Goudsche Courant, dinsdag 1 juni 1897

Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei THd van Greenwicli OOÜiri HOTTÏKDAM 6 80 7 86 8 1S 8 36 9 80 S7 9 64 10 11 11 18 ll U U IJ 18 86 1 84 8 42 3 67 4 68 4 6B 6 SS 6 61 14 7 81 7 58 8 85 8 61 87 in 9 40 9 4710 18 10 80 11 89 1 86 8 8 40 9 88 7 50 6 36 1 8 4 4 15 5 10 OTTBHDA M o O ü D A 11 85 11 50 18 87 1 44 1 64 r 8 01 8 08 11 64 19 03 18 47 9 14 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 GOUDA DEN BiAO Itouda KeveDhuizaDMoerkapelle Zoetermeer Ze waard Voorburg s Hage a 7 8U 8 80 9 17 9 94 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 96 6 64 6 11 7 84 7 49 ZU 7 48 8 48 18 40 i 8 01 E Z 7 68 8 61 18 61 8 19 V 8 07 9 03 1 06 I 6 98 sH S 18 9 08 9 46 9 E4 10 4411 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 99 6 89 8 04 8 81 e O UDA VJ TSEOHT loada 6 80 6 87 7 66 8 91 9 07 10 1 10 61 18 00 18 68 9 90 Oodew 6 46 8 64 11 14 9 87 Weerden 6 68 7 3 8 18 11 99 8 46 UbMht 8 18 7 88 8 98 9 0 9 8 10 6111 46 18 89 1 96 3 08 5 66 DEN H A A 0 Hage S 46 7 20 7 43 8 8S 9 46 10 1111 87 18 881 85 8 44 3 40 4 06 4 38 6 80 6 18 7 18 7 65 9 88 lO oC Voorb 6 69 10 17 1 41 i 4 89 8 18 9 84 Z Zegw6 6 10 88 1 65 4 68 8 80 9 48 Zev M 6 17 10 48 8 08 5 0 6 89 9 69 Onnda 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 83 6 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 38 D T R E O H T O O D D A Jtreehl 8 88 7 45 8 49 9 8010 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 6 85 8 66 7 66 07 10 09 Woerden 6 53 8 08 10 88 11 66 4 16 7 18 g 88 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 9 36 i 88 8 64 9 64 10 8 11 10 06 10 15 10 87 9 89 10 39 U 6 11 44 8 17 4 86 8 05 6 66 8 86 10 17 lO Si 7 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 3 60 6 08 t 4 7 8 1 6 11 19 11 18 Gouda 7 99 8 27 9 91 9 68 10 6 11 1 18 11 1 89 8 46 4 87 6 90 6 07 7 898 88 9 4 10 84 11 10 6 O D D A A HBTEBDAH 9 48 10 67 18 10 4 U I 10 10 l t U8 6 16 AMSTEBDA H 8 O U D A7 10 8 16 0i 10 41 9 61 8 46 4 46 1 18 7 46 4I 1 14 1 14 10 01 11 11 IMI l ll 4 41 M 1 41 M lUt 10 17 10 811 11 41 geboHW en de unplftntingon in weerspiegeleo Reobt tegenorer bet hoofdf eboQw ü eeo groot Teld waarop in het midden de mnziek tempel etaat en laogs de padon kiosken Een gedeelte daarTao wordt met bloemperken aaogelegd en is bestemd voor wedstrijden in bet aanleggen tan bloerarakken In bet midden is een gemetseld bassin met een TyTer Oad Dordt ligt heel aan de achterzyde ran bat terreio Nabg de poort ia bet geboaw Tan de Maatschnppy Nederland met allerlei dingen die betrekking hebben op landbonw en veeteelt een melkery kaaamakery etalagèi van kanstmeBtatoffen hulpmiddelen bg het laodboDWonderwQB Tergelgkende bemeatingsproeren beideontginning op kleine schaal etc De Riedyekfcbe Poort die den ingang tot Ond Dordt vormt ia een indrukwekkend f ebonw en bet oude materiaal is er roortreffeiyk aan nagebootst Lioks in de poort is het bureau Toor do pers recht de zetel tan het hoofd beatnor Naast de poort is de drakkerg van de Nien Mere het oad HollaDdsche conraotje Uit de poort komeade orerziet men OudDordrecht bgna geheel Links het grachtje mes allerlei onde gebouwtjes uit Terscbillende tgden waaronder één met een gebeeldhouwde fries Tol figareo Daarnaast het hnia met de luifel met zgn mooi interieur op de Nienwbrng het huis Samson waar Coyp het rak van grof en fijnscbilder heeft uitgeoefetid en liet monumentale Cruysenborgh waarin no de bodega vnn Hpogendgk gevestigd is De Eloveoiersdoelen is vader Voodel aou in zgn graf lachen All hg het wist een bierhuis geworden en in den Schiettoren is een oude uurwerkmak erg Id het stadhuis is man drnk in de weer met het plaatsen en schikken van de kanstschatien die daar onderdak worden gebracht Zooals men reeds weet wordt hier de afdeeliag Onde Ngferheid en Knnst gehaisrest De verzameling bevat tal van uitnemende kunstwerken en een grooten overvloed van historische merk waardighedeu Voer de opening die a b Donderdag plaats heeft en waarbg een paar leden ftn den ministerraad verwacht worden valt er nog heel wat te doen eer alles gereed is Zaterdag heeft zich te Pargs bg de politie een joogmensch nanqenaeld zeggende zgn patroon e n kol en ban de laar vermoord te hebben De commissaris begaf zich roet hem oasr de rue Gbaptal No 31 waar men de zestigjarige vroDW van den koopman kalm met een neef in gesprek vond Myn man slaapt zeide zg Maar toen de denr van de slaapkamer open gemaakt was vond men in het bed hft growelgk verminkte Igk vaji den oodeu man Oe moordenaar had hem verslagen daarna eveb tgn handen gewaiseheu en was toen onmïddelgk naar den commissaris geloopen Niet ait roQÜost dos bad bg gehandeld er was trouwens ntet gestolen Hg wilde zich wreken zeide hg en was big dat hg bet nu gedaan had Wreken waarover Dat weet totnogtoe niemand want de mdn werkte als knecht ichijnbaAr in harmonie met het echtpaar Krankaionig is bg l Igkbaar niet Een der wreedste gebruiken van de Taohuktscheo eeo wilde etam aan de Ueriogstraat is de zelfmoord bekend onder den naamiKamitok c 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 Qeuda Moordreoht Nieuwerkerk w ClapeUe Botterdam 7 Rotterdam OapeUe Nieuwerkerk Moordreoht Oonda 8 48 8 40 9 68 9 C6 6 58 i 08 8 11 8 19 8 86 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 ami M pi SdaaG 8l 8 1 JI De reiziger Henry de Windt vertelt hieromtrent de volgende bg zon der beden QewoonIgk wordt deze zelfmoord uitgevoerd door de bloedverwanteu van onde gebrekkige mannen nooit vronwen welke daartoe hon verlangen kenbaar maken De drgfveer tot deze misdaad is gewoonlgk bet K loof in het leven hiernamaals dat Bomtgds tot hevige dweepxncbt ontaardt door het verlangen om des te spoediger de gest r en bloedverwanten weder te zien Do zielen der afgestorven Tschuktschen worden als beschermengelen der familie vereerd Om bannen doodea en den boozeo geesten te behagen o£feren deze wilden bun eigen leveo vooral bg het heerschen van epidemieën en in tgden van nood De Tacbnktich die besloten is van het leven afstand te doen geeft aao een zgner naaste bloedverwanten zgn besluit te kennen en nadat alle pogiugen om hem van zgn besloit terug te brengen vruchteloos zgn gebleven wordt een aanvang gemaakt met de voorbereiding tot den dood De familieledeu en buurlieden komen allnn bg eikaar lo hoone tegenwoordig beid trekt bet vrgwillige tachtoffer zich uieuwe kleeren aan eo gaat in eeo hoek dpr hot zitten Het voorwerp om hem te dooden is in handen van bet naaste familielid Het i Kewoontyk eeo spee ee i mes of eeu strop Wennchb bg met bek mes ter dood gebracht te worden den houden twee zguer familieleden hem de handen vaat terwgl een derde hem een scherp mes op de keel houdt eo hem dit dan in de richting van het bart door bet lichaam iteekt Wanneer bg echter doorstokeo weoscht te worden wordt hem door eene opening in den wand een speer toegoreikt en terwyi hg dezen op bet hart richt geeft bg een teeken om hem te doorsteken Wil bij liever geworgd worden zooals de Windt een geval bywoonde dan slasu twee zyoer bloedverwanten hem een strik om den bals gewoonlgk uit walroshnid vervaardigd en trekken dezen aan totdat het slachtoffer verworgd ia de toescnouwers zitten er in een kring omneen De Igkeo worden dan naar eene daartoe bestemde plaats gebracht en daar tentoongesteld of verbrand Men meldt nit Amsterdam Zaterdagavond laat was er een groote toeloop van volk voor een perceel aan den Singel waar tgdens de afwezigheid der familie eeu inbraak gepleegd zon zgn Er was door jonf ens aangebeld die het dienstmeisje eeo geweldigen schrik op het Igf joegen door de mededeeling dat zg mannen op bet dak hadden gezien die waarschgnlgk door eeo zolderlaik naar biooen waren gegaan Het dienstmeisje viel van haar zelve en er werd politie gebaald De inspectie der agenten die over de daken zwierven hield de belangstelling van het publiek op straat gaande Er werd echter niets gevonden dat aan een inbraak kon doen deokeo tater toen de familie uit den obouwhurg wa thuis gtkomen werd opnieow eeu onderzoek ingesteld er werd echter niets vermist soodat men ie gaan gelooveo dat het ganacbe misbaar slechts te wgten was aan een ontjeoorloofde grap der jongens die de dienstmeid in zwgm hadden laten vallen Kanonnen gestolen I Deser dagen miste men in het Fort Cliulon aou den Hodsoniivier i N Amerika gf bronzen kaoonoen die buit gemaakt 2 1 in de oorlogen met Engeland Mexico eo de Ziiidelgke staten eo daarom ali kostbare xegeteekeneo bewaard werden Na onderzoek is gebleken dat een dievenbende ze in een bootje had ontvoerd en voor oud metaal verkocht Ofschoon soldaten dag en nacht bet fort bewaken en den dieven een zekeren dood gewacht zou hebben indien zy betrapt waren hadden deze toch de stoutmoedigheid dezen zeldzameo diefstal ten uitvoer Ie brengen Het Hbtad meldt dat reeds in Januari het thans veracheneo wetsontwerp tot nadere regelïoK der onderlgke machc bij den Raad vhd State is aanhangig gemaakt Dib hooge college heeft aao de voorgedragen regeling blgkbaar groote zorg besteed want bet outvrerp is er ongeveer drie mannilen in onderzoek geweest alvorens het bij het departement van justitie terugkwam ll U 18 18 11 88 11 86 11 42 1 61 18 89 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 8 68 10 1 10 99 10 88 10 48 10 49 5 90 7 61 8 88 l il U ll Een versahrikkelgk ongeluk heeft Zaterdagochtend onder Den Bosch plaats gehad Drie personen genaamd A de Wert Van Hezik en Van Alem allen uit Hedel waren in dienst van den aannemer A Jansen te Hedel bezig bet kleine bruggetje in het Ortbensche veld te teren toen de sneltrein uit Utrecht die circa 9 uur te Deo Bo ch moet arriveeren en welke trein door hen niet schgnt te zijn op gemerkt twae der drie overreed waardoor zg onmiddellgk een Igk wareo Hunne lichamen werden vreesciyk verminkt De derde is ten gronde geslagen tlocb heeft geen letsel hoegenaamd bekomen De overledenen zgn De Wert en Van Hezik de eerste een bejaard man van wege de Ex ploitatieM aatsc ba pp g reeds gepensioneerd die van zgn Jndigen tyd oog gebraik maakte om e m ceut te verdienen d tweede en joogmensch van 21 jaren beiden oppassende perBon n Ter plaatse van de ramp m akt d spoorweg een vrg sterke bocht daardoor is het te verklaren dat de trein de werklieden verrast beeft Nb Voor eenige weken vertrokken van Heereoveen per spoor naar Amerika J J Klooster en echtgenoote afkomstig van Donkerbroew met 12 kinderen waarvan de oudste 16 jaar was Uit eeo ontvongen brief van Klooster blijkt dat dit talrgk gezin by aankomst te New York zeer de aaudaeht trok zoodat eenige beeren van t Gouvernement nadat het gezin in Castle Garden goedgekeurd was het echtpaar mat de 12 kinderen lieten pbotographeereu welke Kroep penige dagen daarna in Amerikaanache bladen verscheen Het boofdbestuor der Vereeniging tot bescherming van Dieren vro onlangs aan de leden in Zuid Holland gelden nm aan de houders van trekhondeo die behoorlgk voor die dieren zorg dragen eo de bepalingen van het nieuwe reglement beboDrtgk naleven te kunnen beloonen De uitstag was dat het in ataat is gesteld voorloopig voor den tgd van drie jaren op bescheiden schaal in een deel der provincie beloooingen voor dat doel uit te loven Te Levangar aan de Drootjbem fjord heeft Dinsdag een vreeselgke brand gewoed Hg begon des ochtends ten 5 uur er was geen blusschen aan Woensdagavond ongeveer halftien was de brand uitgewoed maar viervgfden fBu liet plaatsje zgn verwoest Alle inwoners zgn zonder dak want de gespaard gebleven huizeo zgn onbewoonbaar door waterschade Uit Droutjhem zgu tentenen provisie gezonden De vrouwen verdringen de mannen steeds meer nit de betrekkingen Nu treden in Berlijn vroQweu op als schilderessen Niet als fijnschilderessen neea als huiaachilderesaen eo varfaters van buitenwerk enz Men kan ze in de strateu van Duitichland s hoofdstad reeds in volle werking rien Zg dragen als de mannen eeo linnen kiel en op hun boofd eeo muts Heet elegant zien zg er niet nit maar bewonderenswaardig is de zekerheid en behendigheid waarmee de jonge handwerksters zich bewegen op de ladders en de steiKers De moesten barer h bben ziob in bon leertgd duchtig geoefend in de ffjrninnstiek ten einde ich vlog in de ongewone houding te kunnen bewegen Over de bekwaamheid dezer vronwenschilders sprekeo de lui van bet vak zich zeer pryzend ait Vooral haar schoonbe dszin moet booger dan die der mannen sijn ontwikkeld Zg krggen faetze fde loon als de scfaildersgezelleo Te Chicago heeft men zich kostelgk geamuseerd naar aanleidioK van een duel dat in den omtrek van het Linooinpnrk tosscben kolonel Buck een oudofficier van het Zuidelgk leger gedurende den oorlog tusschen Noord en Zuid en den heer King een aanstaand advocaat beeft plaats gehad Deze beeren hadden op zekeren dag bg eeo bespreking der verdiensten van generaal Mac Dlellan zich zóó warm gemaakt dat een formeele vechtpartg er het gevolg van zou zgn geweest indien hun vrienden niet tusschenbeiden waren gekomen Allen wareo bet er echter over eens dat ie verband met de gewisüstde beleedigiogeo eeo ontmoeting onvermgdelgk was 4 65 5 08 6 0 6 16 6 86 9 60 5 40 3 4 1 6 10 4 10 4 40 60 4 57 5 04 6 10 8 09 Ognd 7 81 De voorbereidende maatregelen werden met den grootsten ernst en de grootitte geheim zinnigheid genomen Van wearskaoten waren getuigen benoemd de wapens revolvers met zorg gekozen eo elk der tegenstanders had aan zgn dokter verzocht hem te vergezellen Op den bepaalden dag bevonden de kampioenen zich met den noodigen aanfaaof op het terrein des gevecbts Terwgl de dokters hun valiezen opendt 0 en pluksel gereed maakten werden de revolvers door de getuigen geladen Daarna plaatste men de tcge o standers vgftlen pas van elkander en toen Iteiden de houding hadden aangenomen weerklonk het commando vaur c Kolonel Buck eo mr King wisselden daarop vgf schoten Tot hou greozelooze verbazing was echter geen van beiden geblesseerd zelfs de getuigen waren er zonder kleerfcheoren afgekomen Beide duellisten schenen opnieuw woorden te zullen krygen over bun onbegrgpelgke onkwetsbaarheid doch de getuigen kwamen toiacheobeiden en verklaarden dat aan de eer wtS voldaan zoodat de kampioenen niets beters wisten te doen dan elkander de hand te reiken Den volgenden dag evenwel vernam men tengevolge van een onbes cbeïdenhaid dat de getuigen bg het laden der revolvers patronen hadden gebruikt waarvan de kogela waren vervangen door knnstig gemodelleerde gommipropJBB Door eene onbekende oorzaak is Zaterdag brand ontstaan in de bouwmanswooiog van den heer J J van Dam in Ond Bodegrave gemeente Zwammerdam Hoewel spoedige hulp ter plaatse was mocht meo er niet in slagen de gebouwen te bewaren WonioR scbour eo hooiberg zgn totaal verbrand De gebouwen alsook de aanwezit e meubelen waren verzekerd P OSTEE IJBlsr LIJST vBD brieven geadresseerd Ma oebekfloden gednrende de ie belft der maaad Mei 1897 en terog te verkrijgen door tnssclisnkomst van bet postkantoor te Goadi Verbonden van ÖOUDA H de Jong Bergambacht H J Eaijpers Middelburg M van Dniven Keenwyk É de Knecht Rotterdam G van Hemert Rotterdam J Fransen Utrecht Wed de Broin Vlaardiogeo M v d Veer Rotterdam J van Leeuwen Rotterdam A J Naijeos Hall De DireQtenr van bet Postkantoor yORSTER BoltenlandsGh Overzicht Zoo oitgebreid mogelgk eu in alle bizonderheden wordt de laatste coononisatie van de beide heiligen door den Paos in persoon allerwege beschreveo doch de groote ceremonie beeft een hoogere beteekenis dan alleen de buitengewone pracht en staatsie dien daarbg heeft plaats gehad Het il immers sedert 1870 het jaar waariu Z H zgn weretdigke macht verloor slechts een enkele raaal geschied dat groote cevemoniSo in de beroemde St Pieterskerk door den Paut in persoon geleid werden Daarom wordt niet alleen de praal van d plechtigheid doch ook het feit zelf druk gecommentarieerd en vooral doer de pera in Frankrgk welk land na Italië begrgpelgkerwgze h t meedt belang stelt in de haadelinge van den Roomechen Opperpriester Zgn de tydeu veranderd vraagt de Mstin en bet blad antwoord zich zelf Mi sfbien En meu zou zich knnnen afvra gen of niet in de praal die aan dit feest ie van een soort van langzaam hernemen van Bome door bet pausdom Dat Leo XÏÏI op zoo schitterende wgze weer een begin heeft gemaakt met de oude gttwooQte dat de groots pontifex in de grootste pracht verschynt voor de menigte van Italianen en vreemdelingen die de oumetelyke ruimte van het basi tek vult is zonder twglel omdat bg voelt dat er eeu reactie in h et Italiaansche gemoed is waar te nemen en dat de idee die op de bres van de Porte 7 68 7 6 8 06 8 18 8 89 8 17 6 97 6 84 8 41 6 47 GOUDA 8 67 10 04 10 11 10 18 10 97 10 86 1 13 8 68 11 80 10 09 7 86 8 0 9 87 9 47 64 10 01 10 07 7 45 8 90 10 84 10 64 10 8 Fia ontataw is ledatt dien tgd maar terrein heeft verloren dan gewonnen Dat wil nu niet bepaald leggen dat zich een tegenomwenteling of zoo iets dergel ks voorbereidt Neen maar bet paosdom voelt dat het aan het winnen is meer door de fouten van zgn tegenstaudere dan door eigen bekwaamheid zooals het gewooulyk in d politiek gaat £ n het wil dat dit erkend worde aan den tgd en de omstandigheden overlatende om de rest te doen Hèt is evenwel mogelijk dat het oogenblik nadert dat ook de Katholieke partg in Italië het gepast acht te breken met de stelselmatige terughouding waarin sg zich gedorende loo langen tgd heeft opgeslo en gehouden en dat de Paos het wachtwoord na elettori ne eletti geen kiezers en geen gekozenen opbelt De erichten die ondanks de strenge censuur ia Griekenland uitgeoefend tot ons komen joen vermoeden dat de toestand in Atheoe ernstiger is dan men meende De regeering heeft strenge maatregelen moeten nemen om de orde in Athene te handhaven Uit de aanzieolykste burgers is een hurgarwacht ge vormd die de stad bewaakt De Griekscbe bevelhebbers in Larissa Volo Pbarsala en andere plaatsen hebben bg de nadering des vgaods de gevangenen in vrgbeid gesteld en deze hebben zich vereenigd tot benden dia stroopend en planderend het land doortrekken De minister van bionenlandBcbe zaken beeft verklaard krachtige maatregelen te inllen nemen om aso dien toestand eeo einde te maken Maar of by over de middelen beschikt om die belofte oit te voareu moet worden afgewacht In Athene heerscbt onrust eu verwarring Openlgk worden beacbuldigingen nifgesproken van verraad De een wgt den oogunstigeu uitslag van den strgd aao de Etfanike Hetairiac de ander aan het leger een derde aan den koning De regeering is TOoroemens een eoqaéte ka ie stellen De officieren kannen niet verdragen dat het leger beschuldigd wordt Zg z ggen dat het leger zgn plicht beeft gedaan doch dat gebrek aan bevelhebbers en aan goede organisatie ds oerzaak van alles is Kolonel Manos de bevelhebber der Griekscbe troepen in Ëpiras die gevankelgk te Athene is binnengebracht is uitgejouwd ea bgna geflteenigd door het volk De keuinklgke familie wordt met gefloit eo scheldwoorden begroet Ëeo ernstige anti dynastieke beweging wordt waargenomen £ okp e bladen gaau sells zoover koning George van verraad te beschuldigen Eo bet volk laat geen gelegenheid voorbggaan den Koning en zgn Huis te beleedigen De Morning Poste vwueemt uu nog dat de koning in zgn paleis ingesloten is Verschillende bladen betoogen dat de mogendheden besloten zijn zoo er in Athene ooineten uitbreken troepen aao wal te brengen om de orde te beratellen Over de vredeaonderhandalingeo valt weinig te zeggen De sNene freie Pressec ontvangt nit Athene het bericht De Griehsohe regeeriog heeft een uitvoerige nota gericht aan de mogendhedeo waarin zg d eiscbeo van Turkge punt voor pnntafwgst Het verlangen een oorlogsscbatting te befien ia ongerechtvaardigd omdat niet Griekenland maar Turkge den oorlog begonnen is £ en grensregeling is volkomen onnoodig daar door den oorlog bewezen is dat de Griekscbe stelliogea aan de grens in geen enkel opzicht beter zgn dan de Tnrksche Door de opheffing der capitulaties zonden de Griekscbe onderdanen in Turkge overgeleverd worden aan de willekeur der Porte En eiodelgk is de eieob om een uitleveringstractaat te sluiten met bet oog Ap de Turkscbe rechtspraak niet voor inwilliging vatbaar Zoo eenvoudig als de heer Ralli het zich voorstelt zal de vrede wel niet tot ataod kamen Trouwens Griekenlaod heeft zich Torplioht d voorwaarden aan te nemen dia door de mogendheden maf Turkge worden overeengekomen Eo daarbg is een schadeloosstelling au een rectificatie der breozea als vanzelf sprekend aangenomen De Qriekacbe regeering die arer good begrgpt dat sohadeloosstelling moet betaald worden rekent naar de Times verneemt op de halp van Eogeland Rusland en Fraukrgk om een leening te plaatsen De Dnitschera in het Oostanrgkiche Buis van Afgevaardigden hebben voorloopig den slag verloren maar de middelen die de tegenpartg beeft aangewend om hun verzet te brek n waren onrechtmatig en in strgd met bet reglement van het Buis Het gerncht dat dia middelen zouden worden gebroikt had zich vooraf al verspreid naar men zeide had de roobterzg afgesproken om het verzet te breken door verdraaiing van bet reglement ten einde Dinsdag te kunnen beginnen aan bat debat over het adraa van antwoord dat er tot alken priJB door moet komen Zoo is het inderdaad gebeurd Oe geschorste vergadering werd door Abrahamow cii heropend met de mededeeling dat hg eerst een voorstel van dr vod Peasler batraffeude het voorlezen van en renoeksehrilt tegan een elericaal onderwgsvoorste in stemming zou brengen Pessler stalde voor met gesloten briefjes te stemmen en een pauze van tien minuten opdat de voorzitter er beter over denken kont Abrabamowicz riep hem tot de orde Bet voorstel om schriftelgk te stemmen werd verworpen hetgeen nl eenige woeligheid veroorjaakte Na een tweede stemming over de vraag of het verzoekschrift voorgelezen zou worden of niet verklaarde de voorzitter dat hg nu aan de werkzaamheden wilde beginnen en het voorlezen van de verzoekschriften tot het einde van de vergadering aitstelde De afgevaardigde Gross noemde dit te recht een daad van willekeur aangezien det reglement uitdrukkelgk bepaalt dat de verzoekschriften in t begin van de vergadering moeten wordeo voorgelezen Hij stelde voor bet voorlezen van de verzoekschriften dadelgk voort te zetten en daarover dubbele boofdelgke stemming De voorzitter weigerde het voorstel in stemming te brengen waarop van links hevige protesten werden veroomeu s Middags om half drie gaf de voorzitter weer bet woord aan den DuitAcfaeu liberaal Schücker over het ontwerp aangaande de leges eu legistratierechten Maar zoodra Schflcker zijo nsond opendeed herbaalde zich bet heideosche leven van onlangs men schreenwde sloeg met de deksels van de lessenaars trappelde met de voeten trommelde met de vnisten en droog de stenografen weg om ze te verhinderen de redevoering van Scbiickor op te teekeneo Ministerpresident Badeui verliet onderwgl de zaal eu kreeg het kruis aofateroa Na een uur nam de Joog Tajech Kramarsj het voorzitterschap over Bg verklaarde dat bg het ervoor zou houden dat Schücker van het woord afzag als hg van zijn geestverwan ten geen stilte kon krggen en hem dos het woord zon ontnemen Hoewel Schücker niet ao het woord afzag en de linkerzij hevig protesteerde ontnam Kramarej den Doitscber bet woord en gaf het aai den Jong Tsjech Pacak Donderend gebrul Pacak sprak een kwartier lang zonderdat iemand er een woord van verstond eeu Pool volgde hem op eo stelde voor het debat te sluiten hetgeen aangenomen werd Op die manier werd de legeswet oor de eirste maal gelezen De hevige tooueelen duurden voort tot a avonds half negen en het laatste was het ergste Bg boofdelgke stemming was met itl stemn en besloten de vergadering te sluiten zander de verzoekschriften te bebaodeleo Dr V Pessler riep Er zitten d is bonderdeeo en zeventig schoften in het Hais Dat was zeker bnitengewoon onparlemr ntair uitge drukt en ook oubillgk omdat men niet alle afgevaardigden van de rechterzij in dezelfde mate als aan de beide onderroirzitters de slinksche maoier kon verwgteo waarop deze mei ongehoorde verkrachting van het regiemet kwade trouw zelfs hun wil hadden door gezet Msar men kan zich voorstellen dat iemand zoo n uitdrukking ontsnapt Tien afgevaardigden van de rechterzg verklaarden zich later bereid om met v Pessler te duelleereo De Jong Tsjech Urdzjal is door de vergadering van de meerderheid als eerste aangewezen eu heeft v Pessler zgn getuigen gezonden Ds Duitscher heeft de uitdaging tot een duel op de sabel aangenomen De laren doen aan de Oferzgde van het Kanaal weer van zich spreken lu het Iisgerbois door het ter sprake brongen van qaaesties buiten de orde en voorts door hun besluiten om zich by de aanataaode jubileums feestviering te onthouden Men herinnert zich het besluit van den Gemeenteraad van Dublin Met alle respect voor de koningin zelve hadden de leren zooveel over de gevolgde goovernementeele gedragslgn te klagen dat ze voor feestvieren allerminst aanleiding vonden En nu heeft de lersche parlementaire partg een vergadering gehouden waarin een motie werd aangenomen opsommende de grieven van Ierland eu healoten niet deel t nemen aan d feesten ter viering van de zestigjarige regeering vau koningin Victoria t Waa bg bet debat over de begrooting van uitgaven dat John Redmond in het Lagere bais tot de orde werd geroepen omdat hjj ds betrekkingen tusschen Engeland en Ierland besprekende punten aanroerde die buiten de orde waren Hg weigerde intosscben zich aan het besluit van den president te onderwerpen zette zijn redevoering voort en toen werd met 238 tegen 52 stemmen de schorsing over hem □ itgeap roken adelük stonden twee geestverwanten klaar om voort te gaan waar Redmond was blijven steken t Waren de heeren Clancjr en William Redmond Zg kregen bevel de zitting te verlaten maar weigerden en warden daarop door den Sergeant at arms naar buiteu geleid Om dezelfde reden word ook den heer Fieid gelast de zaal te verlaten Hg evenwel ondM wierp zich aan dit besluit met het doet naar hg zeide m dnor deze bonding te kunnen blgven protesteeren tegen de onrechtvaardige behandeling Ierland in financieale aangelegenheden aangedaan Ontvang en de NOrVEADTÉS in PARA80LS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiw eg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkrs 887 98 29 MEI I Vrkrs 86V n U 63 81 s 62 97 Vs W 108 68 67 201 20 106 96 ♦ 1 100 9t 45 644 936 1001 60 100 200 lts S l Zai sNB Cert Ned W S 2 S s dito dito dito 3 987 dito dito dito 3 98 iHoOTis Oul Geudl 188188 4 104 iTiUa Inschrijving 1868 81 5 86 OosTBKB Obl in papier 1868 6 86 diti in zilver 1868 6 86 PoBTDQlL Obl mot coupon 3 dito ticket 8 RoSLiND Obl Binnenl 1894 4 dito GecoQS 1S80 4 d to bii Both 1889 4 dito bjj Hope 1838 90 4 ditoiugaud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPABJa Perp t schuld 1881 4 TcaillJ Qepr Clov leen 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie nisK serie C ZuiD Ara Bip v ohl 1892 B Manco Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4onbep 1881 Amsteedam OliHiratien 1895 3 BoTTEEDAH Sird leen 1894 8 Ned N Afr Usmlelsv asnd Arendsh Tab Mij Oerlifioalen DaliMaatfchappij dito Am Hvpothoekb psndbr 4 Cult Mij Ier Voretenl n nd s ör Hypolheekb panilbr 3 Ifederlamleebe bank sand Ned Han lelmastBoh dito N W k Pao Hyp b p ndl r 5 iO Bf tt Hypotlieoltb pandbr 3 9 rtr llypitl ookb dito S i j 97 8 OoSTENU Oo l Hong bank aind 136 Eusi llypitboekbnnk pandb 4Vi Vs AMSaiKA Equ t hypotb psndb 5 74 232 100 64 66 149 88 76 101 99 1601 13 10 100 43 102f 11 13 103 70 64 5 Maiw L G Pr I ei oert 6 24 4 NlD Holl U apooriv Mij aanj 109 M j tot Eipl T St Spw aanil I 101 Ned lod Spoorwegtn aand i 207 Ned Zn d Afr 8pm sand 6 dito dito dito 11 dito S I TALIE Snoorwl 1887 89 k EoV S Zaid Ital i pnrmig A H obl 8 PoUK Warsobau Weeuoo aand 4 BcsL Gr Ru Spw Mij obl 4 Bsttischo dito aand FsStowa dito aand B Iwsng Dombr dito aaud 5 Knrsk b Azov jp ksp obl 4 dito dito oblig 4 80 47 200 106 AHtaiKA Cent atad Bollordam aan 3 1067 BEloib Stad Ant erpon ISi 81 108Va Stad Itrussel 1886 2 i 103 HoNO Tboia Begullr ieaellsoh t lH i GosTENE Stastsli ening 1860 i lii i K K Ooit B Cr 1880 8 SriSJE Stad Madrid 3 IS68 SBB Ver Bet Hvp Sp bl oert 32 110 82 354 Staats loterij 5e K ssse Trekking vsn Maandag 31 Mei No 5889 ISOOO No 1430 6133 9797 18059 eo 16090 ieder ƒ 1000 No 17248 en 20263 ieder 400 No 6S91 10948 en 19689 ieder 200 No 214 2731 2t69 3680 4740 7360 11654 17647 eu 19090 ieder 100 Prijzen vso 70 178 3147 4 B9 7480 9974 12682 151B0 18399 215 3166 44S8 7615 0067 12726 15164 18402 356 3236 4503 7646 10121 1287S 15201 18468 503 8228 4623 7668 10127 lt 30 15211 18B46 617 3407 4i4i 7611 10332 129 13 15494 185BO 568 8422 45B6 77B0 1035 13072 IbBOl 186 3 690 3464 4589 7767 10396 13094 15628 18788 933 8469 4602 7889 10419 18141 1676 18S70 1012 3496 4686 7989 1042B 13821 16939 18t27 1106 3498 476 8040 10570 13224 16167 18968 1106 3515 4903 8061 1078 13240 16261 190 3 1196 3607 4961 £ 113 10844 1H2S6 16314 19067 1466 3426 6003 8171 10997 18829 16376 19093 1493 8782 6062 8199 11003 13349 16494 1U180 1639 3783 6078 8236 11014 13437 16500 19278 1738 8835 55 1 8841 11034 13631 18698 19644 1766 3470 6620 1261 11026 13I8S 16769 19739 1802 3986 6659 8256 11148 13692 16808 r i774 9078 4086 5686 8427 11381 13815 16829 19837 2187 4151 6713 8482 11363 18668 16971 19857 9145 4161 6836 8673 11615 13726 16920 19940 2168 4162 6931 8587 11401 137S5 17196 19948 8808 4169 6016 8606 11420 lS8t 17207 19988 891 11683 8 9I 11780 9068 12106 907 12124 9804 12196 9361 12316 9370 124n2 506 12468 9604 12650 9638 12630 9766 18666 24t0 4176 2496 4846 2B06 4266 2514 4267 2574 4269 9579 4273 9600 4277 9637 4826 270 4383 2873 4411 2890 4483 6096 6209 6221 6312 591 820 6907 7014 7077 7186 7193 14007 14261 14303 14398 14657 14696 148 3 14676 14902 14965 16047 17468 11076 17647 20162 17613 20186 17681 20393 17719 20B64 17884 20665 17918 2067 17 28 20897 17948 209 9 17990 809 7 18294 20281 ADVERTENTIEN STA LHOUDER IJ De oodergeteekende biyft zyne STALHOUDERIJ beleefd uabeTelen voor de levering van netta LiJE EN mmm by Bagrafenisplscbtigheden zoowel binuea als baiten de sUd I i BOTH Omntbusdiengt aouda Sehoonhoven tegenover het Station Telephoonnummer 27 Prijstrekking 10 JUNI 500 000 Maik als hoofdprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Goldrerlotiiig die door de Hoogö Regeariiig ran U mburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran sieohts weinige maanden in 7 ferlotingon van 118 000 loten fi9 180 pr sen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beslissing zullen komen dsaron der syn kapitale prezen van eventueel 600 000 Mark bt uitoemeodlieid eohter 1 priji HM 300 000 2 prezen a M 20 000 1 prijs a M 200 000 26 prezen a M 10 000 1 prqi èM 100 000 66 prqien a M 5 000 2prgzenïM 76 000 106 prgzen i M 3 000 1 prijf H M 70 000 906 pryzen a M 2 000 1 prijs HM 66 000 812 prijzen ü M 1 000 1 prijs HM 60 000 1518 prtjzeu üM 400 Ipr s ÜM 56 000 3 53prgz aM 166 8prijzea ilH 50 000 19490 pr it M 800 800 1 prijs kM 40 000 184 104 100 73 46J Ipriji bM 50 000 21 Da aanstaands eerste pr strekkiug dezer groote door den Staat gewaarborgde leidverloting is van ambtswsgo bepaald plaats te hebben op den 10 JVNI e k en kost bierroor 1 geheel orig lot sleobU Marie 6 of S 60 l half u K M 0 1 76 1 kwart 1 b 90 tegen inzending an bet bedrag per postwissel of tegen rembours Allo commisaiea worden onmiddellijk met de grootste zorgruldigboid uitgevourd en ieder speler outraugt van ons de met het wapen van den Staat roorziena Ürigineele Loten lolf in huDilen Bij iednra bestelling wordt bet vereisobta ofliaieete plan waaruit de verdeehng der prijzen op de Tersohiilende klassen als ook de betreffende inleggeldeu te vcroemeu is grulis bijgoToegil en zonden wij aan onee Beguostigers onaangerraagd na elke trekking de oEcieele lijsten De uitbetaling der prijzen pescbiedl steeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toeisending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootore plaateen van Nederiand bewerkstelligd worden Ons debiet ia sleede door het geluk beguastigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgena ollioieele bewijzen de eerste Hoofdpryzen rorkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men galievo derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANJV SIMON Bankiers ea Geldwisaelaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot biortoe gesobonkea en daar wij bij g het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor bot rervütg bemoeid zijn door eoa stipte en reeele bedieoiag de tevredenheid v n onze gHorde Begunstigera te verwerven minlek en Polikliniek voor OBSTKTHME m Spreekuren dagelyks van 12 2 n Oratis Spreekuren Maandag Woemdag en Vriidag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A KYL Qtüfhtr IHniittur