Goudsche Courant, zaterdag 5 juni 1897

4 S 4 iE i il Ml s u 7 81 7 ta 8 I Sl 8 17 10 81 l 11 i oa f ff ff 7 i ff ff 10 04 ff r t 0 f ê ff a o ff ff 10 11 ff ff i ll ff ff ff I ll ff ff 10 11 ff ff 5 10 i SS 5 40 4 10 S 8S 7 10 i ia S iS a lO 10 17 10 84 11 80 I DA 1 44 i iO 8 4 i 4 10 4 40 i ii 0 17 7 11 1 0 1 87 10 0 1 4 V ff ff 4 50 V I7 ff 1 47 a 1 01 V ff ff 4 87 t 1 14 ff 1 14 f I OI ff ff S 04 t 41 ff ff 10 01 f 1 14 08 4 0S 4 S9 6 10 S ii 47 7 4i 1 10 10 07 10 1 e 0 U b i A ÜBTItDAII M 8 U 1 48 10 81 11 10 4 11 B l l Ml 10 10 IJ UI UI m S w mMadlaga t MUUi SW S r T Ml I S7 10 9 1 9 M It U ll li f lo l8 10 M ll 7 18 O 1 I 4 4 1S KOITl Bi ® 7 41 i ll a 00 47 10 11 10 4 11 14 11 08 11 47 OODDl DBN BAia Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Hoge a 7 111 t io a n a4 10 14 ii ii ii is ii aa 1 17 41 4 4a i at 1 14 i u 7 14 7 4 s ii 1 141 4 lo ta 11 10 11 40 1 01 10 01 ll ll f r Il 10 11 I M 10 17 DEK HAiO OOBDA aUage 5 487 807 48 8 8t 48 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 08 4 88 MO 8 18 7 18 7 8i Voorb 1 1 ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff 4 1 ff 8 18 8 84 Z Zagwe ff ff ff 10 88 ff ff 1 88 ff 4 88 8 80 8 48 Zet k 17 ff ff ff 10 48 ff 8 08 ff ff 8 04 8 88 8 88 lOouda 8 88 7 808 188 08 10 1 10 84 U i7 18 808 171 14 4 08 4 88 1 18 8 8 80 7 48 8 88 10 10 iïJ tiJi i J iï 44ij 4iif4 I3 Ï 1 Ü M M w i c4 X i iöiu TBEOHT Q OODA Utraekt J8 7 48 8 4 8 80 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 8 88 8 88 7 8 Woerden 8 88 8 08 10 88 ff 11 88 4 K 7 18 Oudawaler 7 07 8 14 10 4 ff ff ff 4 14 ff ff Oouda 7 88 8 27 ai 88 10 18 11 10 18 11 1 81 8 48 4 87 8 80 8 07 7 188 18 AMSTIIDAH SOUDA0 gt ff 7 10 8 18 1 08 10 4 1 81 8 48 4 48 M 8 14 4 IMI 11 11 IMI M f M 10 84 10 84 ttoada 1 10 1 87 7 118 11 07 10 1110 17 11 00 18 18 i lO 8 17 4 88 0 01 il tiU Oadaw i 4 8 14 11 14 8 87 ff i in i Woerdtai 18 7 8 8 11 ll li i 4i 1 14 DMMkt 1 11 7 88 8J8 a O a 8 10 8111 41 Te GOUDA bj A WOLFF Markt AlMk aa DB LAAT TAN SON apotheker Markt 7 10 ff 10 84 1 84 7 11 8 48 10 41 ff 11 81 l li 8 08 8 18 8 08 i 4 7 88 l i ll li 11 la 11 10 1 41 lUl 10 11 10 18 lUl hondaoda gelukvenachea met igne rerkieiiog tot lid der Tweede Kamer toer bet dUtrict dat hea beeft undidut geateld In MD hotel te Berlijn logeerde een jonge dokter dia a morgana 6 nor in beacbonken toeatand tbnia kwam Toen bg tot laat in den namiddag niet te vooracbgn kwam opende men agn kamer en Tood ham bgna doodge bloed De man had door een angelnklige beweging bet waterglaa tan zgo nachttafel gebroken en de echerten badden een poliader doorgeaneden Bg atierf kort daarna Da lefeaalange gerangeniaatraf waartoe Aociarito die een aanatag deed op den koning Tan Italia reroordeeld ii beataat nil teren jaren oeiitraf en daarna opalniting in gemaenachap met anderen maar met rerbod om een woord te apreken Zoodra dit rerbod orertreden wordt krjjgt da man weer oalatraf Da Tardediger ran dan man noemde het terecht da dood bg kleine paaaen i Het hnwelgk nn prinaaa Marie ran Beieten ia Uaandag te Mnnchen loltrokken De Prina Bagent Prinaaa Ludwig en grarin De Caaerta varen getuigen bg t batgerlgk hnwelgk In de AUerheiligen hofkerk rolgde da kerkelgke ToUrekking tan bat echtretbond Een groot diner in hel paloia ran prina Lodwig bealoot de plechtigheden De atad waa amaakrol raraierd rooral da wegen naat de hark en het reaidantiealot Na de wittebroodidagen in Allgan te hebken doorgebracht gaan de jonggehuwden in Madrid wonen de Kooingin Bcgeotaa ran Spanja atalde aan palaia roor hen beaehikbaar De knrgemaeatar ran Kathel weigerde een faraoon op da kieaaralgat to brengen die bawaarde ran igne moeder naaat koet en inwoaiag aan loon ran i 100 te ontrangen Da taak ia nn foor bat kantongareoht te Schiedam gaweeat au dan kantonraehter baeft den bargamaeatar in t galjgk geatald Daarop haalt da officier van juatitie U Botteidam den Igawauna wagana badriegljjka aangifte aangeklaagd Da aitapraak tan den kantonrechter beraat Taornaaaelgk op bet tolgende s at l 4 4 Cl t lt Ot 11 i ia t H a i5 Ml T M 7 T ii Maoidreekt Miaawarketk r Capella 1 otteidaaa I Bottardam Oapalle Xioawerkark Moordrecht ftaada 4 i 0I t u t ll i T flokda gataahuiaea Meerkapelle KM 7 418 41 J 7 lll il 11 Beqoeetrant baeft ala grond toor ign tar aak opgegeten dat hjj in 1896 it werkaaam gaweeat in het badrgf igner moeder en daaiToot behalte keet aa inwoning ook heelt genetan I 100 in geld dat ham dit badrag ia aitbatatld en hg op grond tan liat mateiieele feit dier nitbetaling recht heelt am op de kieaaralgat te worden gepleatat dat raqneetrant dia betaling gelgkitelt mat genieten dat genieten etenwel onderatelt het hebben genot taa de trlja beichikking eter ieta dat reqaaatr io paraoon gehoord rerklaart dat op aakeren dag aüoe moeder o namena haar agn broeder f 100 toor hem op talel bad gelegd mat de woorden dat ia nw inkomen oter 1896 c maar onmiddallgk etenwel dat gald werd teruggegeten dat eene dergelgke handelwgie etenwel reqneatr geen oogenblik aelfa genot en trge beachikkitg heelt gelaten oter dat geld en hier dna tan genoten hebhen geen iprake kan zgu dat betaliog eene acbald veionderitelt en re aeatr niet heelt gesteld noch beweerd dat bg het geld te tordereo had tan ijjna moeder en deae hem dat acbaldig waa aoodat da botengemalde door reqneatr ala betaliug gequalifioeerde Laodeling geene betaling wai doch hoogateua eene uheiiking dat al mocht bet woord inkomen niat de batéakenia van terdiend loon hebbaa doch ook eene acheakiog ali aoodaoig kunnen worden aangemerkt deie daa toah eerat in 1897 beeft plaata gahad en genoten ia en niet in 1896 dat echter ook bier tan acheoking geen sprake kan ajjn daar de tar tafel legging toor reqaeati tan de geugJe aam mat da aangehaalde woorden in terband mat de onmiddellijke terug name niet andora kan bnchonwd worden dan ala eene achgnhandeliog mat de kenoelgke bedoeling op grond dier gefingeerde betaling tan een gefingeerd loon aan reqaeatr bet kiearecht to Teraehaffeu Een blank geworden kleurling Kon merkwaardig pbjaialogiach getal hebben de doktere ia de Toor Indiaoha stad Ooa gehad Daar ia een kleurling geheel wit geworden Zgu haid Waa troeger donker koperkleurig werd toen lichter en in den lijd tan tgf jaar geheel wit Bet blank iotnaachen moet tau anderen aard zgo dan dat der Europeanen maar toch toonde bet indltidn geen zi tererachgnaolao Tot oa oe heeft men oterigeoa algemeen aangenomen dat ook de hnidkleor tan den paageboren neger wit ia en dat de huid anel bruin wordt leodat de eigenljjko negerklenr reeda na een paar dagen toor den dag komt dr Colligoon in Pargi weerapraekt etenwrl dat getoelen op groud igner osderioakingeu in Soedan Met gebrnilioiaking tan de kleortafeta tan Brcea keaaohatat hjj de huid tan een jongen Soedinaea ala roaakleorig in teracbillende nnancei Ook gaat de tarklenring niet bg alle inditiduan eten anel bg eeoigen geachiedt ie plotaaling hjj anderen ua eeu paar uren hg anderen weer na eeu paar dagen Te Parija ia men op het idee gekomen ter gelegenheid der tentoonatelliog tan 1900 botau op de groote obeliak op de Place de la Concorde een aterke eleotriache lamp aan te braagen Dat ia een terbazeud moeiljjk werk Want natuurlijk wil men de draden der electriiebe geleiding niet buiten om den ateen leggen dat zon de obeliak bederten £ r moet dua in dan oageteer 32 meter boogen ateen taa boten af een gat geboord worden Daartoor moot men natnurlgk eerat een groote atelling on bet monnment boowen en dan zal een door electriciteit bewegen machine het 5 cM breade gat boren Heel laitig Ml het zgu wanneer da lamp eenmaal daarboten aangebracht ia haar achoon te houden Men beeft al gatraagd of de lampeniat niet met aan kleinen ballon captif bob opatggen Maar een hooge beweegbare atellage aohjjut toch de toorkeur te terdienen Het plan ala het doorgaat zod eerit in 1899 nit getoerd beboeten te orden De Hooge Baad deed giataren nitapraak op een tartoek tan een koetaier te Kuinre om op de kiezoralgit geplaatat te worden walk rerzoek door borgemeester en wetboudera tan genoemde gemeente en door den kautoutech r te Steeuwgk waa afgewezea Daar belanghebbende niet toldaan had aan den eiach tan art 41 der kieswet omb tooiaieaing in caatatie aan te wgzen welke wetaarlikalen door deo kantonrechter zouden zjjn gaaohonden of terkeerd toegepaat is bg niet onttaukelgk tarklaard io zgn tot den Hoogcn Baad gericht tarzoek Zy die zich aan het examen tour de akte tan hoofdonderwijzer of boofdouderwgseraa wenaoheu te onderwarpen kounen zich toor 14 Juni e k aaumaldeu bg den toorzitter der commiaaie toor welke zg terlaogen te terachgnen aomman Turner brachten mim f brachten Op de terkooping te Londen tan achildergeu taa Sir John render werden zeer hooge beatead tooral toor atnkken tan Vier achilderijen tan dezen meeater aamea 28900 guineaa op dat ia 364 000 tweo tan deze werken in 1863 elechta een kwart op taa de nn behaalde prjjzen Ook atnkken tan air John Millaia brachten teel geld op eea atuk uit zjjn prae raphaelitiBchen tgd ging roor ruim f 2 000 Schapen tau Landaeer gingen tot 3000 guineaa een Koaa Bonheur tot 1500 een Troyon tot 1700 guineaa 11 11 ll li ll M ll 4 ll li 11 11 ll lt U il ll li ll S 1 11 ll i 11 11 n M 10 1 lo ia 10 11 10 41 10 41 t iS 7 11 l l I U 10 1I i H Een dor mooiale trouwenkopjea tan lord Leighton ging betiekkelgk laag toor 550 guineaa d i f6930 weg der DameH Zaiigvereentgiog AMD Ml efl k Orkeslr iUPHONIA aihitr Ondaokfi bet wiaterieizoea der concerten reedi eeoigKa tgd teo eiede gespoed U wat deels begrijpelgk in wanneer we in zoo o tropiecbe hitte in de coneeitzaal vertoeten detoodaoki gnven boide rereemgingen hna laatat concert tot ilaitiag tao de wiotercaojpagoe Na ooderhoadend was het wel Nisraand beboelde Kieh oit gebrek aan variatie te terrelen Daaf waren befaaWe de Damaen dier beide vereenigingeo olieten en componisten dirigf ntHD meio Liebcben waa wollte du noch menrc ËapboDiac speelde ala inleiding voor t vele verdere wat volgen zon de nog steeds jengdig fristche OavertarevJoiephcvaa Méhal Beboadens in t begin werd de e ouvertore veoral in t allegro verdienstelgk uitgeroerd Eet aai gename aanblik leverde weer bet dameskoor op getooid in lichte kleudjes en blozende gezicbtjei daarbü door velen een grooteo gver om den intenties van den dirigent weer te geven Doch jammer enkele keeren nerd er niet vast geaopg geattaqueerd Wat i nders boaaoeering beichaafda niteprtak en voordreekt aangaat ziedaar eigenachappeo van t grootvt belang welke hier vertegenwoordigd zya Met eenvoudige roordracfat werden betde lieve koertjes van Abt gezongen o l Abendtaütenc en Die stille Waseerroset In mej Samsom bezit de vereeniging een prachtige alt en m me Erniaheer eeo dito B0 raan Het dameskoor bereikte echter beslist haar boognte pont io km Traonsee van Tbieriot en t ïSanctasc van P A Schroot Beide werkjes werden zeer goed uitgevoerd vooral t erBte werkje is stemmingsvol net vloeiend aangebracht contrapant der iitemmen t Saocta8 ran P A Schroot was aan dezs vereeniging opgedragen t Klankgebalte icaakte zich zeer goed voor dergelgke muziek n l door toevoeging van een orgel Over t algemeen is dit tSauctusc als gelokt te btEebonwen echter badden we bg de woorden Gloria tua Uosauna io excelRiec eea grootere zifllsverheffing verwacht t Neemt niet weg beide werkjes was een genot om aan te hooren et werden schoon weergegeven De dameszaogiereeoigiag eindigde met t Tanzlied ran Von Wienziarl Een heel aardig dingeke om voor een keer to hooren doch wie beeft niet meer genoten van de boTengeueemde koren Am Truunseec is geacbreren voor baritonsolo met koor ook is dit t geval mH t sSsootuBc doch in t laatste kwam mg deze parlg voor banton beslist Ie hoog voor bet echte bariton timbre gaat bg voortdurend hooga tonen verloren Deze bariton zanger den beer A J F Borendeert uit Rotterdam is in t bezit van eeo beertgk orgaan van grooten omvang en een hoogst natuarlgk timbre Hg begOD zgoe aob s mat e a tied Eichöne Wiege aeiaer Leiden van B Diamant wat door den heer Bovendeert aUergelukkigst weergegeven werd Wat t lied aangaat zouden we den componist van dit scboone lied in overweging willen geven daar hg volbloed Hollander is een greep meer te doen in oase Hollaodscbe litteralnur Ze r zeker bozit bg compositietalent doch bg wgde zgo gaven meer aan Hollandeche gedichten 11 17 Ook t bekende manlgke Spielmao i Iied van Nieolaï werd door den heer Bovendeert vol vuur en gloed gezongen lu de 26 afdeeliog zong bij t iMeiliedc van Huberti en Wanner en Trientjenc van Beuoit Met beide liederen mocht hg zooveel Kucces hebban det hg ons nog onthaalde op een toegiftje t Lentelied c van Verbolst hetwelk door hem niet minder fraai gezongen werd Onze kennismaking wil dus met dezen beer een hoogst aaogi namen en we hopen dat Ëuphoniat od meermalen in de gelegenheid stellen zal ons Tan bovenstaand heerlgk orgaan te doen goieten Nog een wliet van den arond wu oeeo vardienstelgbn stadganoot den beer Job G Arentz leeraar aan onze Stad Mnnekiehool wpike als violist ooa een drietal nnmmers ten gehoore bracht waarmede bg zeer veel eacoea mocht inoogeten Wae t bier en daar ieta enzoiver dat valt ook niet te verwooderan bij zoo n hooge temperataur De Boman van onze muzikale dilitant stadgeooot dsn beer U en werd door hem goed weer gegeven Jammer dat de orkeetb eleiding minder zuiver en gelukkig was t was ook wal wat dik en zwaar geïnitramenteerd Doch dit is nog gern bewgi dat er vela trekjes der blazers w behoeven te bigven o a de clarinet sn fagot welke op veel neer plaatsen niet bgzonder gelukkig waren ook wat de stemming aangaat Voor der Sobn der Haidec bad de heer Araotz one wel iets van beter qaatiteit kunnen laten hooren als dergelgke karakterstukjes er is oog zooveel moois io de viool literatnnr wat een trapje hooger staat en ook wel voldoet Wg wenschen den beer Areuiz gelok met zgo eocees en bg heeft weer t bevgs gegeven t hem nog niet aanstaat stil te zitten en nog bg ego drakke werkzaamheden zich geprepareerd hoodt als soliet Nog wil ik melding maken van t Engelenkoor nit Aloozo van Arnold Spoel gearr door onzen jeugdigen stadgenoot den beer W Kerper nn bg beeft eere van zgu werk t maakt zicb goed en wat hoofdzaak is t klinkt alles uitstekend naar veriohillende rerhoudingec t Koor zelf was ook zeer mooi doch was de sopr een enkele keer te hoog De eomponist Arnold Spoel waa zelf in ds zaal tegeawöordig hetwelk voorzeker voor beide vereenigiogen als een groote eer mag aangerekend worden daar spreekt sympathie uit hetwelk in geen geval voor ons muzikaal standpunt kwaad ban Besloten werd t uitgebreid program met de Oor PreciOsac welke zeer verdieoatulgk werd nitgevoerd hier en daar een weinig ongelgk en onzuiver doch over t algemeen krggt men den indruk deze Tereenigiog steeds meer en meet t goede uabg komt We hopen dat beide ver eenigiogen nog jtrea onze stad mogen sieren en vooral hun wakkere leidsman de voortreffelgke dirigent de hetr Speandermaa welke t zoo concieutieus net de knust meent voor hen mag bigven bestaan Iemand die zich zooveel moeite geeft verdient niet anden als onze waardeeriog Stenna daarom Gonda i burgerg alsook de werkende leden dier vereenigiogen hem in zgne pogingen en wg hopen dat door dergelgke degelgke conoerten t muzikaal standpunt in onze goede pgpeaktad steeds verhoogd wordt Hier zg oog melding gemaakt dat de Heer A H BeDaekAmp t Dameskoor accompag Deerde resp piano en orgel en t bleek aan zeer goade banden toevertrouwd zonder onbescheiden op den voorgrond te treden VRIJDAG i JUNI 1897 Voorzitter de Wethouder Dr F H G van Iterson Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Jager Herman van Vreumiugen van der Post Dercksen van Galen Prince van der Sanden Vingerliog en Jaspers Afwezig de bh Nederborst Hoi nboom Straver Detsing en de Raadt De Voorzitter Ik kan mededeelen dat de bh Straver Dessiog en Hoogenboom kennis hebben gegeven verhinderd te zga deze vergadering bg te wonen De Notulen der vorige vergadering worden ïoorijelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Nog kan ik mededeeleo dat aan den beer A 11 ran Dehn ambtenaar ter Secretarie met iogang van 1 Jaui ontslag ia verleend en in diens plaata benoemd is de heer C J Gautier Ingekomen lO J 10 88 1 07 10 01 II ff 8 4 10 14 Mi UI II T 4I De rekeuÏDg der dd Schntterg over het dienstjaar 1896 Ik atel root die te atollen in banden aeaet comaaiaaie en oo de torgadering die niet selte wenacht te benoemen benoem ik daarin da bh Nederhont Jaapera en Frinca Aan de orde Do benoeming tan een lid toor de Commiaaie tan Tooiiabt op de Stadi moiiekacbool Beaoomd wordt de beer J J A Montju met 10 at de beer J B tan Catt torkreeg 2 atamman Aan do orde De benoeming tau eeoen bmgwacbter aan de brug op de Qateuby deMinderbroederataeg Uitgebracbt worden 12 atemmen waartan K B tan Beek en F Keiler ieder 6 atamman torkragen Tweede trge atemming tolgana art 22 tan het reglement tan orde Alaau wordt benoemd F Keiler met 8 at E H Tan Beek terkreeg 4 ateauaen Aan da orde Hat tooratel betreffende de teitiging tan een iuklaringakautoor in deao Gemeente Zonder hoofdelgke atemning aldoa bealolao Aan da orde Bet adrea tau A de Gruil o a met bet adrea tan Burg eu Wetb betreffende de terand ing tan den naam aVogelenzangc in ffWilbelminaatraat i Zolder boofdelgke atemming aldna bealoten Aan de orde Een tooratel lot taitatelliug Tan een concept toor de terdeeling drr Gemaeoto in drid kieadiatricten toor de terkieziug tan Leden tan den Oameenteraad Zonder hoofdelgke atemming aldua bealoten Aan de orde Loting ter bepaling Toor welk kieadiatriot elk der zitting hebbende leden tan den Gemeenteraad geacht wordt gekoaen te zgo Voor de aftreding in 1897 ign gekozen toor het 2e diatrict de heer G Strater 1 D 0 taa Vrenmingan Io H Jager 2e Dr F H 0 tau Iteraon 3a C G Tun der Po t 3e G Prince Aftrading ii 1 1899 Ie district de beer B M Derckean 2a J M N oothoTeji tan Goor Ie 0 Hoogenboom 3a F Harman Fz 3e P de Raadt 2e H J Nederborst Aftreding in 1901 2e diatrikt de beer G P W Deaaing Se A ViDgerliug Ie J J tan der Sanden 3e J tan Galen la A laapera Lz Nieta meer aan de orde zgnde wordt de tergaderiog gesloten Bultenlandscb Overzicht De wgse waarop de vice president in bet Oestenrgksche Huis fan Afgevaardigden de behandeling der zaken regelrlO i beeft tot groote verbittering onder de Duitsche afgevaardigden aanleiding gegerao Ia het vuur zgner verontwaardiging nl mde dr Von PessIer de afgevaardigden die voor de wijziging van de age da gestemd badden Schoften Den rolgendbo dag nam bg deze beledigende nildrakkiog terug tot zgu veroutschuldiging ziob beroepend op het ongehoorde van bet feit De Duitsche afgevaardigde dr Von Bamreith verklaarde hierop namens den rechtervleugel der oppositie dat bg en ago vrienden met bezorgdheid den loop der zaken waarnamen wgl deze gevaar opleveren voor de parlementaire instellingen en wgl van offioieele zgde niets gedaan wordt om aan dé dieper liggende oorzaken van de obstrncti een einde te maken en te zorgen dat het Huis zgn arbeid ongestoord kan voortzetten Ook hg verklaarde dat hg db regeling van de agenda door de beide vice presidenten niet kon goedkeuren Deze verklaring gaf aanleiding tot heftige deltttten dr Kramarz een der beide vieepresidentan de president dr Von Katbrein is ongesteld sedert bg io het Hnis een aanval van beroerte kreeg verdedigde de houding van het bureau en van de menderheid Hierop riep de fOC dem a evaardigde Daszyneki Deze voorzitters zgn dezer meerderheid waardig Doch wg verklaren dat wg het bareao welks optreden wg brandmerken als onbekwaam en boosaardig alle achting ontzaggen en tot bet uiterste zullen bestrgden En voortdurend werden de spreken door gelach gejoel geschreeuw gefluit en lawaai in bnn optreden belemmerd Om aan dezen toestand eon einde te maken heeft de regeertng bealoten de stttiog ran bet Hnis ie sluiten Het adres van antwoord op de troonrede waarmede de sitting bet geopend werd ia nog niet vastgesteld doch de afgevaardigde Jaworski zpide dat da meerd rheid daarvan afstand deed Graaf Badeni laa bet beelnii voor waarbg de zitting gesloten werd mot een betoiging na leedweaen over de toestanden en gabenrlaaiaMB dia deze iloiting noodig Maakten Het Hongaancbo Hnia gaat het voorbeeld van het Oostenrgkiobe volgen Dit Budapeat wordt gemeld dat het weUontwerp op de iary s en voorsl de bepaling dat beleedigiog van personen niet door de jorj maar door den gewonen rechter zal berfcht worden door de pers wordt beschouwd als een aanslag op de persvrghsid De niterste linkerzgde in het Hnis wil nn trachten door haar aanvallen op dit ontwerp de regeeriog ten val te brengen en haar eigen populariteit fe verboogen Doch zg richt diarbg haar anvalswöze geheel ia bet Ooeteorgksche parlement Door gejoel geKhreenw en tumult tracht zy de beraadslagingen onmogetgk te maken De eerste minister baron Baoffj ooot sïch minder vervaard voor zulk eea gerucht dan zgn OoBteorgkscbe ambtgenoot graaf Badeni Hg heeft verklaard dat bg den geheelen zomer het Parlement bgeen zal houden zoolang ten minste tot de agenda afgedaan is E e regeeringsmeerderbeid kan dan bg gedeelten vacaniie nemen Er bigven altoos nog genoeg leden over on bg stemmingen de staatkunde der regeering te doen zegevieren Op deze wgze hoopt de regeering de larmoyante mm derhein tot reden te brengen En daar zg over voldoenden tgd beschikt zal haar dit ook wel gelukken zagt de Voss Ztg al znllen in de volgende weken ook tooneeten voorkomen die aan den Weener Rgksraad doen drnkeu In parlementaire kringen te Pargs loopt het gerucht dat tusschen de hoofden der oppositiegroepen reeds drukke besprekingen hebben plaats gehad over de beste middelen tot een besliiseoden stormloop tegen het kabmet Méline om bet ten val Ie brengen Waarschgnlgk zal men een interpellatie over de biouenlandnche politiek els stormram gebruiken maar velen zgn van oordeel dat die poging oiet zat baten on het Kabinet eerst bg de debatten over de fioancieele hervormingen ernstig gevaar aal loopeo De wgze waarop de Fransche commissie voor de begrooliog van 98 door de Kamer is samengesteld wordt door den Petit Tempitterecht een groot succes voor het Ksbinet genoemd Acht en twintig van de drie po dertig gekozenen behooren tot de regeeringspartg en heetea bet ontwerp der begrooting te znllen aanvaarden zooaU het ingediend is De radicale caodidaten van beteekeois zgn gelagen Onder de vgf leden der minderheid is de sociaaldemocraat Milleraod de eenige vertegenwoordiger van zgn partg en de meest bekende Ter afwisseling heet het thans weder eens dat president Faore wel degelgk naar St Peters bnrg gaat raar alle dieoasngaande verspreide bgzoirferb den worden door de officieuze Ageuce Havasc voorbarig genoemd Daarin is nl het communique opgenomen Db berichten die in de laatste dogen te bnitenlandscbe en Russische bladen zgu verspreid omtrent den dag het programma het reiop an en den door van bet bezoek van president Fanre aan Rusland zgn pore verzinsels evenals de bijzo ader heden van de ontvangst die hem te beort 7a1 vallen Alleen de reis zelve wordt als zeer waarschgolgk beschouwd 354 8te staats loterij 6e fClsaae Trakting tan Donderdag 3 Juai No SOOS 1000 met premie 30 00 1 Ko ggss 473a SUSl IKU en 17847 ieiler 1000 Ko 8975 15tt4 en lOtOS iedor 400 No iSSi 4 03 9187 19792 en 19S67 iedei JOO No 818 776 4878 4916 6010 6736 74 0 7983 8SB6 9812 10866 1098B UMS 1669S 17820 18486 en 19960 iedor 100 Prijien tan 70 3098 6391 7880 10099 13169 6861 17987 194 3117 6460 7918 10116 1386S 16269 18026 188 3144 6487 7087 10164 13861 IKttI 18027 131 3318 6B12 7981 10366 133 rt 8 18043 380 3342 6622 7946 10491 13335 166 4 18140 470 3365 6664 7167 10618 13336 16786 18178 lil Sint 5711 8033 10719 18199 16837 18801 683 8677 6899 8043 10810 13639 15831 18389 691 3600 6011 8080 10839 18669 16063 18401 737 8730 6088 8146 10837 13693 16104 18671 803 3890 6190 8851 10846 13871 16189 18743 886 3906 419 Si68 10899 13944 16821 19040 1038 3998 6479 B164 11076 14068 16184 19070 1049 4000 6480 PlSi 11814 14100 16806 1 414 1174 4108 1657 8364 11344 14851 16649 19134 1183 4371 6746 8408 11418 14496 16791 19461 1899 4381 6159 8421 11434 14531 11811 19 54 1447 4836 6838 8509 11683 14681 16tl9 19699 1466 4339 6991 8673 11718 14671 16848 19597 1411 4484 7000 8789 11886 14673 168 T 19611 1687 4680 7011 8878 11868 14637 16864 19668 1610 4688 7010 88 I5 11984 14673 16986 1986 1884 4682 1029 8921 12083 14134 11091 20831 11146 4681 1117 8951 12806 14774 11188 l 413 li 3 4860 1184 9106 18319 14811 17194 20463 2000 4864 1313 9154 12317 11874 17813 20415 10 3 4888 1431 0116 13331 14883 17408 20472 3464 501 7441 0394 11344 14983 11421 30716 1660 5041 7664 9366 11688 14950 17513 30173 IS06 60i3 1610 9414 13669 16079 17681 20903 ItSO 5111 1613 98 1 11878 16090 11674 20980 9014 6113 7681 9714 12918 U091 17691 8111 3080 6179 1710 9966 11048 15161 Onlvangfen de NOCrVKADTÉS in PARASOLS doch znllen niet geëtaleerd worden A vaa OS As Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van insterdain Vrkn lotkrs 88 88 9 V I 98 8V 9 Via 104 85 A 861 8i 85 l la IV 61 691 91 98 98 10 581 u 21 10 21 105 100 94 4i 644 936 100 601 100 200 i V 10 99 91 186 99 74 24 109 101 207 28a 100 64V 54 66 5 V 141 99 62V 76 inif 101 99 1601 135 10 100 437 1087 ll l 13V 103 70 10 47 Vl 190 100 106 106 108 108 11 12 32 8 V 110 3 JÜNl KznaaliKD Gert Nod W S 1 dilo dito dilo 8 dito dito dito 3 Hosojl OW Geudl 1881 88 4 iTAUa Insokrgjing 1861 81 6 Oo8TINa Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 5 PoaTCOu OU met ooopon 3 dito ticket 9 BllsUKD Obl Binnonl 1894 4 dilo Gwont 1880 4 dito b i Kolhs 1880 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud lera 1889 6 dito duo dito 1884 6 3pi lJB Perji I aobuld 1881 4 TcMMj Oopr Conr loen 1890 4 Geo leeoiog aarie D Geo la niig aèrie C ZuiDAr Hap T obl 18916 MmIco Obl BuitScli 1890 Vamtniiu Obl 4onbap 1881 AwnnuuM übliiftiieu 1895 3 RoTtaaoiM 3t d loon 1894 3 Kan N Afr lUndaUt aand Arend b Tab Uij Carlitoaton Dali MaatiohBpp j dito Ara Hvpothootcb pandbr 4 Cult Mg dor Torstenl aand aOr Hypo hookb pandbr 91 tfederlaiiiluhe bank aand Kad Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandhr 5 litt Hypotheokb pandbr 81 Ctr Hypolheekb dHo 3 OoaltNi Oo l lliing bank aaod RuaL H vpr thofkbank pandb 4 Anaaili Sqn t hypoth pandb 5 Mat L O Pr Liau oert 6 NlD Holl IJ poorw Uij aand M lot Kipl Bt 8pw aand Ned Ind Bpoontagm aand Nad uid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiU 8poor l l887 89 A Eobl 8 Zoid ltal Spwoili H oW 9 POCIN Wnnohau Woeiion aand 4 Boai Gr Ru t Spw Mij obl 4 Balti eho dito aand ftwtowa dito aand 6 larang Dombr dito aand 6 KoreV Ch Aio Sp kap obl 4 dilo dito oUlg 4 Aauiiu Cont Chio k North W pr O r aand dilo dilo Win St Peter obl 7 Denverh Rio Gr Spm fort t a niinci Conlral obl io goud 4 liOoist liNMhtill Oort t aand Meiioo N Spw Mg Ie hyp o 6 UiM Kaneaa t 4pot prcf aand N York Ontaeiot Wo t aand dito Ponn Ohio iblig 6 Dragon alif la hyp in goud 6 81 Paul Minn It Manit obl 7 Un Pao Hoofdlgn oblig 6 dito dito Uno ol Uhyp 0 6 UaaoA Can South i ert t aand Tax C Ballw k Na Io h d o O Anutard Omnibus Mij aand Bollard Tramweg Maale aand NlD Slad Amaterdfim aand 3 SUd Uollerdam aan 3 BlWia Stad Antwerpon IS 1 l i Slad Hruuel 1886 8 Uoso TheiBi Uogullr Geiollicli 4 OoaTBNa Btaalslconing 1860 5 K K Oo l B Cr 1880 3 Sruijl SladMailrid 3 1S68 Na Ver Bai H tp Spobl oort ADVSRTENTIEN V Harteiyk dank aan allen die Wyken tan deelneming gaten bg bet oterlgden tan oase gelietde Moeder en Behnwdmoeder A C MEErSSEN M C MBEÜS8BN BlLOliJf BMtrdam 5 Juni 1897 Wnf 1 lia beau iawruTlng t gfln Jiubt i Rheamatiek Landenpynen kortom i liiiker Paiii Expeller Yll UautkalMlIiawaaalawaulaaitapa YartaVdliaM Wit Hftü Arter P alBlxpeHer dMworiï MBT Piiin Expellec Pm 50 oont 76 oont an l ffi de Bwh Voorliandan i la maeata Apotlukeo m bu 1 Üaliter t Oo la HottenUm Mat bnlageiin OFEMBE wmm te GOUDA op WOENSDAO 23 JUNI 1897 des morgens te taron in het Koffiehnia aHAtnoxiK aan de Markt ton oterataan tan den Notaria G C FORTüIJN DROOOLEKVER tan IG Huizen en Erven allen staande en liggende te a 0 u d a en tan Waterleiding toonien en wel No 1 Een rnim ingericht HUI3 ERF en TUIN in de Keinratraat Wgk K No 123 groot 1 Are 93 Oentiaran waarin sedert onheugelgke jaren een goed beklante Melknaring gedreten wordt No 2 Een HUIS en BRF in da Beiaaratraat vrjjk K No 129 Tarhnnrd bS da week toor 1 No 3 Een HUIS en ERF en GROND in de Komgneteeg Wgk K No S Varhourd bg de week voor 1 60 No 4 tot 13 Tien naast elkander aUanda BUIZEN ERVEN en GROND aan don Uroeneweg Wgk L Noa 193 tot 202 Verhoord bg de week en wel Noa 193 tok 196 elk toor 160 en Noa 197 tot 202 elk voor 1 50 No U Eon nUlS en ERF waarin VSRaVXyiSa in de Molenwerf Wgk B No 31 Ta aantaarden 1 Jnli 1897 No 15 Een HUIS en ERF oaaat hat torige perceel Wgk B No 81a To aantaarden 1 Jnli 1897 En No 16 Een HUIS eu ERFenOROND in de Boomgaardatraat Wgk R R No 18 Verhuurd bg do week toor 1 25 De perceelon ign te bezichtigen da 3 laakata werkdagen vódr den terkoopdag tan 10 tot 3 uren en op dien dag tan 9 tot 11 nren w Nadere inlichtingen gaeft toornoemde Notaria FÜRTUUN DROOOLEEVBR te Gouda Ko ninkWke MaeMnale Febrtek DE HONIQBLOEMa vnn H K van Schalk Co gotoatigd te êOravenhage HeppleMraat 99 en nabg de Regenteaaolaao tan i M den KONING tan BELOIE Indien gUhoet 11 gebruikt de alterwege bekroonde eu Wereldberoemde Superior DmitenBorat Honig Eitract 2 1 HIjI A ITTIIE FLACONS tan 40 Cta 70 Cta en 1 1 terkrggbaar hg F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda E H TIN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordredu C RATELAND Botioep B t WIJK Oudtimt T M KOLKMAN Waddinnem Kliniek en FoUkMek oBHTmrnrK m tmmMKtlOIMflMB toor Spreekuren dagelgka tan 19 g n Gratis Spreekuren Maandag Woetadag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lynbaan No 11 nr A OBVL OmrnhMr tHfitleiir