Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1897

J o 7288 96ste Jaargang Vrijdag 4 Juni I89T m mm cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uit ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is IM inmco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VITF CENTEN ADVERTENTIEN wordenTgeplaatot vaa 1 6 regels a 60 Centen iedere regel moer 10 Centen Uroote letter worden borekoid plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fatsoenlijk MEISJE ran s morgans 7 tot s namiddags 12 anr Te bevragen aan het Bureau deser Coaranfc Bestedelingenhub TOO OUDE LIEDEN ALHIER aSTBAAQD tegen 1 JOU eene Assistente om behulpzaam te i n met de rerpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de hniahonding ter zgde te staan LOON ISS met Kost Inwoning en Geneeiknndige Terpleging Zich in persoon of met franco brieren au te melden hg den Secretaris F HERMAN Kz Crabethatraat Q 256 Oouda 2 Jnni 1897 312 le Hamburger Geld Loterij geautoriseerd geoontroleerd gewaarborgd door da regeering TrekkhJT lO JU Nl e k 118000 orlgiueele loten S9180 geldwlnsten Ieder aader lot wint HOOFDPBIJS in het gelukkig ge er 500 000 Mk De enkele 69180 geldwiniten zyn volgsndermate ingedeeld Mark soo ooo 100 000 100 000 76 000 70 000 OS 000 00 000 65 000 b0 000 40 000 1 26 51 108 20S 811 1618 40 Merk k 80 000 k 20 000a 10 000a 6 000 k 8 000a 2 000 k 1 000a 400 k SOO elc elc De kleinite prija bedraagt Mk SI Alle 60160 guldwinlteo worden ia 7 spoe dig op elkander volgSDda klassen Hitgeloot enUB iedere trekkiag aan den winner uitbetaald Tegen insending rau het bedrag iu Nederlandsohe muntbillets Nederlaudsohe postzegelsof per postwissel oversauden w de origineeielolen geldig roor de Ie klasse iraarToor depr s wettelijk is vast gezet N V 90 ets toor kwart origineeie loten 1 80 halte g 3 60 s w geheels Aan elke lottoeiending wordt het offioiesle trekkiugsplan hjjgeroegd waaruit alles juist te herzien is Zou dit trekkiogsplao niet aanstaan zyn wij bereid rddr het begin der trekking de toegsRonden origineeie lolen ook terug te nessen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotberitter zonder dat hij ons daarom verzoekt de offloieeletrokkingslyat HOOFOLOTEBIJ BDBEAC Isentbal A Co HAMBUBO Duitschland geelableerd 180 BLIKSLAGERS kannen lUreet geplaotêt worden aan de fabriolf van de Wed J T NUMAN Nieuwendijk 70 Amaterdam Eet ware Schat TOor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARlL G BoUaudsohe nitgare met 27 atb Prfas 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gerolgen van dete ondeugd Igdt moet het leien de opreohte leermg die het geeft redt iaatljiks duizend van een zekeren dood Te Torkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt Si franco tegen inzending van het bedntf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland f Sf schiÊdammeb Mer et NiaHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz A ls bew B van acbthoid ia oaohet en kurk ateeda roorlieo Tan den naam der Firma P HOFPK FDIKE OUOB ST ALHOUDEEIJ De ondjirgeteekeude blyft zgne BTALHOUDEKIJ beleefd uaberelen voor de leTering van nette m EN mmm bg iBegral nisplechtigheden zoowel bmnen als buiten de istad J BOTH Omnibusdiengt 6ot da 8choonhoven I tegenover het Stfttion Telepboonnummer 27 Kliniek en Foliküniek oéaVBTBMB en a aVMMJBtmOGiB uren dagelgka van IZ S u Gratis S preekuren Maandag Woensdag en Yrydag 9I II uur REC1 DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CIBVL Om dire t in dienet te treden tcordt ge vraagd ien Geneetheer Virteteur x x aiuLimm Frintemps TE PABM 8 Zenden gratis franco bet praehtig geiUustreerd IIK ILNI met nederlandsehen of ffanaehen tekst beTattende de anweldingen der laatst uitgekomen modellen Toor het Zomvpaelzoan van kleederen hoeden enz Toor heeren damat kinderen op gefhinkeerde aanrraag aai I JULES JJU IIZOT i V PARUa stalen Tan Udan woUan en Katoanaa toffen laken enz nu worden eTeneani tnum toegezonden dooh men geilere daarToor de soorten op t geven en ongereer d rrijien t bepalen Dit album bevat tevens ds inllohttngaa welkeToordagoedoen prompte uitToeringea dar bestelUngen banoodlgd 3 n BtMUingm van 3B frana f k of r worden met eene Terhooglng Tan 6 0 0 tnnei imkt tnerll uu UtkmuitÊ nthtên m aiu plaaiun wm IttdirlaÊid ma kuil tucrfU M klanten hebban gasne formaUtoltel Toor da inklaring of anderainta ta TairuUea daar ons réit MilMiiü tê ll mtul NmH BrabaM daarmede belast is Het Fotografisch Atelier STUDIO l $ dagelijks oakdes ZONDAGS geopend 6 Album portretten met X Proeven t ISO P vAir DDR WAALS Fluweelen Singel SSÜ bg de Tiendeweg TANDARTS E CASSUTO Torfoiarkt 171 uooda van 10 tot 5 uur kahtlTe ZONDAGS en WOENSDAGS roorm ddag WEGEHfi OPHEfFIMC van onze Speelgoederen afdeelinif ziju ng besloten de tot nog toe voor i d 0 geadr 14 versch stake onder den inkoopêprija Tan de hand te doen De hieronder vernielde U stnks kosten dus slecla ts 1 I Ëen bewe b gekl Pop hebb porsel kop m haar en hoed Een Elegant Koffieserries bestaandeait Koffieen Melkkannetje en Saikerpot Een metal Muziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zvrempoppetje 6 Een surprise voorst Sinterklaas 7 Een Schaap op rollen m w vacht Een mooie Klarinet Een mooie doos met Soldaten 10 stuks 10 Een Paardenstal n Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten Een Yerfdoos met 12 verschillende kleuren 1 Penseel enz Verzending buiten de stad na ontvangst van postwissel groot i 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Arast N Z Voorburg w 258 Het groote aantal zenuwkwalen Tas zennwfaoofdplJn a t tot da voorafgaandtketitMkenen vaa poplezl lierwnberoert toe troU ena nog st eda Ule mlddeleu door de medUctie veteoscbap aannwand Kent aan das nionimi tUd kont da Mr toe dat zij door bet gebruik makaii van den aanvonalnt u weg naiusltJk langa da hnu ww phyaloloztMbe ontdekklnc gadaan baaft die oa lionderde proètnemlngen thana over da geheele wereld verbreid il an terwijl i tti wetaMciiappelUka kringen de hoonte fielongatemng weH taveni een weldaad blijkt te aljn voor de aan zebuwkwalen lijdende menacbheld Dese geneeawilxe ia nltgeroadan door den gewe fln Offlclar van 0 ondbelt Dr Ooman Welsamann te VUsliofen en beroat op de oa dervlnding opgedaan in eene K jarige praktijk Door waoachlniT van h t hooM eeiUHsal por d v worden la rto gowliikteaUffcn door d tanld owMlddcIlUk aan kot seaaw estal medecedaold Uet deie geneeswijze werden werkelijk ecbitterende raanltatea veAregeili en iJJ maakta eooveeJ opgang dat van een door den uitvinder geaolireven werhjs OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkOdiing en gsaeilno binnen korten ttjd reeds de Ule druk veiHchenen in Üit boekje bevat niet allsan vor bet groots pnV liek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezou dei meuwere therapie en de daarmede selft In wanliopigo gevallen verkregen nitweikmg maitr ook vindt men daarm wetenBohappeliJke verhaudelint en nittle niedlache binden dio aan dozp geneeswijze gewild rijn zoomede afscbrlft van ui van geluifscltriftoa vau hooggeplaatste geneeaknudigpii ouder welke P Malere mitf ir prefsstor do poiyki nteli te Parij rus Bouflomont I0 sUmgreber med dr praktliBaremtgsHaaahsir aan het kraak ilRfllgen geitlobt de Cbarestoe 8s IMtirath0r Cohn te Slattin BrDSimanii msd dr arrend arU taJBMtsaas Dr P Foreittar geneesheer dlraateur van het tioip lasl ti Ag n Bahainralh Or Saherlag kulasi Satatrala Bad Emt Dariai nied dr ganBeihsgr dlmotsur dar DaWana therspeutlsDlts InHohUag vaar lanuwHjdsrs Is Parijs ruB St Honoré 334 Coniul von Asshenbaori mad dr te Cerru Dr Bealisoh arraad arU de Zirkelti Obsrslabmit Jachl med dr te Waenen Or C Bongavel tela Tarrièrs Eure lid van dBn Coniall Cintral d hygttas at dB Santé tn FrankHJk en vele andereu AaD alUu wiPrisenuwKeslelnaerrof mlndernancedaan 1 of aan aoKcnaande isennwartallvlield llj waaivau dekeoteekenenzijn shronlaohe boofdpljn migraine lobsla bosfdpljn kloadandrang roota prlkkelliaarheid gt aaBdhBid slapeleoihstd llohainitljke enruit en aababagaltlka In tand verder alle zieken üie dooi bi loerte getroffen werden en nog lijden aan de gavolgeu daarvan züoals verlammingen oevarMogae tal aprflkan iware tongval mosletljk llkksn sUIHisU Mr gawrloblas mri veortdursnde pl n plaataelijke iwakta verzwakking van BBheugan ene ent aij die reeds onder geneeskundige behandpltng peweeat zijn J i iimmiiiing van naflaygBn hue eat aij uiB ronuB oaoer geueesaitiiaiga r dom de bekende middelen ais onthoudlncseü an kondwaterknnr wrilveu eledriaptren atoomiooi or zeebaden geen genezing of leniging hnnner kwaal gevonden heblieu en ten bIoUo ziJ the vrees gevoelen voor beroerte endaailoe raden hebben wegens verscbijuHelen als ilsh sanhaudand sngit o voalas verdosvln ia hal bsaM hHNpIls at aliallalislé nikkBrlnnen an donkar worden voorde oogen drukkande pijn onder Eet vsorhoeH ssfilngfa dsosriN bslvoasa van krlebellng In en hot alapen vin handen en voetan aan al deze drie oatogoïlën Tin aeaBWlIJdera als ook aan ange molsjei lijdende aan bleekzuoht en kraohtelooshsld ook an gezonde lalfl aas jongs larionee dia voel met hol hoofd warken on tPestelijke reactie wUlen voorkomen wordt dringend aangeraden zii h het boven vermelde werkje aan te Hchaffen hetwelk op aanvrage kasteloos is frmnw veezonden wordt door Amot rdain door H C LEBAIV Jk Co Heiltgeweg 42 Rotterdam V K vau HA NTElf KOCFF Ipotbekër Korte Hoofiteeg 1 Utrecht LOBHY dk PORTOK Ondegracht biJ de Gaardbrag t n Up de jonKBte hyglenniscb mediciuale teutoonatetling Is de Ur WeUanann sobe Oeaost wiise door ds MedUobe JoriJ net de Xllverea Mediale bokraoad tctorlawater ui f de VïctoriaSron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank an e n nkJyAe u s c erj federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Gebri StoU werck s Chocolade en CacaOs Botmatige door de nieuwste uitvlndingon op machinaal gobiod rerfooterde fbbrieatie en uitdwtend gebruik van fijrc en fijnste grondstofieu gaiandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een iianbeTelenswaiirdig fabrikaat nauwteurig beantwoordomlo aan den inhoud der reep Etiketten Dt Irm behaalde 87 Brevets als Hofleveraneler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewij an nitmuntmd ja febrikaut Keeda 1874 sdireef de Accademie national de Farie Son Ton dé mu on uw Hcdmllle d ar première ela ie en oonddératloii ae votre exoeUante fiabrloatloa de Chocolat bonbons varies eto etc MillWtnk a biikaat ia Tub ygbaar bij U H Gunfiseuts Bauketbakkera enz CtaMTialTNtepinwoordiger Toor Nederland inaterdam Ealverstraat 103 Handgold f 200 twee honderd grilden bg het aangaan van eene vï willige Terbintenis voor ZES jaren en voor ingelgfden hg de Nationale Militie me onbepaald verlof of in uierkelljleen dienst bg het aangaan van een ïerbintenis om TWEM JAUMX gedetacheerd te worden naar Ooit lndil I TWiniTIG GULDEN Men melde zich aan THjwiUigeira en MUitiepHehHgenmet onbepaald verlof bg den Commandant Tun het Koloniaal Werfdepöt te Bardemijk of tg een der plaatselgke of Gamiaoeniüommandanten MUittepUchtigen onder de wapenen tot hnn onmiddellgken Chef Oowla Druk rai A BBINKMAN fc ZOO BINNENLAND GOUDA 3 Jani 1897 In de gisteren avond gehoeden rergadering van de afdeeling GoQdac van het Ned OoderwgurB Genootschap hield ds beer J Soheggrond eene Toordracht Ofer eenige belaogrgke byzooderheden ait bet leTen der bloemen die met attentie werd gevolgd Voorts werden aU afgevaardigden naar de Geweatetyke vergadering te a Gravenzande en de Algemeene Vergadering te £ impeD aohtertereenvolgens benoemd de heereo J Slop en H E van der Roer Op bet finreaa ran Politie ia gedepoaeerd een kwartje ep vermoeden van valacbbeid Door de politie ia eeo hond aiugefaonden op vermoeden dat hg Ie Delft ia ontvreemd Programma der maziek aitvoeriDg op Düdderdeg 3 Juoi aavoodi 8 ure Au paa I Camarade J Bernard La Mootagnarde F J Sobweiaaberg Suspionel Walzer J Ivanovici La Favorite fantaisie DooDizetii a Mazurka Kesaels b Rbeiolapder Zöliaer Oovertare Apollun Aot TldttflA Bellona CoDCertpotka voor PiBtoB 0 Faofit La Ciarina Looia Canne Biejcle galop L André No 1 4 5 7 en 9 eerate a tvoeri g Men meldt uit Amaterdam Bet atoffelgk overaühot v a £ xter is giataren ait bet Baitengaatbnia voor rekeuiog eener katbolieke Iiefaadigheïd a vereen igiug ter aarde besteld Op last vao den officier van jaatitie te Brrdn ia te Sprundel N B door de mirecbauaseea gevangen genomen en zwaar geboeid naar Breda overgebracht de laedboawer A v d B verdacbt van moordpoging op zgn boarman P Kommen De aangehoudene heeft bekend Nader scbryft men dat de toeitand vao P R die drie meaateken in den buik ontving zocdanig verergerd is dat by voorzien it vande laataie sacramenteD B C Het Hbld c neemt een loopje met de ala pende diatricten van Nedetlaad waar men niet eene de courage had een vrgziouigencandidaat te atellen FEVILLETOHV De Docliters van den Componist Bij u eya beide zoo nauw aac elkander verwaat dat men tonder verwoeating aao te riebten ze niet VBD elkander scheiden kan En nu Elisabeth na dan rouw waarin ge ons bijoa gedompeld bad na de geweldige roepstem dia tot u en Johannes gesproken heeft na de onmiskenbare vinB erwgEing van het lot en het bewustz a dat ge toch niet knot overwinnen in d n strijd nu moogt ge ook niet meer volharden bij uw eens genomen bealuit want wat eenmaal zetfvertooehening was dat toxi nu hardnekkigheid worden en er bestaat ook een edelmoedigheid in het asonemcn van oen offer Ik zat niet tot u zeggen TAe hier moet ge heengaan of daar maar ik zeg u dat als uw roeping u wenkt gij haai volgen moet Elisabeth stend op en koste haar rader en onderwgl greep Joaeph de band zijner zu ter want hoewel hg haar nooit zou willen vertetleo dsi hy duor zijn herhaalde gesprekken met Johannes deze uitkomst had verbaast zoo wilde h j toch niet geheel vergeten wordfn in de algemeene uiling van vreugde u dankbaarheid Na het heratel barer krachten begon roor Ellaabeth het oude leven iroer ea trad ly opaiauw voor lo eenige diatricten van het Zuiden waar de berolking nagenoeg gebeel nit katholieken beataat en men g en partijen keet of durft vormen is zegt bet slecbta é n candidaat opgegeven en terstond aU Kamerlid verkozen verklaard De kiecers hebben bet daar zeer gemakksigk Het is voldoende dat 40 ban handteekeniog zetten onder de opgnaf van den eenigen oandidaat en daarmee ia d verkiezing afgaloopeo Gpen stembriefjes geen stembus geeu lessenaars mst potloodeu Een idylle waarbg de berder met de kudde niet ontbreekt In de Vragen des Tgdsc scbrijft dr C J Wgnaeodtfl Fraocken over De Vroawenbewe ging De scbrgver komt tot deze coDoloaiea In geeatelgken aanleg zgu man en vrouw niet alleen quantitatie maar ook qualitalief fandameoteel verscbillend en dat verschil kan niet door gelgke opvoeding worden weggenomen De emancipatie beweging is te herleiden tot het bnweiykavraa getnk waarin zg hare ei enlgke beweef r denen vindt ïo boeverre die beweging ook moge slagen zg zal nimmer de oatuarlgke behoeften der vronw bevredigen Een der belangrgkate gedeetlen uit de rede die de minister van justitie de beer Van der Kaay ala candidaat voor de Tweede Kamer te Alkmaar beeft aitgesprokeo was wel zga verklaring over de bewering dat het tegenwoordige Ministerie in 1894 zou zjjn benoemdi nadat bei oordeel en de ffoedkeuriogder Katb bisacboppen was gevraagd en terkregea De voorganger van den heer VaoderKaaj da oudmioiater Smidt beeft zoo ieta de vorige week in zgn Dordtscbe rede te verstaan gegeven Dat klonk ten eenemate ongelooflgk en bet is een raadsel boe mr Smidt er toe kon komen znlk een praatje voor goede mant aan te nemen Zeker ia 1894 na de ontbindiug der Tweede Kamer wegena de kieawet ïak heblieo eeoige liberale tegeustandera dier wet bg de herstemmingen de meerderheid gekregen door de stemmen der katholieke kiezers Deze stemden aldua iotusacheo niet uit iogeoomeoheid met die candidaten maar eokel om Takkianea te weren Men is ban daarvoor waarIgk geen dank seholdtg En atellig was er geen aanleiding bet oordeel en de goedkeoriug der biiseboppen te vragen over bet nieuwe ministerie De liberalen van verschillende nuaocea badden de meerderheid verkregen geeu ander dan osq liberaal miaiaterie waa dus aangeweMo het publiek op Het scheen dat haar heerlijk orgaan nog aan klank gewouBon had door de gedwongen rust waartoe z j siohzelre veroordeeld bad De scheppende kraoht ran haar genie geleid door diepe ernstige studie en gesteund door eigen opmerking en erraringjiad baar een r jke onuitputtelijke bron van middel n geopend die haar gaven tot een hoogte haddlu opgevoerd welke algemeene geestdrift en verbazing varvrektP Zij bezat die wegsleepende intensiteit van gevoel en ulldrnkking dia een gebeel publiek in ademlooze spanning bracht eu geheel overgaf aan den invloed ran haar zang Zjj deed hen Igden weenen en genieten zooala xij dit verlangde haar triomfen waren overwinningen van den geest op den geest en zg slingerde als het ware magische ketenen om de luisterende menigte welker kringen zij verbreedde en toehaaldj naar willekeur Den eersten winter was zij byna altijd op reis en overal waar ze kwam werd zij met dezelfde geestdrift ontvangen Haar ronm snelde haar vooruit en ditmaal ging de werkelijkheid de faam te boven Het zou echter blgkeu dat hetgeen haar rader geiegd had van het rerruiteu barer tweeledige roeping op onbestaanbare gronden berustte In den aanvang traehtte E iaabeth zooreel mogelijk baar huiselijke en geestelyke pliebten te rrieenigen maar weldra moest zij dit als onuitvoerbaar laten raren Van huiselqkheid was geen sprake integendeel hst ging in haar woning zoo otihuiselgk en ongeregeld mogelgk toe Dit had Johannea wel voorziea maar hg had den lOlMltt aaB Bomea Ut Liobt U telltD toob ritl bet W wie kan gelooven dat een Roëll een Van Bootan ea Van der Kaag een porUfeuitle BooiM hebben aanvaard nadat men aioh eerst vaq de goedkeuring der bisschoppea had vergewirt Dé kabineUformeardert de heer Roill heeft aan die dwaze garaobten den kop ingedrukt doofde verklaring die zgn ambtgenootgiateravoad namens hem nitsprak dat hg noch zelL noch ook door tusscbenkomst van anderen zioK aangaande de aameostelling van een kab et met ééjx of meerdere van de B K bisi oppen in betrekking heeft gesteld D St Ot bevatte enkele dagen geleden de wet van 28 April 1897 door 0 M de Kontogia Regentes tgdens baar verblgf te Aoaiterdam onderteekend tot wgciging rao bet verktesingflwerk voor de Gemeenteraden Krachtens die wet wordt elke gemsente met meer dan 15 UÜ0 iawouers voor de verkiezing an Raadsleden door Ge lepateerde Staten den Raad geboord gesplitst in drie kiesdiitricteo in rik van welke zooreet mogelgk een gelgk getal leden gekosen worden en wel in be hoorlfike evenredigheid tot de bevolking ran elk mstrict Uitgeaooderd zgn Amsterdam en Rotterdam waar de 9 ea 5 kiesdistricten voor de ICamer verkiezingen tevens kieadiatrieten i k sho voor RaadsrerkiQziogea en Utrecht waar alk der Kamerdiebicten in kwee Baadsdietricten wordt gesplist en dus voor de Raadikeuzen rifAdistricten komen Tevens wordt bet getal Raadsleden in gemeenten van meer dan 200 000 inwoners van 39 tot 45 vermeerderd De Gemeenteraad bepaalt door het ot voor welk district ieder der zitting hebbende leden geacht wordt gekozen te zgn De gewone tjjd ter verkiezing vao Raadsleden wordt ran den derdeu Dinsdag ia Jnli vervroegd tot den laatsten Dinsdag in Juni De nieawe regeling zat reeds op 4 Juni e k in werking treden Aladin gelden ook wat de wgce vao stemmen betreft de nieuwe bepalingen der Kieswet voor de Raadaverkiezingea Dos ook de oandidaatstelüog eu bet couloirateliel Wat de eerste betreft met deae wgziging dat in diatricten met minder dan 2000 Raadskiezers de opgaaf van candidaten moet zgn ondsrteekend door ten minste 1 10 van bet getal kiezers voor de Kamer worden 40 bandteekeningen rereiaobt met een minimnm van 3 Evenals reeds zoo lang gebroikelgk was ii bg deze wgzigingawet tevens bepaald dat de wet regelende de samenstelling inriobtiogm bevoegdheid der GemeeDtebestureDc voortaan hem zwaarder dun hg gedacht had A ls kmd wbs bij san stipte orde gewend or werd ia zgn ouderlijlE huil op roste uren gegeten godsdionsioefemng geboaden uitgegaan en thuisgekomen en niattegeastaaode deze oiterlgke geitreagheid of welttcht juist daardoor beerschte ar een geest van baiaelijkheid en gezelligheid die men te vergeefs zou gezocht hebben onder Elisabeth s Duderl k dak Daar was altijd iemand op H tt Ernst Bupert zelf of een zijner zonen of bexdeo of alle drie tegelgic Men gebruikte de moaltgden at ooar het met den Igd der l oofdpertonon uitkwam men ging uit en kwam thuis naar gelang der omstandigheden men zag elkander slechts ter loopt en dan nog woa er geen gelegenheid lot gezellig verkeer Geen wonder dus dat het zwerrend leren t welk Elisabeth dezen winter leidde weinig afweek ran de oude gewoonten in het reder Igk huis aangenomen dat zg haar woning beaehouwde als een tijdelgke ankerplaats waar ze na langere of kortere afwezigheid haar aroatnurlijk schip binnenstuurde om rust te zoeken en dat deze roor haar minder de zekere haren was waar men geluk en veiligheid vindt Elisabeth was echter niet zoo geheel met ziohzelre rerruld om de stilte grieren ran haar echtgenoot niet te neroelen en te beseffen hoe groot roer hem de opoffering waa sgn kalm tehuis en ziju boeken te verlaten om haar op reis te rergezellea Zoo gingen de wintermaanden roorbg Al dien tgd waren zij aleohts zelden tehuis ea als z voor eenige Aeken hun eigen kamers betrokken don was bet met eeo vreemd onhmselgk geroet alsof het een logement ware waarvan geen meubel hnn eigendom was Zoodra i eenigaxlaB op bua gemak waren kan worden aangehaald ondn den titel m Gemeentewet c De Standaarde ia niet tafreden mak Mt kleine meerderheid omdat daarmede niet reel valt uit te richten Wie er amper komt hofnl er ditmaal nieic No dat is goed gexien en het kan ook tat waarachowiDg voor de liberale kiezen dienea Uaar de aandacht sg gevestigd op hetgeen het antirevolationaire blad aanvoert om hek zgaen volgelingen dnidelgk te maken dat er roor de ehristelüka regeerÏDg eene grooka meerderheid moet koaeo Het moet loo laidt hek ilokwtord omdat heel hek Mnenstel van onze wttten en inskellingeo op dit oi enblik geheil geliberaliseerd is ei men alleen met vasten grond onder den voet deor too tegenitrgdig labjiiak tjjn weg kan vinden Oek hieroit bljjkt dat er groote plannen bestsao Eeo goed Tertkaander heeft maar een half woord noodig fin soo cal men nit de aan baalde woor w van de Standaard wel niet anders kannen leasn dan dat heel beteamenslel van onae wetten en inikellïngen moek gedjlüeraliaeerd wordan Met andere woorden alles zal worden omvergehaald om heel ons sfaatsweun en heel osia watctviilg in ta riehtea naarde ioaiehtMi en weosohea van dr Knjper en dr Hohaepman Geheel in orereeastemmiag met het woof4 van den woordvoerder der katholieken in de vergadering van 5 Mei teUtreebt Laten wjj zorgen dat wg de leiders en geleidera wor4 van het nieawe tgdperk dat wg beginnen N R Ct De Haagscbe Konter ran de Pror Ct bespreekt de geatrengbeid waarmee da nieawe kapelmeester der grenadiers ea jagen Bonwman den dirigeerstok hanteert a De blazers en strijkers bliezen vroeger terdege nit en itrekea meer in een of ander kappelletje neer dan in Oe Kapel Daar komt de beer Bonwman uit Bergen op Zoom en onmiddellgk worden de heeren kras eu ernstig aan t werk gezet Mniikan ten die de straat veel beter dan bon instrnment kenden zitten na uren achtereen ta blaaen of te strgken Repetitiüo zooder einde met en zonder den kapelmeester Men leert maraohen blazen omdat de nieo we kapelmeester wenscht dat de kapel at marcbeerande mek den troep behoorlgk kaone blaun en toeteren Kortom de nieuwe aanvoerder drilt en icboolk ziJQ korps hard en riobt hek af en wel op e 0 ernstige wgze dat men er weldra de goede gekomen dan was do tijd tot opbreken wser daar Met blgdsokap begroette Johannes derhalve den zOmer en hoopte dat die eeoige verademing brengen Bou maar hierin vergiste by zich want iClisabstk gebruikte baar vrijen tgd hoofdukelgk lot het iii studeeren van nieawe concert solo s tot het oefenen en zoo mogelgk verder ontwikkelen barer stem StUstond is aehteruitgaog pUoht sg te zeggea en altgd poogde i dieper door te dringen in de geheimen der kunst om die op te roeren tot de hoogst mogelgke trap ran votnakiag maar het gaat in da kuDit als ia het leven heeft men den steilsn berg met moeite beklommen eo den top bereikt dan wacht ons de afdaling tanga de andere zgde en velen bereiken eerst hun ideaal wanneer zg zelf niet meer in staat z n hun schitterende theorieëa in piaktgk te brengen Ernst Kupert kwam dien zomer eenige wekro Aofr zjjn jongste dochter over Booobart keerde van Zfja reizen terug met wonderverhalen eo lauwerkransen in het kort die maanden van rust brachten b jna evenveel opgewondenheid ea afwisseling aan sis het winterseizoen en toen dit weer was aangebroken begon hst oude oitbuizïge teven opnieuw met dit rersohit dat Elisabeth nu met Bsoehart en Joaeph reiade welk geniaal drietal een algemeen enthouatsame rerwekte terwgl Johannes alleen achterbleef la zgn eenzame woning waar hg ia ague sttuU aBeiding en vergetelheid zocht Eu wai Ëliaabeth nu gelukkige Neen