Goudsche Courant, dinsdag 1 juni 1897

36ste Jaargang Dinsdag 1 Juni 1807 No 7285 Wnf i da beste hwi h iiu tegen Jioht Bheumatiok Lenaeiqtynea kortom j Anker Paiii Expeller liovMiuE mmmi Nieuws en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken Ygt biutlutlnllinwuntoiraiiileiitggaii i iiw TMIUB deawwdwE kooéM In Ieder hoists ADVERTENTIEN worden geplaatat tm J 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meet 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JDe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon ea Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Pi 90 omt 76 out eo 1 25 de Sauli Toornaudeii In d mMSte Apotii n eo bq r Ai iolit8i t 09 tl Bottaidom Te GODDA by A WOLFF Markt Al Ub m DE LAAT e TAN SON spdheker Markt Opgericht 1868 FRAMBOZEN LIMONADE i XO per JPIeicA Citroen Limonade ƒ 1 per t1e$ch Lemon Squash ƒ 0 d per ne cA Aanbevelend Slotemaker Co DIJEQBAAF en HEEMEADEN na den Polder tBÊjOMUftBXnAMMj bg 6 ouda znllen den 5 JDNI 1897 de Toormiddags ten elf ure bg enkele iuchrlJTing AANBESTEDEI in twee ahiouderlljke perceelen 1 de Onderhoudswerken van den Polder met fe daarbij behoorende vernieuwingen 2 De Herstellingen aan de Waterkeeringen langs de rivier de Gouwe Jaagpadszyde De be tekken ijn ter image ran des morgena tien nre tot des namiddags tj het Koffiehuis D HoMMHt te Gouda Den 5 Jnni t n moeten des morgens roor tien nre de biljetten Trachtyrfl ingeleverd zgn Inlichtingen worden gegeven door den Architect U BUBGEKSDIJK te Gouda Het Fotografisch Atelier studio is dtgelijks ookdes ZONDAtiS geopende e Album portretten met 2 Proeven f 150 P VAN DEB WAALS Flaweelen Singel S8g bjj da Tiendeweg HOOILAND De Notaris J P MAHLSTEDE te M BERGAMBAeHT is voornemens om op DONDERDAG 10 JUNI 1897 dea namiddags ten 0 nre in het voormalig EECHTHDIS aldaar in het openbaar te verpachteo Het Hooïlsin d toebehoorende aan de Hbiuob Gibst Abmbn en den polder BBBOAUBiCHT als vanouds benevens een perceel U O0 MM MIS JU e egea aan den Eenigen Dyk groot g MMeIct 49 Arem Cent Zeer nette Gesteendrukte NAAUmmES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON THEETIim Ingang BBÜG ZBVGSTBAAT over de Bank van Leening HOITHANDEL Vergeer fitaoders Le V e r e tt Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bnitenlandach gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geachaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hont in alle maten voorhanden Frieten Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 312de Hamburger Geld Loterij geautoriaeerd gecontroleerd gewaarborgd door de regeericg Trekking 10 JUNI e k IISOOO orlgineele loten 68180 geldwinBten leder ander lot wint HOOFOFBUS in bat gelukkigst geval ev 500 000 Mk De enkele 69180 geldniniten z d volgendermate iagedeeld Mark a 30 000 a 20 000 a 10 000 i 6 000 a 8 000 a 2 000 i 1 000 a 400 i 300 Mark 1 i 26 6a 106 206 Sl 1618 40 a 300 000 a 200 000 a 100 000 a 76 000 70 000 ii ei 000 a 80 000 D 65 000 a kO 00 a 40 000 De kleinste prijs bedraagt Mk 21 AlU 69180 geldiviasteo worden in 7 spoedig op elkander volgends klassen aitgeloot en na iedero trekkiig aan den winaer uitbetaald Tegen inzendiag van het bedrag in Nederlaudsoha muntbiUets Nederlaudaohe postzegels of per postwissel overzeadea wü de origineels lolen geldig voor de le klasse waarvoor deprijs wettelijk is vast gezet K Ft 90 ets voor kwart origineels loten t 1 80 t halve t I 3 10 geheele Aan elke lottoezending wordt het oMoieele trekkingsplan bijgevoegd waaruit alles juist te herzien is Zou dit trekkingsplau niet aauataan zyn wq bereid vóór het begin der trekking de toegezonden origioeele loten ook terug te nemeu en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezitter zonder dat hij ons daarom verzoekt de oihoieele trekkingslijat HOOPDLOTEHIJ BUKEAÜ Isentbal A Go HAMBURG Duitsehland geelableerd 18 tO Openbare Vrijvillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrgambacht is voornemens op MAANDAG 14 JUNI 1897 des voormiddags ten 11 uur inde Ha Bi oili£c op de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Set XÏTJIS gemerkt O No 144 zeer gunstig staande en gelegen te Q OU IDA sum ds BOGEN op den hoekder HOOIEADE en aan deTDRFSINGBLGBACHT bevattende behalve beneden ruime localiteit tot alle doeleinden geschikt ook nette BOVENWONING en afzonderlijke opgang met waterleiding en zolder met beschoten kap Grondlasten over 1897 10 98 De inventaris der tot heden daarin gedreven Smederg kan door de kooper indien h j dat verlangt worden overgenomen Te aanvaarden 1 JOLI 1897 V i Haf bsMe onscUdelykate tn Mk makkeljrkatepoetamlddelvoorUeerea D vooral dames en Kinderschoenwerlc IsdeAppretuurvanC M MUIIerfcCe Berlla Beutli 3tr l4 Menlettsi oed op naam en fabrieksmerk srkryibsaf Sy Htsrsn Wlnkeltsrt In lebOHwflrk isliatsvtae ni ai irsBl Olpatby W SsrStBSSS ArBlM Gonda Drnk van A BBINEMAN ZN Stoomhootreederij t DE IJSELo EXTRA DIENSTEN Pinksteren ZITIIRDAG 5 JUNI van GOUDA naar ROTTERDAM 6 uur nam ZONDAG 6 en MAANDAG 7 JUNI ran GOUDA s fflorgens 8 unr Van ROTTERDAM s namiddags 5 uur A K VAN DER GAKOEAi Directenr H C WEMim Markt aOUDA MAGAZIJN van D4MËS M0DE4RTIKËLEN SPECIALITEIT in Kleermakers en Naaisters Foarnituren GBOOTE EEDZE DAMES eo HËEREN HANDSCHOENEN in Glacé Zijde e Garen PRIMA CORSIET gegarandeerd soiled Enorme Collectie Katoenen eo Wollen Kousen en Rokken Beenlengten Zakdoeken euL Aanbevelend WËRNING KE NNISGEVI NG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIÉLAND Overwegende dat de Heer J DOGTEROM op 1 April 1 1 gekozen tot Hoofd Ingeland Plaatsvervanger van Schiéland in het 3 district Hoofdplaats Nieuwerkerk aid IJssel verklaard heelt die benoeming niet aan te nemen Gezien art 32 van Schielandsch Reglement Doen te weten dat eene nieuwe verkiezing voor HOOFD INOELAND PLAATSVERVANGER in het 3d DISTRICT zal plaats hebben op BONBERDAG den 3 JUNI 1897 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in het Gemeentehuis te Nieuwerkerk old IJssel Dijkgraaf en HooaHGBMRABEN van Schiéland Be Secretaris Rentmeester Be Bijhgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ Handgsld f 200 twee honderd gulden b het aangaan van eene vrywiliige verbintenis voor ZEIS jaren en voor ingeiyfden hg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een verbintenis om XWHB JABEN gedetacheerd te worden naar Ooit lndü Aanbreoggeld TfWIHTlG GULDEM Men melde zich aan VriJwiUigera en MüMepliehtigen met onbepaald verlof h j den Commandant van het Koloniaal WerfdepOt te Hardermjk of bg een der plaatselgke of GarnitoensCommandanten MUUiepHehligea onder de wapenen tot hnn on middellpen Chef ui f de VIctorraiBron f e Oberlahnsfein by Bas Tafeldrrnk Van i0 p 7 nk yAe i s aferjl kcfer anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotte rdam Zuidblaak 8 Geurig en Onschadelgk Zuivciings vet Ugen branderighêid klierachtiffe aangezicbU en andate lichaams roven en wonden etrakheid en ateTdngen hij vereweringen mnterhanaen en voettn hij tchur t dauworm en Zuivert van onrein insect onder in en op b t vel en haar 10 Cents per doos Huisen kunnen zich op voordeelige wUie voor de reinheid in hvmne huurperceeteD Per bus 90 et dooien 00 en 30 et pakjes 16 et spsitje 60 en 35 ot NIBÜW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte 0 45 per Vt üesoh Dooen met voer ter verdelging van ratten en mui zen 35 en 20 ot Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwflzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor BINNENLAND GODDA 31 Mei 1897 KIBSDI8TEICT GOUDA Kiezers voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Gonda 2231 Boskoop 12 Moercspelle 80 Waddioiveen 487 Moordrecht 219 Nienwerkerk a d IJssel 237 Onderkerk a d Ussel 893 Krimpen d IJssel 232 Krimpen a d Lek 295 Gonderak 207 Lekkorkerk 500 Csppolle op d IJssel 235 Totaal 5728 Oitterenavond hebben zich twee personen op de werf van den landbouwer 0 de B onder de gemeente Haastrecht begeven hebben van een varkensbok de pen afgenomen en met een steen waarmede men messen scherpt v ich begeven tma de woning daar het raam geforunj en zjjo in de kamer geklommen hebben daar en kast opengebroken en versohwdene m t eo 7 11ver n voorworpen ontvreemd U b n tehole komende bespenrden onraad ne pen nog meer bewoners waarvan een der baren naar do politie toog en omsingelden het huis zoodst de beide inbrekers ia den val lalen Men arresteerde hen en verschillende der gooden en zilveren voorworpeo werden op hen bevonden Een is ongeveer 17 jaar de andere 20 jaar die een onde bekende der iastitie is Heden morgen zgn zg oaar het huil van bewaring te Rotterdam overgebracht L I Zaterdag had alhier in de Sociëteit Ons Genoegen t de voorjaarsvergadering van de veioeniging van onderwSzer plaats in het nrrondissement Gonda Bj afwezigheid van den voorzitter den beer sohooloptiener werd de vergadering geleid door den vice voorzitter den beer J Kiowit de J nge van Ojdewater Uit de rekening van den penningmeester den heer J Emeis bleek dat do finantiên zich in Eoeden toestand bevonden Als inleiders traden M de heeren W Bronwer on G D Heg eerstgenoemde vsn Meten en Wegens op de asere school laatstgenoemde van Het onderwas in de geschiedenis op de lagere school In plaat van de heeren J Ki wiet de Jonge FEVILLETOai De Dochters van den Componist 8 Al hü het niet meer nit kon honden m de lilto en Boende dat de werkelijkheid niet too vreMebjk kon rijn als ijn sombere visioenen dan ging bg lot hasr om hs r toe te spiekon en optsbearea maar 1 lün moed verdween wanneer hj b z d binnentroJen bemerkte dat ifl bet geUat van hsm afkeerdeen mot lu toloozo onveniohilligheid n sr bniten ag Dan mg hij weer naat zijn tndoeivertrok terng enbe hou do zijn boeken on goaobrifton me pgnl kowMmoed en voelde dat ni t voor hem hoogor waarde bezat dan deie vrouw die ioh oo kool van hemafwendde Zü gat hem nooit een hard woord maar tö w bom liever geweest dan het tills verw dat bii op haar gelaat la Toen hij haar oen aan bood tot hasr vroeger leven terug te koeren had zg n bitteren iLh geanl rd djt z niemaad oageluk op haar geweten wildb hebben en dal het voor terugkeer reed te Uat was Door dit alle wa Johanae er rwd op v rbereid toen de orisi rioh op b rd ko ige uw koort n die den gekweldon geeit het bewustzijn De ekte h d reeds iu de eente dagen Ik md onnutbarend aenrien dat Johannei onmiddeilgk Eniit Kupert en Clara vereoobt otbt te komwi üe j nnk herkende hen liat rtoen lij TOor haar leger eo L Akkerbnya niet weder terkieabaar werden tot beatnuriledeo gekoien de heeren W Hagen te Capelle en L Tol te Nieuwerkerk N afloop der rergadering tereeoigden zich het meerendeel der opgekomeoen md een gemeenBchappelpen diicb Benoemd tot Poldermeester in den Polder KoMDda onder üaaatrecht de Heer A de Graaf iaplaata ran den Heer G de Krayf De ReteDiBg en Verantwoording ran den Polder Kotendaal onder Haastrecht orer 1896 bedragen de ontvangsten t 2314 09 en de oitgaven ï 2033 2l derhaWe een batig saldo van f 280 38 Op nitneodiging ran de firma H Qosbel Co te Bodegraven znllen de in oos land Tertoevende Koeteiache prinaen binnenkort een bezoelc san Bodegraven brengen tot bet bezichtigen van een en ander betreffonda de zuirelbereiding Er komt lioht in de geheimiinoiffe zaak T n den brand ia de Staalstraat egt t Nieawa Bet verhoor van Van den Dool en een nadere hnisaoeking in diens woning op de Lgnbaansgracbt hebben b zondeihedeu aan den duf gebracht welk zware verdenking hebben doen ryxen tegen Ten Boekbarat den bewoner van M verbrabde perceel en diens hniihoadster EÓó ernstig dat deze twee gister op last van den reohtercommiasaris io hechtenis a n genomen Het Hbl c meldt nader dat Donderdagavond de commissaris van politie Versteeg io een pakbaia staande in eeu alop aan de Lyn baan gracht een aantal goederen heeft gevonden die vóór den brand nit de woning Tan Ten Boekhorst vervoerd waren earat naar da woning van Ezter en later naar die van Van den Dool Mede werd daar een yseren geldkist in beslag genomen Vrgdagavond is Ëxter in bet gasthuis aan zjjne wonden overleden Het miadryf waarvoor t B twaalf jaren geleden werd reroordeeld was moord op zgo oom een denrwaarder in een Gelderach dorpje met wiens hoiahonditer hg Hafdeabetrekkingen had aangeknoopt Bg de regeling der strafregisters is hier te lande de vraag gerezen of er een goed Hol landsoh woord ii te vinden voor reeherpheof of detective waarvoor wg toen op deu in Transvaal gebraikelgken naam speurder wezen In Dnitsohland zoekt men ook naar een geschikte stonden haar oade vader had zich voor haar neergeworpen en t esmeekt om ééa woord ééa enkelen blik maar tij had waanzinnig voor zioh heen gelaoheo en hem met de haudec afgeweerd Zq duldde niemand bij zioh dan Clara en in haar armen kou zij uren lang schreien met zulk een klagelijke wiinhoop dat hoewel baar rader en echtgenoot wisten dat ze geheel bniten kennis was en geen smart ge voelen kon het hart hnn in den boezem als verBcheurd werd De dokter noemde den toestand der kranke hoogst bedenkelyk G en geneesmiddelen werden roorgescbreven de ziekte moest eerst haar loop hebbeu Geen enkele maal rroeg ëHisabeth naar haar eohtgenoot soms riep zy om haar rader maar als bij Uit haar kwam herkende zg hem niet Het was een grievend leei voor den ouden man den kranken geest van zjja kind niet te kunnen orertuigen dat hij om wien zij zoo angstig riep tegenwoordig was Zeg aan myn vader snikte sij toen hij zicb over haar heen boog en haar die toete namen gaf waarmee hg haar toesprak als kind zeg aan mijn rader dat bij ny vergeren moet Ik kan toob n et sterren zonder met hem rerzoeod te z a Waarom komt hy niet £ n onderwqt rielen brandende tranen nit des giysaards oogen op het dierbare gelaat der kranke maar al fluisterde hjj haar woorden van liefde ea vergiff iis toe zy verstond hem niet Nu eens riep eij gKh ik nist meer zingen kan moet ik sterven en wat daarna begiaoen te weenen tot CQ van uitputting in onmacht zonk Dan weer lag zij dagen lang builen kennis en zag zoo bleek a iogevallen dit man hur reads geitorvsn waaads vertaling en er was ebHs een prgs van 250 mark nitgaloofd voor de beate oplossing Ëen aai tal antwoorden kwamen in o a lange ala ADjachloazbedchaffer Klarbeitaohaffer Thatbestandermittler ea ook kortere alsiAnakooflaTf Berichter Erkander Ermittler Knndman wt De prgs werd aan niemand toegekend maar wel 100 mark gegeven aaa dan eerste die bet woord Berichter had ingezoudeo dat e ter minder eigenaardig scbgnt dan Erkander De Igst van candidaten voor het adelborstexamen 9 gesloten £ lr hebben ach aangemeld 103 joagelingen eb wel 100 voor den zeedienst 70 voor de mariniers en 73 voor de cadettenschoo Daaronder zgn 56 jongelingen die zich hfliUwQ aangemeld zoowel voor het examen voor den zeedienst als voor dat voor mariniers en voor de c dötteo chool 67 die iioh hebben opgageveo voor de examens voor den zeedienst eo Tosr de mariniers 1 f oor de examens voer deu zeedienst eo oor de cadet te nachool en 2 voor de examens voor de mariniers en de cadetteoichool Donderdag 17 Juni a s vangt het geneesknnclig onderzoek naar de geschiktheid voor deu dienst aan B j beschikking van den minister van binaenlandache zaken ia bepaald dat het schrifte gk gedeelte van het examen ter verkrigging def akte v n bekwaamheid ats boofdoodsrwöfior of hoofdonderwgzeres voor bet jaar 189 sal plaats hebben op 30 Jnni dat de mundelinge examens zollen aanvangen op 21 Jnli en dat de commiAsieo met bet afnemen dezer examens belast znllen zitting bonden te Breda Arnhem sGravenhage Amsterdam Zwolle en Groningen Vrgdag voar het eerat had bet tentoonstellingsbestonr te Dordrecht de poorten van bet terrein opengezet wagenwgd om de pers te ontvangen Poorten indien ten minste een dabbele denr in een wil planken beiaing net dien naftm mag preken Als de tentoonstellibg geopend io verdwgnt die heining en wordt de entree gevormd door een mooamentaal hek waaraan na nog drnk gewerkt wordt Zooals men nit de gemeenteraadsveralagen weet ia de ingang een onderwerp van warme debatten geweest in die achtbare vergadering Het slot van de zaak was dat de toegangsweg aan Vak en Knoat blgft en dientengevolge zgn de laelgke aanplakborden die de eigenaar van de aangrenzende woningen er bad laten plaatsen verdwenen Het terrein levert van den ingang geaien een aardig gezicht op De bezoekers mogen De oude Itupert werd als bij haar aanzag onwillekeurig teruggeroerd naar do eerste dagen harer jeugd zoo jong zoo teer zoo kinderlijk b na was haar gelaat geworden Haar stem had het zaokt klagende herkregen waarmee zy als kind haar kleine ongelukken beweende en hel hort van baar toegevenden vader brak Gedurende al die dagen van angstige spanning zot Clara als een trouwe waakster bij de sterven ssponde want dat Elisabeth sterrende was daaraar tw fetde aiemaod Het jonge meisje met haar stillen kalmon geest moest da wanhoop der beide mannen beteugelen zg moest hun moed inspreken hen berispen als zig al te heftig waren in het uiten van bun smart en die twee fiere mensohen met hun nie en bon kracht bukten gedwee voor de maoht ran het teere kind tot wie zg opzagen als tot een verhevener geest en een reddende engel Doch Clara scheen zichzelve nauwelijks bewust van bare lo zij was te zeer met Elisabotb vervuld en met het naderend einde om aan iets anders te denken Zjj en Joseph hielden het hoofd omhoog ia den storm die de anderen bad neergeworpen Elisabeth betoonde een bijzondere mate van gehechtheid voor die beldeo en Joseph was ds eonige geweest dien zg herkend had toen hij de eerste maal voor haar ziekbed was getreden Zg had eensklaps lijne hand gegrepen en uitgeroepen rNiet naar Joiepfa gij komt mij holen voor de groote reis met Bscobart en Gorgoni F O Carliaa uw stem is heerlgk dooh gij zult uw roem overleven maar zie ik sterf te midden van mgn luister Hierop sofaeen zg zich te verhoovasrdigen alsof de arme bensvsMs geeat gevoelde dtt het sehoan wu dankbaar zgn dat het Dortsoha gemeenisbesinar zoo heel veel heeft gedaan om boQwlastigeG te bewegen tot vestiging in bet Oranjepark eo dat die pogingen zoo weinig succes hebben gehad Want door die laatste oorsaak bleef er ruimte genoeg beschikbaar en dank xg de eerste vindt men er aangename scbadow en wat groen dat zioh aardig afteekent tegen de kleurige gebonwen Bet hooldgebonw in den vorm van een balven cirkel geboawdi maakt een goeden ïndrak Het beeft drie fronten twee aan devlengelsan een in bet midden Voor het middelste springt een restaaratie ala een voornitgeaohoven post naar voren coodat aan weerszgden daarvan plekjes open blgven voor zltjei ia da op D lucht Langs de geheele frontlgn slingert sich eenopen wandelgalerg met winkels Aan de beidevleugels zgn de bureaa s van het bestan Inhet midden ligt de zaal voor concerten tgdeIgke exposities e d die van de beide helftenvan bet hoofdgebonw door een roadomloopendenbrandgang geacheiden ia Ia dea linkervleagel vaa het faoofdgaboQV is het nog een chaos van belang Bjj den ingaog is men bezig etalages le makan voor de cbl lectieve inzending van den Boekhandel die do geheele breedteiyde beslaat Allerlei groot gevaarten sommige nog niet ontpakt andere reeds open en bloot staan sobois en sohaef door elkaar Werfcliidaa loopea heen ea wedar jm hier eea lat daar een pUok ginds ir Éaal te slaan en ieder oogenbUk loopt min gevaar den haU te breken of io een ipgk r te trappen la den anderen vleagel heerieht al mair orde Daar is de afdeeUng Scheepvaart on Visacherg opgesteld dia de grootst helft ervan in beslag naemt Hat een wan verkwikking dat men bier iets anden liet dan soheepimodellsn en ontwerpen In het midden wordtn bassins gemaakt voor da béng n hariogvisscherg die er door miniatnnr loggers lal worden oitgeoefend De reederg Fop Smit h ft aan een der wanden haar eigen ootwikkelingigeachiedenis in beeld gebracht door middel vsn de opeenvolgeode reclame platea die xy nitgaf De eerste is eea groezelige litbogiafie vaa eea barer oadste booten en de platen van Jacob Maria en Kengnenbnrg bef iaiten do rg Ia detaa vleagel zga ook nog andere diagen geëxpoaeerd naar de afdeeliog Visacherg a Scbeepvusrt stelt ze voorloopig nog alle in de scbadow Alleraardigst is hst bo de smalle vgvertjei het terrein aankleeden Langs het hoofdgeboaw loopt er een dat door de beide toegangen van de galerg overbr d wordt en waar zich bet te sterven op het toppunt van den roem beter dan de zon van zgu luister te zien ondergaan in nachtelgk donker In een van die visioenen tusaohen waken ea droomen zag zij baar eigen begrafenis de kist met bloemen bedekt een talrgke sobaar da Igkhaar volgend naar het graf Zg hoorde ds naargeestige tonen eener treurmarsofa ea weenend vroeg zg aan een der toeaofaouwers wie daar begraven werd yDat is Elisabeth Rupert de groote zangeres die reeds dood was voor de wereld eer zg stierf Het verwonderde Elisabeth dat zg er bgstond en toezag torwgl ze toch wist dat zg zelve onder al dte bloemen lag en naar h t kerkhof werd gedragen Maar bet was niet aldus over haar besloten Na bange weken waarin de koorts met verrassende snelheid steeg en daalde nam de ziekte oen guastiger wending en hegonnea zioh bg de kranke enkele heldere oogenblikken te openbaren waarin zij de omstanders herkende en naar den aard harer ongesteldheid ondervroeg Zg begreep niet boe zfj zoo zwak was geworden dat zg niet eens de kracht bad zicb zonder hulp in bed om te keeren en het wwonderde haar dat als zij sprak haar stem haar tegenklonk als op verren afstand maar dat haar geest van de grenzen der eeuwigheid Isngeamerhaud naar dit leven wederkeerde daarvan bad zg niet het minste deokbeuld De grieven die bestaan hadden vuur baar aiekte schenen te zgn uitgewischt en als zg baar nu en dan voor den geest traden bodden zij niet meer dien seherpeo prikkel van voorheen