Goudsche Courant, maandag 7 juni 1897

No 7290 aandag 7 en Dinsdag 8 Juni 189T 36ste Jaargangé mrnm coirmt Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiet d a g e 1 y k met uitzondering van Zon ea Ifeestda n De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iranoo per PMt 1 70 i Alzonderl ke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen irt te letters worden berekend naar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd OPBIBARIMKOOPnC te GOUDA t B oTorrtaan ras den Notaria O O FOETIIIJN DEOOGLEEVEB op DINSDAG 15 JUNI 1897 des morgeni te 9 oren aan het Lokaal Wgk K 252 aan de Feperitraat ran EEN GOED ONOERUODDEN INBOEDEL waaronder een solide BratUlkaêt lOOiU gewerkt GOtlD en ZILVEK en eenige nieuwe Manufacturen Daagt t Toren op de gewone nren te zien 312de Flamburger Geld Loterij gMutoriuerd gecontroleerd gewurborsd door da regeeriag Trekking 10 JU Nl e k U8000 orisineele lotsn fi91S0 Keldwinsten Ieder adar lot wint HOOFOFBUS in bit gelnkkigit geTil e 500 000 Mk De enkele S91B0 geldwiuten lyo tolgeudermate ingedeeld i Hark so ooo 0 000 10 000 B OOO 8 000 1 000 1 000 400 100 1 s 100 100 811 lilS 40 Hark i SOO OOO k 100 000 it 100 000 i T 000 i 70 000 i t OOO i 00 000 i 1 8 000 k liO OOO 40 000 etc etc Da kleinate priji bedraagt Mk 11 Alle il 180 geldwlniten orden ia 7 apoedig op elkaader Tolgende klusen aitgeloot ea na iedere trekkiag aan den winner nitbstaald Tegen inaeodiog van het bedrag io Nederlandwhe munlbillets Kederlandsobe poatzegela of per poatwiaael oraraenden wij de origineele lolen geldig voor de Ie klaaae waarroor deprija wettelijk ia laat geaet N VI 90 ota TOOr kwart origineele loten l SO halre S 0 I geheele Aan elke loltoazending wordt bet offioieele trekkiogaphto bijgevoegd waaruit alles juiat ta heraien ia Zou dit trekkiogaplan niet aanataao tijn wij bereid tóór bet bègiu der trekking de toegeaonden origineele loten ook terug ta neaiau en bet daar oor reeda ontrangcn bedrag retour te unden Na iedere trekking oDleaugt ieder totbeaitter zonder dat h j ons daarom venoekt de offioieele trokkingsluat HOOFDLOTBHIJ BDKEAÜ Isentbal A Go Httli BUfiO DuiUebland geelableerd 18 0 BEKROOND MET GOODEN MEDAILLE KBAEPELIEN HOLH S iQuina Laroche Staalhoudende tuina Larochej is de meest krachtige en versterkende KiyA WIJS Aanbevolen door tal Tan binnen en bnitenlandsohe Geneesheeren Verkrijgbaar in Beieohen 1 90 en ƒ 1 00 ClfiAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing Tan den rook deierCigaretten geelt den Igder aan 4 teTstond verUohting In Btui 80 en 50 CenU Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by a e t en FerA U l oplossend en Terzachtend Prns per fleachje 20 Cent EiAiFiLiBK t Uoui Hofleferanoiers Depfit te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers ea Drogisten Terkrgghaar Bekroond Tentoon J a Rx Au isae co d op nmm va f bri mWK TANDARTS E CASSITTO te OOUDA is ite 2e PINKSTERDAG van 9 ot II aar TE GOMSÜLTEEREN FrijstreUüag 10 JUNI 500 000 Mark aU koofdprija ia bet geiukkigat geral biedt de nieuwste groote Geldeerlotiiig die door de Hooge Begeoriag ran Hamburg goedgekeurd eu gewaarborgd ia De roordeelige ioriobling lan hat aieuwe plan bestaat daarin dat in deo loop ran alecbto weinige maanden in 7 lerlotingen ran 118 000 loten 9 180 prijlen bedragende 11 349 325 Mark ter Tollediga bealiaaing zullen komen daaronder n kapitale prijzen ran erantueel 500 000 Mark bij uilnemendbatd eobtar f prijzen it M 10 000 88 prijzen iM 10 000 S8 prijzen iM B OOOl 100 prijzen a M S 000l 108 prijzen a M 8 000 812 i r zen a M 1 000 1618 prezen M 400 l8 961prflZ iiM 158 l9t90pr aM 800 200 134 104 100 73 tijg 81 1 prijs a M 300 000 Uprgs M 800 000 1 prijs a M 100 000 Ipruwn aM 75 000 1 prijs M 70 000 1 prijs il M 85 000 1 prijt l M 0 00o 1 prijs iH 66 000 8 prijzen a M 50 000 1 prijs a M 40 000 1 prijs a M 80 0U0 Da aanstaande eerste prijatrekking deaer groots door den Staat gewaarborgde Oeldrerlotiog ia ran ambtswege bepaald plaata te hebbeo op deo 10 JVSI e k OD ko t ki rroor 1 gehMl orig lot gteftbU Uark 6 of ƒ S fiO IhM M w 8 1 76 1 kw t n IV 0 t gea ÏDEendiug vto het bedrag par pottwiuel of tegeo reaboun Alle oommiuiea worden oDmiddellyk met de grootite sorgf uidtgheid uitgeroerd en ieder spalar outf aagt van ons de met bet wapen tbii den Btstt voorcieoe Origineele Loten letf in banden Bij iednre btatelling wordt bet rereieobte ofSoieele plan waaruit de rerdealing der prijzen op da veraobitlende klauen ala ook de betreffende inleggelden te vfrnemou ia gratie bijgevoegd eo zeudtir w aan on Begunatigarfl onaangcrraagd na elke trokkiig de ofKcieele lijaten De uitbetaling der prijzen teaohiedt ateeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toewndiug of ook naar rerkieEing der Belanghebbenden in alle grootore plaaUen fan Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ie ateeds door het geluk begunatigd eo onder vele andere aanzienlijke prgieii hebben wij meermalen Tolgena offioi ele bewgaeo de eerste Hoofdprijseu verkregen en oqeo BeguQstigsra self uitbetaald oh Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voonien dat bij deze op den heohtaten grondslag gevvstigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men relievo derhalve wegens de reeds ophanden fgiide trekking allo orders len apoedigate reolitstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IMON Bauklera en Qeldwisselaara in HAMBURG F S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ODS tot hiertoe gesohookeD en daar wg b bat begia dor nieuwe verloting ter deelue ming inviteereo sullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door cao stipte en reeele bediening de tevredenheid van onre geurde Beguoatigera te verwerven Wie zeker lyn wu de Eclite l Etkel Cncao te ontrangen tnamci f geeteld en na vele prcutnenüngen ia den I handel gekomen onder de naam des jiitrinders Dr Miohaelie Temardigd 1 op d beat machinea in het mreldberamde ttabbliaaement van Oebi Stoll werok te Eeolen liohe J plI2ieIztLeIlV Bikel eacao in vierkanten bussen Deie Bikel Cacao ia met melk gekeok een ungeoame gezonde drank voor danlijkseh gebruik een i 2 theelepelB Tan t posdet TOOT een kop Ctaocolata Ala geneeekrtobtige drank by geval van diarrhee aleejita met wahjr t gebruiken Verkrygbaar by da vootnMtnM H n Apothekers enz t 1 80 o 0 90 L aas QuanuilT i egeniroordlgar voor Botter1 tand Junu Mattenkladl Amaterdam Ealveistraat 103 Qooda Dnik vaa A BBINKHAN k ÏOON Geurig en Onschadelijk Zaiveriags Tet ttgm hranderigfuid klier aéhtige aangezichtt en ndtie lichaamt roeen en wonden êlrakkeid en ete kingen bij verzweringen wtnterhanden en voeten b lehur t dauworm enx Zoivert van onrein insect onder in en op het rel en haar 10 Cents per doos Per bni 90 et dooien GO en 30 et pakjea 15 et apaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle PInimgedierte ii 0 45 per Vi fl cl Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gefaruikaaanwgztng Heeren eigenaren van Htiizen kunnen tóch op Toordeellge wijza voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids Wvattende DAME 8 en KINDEBMODËB benevens UANDWËUKPATRONËN mr IEDERE WEEK VEBSCHUNT EEN MDMUER In ieder i Uk t mu arte platen tmoaekrontekfetUUelou enz enz Ie Uitgave zonder gekl platen met 3 snljpatr en 8 groote geknipte patr Per 12 ars 1 86 p poet 1 46 ie i ala de Ie uitg raat ilaareuboven 8 gekleurde platen 1 76 l tO 8e lo Hgokl pl enlkijz gekn p b ibet8eno 8 60 8 80 4e 8e bij bel 8e no 1 geko patr n keuae He een gekleurd Iraaie handwerkpatroon S 8 80 nomnii in nmsimis m y ZSS S Handgeld f 200 twee honderd gulden hg het aangaan van eene vrgwilligs verbintenis voor ZES jareo en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienet bg het aangaan van een verhintenia om XWMM JAMiEN gedetacheerd te worden naar Ooet lndii Aanbreoggeld TWllTIQ GULDEN Maa melde zich aan VriJwUUgeraenMüUieplichtigenmet onbepaald i erto bg den Commnndaat vun het KoloDtaal Weridepdt te Hardenoijk of bg eea der plaatselgke of OarDizoeniCommandanten MUitieplicMigen onder de wapenen tot hun onmiddeÜBken Chef rf heeft zeker reed menige Dame Om te vertwiiiellen SèrSk a tgdroovend huiselgk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wolrdt vermeden wanneer men bet veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeuiging en Doitsche HuisvronwenVereeniging Berlgn aanbevolen de vertrouwbaarste bronnen voor vronwelgke handwerken Magie Weaver Stop Apparaat bezit waarmede men geheel I ZLlfstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in hms voorkomende Stopwerken aan Kousen Linnens etc ii t alleen spoedig maar ook prachtig gelijk als nieuw geweefd uit kan voeren Prgs met proefarbeid en handleiding H 2 00 onder rembonrs zending SCHC Eenig adres Verzendhuis Merkur Coramandit Maateebappg G B8RT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Het groote aantal zenuwkwalen aof lUeda aUe vdddeloa door de mediicbe woUnicbap aangawsiid Sent un den nleawen tijd komt d eer to dat ilj door het gebruik maken Tan den eenTOoaint vtg namelijk laoga da hoU eo phyilDlMiBChe onMekklng gedaan heeft dis na honderde pro meiiiln eD thana over de geheele wereld TtrliMidla en tervrljl Ktfin wetenBchapuelllke krlagn de hoonte ËÏ gtteUiBK wekt tavans een weldaad blijkt te iiJn voor de aan Bcnuwkwalen U iend9 menachheid Dene KaneeawUn ia nitgsvonden door den grwoinn orAtler van ÜeKondh tt Dr Boman WelaamHin te Vilshofen en benut op de on dervlnding opgndaan in eene 6 jarlce praktijk l o r waaaehlur ¥ S h t li M wamMkl p v MT w rden daiu toc gfisolilkMsMiffaB d er d bnld ïlddellUk Mua ba mm W MMl mAdecedeeld Met dese gmeaawljte werden werkelijk Bchltterende reanltatcn faAngWi en ay maakte loovael opgang dat van een door den uitvinder geaohrevon werkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorlioniliii en isaezlni binnen korten tijd reeds de Üle drnk vemrhenen is Uit boekje bevat niet alleen vor het groote pnbliek veretattübaro verklaringen omtrent bet weBon der nieuwere tberajiie en da daarmede elfa In wanhopige KevRlleu verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenBohappeliJke verL L i j omedBaiBohrift v n tal van Ketuigscbrlften van hooggeplaabite geneeHkuudigeu ouder welke f Minltre mad Ir prarHior aan de polyklInTak te Parlji rue Rougemont tO sTelHgreber nad dr prakltiatrand aaaaHtieir aaa het kraiih ilnnlgen BWtloht deCharenton Sanltitirtth Dr Cahn te Stattln BrOiimann mad dr arrend arti taiBfellHBfla Dr P Foreitler geneuheer dlreolaui van het hoipllaal ta Aian QaliBinrath Dr SehwlRf kaatael Sutaaf ad Emi Dariei mad dr geneeihtBr dlmotgur der oalvam tharapeubaohe InHohUni vaar iiniiwllldBri ta Parili rua 8t Honori 334 Gonial von AichenUoh mid dr ta Carfk Dr Baabaoli arrwid arU da Zlrktilti Obar tahmit Jeohl med dr in Woenen Dr C Bongaval teU Farrlira Sara lid van daa Cetaall Cinlral d hyglta t do Santi In Frankrijk eu vele iindtreu Aan ttllöu Wier xeniiwKestel me r or minder MaHcedAsB l of tMU M ven Mnd ieiinw olitl hcld lijden waurvaij de kenteukenea z n ohronlaoho ftoafdplta nlgralaa ioha a fcaofdpljn bloadandrang Drooto pHkkalbaarhald gijaaBdheid olapalaaahold üahameU ka aanial on tababagaDlt laaBtaad verder alle ztekeu die door beioeite getroffen werden on nog lyden aan da gavolseo daarvan ooalH verlMiminflOB onvermogsn tot preken ziirarB taRD al aioeielfjk flUkkBa otfjrkaW dar lawrtofelaa aut vaartdursnd pl n plaatiet ke iwakta vsrzwakklng van gaheagen eoK en zij die reeds onder geneeaktuidice bebandchng geweent zlju Anaatordkaa door H CI KBAW Vn Heiliicei K 4 Hotterdam r E vna HANrKX HOLrr Apotheker Korte Hoohteeg LUtrecht I ODRV A POBTOST Uadegracbt bil de Qaardbrng P U Op de ionnte hvgiennimh medioisale tentooaetelUng U d l r WeluatSKB ioha Qenaai wljM £ ior de gediaohe JorlJ et de Kiiyere n Medünie bekn ad eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Ronwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIl IJLIIIAl en Zn Uithoofde van het Finkstarfeest ver ohant de CfODDSCHB COÜBAHT Maandag NIST De aaoslaande SteminiDg Het eente bedrijf der rerkiezing voor de Tweede Kamer is afgeloopen De namen der candidaten zijn op de lijst gebracht en op 16 dezer moet daaruit een kenze worden gedaan Opmnkeljjk is overal het groot aantal candidaten Toor elke beschikbare plaats men wil blijkbaar de krachten der onder cbeiden richtingen meten Vooral hier in het district is de keuze groot Alle fractiën hebben hun man Alleen de katholieken hebben zich gehouden aan het parool tan het hoofdkwartier en geen candidaat gesteld zel niet de moeite genomen om voor den hun opgedrongen antirevolutionair een lijst in te dienen Wat ons leed doet is dat de liberalen het niet eens zijn kunnen worden over één candidaat Is het Verschil dan werkeljjk zoo groot dat niet allen konden samengaan Naar onze meening niet Voor ons is de ketia niet moeilijk Wij staan voor het feit dat een liberaal van onverdachte beginselen en betrouwbaar karakter aan de beurt van aftreding is Hij heeft zgn ambt naar zyn beste weten en geheel in den geest der liberale partij waargenomen De kieswet en de groote maatregelen die het tegenwoordig ministerie heeft voorgesteld zijn door hem gesteund Zijn programma is in den geest der libe le Unie al wenicht hij zich niet te hinden san het artikel dat volkomen in mming vordert met de urgentie en de volgorde van sommige maatregelen Het ligt dus voor de hand dat men zulk een ▼ ert nwoordiger die op de hoogte is v n nze speciale belangen en gedurende zgn mandaat met alterlei personen en instel lingen betrekkingen heeft aangeknoopt bij voorkeur moet stemmen als hij zich beschikbaar stelt Ware hier het aftredende lid van de meer vooruitptrevende fractie der liberalen ongetwijfeld zou geen der andare liberalen er thans aan denken een FEVlhLETON De Dochters van den Compomst S8 Dan eeratvolgandea winter sloeg Blisabrth het voorstel van icchart eo Joseph on eeo kuostreis door Frankrük te maken af Z bepaalde zich tot het deelnemen aan enkele conoertea ia haar omgeving maar net altijd nieawc vreugde en verlaogea kaarde zij aavoods naar huis terug knielde voor het wiegje en lachte als het kindje naar de flonkerende steanen op haar borst greep Krnst Rupert kwam dien winter herhaaldelijk met of zonder Clara over om zich in zgn kleinkind te verlustigen en als de kolossale gestalte van den grijsaard lioh over bet roozeroode wiegje haanboog en cQn streng gelaat esn uitdrukking van barsche vriandelijkheid aannsm dan moest Kluabeth onwillekeurig denken aan een goedtgen reus ia welwillende beaohonwing van ean dwergje verdiept Zoolang het kind klein en tenger blaaf bad hy t uiet gewaagd het in syn foraehe armen te nemen maar toea bij het zag gedgen en groeien nam by het vel eans behof dzaam nit de wi eerst on zich keen ziende of de moeder er niet was om kem te beknorren en latte ky bat op zijn schoot Alsdan da klüoe tastende ving es naar dan zilvergrijze baard grepen die als e n reuzaabaardoa boven het gladde kinderhoofdje zweefde of da mollige handjes aioh kratapaoktig openden aa aletan an lieh b oa zoigenoemd oud liboraal er tegenover te stellen Zoo hadden wij gaarne gezien dat geheel de libeuale partij in ons djstrict onder één vaandel ware ten strijde getrc kken Ër staat nu Dordt en Rome één lyn trekken om ons ten onder te brengen te veel op het spel om toe te geven aan aUerlei voorkeur aan oude hepnneringen of vroeger verschil van meening Het heeft intusschen niet zoo mogen zijn Wat is nu de plicht van elk liberaal Op te komen voor den candidaat die hem het meest lijkt te jjveren voor de zaak der partij en van het land zoodat er I zooveel mogelijk stemmen van onze zy4e uitgebracht worden Ieder volge den raa l van de Standaard die in de rubriek Binnenland is overgenomen Geen man ontbreke op het appèl Ën als dan de strijd voor ons in zoo ver gunstig afloopt dat een der beide liberalen in herstemmidg komt dan bij de herstemming als één man op dezen naam onze stem uitgebracht Ieder onthoude zich dus van alles wat onze medestanders al zijn die voor hetloogenblik geporteerd voor een anderen candidaat kwetsen of ontstemmen kan W § hebben elkander stellig weder noodig Hei ijvere dus voor den man zijner kruze maar met verstand Wat ons scheidt zijn kleinigheden die slechts de oppervLikte raki n vergeleken bij het diepgaande verschil tusschen de liberalen eu haar clericalei tegenstanders yij vooc ons kiezen beslist partij voor onzen aftredenden vertegenwoordiger De beginselen in het bekende manifest der 83 ontvfikkeld zijn als politieke gedragslijn ider liberalen voor vele jaren nog voldoeijde en geheel in overeenstemming met de geschiedenis onzSr partij Qoed en goei oop volksonderwijs geen bescherming maar vrije handel zorg voor den werkmansstand bevordering van landbouw en nyv rheid vrijmaking van alle economisch onzelistandigen zijn dat geen gezonde denkbeelden waaraan wij allen onze beste krachten willen wijden Z lfs de weigering om zich geheel homogen te verklaren met het programma der liberale Dnie strekt den heer Mr Van j Bylandt tot eer om de motieven die verloriia in zijn braede handpabneu dan lachte de grqaattd als eea kind ea zou men moeilqk in hem dea g eweldigen tiranaiekea ex directeur of den strongf n veeteischendea measch hebben berkend die zuD geheele omgaviag in stormaehtige belreging bracht Het I verwonderde Elisabeth haar vader zoozeer met het wichtje vervuld te sien daar by roer z n algen kinderra op verre na niet die belangstelling had aan dea dijig gelegd welke hy thans betoonde Als bet kind kmide dan riep hy dlkwyls Elisabeth wat een attjm hoort ge wel wat een stem F Of wanneer hst weende zeide h dat dit minder onaangenaam klonk dan by andera kinderen dat r muziek in die stem zat Dan moest zya dochter hem bekoorren mïjt de woorden Papa wees toch ztio dwaaa aiat r i oewel zjj het van harte met hem eens wai Toen de tyd kwam waarop da beentjes vaa het kfud s terk genoeg waren om het lichaampje voor een oogenblik te dragen zag men deo ouden Bupert byna d n gebaeleu dag op den grond sitteo meestal met uitgestrekte armen in een hoek neergehurkt én io die lerende ombeiniBg het kind avareind haar best diende om het evenwicht te bewaren t eik bet meestal mei aao plotseling zwikkende bawegiug verloor om in de armen van grootvader neer te taimeUk Eliaabatk waarsohuwda ham dat z n mg meer door het bukken dan door de jaren zou gekromd worden maar dit vooruilzieht was geen beletsel voor den oódea man om de eerste waggelende schreden van het kind te leiden ea het te leeren loopeo Hij kaode u grooter voldoeaiog dan wanneer hij na kortan of langt afwaaigkiU bwarkta dat s a by er voor opgeeft Hoewel instemmende met meerdere punten genoemd in het programma der liberale Unie zoo schreef hy aan een kiezer in deze gemeente zou ik toch geen candidatuur wensohen te aanvaarden waardoor my een kaallende band als gevolg der aanneming van eenig programma zou aangelegd worden Waar ook ongetwgfeld naar üw oordeel onafhankelykheid en zelfstandigbeid de eerste eischen zgn in een volksvertegenwoordiger gevorderd behoort die onafhankelykheid m i hem ook tegenover de kiezers gewaarborgd te zgn en moet hg zelfstandig beslissen zoowel over de onderwerpen die in behandeling behooren te worden genomen als over de volgorde waarin dit moet geschieden Iemand die lulk een gezonde opvatting heeft van zyn taak als vertegenwoordiger dei volks en die getoond heeft in het moeilgk pailementair tgdvak dat achter ons ligt dat hy de kracht heeft in overeenstemming met die opvatting te handelen en t stemmen zulk een man van karakter verdient den steun ook van hen die liever een volbloed Unieman als candidaat gewenscht hadden Programma s zijn mooi althans dat kunnen zij zijn fiüat honderdmaal beter is een vOIkrve tegenwoordiger die weet wat hij wil en niet alleen zweert bij hetgeen anderen hem voorschrijven Uit volle overtuiging bevelen wij Mr C J E van Bylandt aan onze Qoudsche kiezers aan Ieder ijverjs in zijn kring om lauwen op te wekken twgielaars te overtuigen en vooral de nieuwe kiezers in te lichten Neem een voorbeeld aan onze tegenparty die geen water vergeet waar hg een vischje kan verschalken Volg den raad van de Standaard en klop aan elke deur waar gij zeker weet dat een liberaal woont Dan alleen kunnen wy er komen BINNENLAND GOÜDA 5 JoDi 1897 GiitereD iood tr d ili tpreker U MooHrsobt klfiifl leer tagfl Lem herkende ao met UOdachnp bef roette LiDKuaijrhaQd b on bet kind eeo büeondeni undaflht te opeubareti wanaeer het haar moeder hoorde ziagee den hief het loistarend bet gexioh a op ec opende Eioh het kletoe moDdie dat reeds voortien waa van de eersle tandjait De oade Rapart echter dacht al dien tyd aan muziek maken oooh eosaponeerea Ik wordt ta end leide hy vel eaas ala zijo dochter hem hiertoe zoobt over te balen maar de ware reden wae dat bij Haver met hat kiod wilde spelen l o eerste beda heid ala hy das morgcDs opstond wu naar het wiegje te gtan en er in te kyken en dan behoefde Klisabeth deo gehelen dag niet meer nnor grootvader eo kleinkind om te zien loodat z wel cans schertsend opmerkte dat hg haar een baboe uitspaarde Toen haar dochtertje den leeftyd van dne jaar had bereikt was het salk een beel tschoon wezentje dat de menioben op straat stti stonden oxn te rragen van wie dat kudje was Haar oogen haddm den diepen ataalblauwen weer ebgn bet sachte ea m moreada van dea rader en tegelyk de geestige tinteling ea dan fraaieo opslag der moeder Het zachte roode blosje verhief den glans dier groote stralende oogeo en deed de teedère blaokhei 1 van het sprekend geziobtju nog meer aitkoroen het s deaehtige kaetanjebruino haar vial galvend en kronkelend op bet rijiige halsje neer bet figuurtje was alaak en fijo de bewegingea vol gratie ea leven er was ieU edels in de geheel versohgniog ieU wat de rerrakking der moeder rechtvaardigde als y bet klad een engel noemde D aaaiga dia blikbaar i tn het algamaaaa op in hei cmH tad de Wed don Ortber d beer L F DojuMr tsu Twiit In da e nto Ukt8 brftobk aprtknr xyo dttok ata de ptutnelgke iDtireToIatioQAire kietvereeuigfoit dti zg hem in de gelegsobeid hadden go tald hier Toor de kiexera op ta treden Verfolifdoi bebandalde hg welke oudenrerpen aan do orde allen moeten werdea gsHteld lu de aaaataanite Tweede Kamer wet er moet gadatn worden TOor bat volk n betgaen gedaan lal worden dat kan men ilteeo Terkr jgen ran da aotirar patty want da libenuil ataat boven hat rolk da liberaal t da men ran wataoicbap au taenia de antï rav atelt zich niet boren dat volk dase partfj wil geen TOlkamaoht mair lovloed by dea troon De libarala party is da party van bet ongeloof dia ia da tohald van al de rampen door da £ Vaniobe revointie te weeg gaforaoht dia ia ook tioriaak dal bet volk afwgkt van de neatrale aohoot de godAdienitloose arbool ia gesticht door da Itberalea ao boa lyn dia niet veranderd Hberatiaten ren voor 20 jaar lyn 110 rAdioaal en dia van 1848 ayn nn aocialiaten Wg willen atrjjd voeren togen ongeloof en reTofotia wy Hellen da ooiala uantia op den Toorgrood an trillen om den landbouw op te htffan aan aiaintaria tab landbouw aa ar baid Dpriohtan wjj wülten paneioanregeling regeling van het arbetdiCOD tract en nithreiditig van bet ttrtef op invoer rau bewerkt artikelen en daardoor knonan wy ook protaeiia invoeren ten gonaU u in arkann on daa toadboower Er wordt raeds te lang getalmd mat bat droogmaken dar zaidereae die aan velen werk zon feriehaffan en ook zooieel hektarcn grond TOor verboaw soa opleraran wal worden er RobatteQ uitgegarau voor verbataring van da watariregen maar dia komen den tandbonwar uiet tan goede want gaat bet den laudbonw goed dan gaat het iadar goed Bizoodare scholen tnoaten ia iedere gemeente worden opgericht aa dit ta ongeveer helgeen wy in dis vier jUr willen tot atand brengen Nadat er een paaze van een kwartier waa gahooden werd gslagaobeid gegeran tot debat I rt dar aanwezigaa garen zich daarvoor op nl qe hh Baia van Moordrecht Both ea ScbiU beiden van Ooada E ritgenoemda haar maakte de opmerking dat d heer Daymaar aegt dat de liberaal ziob plaalil boven hel volk ik zag da liberaal laaft met pet volk ik ben zalf een coon van bat volk de aoti rev die ik wil ntati afdingen op iedan godadienat beweren God lief ta bahben oQ B n naaatao maar laten sy dat ook in toepfUWtog breogen Spreker beweert dat Prina Willam ran Oranje en calviniit whh daar entbouilasmo deelde was Johannes Hg had van den beginne af hel wichtje raat zekeren weemoed beschouwd met den heimel ken angst dat hst slechts een kert geleende gave zou zyn op wier bezit hjj niet mocbl rakeaan lloa oesr de lichamelijke scboonhaid en de geestelyke varmogeoa der kleine Jobanoa zich ontwikkelden hoe aiaar hy zich ia dit denkbeeld bevestigd zag In alles las hij de voorteakeaea van een vroegen dood Ala het kind da peinzende oogen opsloeg en lang den wijden blauwen hemel aanzag als hat vragm deed waariu eich de vroegtijdige ontwikkeling openbaarde in de seHzane tMrgevoolinheid van bet paa ontwaakt hartje fa deo hemelsobsD klank der stem in het laohea en weonen in allee zag en hoorde by iets borsnaardseh iets wat hem da borst beklemde ea hem waarsahuwde zich niet te zeer un dtt broze levealje te beelitan t welk reeds half aan een and re wereld toebehoorde Doch in weerwil van deze schuwe teraggetrokkenhaid legde het kmd een bijzondare mate van geheobiheid jegaas haar rader aan den dag en Jobannea kon ar zeker ran z jn dat als b tiak dea morgen op zijn kamer had afgezonderd om te eehrjjvea de kleine voetjes te eenigor tyd voor zijn deur zouden stilhouden en bat zilveren stemmetje vleiend zou vragen te worden biDoengelateo Hij behoefde niet bang ta lija dat bet kind hem in zyn bezigheden kwam storen Het kclelde op een stoel voor het raam en keek naar buiten masr de monscheo naar de hooge buizen naar da vogels in de lucht t of als Johannea bet eeo boek met pUtan gaf zette het zich stil oader het venster neer en maakte hnar opmerktogaa aooht by ziehzalra begrypaode dat papa uiet gestoord wilde zijn fr9rdt vtrvoifd