cr 1880 3 SrANlB Stad Uadrid 3 1868 32 8 l i N Ver Bes Htp Spobl oen ADVERTENTIEN Ca OTJIDSCIIEI De algemeene vergadering van aandeelhouders aanrankeiijk bepaald op ZATËRDAQ 29 UEI worAt uitgesteld tot DmsDAa 1 jum te 1 nur nam en zal worden gehouden in het Bota DB ZALM De Dirwiie U B aZïAiVDS MAOASXIVS DU Frintemps TB PARIJ S Zenden gratis Ml franco bet prachtig geiUuatreerd IIK iLNI mat nederlandsohen of ftvnsoben takat berattende de afbeeldingen der laatat uitgekomen modellen roor het Zomeraalcoan ran kleederen boaden enz roor heeren damai an kinderen op geflankeerde aanrraag aai II JULES JILüZOT a C PARIJ Stal Tan itlden volltn nikatoaiua Itoffen laken eni ooe vorden eTeneaiii franco toegeionden docli ban gelleTa daarToor de ioorten op t geTen en ongaraar da prijzen te bepalen Dit album berat toTena da InUehtinga elke Toor da goade en prompte altroaringaa dar baatalUngan laniiodlgd i n BuMUnfm m JI raacs aa kf0 r worden mat aaoe Terhooging Tan 6 0 0 flwiM n A Moril un MmuHi nthtm t n alU fleaum nm NvkriMi aw htlê fztrfd N klanten babban geana ftirmaUtaltw Toor da inklaring of andanlnta ta TerTailaa daarVs Hixpéillltluili f BuuHut Veênl Brabant daarmede belaat is tW Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM vnn H N van Schalk Sl Co geTestigd te Oravenhage Hepplerttraat 99 en 9 a Baby de Segenteeselaan Tn Z M den KONING tmi BELGIË Indien giJhoest 1 gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraiTenBoret Honig Ëztract D d E3XiIi l TI3 E PliAOONS Tan 40 CU ÏO Cta en 1 Terkrflgbaa hjj F H A WOLFF Drogist Markt 6i t 2a B H TA MILD Vearstal B 126 t Gouda A BüCMAN Moordrecht C RATELAND BoiLoep B T WIJK Oadttnalrr M KOLKMAN Waddinxvun Zeer nette Gesteendrukte mEAAIlTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON