Goudsche Courant, zaterdag 5 juni 1897

No T880 Zaterdag 5 Jufii 1807 36ste Jaargang fiODMlHE IMRAIVT Meuws en Adrertentieblad mor GQuda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagai De prija per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlqke Nommers VUP CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Om direct in dieut te treden ewM gevraag ees fatsoenlijk MEISJE van smorgfliiB 7 tot snam ddaga 12 nar Te berragen aan het Bureau dezer Coarant Pri jstrekking 10 JUNI 500 000 Mark ata boofdprya in liet gelakkigat geval biedt de niauwsta groota Geldverlotiog die door de Hooge Regeering raa Hamburg goedgekeurd on gewaarborgd is Da voordealiga iaricbtiog van het aieuwe plaa beatoat daarlo dat in d D loop van atecbts weinige maanden in 7 rlotingen Tan 118 000 loten 0 18O prijzen bedragende 11 349 325 Mark tar volledige besHsting Kallen komen daaronder Eyn kapitale pnjzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemend hetd echter iprij M 800 000 S prijzen iM 20 000 Iprij IM iOO OOO priJMDiiM 10 000 Iprgi M 100 000 66prij eii M 6 000 S prijien M 76 000 10 prgMnsM 3 000 ipni iM 70 000 S08 pr zan i M S OOO IpriJ aH S OOO SlaprgMok M 1 000 ipni iU 0 000 1618 prijzen a M 400 ip ü iH 5 000 3 62prijz iM 1 6 t prilHi iVL 60 000 194g0pr BH 800 100 IprS U 40 000 184 104 100 7 46 Iprö il 50 000 SI Da aanataande eerata prijatrekkiag deur groote door den Staat gewaarborgde OeldvailottDg ia van amblawage bapaald plaata te hebben op den 10 JÜJSI e ft en koat biervoor 1 geheel orig lot aleehte Mark 6 of 1 60 1 half V S 1 76 1 kwart 0 M K l i ÖO tegen iateoding van het bedrag per poitwiaael of tegeo rcmbourt Alle oommiaaies worden onmiddellük met de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler outrangt van ons de met het wapen van dan Staat voorzieoa ürigineele Loten aelf in handen Bg iedore bestelling wordt het vereischte offioieete plan waaruit de verdeeliog der prijzen op de veraohillende klassen als ook de betreffende inleggeldeu te vpmemeo is gratis bygevoegd en z ndeu wij aan onae Beguustigars onaangevraagd oa elke trokkiag de ofBcieele liJiteo De uilbetaling der prezen fteaobiedt iteeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toesending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere ptaalsen fran Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke prüze hebben wij meermalen volgena oflloiaele bewgzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en oneo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b j deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle Icanten op eeile zeer werkzame deelneming beiwald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zjJDda trekking alle orders t n spoedigste rechtstreeks te senden aan KAUFMANN 8IMON Bankien en Ueldwimlurz in HAMUUSG l S Hiermede danken wij voor het Tertrouwen ona tot hiertoe geiohonken en daar wij hij hot begin dor nieuwe verloting ter deelneming inriteeren tullen wij oojc voor bet rervolg hemooid zijn door een stipte en reCele hedieuiug de tevredenheid van onre geerde Begunatigeri te verwerven Wie zeker a vii a Ecbto EUcel CaeaO t ontvangon t08 mi i geateU ea na vete prootaeimiigen in dm handd gekomen onder deb num des uitrinder Dr MiohaelU Temwdigd op de beate machinee In het wereldbersmde etibblieiemeut Tan 0ebr £ StoUwerok te Keulen Iteh J pTQle aeItt Cikel Cacao in Tterkanten boaaen Dete Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor daniyksch gebruik een It 2 dteelepele Tan t poeder Toor een kop Chocolate Als geneeaknicbiige drank bij geral tru dierrhee sleeiits met water te gebruiken Vnkrygbaar bjj de Toomaamite B 1 Apothekers eni ivii Vi Ko Ve K prcpfbiw jee f 1 0 u 0 90 c 0 35 OenerealTVttgenwoordiger toot Nederland Julius MattenklwH Amnterdam KalTeistraat 103 Gowla SMk VH A B 1NKUA k 200N Bestedelingenhuis Tooa OÏÏDE LIEDEN ALHIEU GEVKAAO tegen 1 JOU eene Assistente om behulpzaam te zgu met de verpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de huishouding ter zgda te etaan LOON 1 S met Koet Inwoning en Qeneeikundige Terpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden bg den Secretaria F HERMAN Fz Crabetbitraat Q 256 Gouda 2 Juni 1897 BLIKSLAGERS kunnen tttreet geplootêt teoréem aan de fabriek ran de Wed J T NUMAN Nieuwendgk 70 Amttirdam 312de Hamburger Geld Loterij geaatoriaeerd gecontroleerd gewaarborgd door de regeoring Trekking 10 JUNI e k 118000 orlElneele loten S91B0 geldwlDiten Ieder ander lot wint HOOFDPRIJS in bat golukkijat geval ev 500 000 Mk De enkele 69180 geld winiten zijn Tolgender nata ingedeeld Mark Hark 1 i 300 000 1 H 30 000 1 1 100 000 S it 80 000 1 a 100 000 S6 a 10 000 S i 7S 000 68 è 6 000 1 a 70 000 108 ii 3 000 1 ii 81 000 108 a S 000 1 it 60 000 81S ft 1 000 1 ü 66 000 1618 a 400 i k0 000 40 it 300 1 i 40 000 etc etc De kleinste prijs bedraagt Mk 81 Alle 6U180 geldwinaten worden ia 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot enna iedere trekking aan den winner uitbetaald Tegen inzending van het bedrag m Nederlandscbe muntbillets Kaderlandsehe postzegelsof per postwiaeel overzenden wjj de origineelsloten geldig voor de Ie klasse waarvoor deprys wettelyk is vast gezet K Y M ets voor kwart origineele lotenff 1 80 ff ff halve $ ff 3 80 ff ff geheele g Aan elke loltoezending wordt het officieele trekkingaplan bijgevoegd waaruit alles juist te herzien is ïoix dit trekkingaplan niet aanstaan sgn w bereid ó6r het begin der trekking de toegexonden origineele loten ook terug ta nemen en het daarvoor reeds ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbeeitter zonder dat hg ons daarom verzoekt de ofGciueto trokkingalijst HOOPDLOTERIJ BÜREAÜ Isenlbal A Co HAMBURG DuiUchiand geelableerd 18 0 Een ware ï chat Toor de ongelnkki ilaohtoflfera der Zelfbevlekkinff Onanie en gehe aine aitepftttingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandache uitgaTe met 27 afb Prha 2 gulden Ieder die aan da Teraohrikkelgke gevolgen ran deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljk duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bj hetVerlags Magazin te Leifizig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegela en in eiken boekhandel in Holland f SCHIEDAMMER EHEVEE OLtrht NIQHTCAP Verkrijgbaar b M PEETERS Jz N B Ala bewija van eohtheid ia oaohet en kurk ateeda vooi CHIIDAMT ien van den naam der Knaa P HOFPB Stoomhootreederij i DE IJSEL EXTRA DIENSTEN Pinksteren Z4TSRDAG 5 JUNI vao GOUDA our ROHERDAM 6 uur Btni ZONDAG 6 CD MAANDAG 7 JUNI m GOUDA s morgens 8 oor Van ROTTERDAM s namiddags 5 nor A K VAN DER GARDEN Directeur XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDEBM0DE8 benerens HANDWEKkPATKONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN M0MHER In ieder n tektt mtearle platen modekrontekfeutUetou enz enz Ie Uitgave zonder gakl platen met i auijpatr an S groote geknipte patr Par IS ars 1 S6 p poat 1 46 Se g ala da Ie uilg mat daarenboven 6 gekleurde platen 1 76 i fo 8e U ISgakl pl en 1 liyz gekB p bg hel 6e no S 60 s tO 4e 8e bü het Sa no 1 gekn patr n keur e ISe een gekleurd fraaie handwarkpatrooi s jjo PROEFNUnER ES PROSPECTUS AlOl Sr e STo ïo1 WEGENS OPHEFEIIVG vau onze Speelgoederen afdeelinff zjjn wjj besloten de tot nog toe roor tfO geadr 14 rersch stuks onder den inkoopaprij van de hand te doen De hieronder vermelde 14 atuks kosten dus Een beweegb gekl Pop hebb porset kop ra haar en hoed Een Elegant Koffieserries bestaandenit Koffieen Melkkannetje en Suiker Een mooie Klarinet Een mooie doos met Soldaten 10 Btnks Ken Paardenstal Twee Paarden voor den Stal Een gekleede Bekkenslager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten Een Verfdooa met 12 verschillendekleuren 1 Penseel enz slecla ts 1 pot Een metal Unziekdraaidoosje Een metalen Badkuip Een porseleinen Zivempoppetje Een surprise voorst Sinterklaas Een Schaap op rollen m w vacht Verzending buiten de stad na ontvangst Tan postwissel groot 1 1 20 anders onder rembours ran f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Amst N Z Voorburgrw 268 Het groote aantal zenuwkwalen Taa lann vboofdpIlD af tot d vovrafKunda kaataekonaBTUi apoplaala hananbaroerta tiMitrotaaeraM no itaadi alls mlda Ien dooi de msdliohe wetenichip aanxewsnd B nt aan daa alnwen tUd kaart do eer toe dat ty door het gebmlk makan ran deo Mnyoaolnten weg oanieUJk langa da hnld eaaM phyilolo lioli ontdekklDC aedaan brnft die db honderda pro cmiiwen thana over de galtaelswraald ▼ erbreld Is en terwijl iij Tn weteoBohappellJfce kringen de hoonta oeluigateUins wekt tartni aan weldaad blijkt te Uu voor da aan aennwkwalen lijdende menacbtaeid Daie geneeawljsa la altgaTon den door deu gewflien OfBcier van Qeiaadbeit Dr Boman Weisemann te Vilahofen en barnat op da on dervtndinK opgedun in eene GO Jarlge praktijk IMor wuaehiav tmi hst li rd uuü per dar w rdui da rt MeUkS sUir B d or d hwld onHlddaUgk an k a aCBMw SMSel desedeeld Het deze geneaawljie werden werkelijk Hcblttere de reanltaten verkracSB en kU maakte zooveel opguig dat van een door den uitvinder geBahreven werkt OVER ZENUWLIUDEN en BEROERTE hara voerfeomiiifl n stnezing binnen korten tijd reeds de Ule dmk verschenen ia Dif boekje bev tniatalleanvor bet ftoote publiek vpretaanbare verklaringeu omtr nt bnt weren der nieuwere therapie en de daarmede selfa in wanhopige gevallen veikregeo nitwerking maar ook vindt men daarin wetenecbippelljke verhandelingen nitde niedivche bl tden dieaan deze gnnceiwijzfl gewitdzha soomede anobrift van tal van getniziahriften van hooggeplaatste geneeHkuudignn ouder welke P Éénlèra miS dr prarausr BH Se potykllnhik te Parlji rua Rüuiemonl tO SbiMreber mid dr prakHeiSread giniMliatr aan kat krukilnnlflin geitioht de Charenton San utirathDr Ooha te Stattio Srestnaen mad dr arraad arti taJMHnaans Or P Foraatler ganaaahaaf dlreeleur wan het loapltaal ta Agen Sadtlnrath Dr Saharlng kaatH StiteiiWa ad Emi Daraaa mad dr genieihaer dirapteur dar galvano tharapeutlaohe inHohtlng voor leaawlljdwa ta Parija rM at Honoré 334 Coniul ven Aichanbaah Md dr ta Cerfu Dr BuaBaoh arrend arta da Zirkalti Obar Ubiarit Jachl med dr ta Waenen Dr C Soagavel tela Farrlèra Eur lid van dan CaaaalICsatral d kygiaa t da Santé In Frankrijk fn vele andttren Aan a ïfa wier RenuwK Htel meer ot minder Hknsedaan la of aan ceHaamd xeDUwaektlslield lijden waarvaii de keOteeken tn Xijn ohronlioha hoofdpijn migraine labalo koofdaljd Kloodandrang araolaBrlkkelbaarhaid galaagdlield alapslooihald llohanatllko onmat en enfeahagolllka taa tand verder alle zieken die dooi herneite gatioflen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals varlammlngea onvernogan totipreken iware tongval moBialiJk llkkan Ittjfbald dor gewrlehien aot voortdurende pl n plaatialljka iwakta venwakklng van ooheugsn enz en zij die reoda onder geneeaknndtge behandeling goweent zijii maar duor de lifkpnde middelen alti onthoudingaen oa kondwaterkuur wrijven electriHi ereii stonmlooi of zeebaden geen geiie ing of leniging hunner kwaal gevonden heboen en ton slotte zij llc vree sevoeien voer beroerte en daartoe redec bobben weyena Ternchljnaelen a ï oh nhoudeniJ angitlg voelofl vardgoviag la hal hftofd hoofdpijn mot duliallakald fllkkerngan en doekar worden voor de oogen drukkende pije onder Got voomooH aolilog In da eoraa hot VOO OR van krlebsllng n en hat alnpen van handen en voeten aan al doze drie oategoriiin van ennwIUdera alB ook aan Jonge meiajii lijdende aan bleekiuoM e kraohtaleeahold ook an gezonde lalfa un loaga poraenen dlB veel mot het hoofd erkan rn geeeteiijkp reaotle willen voorkomen wordt dringend aangeradeo zich het boven vermelde werkje aan te ochaffan hetwelk op aanvrago koatolooa aa oo verlondoa wordt door Amaterdaaa door H XKBAS dl Ci Heiligeweg 48 Hotterdam K van MAXTBIV HOLFF Apotheker Korta Hoofttteog 1 ntreeht LOBRV POBTOÜT ÜndegraLlit biJ de Gaaidbnig F iaT Op de Jongolj hygiann nch medloinale tontoonateianir la de l r WeiooHa£ii aotia QonoSawUse door do KedUclie JnriJ net de JSlIveran MedaAle bekroond eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BBIl RMAIV en Zn ui f de VFcforiaSron fe OberlahnsfeinbyBns Tafeldrank Vanhé ninklyAef uisc erXederlanden s BINNENLAND GOUDA 4 Juai 1897 Giiiereoaroud ta oDgereer 10 aar ia prd begin TBD braod ootaUBD ia de werkplaats T a bet meobetmagazün tad deo beer Bik op da Ooetbavea boek Moteawerf DebeerDegraa gebolpen door eenige koecbta en boren bebbeo met emmeri water deo brand gebloicbt Onder de namen der oaderteeke atari toot aanbereling der caadidatuiir vao Mr C J E Graal vsn Belandt ata t de naaoi van den hoer F Weil dit ia foutief bet moei zqo de beer M M Eyuell Te Haaatrecbfc is eeoa afdeeliag tsd de paa opgerichte ËTaogelische Unie opgericht 20 ledei hebben ticb aangemeld De verpachliag ran bet grasgewas rao deo polder BenedenHaastrecbt heeft opgebracht de on an f 347 voor 9 perceeleo Idem T8D den poldtir Hoog en Laag Bilwjjk de aom Tan f 81 Toor 4 perceeleo Idem van den polder Achterpoort de som Tao f 10 Te Zmtermeer ia in een onbewaakt oogenblik het 3 jarig dochtertje rao den InndboDwer P Broower te water geraakt en Tcrdron o Te Ëokfauizeo is gisteren ochtend bet kaatoor der gaafabriek geheel uitgebrand de roniug ao den directeur bet lt boraa leel brand beoedeo belangryke waterscbade De Duitsche oaderofficier D die dezer dagen te Amsterdam werd gearresteerd als rerdacbt een scheepskaa vao oogefeer ciOOOO mark f 18000 gestolen te hebben is thans uitgelernrd en naar Kiel orergebracht Hg wist aardig mooi weer van zgn geatoien scbat te spelen io 8 dagen bad hg raim f 5000 verteerd Een zeer ernstig spoor wrgoogeluk bad Woenfdagnamiddag ongeveer 1 aur plaats op 300 metera afstand van het station Leerdam Plotseling derailleerde trein 333 van 11 29 De locomotief net tender bleef in de raits ds daarachter volgende goederen waggon en de 3e kltsiewBggDD kantelden om da laatste met passagiers en al De achter deoSeklasse FEVtLLETOX De Dochters van den Componist tEr leefde In haar hart stil ea onuitgeaprokee een gevoel van onvoldaaoheid met zichEotve en het leven en ala zy hst eeu oofceablik ia de opwinding en den gluia van haar loopbaan rereeten kon dan verhief het zich te kwellender ie de oogenblikken van rust en Terademiu Dag aan dag van tooneel te veraDderao altijd te moeten optreden en lich te tooien ala voor een feeat aHqd te gevoelen dat zjj buiten haar kaait niet leven kon dat dit de eenige weg waa om baar ta behoeden voor die kwqnende laatsloosbeid die voor haar erger waa dan de duod ea toch te weten dat kunst sa liefde in tweeatrijd waren en die beiden zioh nooit zouden laten vereenigen zonder elkanders rechten te krenken plotaeliag te middea van het gejuich eeoer menigte een heimwee te gevoelen naar haar rustige woning en naar haar echtgenoot aoias een eenvoudige vrouw te benijden die bet geluk in haar omgeving vond en Btil en onbekend door het leven ging dit varen aourteo die aan Elisabeth s kunsteDsarilBveD niet vreemd bleven Zij had niet geheel den vrijen onafhankel ken geeat van haar vader iets lan het peinzende barer moeder was io haar ziel en gedachten In baar jeugdige gee tdrift had zg te hooge eiaehen aan het Uvea geateld zg had gemeend dat brt geluk Ugt ia do vervulling aUer wenachen en waggen volgende eerste en tweede ktasaewaggon bleef dwaragekanteld op de rails siaao De passagiera lu deo omvergerallen derdeklasse waggon waaronder Hcnige kinderen werden spoedig oit huo neteltge positie verlost Ëakelen kiaoterden er beaadeo oit anderen moesten door de raampjea beeogetrokken worden Ëen dame werd door glasitchnrveo ernakig aan de wang getraffan terwyi een beer zeer ernstig het beeo werd gi neuad Eeo oandactoit bezaarde icb zeer ernattg aan de borat Oomiddellyk waren twee goDeesbeeren ait Leerdam op de ptaata dea oabeïla saoweug om de ooodige heelkundige holp te biedaa Het spoor werd niet versperd daar een derde a vrg bleef Uit Leerdam werd om een extra trein getelegrapbeerd voor aaosloiliog met Den Botch Aan de Dordr Ct wordt medegedeeeld dat bet oogeluk gebeurde terwyl da tteis in voUc vaart reed De schok was vetacbrikkelük De berichtgever zat gelukkig alleao io deo waggon au bad de tegenwoordigheid van geest de beeoe i terstond 0 de bank te l geuGelukkig want oogeublikkelyk daarna waren de twee banken tegen elkander geacboveu De ootateltenis onder de passagiers was groot zooals te bfgrypeu is Maandag beeft in Kageland een kostschooljongm Bieb oudfr een treiti geworpen omdat liLUlCHmi hö an iïot hoofd der schoot iohrsef wegens zyn taeaniDgen in de Kretenzii ahe qaaeatie donr eenige makkers het leveo ondrageiyk werd gemaakt De hear De Klerk van Rotterdam heeft aan de aitnoodiging van de Vr iiuni e Kieivoreantging te Oud BeierUnd gevolg gegeven en is daar voor de kiezers opgetreden Wie De Klerk was dat had men reeds ge boord Hg was maar een werkman een smid Waarvoor zon hg hier kotnen I1 zou hg er uitzien P Uoe zon hg sprsken Wat zou hg te zeggen hebben Er was over de verkieziogeo over de veracbillende partgeo over de gestelde caudidateo tccb al zoovsel gesohraven vn gesproken dat men moeilgk nog watnieowazou kunnen verkondigen Ëo debitteeren neen dat sou by niet toestaan Verbeeld je een irerkman zjJDe meentngeo verdedigen tegen wie weet welke guletrden en in de politiek dootknedeo Op de eerste vraag kwam al apoedig bat antwoord De voorzitter dr K Lodder deelde bg bet opauen der vergadering made dat de beer De Klerk uitgeooodigd was om Toor de kiezers vooral voor de werklieden die nog eenige rerlichtiog weoaobeo op z er bevaita begeerten ea moeat nu oudorriaden dat t met hot menicbel k bart gaat ala met de bloemer die vf rirelken ala zg haar laalite blad ontvouwen Da eerzucht zoodrs aij tot varEadiging toe bevredigd wordt daalt vrijwillig af van de moeitevel beatagen hoogte en in da reactie van lichaam en geest haakt de mensoholijka zie naar ruil en vergetelheid Weer was de winter omgorlogen en bad plaata gemaakt voor den zoaier en weer hoopte Johannea op dagen van attt geluk en bereeni ng nu vaster dan ooit ainda hg wist dat Kliaabeth moeder zou worden Haar de vervulling zgner wensohen was te laat gskometi en hy verwachtte niet meer gelyk voorheen al zgn heil van dien kleinen bondgenoot XI La Brujèra zegt dat de dingen nooit gehenren in een tijd wanrop zij oua een buitengemeen genosgen zouden hebben gedaan en boe meer w op de ervaringen van ona zeWen ao anderen letten hoe meer w j gevallen ontdekkon waarop de woorden van den Franicben karaktorachrijver van to paaaing zijn In bot begin van haar huwelijk toen de itilte en de eenzaamheid reeda als ichaduften op Kliaabelb vurigFQ geeat begonnen te ruilen bad i monigmaal geimaeht naar de geboorte van een kind hetwelk tegenover het doei dat zg gemist had een ander groot levenadoet plaatasc zou Toen waren haar gebeden onverhoord gobleren en thana nu de vervulling er van eer te onpaa dan gelegen kwam zou het baar gegeven vrorden haar eeca zoo varige wenachen te zien bevredigd Zg moeit ziehselve beken nen dat zg het geluk van moeder Ie zgn niet verdiende wfjl sQ het niet naar waarde soa weten U achatten Ijito wgxa over de aanstaande Kamerverkiezing ie tpreken De heer De Klerk kreeg daarna het woord Bwvoadig in lyo optreden eenvoadig maar daijUtgk in zya spreken verwierf hg zich al apoldig de sjmpathie van bet pabliek Uet eene gawata inleiding kwam hg aan de kieswet wie zga kiezera y pe verschillende categoriën van kiezera be igkieters examen kiezers loookiezers hnnrenz werden op dnidelgke geestige besproken de vermogenabeUstiog zoo spreker maar nill lang stil itean Denk eens aan een minimKia van 13000 gulden bij geloofde niet dat at W aanwezige werklui te zameo dat sommetje aaiden bezitten tenminste voor hem moesten u mets rekenen Ook by de bodrgfabelMting k hg kort ego een inkomen van 13 gnlden paV eek werd eerst belast met een galden Het personeel na ja er was wel verbetering gdfcpmen maar deze wet ging nog aan teveel gabnkea mank spreker gaf een roorbeeld ran da mogelgbheid van ontduiking niet om hierin aa te moedigen maar om bet feit te constak n en op ds tekortkomingen io de wei ie m Bg de exaraeukiezers was spreker spoe laar dokters adrokaten onderwgsers s a a o gewoonlijk mannen die al belasting ir sgn Hei kon echter eea wezen dat ld machinist was en geen belasting be Ja die was door deta wet dan kiezer Bg de loon en ds baarkiesers kon spreker kort zga maar een weinig meer moest bg aitweiden over de spaarbank en de grootboekkiezers Vijf ïig gulden in de spaarbank De meeste werklieden konden geen 18 of 20 gnlden per JAM overhonden aWatc zei onlangs iemand als ik 18 of 20 gnlden kon ovei honden dan kocbt ik eens een nieuwe jas Ik heb hst an al die jaren met mgu trouwjas moeten doen Grootboek kiezers De meesteo hebbeo niet sfna een begrip van een grooiboak De heer Van Honisn heeft de wei paiklaar willen msken daarom al die caiegoriaSo Spreker had er gaarne nog eene categorie bggevoegd gezien en wel deze at wie deie wet begrgpt is ook kiezer ËD wat staat den kiezer nn te doen Niet onvericbillig oiet lakn ie sgn msar van bet verkregen stemrecht gebruik te maken Ge weet dat er verscbillnnde partgen zgnt zei spreker Bg welke gij a ook wenichi aan ta sloitea ga op den 15en Jani a s tranv op naar da stembus Vraagt ge mg af welke parig ik n zon aanraden dan moet ik n uit volle overtuiging de liberalen aanberelen c Zonder zich eenig kwetsend of beleedigend woord tegenover de andere pnrtgeu te laten en niet in itaat zou zijn cioh eenraaid voldoende te verantwoorden omtrent bat baar toevertrouwde pand Hoe indien zg niet getrouw werd bevonden io eene zoo vëalomvatteadQ en gewiohtige taak indien hst gewogen en te licht bevonden sou worden aitgeaproken orer de wgze waarop tij baar mosdorpliobten had vervuld F Uaar toeu het lang verwaohte aohopaol e eindelgk geboren waa toen zwegen voor wn tgd 11b vreezen en bedenkingen bij de zalige vreugde van moeder ta zijn Het wu lente en de lente krveg voor EHsabeth en dubbele betaekeais Met ds tsedsrs bloesems der hoornen en de ontluikende bloemen in deu tnin zag zij haar doohter e groeien en bloeien Zy voedde ea kleedde het zelf zij zat uren lang bij het wiegje psinseods ovsr ds toekomst van hst broze leventje aoma ook voor bet kindje zingend tarwgl dit mat strakke oogjes en de gesloten vuiatjsa tegen het gesiehtje gedrnkt nog niet bcieffen kon welk een hesrlgke wiegezang faaar tegsnklonk aan den ingang nu hel leven Ër zweefde KHiaboth in die uren lerwgl zg stil zal eu waakte geatad iets voor den geeit van de veelomvattende plichten en zorgen eeaer moeder en aoma was ar een a em die haar ttlvroef zult ge nu weder in bet nuteloosa leven gaan en man en kind verlatea Voorloopig wachtte zij zich hierop eoo bediaiend antwoord te geven niaar juiat in het ontwaken dezer vraag lag reeda het antwoord Jofaanoei was tevreden met bet tegenwoordige getuk hg itelde bet op prija en zocht er zoo veel mogelijk partg ran te trekken Ali tg in de stille soaierarondeB bqaen uten Ëlisabelh net haar doohtertje h de anoea ea hy tegenover haar noodsc ta ontvallen integendeel mei waardeering raa ieders streven en meeningen sprekende legde de heer De Klerk duidelgk de gronden bloot van zgne voorkeur voor de liberale partg Men wilde haar wel aacwrgven dat ag godsdienstloos was dooh dat wu g heel onwaar De liberale party hield zi h niet bezig mat den godsdienii in theorie mur sjj brachk hem in praktgk Spreker deed eDkele grepen uit bel program der Liberale Unie sprak duidelgk over den parBoonlgkeo dienstpliebt itreed dapper voor leerplicht legde den nadruk op pens ion nee ring van werklieden op den ouden dag verplichte verzekering tegen ongelukken en ïnvaiiditeik en waarschuwde tegen protectie Zijne vaila overtuiging dat da arbeidende klasse de Igdeade partg ton zgo staafde hg mat voldoende be wgzen Was er een werkun die voordeel vao do protectie zon hebb o dan zoo hg dat waarflchgnlgk in zgne kwaliteit van brandkasleoroaker de grondeigenaars nl zouden aan brandkasten neer behoefte krggen De rechten der gehawde vroaw bleven ook met onaangeroerd Bg de huidige kieswet is de aoogentaMde gedienstigheid van vroeger vervallen Het lieabiljet kan niet door anderen ingevntd worden Spreker beschreef hoe de stemming nn plaats had en wee er op dat van mannen als werklui 4 on ta icbrgv in den regel eene aware band hebbeo aan den aoblerkant ran bet biljot nog gezien zon kunnen worden wien sg stemden Het middel om dat ke voorkomen werd aan de hand gedaan Aan het eind der rede bleek dat de spreker wel terdege een debat aandnrfde Het woord werd gevraagd door den beer L Schipper lid van deo gemeenteraad van Ond Beierland en door heer A Bonman bnrgemsester van Nieaw Beierland Ds heer De Klerk repliceerde naar behooren Uet gesprek nam loo n loop dat spreker zich gedrongen voelde den naan te noenea nn den candidaat dien bg voof hei district Kidderkerk aanbeveelt Mannen c zei bg g allen op den 15en Joni stemmen maak het witte stipje dat voor deo naam Goekoop slaat zwart Doe dat niet om Goekoop zwart ie maken maar om hem verkozen te krggen tot uwen vertegenwoordiger io de Tweede Kamer c Onder daverend apptaos eindigde spreker De heer De Klerk bad boven verwachting voldaan De voorzitter zei hem namens de Vrgzinnige Kieivereeniging hartelgk dank en hoopte dat hg hem namens genoemde kiesvereeniging op 15 dezer een telegram zmi kunnnn Kendf u iO kind bewonderend dan kon hg zich nauweiyki bégrgpen dat rr eon tfjd zou komen waarop dit atUIe gclnk geen waarde neer voor Kliaabftb zou hebben waarop z weer baken zou het ta ootvlaobteo en zioh te begeven ta midden vau hst gsdrntaeh dea levens dat hem eeo wanklank wai Wanneer zJj voor haar kindje zong de reine peinzende oogen neergeslagen op het aluimerond gesichtjr dan klonken Johannea haar laohte liederen toe ala hst gezang van een engel en deed het bem pynlfjk sau te denken dat die zelfde atom machtig aanzwellende en diep ala een orgelloou sou opbruuM voor MU ademlooze menigte tarwgl bet hier atil soa zgu bg het wiegje van baar kind Hoeveel llefelgker hoeveel aohooner achaen bem Laar gelaal in het eenvoudige zwarte huiakleed dan wanneer z hem tegentrad in het schitterend satgn met don hebtgUns dar juweelen en io den gloed der opwinding hoefeel dierbsardsr waa zjj hem in haar atitle peinzende itemming te hiii dan daar gindi in bet midden der wereld en op bet glanipuot vso baar roem Aoh derwaarta kon hg haar niet volgen en daar dit wiat bg beatondeo geon man en geen kind Toor haar 9oma hoopte hg dat het niet meer aldsi zou zgn dat do liefde voor haar eeratgeborene Kliaabeth zon terug brengen tot bat hniieljjke leveo maar ala h opzag naar haar gelaat waooser zij verdiept waa in bat verleden of in de toekomit ili h i haar sprekende oogen zag tinutec van geest en leven dan wist hjj dst het vuur t welk in hsar gloeide kaar voort zou dnjren van de plek der ruite wilde zg niet door dal zelfde voor verteerd worden f