Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1897

36ste Jaargang No TS87 Donderdag 3 Juni 1807 STMNASIÜII TE BOÜDA BLIKSLAGERS kunnen Mrecl geplaalit tcordcw aan de fabriek van de Wed J T NÜM N Nienwendyk 70 Amsterdam Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VüF CENTEN ADYERTfiNTIEN wordenYgepIaatat rtm 1 5 regols a 50 Centen iedere regel meer i 10 Centen Groote letten worden beMkflnd maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CURATOREN makeu bekend dat het TOELATINGS EXAHEN zal worden gehoaden op 2 en 3 JULI e k ü den Aanmelding vóór den 20 JUI I a s Reetor Dr A viM USENDUK Om direct in dienst te treden teerM gevraagd een fatsoenlijk MEISJE ran s morgens 7 tot s namiddags 12 uar Te bevragen aan het Bureau dezer Coarant Frijstrekking 10 JUNI 500 000 Mark aU hoofdprijs ia bet gelukkigst gevul biedt de nieuwste groote Geldrerloting dio door da Hooge Kegeering ran Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is De roordüelige ioriohtiDg fan het nieuwe plao bestaat daarin dat in den loop vaa sleclita weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark Ier votlfldige bestiaaiug zuUen komeu daaroD der EÏJD kapitttl pnjzeti Tan eveulueel 600 000 Uark by uitDeroeDÜbeid eobter ïprijaenaM Z0 n00 86 prijzen ÜM 10 000 66 prijzen a M 6 000 106 prijzen a M 8 000 i06 pryzeniM 8 000 812 prijieo a M 1 000 ISlSprtjzen aM MO 36968 prljz M 156 19190 pr a M 800 200 134 104 100 78 45 1 81 1 prü u M 300 000 1 prijs a M 800 000 prij M 100 000 prijzen a M 73 000 Iprija aM 70 000 Ipriji aM 66 000 Iprij aM 60 000 Iprijs aM 66 000 8prgseD all 60 000 Iprü aM 40 0001 priji a M 30 0U0 I Do aunstaaada eerite prüstrokkiog dezer groote door deu Staat genraarborgdo Cleldverlotiag ie ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JVSX e ft oa kost btervoor 1 geheel orig lot aleobts Mark 6 of 8 60 1 batf H tf 3 t 1 75 1 kwart M H H IVs 80 tegen inzending van bet bedrag par poatwiaaot of tegeu zembouii Alle commissies worden onmiddeliyk roet de grootste xorgvuldigbetd uitgevoerd en ieder speler ontvangt von ons de met het wapen van den Staat voorziene Ürigineele Loten zelf ia handen Bij iedere bestelling wordt het vereisclite offioieele plan waaruit de verdeeliug der prijzen op de versobillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokkiog de ofËcieele IJjaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ouder waarborg van dau Staat en kan door directe toezending of ook tiBar verkiezing der Belangbebbeitdau iu alle grootore plaalseo van Nederland bewerkstelligd ivorden Ons debiet 1 ateeds door het geluk begunstigd en onder vela andere auuzienlgke pr zeit hebben wij meermalen volgens ofliciaole bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen on onze Beguiistigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz I Het is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde oadernemmg van alle kanten op eene zeer werkzame deelnemiag bepaald kan worden gerekend men gelievo derhalve wegens de reeds ophanden z nde trekking alia orders ten spoedigs reoUtstreeks te zenden aan KALFMANN SIMON Bankiers eu Geldwisselaars in HAMBURG S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot hiertoe gosohoDken en daar wij by bet begiu dor nieuwe verloting ter deeliiO ming inviteeren zuUca wij ook vbor hot vervolg bomoeid zijn door een Btipte en rcëolo bediening da tevredenheid van onze gwurde Begunstigers te verwerven Stedelijke Gasfalsriek te GOUDA De pr is van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder lekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter triie leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasineters bedraagt de haar 10 cent per maand Bewoners van percoelen vao ten hoogste ƒ 2 25 per week Kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz egen betaling van eenige eenten per week in hnur bekomen Gouda Bruk I B A BttlNKMAN t ZOON Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM van H N van Schaik Co gevestigd te Gravenluige Kepplerttraat ZO en 9 nabg de Regenteaaelaan van Z M den KONING an BELGIË Indien gij hoest 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eztract FLACONS van 40 Cts 70 Ct en 1 verkryghaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Omia E H viS MILD Veeratal B 126 te Gotida A BOUMAN Moordraht J 0 RATELAND BotLoop B V WIJK Oudewa rT U KOLKMAN Waddinxvetn iBEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLM S Q uina LarocheJ Staalhsudende Q uiaa Laroche is de meest krachtige en verêterleende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeraja Verkrggbaar in flessohen a ƒ 1 90 en 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den Igder aan Asthma terstond verlicbting In Etni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en Ferftoud ieiel oplossend en verzachtend Prijs per flesohje 20 Cent Ke4bp ui N HoLK Hofleveranciers Zdtt Depot te Qouda hg den Heer A H TEEPE Apotheker en hg de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar FEANSCÏÏE STOOMYEEVERU KS Chemische WassoheriJ ViN 11 OPPË HEIMEB 19 KrulKkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven v n alle Ueerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speoiala inrichting voor het toornen v pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden onsehodeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt V s Het beste onechadelykste n g ii makkelykste poetsmiddel voor Ueerea en vooral dames en Kinderschoen werk Is de Appretuur van C M MUIIer fc Ce Beril Beuth Slr 14 Men lett joei op naam en fabrieksmerk fsrtmlaaf H Hs s Whtsllsn is lUsnoirt idiatsMe a l s 9e s a l elHp W r Mi n eak Stoombootreederij DE IJSELk EXTRA DIENSTEN Pinksteren ZVrilKDïlG i JUNI vao GOUDA oaar KOTThKDAM 6 uur namZONDAG 6 eo MAANDAG T JUNI vaii GOUDA s morgens 8 uur Vaa ItOTTËUDAH s namiddags 5 uur A K VAN DER GAUDBIV Direotenr toriawdter Ui f de VIctoriaSron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Van hé ninklyke uis der ederlanden Maatschappij tot Exploitatie der l ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Euidblaak 8 Geurig en Ooschadelgk ZDiverlnirsret tegen branderigheid kUerachtige aangezichis en andeie lichaamaroven en wonden strakheid en ste kingen hij verztoenngen vnnterhanden en voeten bij Kchur t dauworm enzZnivert van onrein insect onder in en op het rel en baar 10 Cents per dooa Per bus 90 ct doozen GO en 30 ct pakjes 15 et ttpuitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen suot b Hoenders en alle Pluimgedierte h 0 45 per Vs fleach Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebrniksaanwijzing Heeren eigenaren van Huizen kunnen zich op voordeellge wijze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan Tan eene vrywilUge verbintenis voor JSGS jaren ea voor ingel fden b de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een verbintenis om TWMJB JAR1CN gedetaiiheerd te worden naar Oost lndié Aanbrciiggeld TWIMTIG GULDEN Men melde zich aan V i ijtuUligera en Militiepliehtigen met onbepaald verlof bg deu Commandant vim het Koloniaal Werfdepöt te Harderwijk of by eeu der plaatselgke of GarniKoeniComraandahten MllitiepUchtlyen onder de wapenenf tot hun onmiddellgken Chef Gebr ± StoU werck s Chocolade en Cacao m ai DcBlmatige door do nieuwste uitvindingen op machinaal gebiwl Torbdtei tle fU ricatle ea uitslaitead j brtük van i e en fijn to grondstoffen garandeorei jen verbniifccr vim Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbovelenswaardig fabrikaat nauwkemig beantwoordende aan den inhoud der rosp Etiketten De irma beiiaaldo Brerots als lIofleveraHcIer 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles eon Iwwijs lan uitmttntend fijn febrikiiat K cd9 18J4 schreuf de Accademio national do Paris H uB vous déaemons nne neOalIle d ar première elawe en oonaldérsttoD ia Tot oxoellent Cabrloaldoii da Chocolat bonbona voi iea eto ato SlOilweriik t fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers enz enz Qeaenudvertegenwootdiger voor Sedorhuid JuUu Hattenlodt Amsterdam Kalverstraat 103 5IK SS B ffiaBSESRWE ffiEW O 3 T TT i lïT O eene zending Verlovings ILT en Ondertrouwkaarten Kouwkaarten en Roowpost Bestellingen worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BIili i£ llAi en Zn BINNENLAiyP GOUDA 2 Juni 1897 VERGADERING vamd k GBMEBNTERAAD Vrgdag den 4 Juni 1897 nfmiddags IJ oor Au da otit de Com De benoemiag na een lid voet miaiie van Toezicht op dt Stadi masiakschool Da beneeming van aenen brugwachter aan de brgg op de Haven bg de Mindorbroederiteeg Het voorstel betreffende de ve§tigiog van een inklaringskantoor in deie Gemeente Bet adres van A de Grnil e s met bat adres van Borg eo Weth betreffende de verdidering van den naam Vogelen ng in iWilbalminaatraat t Een vooratel lot vutstelling van een ooucapt voor de verdseliog der Gemeente in drie kiesdistricten fOor de verkiezing van Leden v d dia Gemeenteraad Loting Ier bepaliog voor welk ki idistricl alk der zitting hebbende leden van den Gemeenteraad geacht wordt gekosen te sgn De oandidatnor van den heer Mr 0 J E Graaf van Belandt is ondersteund door de volgende kieiers J M Noothoven van door D Ragter JI Kanttel C U da J ag U J Nedeihont A van Usendjk H A 0 Brinkman E aiiedrecht C W van de Telde C G vae der Post D 6 v Vrenmiogen A Thim A van Beedt Dartlaod J W Voistor J Ouderkerk A H Teepe Joh Vermeer A van Uven A van Veen J Gonda B J W Hnber C B Verloog H Jager G N Eroislieer W Kromhout Jr G J Prince A Ketellapper Ij Burgersdgk J de Teii Andtiet van Dantiig J Markns H v d Vegt F J Bellaart J L van der Weerd J gwarteenbarg J Slop C D Julius W daV nJr W JoliM W C Wernink N Mogendorff J Wernink H Wonder A Braam IS D Boon F Siaverdiok Moies ran Dsntzig S F Teeling Dr Bakker Niemejjar P C fan Hork Van der Loeff J J P den Boer H Ouderkerk L D Keu H J de Voegt O Straver F Wsil H Groeneodaal D f W van der Laar L B Oldaman allen laQonda H W F Boite D N Bronwer te Gouda A MijnlitS L Fs F MgnlieS Fs te Onderkerk t d IJtel J J A Mentön Gonda L Tol Nieuwerkerk a d IJssl C J van Herboyzen Boskoop H IJstel de Schepper Gouda W Snoek Jr G de VlTit Hr J FEVILLETOm De Dochters van den Compoi ist S6 j Kr hiertohts Mo geest ran ongedwongen rr oiyic held T Q on idÏDge liefde ea f ertroairoQ de svrare beproering wss efo band geTreast die tie harten in eendraoht en lympatbie Terbonden had De een braobt onwillekeurig alles by om het laren ra den ander te TeraaDgenaraen Clara hiriaaerde xicb niet haar Ttidar ooit zoo baDdelbaar zoo gewillig enbeveoal zoo woordenrijlE te hebbeo gezien Hij kon hen aomfl gekeele aTonden bezig honden met rontuarl ke Tcrfaalen nit zijn jeugd met reisbuinaenQgen anecdotea hamoristiaobe vertelsels en raadsels terwijl Joseph de ernstige Joseph die bet meestnaar sya vader aardde n altijd veiTiüd waij vansyn muziek van t d tot tjjd mat salke geestige zetten voor den dag kon konen dat allen het uitBobaterdeB van t lachen Kortom er heersebta een moeit gekende en ben deiwwaazdtge stamrainfi in buis en te spoedig naar aller meeaing brak da tlyd vao scheiden aan I Den avond voor het vertrek van Ernst Aape t on OUura verviel de oude man weer in zijn stil gapelns waaraan z ne kinderen gewoon waren Elisabeth di tegenover hem zat en hem gadesloeg uit haar leuningiteel begreep dat b iets op bet hart had en wachtte geduldig bet oogenblik af waarop hij het nitapreken ma iUen varen aanwezig en deel Oodflk J Terdu T de Vos G J Bier L F Mflulieff A A M JlBulieff A Gelderblom allen te Nieuwerkerk t d IJtsel O van Leeawen G Dgkaiao A A van Au J J Verboom D Sonne H L Noordegraaf J C Noordegraa f Jm van Waning L fanBaemrijk W Hoogendgk ran Cappelle allente Ouderkerk a d IJsel P SchouteL Am deOudsten J Otto L Noordegraaf A J Otto allen te Krimpen a d IJiel N Mesman Boskoop A Roozeboom P M Montgn J D de Boek Mazes r Dantiig A K v d Garden S Sijtsma J Vermeulen Hz D Hoogendyk G C Fortoyn Droogleever L P Hoogeodgk Sr Dr F H Q van Ilenon F deMink H J D Kamiteeg A J Dgxhooro H Kagser J A P Montgn A C Cotijn J W Begeer allen te Gou 0 Nogteren J de Wilde J Bggi A Gh Snel P W Mae G A van Hoowenioge Jï alteu te Moordrecht A C van Bouweoioge Jz Goaderak J A F an det Meer an Knieler M N Dirkzwager C Hoogendgk M van der Gaag L Exalto A van Knapen W Perk H de Wilde W da Koter W de Wilde A de Vries M K Vollebregt M Vis A A Vis A Hoogeudoorn J v d Beek C Hoogeudoorn P v d Graai P Vrglandt H Vrglandt IJ J de Jong Jz T Hoogendoorn J de Jong Jz B C Tom J den Hollander J Engdbregt J O Ketel allen te Moordrecht P van der Graaf P de Boom A Verweg D Vsrweg A SUppendel J Slappendel A Palsgraaf allen te Gonderak K van der Hegden Gz J Overegnder Jr te Moordrecht F S W Gautier A Berman D Mansohot F van Dam F de Brngn C van Kersen H J den Hengel W Syrik A Blanken T van Schieven J de Brugn J van Vliet D Blankejn D Verstoep B van Wingerden A C Snaterse M C Snaterse J Hailing A Hailing W Ooms C Ooms Jr C Bgkaart W Lambert C Koolmees I Slegt Bz M Lok Job de Brngn J Schouten J Slegt Jz Jakob de Winter A Kool L 1 den Braber J van Schieveen L de Jong A de Jong KJ van Honweninge H Th van Honweuingei M van Dorp P Hailing P Koog Dr TBeekenkamp L F Notenboom Jac Kaebergen J de Bingn allen te Gouderak De candidatuur van den heer P vaa der Hoog il onderstennd door de volgende kiezerH Mr Bogaerdt Bz Krimpen a d Lek Dr L A van Langeraad Lekkerkcrk I Man iu tVeld Lekkerkerk H de Jong Mz Lekkerkerk T v d Berg Krimpen t d Lak J A de Vries Lekkerkerk H Ktplegn deb min of meer in de weemoedige stemming dte door Ruhert s zwijgen was tewe gabraobt Klisabttb kind leide haar vader eindeljjk na dat hig het zware gryze haar van het voorhoofd bad gesehud wg allen hehbea u een verzoek te doen yWat is het vadar F zei Elisabeth wier hart begon te kloppen toen die woorden ernstig en met nadruk tot haar gesproken werden Wy hebben niet ten oareohte vervolgde hy yuw krankheid op rekening gesteld van de onrust het opgekropte verUnfl n en den tweestryd dien ge met u zelve te voeren hadt sinds gjj getrouwd zyt Stel u gerust waat Elisabeth maakte een ouwillokeurige beweging ik heb met Jobanoes deze zaak reeds uitvoerig besproken Elisabeth zag hem angstig vragend aaa maar Johannes gUnlaobte geruststellead en legde üefkoozend zgne hand op de hars j Wanneer s mensehen roeping hem eenmaal dui delgk den weg gewezen heeft dien hg vo gen moet voer Ernst Hupert langzaam voort dan doet hg verkeerd ziohzelrea een ander pad af te bakenen te eeniger tyd herneemt de gedwongen natuur toch baar reebten en het geluk en da vrade voor zoover die op aarde bestaanbaar zjju worden slechts daar gevonden waar onze bestemming ligt Indien men mg als pastoor of predikant in een kerk had willen zettea ik ware verkwijnd of krankzinnig geworden Gq Elisabeth £ 0udt daar evenmin pasten als ik wij leudea op den kansel van auiiek spreken en onze teksten vergeten Wig moeten da wereld in met oase kracht met ona talent Deze z n de sleutels die OM opwinden wauwer r afgeloopea i ju Krimpen a i Lek A Selteer Krimp n a dLsk Jacob den Boon Lekkerkerk A Corn JCmur Krimpen a d Lek A Smit Az Lekkerkerk J de Jong Likkerkerk J B SpeenM Krimpen a d Lek H S Okker O van Etien fob van Limhargh J van Limborgh ea C de Jager Ai te Lekkerkerk J H Onei Krimpen a d Lek A van der Won4tu Az A Oroere en 0 den Ooditen X van Limborgh Jr te Lekkerkerk D Btge Krimpen a d Lek A van Limborgh L ran der Wouden eo G Oskam Ie Lekkerk J Hoeflake Krimpen a d IJiel K Smit Jr W A Boogaerdt J Verhoaff L 0 Gcoeoeveld W H Groeoeweg W Donker F W Mjjnlieff Pa J Speenhoff A HorsBin W Tan Halewgu J h Staat Jan van Tliet P J van Wgnen Jr tn P de Jong Hz allen te Lekkerkerk P KoiUr Mz C B van Net S D v d Oo l J H d Rngter Jacob Broer Joh KItasten K Klaatieo P A Weller W Hardgzer O Broer Oi W H Giltjet U B Ooudkade Hugo Kotter J Blauw P Hoo t D A Koster KI Rosbergen AdriaanNes L J Endti D Krett K Krom nt Cz J Hooitman F Az F J Hoottnan J H Rancnea A Kotter Mz Am v Heiningen B W Hatdjiaar P vao Nat A P Ootthoek van Net J Grotbergen Arie van tÜHt P W Hardgiar H wa der Tak L Mohr D Melnao J van dar Willikar A vu der Willikar J C Vitier L C Houwerdiag J H Otto C Bulk J Balk J J Welter allen Ie Botkoop De CBodidatuur van den heer Dr J Th de Visser is ondertteond door de volgende kiezers L ten Bosch C van Tongeriao W den Boer J L Lafeber J v d Pool B de Jong J de Jong J W Berkelbach v d Sprankel F 0 Bik Gz J ran Beedt Dortland J Bik C A Sprugt M Boot P Bik P van Vliet J A Roepers L H Lafeber F E J Brgbag D Hoogendoorn T Bot J A da Pmr G Haagtman J G van der Laar L van Bocbove J Bik Jz H Klegweg K van Wilgen Jac ran Elk J Vitier B van Toogetloo J C Doriaa Joh Voi W Verblauw A Wartena D Hoogenboom Tz A T vander Pool L A de Roobefort M Vermaat 8r J D Bgk P van Beedt Dordlland B Lent T Leut J C Sellet D Blommendaal M J Boot T C Boot A Sliedrecht E Bout A Ggzeng B Lugtharl allen te Gouda De eandidatuor van den heer de Cleroq it ondersteuod door de volgende kieaers het lyu de drljfreerei die ons opschudden ea voortjagen zelfs al verlangt de ziel naar rust Maar er is geea rust voor deu kunstenaar de rust is z n dood Op moeten wij en in de ruimte I De slapende psyche met gevouwen vleugelen ia uiet in haar element in de wolken moet zg zich verheffen t Zoo ook wy kind met onze knnstenaarsziel Eu wat Eoudt ge u nog langer keeren tegen de beMhlkkingen vao het lot P Oeest of liehaam een vaa belde gaan te groude by die gedwongen onthouding waat waar ge eenmaal het anker geworpen hebt daar trekt uw levensachip immers heeuf Zie Elisabeth als kind hebt ge reeds gespeeld aan het altaar der muze ge hebt gexoDgeu van uw vroegste jeugd ge waart de nachtegaal in m n sombere woning de bloem op myn doornig levenspad Van dat g s morgens opstond totdat ge s avonds nw hoofd neervtydet allyd hoerde ik uw stemmetje weerklinken helder als glas rein aU uw kindersiel Toen kwam de tgd waarop gg de ontwikkeling bereikt hadt waarop ge uw gave met vrucht koadt aankweeken en besohavea Ik had veel van u gehoopt Elisabeth ge hebt mgne verwachtingen overtroffen Op uw achttiende jaar trad ge roor het eerst in het publiek op My heugt het nog als giitereu Sedert hebt gy alt d iu de wereld geleefd u geheel aaa de muziek gewijd en immer voortgearbeid om bet ideaal naby te komec dat ge u gevormd hadt van de kunst Uw atreveu zag zich met het gelukkigst gevolg bekroond Overal werd gij gehuldigd als eene der talentvolste sangeresten van onzen tyd Qe hadt u reeds geheel ingeleefd in uw roemrijk bestaan en rrüwillig hadt ge n daarrao nooit loegenikt TecB kwam de lyd waarop ge aUee hebt N A van der Bea P M van WaM JohMulder B v Kertbergen O A v d Want W 0 Smit 0 f Gladbacb J B Vtrotaolaai A de Boeg A Engalbrcgt U Donk 0 JV d Want J H nn IJwrIoo T da Jong M J HanauD B over d Liudea L Oawooeel W F Carriiie A ailt aboga rd A JVeriohat L Malkeft Q S inilamak r PBoer T N Beabean T Biouaadijk J T Karper O Btiobargaa J vaa Telliagaa K van Wgk Jk Trwli J Wowla 1 M da Weger C van Ardaane H dt Jaag 1 GtavteUgn O v d Kitt M vu W P Hooggaboran A Janata J R Sael K v iZgde A de Joag P A Quiot J Vaikng T de Hoog jr A de Bragn Joh v d Wal A 0 V d Waol J J V d Zwalnw C 4 Knegt F B Vtrvtta A J Verbaat J d Big W Ve g A vu Uauta J dt Etiltrallaa te Qooda P A Oltoludar C vu Kta Di N J Scbotrel O A Lolcama J Groauwtgaa G J van Oapellafen P A nn dan Brotk J Oadihoorn Jacob aneowregaii P B 4iaburg H de Moog J v d Artad J Bavaakorg C D Sax Jr K Kromhoat Bi B H Weller F vu GeMareo W van Qtldaran H Ctlpa H D Ottoludar J TelUaga B Krombent K Biurman J 0 da Braijn F vaa dar Spek A Booi A BaAlar W Verweerd J Boog H Lapair Bain BtojiJi 0 Ettald W Oaen J Wtadtl Jr D Marel J vu det Woll P Broer C Hoogtveen W Soet H Sehiedam F OotMrwgk L vu Bemmtl P van Fruiten T van darTorten Pi C da Vink 0 Barende W vanEgmond P vw Klaveren L Quitptl A deKoster M 0 Uoollnu H J Enabboat lltote Botkoop De candidatnni van den heer L F Dijiiatr vtn Twiit il onderittund dotr de volgendt kitiert B M Derekten Joh v i Lmu L O dt Lug P Blaztr A A A v vu Aioh Q Krook J Brokaar B U Jongtnbnmr L v d Wolf A Derckaan J Biatvtld W J Otrakttn C Babonw 0 Plomp A Brunt 0 vu dtrVoortn P A Lafeber A Viogetling J Bornta P dt Vroedt A Hornet Mi L van der Heg C vw Wiiwerden W K Schngder J vuGalen J Ph Wtguwgt G Polet 0 Brut G J D Aaiden J Vugk N vu Vliet P B Balen A vu der Kuf F van der Ploeg J B de Jonge Van der Bnl alltnto Gouda A Hoogendgk Botkoop L Uittenbroek J Schnltz P de Jong Ji alien ta Gonda A Hoogendgk C Hoosendgk J B Spoorsmaker 0 J vu der Megden 0 Hogtweg opgeofferd voor den man dien gü lief hadt Dit waa een romantische droom m n kind Aeh I aoo z jn w alten ila wy jong afju maar bet laven neemt telkens lets mee van onu idealen Oc wUdet geheet breken met het verleden ge hebt oprecht getracht u met bet heden te versoMen en de bekoring der nieuwheid deed o gelooven dat dit mogaljjk Wil Maar ge noest reeds ran den beginoe hel gsmia gevoelen waartoe ge u ulve rrywUlig ndwongeu hadt en naarmate de tgd roorb saelde werd het heimwee grooter en kwelleader We zagen u allen veraaderen j ge went stil ea afgetrokken ea het scheen my toe dat er ieta in u gestorven was Mgn aandriagen mljoe beden hebt ge a ealagea gjj wildet als een trouw aoldaat overwioaen of sterven op den post dien ge n gekozen hadt JBjjna ware dit laatste offer van u geëischt Ge werd krank aoar lichaam en geest en aldus opeabaarden zich at de smarten die ge in de eenzaamheid geladen hadt Toen is Johannes terun koDieo ran h b woBUal onherroepslgk genomen besluit reeds hmg had hg iugesien dat de dwang dien by u oplegde wel reire van uw beider vrede te verzekeren nw beider ongeluk ten gevolge bad naaar toen h j u voorstelde terug te koeren tot wat g om hen verlaten hadt toen wildet ge het offer dat by op zHa beurt u brengen wilde niet aannemen Maar ik vraag u waarom zoudt ge aw dubbele bestemming niet kunnen vervnllea die van artiste en van huiavroDw Volbrangm w allen niet op aarde een tweeledige roeping de stoffkljfk en da peatal ke