Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1897

No 7286 Woensdag 2 Juni J897 36ste Jaargang fiOüMHE COURAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geachiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdag en Db prijs per drie maanden ia 1J36 franco per post ƒ 1 70 Aizonderl ke Nommers VIJF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Naar wg veroemeD heeft de commiaBie ter versiering van de Turfmarkt bg het bezoek van H B M M onze geëerbiedigde Koniogin in bare eindvergaderiog na het goedkeu ilsB Aftnr Aan nAnninnmoaaiar inamliAnrin van nen ren rekening besloten in bare eindvergaderiog na bet goedkeO der door den penoiogmeeiter ingediende ling besloten het batig saldo van f 7 29 staan ten be tige inatelling I WINKELHUIS lieM met TVIN te hoor geTraagd op goeden stand Brieven met opgaaf van localiteit en hnnr worden franco ingewacht bnrean van dit blad onder No 2433 BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche Staalhi udende uina Laroche i de meest krachtige en versterkende KINAWIJS Aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche Qeneeeheeren Verkrjgbaar in flesechen a l QO en 1 00 GI6ARETTEN TEGEN iSTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretteo geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etni 80 en 50 Cents S almiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Htett en VerkouAlield oplossend en veraachteDd Prps per fleeohje 20 Cent KaiEpauBK HoLK HoSeveranciers Depot te Gouda bj den Heer A H TEBPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers e Drogisten verkrBgbaar Wat u t bMta Bbeonuttiok iawTQTin togen Jtcht LsnlenpijiieD kortom Hfgl limtkettwllll ii tswatoitegro yff aoit 4w iteede b M knisgum Iduri Ieri AnkerPaiii Expeller 1 FlÜs 60 seat 76 out u fl3t de SMsk Tsozkandan la de meeste Apotheken tn bq AJiWiikter O t BettmtoM Te GOUDA b A WOLFF Markt AU4ken DE lAAT en VAN SON apetheker Markt DIJKGRAAF en HEÉMEADBN van den Potder tBibOBitiEmnMMij by Jouda lollen den 5 JUNI 1897 des voormiddags ten elf ure by enkele inschrHving AANBESTEDEN ia twee ttttonderiijke perceelen 1 de Onderhoudswerken van den Polder met de daarbij behoorende vernieuwingen 2 De Herstellingen aan de Waterkeeringen langs de rivier de Gouwe Jaag padszijde De bestekken zgn ter image van des morgens tien ure tot des namiddags vyf ure in het Koffiehuis Dit RouBii te Gouda Don 5 Juni v n moeten des morgens voor tien ure de biljetten vrachtvrö ingeleverd zyn Inlichtingen worden gegeven door den Architect L BURGERSDIJK te Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEU Ghemisob Wtssofaerij VIN II OPi E MllEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van aUe Heerenen DaMesgarderoben alsook alte Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vai pluche mantels veeren l ont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetiy gestoomd of geverfd worden onschaJeiyk voor de geiondheid en volgens staal bewerkt Hit lKit omchsdelykite n miklalykite poctsmlddel voor Ucnea IfH eBvooraldemtteRKlnderBChoenwerktiag U d Apprttuur van C II HUIIsr fc Ce M BerllB Be tlh8tr 14 Menle o d tÖi y op naam tn fabrieksmerk rlrnlaat y Heerti Wullet I unn trt lul len 312de Hamburger Geld Loterij geautoriieerd gecontroleerd gewaarborgd door de regeoring Trekking 10 JLTlsFe k 118000 origineele loten 59180 geldwinsten Ieder ander lot wint HOOFDPBIJS in bet gelakkigtt gerat ev 500 000 Mk De enkele 59180 geldirlnilea zqn volgender DBte iDgedeald Mark Mark 1 n S00 00n 1 ii 30 000 1 i aO l 000 8 i 30 000 l a 100 000 S i 10 000 8 a 75 000 68 ii 6 000 1 a 70 000 10 1 3 000 1 a 96 000 06 k S OOO 1 a 60 000 81i i 1 000 1 66 000 1618 a 400 S a 50 000 40 a 300 1 a 40 000 etc etc De kleinste prijs bedraagt Mk SI All 9180 gcldwJDBteo worden ia 7 spoedig op elkander volgende klaseen iiilgeloot en na iedere trekkiag aan den winner uitbetaald Tegen inzending van bet badrax in Neder landïche muiitbillets Nederlandscbe pOBtsegela if per poatwiaael oversenden wij de origineele loten geldig voor de Ie klasse waarvoor de prijs wettelijk is vaat gezet N l l 90 ota voor kwart origineele loten 1 80 w M haUe ff 3 SO v gebeele Aan elke lottoezending wordt het officieele trekkingsplan bijgevoegd waaruit alles juist te berzion is Zou dit trekkingsplan niet aanslaan zijn wijj bereid vóór het begin der trekking da toeg ionden origineele lolen ook terog te nemen en bet daarvoor reeds ontvangen bedrag retour fe zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezitter zonder dat hij ons daarom vercoekt de ofBciueletrokkiogsIüst HOOPD LOTERIJ BDBEAD Isentbal A Co lUMBURO Dnitschland geelableerd 1810 I ONINKLUKE l XBiyEK rij Koninkliéke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMe von H N van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerftraal 9 en 9a naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gU hoest tl gebmikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordneht J C KATELAND Boskoop B V WIJK OudewatiT U KOLKMAN Waddinxvetn HOliTOANDËL Vergeer litanders Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorten Binnen en Buitenlandsch gesaagd en geschaafd Bont alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hont in alle maten voorhanden PriJ en Concurreerênd KATTENSINGEL Q 197 Qooda Snik im A BttINKUA ti ZOON KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND Overwegende dat Ie Heer J DOGTEROM op 1 April 1 1 gekozen totHoofdIngeland Plaatsvervanger van Schieland in het S district Hoofdplaats JSifunerherk a d IJssel verklaard heelt die benoeming niet aan te nemen flk Gezien art 32 yan Schielandsch wjlement Doen te weten dat eene nieuwe verkiezing voor HOOFD lNOELAND PLAATSVERVANGER in het 3d = DISTRICT zal plaats hebben op DONDERDAG den 3 JVNI 1897 van des voormidda s ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in het Gemeentehuis te Nieumerherh aid IJssel DiJKGBAAF en HooGHEEMBADEN van Schicland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D K L E IJ Het groote aantal zenuwkwalen van eennwhoofdpijn af tot de voorafgaand ktnteekenen vwi apoplaxia herMEberoerte toe trotseerav nog iteeds alle middeleo door dn mediscbe wetenschap aauxewend Bent aan den enwan tijd komt de eer toe dat sij door bet gebruik maken van den eenvonalKSten weg oamelijk lann da liaid eaa pbyHiologiectie ontdekking gedaan beeft die na bonderde proem emlngen tbam over de gebeele wereld verbreid Ie eu terwijl ilf iii weten cbappeli ke kringen do boogate belangstelling ekt tevena een weldaad blijkt te zijn voor de aan eennvKwalen UJdeade menaèiibeid Oexe geneftswjjïe ia nltgevmt den door den geweien OfBoier van Gezondhelt Dr Roman WelBBmann te VüibofenL sa benut op da on dervlndtng opgedaan in eene EtVJarige praktijk JDoar wssaeklng van h t jioafd iMMd per daci vrorden daartoe ge hlkM ffeii door de bnld OBBtddellUkua het mvmnw itel medegedeeld Het deze geneeRwiJze werden werkeiyk Rcbitterende reiiiltatan verbefen en zlJ maakte xooveel opgang dat van een door den uitvinder geaobreven werus OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en gBac ifl binnen knrt n tijd reeds de ïle drnk vei Rchenen ie bit boekie bevat niet alleen vor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen dei nieuwere therapie en de daarmede zelfa ilü wanhopige gevallen verkregen ultweiking maar ook vindt man daarin wetenscbappeliike ver baiidelingen oitde ntfdlschp binden die aan dPZe geneeswij e gewiid zijn toomede ahcbrift van tal van Kotuijtschiiftpu van hooggeplaatate geneeakundigeii onder welk P iaHlirt ro d dr r fHi r aan ris pulyltlinlek te Parlji rue RsugBmonl 10 Steingreber med dr praktli irBnd ganB ili r aaa kat kraakilnnlpBi peitloht de Ctiarsnton Sanlldtirath Dr Cotin te Stettin OroMman med 4r arrend art Jtthllagedi Or P Faraitler genaeiheer illreotRur van h t hoipltaal Ie Agen 0 h in th Dr Soberlag kaata flHtanntt 8ad Eni Danes med dr genseihaer dlrooteur der aalvana UiBrapnutiiohe InrlehUng voor lenuwllldara I Pari rue SI Honoré 334 Contul van Aiohenbaoh mes dr 1b CorAi Dr BualiBflli arrear arti d Ztrkalti Obflratabgant Isoht msd dr ta Weenan Dr C Bongaval ta La Farrlira Eura lid van d a CoHsall Cantrat d hygten et tn Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier rcnuwKeniet merr nt mlndernsasedaan la of aan avcnaamdeKeiinOTaetall rli ld lijden waarvan dekent ekenen zijn atironlBoha hoofdpijn mlgralnB sahflta boofdpijn aiaadandrang orDDt prlkkalbaaiheid gfljaagdhetd b lapel od aha ld llahaniBlIJke aaraat en onbBhagalIJk tmBtand verder alle ïiekeii die dooi bpioertn gPtiotfen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan EOnala vbrlammlngen onvermogen tot spreken iwnre tongval mo l lllk Blikkan atfJfliBid d r gnwriehten nat vo rt durende pl n plait el kB zwakte vsriwakklng van gaheHgen enz en 2lj die leedB onder geneeBkandiga behandeling geweeat 7iju maar door de bekende middelen ala ontboadingaen en kondwaterknor wrijven fleiiriueeren atooralooi of cehadeii gpeii genezing of leniging bnaner kwa l gevondenbeboen eii ten alottezij die vree gevorlenvoBr beroerte en daartoe reden hebben wegenB verHi hljnnelen la iiolt aanhoudend angitiQ voelan vsrdooving In bat boofd hoordplja nat dHtetHgHid fllkkerlnoBn en denker warden vooKde oogen drukkends pijn onder fiat voerboafd SHliIngTn deoBrBn h tvo ait van krlehgiing in en het lapen van handen en voeten aan at deze drie oategonén van sennwlljdera ala ook aan longe mclijei lijdende aan bleekiuoht on kraohtelooBtiBld ook an gezonde zatfi aan Jong peraonen die vaal mot het hoofd warksn en geeHteiiike reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde werkje aan te achatTen hetwelk opwnvrage koBtaloa anfriaoa vei aondea wordt door Amiiterdant door SI I KBAIV A Vn HeiUgswer 43 Rotterdam F E vhu HANTRK KOl f F Apothek r Korte Roofateag 1 Vtreeht I OBKY A POKTOW Ondegracht bij de Oaardbrng F UU üp de jongste hv ieD iHch medlalnnte tetito uateIling ia de l r WelRanaBa iohe GeneaawIJm aosr de KedlBcne JoriJ Met de Kllveren Medaille bekreond Handgeld f 200 twee honderd gulden bij het aangaun van eene Trjjwillige Terbmtenis voor ZES jaren en Toor ingeiyfdeo bj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een verbintenis om TWKK JAREN gedetacheerd te worden naar öost ïndii ianbrenggeld TWllTIG GULDEN Man melde zich aan Vrijwilligers en MUitiepUehtigen met onbepaald verlof by den Commandant van het Koloniaal Werldepót te Hardtmijk of by een der plaataelgke of GarnizoenaGommandanten MUitieplichtlgen onder de wapenen tot hun önmiddeliyken Chef I O Warnung Der grofi$tf Erf olgt uni tre Paf ent H StoUen arrungsn liMt Arlasi lU uhMnntn umrtJUotien Nacfi thmun en gagièm Mui kaufe itahar umvt utetg mcharfen H Jtffl Hw i ffur nn uiu t lrset oder In BOtohan EiienhêiuilvniM M ëatian iiii$êr PUk t wit nebtfiiteittai J auséuiajittlA 1 = Freiêlistmi ub Zeugnisse irtOê und Patent H Stollen WEGENI§1 OP HEVFIiyG van onze Speelgoederen afdeeling zgn wy besloten de tot nog toe voor 1 50 geadv U versch Btaks onder den inkoopsprijs van de hand te doen De hieronder vermelde U etnka kosten dni slecli ts l Een beweegb gekl Pop hebb ponel 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 Een Elegant Koffieservies bestaande stnks uit Koffieen Melkkannetje en Suiker 10 Ken Paardenstal pot Ëen metfti ftlaziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Ëen porseleinen Zfrempoppetje Ëen BQrpriae voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten U Een Verf doos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvang van postwisael groot f 1 20 andera onder rembours van f 1 35 franco door het gebeele land G SCHUBERT Co Ainst N Z Voorburgw 268 BIJJNENLAND GOUDA 1 Joni 1897 Reialtaai van het btcteriologiBch onderzoek vao drinkwater der Gondsobe WaterleidingMaatecbappg Datam 28 Mei 1897 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 45 Tervloeieodfl kiemen 4 op 9 aoorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingea goed wa get Dr H J van t Hoff Aan het poetkantoor Goada eo de daaronder ressorteereode bclpkantoren werd gedurende de aaaod Mei 1897 iogelegd fl 709 56i terugbetaald f 11543 62 Bet laatite door dat kantoor aitgegeven boekje draagt het nammer 5440 Te Utrecht ie genlaagd voor het prop ex ds heer N van Soboawenborg Hedenmiddag werd in bet hotel de Zalm een vergadering gebonden van de Goudaohe TelefooomaatBChappg Deze tergaderiog werd tevens bggewoood door vericbilIenclQgeooodigden all de wethondera de raadsleden leden der Kamer van koophandel aandeeïhooden enz De Voorzitter de h er W Roga opende deze verffadering en deelde mede dat op heden deo 1 Joni de teleioon in werking was gesteld tot het doen van tecbDiecbe ioliobtiDgeD en ds wordingBgeiefaiedeais der telefoon verleende apr het woord aan deo directeur dr Unbreobt die op eene gemakkel ke en zeer dnidelgke wyze de geleiding besprak en by versobilleDde pnnlaa atilstond Het totaal der geabonneerden bedraagd in deze gemeente 73 Daiirop nam de Voorzitter nogmaals het woord dankte bet dagelykach beatoar dezer gemeente voor de medewerking die het bad oodervondeo zoowel van dit bestaor als van particnlieren De Wethouder de heer J M Noothoven van Goor dankte namena B en W en den gemeenteraad veor de welwillende woorden bier gesproken en hg hoopte dat ia zeer korten tgd het aantal geabonneerden zal zgn verdubbeld Daarop gingen de genoodigden naar het teleioonkaatoor om een en ander in oogenfiehoaw te nemen de wgze waarop deverscbillende peraooen met elkander io verbinding worden gebracht is volgens het nieowste systeem daargeateld en voldoet uitstekend De Bocbters van deu lompoiiist De weerzin dien zg eerst voor Joimnnea had aan den dog gelegd was vervangen door een dubbele mate van geheobtheid ea teederhaid en zy wilde nauwelijks toestaan dat hij zioh van baar siekbed verwijderde Van de gespannen verkonding tnsschen haar en haar vader scheen evenmin eenigs bittere herinnering te zijn overgebleven zü gaf hem vriendelijke woorden en dankbare blikken en was verheugd allen die zy lief bad om zioh been te zien Langzaam gingen de dagen voorby en eindelyk bad ij zooveel kracht dat zij in hoor kussens overeind koB zitten en eenig voedsel mooht gebraikeo en de ondSjKopert betrapte er zich op dat de tranen bem in den grysen baard vielen toen hij zag met hoeveel graagte de herstellende het weinige maar krachtige voedsel tot zich nam Het was een feestdag voor Clara toen zy haar kranke voor het eerst nit het ziekbed mocht dragen maar de vrengde bekoelde aanmerkelijk toen Ëtiaabeth in onmacht viel zoodra zij op den grouten anistoel werd neetgezet Die flauwte daurde echter kort sn weldra sloeg zij de oogen op en vroeg om haar echtgenoot wien men wenschte te verrassen door hem onverwacht binnen te brengen wanneer de kranke opzat Maar die verrasaing had niet de verwachte uitwerking want toen Johonoas met Ernst Bapart biaaen kwam ootst a hij aoodanig soodra rekening besloten net batig saldo van t 4 iy af Ie staan ten behoeve van eene hoogst out tige inatelling bier ter stede ol de Werkinriohting tot wering der Bedelarg Bsdankt voor bet beroep bg de Ned Herr Kerk te Bleiawgk toez donr ds J de Vitser te Brakel In de jl Vrgdag gebonden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder t Beierecbe te Stolwgk werd metalgemeeoe stemmen tot beemraad herkozen de heer J Verborg Sr To deselfde vergadering werd de rekening en verintwoordlng over 1896 goedgekeurd bedrageode in ootvangiten f 2350 11 en uitgaven f 2080 70 batig saldo f 269 40 De begrootiog over 1897 bedraagt in ontvangsten f 2176 30 in nitgaten f 2172 92 tigsaldo vermoedelgkdu8fa 38i De ontslag ia f 2 50 per H A Zaterdag is te Boskoop een vaat bestanr van een afdeeliog der kieavereaniging 0n8 Belang teGoodagesteld battaande uit de bb J Groeneweg o president L van Bommel secretaria en P van Pruisen penningmeester sralka verMniging rwda vela leden telt Tevens zal de heer D de Ctercq a s Vrgdag 4 Juni in bet lokaal van den heer Stam voor de nieuw opgerichte afdeeliog een reden honden Ook ui van wege Ons Belang Gouda de beer D de Clercq heden e Krimpen a d IJael en morgen te Lekkerkerk optreden Men scfargft oit Altaosseeaan de N B Ct d d 28 Mei Woensdag beklom de Koningin met baar gevolg gravin van Limburg Stirnm mademoi selle de Juannia graaf Dumouoeau en kolonel baron Sirtema van Groveetins de PfeiSar Alm Ondanks bet slechte weer was cjj voldaan over de waudeli g De Koningin Regentes reed naar den Grondlsee Donderdagmiddag werd in een opf n rgtoig maar met slecht weer een korte rit gemaakt Heden Vrgdftg bezoeken de Koninginnen net gevolg den Salzberg die electrisch verlicht zat worden onder de tonen van de k k BergMasik KapeDe De Vorstinnen zoileu door de antoriteiten worden ontvangen Zaterdagavond werd in Tiroli te Utrecht een opeq bare vergadering gebonden van deo Anti Dienstvervangin isboDd hij het amalle gezicht zyuer gade zoo akelig wit on hulpeloos zag rusten tegen de kuasena die baar ondersteunden dat hy apoedig van eenig voorwendsel gebruik maakte oiu do kamer te verlaten ten eindede ontroering te verbergen welke zich van hemmeester maakte bij de gedachte dat hy haar toch nietzou mogen behouden Langzamerhand kwam bjj van dit denkbeeld terug toen hij baar dagelijks in krachten zag toeaemen en de minuten die zij aanvankelijk had mogen opzitten tot uren aangroeien totdat zy eindelijk reeds halve dogen in haar kamer zittende kon doorbrengen Nooit bod man Kliaabeth zoo zacht zoo vriendelijk zoo stil opgeruimd gekend ala in dio dagen eener algeheele wederjicBboortei zij was altijd vol hoop vol moed door het minste dankbaar gestemd Latar ala soms esn gewaarwording van onrust en ontevredenheid haar gemoed vervulde terwijl zij in het midden der wereld leefde en alles had wat zij kon verlangen keerden haar gedaobten terug naar den tijd toen zij gehe le dagen werkeloos doorbracht in laar ziekestoel zwak en hulpbehoevend a s een kind en zioh toch zoo tevreden en dankbaar had gevoeld Voor haar en Johannes scheen eeo nieuw tijdperk tfl zgn aaogobrokan Zij waren onafscheidelijk hü hield haar den geheelen dag bezig by zorgde voor baar als een moeder eigenhandig bracht hij baar het voTSlerkead voedsel ea hield het bord voor haar vast en zag nieuwsgierig toe terwijl zü at of dronk hij schudde da kussens op in haar leuningstool verwarmde haar taere handen ixi de zijoe hulde haar voeten in sjaal eo dekens en scheen onuitputtelijk in zorgen en liefdebeloon Soms als zy moi de was vu het leunen in dea stoel ea naar verandering Kolouai Vaa Zuyien leidde de vergadering hl met te wgzen op bet samengaan van de Mmsoben en antirevoIutioDairen die in de etrate vier jaar niet van een logerorganiaatie willen weten Vandaar deze agitatie van de Bood Prof De Louter wees er op hoe alle partyen het recbt van bet beginsel van den peraoonlgken dicnstplicbt erkennen Ëen vergeIgbing mukende tusscbeo ons land eo België wees spreker er op dat daar de beweging veel sterker is dan bier hoewel bet doel bg laage niet is bereikt Parsoöolgke dienstplicht is een eisch der rechlvtardigbeid Het is mede ten eisch an ecbte vaderlandsliefde van verbroedering tDfldcbeo de versohilleniie klassen VOO verstaodelgket redelgke paedagogie van da nationale opvoeding van bet volk Eau andere geest beweerde de Prof zal doordringen io onze natie een geest dien we nn aan de Doitacbera kunnen hengden het zetfb wQ8t gevoel van Daitscbers te £ 0 en voor eigen land te bebbeu gestreden en geleden De beer M A Ë J Meyboomv kapitein te Nieowerslois beschouwde de zaak oit een militair oogpunt De font onzer defensie ligt rolgcos spr in de getalsterkte Ons leger moet minstens verdrievoadigd Dat kan ecbter niet geicbieden zoolang men vast bezoldigde o£BcKren beeft Men kan de zoo nopdig voor e n legarorgauisatie sgnde z g D militie officieren oittt vormeu indien geen jongelieden oit èetereo stand aan ban militteplioht voldoen Het reaervekader boe eitatekeod werkend voorziet niet in die behoefte Het gehalte der treepen zal dodr deo persoonlgken dienstplicht worden verbetoid De invoering vso persoonlykeo dienstplicbt achtte spr urgent en niet vast te koppelen aan een e entoeele defensiehervorming in de toekomst De heer J fi Rovers de laatste apr giapte nogmaals de voorloupige prgsgeving van hetanti diensti ervaogingsbeginael door de antirefolutionairen Uiitvoetig stond spr stil by een slechte legerorganisalie en by de voordeelen nn defensie hervormiog We kunnen meende spr ons land met goed gevolg nn niet verdedigen De zoal was vry goed bezet Io een der eerstvolgende weken zal een reclauiewagen der Ned Gist eo Spiritusfabiek Ned Oliefabriek Lgm eu Gelatine fabriek enz in t kort al die Delfsche ogvetheidsin ricütingen welke onder de mede directie van den beer J C van Marken te Delft itofiu haren tocht door bet land b innen Oenoemde iuricbtingeo hebben nl een grooien wagen haakte uatn by den lichten last op Ejju aoboot e door zijn krachtige armen oaderatound liet x j het boofd weidrs op zija schouder siuken en sliep in Indien Johannes in dazen toestand een kogel op zioh had zieB afkomen zou hij in zijn onbeweeglijkheid hebben volhard om de slapende niet te wekken en als zy dan eindel k ontwaakte wan bg zoo styf pijnlijk in alle leden dat hij zich naowelyks beiregen Kon doob voor eeu vriendeljjken blik en een dankbarac ktu zou by zich gaarne nog eeas zooveel moatte hebbea getroost Da oude Bupert was naijverig op de voorliefde die Elisabeth voor Johannes aau den dag legde en hoewel hy inzag dat het zaer natunrl k wai kon hy nauwelijks zijn ergernis en telearstolting verbergen als hy oDopgemarkt en eenzaam ragmeroDde bij den haard zat terivyl op eenigen afstand de twee gelukkigen onder lach en scherts en zoftte dwoMheden zyn tegenwoordigheid Bchesen te hebben vergeten Dan dacht hij soms et bitterheid hoe weinig de oadera toch later aan hun kinderen hebbeo zy drsgen in hua jonkheid alle loston alle zorgen en wanneer de leaftyd komt waarop men zyn aanipraken zou kannen do n gelden dan stadn zij de vlengeli uil ala wilde vogels en vliegen b reu ander in bet best ËD de grijsaard achuddo mismoedig het hoofd tegen het vuur AIrsB had Kllaabeth de redenen zijner aombere mijmery begrepen en voortaan vermeed zy zooveel mcgfliyk bem aanstoot te geven door verooaehtzaming zij zorgde dat aan zyn arm de eerste wandeling door het vertrek werd ondernomen dat hij bet wu die haar van de trappen droeg oen zg voor kat eent beoeden ia ds woonkamer werd gabraaht laten boawen welke Tan oord tot oord zal trekken eo des avonds in elk gemeenta ia d open looht en ten aauacöouwa van iederean Toorstelliogen zal geven metdenciiiematograaf beweegbare photograph teen eu dissolving views Io de allereerste plaats zullen gexicbten in en om de fabrieken wordso vertoond kgkjea in het Agnetapark optochten van het personeel bg direrie feeslelyke getegeahednu eni doch tevena znllea deie worden ofgewiueld door bumoristiicbe beweegbare fignreo door eohoOBO oatuorgeziobteo enz Da daags vooraf zal steeds bet programma in de gemeenten worden verspreid terwgl de voorstelliugsn mei het invallen der dpisternia een aanvang zaHen In eeo aankondiging van een publiekeu verkoop van buizen te Volendam worden door den ootaria behalve de namen van de bewoners der te veilen peroaelen ook hoaae sbgnamen vermeld als de Bakker ea Heia van de FnitsaU Sommigen sobgnen hem dat kwalgk genomen te hebban en wg willen er dadelyk bgvoegen geheel ten onrechte Wat toch is vaak bet geval Op eeo plaatsje als bgv Volendam wonen dikwjjia tal vaa purBonen die denz lfdeo naam dragen De postbode zit daardoor vaak met de handen in het baar want voor wien van de 20 Janaen i die in het plaatsje wonen il do brief bestemd Hg kan nataurlyk allen die lioh looaoamen opzoeken ea vngao of ay oen iofargvea verwachten maar daar heeft hy niet altijd dan tgd voor Qm no die moeÜgkheid uit den weg te ruimfo verzoeken de personen m qaarstia oji het adres ook den bijnaam te vermelden Deze gewoonte bestaat bgv op bet eïtaod Marken en aal wellicht cgn overgaan op het nabijgelegen Volendam soodat de notaris alleen in bet oog van ooiogawgden zich aan een indiscretie schuldig maakte Men sohröft ait a GrevsDbaga Heden heropent het Knrhaos te Sofaeveniogeo zgne deuren De bezoekers vinden al dadelyk eene belangryke verbetetjog van den toegang tot de lokalen aan da landzyde Ër zjjn nl zoowel aan den kant van bat hotel alf aan de lyde van de knrzaal groote vaste rnsrqai sea aangeboawd die d nen die met rgtoig komen of gaan tegen r en en wind besohermeo De kursaal zelve heeft haar jaarlükich toilet gemaakt De inrichting ia niet veranderd De commonioatiedenren dit mag io dsM dagen wel worden geconstateerd slaan allso naar haiten open en aan den zgnitgang laudzgde is steeds gedurende de nitvoeriogen aen deurwachter geposteerd Eene aardige varbe en eedert zy had gezien hoo zijn baricb gelaat opbelderde als zii vsn hem eenigen liefdedienst begserde wist ze van die ontdekking party te trekken zonder hem haar opzat te doen gevoelen Met een dankbaren blik zag Elüabeth haar huisvertrek rond toeu Urnst Aupen haar op de sofa had neergezet bet soheoo baar nitmer hooger zonniger Zij matte niet voordat men kaar naar da piano had geheid en zij speelds mst zwakke onzekere vingers een zaohte melodie zg beproefde ook te zingen maar toen werd zü zoo bleek dat Johannts haar opnam en weer naar de sofa bg het raam dro In den tuin bloeiden nog enkele najaarsrozen en Elisabeth wendde er verlangend ds oogen heen en verzocht Clara er een voor haar te plukken en ainds dien dag was haar kamer nooit zonder bloemen De booaen in dan faof hadden reeds hun friaiefae tint verloren eo vertoourlen eeu i ne kleurscbakeering van rood zacht geel en verbleekt groen maar zij hadden in hun verwelkenden tooi grooter aohoonheid voor Elisabeth dan toen zij in hun eeraten lentedos hadden gaprijkl in de stalen der Meizon Clara n haar vader bleven nog eenigen tijd bif de herstellende verioeran de eerste bestierde de huishoading met de stiptheid on de rustige bedrijvigheid die haar kenmerkten en da zaken gingen zoo ordelijk haar gang alsof Clsra tiodt jaren gewoon was die voor Elisal th te regelen De winter viol nu in en roofde hy ook licht en warmtA aan de slnimerende aarde hü braakt nieuw leven en gezelligheid ie d anders Xso stille woning van den diohter rerA w m n t mt fi