Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1897

6 0 C D A A H8TEEDAU maoiT i p oédwO 81 8 18 10 60 10 67 18 10 4 U p 6 80 7 61 8 10 17 10 86 7 10 1 1 1 1 1 11 8 86 10 16 li 11 41 Samd 7 8 8 14 Directe poorwcgverbindlDgen net GOUÜA ZomerilieQSt 1897 Aaogevaogeo 1 Mei Tijd van Greenwlcb o o V D H R o T ï I K D A M 9 80 0 97 9 54 10 11 11 18 8 14 7 31 8 48 9 40 9 4710 13 10 80 11 89 7 86 8 8 40 9 98 7 60 1 68 4 4 15 6 10 HOTTIRDA H O O n D A 4 40 4 60 4 67 5 04 4 39 6 10 6 56 7 46 8 18 9 00 9 47 10 13 10 49 11 64 19 08 18 47 GOODA DEN HAAS ttouda ZevaahutKaD MoerkapeUe Zoatarmaer Zagwaard Vooibarg a Haga O 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 19 16 18 88 1 87 3 46 4 40 8 86 6 64 8 11 7 84 7 40 88 8 64 9 64 10 89 11 16 U 7 48 8 48 18 40 8 01 10 06 Ï Z 7 68 8 61 I 18 61 8 18 10 16 V 8 07 9 08 1 06 I 8 88 i 10 87 tU 8 18 9 08 9 46 9 64 10 44 11 48 t8 46 1 10 8 06 4 16 6 18 6 66 8 88 6 9 8 4 8 81 9 88 10 38 11 6 11 44 SOl DA ÜTBÏCH T Öonda 6 80 8 87 7 86 8 819 07 10 19 10 57 19 00 19 63 8 S0 8 17 4 06 8 65 8 98 10 17 10 85 Ottdaw 6 46 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Wiwrd l6 68 7 8 8 18 11 8 S 46 8 84 6 94 7 18 8 48 10 41 Utrwht e lS 7 88 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 8 1 86 8 08 8 60 6 08 4 7 8 8 69 11 1 11 19 10 S9 DEM HAAS 6ÖUDA 10 11 U S7 1S 811 3S 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 1S 7 18 7 61 9 18 10 8 10 17 0 1 41 r V 4 89 k 8 18 9 84 10 88 g r 1 66 4 68 8 80 9 48 10 48 8 06 V 6 04 n 8 89 n 9 69 10 6411 57 18 608 17 8 14 4 Q8 4 88 6 15 6 6 50 7 48 8 S3 10 1010 38 U T R E G H T S O U D A atreoht 0 88 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 85 6 38 7 66 9 07 10 08 10 84 Weerdea 8 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 9 88 10 54 Oadewiter 7 07 8 14 u h 10 48 v y 4 94 k w 9 86 Gouda 7 88 8 S7 9 91 9 68 10 E9 11 10 19 111 38 8 46 4 87 6 80 6 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AMSTflaOA H 0 U D A 8 1S 9 06 10 48 i 68 8 46 4 46 6 11 7 46 9 1 9 14 10 99 18 111838 JH 4 47 S 4 f 4 1 49 1141 Uriog is uagebracbfc ia t beUtiR Tan ben die g en fauteails beipreken Wanoeer de p aitsen niet Torbuord sga worden de plaatjes die de nammeri taowgzen rerfangeo door bordjet waarop bet woord ibre f zoodat men met een oogopslag lal kaooeD zien welke plaatsen nog bescbikbiar 2 0 Als cbef d botel za dit jaar Toor bet eerst optreden de beer Adler die aan tboofdetond van bet bekende etabliaeemant Adier en Drealar op de Berlyoache NgverbeidstentooofltelliDg De FfADBcbe keuken zal meer dan rroeger tot haar recht komen Byzondpre rermeld ng rerdienen nit een byiziëniscb oogpont de twee koelkamere voor TJeench en gerogelte eo voor groenten vrnchten enz afzonderlyk L e spijzeo biyven geheel bniten aanrakiag met het ga Daarnerens zgn gemetselde koelbakken met marmeren wanden Op het aangrenzend terrein dat thans laa de Meatichkppy behoort ia men druk in de weer met bet gebouw voor den American bar die tegen de opening van het badseizoen zal gereed zyn £ r zal daar een Taigeanerorkest optreden De late bezoekers zollen er een aingenamei gezellige en vooral netle omgeving vinden Men meldt nit s Graveohage aan de N R Ct Zondagavond is onder toevloed van een grootf menigte naar het politie boreel aan de N Haven overgebracht een opperman die in de Korte Ponten aan een 25 jarigen rijknecht esue verwonding aan den linkerbovenarm had toegebracht welke aanvankeiyk zeer ernstig zelU levensgevearlök leek De verwonde die met een of ander pnntig voorwerp moet gastoken zyo werd naar het gar nizoeoshospitaal overRebracbt waar de oflScier van gezondheid dr Peiger de eerste bulp verleende De man wordt thans nog in geroeide inrichting verpleegd Zgn toeetand levert thsas echter geen gevaar meer op Omtrent de aanranding Zondagavond in de Korte Pooten te a Gravenhsge gepleegd kan nog worden medegedeeld De verwonde was een rjjknecht beboorende tot het koninkiyk stalperioneei de aanrander een opperman nit Voorbnrg Hg werd gearresteerd door een aergeant majoor van de jagers na een wedloop van de Korte Pooten naar de Maasstraat Reeds iateren avond werd door de politie met behulp van lautaarna in bet vourtaintje eener woning aan da Heerengracht naar bet mes gezocht waarmede de ateek zou zgn toegebracht Heden ochtend werd een met bloed bedekt mes op de Heerengracht gevonden De toestand van den verwonde waa heden middag nog van dien aard dat de chef van het Militair HdspitsaI ervoer moest ontraden De dader ii heden middag overgebracht naar het Hois van bewaring De wonde is van dien aard dat de gekwetste waarecbyüiiik blijvend het gebrnik van den linkerarm zal moeten missen daar de alagader in dat lichaamsdeel geheel is doorgesneden Mr L H W ttegont ingenieur die in bet vorige jaar een omvangrgk acodemieoh proefschrift over Arbfidaverieke ng publiceerde heeft nu een brochure bet licht doen zien over het Wete ontwerp tot Weltelgke veriekeriog van werlilieden te en gevolgen vao ongevallen in bepaalde bedrgven Oe heer Regout fieeft tegen dat weis ontwerp twee hoofdbezwaren In de eerste plaats heeft hg bezwaar tegen bet feit dat de regeeriog een wets ootwerp tot verzekering legen ongevallen heeft ingediend alvorens het gebeele arbeiders verzek ringsvraagstak hehoorlgk is onderzocht Sohr zon het wenachelgk en noodzakelgk achten vooraf of geiyktgdigeen wetielgkeregeImg der ziekteveriekering tot stand te brengen Immers nu wordt voorgesteld de geldelyke oUkeering in geval van verwonding eerst met de eerende week te doen beginnen De eerste zes weken Iaat de Regeeriog de gewonde dos aan ign lot over want de toelage welks de Regeering aan ben die zich reeds door een vrywiliige verzekering tegen ellende gewaarborgd 8 35 8 48 8 49 0 6 9 06 6 68 8 08 11 8 19 8 86 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 8 SS 4 66 6 06 ♦ 8 14 6 91 6 87 7 Qondt Uoordreoht Nieuwer erk Oipella Bolterdmm BotterduB Otpella Simwerkerk Uoordnoht Qottda bebbe wil toekennen neemt sohr een lapmiddel Bovendien blgft met het stelsel der regee ring dit ern tig bezwaar bestaan dat jai t eeo getroffene die niet bg een fonds verzekerd 14 en die dos van dien kant niets outvaogt ook de toelage vauwege de Rykaverzekeringsbaak mist eo gedoreode 6 weken geheel in ellende zfil verkeeren D ze regeling Igkt schr ojbiltgk eo zal bovendien op den gezoDdh id itoeatand van den getroffene een hoogtt nadeeligeu invloed nit etenen daar gebrek aan voedsel de geneziog zal rerhiodereu en eeoe ongeschiktheid van blyvenden aard in bet leven roepen tengevolge waarvan van de 7e week af eeoe taoprdurige en kostbare oitkeering vanwege de Rgksverzekeringibank zal gevorderd wordeni Scbr s tweede bezwaar is gericht tegen de algcraeene strekking van het wets ontwerp dat ia hoofdtaak bet stelsel van de Duitache wetten huldigt in diflu zin dat het io bet algemeen voor alle ODgevallea een oitkeering verzekert maar verdere schadeloosHtelHog doet vervallen De beer Regoot verwacht hiervan een toename van de bed rgfso age vallen lo omdat de arbeider minder behoedzaam zal word D 2o omdat bei financieel belang van den werkgever bg weinig ongevallen vervalt en zgn waakzaamheid zal verzwakken Scbr zou het beter achten om door middel van verplichte verzekering aan arbeiders eeoe echadevnrgoediog toe te kennen in die gevallen waarin de wet bon thans geen aanspraak geeft n l voor oogevalleo te wgten aan proress oaeele risico of onbekende oorzaken of zella aan Kbold van den nrbeider doch met uitzondering van grove schold Daarom stelde scbr io zgn tï nosmd proefschrift reeds voor de oprichting vao eene Rijksverzekeringsbank waarbg de aabeiders zonden verzekerd zgn tegen de gevolgen van die speciale ongevallen en op deze wijze eenegedeeltelgke schadevergoeding zouden ontvangen Naast deze verzekering zou de aansprakelijkheid der werkgevers volgena de tegenwoordige wet biyven bestaan roodat een arbeider in geval van schuld van den werkgever jegens dezeUf eene aanspraak zou behouden tot vergoeding der geledene schade na aftrek van hetgeen hg reeds van de Ry ka verzekeringsbank ontvangt Na deze hoofdbezwaren ontwikkeld te hebben laat Bchr een be cboowing over de onderdeft en van het wetH ontwerp volgen £ en oproeping van hit hoofdbestuur der Nederlandache Vereeniging tot bescherming van dieren aan de tedeo dier vereeniging ia de provincie Zoid HolUud tot het verkrijgen van gelden ten behoeve vau de houders fkn trekbonden die beboorlgk voor bonne dieren zorifdragen eo de bepalingen van het nienwe reglement beboorlgk nalezen ia niet vergeefscb geweest Het hoofdbestuur is althans in staat gesteld voor den tgd van drie jareo zg bet dan ook op eeu bescheiden schaal en in een deel der provincie belooningen tot het beoogde doet uit te loven Dezer dagen worden door het hoofdbeatnur zoodanige inforraatiën ingewonnen als kanoen strekken om tot het beoogde doel te geraken Wg herinneren dat volgena de nieuwe kieswet de kiezers geen stembiljetten aan hais gezonden krggen Dit is ee 1 gevolg van de iovoeiing der geheime temmiog aan betstembnreel zelf op den dag der stemming dus op 15 Jnni Fledea 1 Jnni beeft de caudidaatstelling plaats de inlevering van d namen van randidaten waartoe een formulier ten stadboize vurkrggbaar door ten minste 40 kiezers vau het district onderteeke d moet worden ingele verd bg den bargemeeater ren 9 tot 4 uur Ia in een district meer dan één candidaat aldus opgegeven zooals voor nlle districten te Amsterdam het gevel is dan heeft op 15 Jnni de stemming plaats Tea minste drie dagen vóór dien dag ootfangt elk kiezer een üjirnepiniï in Jen vorm van foo stemknnr ll n 18 18 11 98 11 86 11 4 1 61 18 88 18 86 18 88 18 89 18 48 18 66 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 36 11 60 bevflÜande o a een slpbabetisebe nasmlgafe der opgegeven candidatpn Mrt die kaart als bewg van kiesbevoegd beid moet de kiezor op 15 Jont verschgnen aan het stembnreau ook op de kaart vermeld Daar eerst ontvangt bg nit handen van de voorzitter bet stembriefje waarop de namen der candidaten itaan tedroki In dat stembureau taan aan w erezg eu eenige teaseuaars tegeu de wanden va het lokaal elke lessenaar van deti volgeode gescheiden door een schot ten minste 2 meter hoog Op eiken lessenaar bevinden zich ten miuale twee vaitbggende pollooden Daarvan bedient de kiezer zich om op het stembriefje dat bg uit handen van ddu voorzitter na overgaaf vaa zgn kaart heeft ontvangen een wit vakje zwart temaken dat zich op het briefje bevindt vóór den naam ook van candidaat zgner keuze De aanwgzing van d n candidant geschiedt geheel aldas ia bet geheim men mag geen ander briefje gebraikeo dan wat men aan het stembureau ontvangt eo dat aan de keerzgdo den stempel draagt vaa de handteekeuing des burgemeeatera Voorafgaande invulliog is dos voortaan oitgeatotpo Ieder stemt aldu3 geheel vaj Men heeft geen uaam zelf te schrgveo alleen een wit vakje zwart te maken zoodat niet kan worden nagegaan boe men geatemd beeft Per Telegfraaf Benoemd verklaard voor leden der Tweede Kamer voor Weert Trojjen voor Helmond Vermeulen voor Eindhoven Smits van Ogen en vonr Roermond Evprts Bultenlandsch Overzicht Niet alleeu het oIBcieele bericht vau Reuter doch eok de correopondenten van Italiaanaohe bladen melden dat de toeataod ia Athene oiet zoo ernstig is als de telegrammen van Zaterdag zooden doeu vermoeden Men vreest oiet voor revolutionaire bewegingen doch wel voor het voortwoekeren der Rtrooptocbten nn de gevangenen iu vele Grïeksche steden zgn ontslagen £ n daaren egen treedt de regeering krachtig op meldt de oSicieele lezing prins Konatantgn beeft zich naar bet ïJoornaU verneemt de nederlaag bg Domokoa en de berichten over den toestand m Athene zoo aaugetrokken dat bg zich wilde doodschieten dit moest hem door zgo adjadaoten worden belet Aan de Daily News wordt gemeld dat de gezanten te Konstantinopel de namen der Tarkaobe gevolmachtigden voor de vredesouderhandeliogeu hebben gevraaftd De oiinisterrsad wilde Tewfik poeha of Kiamil pacba benoemen doch de sultan wees uit eigen beweging Sdhempacha en Assim pacha aan Kr bestond eenigekana dat het vereeoigingawetje in bet Pruiaiache Huis van Afgevaardigden door de zorg der rechlerzgdo zal worden lerworpen Liever niets dan een wetje dat niet aan de reactionaire bedoelingen der conservatieven beantwoordt zeiden deze Ën toen de hoofdelgke stemming over de handhaving der aitt 1 en 3 met de nederlaiig der cqnservatteven geëindigd was bleken zg tot alles io staat ig hielpen mede de overige artikelen wgzigen in den vorm door de commissie voorgesteld en behielden zich hun votum voor bg de derde lezing Gisteren had ua de derde lezing waarbg alle veranderingen in het ontwerp zgn aangebracht de eiodstemraing plaats De woorden vao graaf Limburg Stiruin in de zitting der commisaie Alles of nietac lieten bgoa geen twijfel meer over aan bet lot van het wetje Doch het echgiit dat do conservatieven bet eerst nog eeoa met het Heerenhuia willen beproeven Tenminste zg hebben beden in samenwerking met de nationaal liberalen het gewgzigde ontwerp aangenomen 4 66 5 08 6 0 6 16 6 86 8 60 8 40 8 45 6 39 4 10 1 7 1 44 1 64 01 1 08 8 14 sHage6 4 7 i07 43 8 8S 9 48 Voorb 6 68 Z Z rw 6 Zer M 6 17 Onuda 88 7 60 8 18 9 08 10 18 De Ifransche Kamer heeft Zaterdag de brand in den Liefdadigheidsbnzaar besproken De korte interpellatie van den beer Berry en bet antwoord der regeeriog masikten heï niet noodig dat weer eens een dag verloren ging met debttten die onooodig onkiescb en zonder eenig practiscb doel waren Had de beerVallé een interpellatie gehouden over de middelen waardoor de regeering hoopt io het vervolg rampen als in den Lief dad igheidabataar te voorkomen dan zoo de gebeele wereld belangstelling hebben getoond voor zgn optreden Thans beperkten bg en zgne vrienden zich om inlichtingen te vragen over de hoadiog ider regeering bg den plechtigen Igkdienat io de NotreDame een bedekte beschuldiging van clericaliame tegen de regeeriofi Ën die beschnldigiot werd gesteend door Réné Goblet onder wiena bewind de Opéra Comiqaec afbrandde en die zich toen eveneens bg den officieelen Igküienst deed vertegenwoordigen Dat door de onhandigheid van den prediker de dienst io Notre Dame zulk een eigenaardig cachet soa krijgen kon de r eeriog niet voorzien en zyn toespraak was baar vooraf niet medegedeeld veaklaarde de heer Meline Toen Goblet uit zgn eigen optreden een wapen zag smeden om hem te verslaan ging hg spgkers op laag water zoeken Io 1877 tgdens zyu bewind had de regeering dan toch in elk geval gezorgd geen dankbetuiging te behoeven uitspreken tot den vertegenwoordiger eener vreemde mogendheid die bg niet noemen wilde c Deze kinderachtige opmerking ging Meline schonderophaleod voorbg Ën werkelgk verdient zg niet anders Of zou de beer Goblet het telegram van keizar Wilhelm als onbeatelbaarc hebben geweigerd te ontvangen In navolging van Groot Briltannië wil men io Noorwegen een permanent scheidsgerecbt instellen voorde beslechting van internationale geschillen De commissie uit den Slorthiog aan welke de voorbereiding van dezen maatregel was opgedragen heeft besloten een adrea aan den Koning te enden waarin zg ala baar meening uitspreekt dat het niet moeilgk stal zgn met andere mogendheden overeenkomaten te aluiten Wel neemt do grond waarop haar aanspraak berust dat Noorwegen door zgn positie woinig is blootgesteld aan botsingen met vreemde mogendhedeo veel weg van da waarde van haar oitspraak maar de commissie heeft zich dan tocb voor een poging tot ooderdrnkking van hef oorlogsgevaar verklaard en wg wensohen baar daarbg neer snccea toe dan de Engelscfae regeering De SpcaoBche liberale leider Moret die van bet begin van bet conflict af onder de heftigsten geweest is beeft Zaterdag in de liberale club te Madrid een rede tegen het kabinet Gaoovas gebonden waarin bg o m verklaarde dat de indemniteit door de Kamer bg afwe zigheid van de liherafen aan de regeering verleend niet van kracht was hetgeen natuurlgk oojoist is aangezien er een meerderheid was Voorts beeft hij de noodzakelgkheid betoogd om de campagne tegen de regeeriog voort te zetten Silveta bet hoofd der afgescheiden conservatieven herinnert er io zgn blad Canoras aan dat deze vroeger in een conflict tnsschen regeering eo Kamer de bemiddeling van bot staatshoofd heeft ingeroepen Ook deze vergelgking gast niet op aangezien er than een geschil is toaaoben regeering en oppositie Aan eeu cabinet d affaires kan in de tegenwoordige moeilgke huitenlandsciie en koloniale omstandigheden niet gedacht worden Er zgo trouwens al jaren lang maar twee premiers mogelgk Canovaa of Sajzaata Het is net als vroeger in Griekenland of ïrikoepis 6f Deli anoia tertiaa non dabatar £ n het ia waarlgk voor Spanje niet te hopen dat de omatanaig heden het zullen dwingen tot een RalHs de toevlucht te nemen Het gehef Ia thans ontstane conflict is dan ook feitelgk een strgd tassoben CanovaF die premier blgveo en Sagaata die premier worden wil 7 68 7 6 8 08 8 13 8 88 8 61 9 67 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 9 10 10 87 10 64 11 80 8 63 6 86 8 0 10 09 8 17 9 87 8 84 0 41 8 47 7 86 8 87 47 t 64 10 01 10 07 7 45 8 80 Ofschoon verscheiden verslaggevers den voorzitter der Zuid Afrikaanache commissie Vrgdag dnideiyk hebben hooren zeggen dat bg de weigering vau Rhodes procureur Hawkaley om de telegrammen orewAM leggen un het Lagerhois zon rapporteeren beweert Jackson zelf en met hem verscheidene andere leden der commissie dst niets van dien aard gezegd is maar alleen dat de commiasie soa zien wat baar verder te doen stond De commissie schgnt intussehen besloten te hebben de telegrammen op een andere wgze te benaderen Men denkt dat Rhodes daartoe weer opgeroepen zal worden Toen Vrgdag te half drie de voorzitter D ttiaals beval de zoal te ontrnimen bleven eenige leden van bat Lagerbaia gebrnik makende van hun recht zitten De commissie moeat zich toen om basr zitting geheim te honden naar een ander vertrek begeven De Jehannesburgache Press weet mede te doelen dat de Nederlandscbe Ztfidafrikaanaohe Bcfae spoorwegmaatschappg geneigd is de taarieven te verlagen tot een gezameolgk bedrag vau £ 400 000 mita de regeering haar het eigendomsrecht van den spoorweg waarborgt voor een tgdperk van ten minste iieu jaar Man aeht deze verlaging niet voldoende zegt de Press maar verwacht dat de Maatschappg sich desnoods tevreden zal stellen met een waarborg voor den tgd van vgf jaar en de verlaging der drgzea zal tevens den weg openstellen voor vermindering der tarieven op de koloniale spoorwegen Kr schgut inderdaad kant te beatsad dat l nidoost Afrika met Earopa zal woreen verbonden door een telegraafkabel die oiet ie Ëngelscbe handen ia De Mozamhiqoe maatschappg en de Comp nie industrielle d Orient hebben een verdrag gesloten over het leggen va i een kabel ven Beira naar Europa Het verdrag is aan de goedkeuring van de PortugesBche regeering onderworpen Naar de Berl Neueate Nacbr c verneemt heeft deze geen principieel bezwaar Zg wil alleen een onderzoek laten instellen naar de internationale verplichtingen die het kooinkrgk Portugal daardoor worden opgelegd INGEZONDEN Nederlandsche Zwembond Aan allen die het zwemmen beoefenen Ieder die den geestelyk en lichamelgk sterkenden invloed van het zwemmen kent en dagelgks ondervindt zal onwillekenrig den wendoh io zich voelen oprgzeo dat velen mochten deeleo io bet gelnk van zich vrg in bet water te kannen bewegen dat zoo mogelgk het beele volk reeds vroeg vertrouwd ware met het water en daar krachten gezondheid en levensvreugd en lavenskraeht nit putten kon Daarnaar te streven is in de eerste plaats net recht van bestaan van den Nederlandscben Zwembond en aan dat doel mede te werken staat in het bereik vao lederen zwemmer Dat kan door de kracht van vereeniging Ieder zwemmer die lid wordt van de eeoe of andere zwem vereeniging sterkt deze vereeniging niet alleen maar steunt middellgk den Bond in zgn streven Hg ateuot daardoor al wat da Bond reeds voorbereid heeft en nog hoopt te kunnen doen De Bond beitaande uit afgevaardigden van de verschillende Zwemvereenigiogen heefteenheid gebracht in de regeling van de wedatryden welke moeten beschouwd worden ali een geoorloofd middel om onderling elkander aan te sporen tot bereiking van bet hoogste en verder om bg alle daarbuiten ataanden aandacht en belangatelliog voor het zwemmen op te wekken Aan die verhoogde belangstelling mag men ook de toeneming van het zwemmen onder de vroowen en meisjes en de totstandkoming van twee DamesZvemTereenigingen toeacbrgveo De Bond hettt korte gemakkelgk Ie ontbonden wenken b j het redden van drenkelingen ui egeren en orerat verspreid De Bond heeft eenige voorwaarden ontworpen waaraan nienw aan te stellen zweaacboolbeatnurdera én onderwgzera dienen te kunnen voldoen om vertrouwen te knnoen schenken voor eene goede behartiging van bnone taak De Bond kan en wil nog meer doen en dat zal gebenren waaneer de awemmers of de voor standers van het zwemmen langs den aangegeven weg de kracht van het lichaam versterken Ook individneel kan men den Bond steunen door als onderateonend lid van den Bond toe te treden Bg den aanvang van het seizoen 1897 moge bat voorgaande in da welwillende overweging ran d Nederlandscbe zwemmers aanbevolen worden I Het Bestnir van den Nederlandscheo Zwembond P J APPEL Voorzitter W E BREDIUS W Ez SecreUria Prinsengracht 923 Amsterdam 29 M ei 1897 Bargerl ke Btand GEBOREN 28 Mei Diderica Maria ooden C H Koemaos en M Q Brngatens 29 Johannes Dirk ouders J D Stam en A A Sobippers Aoia oaderi J Tol boom en W Groeneatgo Evtrdins ood n Of Berkhout en M van Sandvgk 30 Jo anaa Doderi B van den Heuvel en A M v n den Berg Atiaantje ouders P Benschop en E P Woerloe Willamina Adriana Joliianna ouders A Verkonter en M van Piere 31 Jan onders J Stoopendaal ea N A oders beonardus Gornelis Maria ouders U H Wildenborg en M Ratten OVERLEDEN 28 Mei W van Ldon 3 m 30 P den Hondgkar 2 j A Ziere 2j Ontvangen de NoCrVKiüTÉ 1 S in PARASOLS doch zollen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdam 29 HEI Vrkrs slotkr8 NiDKiiND Ctrt Nsd W S 8 887 88 98 V dito dito dito S dito dito dito 8 8 s HoNOil OM ötudl 1881 88 4 104 iTiLlK Infclirijïiiig 1888 81 B 85 OosTBiiB Obl inpspierl868 8 8B dito in zilrer 1868 8 8B 86Vi Portugal Obl müt ooupon S dito ticket 3 ül l ivu RusLiND OU Rinnanl 1894 4 SS s 63 dito hvom 1880 4 97 dito b Hollis 1889 4 9 7 dito bj Hope 1839 90 4 987 dito ia goud lei n 1883 8 dito dito dito 1S84 S 10 Spanji Perp 1 soliald 1881 4 B8i TOBIKIJ 08pr 0 iir lo n 1890 4 67 Gec leeoiog Mlie D ao 81 Geo 1q oiig seria C 90 iV Zuid Ap B P ï obl 1898 8 105 Meiico Obl Buit Soil 1890 96 ViHMüïLA OW 4onbep 1881 1 A 5T EDAM Oblii t n 189B 8 100 EoTTMDiM 8t d Io 1894 3 91 N D N Afr H ndalir und 45 Arendib Tab Mij CartiHsaton 644 Doli Mnatiohappij dlti 986 Ara Hvpotheekb paodbr 4 1007 Galt Mij der Torsteai aaod BO a Or Mypotbeekb pandbr 3 i lOOV Mederlandache baak aaod 800 Nad Haadeloiaataoli dito 1 5V N W k Pac Hyp b pandbr B 0 ttctt Hypothoekb paadbr Sl i Vs Ctr Hypotbeokb dito S i OoSTRN Ooat Hong bank aand 186 Bdbl Hypotbeekbank pandb 4 i 97 Amiuka Iquit hypolh pandb 8 74 Mai L G Pr Li o eert 84 N D Holl IJ 8poor Mü aand 109 Mü tot Eipl r 81 Sp aand 1011 Ned Ind Spoorwegm aand 807 Ned Zuid Afr Bpm aand 6 saav dito dito dito 1891 dito B 100 lTiUlSpoorwl 1887 89 A Eobl S B4y 64 Znid Ital Spwmij A H obl 3 B6 68 PoLlN Warlohau We uen aand 4 148 SuBL Gr Kuaa Spw Mij obl 4 99 Baltiache dito aand 68 Faatova dito aand 8 767 Ivang Dombr dito aaod B in i Knrak Ch Azow ïp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 AMïiKi Cent Pac Sp Mij obl 6 n Chic fc Morlh W pr 0 v aand 150V dito dito Win 8t Peter obl 7 ISBl Denver It Rio Gr Spoi eert T a 10 Illinois Central obl in goud 4 1001 LouiBr Rah ille Cert r aand 487 Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Mits Kaosaa r 4pct praf aand N Tork Ontasioii West aand ISV dito Penn Obio cblig 8 108 Oregon Calif la byp in goud B 70 St Paal Hinn it Manil obl 7 Un Pac Hocfdlün oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 20 Canada Cao South Cert r aand 47 V H C Ballw fcNa leb d c O 7 Amaterd Omnibus Mg aand 190 Rottetd Tramweg Maats aand 800 Ned 8tad Amsterdam aand 3 106Vi Stad Rotterdam aan 3 106V BiLOIB etad Antwerpen 18S7 i g 108V Stad Brnasel 1888 108 HONS Theiss Begullr Gesellseh 4 118 OoiTEHl Staatsleening 1860 5 18 V K K Oo t B Cr 1880 8 BTiXlt stad Madrid 3 1868 89 887 N D Ver Boa Hvp Spobl eert 110 354 StaatS loteriJ Be ICIiBse Trokking van Dioadag l Junii No 18689 10000 No 101 S 2000 No 18176 1000 No 86 8037 8162 8290 en 10709 ieder 400 No 788 tos 1141 7841 19128 en 19889 ieder 800 No 1892 2692 4079 1081B 18439 1366B 18768 16389 18779 I675 17118 eo 18793 ieder 100 Frjjaen Tan 70 107 8888 7028 9 88 12612 14681 17089 19163 148 3297 7039 9917 18636 14840 17108 191911 159 8388 7098 994S 12669 14686 17814 19196 948 8438 717410018 18615 14761 17229 19420 644 8446 7805 10038 12648 14846 17816 19520 688 661 7808 10098 18711 14877 17887 19581 1878 18818 18866 18861 18986 12991 13029 18071 13144 13178 13203 13863 18406 13488 18638 13736 13779 13734 13800 18934 13981 14094 14285 14864 14447 984 4 88 1007 4126 1109 4165 1207 4179 1811 4180 1489 4107 1560 4879 1573 4870 1739 4849 1838 4480 1988 4846 1968 4698 8147 4964 8193 4991 8217 6013 2299 4814 8331 5962 8699 6467 2691 Bt39 2748 B736 2887 5768 2989 8808 8939 6367 2967 6896 3089 6757 7888 10108 7619 10878 7649 10336 770210389 7886 10564 7941 10626 7991 10673 8006 10698 8186 10741 82 9 10746 8378 10888 3889 11500 3547 UB16 8548 11674 8601 11763 8706 11778 S716 11891 8783 11969 877211977 8906 12007 8916 12029 8970 18060 934118899 9441 12404 9878 18433 14837 16081 16136 16189 15803 16404 15614 16624 16701 16782 16750 16866 16938 16999 16083 16813 16889 16373 16656 16567 16693 16748 17012 17028 178T8 l S 17464 19779 17888 19791 17758 19888 17 67 19 70 17789 19824 17986 19963 17986 19996 18004 80211 18068 20218 18261 20820 18263 20261 18278 20264 18471 20887 18481 30304 18602 20316 18676 80468 IS690 80474 18698 80604 18708 30746 18849 20i96 18928 30034 18976 20046 19108 30963 KElMMISGEnXG Inbicrtdioin welke oivaai schade of llINDia KII n EN TEKOOEZAKlk BURÖEMBESTEB en WKTQOÜDEBS T n Qoada Oelet op de artt 6 en 7 dar Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter viaie ia gelegd een rerzoek met byiagen van C Urbaoos om Tcrganniog tot opricliting eener koiperg in eeoe schaar acbter bet perceel gelegen aan de Nieawe HaTen Wgk N No 33 Kadaatraal bekend Sectia B N 428 Dat op Dinsdag den 15 Janl 1897 des namiddags ten are op het Raadhnia gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde rergaaniog in te brengen en dat gedoreode drie dagen TÓor dien dag op de Secretarie der Gemeente rau de ter zake ingekomen sohriftnren kan worden kenois genomen Oonda den 1 Jnni 1897 Burgemeester en Wethoadera roornoemd Dr F H G VAN ITEESON l B De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN Het vorig jaar bebben wg door gratis loten uittegeven op een Rywiel onze Sigareubandel zonder eenige nadeelige gevolgen overgeplaatat van D 62 naar D 25 Thans zullen wy van lieverlee onze THEE en € t€ tO overbrengen naar het Magazyu D 25 Zoo wg echter onze cliëntdie hiervoor nietiets extra s aanbieden krggen wg dit onderschade niet gedaan Het ia daarom dat wg aan ieder die 25 cents hesteed in het Magazgn O JBA bier gratis bji krggt een lot waardoor bg kans beeft cadeau te krggen ie PRIJS Een Rijwiel met LDCHTBANDEN met GARANTIE of een prachtig TUIG en 0EKEED8CHAPPKN Toor den Landbonw 2d6 PRIJS Een Naaimachine mei Kasi met GARANTIE en ONDERRICHT of gereedschappen roor den Landbonw Zie verder Aanplakbiljetteu in bat Tabaken SigBrenmagazgn Lange Xiendeweg D 25 j F nsmN m Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN VAN Blommestein s Inkt IS jro forider iiidelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND 312de Hamburger Geld Loterij Seautoriaeerd gecontroleerd gewaarboi door da regeerieg Trekking 10 JUNI e k UBOOO orieineele loten 591S0 geldwingten Ieder ander lot wint HOOFDPRIJS in bat gelnl i it geval ar 500 000 Mk De enkele SB 180 geldwiniten tüo rolgead mate ingedeeld Uark Mark 1 a 500 000 1 i 30 000 1 i 100 000 a 90 000 1 k 100 000 it k 10 000 i H 76 000 5t k 6 000 1 a 70 000 lOS i 8 000 l a SS 000 iOS i 1 000 1 a 60 000 811 k 1 000 I u 6S 000 1618 i 400 1 10 000 40 ik 30O 1 k 0 000 elo aio De kleinste prijs bedraagt Mk 91 Alle 9L80 goldwieiten worden in 7 dig op alkander volgend klusea aitgeloot ea na iedere trakkiag aan den winner uitbetaald Tegen iniending van het badrag io KederlaniUohe muntbilleta NederUndube poattegela of per postwisBcl overtenden wy da origineelilaten geldig voor de Ie klasM waarvoor de pr a wettalük ia vaat geut N Fl 90 ota voor kwart origiaeele loten 1 80 M w halve V S 80 r geheele Aan elke lottoeEending wordt het ofRoieele trekkingaplan bjlgeroegd waaruit allea juïtt te herEton ii lo x dit trekkingaplan niet aauatian zijn wig bereid vó ïr het begin der trekking de toegesoaden origiaeele loten ooK terug te nemen en het daarvoor reeda ontvingen badrag retour te aendan Na iedere trekking ootrangt ieder lotbeiitter xonder dat hy oni daarom verzoekt de offioteeletrekkingaiyat HOOFDIiOTERIJ BURBAD Isentbal A Co HAMBURG Dnitaoblaod geelableerd 1840 Waf ia da bitta Bwrdvhi tnu J oht Wm Bhenmaiak Leiuuop Ban kortem iff AnterPalBExjieHBr yifH laBatketliiliMiaaaalawKdaataiaa MBT Mulxpeier Vit i hniaiaal = Riter PalfrExjiBlIef Fi EO aaal 76 eaat en 1 20 da Daaali Tooiji ndao la de ueaate Apotheken eo Vu r l Biohtar t Oa te BoUenlaiii Te QOUDA bü A VTOLFF Markt A144b en DE LAAT TAN SON apatheker Markt Een ware Schat TOor de ongelakkige elaobtofferB der Zelfberlekking Onanie en gehe me nitapattingen ii net beroemde weik Z Dr Retau s ELFBEWARING BoUandeche aitgare met 27 alb Prfai 2 golden Ieder die aan de TerflohhlÉkelgke geTolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyfca duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlagi Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending Tan het bednu ook in poetzegele en in eiken boekhandel iu Bolland TANDARTS E CASSllTO Turfmarkt 171 uooda van 10 tot S uur hebalra ZONDAQB en WOENSDAGS Toorm ddag Kliiüek en Polikliniek oaSTBTHME en TOor Spreekuren dagelgki yan Ig H n Oratie Spreekuren Maandag Woenidag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A OBYIj QtnMhur IHrtettur