Goudsche Courant, maandag 31 mei 1897

4 68 4 66 88 61 6 14 7 81 7 68 8 S6 8 61 9 67 10 86 1 IS 6 08 f 0 7 69 V 10 04 ff e 6 09 f V 8 08 f 10 11 ff ff 6 16 V 8 18 f 10 18 ff 6 10 6 86 6 40 10 38 7 60 8 88 8 6S 9 10 10 87 10 4 11 80 7 SA 1 44 8 60 8 46 4 10 4 40 6 86 8 17 7 86 8 0 8 87 10 09 1 64 v 4 60 V 8 87 f 9 47 ff 8 01 4 67 f 8 84 8 64 ff 8 08 if Of 6 04 8 41 f 10 01 ff 8 14 8 08 4 06 4 89 6 10 6 66 47 7 46 8 80 10 07 10 8 DEN HAA6 BODDA 6 0 D U A A H8TEKSAH ja anv 87 8 81 8 48 10 7 18 10 4 11 P faoèdBB e St 8 18 JIT 10 0 l S 1 18 16 werd heden in openbare zitting eene zaak betreffende het kiesrecht onder de nieuwe wet aaogebraoht Het betrof de voorziening van een iogesetene van Haarlem tegen een ronnia vaa den kaatonrechter aldaar waarbg bealiat was dat de naam van belanghebbeade niet ia atrgd is met de wet an de kiezerslyst was weggelaten aangezien reclamant geen gevolg had gegeven aan de oproeping bg pablicaiie tot aangifte van iogeseteaen die in een andere gemeente in de directe belasting waren aangeslagen De procareDf generaal by den Hoogen Baad die zelf ia deze quuestie conclusie nam was het eens met s kan tonrechter s beslissing dat bedoelde bewoner hiervan vóór 16 Februari had moeten doen blgken Het O M nam hierbg in aanmerking dat volgeos art 29 tot eu met deo 15o April een ieder bevoegd is bg het gemeentebestuur verbetering van de door dat bebtour vastgestelde kieterelgst to vragen op grond dat hg zelf of een ander in strgd met de wet daarup voorkent niet voorkomt of niet biahoorlyk voorkomt maar dat tevena moet blgken dat de □ aam op wederreohtelyken grond met op de lijsi is geplaatst Reedfi daarom achtte proc gen bet middel ongegrond doch zelfs al stond vast dat reqairant vóór de vaststelling der kiezerslgst zgn belastiogaauslagbiljet had ingeleverd dao nog was meende het O M zgn naam terecht niet op de Igst geplaatst waar de wet een termgn vaststelt voor de inlevering van het biljet zoodat overlegging na dien iermgn niet in aanmerking komt Ware dit wèt het geval de termgnsbepaling bad geen zin Op deze gronden concludeerde bg tot verwerping van het beroep s Hoogen Raads beslissing lal op U Juci worden nitgesproken Buitenlandscb Overzicht De moeilgkheden bg de Tredesoaderbaod lingen waarofer ia de eerate dageo dsc week ÏQ de boiteDlaDdBohe pers gesprokeD werd sobyoen een enelle ea afdoende oplosiiog te bebbea gerondeD Uit Weeoen eo Londen komt het beticht dat Griekenland zich gevoegd heeft naar Dnitacblande wensoh en de rredeavoorwaarden heeft goedgekeard De Uail j Telegraph c meldt dat de Oriekeche regeering Terklaard heeft zich ODTOorwaardsiyk te schikken naar de beilniten der mogendheden eu verzoekt het sluiten van den Trede zooTeel mogelgk te beipeedigen De collectieve nota der mogendheden is daarop aan de Porta overbaodigd de reeda bekende bezwaren tegen den afataod Tan Theaaalië tegen het opkeSen der capitulatiën en tegen de geëiachte oorlogsichatting werden nog eens breedvoerig ontwikkeld De Porta hoeft naar de Timea verneemt hierop reeda geantwoord In de nota van antwoord worden de vredeavoorwaarden der mogendheden niet besproken doch alleen de bereidwilligheid te kennen gegeven met de gezanten in onderhandeling te treden zoodra de formaliteiten door bet HJoiten van een wapenstiUtaod geëindigd ggn De Porte apree t bovendien den wenack nit dat het vredestrat taat te Pbarsalos zal worden geteekeod Deze beslaiteo zgn waarscbgnigk genomen onder den indruk van bet bericht dat de Bossische Zwarte Zeevloot lait ontvangen heeft van Sebaetopol naar den Bosporus te stoomen en daar nadere bevelen af te wachten In offioieele kringen gelooft men dat ala de saltan zich niet il schikken naar de weoschec van Ëoropa de Bosporas en de Dardenetlen zullen worden geblokkeerd door de Bnssiache Zwarte Zeevloot en bet Britscbe eakader in de Middellandache Zee De heer Balli heeft in een onderhoud met een correspondent van den Standard zgn groote dankbtarbeid uitgesproken over de flinke eu vastberaden houding van Engeland waardoor do afstand van Thestalië voorkomen zal worden Oriekenland mag thana faoopen Directe spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1897 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwicli 9 S0 9 87 9 64 10 11 11 11 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 85 8 40 9 88 1 68 4 4 16 R0TT 1IBA M G O DB A 11 86 11 6 18 87 19 47 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 80tlDiDïN HAie ttoUa ZevsnbuizanHoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorbarg s Ha e a 7 0 S SO 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 17 8 46 4 49 636 6 64 8 11 7 84 7 49 8 88 8 64 8 64 10 89 11 18 ISM 7 488 48 18 40 8 01 10 08 ÜX7 68 8 61 18 61 8 18 10 16 V 8 07 9 08 1 06 8 86 10 87 as 8 18 9 08 9 46 t E4 10 44 11 41 M 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 8 8 8 04 8 11 9 9 88 10 1111 6 11 44 I sHage 6 46 7 80 7 43 8 86 9 46 10 1111 87 18 891 86 8 44 8 40 4 06 4 33 80 8 18 7 18 7 9 88 lO gi Voorb 6 8 w 10 17 1 41 4 8 8 18 9 84 Z Zejw 10 88 1 66 4 68 80 0 48 Zev I 17 i il0 4S ff 8 0 6 04 89 9 69 Qooda 8 88 7 60 8 18 9 0810 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 8 88 10 10 lOJlS D T B E U auin O A Ttreekt 88 7 46 8 49 80lO l 10 88 ll HpS S 66 4 48 6 86 S 7 07 1 08 Woerden 68 8 0 10 88 11 6 4 16 7 13 9 88 i Oudewater 7 07 8 14 10 48 4 84 9 8 Oouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 69 11 1 18 111 88 S 46 4 87 6 80 07 7 893 88 9 49 10 84 e O l D A D T RICHT Oouda 6 80 8 87 7 66 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 17 4 86 8 06 Oudew 6 46 8 64 jl 14 8 Kr s M8 9ro s io iuin i r 6 s o 6 0 8 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 i C 4 7 89 8 69 11 18 11 18 AHSTEBDAM 60DDAAasBtaidaaie 8t 7 10 8 16 9 06 10 48 8 n 8 46 4 46 8 16 7 46 i 7J8 14 9 14 10 0 11 11 18J8 4 4 1 4 T 4 M HM 10 17 10 88 11 41 2ga Unoemd tot lid d r Camer Dan ia r da geen strgd geweest od de rerkieziag is a eloopen Dit zal Termoedeiyk alleen in enkele diatricten plaats hebben van Brabant eoLimbarg waar tegenorer den katholieken candidaat geen ander gesteld zal worden In de meeste districten zal bet wel aoiïeri zgn en geschiedt de bealiBsing op Diosdag 15 JoDÏ n zoo beratemmiDg noodig is op Trydag 25 Jéni Men meldt oit Amsterdam aan de N R Cl Iq verband met den brand in de Staalstraat zyn nu ook Ten Boekhorst de bierbaiaboader en dieoa buiabondster in arrest gebracht Aanleiding ot deze arrestatie ia geweeat bet vinden Taa de Terschillende goederen welke Ten Boekhorst ala hem ontstolen bad opgegeren Deze goederen had hy verstopt op een kamer in een perceel aan de Lynbaansgracht kort geleden door bem gebanrd Van officieels zgde ia niet anders e vernemen dan dntEzter nog leeft toch ia de broo waarait wy het bericht van zyn overlyden patten zoo vertroawbaar dat wij het nog hg de vermelding dezer tegen strgdigheid alleen moeten laten N B Gt Japan is volstrekt niet van plan op den achtergrond te treden Ook hoodt bet zich krydsvaardig Nu heeft het weer het plan leeoige veranderingen in zijn vloot te brengen £ r zallen bgkomen 6 pantserschepen van 12500 tot 15000 ton een dito van 7500 ton 6 gepantserde kraisera van 9200 ton 7 kroisers van 4000 ton zes andere van 3000 ton 12 van 1500 ton dan 125 torpedobooten ea 25 ktnon neer booten Dat noemt men nitbreiden in Japan 1 t Ia een heele vloot op zich zeli en een gedachte vloot ook De Westindiër c van 14 April neldt üiatermorgen terwgl een fijne aaoh van den geweldigen bnschbrand aan de kast tas chen de Marowyne en de Snriname in de stad Paramaribo Tiel en de loobt gevuld was met dikke rookwolken viel eindelyk een flinke regenboi die bij enkele taescbenpoozen tot heden voortduurde Men gelooft dat de regen zoo uiet over de geheele dan toch over een groot deel der kolonie is gevallen wat waariyk een oitkomat ia daar een langere droogte de ernstigste geTolgsn had knnnsn hebben De plantages aan den rechter oever van de Commewijne van Zorg en Hoopc naar beneden toe hebben groot gevaar geloopen den boachbraod binnen bare polders te sten overalaan Met inspanning en moeite heeft men bem er boiten weten te bonden Men verzekert ODB dat op sommige plantages van dan chterpolder naar zee toe het boseh totaal ia afgebrand Om zich een denkbeeld te vormen van de hoeveelheid water die in Boven Suriname in het begin der week is gevallen dient dat een bui van Zondag op Maandag gedurende 36 aren niet minder dan 7 Eng deim gaf Uit Steenwykerwold wordt van 25 Mei aan da Z C gemeld Zooals reeds ia gemeld zonden heden de stakende veenarbeiders appèl houden Te tien nar vm waren te dien einde pi m een lOOtal aan den Lakeweg onder deze gemeente byeengekomen Reaoltaten werden echter niet verkregen omdac geen der verveoera aanwezig was Besloten werd om zich tot bun respeotievelgke bazen te wendeui te tmchlen deze alsnog over te balen eenige verhooging toe te zeggen en daarna hedenavond om 7 uur ter gewone plaatse zich andermaal te verzamelen om van den nitalag mededeeliog te doen IntuBSchen hebbeo onderscheidene arbeiders dezer dagen mede het werk hervat aomoaige tegen bet onde loon andere weer met eenige verbooging De orde blyft gehandhaafd en deaverlangd kan de arbeid worden voortgezet onder voldoend politietoezicht Op verzoek van den burGcemeeater dezer gemeente ia de 7 it 7 7 7 4 7 H 8 SS 8 42 8 49 9J6 C t OS a ii 8 15 MS 4 5t t 06 1 14 i il 6 7 7 Oenda Hoordreokt Meiwerkerk OapeUs Botterdom Botterdam JapeUe Hieuwerkerk Hoordreokt eoda politiemacht daartoe met eenige rykaveldwachters uit omliggende gemeenten versterkt Op het hedenavond te 7 uur gehouden appèl waren weinigen aanwezig Kaar wg evenwel veroeuien i het accoord bij bgaa allen er door zoodat de werkstakiag als geëindigd is te bescboawen De beeren da Vethake en mr Tbomai te AHeD fl d HgD zga ala vertojieowoordigende het bestuur der Cbristelgke school naar Deo Haag gegaan ter audiëntie by den Minister van Bionenlandache Zaken om te spreken over de in Juni te Alfeo te honden sHoUandiacfeesten met het oog op da Obristelgke school die vlak bij hdt feestterrein taat en welke zooals men vertelt by een voWg feest één dag moest worden gesloten vermits de ooderwgzers zoowel als de kinderen te veel werden afgeleid Kadat de burtieoseester gebruik makende van zgn bevoegdbeïd bem toegerekend bg artikel 188 der gemeentewet aan het bestuur van Hollandiac vergunning had verleend acbt dagen feest te vieren hg gelegenheid van bet 15 jarig bestaan dier vereeniging is in de Rnadav ergaderiog van 12 Mei jl heftig gediscussieerd over de door den burgemeester gegeven vergunning De nitalag van bet bezoek bg den Minister zal spoedig bekend worden Ken wetsontwerp is ingediend tot wgzigiog en aanvulling vao bat Borgerlyk Wetboek hetrekkelgk de vaderlijke macht eo de regeling der Toogdg Nevens de ontzetting is de regeliug beproefd van ontheffing op eigen verzoek Het gezag van vereenigitigeDi wat de verzorging van hulpbehoevende minderjarigen beoogen wordt op vaster groodalageo geregeld Scherper onderscheiding wordt gemaakt tusacheo vadorigke macht en voogdg Hierby zgn de volgende regels geveegd Ie oaderlyk gezag en voogdg over deozelfden persoon ia niet mogelgk 2t oaderlyk gezag bestaat zooltng het buwelgk bestaat tenzy beide oude ouders zgu ontheven of ontzet Ia dat gevat en in alle gevallen waar geen howelyk is staat bet kind onder voogdg Gelijkstelling der beide echtgeuooten wordt ingevoerd bg de toestemming tot het aangaan van een howelyk bg de regeling van het bewind der goederen van den minderjarige eu het vrachtgenot na ontbinding des huwelyka door echtscheiding of na scheiding van tafel en bed bg de verplichting om bg tweede buwelgk bevestiging in de voegdy te vragen van den rechter Oehandbaafd wordt oh r het beginsel van art 355 dat in den reg den vader alleen het ondertyk gezag nttoefeot Voor het alaiten van een huwelgk zullen de minderjarigen de tOMtemming van beide ouders behoeven en bg verschil zal de rechter beslissen De onl voegdbeid van de vroaw om de voogdg waar te nemen wordt opgeheven Een onderofficier van het garnizoen te Breda ongeschikt beveoden voor den aotieven dienst moet den dienst rerlaten doch kwam volgeos het advies van den militairen peusioenraad niet ia aanmerking Toor pensioen deoh slechts voor eene luttele gratificatie voor ééna En dat met een gezin bestaande uit mao vrouw en acht kinderen Ieder aaperienr vaa den bedoelden onderofficier bad medelyden met het gezin en van verschillende zgden was beproefd wgEif ing verbetering te verkrygen Welke kraebtigeinvloed werkzaam is geweeat blgve buitenkeachoowing genoeg zy het te weten datde minister van oorlog inziende dat het grootate reoht dikwijls het grootste onrecht ia heeftbepaald dat de peraoon in qoaestie zich weervoor twéé jaar aao het leger mag verbindeneu gedurende dien tgd in eene aadentaire betrekkiag geplaatst moet worden Na afloopvan dien tyd staat de wet bet varleeneo vaopensioeu toe Br Ct 1 84 8 48 18 81 18 88 i8 S9 18 48 18 66 11 81 18 18 11 88 n 8S 11 48 1 61 18 88 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 64 18 08 80 7 1 8 88 8 81 1 1 Voor den Hoogen Baad bargertgke kamer den graanoogst in Theaaalië die op een waarde van 25 000 000 francs geschat wordt te behouden Ën dat is niet bet eenige voordeel voor het land want indien de oogst verleren gegaan ware zoude de Qrieksche regeering zich genoodzaakt gezien hebben de Tfaeiaaliacha boeren een jaar lang te onderhouden en hen aan het einde van dat jaar van zaaigraan te voorzien Oit zon minstens evenveel gekost hebben als da waarde van den oogst bedraagt De Grieksohe minister sprak de hoop uit dat de vredesonderhandelingen het spoedige terugtrekken der Torksche troepen tengevolge zullen hebbeo opdat de geheele oogst gered moge worden Wanneer de Turken nog een maand in Thessalië huishonden zoo de geheele oogst verloren zgn De Grieksche gezant te Athene zeide Woensdag in een gesprek met Tbesaaliscbe notabelen Owe landgenooten znllen in staat gesteld worden bun geheelen oogst binnen te haleo c Dit wordt aangezien als een bewgs dat de ontruiming van Thessalië spoedig zal plaats hebben De mariee commissie nit de Frausehe Kamer heefi Dinsdag betloten 260 millioeu Ie bestemmen voor aanbouw van nieuwe schepen verbouwing van oude schepen en het coustrnesren van vinohthavens en steunpunten voor de marine Van deze 260 nillioen zgn 200 milUoen volgens de aanvrage van den minister en 60 millioen uit het plan van den ond minister Locbroj welke in het bgzonder bestamil zgn voor de bedoelde vlochthavens en eperatiepuoten De berichten over den hongersnood in Britach lndië luiden iets gunstiger In Beogalon IS veel regen gevallen de vooroitzicfaten voor den oogst staan er goed Voor den herfctoogst wordt gverig gezaaid In Burma heeft het ook fiink geregend doch elders is de toestand 10 hoofdzaak onveranderd gebleven De weerberichten voorspellen een norraaleu moesson Het gfltol der ondersteunden is nog stggende Hun totaal bedraagt na 3 869 000 De zitting van den Duitschen Rgksdag ia Woensdag verdaagd tot den 22a Juni na eerst nog eenige aanvnilingsbegrootingen te hebbeu goedgekeurd Vermeldenswaard is alleen een redevoering van Engen Richter die onder levendige toejuiching zeide dat hg en zgn geestverwanten hoe vaderlandsloos ze ook waren stemden en zouden stemmen voor alle verbeteringen iu do uitrusting vau het leger dua ook voor de uitbreiding van de veldartillerie waaraan Dnitschtand iu 1870 en 71 zooveel te danken had gehad Men heeft oni verweten zoido Richter dat wg een vgfde van het aangevraagde krediet voor de vloot hebben geschrapt maar wg zgn bereid no het driedabbele toe te staan Toor een verbetering die wg noodig achten on waarbg het voor do marine aangevraagde v n secundaire misschien slechts van tertiaire beteekenis ia Bet is zeer treurig dat de vooroitgang van de techniek niet nitalnitend ten goede komt aao de beschaving en dat er ook groote uitgaven moeten worden gedaan voor do verbetering van oorlogeuitrnstiug maar daaraan is nu eenmaal niets te verauderen in het tot de tanden gewapende Europa Als we hier gzer spaarden zoodon we te meer gevaar loopen bloed te vergieten c Het Pruisische Heerenbuis heeft Woensdag bg de begrootiflg zgn verontwaardiging te kenoen gegeven omdat het altgd scbteruit wordt gezet Het waa naar aanleiding van da verandering in de wgze van betaling van de hoogleeraren Het Heerenbuis mag laan de begrootiug nieta veranderen maar ze alleen aannemen of verweipen en na heerscht er verontwaardiging in het hoogs staatslichaaaa omdat door bet inlaaschen van organieke veranderingen in de begrootiug het Heerenboiada macht verliest daarover te stemmen 10 84 10 4 11 10 Vandaar dat Woensdag bgna eenparig een resolutie werd aangenomeo eischende dat het recht van het Buis om deel te nemen aau de wetgeving niet verkort wordt doordal dingen die tot de wetgeving bohooron bg de begrootiuR worden geregeld De miniat r van financiSn Hiqnel rerdedigde ign handalwgte met klem maar hij verhinderde daardoor het aannemen van da retolotie niet en zal dna voortaan voorzichtiger moeten zgu Ontvangen de NOCfVKADTÉS in PARASOLS doch zallen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkrs S8V 98 8 104 86 86 l l 68 97 k 103 88 677 W u 80 106V 96 41 100 94 46 644 986 1001 601 4 100 SOO UB 60 971 186 99 74 84 109 1011 807 8321 100 u 148 99 2 76 1011 lOl l 99 160 T 100 43 11 18 lOS 70 islotkrs 88 98 98 S5 81 631 88 USI KlMBUKD Cert Nod W S 9 dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOJ Obl Goudl 1881 88 4 iTitiB Inaoliri iDg 1868 81 6 OosTBNB Obi in papier 1868 6 dito ia zilver 1868 6 PoalcoAL OM met coupon 3 dito ticket 3 81 21 EoSLiND Obl Binnenl 1894 4 dito Gecoos 1880 4 dito biiBotks 1389 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 BpaiiJZ Porpft schuld 1881 4 TcazZH öepr Coav Ieen 1890 4 Geo laeniog serie D Geo Ie niag serie C ZuidAf BiP v obl 1898 S Miiico Obl Bait 8oh 1890 Vksbzuzla Obl 4 onbep 1881 AvsTiaoul ObliKstien 1896 S SoTTiaoAH Sted leea 1894 3 NzD N Afr HendelsT and Arendsb T b Mij Certifioatjo DeliMaatBohappij dito Arn Hypotkeekb psndbr 4 Cull Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 3 i Nederlaadsobo bank aand Nad Handolmaatsoh dito N W It Pao Hyp b pandbr 6 ott Hypotbeekb pandbr S i Clr Hyi otbeekb dito 3Vi OoSTINI Uosl Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandb 4 i AmBKA Equit faypoth pandb 6 64 68 Maiw L G Pr Lien oort 6 NlB HoU J Spoorw Mij and Mg tot Bipl V St Bpw aand Ned Ind Spoorwegm eand Ned Zuid Afr Spm send 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTiln 8poorwl l887 89 A Eobl SZuid It l Spwmü A H obl 8 FoLBM Wonohau Weeuen aand 4 Buai Gr Bu e Spw Mij obl 4 fialtiscbe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwaag Dombr dito aand 6 Kutak Oh Azoir 3p kap obl 4 dito dito oWig 4 SOI 47 v ISO 800 W ll IO6V1 1031 103 IU ISW 38 110 AmaiKA Cent Pap Sp Mij olil Chic t North W pr C v aand dilo dito Win St Peter obl 7 DenverfcBioGr Spm eert v a miniiia Central obl in goud 4 LouiBV SlNaih ill Cert v and Helico N Spw Uij Ie hyp o 6 Miis Kama v pet pief aand N ïork Ontaaiofc Woat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp iu goud 6 St Paul Hinn It Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig é dito dito Line Col la hyp 016 Oaiiada Can 8outh Cert v aand Vb CEallw Na leh d c 0 Amsterd Omnibus Mü aand Botterd TramvegHasta aand N D Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aan 3 BiLBll stad Antwerpen 1887 9 Stad Bruasel 1886 8 1 HONO Theisi BeguUr Gesellich 4 OosTBüB Staataleoning 1880 3 K K Oost B Cr 1880 3 Bpumb Stad Uadrid 3 1868 Nb Ver Bei Hvp Spobl oert 38 354 Staats lotenJ 6e Kbuse Trekking van Trqdag 28 Mei No 18708 60000 No 1668 en 3688 ieder 1000 No 10608 18873 17868 en 18286 ieder 400 No 4897 4908 10861 10639 11876 14481 14861 16976 16991 19236 eu 19608 ieder 200 No 1178 3100 6498 7883 9161 9346 11746 13163 19898 19896 en 80847 teder 100 PriJEen van 70 168 86 0 88 80 10998 188 9 168 18417 804 8704 334 8107 11000 18141 16893 18488 888 8786 6887 8174 11894 18343 16908 18614 871 2796 6371 8891 11887 18888 16987 18780 436 2846 6461 84 4 11849 18474 16064 18886 44 8881 6468 8600 11370 18768 16078 18828 611 3018 64 S 8669 U4U 1 769 16829 19161 681 8068 6476 8690 11419 13780 16276 19163 700 SSS5 6808 8846 11469 13943 16876 19319 763 3418 616 8678 11478 14086 16348 19362 888 3483 6037 8700 11687 14069 16386 19471 877 34t0 6137 8871 11667 14061 11583 19477 0S7 8686 6838 9173 11617 14108 16 60 19618 986 8634 849 9383 11764 14183 16664 19688 1010 8678 889 9407 11798 14198 16 78 196 1 1089 8887 SS 94 0 U866 14804 16680 19877 11 8 S9S1 S 4 480 119S4 14 46 16 84 19661 18013 14814 18118 14802 18997 14926 1849 16038 12670 15155 12771 15287 18798 15315 18802 15373 12828 15464 12909 16603 18966 1661 13097 16796 13207 16888 18813 16868 1140 418S 1276 4808 1888 4868 1816 4318 1369 4407 1 18 4484 1618 4600 1697 4647 1974 4687 1976 47 3 8368 4810 8437 4884 8446 6000 9479 002 8 08 60 1 6417 9476 8S6 9616 7033 9846 7048 9661 7119 9769 7188 9767 7481 9809 7437 9888 7683 10119 7661 101 4 7 81 10863 7697 10277 771910697 8018 10886 8063 10 863 1I6B7 197S3 16679 19816 16738 198S7 U888 19888 16 88 30046 17004 20148 17188 811349 17346 20486 17348 20680 17486 80660 17684 20697 17989 20781 18885 20738 18358 80983 BargerlUke Btand GEBOREN 27 Mei Adrianua oiders J van Gent en M Schonten 28 Reinier Antonios ouders A vau den Eng en J M van Krugsbergen Antonia onders D van den Berg en E Edelman OVERLEDEN 25 Mei E J Niouwveld 5 m 26 C G Over de Linden 3 m C Prinaenborg haiavr van A vau derPutte 82 J A van den Berg 1 m P Stolk 25 j J Smit 66 j A vau Gent 1 d ONDEETKOUWD 28 Mei J Leeflang 28 j en M A Rolffs of Roelofa 24 j J C J Abelmau 31 j en W de Vos 17 j T J Dgkman 23 j en C J Zandgk 24j Zevenhuizen GEBOREN Maria Claaina nadert W Verbupg eu W Groeneveld Willem ouders O V Erk eu W Haak Aplonia oudere G V Helden en A Figgera HelenaSuzanna ouders A Krggiman en M T BIgdorp Nicolaas ouders N H Croue en J Treurniet Jan Tennis ouders T Metselaar en T Goraeman Arie ouders A Prnyser en J Muller OVERLEDEN A Kommen 82 j GEHUWD B Been en L A Koller K de Geus eu R v Eokelen J Brouwer on W Haak J Knok en H van den Berg J Tom en L Hagendgk ADVERTENTIEN Ondergetekende betaigt zgneii hariel ken dank aan zjjn geachteu Patroon de Heer LANGËKAAR roor het Cadean hem geschenken bg gelegenheid van zyn 25 jarige werksBamheid in genoemde zaak J G BOEKAMP OEGELEESFELIHG in de Groote of St Janskerk op DINSDAG 1 JU I 1897 des avonds 7 uur door de Heer J B B SPAHNDERMAN met Welwillende medewerking van den Heer C VAK DBE WANT Viool W f Programma s tevens bewgzen van toegang zgu tegen betaling van tO Cent vorkrggbaar bg de Boekhandelaars J VAH BENTGM ZOON en bg den Koster Mej J 1 AUTA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 ondj is van 10 tot S uur kekalvo ZONDAGS es WOENSDAGS voormddag tËOPjk FCIK E OUDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOAP Yerkrügbur bq M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ia cachet eo kurk ateed voorsien van den Daam der Firma P BOFFK Dames Zangvereenigingf C ii iovj JiH2 Mil mm nc Orkestvereeniging EIJPHONIA TE OVDA Beschermheer de Edel Achtb Heer R L MiBTtiis Burgemeester van Qouda Dimtear de Heer J H B SPAAIiDERlAN GECOMBINEERDE ÏÏITVOEEIir VOO u Ledea Donateurs eo Doniitrices van beide vereenigingen op WOENSDAG 2 JUNI 1897 s avonds 8 uur in ds zaal KDNSTMIN der sociëteit a ON 8 GENOEGEN te GouDii Soutien De H H A BOVENDEERT Baryton Rotterdam Joa G ARENTZ Viool Gouda A H BKDSEKAMP Piano en Orgelaccomp Gouda Introductiea voor Dames Vreemde üngen en Leerlingen der Stod Muziekschool f 0 50 per persoon CONTKIBUTIEN Voor Donateurs van Arnold Spoelt toegang Inet 2 Dames t 3 Eunstl Leden van idem toegang met eu Dame f 2 Per jaar 2 uitvoeringen Kuustl Leden van aEophoniac toi ang met twee dames 3 per jaar 8 uitvoeringen Openbare Vrijwillige Verkooping jl y De Notaris J P MAHL r STEDE te Bergambacht is Mll l llj a voornemens op WOENSDAG S3ISi den 23 JUNI 1897 des voormiddags ten 11 uur iu de Herberg van J ZUIDERVLIET te Slolmjlc in hot openbaar te verkoopon HET HUIS geteekond E no 4 met 2 SCHOREN OPEN GROND daarnaast en TUIM daarachter en Watering staande en gelegen nabjj het dorp en onder de gemeente Stol wi5ils Kadaster Sectie D nos 2338 en 2583 samen groot B Aren 39 Centiaren Om te aanvaarden den 1 Augustus 1807 En onmiddellgk na afloop daarvan bg het gemelde Huis een Aak een Schouw een Karos 3 Kraiwa göna Eolenmaten ea andere Roerende Goedereu Eén unr voor den Terkoop te bezichtigen FEMSCHE STOOMYEEVEEU tv Chemische WitsscherU H OPl Ë VHElMER 19 KruUkade Botterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddopSt voor GOUDA de Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vorvem van aHe Hoerenen Damesgarderoben alsook allo Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen va pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafolkleeden enz worien naar de ienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschedelgk voor do gezondheid en valgena ataal bewerkt STALHOUDEHIJ De ondergeteekende bigft zgne STALHOODERIJ beleefd aanbevelen alsmede voor de levering van beate LIJK en VOLG KOETSEN bg Bografenisplechtigheden zoowel binnen als buiten de stad J I BOTH Omnibtudienst Gouda aehoonhouen Prijstrekking 10 JUNI 1 500 000 Mark als hoofdprijs ia het gelukkigst geval biedt denienwste groote Geldferlotiug die door de Hooge ReKeering tkd Hamburg goedgekeurd I en gewaarborgd is I De voordeelige iariohting fan het nieuwe 1 ptau bestaat daarin dat Ïd deo loop van slet hts weinige maanden in 7 Terlotingen rau 118 00 j loten 6S 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter voUsdige bealiaalog Kullea komen daaronder sijn kapitale pryzan van eventueel 500 000 1 Mark bg uitnemendheid echter 1 Iprns ÜM 300 000 Iprül a M 300 000 IpnJB a M 100 000 2 prjio a M 7 000 Iprijl aM 70 000 1 prijs aM 65 000 1 prijs 4M 80 000 Iprns 4M 65 000 aprrjMB aM 50 000 Iprij aM 40 000 l prij aM 80 000 S prijzen aM DO 000 36 prijzanüM 10 000 SOprvJaeakM 5 000 106prÜE6DaM 3 000 S06 prijren iU i 000 SIS rrgaen it M 1 000 1513 prijzen ÜM 40q 3a952prqi ÜM 155 194110 pr iM 800 iOO 134 104 100 78 45j 81 De aaustaanda eeiata prgatrakking deaer groote door den Staat gewaarborgde GsidTarlotiag ia vaa ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JVNI e ft en kost hierroor 1 geheel orig lot sleohU Mark 6 of ƒ S KO l half V S in i kwart Vf H 90 tegen InEendiug tbu het bedrag per postwüsel of tegen rembours Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoenl en ie ter speler ontvangt van ons de met het wapen an den Staat voorziene Origineele Loteu eelf in handen B iednre beateUing wordt het vereisohta offioieele plan waaruit de verdeeling der pryten op de rersohiUende klaaaen ala ook de betreffende tnleggelden te veraamen is gratis bijgoToegd en zonder wij aan onze Beguusti gera onaangevrtagd na alka trokküig da offi 1 cieele lijsten De uitbetaling der prijzen peschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaataen van Nederland bewerksteUigd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vela andere aauEienlijke pryzen hebben wij meermalen volgens offioieele bawij zen de eerste Hoofdprijzen verkragen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wogena da reeds ophanden E nda trekking alle orders ten spoedigste roohtBtreeka te zanden aan KAÜFMANN 8IMON Baakiora en Oeidwisaelaars in HAMBUBG P 8 Hiermede daaken wij voor het vertrouwau ona tot hiertoe gescbookeu en daar wg bg het begin dor nieuwe verloting ter deelnemiag iovjteeren uilen wij ook vw r het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reeele bedieaiug de tevredenheid vaa onze gaerde Begunstigers te verwarven WIc zeker zijn wii de Echtp Elkel Cacao te ontvangen tesam l I gesteld eo na vele proofuei geQ in don I handel gekomen onder des naam des 1 uitvinders Dr Michaelis vervaard i i iop de besta machines in het wereldbe rmmde étabblissement van Qebr StoU I werok te Keulen tltcbt I Bikel Cacao in vierkanten bossen I Deze Eikel Ctcao is met melk gekookteene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een t 2 theelepels van t pcsder voor een kop Chocolate AIgoneeskrtohtige drank bij geval van 1diarrhea slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar btj de Toonuimita B I Apothekers enz I p Vs Ktt V K pnafbusjea I t 130 c 0 90 c 0 35 I QeneraalTtrtsgenwoordiger ron Neder 1 land I Julius MattenModt I Amoterdam Kalveistraat 103