Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1897

4 40 8 88 8 17 4 50 8 87 4 87 8 84 8 04 8 41 4 8 8 10 8 68 6 47 DEN HSIG GOVOl 7 46 8 18 9 00 9 47 U Vos 4 1Ó 44 1Ï 4I M 4 lilO o 4 Sa Iti 04 ill t 0 11 11 44 10 1111 87 18 S 1 88 8 44 S 40 4 05 4 S8 5 80 6 18 7 18 7 88 a l8 lO QS 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 10 88 1 66 4 68 6 80 Zav 6 17 10 48 8 06 5 04 6 89 6 Oonda 6 88 7 808 18 9 08 10 1610 8411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 186 6 U T R B C H T O O D D Ulreeht 6 88 7 46 8 4 i iO 10 16 10 88 11 S8 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 56 7 66 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 Oadowster 7 07 8 14 10 46 4 84 Gouds 7 88 8 87 9 81 68 10 8 11 10 18 11 1 8 8 48 4 87 6 80 6 07 7 8 8 8 e O u D k M T E I c a T Ooada 1 10 n SSiJil 0J 10 19 o 7 U OO U M t JO woerd W 7 8 1 Jj jp 117 4 6 t Ot t t l ie 10 17 lO tS 7 10 10 84 gS4 14 T 18 8 48 10 41 1 J8 8 0 8 6 8 08 C 4 7 8 8 8 U ll 11 18 aHSTRKDa M S o o D A 7 10 8 18 9 06 10 4i tM 8 48 4 48 1 18 7 48 9 48 1 14 1 14 1M9 11 11 1M 1 86 4 41 8 1 46 1 4 lijt e o D u k k naTllDAil 4 87 8 11 ♦ 10 87 1 10 a 8 K Jt 10 80 1 1 1 1 1 10 17 10 88 11 41 Mfolgan TtD Tunaman ui Hotikut bg da ïoDinklgka kapal ta zija ia urlgk gaan ainacare niear Door mr Alexander Var Haall ta Arnkam OTerladen ia aan da gaoeeota Stad Doetinobam gelegateerd da weido Hat Barretald gelagen nabg de EemDade groot roim 30 H A Door kennen Wordt de waarde geaehat op f 40000 Doeiburg kreeg aan legaat fan i 50 000 ala bgdrage ten behoere tan den aanleg Tan aan Taate brng arer den IJaal en behondent nog enkele legaten werd voorta het gefaeele nrmogen Termaakt aan Arnhem waar zg hnia tot Maianm aa worden ingericht Om groota ongelakken bg het beklimmen 4ar Alpen ta Toorkomen ia thane een internationaal Alpannoodsignaat bekend gemaakt dat Tolgana eana mededeeling in een der Lalerner bladen aldus ia lamengaateld zat hoorbare of aiahtbara teekena in eene minnnt talkana na ana m na t ta herbalen Dit noodiignaat mag alfisbla gegaran worden ingeval Tan een pngalnk waarbg het leTon of da gezondheid Tan menaehen in gevaar Terkaart Ieder die dit noodaignaal ziet of hoort is Terplicht onmiddellgk halp ta rarlesnen Tegen misbruik wordt gewaarachowd Twee treurige oagalukken van gelgkan aard tga iu dan omtrek an Pargs bgna tegelgkertgd gebeurd Ta Saint D nis en te Saint Ooen nameiyk zgn Donderdag twee kinderen lettarlgk Terscheurd daor een kwaadaardigen hond Te Saint Dénis was het eau driejarig knaapje dat onder toezicht Tan zgn moeder speelde toen opeens een groote hond kwan aanrennen die het kind om arwierp en het TÓ6r iemand t Tarhinderan kon zoozeer Terwondde dat het ïn daerniswaardigen toestand naar het gaalbuis werd gakracbl Te Saint Oaan waa het een knaapje Tan twae jaran Het kwam te dicht bg bet bok Tan aan booaaardigen wachthond en werd Taatgagrapen door het dier dat den linkerarm Tan bet kind en een gedeelte an den schonder Terscheurde De arme kUine zal waaraohgolgk niet heratellen De hond is onmiddellgk doodgeschoten De pseudonieme kampioen wandelaar Victoria heeft Zondag TOOt de tweede maal ün tooht Tan Brussel naar Deo Haag moeten opgeven TuBschen Antwerpen en Rooieadaal kreeg hg Tersoheidene malen neusbloedingen Na wat opgeknapt te zgo zette hg zgn wandeling Toort maar kon t niet Tcrder brengen dan tot Oudenbosoh waar hg den trein heeft genomen Van Willemsdorp is hg daarop nog weer ta Toel naar Dordrecht gegaan waar hg begeleiding Terwaohlte te vinden daarin teleurgeiteld is hg doorgeloopen tet Egsoord halfweg Rotterdam en van daar na ervrochtfloOB gewacht te hebben op zgn gangmakera per spoor naar den Haag gegaan Zes manschen dia gister een lachlreisv maakten met den kabelballon op de Brusaelsohe tentoonstelling hebben eenige benauwde ogenblikken doorgebracht Door dan wind week da ballon van den reebten weg af en kwam tegen het dak van aan der gebouwen waar eenige vlaggastokkan bet moeaten ontgelden en zelfa een torentje werd omgehaald Met moeite werd het gevaarte weer in den teohtao koers gebracht Zes jongena waren aan t bootja varen in dan Trakvliet ta s Gravenbaga en werden door andere jongens Tan den walkant ai met sleenen geworpen Om de steenworpen te ontgaan weken de knapen uit naar no zgda Tan het schuitje juist op het oogonblik dat een sUom Oanda Kaordrecht Itteawerkerk CapeUa Botterdam Ulnakt 7 IS 8 S8 1 0 j amt apao daas 0 81 Bottardaaa Capella Ximwarkark Moordrecht Saada begtja paanarda Door da deining aloag taan het roeischnitja om en gingen da jong a te water Vier hunner werden gered maar twee warden leTcnloos opgehaald Zg die gisterenochtend ten raadhuize te Schiedam in den echt verbonden werden hebben zeker wel bet allerminst te klagen gehad over gebrek aan belangstelling De Markt was vol menseben en de mannen zoowel als vronweo atonden ta giebelen en te lachen in afwachting ran da komst Tan het echtpaar dat in die mate de algameaae ha langstelling opwekte dat allen daar aaa uur sommigen zelfa twae en maar ureo Tolbardend bleTeo wachten üiodelBk daar kwam het echtpaar da bruid van 73 lantas de bruidegom van 59 jaren En als wilde zg den volke toooeo dst sg niettegenstaande haar hoogen leeftgd nog niei oudc was liep zjj met rloggen ea lachtigeu tred de trappen Tan bet stadhuis op zoo vlug dat de minder jaagdiga bruidsgom haar Ieraanwernood kon bghonden En uit de toeschoawars steeg aan jabalkreetop als uiting Tan bewondsring wellicht Toorket paar dat op dien leeftgd nog jeugdigenmoed genoeg heeft om oen geheel nieuw loTcnta beginnen Sobied Cl Alexander Var Huell die in den ouderdom van 75 jaar la Arnhem OTerleed leefde aldaar sedert bg de academie Terliet als ambteloos borger Met de saken waarmede anderen zioh bezig houden bemoeide bg zioh niet ook in maatschappelgke kringen bewoog bg zich weinig babalre in die welke een meer aesthetiach karakter badden Hg bleef ongehuwd en laafde geheel op zioh zelven Zoolang hg daartoe de kracht had maakte hg uitgeatrekta wandelingen in den omtrek der stad Ver Haell bad eigooaardigheden o a behield hjj de kleederdrackt die in zgn jongelingsjaren in zwang was Bekend is bet dal toen zgn 70e jsar naderde een aantal van hen die hem hoogaobtteo zich Tereenigden om hem een huldeblgk aan te bieden waarvan de teekeniog ia tgdsobriftea voorkwam Men verwachtte en allereerst de heer Ver Huell zelf dat ham tevens Tan hoogerhand een bewijs ran erkenning zou ten deel Tallen Dit ia echter niet gebeurd De aanbieding van het eereblgk geschiedde daarom zonder eenige plechtigheid De miskenning van hoogar zijde trok hij zich aeer aan en bg gaf daarvan openlgk blgk In een door hem talvau ontworpen grafschrift komen dan ook de woorden voor bg deed veel voor zgo land agn land deed niets voor ham j iatBr ochtend zag men het stoffelgk overachot naar de laatste rnatplaata brengen slechts de lykwagen en ün enkele volgkoeta vormden den stoet In een Italiaanach dorpje kreeg een jonge boer dia door een dollen hond gebeten was een herigen aauTal van waanzin hg dreigde allen die in zgne nsbgbeid kwamen met een bgl Men slaagde er in hem in een kamer op te sluiten maar hg sloeg de deur stuk en wilde opnieuw ieder te Igf Nu losten op bevel Tan den burgemeestsr de gendarmen hunne revolTers en schoten den ongelnkige dood Men Bchrgft uit de Orer Betuwe Kersen en bessen hebben prachtig gebloeid masr zollen niet geheel beantwoorden aan de verwachtingen zulks is vooruamelgk toe te schrgven aan het ongunstige weder der laatste weken De vooruitzichten voor appelen en peren zgii daarentegen zeer gonitig men kan als bgna zeker asonemen dat indien het weder gunstig blgft deze een buitengewonsn oogst sullen opleveren Officieel graanbericbt uit verschillende Rusa scbe gouvernementen 8 10 T 81 8 i 1 88 10 18 In Eathland hebben warmte en regen in de laatste U dagen veel goed gedaan de stand der wintartaiwe ia in het algemeen goed ro middelmatig In de znidwestelgke proTinciën heeft bet tot midden Mei aanhoudende warme droge weder zoowel winter ala zomergranen in de ontmkkeling tegengehouden sedert het midden Tan Mei heeft nat graan in aanzien gewonnen Uit Kurak Orel en Gharko komen nog klachten oTer droogte In bet gebied der Dönache kozakken is een gedeelte Tan het winterkoren in het geheel mot of slecht opgekomen In de iJouTernementen Wilna Kono en Qrodno hebben tarwe en rogge zeer goed OTCrwintcrd en beloran een nitstekenden oogst De koopman iu lorren S te Utrecht ging DiDsdagmorgen zeoals hg meermalen deed naar buiten om te zien of bg ook iets zou kannen Terdiene i en stond aan zga 3 jarig dochtertje op baar dringend rerzoek toe hem op zgn tocbl te Torgezelleo Hoewel zgne Trouw die wellicht een ToorgeToet had dat haar iets verschrikkelgke boven het boofd hing zich er met kracht tegen Terzette togen beiden toch met opgewtktheid op weg nadat de vader bg herhaling bad verzekerd heel goed voorde kleine te zullen zorgen en niet te Isngtezallen nitblgven Toen beiden tegen dan middag nog niet taraggekeerd waren begon de vroaw bevreesd te worden dat ben een ongeluk wiia overkomen Die vreea werd belaas maar al te apoedig bewaarheid want omstrseks 5 uur bracht men baar de verpletterende tgding dst men bet Igkje van baar dochtertje in een der fnrtgracbten onder Maartensdgk bad gevischt ea dat baar man dien men tot zgo bals in bet water staande had aaogetroffen naar het boofdboreao van politie la Utrecht was verToerd omdat het gebleken was dat hg Igdends was aan kraakzinoigheid Nadat de politisdokter had gecnostateerd dat de man die reeds eenigen tgd malende was wetkelgk krankzinnig waa werd hg nsar het gesticht voor krankzinnigen aldaar verroerd TTelk drama aan bovenvermelde fertgracht is afgespeeld boe het kind te water is geraakt en of de man voor of na dat tgdstip krankzinnig is geworden zgo vragen die wel nimmer sullen worden beaotwoord Voor de rechtbank te Amsterdam stond tere ht W B Smit onder bescholdigiog iu een bierhois aan de Warmoeaatraat alda tr aan een persoon met wien bij uit was te nebben out vreemd eeo portemonnaie met roim f 200 De eigenaar Westboff als getuige opgeroepen wiit zich weinig meer te herinneren Tan de bgzonderheden van den nacbtelgken uitgang Er zga rerscbiileode tnppergen bezocht maar ia welke de dietttat moet hebben plaats gehad kan W niet opneven Bjj fooilleeriog door de polilie werd de portemonnaie op Smil gevonden Uit de verklaring van andere getuigen bigkt dat in het koffiebaia De Vriendschap Smit de portemoonaie uit den zak Tan Westboff beeft gebaald om iets te betalen Smit erkent dat bg de portemonnaie bfeft genomen doch bg zoo het geld hebben teruggegeven als niet de politie het hem had afgenomen Eiach 1 jaar gevai geniastraf Maandag werd in het Lisaer boscb een zeldzaam schoon exemplaar van een landschildpad gevonden Het dier is ruim 15 cM lang en roim 10 cM breed Zelden komt de landschildpad in onze streken voor en bgna nooit wordt er op onze breedte een van die afmetingen aangetroöen sUst eM 7 S0 7 4S8 St 46 Toorb i St I § Z Zegw6 Zev M 17 Saada TJI In den joogateo tgd is men in t suiden van Limburg niet ongelukkig geweest met de boriogOD naar steen en bruinkool Zoo heeft men io de gemeente Schionen eene diepte van rnia 280 M bereikt en reeds daor twee kolenlagen been geboord en ia bg eene boring te Oitibaek op 19 M diepte reeda brninkool gevonden PosterUen ei Telegrapbie Beooemd 1 Jno Tot adsiBtent te Wtnscbotea A Kramer thaoa i eagruëfrd kerk te OmmoD tot brierengaarder te ODdescboot H raa dar Schoot tot adiistflot aan het bgpott en tflleftraalkaotoor Prins Heodrikkade te Am terdam J Ü Thocnaase thans geagreëerd klerk aldaar 1 Jaoi Tot directeur tan het post entelegrsafkantoor te Zaltbommel J J M Hermans tbans JD geljjke betrekking te Zereubergen 1 Jali Tot directeor van het poit en telagraafkaotoor te Tiel W P Viëtor tbana directeor vao bet fMatkaatoor te Vealoo tot commiezen der poiteryea eo telegraphie 4de klasse de sarDumerkirs der postergen en telegraphie G Ereablg te Zeist met verplaatsing naar Haarlem ea H R Jansen te Hoorn met verplaatsing aasr Tiet Betorderd 1 Juni Tot commies der telegraphie Iste klasse de commies 2dft klasse W A Rahliog te Amsterdam tot commies der telegraphie 2de klasse da commies 3de klasse J G Anderson tt Doetinehem met rerplaatsing naar Tiel 1 Joli Tot commies der postbryen 2de klaoae de commies 3de klasse C Zgm te Haarlem met verplaatsing naar Leeuwarden tot commiezen dur poatergea 3de klasse de commiezen 4de Uasae D Ramoodt jr ten spoorwegpostkantore No 2 tandplaata Rotterdam en M A Ramondt te Amsterdam Verplaatst 1 Jnni De commiezen der telegraphie 3de klasse J Goossen Gz van Amsterdam naar Wormerveer en G Bos van Zwolle naar Doetinchem de commies der posteryen 4de klasse G J U Prick van Tiel naar Rotterdam de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse J N M Mayer van Amsterdam telegraafkantoor naar Zwolle telsgraafkanteor de brievengaarder J F Wouters van Qeleen naar Blerik 16 Jnai De klerk der postergen en telegraphie Ute klasse J Schipper van het bypost en telegraaf kan toor van der Helstraat te Amsterdam naar Bassnm de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse J H van Ërckelens van Oistervyk naar Zevenaar D W van den Bosch van Vriezenveen naar Oiaterwyk en D Krook van Bossem naar het bijpost en telegraafkantoor van der Helststraat te Amsterdam 1 Jnli De commies der posteryen 2de klasse T H van Mears van Tiel naar Arnhem de vroawelyke commies der posteryen 3de klasse L J C Bor van Tiel naar Haarlem de commies der telegraphie 3de klasse G ter Heide van Tiel naar Amsterdam Geplaatst 1 Joni Te Geteen de brie engaarder J Tim mermans vroeger te Fosterbolt Werkzaam gesteld 1 Joni Aan de inspectie der posteryen en telegraphie te Middelbnrg de telegraüst F van der Tol thans werkzaam san de inspectie der telegraphie te Breda Eervol ontslagen 22 Mei De brievengaarder T M H Valk te Blerik 1 Jani De vroawelyke klerk der telegraphie 2de klasse D J Pingge te Amsterdim de vronwelyke klerk der posteryen Ute klasse M Balk te Winschoten Ontslagen 20 Mei De klerk der posteryen 2de klasse G F N Slnyters te Arnhem CORRESPONDENTIE S 48 S 80 7 48 8 S3 10 10 10 38 10 34 10 64 1 07 10 08 88 I 9 86 9 49 10 84 11 10 Het verslag over de uitvoering van deOrkestVereenigiog tËophoniac wordt morgengeplaatst Kid I BDitenlanUscii Overzicht De wapenstilstand voor onbepaalden tyd ia er bypa De gesaoten der mogendheden en de minister van bnitenlandsche zaken van Turkije hebben er in een byeankocst te Constantinopel toe besloten doch geteekend is by nog niet Zóo Inidt bet Trede ademend bericht nit Constantioopel Dat in Weenen de parlementaire titting waarin zoo veel onparlomentairs gebaordfli gealoteo is xal wel alleen door vrienden van schandalen betreard worden Maar in Ooatenryk is niet alles tet de beate orde en harmonie teroggekeerd na het aiteen gaan der afgevaardigden Reeds lang toch Uya de gevolgen van de agitatie met zooveel sncces door den heer liUeger en zyn aaobaDgets ondernomen boitoQ het parlement merkbaar geworden Een der meest kleingeestige uitingen van de antiBongaarBche meeningen werd men eergisteren avond gewaar in het WeenerBarg tbeater waar een Hoogaarsoh tooneelgezeltchap een reeks te geven voorstellingen begon mef de opvoering van Othello Een groep studenten en journalisten van de Luegerpartij die daartoe oitslnitend in het theater gekomen waren maakte ket den acteurs door flniteo sissen en stampen onmogelgk aan het vfoord te women oatourlyk tot groote verontwaardiging van de booa fide toeschoswera Het Hongaarscbe toooeelgezelschap ia evenwel van plan de voorstellingen ce vervolgen in de hoop door het welgezinde deel van het publiek tegen eventaeele mishaodeliog te worden beschermd Het Noordsche Storting hesft een voorstel aangenomen waarby bet verbod vaa monnikenorden op Nooraoh grondgebied wordt opgsheven Een voorstel om ook jezuïeten toe te laten werd verworpen evenzoo een ander waarby artikel 2 van de Grondwet behelzende dat de evangeiiacb lutherscbe godadieoat de openbare godsdienat van den staat is en alle inwoners die daartoe befaooren hun kinderen erin moeten laten opvoeden veranderd werd in Aan alle geloofsbeiydenisaea ia binoen de grenzen van i i en ZQdelykheid vrye godsdienstoefening vewrloofd c Van de 114 aanwezige leden stemden 63 voor voor een wy ziging in de Grondwet ia echter twee derde van de stemmen noodig In 1891 behoorden van de 2 000 917 inwoners van Noorwegen 30 685 niet tot de staats kerk daaronder waren slechte 1004 rsomschkatholiek De groote parlementaire comedie die men noemde de enquête naar de omstandigheden waaronder de inval ia de Z A Republiek plaats hadf is Dinsdag geëindigd De commissie heeft genoeg getuigen gehoord om nu te kannen overgaan tot het opstellen van haar rapport aan het Lagerhuis Aan het verzoek van den beer Wjodbam om den heer Labooohere te hooren als getuige en hem onder eede den naam van zyn zegsman af te vragen is niet door de commissie voldaan Op welke gronden de beschuldigingen van Labouchtre tegen Harris eo Beit berustten zal nu wel nooit meer duidelyk worden De heer Gbamberlain begreep dal hy in een valsche positie was geraakt na zyn ver klaring niets van da voorbereiding tot den inval geweten te hebben eo de daarmede strydige getnigeniaaen van Harris en anderen Hy verklaarde daarom nogmaals Ik wist niets van de ptaonen eo juist daarom is bet mogelyk dat Harris of anderen my een mededeeling gedaan kebben die door my als zeer onschaldig werd o evat en die lu verband met andere dingen later bleek zeer veel gewicht te hebben Doch op het oogenblik dat die mededeeling my gedaan werd wekte zy geen vermoedens by my op De heer Gbamberlain wil dns liever voor onbegrypelyk dan voor medeplichtig doorgaan Hy verdedigde ook den heer Fairfiisld wiens ovorlyd n bij betreurde en die naar hy geloofde steeds volkomen te goeder trouw en eerlyk geweest is Do telegrammen die Hawksley weigert over te leggen heeft Gbamberlain gezien doch hy kaft niet z gen dat er iets byzonders in staat Ze zijn alleen soo dubbelzinnig gesteld dat zy den indrak kunnen wekken dat de Minister op de hoogte was doch dit is niet zoo Wat de commissie met den beer Hawksley zal doen ts nog niet bekend De Westm Gazette z t dit deze week in de zitting van hot Lagerhois iedereen keek naar de balie meenende daarvoor den halstarrigen maa te zullen zien verschynen Maar by kwam niet de eommiasie weet nog niet boe zy hem tot zyn plicht zal brengen Ais de commissie gereed is kan zy wellicht onmiddellyk een nieuw onderzoek openen TendS sle in een Haras telegram uit Pretoria wordt een ernstige bescbnldiging uitgesproken togen de Rhodet kUek in Zuid Afrika Uit bet onderzoek door de regeering der Z A Repobliek ingesteld naar de hulp die aan den opstandigen kafierboofdman Galishwe loa TerlMod jjn is gablekan dat die hoofd mau gaen holp van de overheid in do Repobliek ontvangen heeft maar tot den opstand is aangezet door personen die RLodes wilden dienen en de Republiek benadeelen Het resultaat van dit onderzoek bevindt zioh in banden van den Eagelscben agent te Pretoria den heer Conjogham Greene die naar Kaapstad vertrokken is om het met den r eriogsoommieaaris Sir Alfred MiUoer te bespreken Volgens bericht uit Traoavaal heeft men de verkiezing van dr Leyda als Staatssecretaris veornamelyk te danken aan den invloed van Prodideot Eroger Lejda sou waaracbynlyk iu Augoatus weer naar Pretoria terogkeeren Er bestaat kans dat Zuid Afrika met Europa zal verbonden worden door een telegraafkabel die niet in Engelache bauden ia De MozambiqneMaatschappy en de Compagnie induatrielle d Orient hebben een verdrag gesloten over het leggen van een kabel van Beira naar Ëaropa Het verdrag is aan de goedkeuring van de Portageescbe Regeering onderworpen Deze zou geen principieel bezwaar hebben maar vooraf een onderzoek laten instellen naar de internationale verplichtingen die Portugal daardoor worden opgelegd De Johanneaburgsche Preat zegt dat de Nederlandsohe ZuidAfrikaanache SpoorwegMaatacbappy geneigd is de tarieven te verlagen tot een gezamenlyk bedrag van £ 400 000 mits de Regeering haar het eigendomsrecht van den spoorweg waarborgt voor eeo tijdperk vnn ten minste tien jaar Meo acht deze verlaging niet voldoende zegt de Pre s maar verwacht dat de Maatschappij zich desaoods tevreden sal stellen met een waarborg voor dan tyd van Tyf jaar en de verlaging der pryzen zal tevens den weg opeoatellen foor vermindering der tarieven op da ko1oniQ e Bpoorweg n MAR TBERICHTEN OOUda S Juni 1897 Bi voldoenden aan voor van granoQ was de stemming weder flauw Tarwe Zoeuwsche 6 60 a R 8 Utodere dito 6 86 k f 6 40 Afwykenda 6 35 a 5 76 Polder ƒ 5 76 a ƒ 6 1B EogRa Zeeuwsche 4 80 i ƒ 4 60 Polder f 8 75 a 4 baitenlandsche per 70 kilogram 3 60 i f 8 80 Gerst Winter 3 7B a 4 10 Zomer ƒ 3 40 a ƒ 3 80 Glievallier ƒ 4 0 u 6 26 Haver per heet 3 80 u ƒ 3 75 per 100 kilo ƒ 7 95 a 7 10 Hennepzaad Inlandsobf 6 S6 ü 6 60 BnitenUndache ƒ 5 60 a 6 75 Kanariezaad ƒ t SO a 7 50 ICooUaad uiauw a Erwten Kookerwten è Niet kokende ƒ 5 26 a 5 40 Buitenlandsohe Toererwlen por 80 Kilo 4 60 a ƒ 4 80 Boouen Bnüee boonen 8 60 a 7 R0 Witte boonm f Duivenboonen 6 10 k 6 30 Paardenboonea 4 76 a ƒ 6 40 Mate per 100 Kilo Bont Amerikoansube 8 70 a 3 86 Cinquonline 6 50 a ƒ 5 75 Foxaoiau 4 7ö a ƒ B Inlandsche mesting ti ƒ VxEHAKET Melk ree goede aanvoer handel en prijzen mstig Vette rarkeas goede aanvoer handel flauw 16 ü 17 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer baadel vr j wet ld a 18 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handol maig 0 75 e ƒ 1 25 per week Tette sohapea red aanvoer iandel flauw ƒ 16 i ƒ S6 Wei Lammeren grede aanroer handel vrij wal 6 a 12 Nuohtera kalven goede aanvoer handel vrg wel 4 a Fokkalveren 7 è 11 Aaageroerd 177 partijeD kaas Handel vlug Ie ual 24 a ƒ Se qual 20 ii 23 Zwaardere NoordHoUand lohe 20 i 2S Boter red aanroer haudel frg wel Goeboter 1 10 ü 1 20 Weiboter 0 90 a ƒ 1 p Kilo 354 8te staats loterij 6e Klaue TreVking van Woensdag 2 Juni No lOOS SSIO 7759 8168 8880 100 8 11266 en 17402 ieder 1000 No 1U224 1462S en 17373 ieder 400 No 3S02 7SS7 en 182 7 ieder 200 No 2693 6451 88B 8829 13976 an 17487 ieder 100 Pryzen van 70 217 1942 6189 7 09 10024 12240 16280 18869 821 2086 5278 7711 10186 12326 16292 18921 463 2136 6291 7837 10192 12386 16St3 18938 482 2142 6299 7860 10196 12467 1 179 19260 498 2449 5428 8866 10197 12468 16476 19404 497 2789 6449 S377 10246 12469 16639 19428 689 8806 5646 8893 10284 1I6S7 15610 19J91 727 2870 6605 8601 Ï0SI3 12719 15676 19542 734 3154 6698 8636 10413 180S5 16762 19546 772 8230 5879 8838 ip507 13091 16932 19596 807 8262 6906 8914 I054S 13119 16091 19641 874 8495 6979 8942 10660 13379 16222 19751 876 3587 6068 8974 10661 13506 16431 19IIS4 932 8636 6233 8998 10664 13619 16M8 19826 938 3763 1242 9007 10734 13573 16598 19895 1066 8799 6261 9118 10780 18922 16629 19942 1074 3923 6286 9134 10833 14049 16630 20079 1093 3933 6847 9227 10394 14064 16643 20080 4011 6377 9266 10908 14161 16840 20112 4040 6384 9302 11098 14269 168H0 801861 28 4085 6610 9348 11137 14311 16868 202381897 4846 6674 9398 11161 14376 17141 20 891324 4608 6713 9423 11180 14445 17274 203101423 4618 6829 9612 11 88 14524 176 6 042S 1429 4636 6844 9670 11403 14778 17721 204341437 463 6860 9697 11467 K792 17777 204981435 4688 6910 9603 114S4 14827 17864 20U2 1526 4840 6912 9622 11546 14837 1815 20548 1 8 4861 934 MO 1K6I 16026 18473 2067 IM M 0 7867 M 8 IIMO lt096 18 4 10760 lt t t090 7470 9716 11766 1S164 18748 20781 1828 5189 7631 9829 12046 236 18761 20904 1985 1177 7548 9989 12082 16236 18810 80914 Se Klasa 14e Ljjit No 19 8 70 mik 19287 7 Oevoodeo en nog niet afgehaalde voorwerpen der Bsaand Mei 1897 1 gevulde petrolenmkan 2 duimstokken 1 zilveren vingerhoed 1 boek N Testament 1 Rozenkrans 1 beleenbriefje 1 bril in étui 1 paar bandachoeneo 1 boezelaar 1 zilveren riogetje 1 vreuwentak 1 goud kroisje 1 kwartJB 1 dames handschoen 4 portemoonaiea iohoadendo eeoig geld 1 xilvereo oorbelletje 1 vaarboom 1 zakmes 1 expeditiekrnis 1 broche Xh gedeponeerde voorwerpen der maanden Januari en Februari 1897 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking van de vinders met inachtueming van art 2014 B W Gouda den 2 Juni 1897 De Commissaris vnn Politie V GARDEREN Onlvangfen de NOuVeAÜTÉS in PARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS A2 I Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkrs lotkra 88 88 98 98 V 8 98 104 86V 86 86 86I 1 21 81 68 97 98 w 10 68 677 90 21 20 21 106 96 ♦ 1 100 94 46 644 986 100 60 100 200 146 60 97 136 99 74 24V 109 101 207 282 100 84V 64V8 66 66 142 99 62 76Ï 101 101 99 1601 1861 10 1001 43 102 ll l 18 103 70 20 47 VI 190 200 106 106 108 103 US 121 32 82 110 2 JU fI NiDZULAND Gert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOia Ooi Geudl 1881 88 4 Italii Insohrijviag 1862 81 6 OoBTiMB Obl in papier 1868 6 dita ia zilver 18S8 6 PoBTaei L Obl met ooupon 3 dito ticket 3 BusLiND Obl BiananL 1604 4 dito Geoons 1880 4 dito bti Uoths 188B 4 dito bij UopelB8B 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SUNJï Perp t schuld 1881 4 TtBKEij Oepr CoQT teen 1S90 4 Gec leeniag aerie D Geo le DiBg serie C mAra Esp v ubl 1809 6 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Vbnbzvela Oid 4onbep 1881 AvBTEBDAH ObH atieu 1896 S BorrsaD H Stcd leen 1894 3 Ked N Afr Handelav aand Arendah Tab Mij Certifioaten Dsli Maatgohappy dito Am Hypotheekb psndbr 4 Cult Mg der Torstenl aand s Gr Uypotheekb pandbr Sy Nederlandacbe bank aand Ned Handeltnaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rett Hypotheekb pandbr Si i Utr Hypotheekb dito 8i i OosTSNB Ooit lloDg bank aand fiuai Hypotheekbank pandb 4 i Ameuka Ëquit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lieu eert 6 Nbo HoU ij Spoorw Hy aand My tot Ëxpl V St 8pw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand O dito dito dito 1891 dito 5 TAijEapoorwl l887 89 A £obl 3 Zaid Ital Spwmg A H obl 8 Polen Warschau Weenen aand 4 BusL Gr KuM Spw Mü obl 47 Baltiacho dito sand Fastowa dito aand 5 IWBDg Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Azow dp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahekika Cent PacSp Mij obl 6 Chic k Morth W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denverlt Hio Gr Spm eert v a Illiaois Central obl in goud 4 Lonisv b ïfash viltn Oert v aaod Mexico i Spw Mij Ie hyp o 6 Miia Kansas v 4pct pref aand N Tork Ontaaiok West aaud dito Penn Obio oblig 6 egon Calif 1 byp in goud 6 St Paul Minn k Maoit obl 7 Un Pac Hoofdign oblig 6 dito dito Line Col la hyp 016 Canada Can Soath Oert v aand VsN C Rallw fcNa leh d cO Amsterd Omnibus My aand Rottetd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Eolterdam aan 8 Beloib Stad Antwerpen 1Bh7 IVi Stad Hrusael 1880 1 HoNo Tbeiss Eegullr lesellsch 4 OosTBNB StaatBleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bei Hvp 8pjbl eert B u r s e r 1 U ic 0 Btsnd GEBOREN 31 Mei Willem ouders J Loenderiloot en E Kerrebói Pieter onders P Tom n J SohcoBiltrwMrd 1 Jnoi Oanrdaa Jmddm üaodcikiu oadera M G F Kabel ea M J D LiDDemaoQ Petrooeila oadara C A ao dar KlU au N AaoaAra Adriaoa Marii oudera T J Zagdreld en J M Tan Aideaae 2 Kaatje ood ra L van der Byi D P Dealen Sogeliaa oudera F Jaaaien eo L BiDoeadgk OVËRUSDEIN 1 Joni C £ Ha euuid wed A Nieawlaod Si j OEBOWD 2 Juni C W Lamers eo C Q Prioaenberg J Jaomaat eo A Q M Forrar H J vao der Kleg eo W A de Waal P Doif eo M F J Delohambre B C Stolwjjk en H ao der Borat A de Weger en Q PaaseK D Toioeaborg en J Flux C A de Jong eo C Horoaa BeenwUk GEBOBEN Adriaao ooders C Kompier eu M SloU SinioD ouders A rao VHet en C A Klarerretd Mandaleoa oadara M da Koikker en N Sol Cornelia oadera W J Stra er en C Strien Wilheimina oadera U Hoogeodooro eo I Hoogerdgk TlllianneB oadera D Maarita ao E U da Jong ADVERTENTIEN 1 V Heden oatal iep na langdurig tacht 1 1 en kalm lyden ona geliefde Dochter e 1 1 ANNA ELIZABETH TBESINGH in don ouderdom Tan ruim 12 jaar en elt maanden H M D THE81NGH J D n BRÜIN A M 9 THBSINGH M REEBEEN M TBE81NGU M J P THEU88EN H M U THESI NGH J P THE8INGH B P F THE8INQH 1 Boelekade No 108 Koninklijke MaeMnale fabriek DE HUNIQBLOEUf vnn H van 8chaik Co geveatigd te aOravenluige Kepplerttraai en O nabg de Regentesaelaan ran Z U den KONING Tan BELGIË Indien gU hoeM I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Huperior DruivenBorat Honig Extract L d E3LiA asrTi3 E FLACONS van 40 CU 70 CU on 1 Terkrggbaar bg F H A WOLFF Orogiat Markt Gouda E H T N MILD Veibtal B 126 te ïoiato C A BOÜMAN MoordretU J C RATELAND Sotkoop B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinxvan Dauw of Haarworm drdf bchtige Schubbendsnirworm en bet met deze kwaal gepaard goanfle zoo ondrageIgk httiff i jeuken der hu4d alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfa bg hen die door niemand genezen konden worden door Ur Bébra ë Meehtentodt OnsehadeHJk Gebruik Vit eendig Prga zea guldon Ned Ct tegen Toomitbetaling ook postzegel waarop toezonding Tolgt Trii van port en inkomende rechUn Verkrggbaar bg de 8t Marien Drogerie Dantig Duitachlaad