Goudsche Courant, maandag 31 mei 1897

36ste Jaargang Maandag 31 Mei 1897 No 7384 Ni wS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rtm 1 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 aar des midd De Uitgave dezer j Courant geschiedt dagelgki met uitzonderin r van Zon en Feestdagen De pr s per drie naandea ig ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderl ke NomUers V ÜF CENTEN Toor f10750 10670 10620 10420 10400 10620 10420 10400 10373 10373 10320 10298 9933 9800 9700 9345 9167 iWooDsdag kad eene iaachrgTiBg plaats roor het bonwan van een woonkni in de Hoeftteeg TO t dan beer laa Gelder I geacbrereu werd Stedelpe Gasfaljriek te GOUDA D prjjs y n het gia ia 6 cent per M en Yoor Kooktoostelleu of Motoren 4Vj et Onder eekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 eu 5 Ucbtgasmeters bedraagt de hanr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoog8t 2 25 per week kunnen wekeljka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week m hnnr bekomen DIJKGRAAF en HËEMRADEN van den PoMor nx o iHew 4J £ by Oouda inllen den 5 JUNI 1897 des voormiddag ten elf ure by enkele inachrgring AAITBESTEIIEN In twee afzoiderlijke perceelen 1 de Onderhoudswerken van den Polder mei de daarbij behoorende vernieuwing en a De Herstellingen aan de Waterkeeringen langs de rivier de Gouwe Jaagpadszij de De bestekken zgn ter image van dea morgens tien ure tot des namiddags v t ure in bet Koffiehuis Dr Roubinc te Gouda DtQ 5 Juni V n moeten des morgens voor tien ni de biljetten vrachtvry ingeleverd zsn Inlichtingen worden gegeve door den Architect L BUBOERSDUC t Gouda 312de Hamburger Geld Loterij giBatoriaeerd gwontroleerd gewaarborgd door ds rsgearing Trekking 10 JUNI e k 118000 origineels loten S9180 gelawlnsten Ieder ander lot wint HOOFDPBUS in b t gelokklgit geial ov 500 000 Mk De enkele 59180 geldwiniten i a rolgender mate ingedeeld M rk Merk 1 S00 000 1 ii 30 000 1 i iWfioa i i 20 000 1 k 100 000 86 è 10 000 3 i 76 000 66 i 6 000 1 i 70 000 106 i 3 000 1 i 6S 000 806 i 8 000 1 il 60 000 818 i 1 000 1 li 56 000 1618 ii 400 S a 60 000 40 i 300 1 40 000 elo elo De klein ta prijs bedraagt Mk 21 AlU KS160 geldffinsteD worden ia 7 spoedig op elkander rolgeode klauen ilgeloot en aa iedere trekkiag aan den winner uitbetaald Tegen intending van hat bedrag in Nederlandaoha tnuntbiüet NederUadiohe postzegels of par postwisBcl oTarsandan wy de origioeele loten geldig voor de Ie klasafl waarvoor deprjja wettelyk is vaat gezet N ïl 90 ots voor kwart origineele loten 0 1 80 M K halve 8 60 V geheela Aan elke lottoezending wordt het ofiioieele trekkingsplBD bijgevoegd waarnit allea juist te herzioD ia Zou dit trekkiagsplan niet aanstaan zyn wij bereid vóór het begin der trekking da toegezonden origineele loien ook terug te nemen en het daarvoor reeda ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontrangt ieder lotbezitler zonder dat h ons daarom verzoekt de offiduelo trekkingalyst HOOPDLOTERIJ BÜBEAÜ Isentbal A Co HAMBURG üuiUchland geetableerd 1840 Wat inWTUTln LeadeBpu u de Rheimialiek S Mer PaiB Expeller te Vgt b mttkek Ml mmua tal wenden tegei TeiteadluM s g ftnliBr Pahtlxpelier P 50 oent 71 oeit en 1 25 de SexliVoorKsndea in 4e meMia apotheken en k r Ai Riokt r t Oe te Bottonlani I Te GOODA bn A WOLFP Markt AU41i en DE LAAT TAN SON apatheker Markt Jli hl iBpynen kortom Prijstrekking 10 JÜNl 500 000 Mark aU hoofdprijs ia het geUkkigst geval biedt de nieuwste groota Geldrarloting die door fle Hooge HeKeerian van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd u De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat i den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingep van 118 000 loten 69 130 prijzen bedrageode 11 349 325 Mark tar volledige beslissing zullen komen daaronder £ ijo kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bg uitnemendbeid echter ft M 800 000 iiM 200 000 aM 100 000 kM 76 000 70 000 65 000 60 000 66 000 60 000 40 000 30 000 1 prijs Iprijs prijs prgzen Iprgs prijs IprijsIprys prijzea il H 1 prijs i M 1 prijB a M i prijzen u M 20 000 26 prijzen ttM 10 0000 66 pryzenaM 5 000 lOSpryzeuaM 3 000 aM iM aM 206pryzeniM 3 000 812 prijzen a M 1 000 1618 prezen hM 400 S6962priiz a M 165 19490 pr BM SOO 200 134 104 100 78 46 21 De laoBtaanda eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den W JVNX e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot sleohts Mark 6 of 8 60 1 half u M n 3 1 76 1 kwart IVs r 90 tegen inzending van het bedrag per postwisael of tegen rembours Alle oommisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen vanden Staat voorziene Origineele Loten zelf in handoQ Bij iedere bestelling wordt het vereischta ofiicieele plan waaruit de verde ling der prijzen op de versohtUende klassen als ook de betreffende iateggeldan te vrroemen is gratis bijgevoegd en zenden w aan onze Begucstigera onaangevraagd na elke trokking de of6cieele lijsten De uitbetaling der prezen fcesohiedt steeds prompt onder waarborg ran den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen ven Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeda door het geluk begunatigd en onder vele andere aanzlenlyke pryzeii hebben wij meermalen Tolgens ofïioieele bewijzen de eerste Hoofdpryzen vorkregen en onzo Begunatigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN k SIMON Bankiers en Geldwisselaar in HAMBUKG P S Hiermede danken wij voor het Tertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daar wij bijhet begin dor nieuwe verloting ter deelno tniog inviteeren zullen wy ook voor bet vervolg bemoeid z n door een stipte en i reeele bediening de tevredenheid van on e gwerde Begunatigers te verwerven i Een ware Schat voor de ongelokki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitepattingen ifl het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARINC HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft ftdt iaarlBks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhan4 1 in Holland Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Behnbbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragO Igk lastig ieuken der huidt alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bjj hen die door niemand genezen konden worden door Dr Bebra g Mechtentodf OnaehadeHJk Gebruik mt wendigt Prgs zes gulden Ned Ot tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrü van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bj de St Marien Drogerie Danxtg Duitschland t Het beste onicheilelykMe tn a jfl makkelykste poetsmiddel voor Hnrea IflH en vooral dames en KinderachoenvrcrkM r is teAppretiiurT nC M IIIIIIerfcOa i i S Berlli Beuth SIr 14 Man letWf ooi fdiD op naam en fabrtekamerk V rtry IM K rtw WMilliri Is nSlimirt lalBilaiha Sr a rv a ei i i e iara l Desat ky W SardMaaa Arnliea Qoada Druk van A BRINKMAN ZN Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZCS jaren en voor ingelgfden bg de Nationale Militie fnet onbepaald verlof of in werkelijken dienttt bg het aangaan van een verbintenis om TWME JAREN gedetacheerd te worden naar Ooai lndié Aanbrengi eld TWIJITIG GULDEN Men melde zich aan VriJwUUgern n MiliUepUchtigen met onbepaald verlof Vg den Commandant van het Koloniaal Werldepót te Hardenrijl of bg een der pUatseiyke of Garnizoenscommandanten MUitiepltchtigen onder de wapenen tot hun onmiddeliyken Chef Het groote aantal zenuwkwalen TM zennwhoofdpiJn tot de voorafgaand kenteekenen van apoplexie lMni nberoerte toe trotaeMem i steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den alsQwMk tüd kontde eer toe dat zij door het gebruik maken ï d eer toe dat zij door het gebrnik maken van den eenvotidigsten weg phyBioIoglBche ontdekking gedaan heeft die na honderde proememtngei Torbreld 18 en terwijl bij in weteuBchappeliike kringen de hooEBte belE weldaad blijkt te eIjq voor de ain zMinwkwalen lijdende mensoliheld den eenvoüSlesten weg namelijk langs ds bï3d e itnnrfartiB n no iv en thaiu over de reheelewereld belangstelling wekt tarenissn lijdende mensoliheld Dese geneeiwlfte is nitgevon den door den gewexen OfBoler van Qexondbelt Dr Bomon Welsamann te VUihofen en benist op ds on dervinding opgedaan in eene W jorlge praktijk IMor wMachlBV vmi het ho rd WaiMMa per das worden dsurtoe geaehlkte a taffen door de tanld aMalddellUb Min het aennwCeatel medegFedeeld Met dezegenee wlJEe werden werkelijk aobitterendereiiilt tshTeitars eB eu zü maakte zooveel opgang dat van een door den nltvlnder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hsre voorkoming en gengzlng binnen korten tijd reeds de aie drnk vei srhenen is Dit horkje bevat niet alleen vor het groote publiek VTfitaanbarp verklaringen omtrent hot wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen nitwoiking maar ook vindt men daarin wetenachappelljke verhaiidohngen nit de niediafhelUwileii die aande gcnpcswijze gewijd zUn Boomede afiichrift van tal van getnigochriftnu van ho o gg e plaatste geneeskundigen onder welke P Éénltrs med dr profssisr aan ds polykllnlak te Pariji me Rougemont 10 Stetngreber meO dr prakllasoranit gensBSbstr aan hst krankilnnlgen getHoht do Charanlon SinitiWrath Dr Cotin ta Stetim aroasmann med dr arrend arU te Jobllnass Dr P Foreitler geneflaheer dlreoteur van liet hoipltaal te Agen Oeheimrath Dr Sahsrlng kastsal BHtBnfels Bad Etns Darges med dr ganeflsheflr direoteur der aalvano thorapeutiiclie Inrlohlliig voor zonnwll ders ta Parlji rue 8t Honoré 334 Coniuf vOn Atolienbaoh mod dr tS Cerfu Dr Buibaeh orroad aria de ZIrknIti Obsr tabiirzt JBchl mod dr ta Weenan Dr C Bongavet ta La Farrlère Eure lid van den Oonaatl Central d bygfiss et de Santé In Frsnkrllk en vele andeieii Aan allen wier xeniiwKe i el BK er of minder aonsedaan 1 of aan aOBenaamde KennwarlillKlield igden waai van de kenteekenen zijn ohroniaohe hoafdplln mIgralM lohsla hsofdpljn bloedandrsng groots prikkelbaarheid neJaaDilheid alapeloosheld llobamatijke onruat en nbshagslljks ts Isnd verder alle 7ieken die door beioeito getioflen wei den en nog lijden ahn de gsvdlgeD daarvan looals varlimmlngen onvermogen tol aprikan iwure tongval moeielijk allkkan atjjniald i r gewrichten mst vBortdurende pijn plaattelijka iwekte verzwakklro van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundig behandeling gewepat zijn maar door de bekeurte middelen alB onthoudingsen en koudwaterknnr wrijven eieetriseeren atooralooi of zeebadon geen goneziDg of lenigiu hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte ïlj die vrees Bovoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegens verschiinnelen als iloh aanhoudend angstig voelBn ventaavlng In hal hesfd hoofipljs mat rialiallgMId fllkkerlnpen en donker worden voor da oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulilns Is de oorsn hst Vos as van krle ellng In sn hel ilapen van handen en voeten aan nl deze drio oategorito van aennwlljdera als ook aan jonge mBliJa lijdende aan bleekiuoht en kraohtelooshald ook an gezonde tsifb aas jongs peraonen die veel met het hoofd werken n ireeBtelIjko reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te achaften hetwelk op aanvrage koitalsoa en franco verzonden wordt door i Co Hoiligeweg t F E yaii NANjrEIV KOr FF Apotheker E Orba Hooft teeg 1 Aineterdam door H IXEBA Kotterdam F K vo o Utrecht I OBRV ét POUTON Ondegracht bij de Qaardbnig F IHL Op de jongste hygienniach medicinale tentoouBtellmg 1b de l r Welasnann acbe Geaees wijze door de fiedlBcho Jary met de Xllveren Jfedaflle bekroond TT oorcLeelig ex J8 het voor iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelve direct uit A msterdam in plaats ran uit het baitenland te ontbieden om reden dat men dan vrij is van inkomende reeht n en ho porto 60 ets Om alle concurrentie Het hoofd te bieden gn wy besloten de HARkONICA welke wg tot nog toe a ƒ 3 75 adverteerden Toor SlCCfttS fS ZS rau de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Harmonica zgn ran het allerbeste Duitsche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviatanr 50 sterke stemmen Svoudigen dubbelen balg met 11 vouwen 2 regiatera en dnbbele bassen De TOQweu van den balg zyn van vernikkelde stalen hoeken voorzien Gratis wordt een zeer gemakkel ke notenachaal voor zelfonderricht met dansen marschen liederen enz bg iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen vQornitbetaing met lö Cents en tegen rembours met 25 Cents verhooging voor portoMen ontbiede onzen ryk geïlluatreerden Catalogus Ëenig adres Verzendhuis MerkuT G SCHUBERT Co Comm Maats Amsterdam N Z Voorburgrwal ÏS8 ictorl water uif de V7ctoriaJBron f e Oberlahnstein by Em Tafeldrank Van h0 oninklykef uis aferji ecfer andm Maatschappij tot Exploitatie der rictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidhlaak 8 Per btis 90 ct dooMn GO en 30 ct pakjes 15 ct spuitje 60 en 35 ct NIEDW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgediette a 0 45 per i fl sch Dooeu met tooi ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct AUbs met gebrniksaan Bzing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Qeurig en Onschadel k ZnKerlngsvet tegen hranderighetd kliev etchtige aangezichU en andere lichaame roven en wonden etrakheid en stekingen bij vergweringen vnnterhanden en voeten bij eehur t dauvjorm enz Zuivert van onrein insect onder in en op bet Tel en baar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeelige wijze voor de reinlieid in hunne huurperceelen fl t ef grOHse Eiiotff c = i rrangen hat Anian rv uhMêmn wertftlogen 2tacfuthmvngeA A iettfi Man Ktuifê ttah untert atetg scharfen H Stoil n Bur ton uiH aiTMl od$r in iolch$n £ lBMha u lmgen Owen uKiêrPlêkttt wIb nebenitehwi f uaeehung m = PreiMlMen anti ZeugniMe gram aM frmo rtïS C Patent H Stollen GOD DA 29 Mei 1897 Heden morgen werd in bet Café bet Schaakbord aanbeateed het boaweo van een dnbbel woonhaia net warande ia de de GoDwe alhier IngeschreTen frerd door A Grendel en Co J Ketibergeo te Gonderak J J Duim C W denH od te8tolwBier ln s M Verigden te Waddibxteen J H da Wilde A Saelleman C J Koot J AlUaa ta WaddinxTean P i Burghont T A Verbr ggou taWaddiMT Ame BokkoTen r f 1875 1785 1700 1585 1574 1394 1S84 1S84 1889 r I Sliadreobt J B Faaij J A NieawToId A Vorbj J Hmit A SaallamaD D Boogandeora D Ame Hat programma dar arg lbaipeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 1 Juni 1897 dea aroodi 7 aar door dan beer J B B Spaanderman met welwillefide medewerking Tsn den heer C ran dar Want luidt aldus 1 Fraelndiam Ëroicac F dur G B van fiórieken M La C air Vieuxteapi Elegische Fuga D noll Otto Dieuel a Sarabande b Aria Voor Viool metOrgoIbegelsiding Brantlied Treulioh GefObrt liehet dabin anilLahaogrin Ivichard Waguer Andaale pin toats Alle gretto ait da 2a Sonata op 12 it au Beetboieu Voor Viool mat Orgelbegeleiding 6 Sonate O dur lax Guilmant a Allegro moderato b Larghetto c Allegro TÏT oa Pratto FEViLLEJ Oai Be Docliters van den Componist yDaar gaat er wsdar een liet pjad van deo roem op zei Johannes terwijl h taet ElUabetk in het roonfertrek terugkeerde Hoch het niet te veel doornen oplereren roor zijn jeugdige sobreden Ge üet altijd doornen sprijk Ëliaabeth en toch zijn de lauweren orerrloediger Mogen ze zgn fllapen kronen en zijn padeb bedekken IX I Nog eoBnaal vos Elisabeth opKetraden ia Aopert i oratoriofli Vader en dochter hadden orerrloedig lauweren ingeoogat maar ËUaabe h wist dat deze TOor haar waren als de immortel en die men op da gnren ligt Onitoimig waa de oindrang Tan haar fader gaweeet om baar leren te Toranderen niet ▼ oort te droomen en weg te dommelen io deo onoataorl kea tlaap waartoe zy haar I geest réroordeeld had AU 8 waa rrachtalooi geweest en op al zijn Terwytan had zij xacht en met hopelooee kalmte geantwoord dat er niets aan faanr leijeQ te nraaderen liel ig het uWa aldni gewild had Ernst Eupert was derhalre niet n de beate stammiog Tan e n oudste dochter geioheideu en roor hst Mrat Tan zijn laren had hij ook haar al de kracht ran z a norschen wrerell doen gcToeten Henoniohimraen had hij uitgeroepen waren de be cwuvo waanude i aiohulra ua buide legde en Op laitiatiet van eenige beereo hier tar stede werd giatare avond een Tergadering gahondan tot het oprichten van een kegelclnb in het cafj Da Harmonie c Deze is in alle dealen gealaagd De vereenigiog Terkreeg tot naam Alle Negen c Naar wy Ternemen zal de heer Dujrmar fan Twist hedenavond te Capella optreden Wg rerwy sen onze lezers naar da in dit No voorkomende advertentie van de gecombineerde nitroeriag der Zaogvereeniging Arnold Spoel met deOrkeBtvereeoigiog Euphonia alhier Wg Ternamea dat het programma uit Iden aard der zaak ditmaal veel verscheidenheid zal oplevereo Ouder de nummers voor koor met orkest ia et ook een waarin een kinderkoortje voorkomt dat aal worden gsiougeo door leerlingen der stads mnziekscbool De rekening en verantwoording van den polder BeoedenHaastreebt over 1896 bedragen de ontvangsten f 1 556 54 en de oitgavea f 1324 52 derhalve eau batig saldo van f 231 65 De begrootiug in oatvaogstea eu uitgaven t 1557 12 De omslag over 1897 is f 2 50 Het graigawas van den Slangeuweg welke behoort aan Vlist en Polsbroek beeft opgebracht f 4 Donderdag werd op de rivier da Lak tas scben Slikkerveer en Schoonhoven een Admiraal zeilparty gebonden nitgescbrevan door de seiltereeniging Lekkerkerkc te Lekkerkerk ter gelegenheid van haar 10 jarig beatsao logesohreven waren 16 vaartaigen oit Kotterdam IJaelmonde Krimpen Middelbarnis Lekkerkerk en Maarssao Te 10 uur ving de tocht van Slikkerveet af Lekopwaarts tot Schoooboveu aan Bet was prachtig weder doch de wind hsd wel wat krachtigar kunnen zyo Prgzen werden toegekend aan da jachten Najade van den heer F C Van den Boogaard te Krimpen a d Lek Blondine tan din heer F Van der Giesen ta Krimpen a d IJsel en Elisabeth van den hear Ch Hoofkaas I Battardam De Elisabeth behaalde tevens den prgs uitgeloofd door den burgemeester van Lekkerkerk Gisteren vergaderden ten boize van den heer W l e Wit ta Oudawater de stemgerechtigde ingelanden van dan polder Klein Hekaadorp Rekening werd gedaan rtvar 1896 de ootvangitan bedroegen f 41 88 de uitgaven f 32 07 alzeo aan batig slot van f 9 81 Verder werd behandeld de begrooting over TOor ee herBaasohim verwierp zij haar eigen kansen en het geluk ran haar grazen rader Bat waa dan de daak Toor al t a moeite dat het eind ran al zijne rerwaehtingen I O indien hg geweten had wat het haar koatte hem te zien heengaan zonder de belofte die hy eischte en die zoo rurig wensohte hsm te mogen geren Op al haar teedere brieren k am geen antwoord Alleen Ctara hiald de correapondeatie aan en na en dan bracht deze een groet orer ran den rertoomden meester Om haar rader tot schrOren te nopen componeerde Elisabeth een aonate roor piano en Kond hem die met rereoek zijn oordeel daarorer te mogen romemen In half onwilUgen half rtrzoeneiden stijl kwam eindelyk bet antwoord dat het hem genoegen deed dat Elisabeth zich roar een QOgenblik ran haar haiabakkeo plichten bad loagemaakt om zich te wijden aan de heerlijke bezielende kunst wier oowaardige gunsteling z was Verder sohraef hij dat het hem speet maar dat de oonpoaitie hem niet berredigde z ïiet een duisteren nsrelachtigen indruk achter en het was alsof de componiste zelre niet orer haar werk voldaan was Theoretisch was het stuk kunatig bearbeid maar als schepping ging het niet boren het middelmatige yWaar ge omhoog hebt willen streren zinkt ge eensklaps naar beneden als iadt gy lood aan de vleagelen Alleen het adagio rond gaaade in zigne oogen Daar waren gelukkige oogenblikken in schreef hij daar was de conceptie breeder en scheen haar fantasie zich te hebben losgemaakt ran keuken en baiskamer het aoherio was pi uaot maar het tempo t lael ia M trio waa gMa hamor gMn gMat 1897 de uitgaaf was gersamd op f 41 59 waarby de omalag over 1897 is bepaald op 40 L per hactare Uen schrift oit Oudawater Dinsdag 11 is de afgegraven spoordyk weder voor I eerit in gebruik genomen Door de afgraving is de weg aaozienlgk verbreed ook il bjj met een flinke laag kiezelzaod bestrooid Bet entree aan die igda der stad is et inderdaad zeer door verfraaid eu waarlgk grootscbet geworden Naar wg vernemen bestaat verder hst plan om als de tgd daarvoor ddur is de beide kintau te beplanten met iepenboomeu Indien dit verwezenlökt wordt zou Oodewater in de toekomst nog aan heerlgka laan ryker konnea worden Het voornemen bestaat tar gelegenheid van da iahaldigiogsfaealen in 1898 vanwege bet comité veor die feeaten te sGravenbage een groot vnnrwerk te geven De directie der Maatichappg Zeebad Sohevaningen heeft zich op verzoek der betrokken eomgiiiiia uit het comité welwillend bereid verklaard om aan de pjrotaohnioi in Nederland die in aanmerking weaschen te komen voor de levering van dat vuurwerk de gelegenheid te verschaffen gedurende de zomermaanden van 1897 op kleine schaal proeven vab hoone bekwaamheid ta geven door beartelings aan de mededingers de levering van de des zomers oabg het Korbans periodiek af te steken vunrwerken op te dragen Donderdagmiddag bad te Almeloo de mesting plaats der Twentscbe gebeelonlbonders Met muziek en vaandels trok men om circa 1 unr vso bet station naar eene onder Ambt Almeloo gelagen weide waar da diverse door aas vroeger genoemde heeren het woord voerden Eene tatrgke menigte wg taxeersn circa 2000 woonde de vergadering bg terwgl nog zeer velen door hunne aanwezigheid blgken van belangatelling toonden In het Algemeen Politieblad is gesignaleerd F Feldmann handetsbediende laatst wonende te Berlijn verdacht van verduistering van chiqnes wissels en geld tot een getameoiyk badrag van 6000 ik 7000 mark ten nadeela van den koopman Nikolai Wuiff te Berlgn Feldmann heeft zich naar België begeven doch zon rich tbaoa in Nederland ophouden onder den naam van Feldmer van Antwerpen De mióistet van justitie vertoekt henr op ta spolan en in het oog te honden en onmiddeligk mededeeliog te doen aan zgo departement In het laatste ali ro waren de twee hoofdraotieran goed dooreen gevlochten maar het thema zelf waa triviaal hst geheel arm aan melodie Verslagen zat Elisabeth dp dezen brief te sUrea Bitter beschamend en teleurstellend was faet voor haar te moalen erkennen dat haar vader gelyk had er WOB geen geestdrift meer in haar binnenste geen prikkel die haar boven het alledaagsehe verhief niets oorspronkelijks dat zich met ionerlyken drang zocht te verwezenlijken Een ijskoude nerel lag over haar gedachten Het was alsof zg wag nk io eigene onbednidendheid Na dien tijd werkte Elisabeth niet meer Zg was geheel ontmoedigd haar gecit was uitgeput eu haar goEondbeid wankelde zg begon te kwgaen Leeg bleef haar woning en leeg haar hart Niets of niemand boezemde haar belang in De zomer was gekomen maar zijn zonnestralen konden haar niet verwarmen zgn weeldenge bloei haar niet vertroosten Zij voedde een ziekelijke melancholie in zich die haar soms de oog n doad afwenden van s hemels daglicht Haar godsdienst en haar plichtgeroel schenen haar te hebben verlaten z spotte met vroegere droomen zg verachtte baar edeler denkbeelden zij kou zich niet begrgpsn dat zij did ooit gekoesterd had Allea waarmee zü vroeger gedweept had zonk weg in onverschilligheid en zg strekte do band niet uit om baar schoono idealen van den ondergang te redden Zij werd een stille koele hooghartige vronw die al bür smart in haar binnenste opatoot en er zich tegen verhardde Door telkens op haar ongeluk terug ta komen werd het in hare oc en een berg die op haar ziel drukte en Gods zonlioht voor haar TMdaiitndfl Z j werd ofoistth en bittar en wdUpto iaoien de gesignaleerde Nederland moobt ver laten zoo mogelijk m k bfriokt van da plaata waarheen Een jongen die to Venlo zat ta viaaolian baalde tot zgn groote verwondering een kinderijjkje op van omstreeks 6 wak n Da politie doet sen streng onderaoek Aanst Dinsdag 1 Joni ta vier unr zal in eenige districten hst verkiezingiw erk voor da nieowa Tweede Kamer reeds zijn afgeloopen Op dien dag den o£Soieelen verkieiiogsdag kannen namelgk voor t eerst onder de nieuwe regeling bg den burgemeester der gemeente die haofdplaats is van een kiesdistrict of waarin het geheele district ia gelegen van 9 tot 4 unr opgaven van oaodidaten worden ingeleverd inhondenda don naam da voorletters en de woonplaata van den candidaat en onderteekend door ten minste 40 kiaiers bevoegd tot deelneming aan de verkieaiog waarvoor de inlevering geschiedt Het formulier voor die candidaititelling is bg kon beslait bepaald en kosteloos vetkrggbaar Da inlevering geschiedt door aan of meer der ooderteekenaars n de candidaat kan daarbg tegenwoardig sgo Wie desbawnst een opgaaf inlevert die onder het tereiacht getal 40 namen bevat van personen dia niet gerechtigd zyn kan men gevaogeaiastraf van tau hoogste 3 maanden of aan boet van tas hMgsI i 120 worden gestraft Evenzoo da onderteakaoaar die wist niet bevoegd te zgu De burgemeester geeft een bowg van ontvangst af en mag geen opgaaf weigeren tenzg heP vereiacht getal bandteekeamgen ontbreekt Wel moet hg als da opgaaf overigens niet aan de roorschriftan voldoet biervan in het bewgs van ontvangst met opgaaf van redenen melding maken De ingekomen opgaven worden dan ter secretaria voor ieder ter image nedergelegd an afschriften er van aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrggbaar gesteld De opgaven worden naar da volgorde der inlevering genummerd die omtrent eenzelfden candidaat krggen een en hetzelfde nnmmer De burgemeester maakt dan een alphabetiseha Igst op die hg aan da borgemeaaters van da andere gemeenten van helsalfde district zandt en die ook moet voorkomen op de kaart welke ten minste drie dagen vóór den stamdag aan elk kiezer wordt gezonden Een stemming bepaald op Dinsdag 15 Jani beeft alleen plaats als op 1 Juni meer dan ééa candidaat is opgegaren Is slechts één candidaat op de Igst geplaatst dan verklaart de burgemeester dezen candidaat ta zioL in sombere fantasiln Zoo sleepte sg haar laven voort ongelukkig en hopeloos Zij vatte weerzin op legen haar echtgenoot hi was de oorzaak ras alles hü bracht geheele dagen door op zijn studeervertrek en leefde in ziju ideale wereld en daarbg vergat bg zgn vrouw in haar diepe verlatenheid Wat butte het dat zij een dichter had gehuwd hg vereeuwigde haar in zijn zangen maar liet haar inmiddels verkwgaen Alles was haar te reel allea hinderde haar het gedruiscb op de straat de doodschbeid in huis De verreling hield haar gestadig gezelschap geen prikkel wekte haar op nit haar dofheid Dag aan dag ut zij in haar eenzaam vertrek broedende over het noodlot met gefronste wenkbrauwen eu saamgeknepen lippen er groef zich een pijnlijke trek op haar voorhoofd alsof de zorg daar haar vingerteeksn had achtergelaten Soms als zij uren stil had gezeten kon zij eenaklaps opstaan haar vleugel openen m er zich voor zetten met een zweem van de vroegere geestdrift maar alras gingen de melodieën over in Icrijsohende akkoorden eu als zij beproefde te zingen stierf haar stem als in een weeklacht weg Dan liet zü het hoofd op haar piano zinken en zag da somberste beelden heentrekken roor haar geest Johannes merkte die kenteekenen eener naderende zielsziekte op en een voortdurende onrust verbitterde ziJQ leven Als Elisabeth meende dat hü boven in da eenzaamheid haar vergat dan was bg pijnlijk verdiept in het tegenwoordige en dacht hij aan de vrouw die hg liefhad en die zoo voor ham veranderd was ifTvrdt vervaifi